Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talharii rotated

457 views

Published on

oferta 3

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talharii rotated

 1. 1. _ corecte si complete. 2 ~1I'"EX 4 ’'r. I B _ Fonnular pentru persoane fizice _ lu normefe umtudolngiw - Z "(I/5 OFERTA DE VANZARE TEREN M9" /5;/ /40 "‘ Subsemnatul/ Subsemnata”, . . . . I7‘Ii. l’bCmQ. . . '.P. G!. V.Q, C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . 0.2. I592». -3? .15 . . . . . . . , avénd adresa de oomunicare in: localitatea Back I . ..«. .ar. . ... ... ... . . ., str . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .nr. .1.<. >.I . ... ... .. . . . ... ., bl . . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . . . .,, et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . ArnoI . . . . . . . . . ., codut postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren agricol situat in xtravilan, in suprafa ‘ de . . . . . .9; .353‘! . . . . . . . . (ha), la pretul de . . . :9 0.3 .0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vénzare sunt urrn atoarelez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' blaié ipirivirici Ideritificarea ': éEe}{u'iui'"""""'"'"" Informatii privind amplasarnentul terenuluu Categofia _ 0ra$ul/ Specificare Comma, Suprafata Judetul (at) (ha) (OE) Se completeazé categoria dc folosintfi a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iivezile, iaepinierele viticole, pomicole, plantatiile do hamei si duzi, pasunile, frine tele, serele, solarele, résadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieri, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu oonstructii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si dc imbunatfitiri fimciare, drumurile tehnologice si de cxploatare agricola, platformcle si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricolfi. “Se completeazi cu "X" rubricile in care informatiile pot ti comparate cu datele din Registrul agricol, evidentcle fiscale, cvidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codur penal, cu modificarile §i completirile ulterioare, declar ca datele sunt reale, Vénzétor/ Imputernicit, . isqmi oi. (numele si prenumel in clar) Semnatura . . . . . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurlle notate cu (**) se completeazé in cazul in care sunt cunoscute informatiile. L. S. Data . . ‘ Fag. I / I
 2. 2. <‘- / ' A 3 . » ANEXA I‘’r. I B _ Fonnular pentru persoane fizice _ la normele memtlalagice . I / . / ‘’'‘ OFERTA DE VANZARE TEREN A/ '6 ('2 6 /4350/9 J mnatai), . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . , avand adresa de oomunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . ... .. bl . . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . . . . . .7YI/ .104.. ... ,codulpostal. ... .‘”. ... ... ... ... ... ... ..e-mail. ... ... ... ... ... ..1.). . . , tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se completeazé numele si prenumele proprletarului terenului. vénd teren agricol situat in extravilan, in suprafafi de. . . . . . . . . . . . . (ha), .24 4 * wsa scczeu) -2» Iapregulde. ... .0.0.. . ¢9¢{ctml. u., ..5€’. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(le| ) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile deivanzare sunt urm atoarelez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnfonnatli privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasu1/ de Speclficare Comumy Suprafa; a- folosjnté 3) Obs. Judetm (g) 013) (*) Se completeazfi categona de folosinta a terenurilor agricolé situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pcpinierele viticole, pomioole, plantatiile de hamei si duzi, pésunile, f“ane telc, screle, solarele, rfisadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, daca nu fac partc din amenajamentelc silvicc, ‘pfisunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si dc irnbunatfitiri funciarc, drumurile tehnologice si dc exploatare agricola, platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajatc si folosite pentru productia agricolé. 4)Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agficol, evidentele fiscale, evidentele dc stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd cé falsul in declaragii se pedepsegte confomi Legii nr. 286/2009 privind Codgl penal. cu modificarile st completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. ' I I ‘ L Vénzator/ imputemicit, . . (numele sl prenum le ‘ clar) L. S. Semnatura . . . .. Data . .'. C.9./ .*~. . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute inforrnatiile. Pag. lr‘E
 3. 3. 9' ANEX4 Nr. I B _ Fonnular pentru pcrsoane Ce _ Ia mmnele metodnlngice OFERTA DE VANZARE TEREN OM)‘ /2 ¥/ M' 0/’ “Q4 /1 1) B’“nA ('povwia. ‘a~ Pcvnica . ..2. . ”". ei>. "/. «‘. %‘%’§”-. ?.3. . ".". “’. “."“. get 1.'. ;i". ".'. ;.. '.. ;.'. .'. .'. .‘r. ;.-. '.; .'r. . ; .;. ;.. '.r'. .;. .'. .;. .' : ‘ " °“'° . ., . . . . . . . . . . . .,str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. ..e? ./. . . . . . . . . .. . ... ., bl . . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,judetullsectoru| . . .. . . . . . . . ... ..codu| postal. ... .‘i. ... ... ... ... ... ... .e-mai| ... ... ... ... ... . . .1.). . . , tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. B25- vénd teren agricol situat in extravilan, in su r fata de . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . (ha), Ia pretul cle' . .. /.59.°. .{. . ... ... ... ... ... ... ... ... . . . (lei)2I 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vénzare sunt urm étoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnfonnatii pnvind amplasamentul terenului Categoria _ _ Orasull Speclficare Comunw Se completeazé categoria de folosinta a terenurilor agricolc situate in cxtravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepiniercle viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, féne tele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvicc, 'Ip2'1suni1e impaduritc, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, arnenajariie piscicole si dc imbunatatiri funciare, drumutile tehnologice si de exploatare agricola, platforrnele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricola. 4)Se cornpleteazi cu "X" rubricile in care inforrnatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele dc stare civila, altele ascmenea. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2009 prlvind Codul penal, cu modificirile gi completérile ulterioare, declar ci datele sunt reale, corecte si complete. ' I I ‘ ‘w Vénzétor/ imputemicit, . . (numele si prenum le ‘ clar) L. S. Semnétura . . . . . Data. '. . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. l/ l
 4. 4. 4'I: ‘.'~l V. I8 Iu II um; efe mrmclnlngic : - me. /247//2/.0/.25)/5 OFERTA DE VANZARE TEREN 5 bse/ Bfllglglfi emnata”, . . . . . . . . . . . . f.’. §. . , CNP . Q. . . K . . . i. . . . . . . . , avénd adresa de oomunicare in: localitatea . . .. . . . . . . . . . . . .,str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. ..°. ?./ . . . . . . . . . . . , bl . . . . . . . . . . . . sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . . . . . ... .,codulpostal. ... ... ... ... ... ... ... ... ..e-mail. ... ... ... ... ... ..1.). .., te| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren a ricol situat in extravilan, i_n suprafaté de . .: ,. U-'Z'. ¥.5.' . . . . . . . . (ha), la pretul de. . . . H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2 . . . . . I Se va completa In crfresi litere. Conditiile de vénzare sunt urm atoarelez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ‘ oaié -plrivirid iaéati'fi'c5}éé fie. -}{u'iui""""""""' lnformatii privind amplasamentul terenului Categofia _ 0rasul/ Speclficare comma, Suprafata _ cane (ha) (*) fimciari (**) Se completeazfi categoria de folosintfi a terenurilor agricole, situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iiveziie, pcpinjerele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pfisunile, ffinc tele, serele, solarcle, résadnitcle si altclc asernenea, cele cu vegetatie forestiera, dacé nu fac parte din amenajamentele silvicc, pasunile impédurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicolc si dc imbunatatiri fimciare, drumurile tehnologice si dc exploatare agricola, platfomiele si spatiile dc depozitarc care servesc nevoilor productiei agricolc si tcrenurile neproductive care pot fi amenajatc si folosite pentru productia agricola. 4) Se completeazfi cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste confonn Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificérile si completirile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. A ' I | n u ‘ L Vanzatorlimputermclt, . . . . “gb . . . . ' . V . . . (numele si prenum le ‘ clar) L. S. Semnatura . . . . . Data . . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeazé in cazul in care sunt cunoscute informaliile. Fag. I / l
 5. 5. -4.'VE, 't Yr. IB /0 norm ale I; rctndnlngr’cc - Formular pentru pcrsoane fizice — A/ /8. I51// /4:0/'»31’/5 OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/ Subsemnata”, . . .§-. ’. ‘2'.45I. . . . . ."f(¢: v.'. Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP 2.‘l<? .0.-t. ’ 1.8? .1? 80.5 . . . . . . . , avénd adresa de oomunicare in: localitatea . . .493. 195.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bl . . . . . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul A-: ".'vI . . . . . . . . . . . . . . . . . .,codulpo§tal. ... ..’. ... ... ... ... ... ... .e-mail. ... ... ... ... ... . .1). . . , tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se completeazé numele si prenumele proprietarului terenului. vand teren agric_o_l situat in extravilan, in suprafata de . . . . . . . .0. :3-. ‘/. . . . . . . . . . (ha), la pretul de'. 233.0. -. Caia. 9; ?'I'< $s4'I'. ( ‘E(. ¢.". E¢9. ‘ S‘-' . . . . . . . . . . . . . . . . (leilz) 2) Se va completa in cifre§i litere. Conditiile de vénzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' b; ..i. ;‘p‘. .-‘V; -.; .;sagatinaia.1.; ;a. ;.; n"“"‘ lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria _ 0rasul/ Speclficare Comma, Suprafata Judetul (*) (ha) (*) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole isituatc in extravilan productive, care sunt: arabilc, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de harnei si duzi, pasunile, féne tele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenca, cele cu vegetatic forestiera, dacé nu fac parle din amenajamentele silvice, pisunile irnpédurite, cele ocupate cu oonstructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si dc imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si dc exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productici agricole si terenurile neproductive cage pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricola. )Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agrico], evidentele fiscale, evidentele dc stare civili, alt/ ele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaragii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codulgpenal, cu modificiirile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. I Vanzétor/ irinputerriicit, . . C. .30.-4419:. .Q¢~. v1: *I. I (numele si prenumele in clar) L. S. Semnétura . ‘. . . . . Data n NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Pig. l»"l
 6. 6. ~4 1’l: ‘.'4 r. /3 — Formular pentm persoanc fizice - '” """"”"' "“""""”""""‘ me. /35// &. 0/. .2rI/ Sp’ OFERTA DE VANZARE TEREN 1-4 Subsemnatul/ Subsemnata1), . . .. Cv. '~. ';. a.o. . . . . He-r>.0.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP 25109.4 1.30 3? X4; . . . . . . . , avénd adresa de oomunicare in: localitatea . . . ”.~. °:. )?: ’». ‘3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bl . . . . . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . . . ., ,,et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul [I'r‘! v( . . . . . . . . . . . . . . . . . .,codulpo§taI. ... ... ... ... ... ... ... ... .e-mail. ... ... ... ... ... . . . . 1) . . . . Se compleleazé numele §I prenumele pnopnetarului terenului. vand teren agricol situat in extravilan, in suprafafi de . . . .’I, .‘{$. i¢ . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de L .13 2.9 9.» I .1‘. /mp. /s : z~. e.c. <’. v.v~. A'.5pI :2 His v~‘. I‘. '.v14 . v.~». ‘.e In. t‘) . . . . . . . . ueif’ 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vénzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ ' Date-privind . i.I'. .'ne. '.. ;-. .'. .‘. .;. lnfonnatii privind amplasamentul terenului Categoria ' Orasull Specrficare Comma; Suprafata (ha) (*) Se: complcteazé categoria dc folosintfi a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pcpinierele viticole, pomicole, plantatiile de harnei si duzi, pésunile, fame I tele, serele, solarelgrasadnitelc; si altelc asemenea, cele cu vegetatie forcsticra, daca nu fac parte din arnenajamentele silvice, pééunile irnpadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si dc imbunatétiri funciare, drumurile tehnologicc si dc exploatare agricolzi, piatforrnele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurilc neproductivc care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolé. 4)Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentcic fiscale, evidentele dc stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte st complete. Ivanzator/ imputernicit, . . ‘¢. -445. . Q¢~. V.‘. :9.( (numele si prenumele in clar) L. S. Semnatura . . . . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. l / l
 7. 7. 1 t 'E' 4 ‘r. 1!? _ Fonnular Penn, “ persoane fizice _ In normelc nrcmdologiz t. ’ me. /22// z/. 0/. .25-/ .:'»' OFERTA DE VANLARE TEREN Subsemrat l/ Subsemnata”, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP .971]. -'5.O/ .9. . -£561?‘-2.1 . . . . , ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . .,. et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorui . . . . . . . . . . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . _ . , tel. . 1) Se completeaza numele si prenumele proprletarului terenului. ’ #1’ l Conditiile de vénzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . Da'te‘p. ri-virid ide-ntifiiciarea 'tér'e}{tJiI1a"'""""'""""' lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinté 3) _ Orasul/ Specrficare Comma; Obs. 3) Se complcteazé categoria dc folosinta a terenurilor agricolc situate in cxtravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinjerele viticole, pomicole, plantatiile dc hamei si duzi, pésunile, fane tele, sercle, solarelc, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatic forestiera, daca nu fac pane din amenajamentcle silvice, pa‘-sunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, arnenajérile piscicole si dc imbunatfitiri funciare, drurnurile tehnologice si dc cxploatare agricola, platformcle si spatiilc dc depozitarc care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolfi. 4) Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pot ti comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, cvidentele de stare civilé, altele asernenea. cunoscénd ca falsul in declaragii se pedepseste confonn Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, { corecte si complete. Vénzatorlimputemicit, . (numele si prenumel ” lar) L. S. Semnétura . . . . Data . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. rag. 1 / l
 8. 8. 4*"E. ’4 Vr. I B _ Fonnular pentru Personae fizice _ In tmrmele mcmdolvgit r’ OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemrgtul/ Subsemnata”, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . .,-29.390/. Q. .355'. '?'-.11 . . . . . ., avénd adresa de comunicare Tn: localitatea . J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . . . . sc . . . . . . . . et . . . . . . . . . . ap . . . . . . . .,judetul/ sectorul. ... 0. . . . . . . . . . ., codul po§ta| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.). . . , tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se completeazé numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren agric__oi situat in eitrayilan in wafagé qe . . . . . .0: . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de. . . 39.5.0 I. . flGt. ‘!‘. <‘4-3$. £.£CSa. ) . . . . . . . . . . . . . . . (Iei)2’ 2) Se va completa Tn cifregi litere. Conditiile de Vénzare sunt urm étoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informagn privmd amplasamentul terenului Categoria _ _ Ora§u]/ ' de Specmcare Comuna/ , _ folosinté 3) 3) Se completeazé categoria de folosinté a terenutilor agrico1e, :situatc'in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicolc, plantatiile de hamci si duzi, pézjunile, fine tele, serele, solgrqale, résadniteie si altele asemenea, cele cu vegetatie forestierfi, dacé nu fac parte din amenajamentelesilvice, p§$un'ile impédurite, cele ocupate cu constructii 5i instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole 5i db imbunétéyiri funciare, drumuiile tehnologice $i de exploatare agricolé, platformele $1’ spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agiicole si terenurile neproductive carepot fl amcnajate 5i folosite pentm producyia agricolé. 4) Se completeazi on "X" rubxicile in care informatiilc pot fi comparate cu datele din Registrul agrico], evidentele fiscale, evidentelc dc stare civilé, altele asemenca. A Cunoscénd ci falsul in declaragii se pedehsegte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. cu modificérile §i completérile ulterioare, declar c5 datele sunt reale, corecte §i complete. - - ¢— ‘ ' Vén'zétorllr'nbuternicit, . (numele §i prenumel ' lar) L. S. Semnétura . . . . Data NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeazé in cazul in care sunt cunoscute infonnagiile. Fag‘ I . ' 1 me. /.7// /4. 0/. .26 /5‘
 9. 9. I E. ‘i' -1 r. H} _ Fonnular pentru pcrsoane fizice _ / a IrnI'Im'IL' rltelvda/ rlgm: i l /42, / r¥ / /7.0/. .z. —>. »'. ~.-' OFERTA DE VANZARE TEREN 1) zopciq M‘c. e(’ Su sem at II b nata , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .q. e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,CNP . ./ .5. .097. . . . . . ., avénd adresa de comunicare in: localitatea . . 2 . . . . . . . . . .,str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. ..= ?9.4. . . . . . . . .. . . . . . bl. . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetu| /sectorul . . . . . . . . A00 . . . . . . . . . ., codul po§tal . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se oompleteazé numele §l prenumele proprietarului terenului. vénd teren agricpl situat in extr vilan, in suprafati de . . . . . . .04 . . . . . . . . . . (ha), - " I V ‘ la pregame‘. . . . . . . .. £7!‘M99fI! Q/ ¥a_F€C4U19.t. r§»(»F: ‘.. /.) . . . . . . . . . .(Iei)2’ 2) Se va completa in cifre§i litere. Conditiile de vénzare sunt urm étoarelez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. Infonnatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Oragull Speclficare Comma, l ! folosingé 3) Obs-g Se completeazé categoria de folosinté a terenurilor agricolelsituate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomioolc, plantatiile dc hamei si duzi, pfi§unile, fine tele, serele, solarele, résadnitele si altele asemenea, cele cu vcgetatie forestieri, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, p‘5,$unile impédurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si de imbunfitétiri funciare, drumurile tehnologice si dc exploatare agiicolé, platformele gi spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenuiile neproductive care pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricola. 4) Se completeaza cu "X" rubricile in care infonnatiile pot fl comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civilfi, altele asemenea. Cunoscénd c5 falsul in declaratii se pedepsegte conform Legll nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile gi completirile ulterioare, declar ca’: datele sunt reale, corecte si complete. Vénzétorfimputernicit, . . (numele sl prenume i lar) L. S. Semnétura . . . . . Data. . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeazé in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. 1 I I
 10. 10. AMEX4 -'r. I B _ Forrnular pentru pcrsoane fizice _ la Imrmcle Irwmdologlcc . . .20/. =" OFERTA DE VANZARE TEREN NE ' / /(W J Su sem t II b ta”, . . . . . . . . . .91.. .NlQ9.€Q£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , CNP . ./ .5. . . . , avénd aE: sa de comunicare in: localitatea . . I . . . . . . . . . .,str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. .. 9/. . . . . . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . .. .J, et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . . A00 . . . . . . . . . ., codul poetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.). ... te| . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se completeaza numele §I prenumele proprletarului terenului. 5 vénd teren agricol situat in extravilan, in uprafaééje . . . . . Q1 . . . . . . . . . . . (ha). Ia pregul dé . . . ./.5/.0. {. W.". “.". ‘4.<‘. ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(| ei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile deivénzare sunt um1 étoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' 55". ‘. '. ;.. ‘.'. .;a ilderitific-alrelela '. .'. .'. ‘.. '.'. .‘. ."‘"'”""""“"' lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria I Orasull Speclficare Comma] Suprafata (ha) (*) 3) Se completeaza categoria de folosinté a terenurilor agricolé situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, 1ivezile; pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pisunile, fine tele, serele, solakele, résgdnifele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pisunilc impidurite, cele ocupate cu constructii §i instalatii agrozootehnice, amenajéxile piscicole si dc imbunfitétiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricolé, platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productici agricole si terenurile neproductive cage pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolé. )Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidcntele dc stare civili, qltele asemenea. Cunoscénd cé falsul in declaratii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile §i completérile ulterioare, declar ci datele sunt reale, corecte gi complete. Vénzétori/ lmputernicit, . . (numele §i prenume ‘ lar) L. S. Semnétura . . . . . Data . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaza”: Tn cazul in care sunt cunoscute inforrnatiile, Pag. 1 fl
 11. 11. ANEXA Nr. 13 — F ormular pentru persoane fizice - I“ '“""""e """‘”"""g'“ - . /0 OFERTA DE VANZARE TEREN A/ R 9 Subsemnatul/ Subsemnata”, . . Ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . l.%03.?9./109156 . . . . . . . , avand adresa e comunicare in: localitatea . . . I0hadca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. .Cens¥om. /irn. .l3!xf'mcImam. u.. .nr. ..3.. ... ... .. . ... .,bl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _‘. ,et . . . . . . . . . . . .,ap . . . . . . . .,jude1uI/ sectorul . /5/3/103 . . . . . . . . . . . . . . . . . .,codulpo§tal. ... ... ... ... ... ... ... ... .e-mail. ... ... ... ... ,.. . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proptietarulul terenului. vénd teren agricol situat in extravilan, in suprafagé de . . . . . . .11. 130-3 . . . . . . . . (ha), la pretul de . . . ./ .3t’i{79. . (.17>. ¢l'$/ Flt‘-2:¢C¢0?? Il'/ OO3¥'J£U1l/ «I?3h§, /glfict) . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vénzare sunt urm étoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘ . . . . . . . . . . . ' ' baié "rink/ Elia id<éI{tin'c'a}éé iér'ér{IjI(. :'""" lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasull ‘ Numar Numar de de Specificare Comma, Suprafata cane foiosinté 3, (ha) (*) funciara (. .,) (**) II . _ . 4) rimane --: :_-- Se completeaza categdiia de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile dc harnei si duzi, pasunile, fine tele, serele, solarele, résédnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieri, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, arnenajarile piscicole si de irnbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricolfi, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive cage pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricola. )Se completeaza cu "X" rubricile in care inforinatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentcle de stare civilii, altele asemenca. Cunoscénd ca falsul in declaragii se pedepsegte conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificérile §i completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte gi complete“ . Vénzétorfimputemicit, . . .Cl . . . (numele ei prenumele in clar) L. S. Semnatura . . . . . . . . . . . . . _ Data . .. NOTE: - Campurile notate cu (‘*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaza 'I‘n cazul in care sunt cunoscute infonnagiile. /9.0/. / ".6" 1
 12. 12. 40’- ANEXA Nr. IB _ Fonnular pent“ persoane fizice _ la norm: -le Illelmialogwe / ~/I9. / /0//4.0/-.20/5 OFERTA DE VANZARE TEREN subsemnatul/ subsemnata”, . . .3.0I'ca. .. /5&1 Ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . ./$03.?9./100135 . . . . . . . , avénd adresa e comunicare Tn: localitatea . . Johadca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. .Cevs+om/ >rn. t3»b<i‘aacwn-amu. ..nr. ..8.. ... ... ._. . . . . . , bl . . . . . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul .6/iii‘; . . . . . . . . . . . . . . . . . .,codu| po$tal. ... ... ... ... ... ... ... ... .e-mail. ... ... ... ... ... . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren agricolsituat ‘in extravilan, in suprafafi de . . . . . ./ /.9.‘6W . . . . . . . . . . (ha), la pretul de . . . . et. ’o. /5.0. L dau5,ge. cr. mza: o.I. cIraf4zIrzcgec. cI) . ... ... ... ... .. . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt urm étoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . . . . . lnfonnatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasull Spemficare Comunal Suprafata (ha) (*) Se completeaza categoria Ide folosintfi a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, vii1'e', .livezi1e, pépinierele viticole, pomicole, piantatiile de hamei $i duzi, pasunile, féne tele, serele, soiarcle, rasadnitele si altele asernenea, cele cu vcgetatie forestieré, dacfi nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile irnpadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si dc irnbunatétiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricoli, platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, cvidentele dc stare civila, altele asemcnea. Cunoscénd cé falsul in declaragii se pedepse§te conform Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificérile §i completérile ulterioare, declar c: -"1 datele sunt reale, corecte sicomplete. . , Vénzétorlimputernicit, . . . . . (numele si prenumelegclar) L. S. Semnatura . . . . . . . . . ._ Data . . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile.
 13. 13. 1.» C: ANEXA M: II} _ Fonnular pentru persoane fizice _ la normele melodalogme A/ ,9. / /// /$20/. OFERTA DE VANZARE TEREN g’ H aw / 5 Subsemnatul/ Subsemnata”, . . Lt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . l%0J. ?9/200156‘ . . . . . . . , avénd adresa e comunicare in: localitatea . . flhadcct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. .Ceosfom/ m.6-bd‘oicorrram. u.. .nr. ..3.. ... ... ... . . . . . , bl . . . . . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . . . ,4, et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . .,codulpo§ta! ... ... ... ... ... ... ... ... ..e-mail. ... ... ... ... ... . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren agricolsituat in extravilan, in suprafagé de . . . .0, 02315: . . . . . . . . . . . (ha), Ia pretul de . . . . . 343. . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifre§i litere. Conditiile de vanzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . lnfonnatii privind amplasamentul terenului Nurnér Numardc Suprafata cadastral V Categoria _ Orasull Specnficare Comum, Se completeaza categoriawde folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viiIe, .1ivezil_e, ‘pepiniercle viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pésunilc, fane tele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu the partc din amenajamentele silvice, pésunile impédurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agvozootehnice, anienajadle piscicole si de imbunatitiri funciare, drumurile tehnologice si dc exploatare agiicola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive ca4re pot ti amenajate si folosite pentru productia agricoli. )Se completeaza cu "X" rubricile in care inforrnatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd ca falsul ‘in dectaragii se pedepsegte conform Legii nr. 28612009 privind Codul final, cu modificérile §i completérile ulterioare, declar ci datele sunt reale, corecte gicomplete. , , Vanzétor/ imputemicit, . . . . . (numele si prenumele Tn clar) L. S. Semnétura . . . . . . . . Data . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute infonnatlile.
 14. 14. 4'E’~i Vr. IE _ Fonnular pcntru persoane fizice _ / to Irormelc rrwrodolagrr c _ A/ B o"? > / Z/.0/.20/5' OFERTA DE VANZARE TEREN r it ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,‘CNP , avénd adresa de co unicare in: localitatea . 1 . ./s‘°‘. i2”. i?2"‘. -’2li$‘. ’I”. .“". ‘°’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ., . . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . . . ., ret . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . Q1. . . . . . ., codul postal . . . . . .‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e—mail . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . p 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. véind teren agrlcpl situat in extravilan, in suprafatf de . . . . . .QI. . . . . . . . . . . (ha), la pretul de'. . . . .5”? K 41,6!/ =.>€. rrIrIIII‘g. <:r/ ae/ u1I. €.°«. l . ... ... ... ... ... ... ... ... . . (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt unn atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . ' ' Daié 'p. ri. v‘in. d ide'n'u'n'cLa}éé iér1=. }{rJIIiI'"""'""""""'" Informatn pnvind amplasamentul terenului Categoria I Orasul/ " de Speclficare Comm. ” Suprafata fobsinté 3) (ha) (*) , ‘ ' (. ., Se completeaza categoria dc folosintfi a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacfi nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, arnenajarile piscicole si de imbunatétiri funciare, dmmurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricoli. 4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaragii so pedepseste confonn Legii nr. 286/2009 privind Codulpenal, cu modificarile gi completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte §i complete. - ' ! I . L. Vanzator/ Tmputernicit, . . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnétura . . . ' . . Data : NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. Ill
 15. 15. J: J -1/VEXA Nr. I B _ Forrnular pentru persoane fizice _ Ia Imrmele Itrurndalagice OFERTA DE VANZARE TEREN Ne 'd?4//4' (9 / ' M/5 'ub'se . . .5 iblll . ' . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP , as/ and adresa de co unicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..”? . . . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . . . .,codu| po§tal. ... .f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se completeaza numele sl prenumele proprietarutui terenului. O vénd teren agricol situat in extrayilan, irfimprafaté de . . . . . . . ‘ . . . . . . . . (ha), la pretul de . . .6. 1&9?’-’. .( . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (Iei)2’ 2) Se va oompleta in cifresi litere. Conditfikya deivanzare sunt urm atoarelez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . Date pri irid identificarea 'tér'ér{u'IL. :'"""" ' ‘ ‘ lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasull de Specmcare COInu_na/ fil _ folosinta 3) nciara (**) . (**) In , i Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricoléi situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, 1ivezile, *pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fane tele, serele, solatsle, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajéirile piscicole si dc imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricola. “Sc completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, aitele asemenea. Cunoscénd cé falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codgl penal, cu modificérile gi completérile ulterioare, declar cé datele sunt reale, corecte §i complete. ' ' ' . L. Vénzétor/ imputernicit, . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . ' . . . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Pug. I/ I
 16. 16. '1‘: 4NEX~1 / 'r. I 8 la mrrmele Irlerodologiw me. I5//4. 0/. «~/ -9 - Formula: pentru persoane fizice — OFERTA DE VANZARE TEREN -ubse. §at'a' . . . SiO1!7. . ' . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘CNP , avand ‘adresa de co unicare ‘I‘n: localitatea . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. ...5€C<«<-1.. .. . . . . . . . . . . . . . .. ,sc . . . . . . . .. ,., et . . . . . . . . . . . .,ap . . . . . . . .,jude; ul/ sectorul. ... . . . . . .,codulpo§tal. ... .‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. OII9/I . ... ... .. . .(ha), vénd teren agricol situat in extravilan, in supraf 15 de 1. . . . . ‘ la pregul de . . . .o'Z.4-.30 . (. ) . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2’ Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasull Specrficare Comma, Suprafata (ha) (*) Se completeaza categoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile; pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, féne tele, serele, soiarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestierfi, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, 'p'asunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri fiinciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricoli. 4) Se com(pIeteaza cu "xé" rubricile in care infonnatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evi entele fiscale, videntele de stare civila, aitele asemenea. Cunoscénd cé falsul in declaratii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2009 privind Codgl penal, cu modificirile 5| completirile ulterioare, declar cé datele sunt reale, corecte §i complete. ' ’ E a Q Vanzatorlimputemicit, . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnétura . . . ' . . . Data 0.1.: . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute infonnatiile. Fag. I "I
 17. 17. 4 N'EX~4 . ''r. I B la norm ele Inemdolngice 5/ 40/. tom‘ - Fonnular pentru persoane fizice - - MP . OFERTA DE VANZARE TEREN 1) S-lam kam ' ‘ubse’ sriata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .CNP , avénd adresa deco unicare Tnzlocalitatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..”? . . . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,jude; ul/ sectorul . . . . . . . . 91. . . . . . ., codul postal . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren agricol situat in extra_Iilan, in s praf ' de . .. .04 . . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de'. . . ¢. .3s? .‘.3. . .". . . . . . ... ... ... ... ... .. (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' oaié privind ideritiifiicarea 'tér'e'r{uIi. I"""""'"'"""""' lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinté 3) _ Orasull SpecIficare Comma; Obs. Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, 1ivezile, ~p, epiniere1e viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fine tele, serele, solatele, rfisadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, dacii nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatfitiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricole, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive cage pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. )Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd cé falsul in declaratii se peclepsegte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. ' 9 l . L . Vénzator/ Tmputernicit, . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . . Data . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute inforrnatiile. Pag. l . -‘l
 18. 18. t'£c. —l'E. '-1 VI: I}? la norm fill: nwrodulogit 1’ NR. J’¥/ /4. 0/. .20/5 - Fonnular pentru persoane fizice - OFERTA DE VANZARE TEREN gated‘). .. . . . $iOI7.7. . " . 1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_CNP , avand adre de co unicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ., ¥ . . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . . . .,_'et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,judetu| /sectorul . . . . . . . . 197.. . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprletarului terenului. vénd teren agric_o_| situat in ex_travil n, in suprafataj e . . . . . .0.; .’i . . . . . . . . . . . . (ha), Ia pretul de'. . . . . 0.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt urm atoarelez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasul/ de SpecIficare Comma] Suprafata ‘ cane Judetul (*) (ha) (*) fi1:1g5)‘1'5 Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasuniie, fane tele, serele, solarele, risadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pilsunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajfirile piscicole si de irnbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenaj ate si folosite pentru productia agricolé. 4)Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot ti comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civili, altele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul, penal, cu modificérile si completarile ulterioare, declar ci datele sunt reale, corecte si complete. - ’ l I L. Vanzatorfimputemlcit, emmca (numele si prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurlle notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. I / l
 19. 19. 44' - -TNEXA Nr. [B In uormele Iuelodologice Me. J1?/ /4.9/. £0/.5" - Forrnular pentru persoane fizice — OFERTA DE VANZARE TEREN s}; b2a£§3}/ ubse nata”, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . 5. . . . ., avénd adresa de co unicare ‘in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. ... §I?6¢¢l. ... . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . .. ,“, et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,jude1ul/ sectorul. .. . . . <91. . . . . . , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 0 52‘ vénd teren agricol situat in extravilan, in supra(até de . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . (ha), - _ _ s . la pretul dé . . . . . . . . . . . . . . . . . (lel)2) 2’ Se va completa in cifresi litere. Conditiile deivanzare sunt urm étoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . lnformatii privind amplasamentul terenului _ Orasull SpecIficare Comm“, Categoria Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, 1ivezile; pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fzine tele, serele, solatele, rasadnitele si altele asernenea, cele cu vegetatie forestiera, dacfi nu fac parte din amenajamentele silvice, 'p2'1sunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platfonnele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4)Se com leteaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evi entele fiscale, evidentele de stare civila, aitele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificirile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. ' ’ ' . L Vanzator/ imputernicit, . . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnétura . . . ' . . Data . -.0.i. '. . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute infonnatiile. Pag. l / I
 20. 20. 4NEX4 NI-. /B Ia normule Irietadulogirc - Formular pentru persoane fizice - OFERTA DE VANZARE TEREN - . ... .310/VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CNP , avénd adresa de co unicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,sc . . . . . . . .. _.. ,et . . . . . . . . . . . .,ap. ..1.. .., judetul/ sectorul. ... . . . . . .,codu| posta| ... .." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e-mall . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.). I.. ,tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Se completeaza numele sI prenumele propnetarulul terenulul. vénd teren agricol situat in extravilan, in suprafaté de . . . . . I 4 . . . . . . . . . . . (ha), la pregul dé . . . 1.1.0. I J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Condltiile deivanzare sunt urm étoareie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 'Da'té ‘privind aa. .'. ;u+. ;;. ... ;.1.. ;.. ..; .;. .."""""" lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinta 3) _ Orasulf SpecIficare Comma, Judetul (*) Suprafata Obs. Ola) (*) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile; pepiniercle viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pésunile, fine teie, serele, soiatele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, 'pésu. ni1e impfidurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajazile piscicole si dc irnburiatatin’ funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor producttiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4)Se completeaza cu “X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civilé, aitele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaratii se pedepseste confonn Legii nr. 286/2009 privind Codgl penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. ' ’ l . L Vénzator/ imputemicit, . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . ' . . . Data : . [.-. .1 5 NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campunle notate cu (**) se completeaza Tn cazul in care sunt cunoscute inforrnatiile. Fag. ] -‘l Me. 379// xi W. /:7‘
 21. 21. {'2' -, ANEXA Nr. IB _ Formular pentru persoane fizice _ Ia Imrmele Inetaablogice OFERTA DE VANZARE TEREN 1’ S-lam Joann. Sbe | / ubse nata, ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,CNP . . . ., avand adresa de co unicare Tn: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. ...5€6(«(A. ... . ... ., . . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap. ._ . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . <91. . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren agricol situat in e travilan in suprafaté de . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pretul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt umi atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnfomiatii privind amplasamentul terenului Categoria _ _ Orasuil SpecIfIcare Comma Sc completeaza categoria de folosinta a terenurilor agriccile situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fane tele, serele, sokarele, riisadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele si1vice, '«. _pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, /altele asemenea. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Cogul penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. ' 5 I I L—— Vénzatorlimputernicil, . . .. e€. @?tC.0. . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . ' . . Data. i?L. «..0|' H: NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. I II M? 90//4. (9/.20/:3"
 22. 22. 2.: 4NEX/1 Nr. IE‘ 1 _ Fonnular pentru pflsoane fizice _ Ia nnrurele lIl£’I0d()/ ()glC£' l . . . /. /. 4" “ OFERTA DE VANZARE TEREN N/ E 9// 40 ‘H 1) S-[om mm I, l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP , avand adresa de 00 unicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. ...5?C<»¢l. ... . . . . U? . . . . . . . . . . . . . . ., so . . . . . . . . . _. E, et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,judetullsectoruI . . . . . . . . Q? -. .9 . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) . ,- . . . . Se completeaza numele sI prenumele propnetarului terenuluI. vénd teren agri¢_: §| situat in extravjlan, in su rafagé do . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), :apreguIdé. ..§. .Fl-tQ. (.: t!! €4.. .. . ... ... ... ... ... ... ... . . .(| ei)2) 2 . . . . . ’Se va completa In cIfresI litere. Conditiile deivanzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasull ' de Speclficare Comunal _ folosinté 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezi1e, ‘pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fine tele, serele, solatele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impidurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnjce, amenajfirile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricole, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi arnenajate si folosite pentru productia agricola. 4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, aitele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. ' ’ ' u L Vanzétor/ imputernicit, . . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnétura . . . . . Data. i.LI. -. NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute inforrnatiile. Fag. l. 'l
 23. 23. 2! K 4 will" -1 M. lb’ Ia lltII’IIl(‘lL’ Itlelodolngiz-: ' - Formula: pentru persoane fizice - OFERTA DE VANZARE TEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CNP avénd adresa de co unicare Tn: localitatea . 0 . . . . . . . . . . . 1 . ./: ?.’§. ".ii’é". .’i§. ‘<’. /". .””5.°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,judetul/ sectorul. . . . . . . .39 . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.). .., tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. vénd teren agricol situat in extravilan, in supraf ta de . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), Ia pregul de '. . . .-'1 . mum. . . ) . ... ... ... . . (lei)2) 2’ Se va completa in cifresi litere. Conditiile de vénzare sunt urm étoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' Date '. ;.. -'. '.. ;a ideritificarea }ér'e}{lJIt}a'""" _ Orasull SpecIficare Comma, Se completeaza categoria dc folosinta a terenurilor agricole-’situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, f‘a. ne tele, serele, solarqle, résadniteie si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot ii amenaj ate si folo site pentru productia agricole. 4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot ti comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea I Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile si completirile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. _ . , , . L Vanzator/ imputernicit, . . . . (numele st prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . ‘ . . NOTE: - Campuiile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaza Tn cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. l / l we. 92//4.0/. /:3”
 24. 24. 12, 4VE. "1 'r. IB la NOI'! ll(’[(’ Inemdalvgir-1' - Formular pentru persoane fizice — OFERTA DE VANZARE TEREN S b e ll ubse nata1), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,CNP avand adres deco unicareinzlocalltatea. /3£! £tM. @1(' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., .et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,judetul/ sectorul . . . . . ... 93-. . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’ Se completeaza numele sl prenumele proprletarului terenului. vénd teren agricol situat? e)_rtravilan, in su rafaté de . . . : . . . . . . . . . . (ha), la pregul de . . . . .5920. I . . . .€§<.1Ia#. C.4‘. d4) . ... ... ... ... .. . . (lei)2) 2) Se va completa Tn cifresi litere. Condltille de vanzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 'D'a'té -D. ri'/ irid identificarea 'tér'. e'r{r£It)a"'""""" lnfonnatii privind amplasamentul terenului Categoria . Num5r Numarde Numar Numar Orasull Suprafaia cadastral S pecificare Comma, Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fane tele, serele, solareie, rasadnitete si altele asernenea, cele cu vegetatie forestieri, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pésunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de irnbunfttzitiri fiinciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola 4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asernenca. Cunoscénd C5 falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codulz penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, ' corecte si complete. ' : ‘I . -. L Vanzator/ Tmputernicit, . . . . (numele si prenume in cl r) Semnatura . . . ‘ . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. L. S. Data . /9. . .0./ . -. ./ .57. . . Fag. l / I , /. me. 93// afigw "1
 25. 25. 1'E. '4 Vr. IB . f .1. . d _ Fonnular pentru persoane fizlce _ a mrrnu L mam nfngm l ~I l l OFERTA DE VANZARE TEREN He‘ 94//4'0/“ Z6’/ ii) s b ll ubse nata", ... .S‘l0m. ..Ck)Gm. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . ., avénd adresa de co unicare 'I'n: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,str. ...5€C<»¢l. ... . ..”? . . . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . .,jude1ullsectoru| . . .. . . .. 9?-. . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . ) Se completeaza numele s: prenumele propnetarului terenului. vénd teren apricot situat in extravilan, in uprafaté de . . . . . . 0; U . . . . . . . . . . (ha), la pretul de'. . . . ”.“l’9S7.“’.1§’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa Tn cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt urm atoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnformatii privind amplasamentul terenului _ Orasull Specificare Comma; Categoria Se completeaza categoria de folosintfi a terenurilor agricole-‘situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viiie, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pfisunile impidurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si dé imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4)Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele dc stare civila, altele asemenea. I Cunoscénd ca falsul in declaragii se pedepseste confonn Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile si completirile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzatorfimputernicit, . . . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . ‘ . . Data J9. . ..oI I /5 NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Pag. lI‘l
 26. 26. . tele, serele, solare 4 "E, '-1 ’'r. I B In narmelc rtrelndologicc - Formular pentru persoane fizice - OFERTA DE VANZARE TEREN Sgbategiguyl/ Eubsepinata”, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .25. . . . ., avand adresa de co unicare in: localitatea . .6((aI¢@t¢' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H? . . . . . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . .; -'et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . . L91. .9 . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) Se oompleteazaznumele si prenumele proprietarului terenului. 0 ‘fa vénd teren agricol situat in‘ extravilan, in su rafa de . . . . . J. . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregul do . . . 555?? . C!€’lC. tmu. £¢I. ‘It1C4‘J-«'02. C . ... ... ... ... ... . . (Iei)2’ 2) Se va completa in cifresi litere. Conditlile de vanzare sunt urm atoarelez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . ' 'b'a'Ié privind identiiicarea lnfomiatu pnvind amplasamentul terenu| uI Categofia _ Orasull SpecIficare Comma, Judetul (*) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile , Iivezile, ,pepinierele viticole, pomicole, plantatiiie de hamei si duzi, pésunile, fine is’, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnjce, arnenajfirile piscicole si de iinbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricoia, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolzi “Se completeaza cu "X" rubricile in care infonnatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul‘ penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca datele sunt reale, . corecte si complete. : ‘I ' x L Vanzator/ imputernicit, . . . . (numele si prenume in cl r) L. S. Semnatura . . . ‘ . . Data . f.£t . -.‘.3.(. '. . . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute infonnatiile. Pag. I ll #3. 95/. ./M/ . 20/5

×