Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ren rotated

terenuri

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ren rotated

  1. 1. A/ fl_¢P26/50.06’. /5” OFERTA DB VANZARE TEREN 1. Subsemnatul/ SubsemnataU, AREDAN PAUL — NICOLAE, CNP 1B30712022985, in calitate de proprietar, identificat/ identificata cu C. I., seria AR, nr. 387692, eliberat(a) de ORS. INEU, data si locul nasterii: 12.07.1983, localitatea Ineu, judetul/ taraArad/ Romania, cu domiciliul in: localitatea Bocsig, Com. Bocsig, nr. 626, judetul/ sectorul Arad, tara Romania, telefon 0742410240; In calitate de pro rietar, vand teren agricol s'tu k%p extravilan, in suprafata de . ./, . 5 (ha), la pretul de. ..25%_cY%. :2; . . . . . . . . . . . .. (1ei)2) c¢OClA, Z'ECfS/ CIA5C/ A51"! //7-fl-Tlétthfldrf Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Plata integrala a pretului. OP7.%‘ECl. $?{3'K‘?7E-AC‘: /_) ) Date privind identificarea terenului Informatii privind amplasamentul terenului Categoria Specificare , . 3 Se completeaza de catre vanzator I Verificat: primarie4) - Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Va ato Imputernicit, Semnatura (n ele i prenumele in clar) Ara n P 1 - Nicolae D. .. .5.c. >.. c26.; ..z. c.2.. I.: >‘
  2. 2. /. /3 0025/30.06. /5 OFERTA DE VANZARE TERM‘! 1. Subsemnatul/ Subsemnatall, ARADAN PAUL - Nzcomn, cnp 1830712022985, in calitate de proprietar, identificat/ identificata cu C. I., seria AR, nr. 387692, e1iberat(a) de ORS. INEU, data si locul nasterii: 12.07.1983, localitatea Ineu, judetul/ taraArad/ Romania, cu domiciliul in: localitatea Bocsig, Com. Bocsig, nr. 626, judetul/ sectorul Arad, tara Romania, telefon 0742410240; In calitate de 1: rietaznvénd teren agrico sit at in extravilan, suprafata de (ha), la pretul de. . . . . . . . . . . . . .o (lei)2) -' Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: QlMC(3>'P/ EEEECEIVJII . D0(/ /7 .5U7'E/ /0U9}FC/ Plata integrala a pretului. 5/00/1513 54 in Date privind identificarea terenului Spec if i Care (*) Se completeaza de _ erificat; primariegl ‘ Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Van ator/ I’ mputernicit, Semnatura (nu ele s prenumele in clar) Nicolae Data
  3. 3. N 2‘ 3229/55.06/5 OFERTA DE VANZARE TEREN l. Subsernnatul/ Subsemnatal), ARIKDAN PAUL - NICOLAE, CNP 1830712022985, in calitate de proprietar, identificat/ identificata cu C. I., seria AR, nr. 387692, eliberat(a) de ORS. INEU, data si locul nasterii: 12.07.1983, localitatea Ineu, judetul/ tara]-Xrad/ Romania, cu domiciliul 5/. n: localitatea Bocsig, Com. Bocsig, nr. 626, judetul/ sectorul Arad, tara Romania, telefon 0742410240; In calitate de 5:: ‘%prietar, Vand teren agricol situat in extravilan, in . .1 suprafata de (ha), la pretul de. ./.0.’/ .9. . . . . . .. ... ... .s- . . . . . .(lei)2) Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez £‘Ec—E/7”o5Ura'/ V0UI92‘5C'/ f’/0// VU 15/. Plata integrala a pretului. Date privind identificarea terenului Informatii privind amplasamentul terenului . Cate-gor1a s ‘£1 de ec care , p 1 . fo1os1nt: a3) S l t d . M Ma’ Ma‘! **B~‘*'i‘>'L 1 Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ Imputernicit, Semnatura lnumele si prenumele in clar) aul — Nicolae Data
  4. 4. ,4/2. J%.2o/ /30.09. /5 . Anexa1B -Formular pentru persoane fizice— OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/ Subsemnata *1) STAN PAVEL, CNP 1360825022811, avand adresa de comunicare in: TIMISOARA, str. Macilor, N r. 1, judetul TM, codul postal 300341, e—mail julia@danerom. eu Tel 0731321355 vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata dc 0,56 ha, la pretul de 10080 lei - zecemiioptzeci lei (2240 euro) Conditiile de Vanzare sunt urmétoarelez pretul se va achita in lei la cursul de schimb Euro afisat de BNR in ziua incheierii contractelor. Date rivind identificarea terenului Specificare Informatii privind amplasamentul terenului 0ra$u1/ Suprafata Numar Nun-jar Numar Numar Comuna (ha) cadastral de carte tarla/ lo parcela / funciaral ’f Judetul Se completeaza de cam vénzmor BOCSIGI 303706 303706 13/3 46/2/53 A AR Verificat primarie *4) Cunoscfind ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legit nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzétor/ lmputernicit, STAN PAVEL prin mandatar JORGEN HANSEN L. $.
  5. 5. l A/ M/aysa 06. 20/31 Anexa1 B -Formular pentru persoane fizice- OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/ Subsemnata *1) STAN PAVEL, CNP 1360825022811, avénd adresa de comunicare in: THVIISOARA, str. Macilor, Nr. 1, judetul TM, codul postal 300341, e-mail julia@danerom. eu Tel 0731321355 vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 0,58 ha, la pretul de 10440 lei - zecemiipatrusutepatruzeci lei (2320 euro) Conditiile de vzinzare sunt urmétoarelez pretul se va achita in lei la cursul de schimb Euro afisat cle BNR in iua incheierii contractelor. Date rivind identificarea terenului Specificare Informatii privind amplasamentul terenului Suprafata Numar Numar Numar Numar (ha) cadastral de carte tarla/ lo parcela t 3.. ... . 3.. ... . .0.. . funciara Cunoscfind ca. falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificirile gt completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Se completeaza dc catre vénzator BOCSIGI AR Verificat *4) primarie Vanzator/ lmputem icit, STAN PAVEL prin mandatar JORGEN HANSEN Semnatura L. $.
  6. 6. I ma. 3/9/30. 06. . ,2o/5 . Anexa1 B -Formular pentru persoane fizice— OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/ Subsemnata *1) STAN PAVEL, CNP 1360825022811, avfind adresa de comunicare in: TIMISOARA, str. Macilor, Nr. 1, judet, u1 TM, codul poetal 300341, e-mail iulia@danerom. eu Tel 0731321355 vénd teren agricol situat in extravilan, in suprafaté de 0,58 ha, la pregul de 10440 lei — zecemiipatrusutepatruzeci lei (2320 euro) Condigiile de vfinzare sunt urmfitoarele: pregul se va achita in lei la cursul de schimb Euro afisat de BNR in iua incheierii contractelor. Date rivind identificarea terenului Specificare Informatii privind amplasamentul terenului Ora§u1/ Comuna / Judejrul Numir parcelé Suprafata Numar Numar (ha) cadastral de cane funciaré Se completeazé de cam vfinmor Bocs1c/ 303846 303846 18/3 60/69 A AR *4) Cunoscfind ca falsul in declaragii se pedepse$te conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificfirile §i completérile ulterioare, declar oi datele sunt reale, corecte 5i complete. Vénzitor/ imputemicit, STAN PAVEL prin mandatar JORGEN HANSEN L. $.

×