Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oferte terenuri

286 views

Published on

oferte terenuri

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oferte terenuri

  1. 1. COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vanzare Judetul/ localitatea (*) ARAD/ BOCSIG r. unic de inregistrare a comunicarii de acceptzfe din Registrul de evident a o Primaria (ncomms: BOCSIG din lGuJ-. OZ-LÅÖE (zi/ luna/ an) (*) Numele si prenumele functionarului primariei Care Primeste Cererea (H Semnatura functionarului care primeste oferta de vanzare (*) Stimate domnule primar, 1. (*) subsemnatul/ ta, .. ,.. '7f7'. *-{Q@E›. $.°. -H . . Cfålñå . . . . . . . ., domiciliat/ domiciliata in str. . . f. N-ESJ. .SLM . . . C/. QÅBJ-f C; . . . . . . . . . . nr. .. .S-Q. .. , bl. . . . , sc. .. -7. . , ap. . . . , judetul/ sectorul . . . .ÅRHSD › . . . . . . . . . . telefon *10.§.3Y! L<>? .› . . . . . . . . . , act de identitate . .. . CL serie. . . nr. .133355 . . . . . . . . . . . . , eliberat de ROL. . 501.534. . .. 1a data . ..O. '.3:O.7.-. 3.005, . . . . . ., CNP/ CIF/ CUI . .4.>7.o. §.0.o2,z. â3/E . . . . . . . . . . . . . ., in calitate de . .Häls-'JDATAQ . . . . . . . . . . prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform . Rrêâçaxkü. .gJeiÃqi 4-15. . .wAuTfuTrFf. ?M74- oSq&. MEr'. á.ä. /.{›0a1«Oáo 20/3.. . . .LA . @.MH, ..4z. 'A-. F§1EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. (*) pentru: . . . . . . . . . . . S42 . GReE. HQ›AH0§<. APi<-S.1?Rs>. +>ê ? TM Sfål. .. . avand numar de ordine in regi t-. rul comertului . JOZ/ .Z/ .Qá/ _ZLQOÅ . . . . . ., Cod unic de inregistrare . . . . . . / /â . . . . . . 3. (*) Cu seçliul in: localitatea . ÄN-EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. . . . . . . . . . .. nr.4.. .., bl. . . . . .. , sag . . . . . .,et. ä. ... .,ap. . . . , judetul/ sectorul . . . :IT/ MMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . .,telefon. ... ... ... ... ... ... ... .., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,e-mail. ... ... ... ... ... ... .,website prin prezenta imi exprim intentia de cumparare si accept oferta de vanzare pentru terenul agricol i suprafata de . Qx/ Ãtgâ/ ha, identificat cu numar cadastral TÃZ/ Z. . 57/9. . . . . , inscris in cartea funciara nr. . . . . . . . . . . . . . . a localitatii nrucrçew. ..eow. vsøfêvfé'. ... .., facuta de %Têf°l; üiülsotfdrä7êdviø? éåøs§. iMf/ ñ'i'1("1"7'-: E<4§tusi afisata in data de . la sediul Primariei . ..Åacäyç . . . . . . . . . . . . . . . .. .. E . La- Pretul oferit pentru cumparare este de 5:6?? Cl'^f'.3i°t4if. ?éii$“if5.l. “å7fieci. ( retul se va scrie in cifre si litere. ) . ._. .__. In sustinerea comunicarii de acceptare si a. calitatii de preemptor, depun urmatoarele acte doveditoarel 1. . ... c›; ;.. .ue, ..: o§3ç. <2.. f$ç›. c$i§ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ; 2. . . . .Ci/ AL . SC . QQ*. E.C. H.L4KJD. SC2ÅI3JE. RftêfêmS. §Er< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,- 3. . ...4??5>. c.x»ø.2 24.: . . skqnm JNÄÃ. ene/ ace. . : vf: 29,2.. .#69032 . .Cs*f. ê'/ .ü. >-. . . Hzwâaüçárg . . . . . .. .C. ©F§å. Q1.. ..'? VJD. 'TEI“. MFSTR<71<? EÄ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... .. , . . . . . . .@P. EE. .Q<*. ... ... H-ámbümv. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. . Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispoziciilor Legii nr, 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor Cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii i 286/2009
  2. 2. zu privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Preemgtor potential cumparator/ imputernicit, . . . . .. ?u. Io. @esc. uFF. <-? .0«'. M. . . . . (numele S1 pren Semnatura Data -QQNQ? ÄZ(KD! NOTE : - Campurile notate Cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legala: societate comerciala (S. R.L. , S. A. , S. N.C. , S. C.s. , S. C.A. ) / companie nationala/ societate nationala/ regie autonoma/ cooperativa de credit/ Casa centrala/ societate cooperativa/ cooperativa agricola/ institut national de cercetare-dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant) / Qrup european de interes economic (comerciant, necomerciant) / societate europeana/ societate cooperativa europeana sucursala/ persoana fizica autorizata/ intreprinzator titular al intreprinderii individuale/ reprezentant al intreprinderii familiale/ membru al intreprinderii familiale. 1 - copii legalizate dupa documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si incadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz; acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, Contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea; - 0 copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului/ Registrul national al asociatiilor si fundatiilor; - procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului Eormei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/ CI al/ a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate etc. , dupa caz.
  3. 3. me. 549/02. 05_ /5 OFERTA DE VANZARE TEREN 1. Subsemnatul/ Subsemnatal), .çfêám. é@áu. låøøk CNP , 0 00112.. , avand adresa de comunicare in: localitatea nr. , bl. , sc. et. ap. 'udetuI/ seeterul codu! postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e-mail . ... ... ... ... ... ... . . ., tel. vand teren agricol situat in_ extrayilan, in suprafata de (ha), Ia pretul de . ... ... . i . . ueif), adica . g . ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . IeI. Con i'iIe evanzare unt urmat acele: Specif' care Se completeaza de catre vanzator Veriñcat primarie4) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. få? ” W539/ s WW? ? (numele si prenumele in clar) Semnaturaáñüxfümáñs. Data / s NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Campurile notate cu (") se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. ')Se completeaza numele si prenumele proprielarului terenului. 2) Se va completa in cifre si Iitere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iivezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea. cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac pane din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare ca re serves: nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot ñ amenajate si folasite pentru productia agricola. 4] Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.
  4. 4. N/ c. ozv-/ ørrv-c--vv OFERTA DE VANZARE TEREN 1 SubsemnatuI/ Subs mnatai), CN? , avand adresa de cumunicare in: Iocalitatea W657.. . nr. . ... . . . , bl. . , sc. et. . ... .. , ap. judetuI/ sectorui codul postat e-mail tel. .42 . . JÖO vand teren äâçl situat inpxtrgaviian in upçafata (ha), Ia pretul de (| ei)z), adica Iei. C0nd'iile evançare unturgäaüle: ' Se completeaza de catre 1, vanzator Verificat primariea) - Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vangsator/ lmputernicit aøeâaücørø' ”Mår (numele si prenumele in clar) semnaturadåüüuäøwMs. Data e NOTE: - Campurile natate cu (') sunt obligatoriu de cumpletat. -Campuriie notate cu (") se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. 'JSe cumpleteaza numele si prenumele proprietarului terenului. 2) Se va complete in cifre si Iitere. 3) Se compleleaza categoria de folosinta a terenu rilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iivezile, pepinierele viticoie, pomicoie, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea. cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, tele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitarecare servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot ñ amenajate si foiosite pentru productia agricola. ') Se completeaza cu , ,X" rubricile in care informatiile pot H comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele ñscale, evidentele de stars civila, altele asemenea.

×