Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Of 11.03 rotated

341 views

Published on

terenuri

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Of 11.03 rotated

 1. 1. .. _-. .._ . .. ... .._. ... ... .. . ._. __-. ._. .tr_. _.‘ - Formular pemru pt: ~t'soa~. ne_iur1'(licc 5i emitfiti iérfi personalitate I . jut-idicii car-3 sc 1'm*egistt'eazEx in rcgistrul comertului - . —‘—--_». ..= ... .-. ..“. ... .., ... ... ... .=. ... ... l.. _u= =.. =.e. .»e_. .~. -_—. _.e—; .=: —Jm_= r -— I i L. ... ... ..e_____. _ . - , - . _ _, 9%/ ’r’ :93-J6/J OFEFETA EYE VANZARE TEREN subscris. -N’ . . . . §.. I9-z_. . . . . . . ., CIF/ CUE . .r%?3’%<3?: “;5’. !o2€f>«. Z. . . . _, avénd adresa de‘ C0l"l'liJhlC3l'G in localitatea . . .77/7'7I. §£3§2I%§ . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. .5 195.’! /Q51 . . . .. .RIa‘i: ’iI. . .;ei. .,=3I. .,ap. .6‘§. jud1e; §ul/ sectoral. I. ’€fI? §.f. .»‘; El . . . ,, codul pogtal. .. . . . . . . . . . . ., e~mall . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Se compéeteazé cu denumirea formei de organizare, conform regiementairilorfegale, proprietar at terenuiuiz socletate comercialé (S. F§. £.. , S. A.. S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative agricofé/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperative europeané sucursalé/ persoané fizicé autorlzaté/ intreprindere familialét/ Fiwtreprindere individuaié etc. vénd tizeren agrfcol situat: in extzraivilan, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), is pre§uIde. ... ..’? ?£?0.. ..{. /QQflcu. (7Z'l§2eDQ§’: €.Q . . . . . ... ... ... ... ... ..(Iei)2’ 2) _ . . . Se Va complete In cifre §: I litere. , , . _ Condigiile de vénzere sunt urmétoarele: . . . . . .3». . . . . . . . . . ‘ ' I: iaIé 'p}I§)%IécI7 identificezree "Is". -;'é'é. 'L£I'I'jI'"""" I I . . . . . ' ~ I I Iénfortnatii pm/ Ind amplasamentul terenulut I Categafia I I de ’ I I I Oraeutl ' Numétr 'NumérdeI NumérI Numér I I Specificare Icomunal Isupraf Ia cadastral, _car£e_ Itarla/ lotI parcelé fOlOSll'l§§u/ Obs. I I IJude: uII*>I ‘ha’ I to "“”S: a’a . <**> I (“I I (“I I = I I I 3 ( ) i I I I Se comp| eteazéI‘W ‘_ I I , , ggniéértir I 9% I3o3‘3I‘5‘,5: $3?/53in 86/.2, I56"5*/ ¥ ahahl I Verificat I H I I. i I —I I nrimane" I I I I I I I I use completeazé categoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care suni: arabile, ville, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei §i duzl, pésunile, féne gele, serele. solarele, résadnifele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac pane din amenajamentele silvice, pé§unI‘le impédurite, cele ocupate cu construcjii si instalagii agrozootehnice, amenajérile piscicole §i de im bunététiri funciare, drumurile tehnologice 5)‘ de exploatare agricole, plaiformele st spagiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole §i terenurile neproductlve care pot fi amenajate 5i folosite pentru productia agiricolé. Se com leteazé cu "X" rubricile in care informatiile pol fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenjele fiscale, evidentele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscérid c é falsul in declaratii ee pedepseete conform Legit‘ nr. 286I'_2_2_. ‘§9_§ privind Qodué pg-enaé, cu modificérite §i completérile utterioare, declar c I‘ Itegengunt reate, corecize es’ complete. . ;—I‘ Aicit_ *e; z:zI£ Siam (numeie gt prei umeie ciar) Semnétura . . . Vé ‘I2 étor/ Im Ute: . . .’ . ... ... . . ‘.°, rI‘2r I . . . . . . . = - Cémpurile nclzaie cu {*) sort‘ obegatoriu de compte tat. - Cétn'Ip-owe no-tare cu (**) se compieig az cazs. -Ii tr: care surét Enfornwaiiile.
 2. 2. juridica care se inregistreazfi in registrul come:1ului - ——--. . . ._. ... .r. ‘_= ... ... ... .. ._ . _. r_. .a, .— . - . -.. .._ ___‘_, .. . -. ,.A_. .-, .. 4.. ,_, m_. ___________ __ _. ___. __. _.. [ ~ Formular pcntru persoancjuiidice 51' entizagi fiiré personalitare I L - r 9 . ,1 GFERTA DE VANZARE TEREN’ M ' " subscrisa” . . 3-C‘: . $9.2/. «2LI$~. . . . . . . , CIF/ CUI . _;99c'5.? .S‘. !,, ?.? >».2.. . . .. . , . . , avénd adre a de comunicare in Iocaiitatea . . . ’7.7/T7/. §<? v‘2?€Z§ . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . E’. . . . . . ... nr. ... €5.. ... ,bi . . . . . _ . .,sc. . . .,et. ..95.. ,ap. .5§. jud1egui/ sectorul. . . l€! ?’? ‘.£I. :§ . . . ., du! pogtai . . . . . . . . . . , . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ) Se completeazé cu denumirea formei de organizare, conform regiementériior Iegale, proprietar al terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativé de credit/ societate cooperativé/ cooperative} agricoié/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané sucursaié/ persoané fizicé autorizaté/ intreprindere familiaié/ intreprindere individuaié etc. vfmd teren agricoi situat in extravilars, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), fa pregul de . . . . . /XQ9. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ., (ieiiz) 2) - . . . Se va complete In clfre 5| litere. , __ . Condigiile de vénzare sunt urmétoarele: . . . . . . .0~. . . . . B. . . . . . . . . ’ ' béié k>}: §/hid idéatiricéréé }é}éH. I:'. L%""‘"""" I informatii privind ampiasamentui terenuiui Numér Numérdei Numérg Numér ’ carte ftarla/ lot! parcelé foiosin; é°' ‘Obs. Ora§ui/ Specificare Comunal Suprafaga cadastra! I [Jude: u:<*> ‘“a"‘ M ' ’”? Efi§ré <**) ; M <**; i i _1 | Se completeazé ’ , _ ' dg céirte ‘ 5; /5 . 35 E vanz a or _ 1» i Verificat“ Q I (J v 1 primérie l I - 3 Se completeazé categoria de folosingé a terenurilor agricoie situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viiie, liveziie, pepinierele viticoie, pomioole, plantatiile de hamei §i duzi, p: §§uni| e, féne gale, sereie, solarele, résadnigele §i altele asemenea, cele cu vegetagie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamenlele siivice, pégunile fmpédurite, cele ocupate cu oonstructii §i instalagii agrozootehnice, arnenajérile piscicole $i de imbunétéjiri funciare, drumuriie tehnologice si de expfoatare agricolé, platformele §i spatiiie de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole gf terenurile neproductive care potfi amenajate §i folosite pentru productia a ricoié. )Se compieteazé cu "X" rubricile in care informafiile pot fi comparate cu datele din Registrui agricol, evidengele fiscaie. evideniele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd c é falsul in deciaragii se pedepse§te conform Legii nr. 286/2009 privind iloduai 5-enagf, cu modificérile §i compietérile ulterioare. declar cé dateie sun! reaie, corecte §i complete. _ Y*"f'. ‘?? ‘.". ’?‘? ‘7‘. ’%‘; .*8:‘i1‘? .% ~r' gum (numele §i prenumele in clar) Sernnétura . . . . . ‘ . . . .. J MQTEZ 2 Cémpuriie nstate cu (") sum: obiigkégorizi de compie tat. == Cam uriie notate cu »; ’**‘ se corrmieteaz é in cazu! in care sum-«i cunescute Enformagiiie. P . J . Pas. ; I
 3. 3. - Fonnular peimu pcrsoanejundice $1’ en[1'u'1[i lira personalitate juridicfi care inrcgistrcazé in rcgislrui comenului - OFERTA DE VANZARE TEREN subscrisa”. . . .3/AUJ. /«2t/5». .5J€-1.. . . . . . . . . . . .. , CIFICUI . ./ .3.0.5.f8./ ;2?5«. ’8.. . . .. . . . . , avénd adresa de comunicare in localitatea . . . ’/T-lffl’. -)". :fi077.7Q-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. 13 195%". . . . . ..¢Q€, . . . . . . . .,sc. . . .,et. ..= =5.. ,ap. .5‘c3, judetul/ sectorul . . . M'-’i-‘T215. . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ , 1) Se complete-azé cufdenumirea formei de organizare, conform reglementérilor legale, proprietar at terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative agricolé/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperative europeané sucursalélpersoané fizicé autorizaté/ intreprindere familialé/ intreprindere ind ividualé etc. vénd teren agricol situat in extraviian, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de . . . . . Ir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) 59 Va complete in cifre gi litere. /M219 ‘QM A: _ . - I ' I I I Condigiile de vénzare sunt urmétoarele: . . . . . . . . ' ' bété -pvri-vinci iae}hirI'cé}éé ié{e'i{; Jl1I{"""" Categoria I I I I lnformatii privind amplasamentul terenului I Orasull Numér Numérdeé Numérz Numér de I Speciflcare Comunal Supraf§IaIcadastra| fca{te_ Itarla/ lot parce| éI folosinté” Obs. I Judetul (-1.) I I (dug) U? EI? Ta I (soup) I (1-sh) I (#1:) I I Se compleleazéi I I . I *l décégf 650%: I 0,3; 3035703 3035223 I 86/5 55;? /02;)» alraéu’ I l VEHZ 0|’ I l__ I I iverificat I ' I I I I I : 7 I l r Igrzignériefl Se completeazé categoria de folosingé a lerenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Jivezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pésunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele si altele asemenea, cele cu vegetagie forestieré, daca nu fac parle din amenajamenlele silvice, pésunile impédurite, cele ocupate cu construcgii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si de imbunététiri funciare, drumurile tehnologice si de expioatare agricole, platformele §i spatiile de depozitare care servesc nevoilor producfiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate §i folosite pentru productia agricole. Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidengele fiscale, evidentele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd c é falsul in declaragii se pedepseste conform Legii nr. 286/20619 privind ‘Cadul genai, cu modificérile si completérile ulterioare, declar cé datele sunt reale, corecte si complete. Vénz étor/ imputer; icit, _ . . . . . . . . . .. , . . . /.T? !E£l77K%: _I LI LS. (numele si Renumel “‘ filag) Semnétura . . . ._. _. ’ , l I / I If Data . I.<. . . -. r’. . " i . NOTE: — Cémpurile notate cu (*’) sun: obligatoiiuide comple tat. n Cémpurile notate cu (**) se completeaz ii in cazul in care sunt cunoscute informagiile.
 4. 4. - F ormuiar pentru p: ':1'FU£u1(-, 'ju]'id1'CC 51’ clttitani {era pcrsonaiirate Ir. .. . __. ._-. jut-idici mar: 55 iliregislrcazi In rcgistnll comertului — I QFERTA-. DE‘ VANZARE TEREN "’ ‘ 5’ "W Subscrisa ‘I. . . .6./ ;iIJ. I2iif= . . . . . I cII= /CLII . fl. *’3.<3?r’.5‘.4"’s2L€f>». *’; . . . . . , avénd adresa de comunicare ‘: ‘n tocalitatea . . .77/‘*1/‘I. -§3€2t"(if-. :'¢t3‘ . . . . . . _ , . , . . . . fl. . str. Q . . . . . .,eI’; ..: >{». .,aI'J. .t'J, jud1eIui/ sectorul . , . I«’. 'r? i?; :§: i . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . ., eumail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I Se completeazé cu denumirea formeide organizare. conform regiementéritoriegaie, proprietar at terenului: eecietate comercialé (S. R.L. . S. .A. , S. N.C. , S. C.S. , 8.3., -'-L)/ cooperatitré de credit/ societate cooperativé/ cooperative agricole/ grup european de lnteres economic/ societate europeartai/ societate cooperative} europeana sucursaié/ persoané fizica autorizaté/ I“ntreprino‘er‘e tamiliaia/ intr-epnridere individualé etc. *0 5&3; (ha), ta owls: : . . L . r » . L L . . vanci éeren agricoi situat: in extravitan, in sup rafafié de . . . . . ; pregut de . .. r'5.5‘§§: : . ,,2f! Zt'/ I . . . . . . . .. . . . . . . . (ie'i)Z) 2) . . . . . . Se va complete In cifre $i utere. I I~ - Conditiite de vénzare sunt urmétoareie: . . . . . . . . . . ' ' sate Kp-rivind Id1.= ,ir{tIfI}; 'a}-ééééEé; ¥JI1II" L‘®__% d ampiasamentulterenului I ' Categma I I Orasuil I‘ Numér liI. Imarde' Numér Numar ' de I I I ‘ Specificare Comuna/ ISuprafaIa I cedastraII carte tarta/ lotI parcelé t'olosin§é”’ '0bs. I 1 *= ' " I _. Judetlfl I (ha, I (am) funflara I (*! r) (rat) I (war) I I I I . < I __4I’____I______. __I__. __I Se completeazéI I __ I I I / _ I _ I I "? °é”e I Boa? I @9635‘ 303% seam’ I /33 I/30?, ’ chalet I I vanz ator _ ‘ _____ N __ A ‘ Verificat I I I I I primérie4) I I "I I ' I 1 Se completeazé categoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iiveziie, pepinierefe viticole, pomicole. plantatiile de hamei si duzi, pésunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele §i altele asemenea, ceie cu vegetatie forestieré, dacé nu fac pane din amenajamentele silvice, pé§unile impédurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozooiehnice, amenajarile piscicole si de imbunatétiri funciare, drumurile tehnologice ei de expioatare agricole, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole ei terenurile neproductive care pot fi arnenajate §i folosite pentru productia a ricola. ) Se completeazé cu "X“ rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscaie, evidentele de stare civilé, altele asemenea, Cunoscénd c E ialsui in decieratii se pedepse§te conform Legii _: _}I'. 2:86/2:-U09 privind aiedul Izreateal. cu mcdificérile gt completérile ulterioare, declar ca ct teIe—-stgnt reale, cerecte si complete. N>'w'i’*’I" <0,’ 7 'l V‘ "t / Ekm ute: icit, .5r. “.Z. "’I. ".r. ..'f’. tt2II" ‘J .5007! . (numeie ei p: 'enur1eIein star) Semnétura . . . . . . - . . . . “mpuriie notate cu If‘) suntobié - I _‘ pa ,0 ''*I m PegII
 5. 5. I . . . . , I — Fnrmular pentru pcr_~<)an: ' ; u11d1ce ,2: enmz'1Ii fairs] personahtate E I Jursdzcfi care Se? egisti "' “ >lTUl comert1J1ui - I ; ... _. ... __J. _‘. ... _.= _ . _ , .,: =,. _.. ... «.. ... ,.. ... ,., ... :: __ _‘ I , ,_, QFERTA DIE KIANZARE TEREN subscrisa”. . A . ir3_r;11J_:2Ut$. , _ . . K . . . . . , CIF’/ GUI . . . _ . , avénd adresa de comunicare In Iocaiitatea . . . . . I . . . . : . . . I . . . , str. £3 , . . .. .zQ€fi. ’fi. é@g(‘ . . . . . . . I . . . judietui/ sectorui . . J5. « , J . codui pogtai . . . . K . . . . . . . ., e= ~maiI I . . . . . . . . . . _ . . . . I I’ . , I 8e completeazé cu deI': L:mirea formeide organizare, conform regiementériloriegaie, proprietar ai ierenuiui: societate comercialé (SE-? z.L. , S. /I_. , S. N.C. , .3.C-. S., S. C.A. )/cooperativé de credit/ sccieiaie cooperaiivé/ cooperative? agricolé/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané sucursaié/ persoanéfizicé autorizaté/ intrepriridere Famiiéaié/ Entreprindere individuaié eic. veind teren agricoi sifiuafi in extraviian, in . -“sup rafagé cfe . K . K , ; . K K . . , . ; , . . (513), . Ia prefiui de E( E i , . . E . . F: . . . . , e . . . . . . . . (iei)2I 2) In . . . Se Va compieta in cifre §I Iitere. , ~ , Conditiiie de vénzare sun’: urmétoareier . . . . .5?» . . . . . . . . . Date privind icientificarea terenuiui V Enformagii privind ampiasamentui terenului H H I I I . ..7, I I Categoria I ‘ I Ora§ui/ Numér Numér de‘ Numéfl Numér I de _ I Specificare Comuna/ ISuprafa; § a _ sadastrai I ca{1e_ A tarfa/ IoiI parceiéI ioiosintéw IObs. I I IJudetuI <fII “*8” I (“I ‘°”"gfl§"’a I <**> : (“I I I“) i I ~. _. , . , _, _ - ' I I Se compIeieaz'I ’ I I de céire I ii&c. §=: 0 52 XIII‘/ ,8 I (157 01/71 : vénz étor _ 5 I I I N I I I __ __ _ I ‘I ‘ Verificat“ I I I primarie I I I 33a completeazé categoria de folosinté a terenuriior agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viiie, Iivezile, pepinierele viticole, pomicoie, plantatiile de hamei §i duzi, pégunile, féne Ieie, serele, solarele, résadnitele §i altele asemenea, cele cu vegetagie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, p§§uniIe Tmpédurite, cele ocupate cu construcgii §i instaiatii agrozootehnice, amenajériie piscicole §i de Tm bunétéfiri funciare, drumurile tehnologice §i de exploatare agricolé, piatformele gi spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole §i terenurile neproductive care poi fi amenajate 5i foiosiie pentru productia a%ricoI§. )Se compieteazé cu "X" rubricile in care informayiile poi fi comparate cu datele din Registrul agricol, avidenIeIe fiscale, evidengele de stare civiié, altele asemenea. Cunoscénd c é falsui In deciaratii se pedepsegte conform Legii _. «_s_; _;. __; Z8t: —'; i2tiIt_‘: EI privind = ::cIc§mI Izaenaé, ca: mcdificérile gi compietériie ufierioare, -declar cé datele sunt reaie, corecte gi complete. __ +/ ‘ "x. /* nz étor/ Imputel: icit, . .5 . . . . . . . . . A . £f2LII iom £15172 {numeie . §i prer: ere in star) Semna“: tur. a . . . . I ; . . ,. I I . , §: "nI: m"E§e Rotate cu {*3 suni omgatoriu czie cc—mI3ie NCETE: : F‘ I -4 I is < I , .. = C: iInI3ui‘: i‘e notate (“I 39 campieteaz a m cazu: in -. .ar'e :2: : rfc—; *ma; ':rIe.
 6. 6. ju1'i<Iic".1 care su fnrrzgistreazii in regismii comerjului - I I. I K _ _ ‘ K K K __ _ I _ I I I - rormuiar pen-Km persoe. neIundIce Kji enmap Tara personaliiazc I . K K_ K I I I GFERTA DE VI§IKE§ZARE TEEEEESI . r‘ Ia - , —_ ‘ 1"’: Subscrisa )1 K 3-L’: ( 3/u. IUK! ’=3€A$K K K K K K K . Cit-ICU: K K3f9rK? K K I? -I K K avénd adresa -de com= ;micaI”e in Iocaiitatea K K . ':’Ij)f'>: /V”. )fl€? 'r":1?‘/ ‘ail: K K K K K K K K K K K K K K K K K, SH". .4‘; =K€~t5LIi£K K K K , iudIeII; ui/ sectoral I K .1€I? ?2£K‘§% K K K . , codui po§taI. K K K K K K K K K K K K e—maiI K K K K K . K K K K K K K K K K A K K , Se compieteazé -cu den'urnireaioI‘n1eid'e oiganizare, c-snivna regIameriér‘iIoI‘ Iegaie, proprieiar ai ierenuluic societate corneiciaié ISKRKLKK, SKAKK SKNKCKK SKCKSK, SKCKAK)/ cooperativé de credit/ socieiaie cooperativé/ cooperativé agricolé/ grup european de interes economic/ socieiate europeané/ societate cooperativé europeané sucursaié/ persoané fizicé 3utorizaié/ intreprindere farnEiiaié/ intremiridere individuaié etc. wand éeren agricai situait in extraviian, in sup fafagé dd K K K K K K. KIK K K K K K K K K K K K {ha}, Ea / I304 Ki’ Iamamzzc I: .iaaIKt<. ?K. au? §LJK KKKKKKK ( K K K K KKKK K K KKKKKKKK K I (iei)2I = . . o u : u = : c . 2) K K K K Se va complete in cifre §I Mere. _ K, I , Conditiiie de vénzare sunt urmétoareies K K K 7 K .0. K K K J. K K K K K K K K K ' ' I'; >L—; té 'p}évéI£ci éc£ér{tI'rI‘c5}. —;-A 'IéI5é}{IJI'III'”""" I I K. K K _ _ K I I I W. Informagiiprivind ampiaaamentulterenuiui I CaIegOI_Ia I I I I Oraguil I I Numér NumérdeI Numér I Numér de I I Specificare Icomunai ISuprafa*IaICedasiraI_ _car_’teV Iiarla/ EotI* parceié foIosinIé"’ IObsK I {*) I (1-*) I. —UF(1*C*i? l'8 I (*3?) (wt) (in: -) I I__ I _ I I I I Se compie-ieazéI I I If ’ I _ . ’ I aware I 5093 I CM I aa3—‘f. J.0 303% M5/Kg I215/as akafnl I I vanz étor A (3 A “__ I - _ I ___m_ _ __‘__ I I i I Verificat I . ¢ _. 4) I I puma. Ie I I I 3) Se completeazé caiegoria de foiosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile. viile, Iiveziie, pepiniereie viticole, pomicoie, plantajiiie de hamei §iduzi, pé§uniIe, féne geie, serele, solarele, résadnigele §I aitele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pé$uniie impédurite, cele ocupate cu constructii §i instalagii agrozootehnice, amenajérile piscicole $i de imbunététiri funciare, drumurile tehnologice §i de expioatare agricolé, platformeie 5i spatiiie de depozitare care servesc nevoilor producjei agricole §i terenurile neproductive care poi fi amenajate §i foiosiie pentru producgia a ricolé. _) Se com Ieteazé cu rubricile in care informaiiile pot fi comparate cu datele din Regisirul agricol. evidengeie fiscale, eviden; eIe de stare civiié, altele asernenea. Cunoscénd c é faisui in deciaratii se pedepsegte conform Legii 286/2939 privind = .:: c=I: IuI ; _senai, cu modificérile $i completériie uiterioare, declar cé/ dateie sunt reale, corecie ~§£ complete. _ “‘~3fl—3-r“"*D. _I Va 12 étor/ Fm uter_ icit, _ VV. f K K K K K K K K . PK£?7III4tI1‘1 $92 -27’ Inumeie $5 prenum Ie in ciar} Semna"Ii'ure K K I. NIQTFS II Céifipurifie notiaie cu (*) sum oixfiéxatoriu de scrapie tat. doiaie cu cf”) Se compieteaz é in cazu? in care sum’; -eiK. Inoscui: e irvforrnagiii-3. ~—- Peg] I
 7. 7. -Forfnuiarpentmpersoancjuridice5:eniitagi%épersonaIiiate E . ... = 4'““"’*'°"1_-_ __. ,, . . J V - g . _ . V- . , ‘B3599,/ v‘/ . 0.5. . m/0x6 DE’ VziJ‘¢i! iZ£*uRE 7;E53<E{= ’ai Subscrisa " . . . -.f: :.«, 3/4: axtaéié». . .5219-é. ~. . . . . . . . .. ,CEF. /G151 . . . ./<rZ«. £1'. ¢3:T‘-’ ”. i.a. €.—3,«‘; ’~. - . . _ _ . . . f avénd adresa de comunécare in is-caiitatea . . . . . /'7/! ‘€’: .:-‘S :9-%/ .~’£z%’ . . . . . . . . . . . . . , str. . . i’E_1.‘. .,. m'. ...3.. ... ,bi. . . . , . . ... ,ei; ... a£. .,ap. .éJ”s3, . . . . caduipogiai . , . . . . , . . . . . . ., e~maif . . . . . . . . . . . . , . , . . . judfegui/ seciarui . .e/ L . " Se compiefeazé cu den-unwea form-eé fie arganizare, conform regiemenférfiorfegaie, proprietar ai ierenuiui: socéetate camerciaié (S. R.E. .., SA. 3. 3.6.3., S. C.A. )/caoperafiivé de credit/ socieiate ccoperativé/ cooperativé agrieoié/ gmp european de interes ec0n°mic/ societate europeané/ sccietate cooperativé europeané sijcaersaié/ persozané fizicé auiarizafé/ fntreprindere faméiiaié/ ?nEreg:1rinc'_iei‘e individuaié etc. K9;-.5E. ... ... ... .{i’1»&}~, Ea wand‘ Ewen agricaif sifluafl in exfirazviian, in sup rafagé die . . . . . . . ., 2 . ... ... ... ¢iei; ’ pregezide. , . . . . . . .. Z} - . . ‘ Se va compfeta in cifre gr mere. v ‘ - I ' . . H Ccndiiifle de vénzare sunt urmétaareie: . Daie privind édentificarea Eerenuiui Ii i'nfoi-mafiii pflivinc‘ ampiasamentulterenuiui ; _ Categcma I ‘ 5 Oraguil f Numér Namérde Numér Numéiré de 5 , I Specificare ‘Comuna/ fsuprafagai cadasfirai cane" taria/ ioif parceié; foiosingé“ Jobs? E (ii (*4.-‘S fufipiafa I (if) (tit) (A-i' (I ‘ ’ 6”} i i ’ . = g z “ "—: T‘ 'Sec°mp'eWéf I30 0,52: faosaae/7 i zosm /09 §59s, ’/4; azaw de céire K’ ‘ vénz étor _, Cj _ 1 5 i ‘ 7 2 : = : A 1 If I Jucfiegui 4*; D I I | /erificat V. _ pn'n~. -s. rie4’ I: . i L ; ; 5’ Se compieteazé categoria da foiasinfé a terenuriior agricoie situafie in extraviian productive, care -sunt: 2 ‘He, viiie, Eiveziie, pepiniereie viticole, pomicoie, plantatiiie de hamei si duzi, pégunile, féne jele, sereie, saiareie, résadniteie §i aliele asemenea, cete cu vegeiaiie foresiieré, dacé nu fac parte din amenajamentele sil vice, pésuniie impédurite, cele ocupate cu consirucjii §i instaiatii agrozootehnice, amenajérile piscicole §i de Fm bunétéjiri funciare, drumurile tehnoiogice §i de expioatare agricolé, plafformele §i spajiiie de depozitare care sen/ esc nevoilor productiei agricole §i ierenurile neproductive care pot fi amenajate sf foiosite pentru producfgia L______ a ricoié. 21 Se compleieazé cu rubriciie in care informagiiie pot fi comparaie cu tfatele din Registrui agricol, evidengeie fiscaie, evidengeie de stare civiié, altele asemenea. Cunoscénci c :3: faisui in deciaragii se pedepse§te conform Legii 3; 2&6/Zéjig privind cu modificériie §i compietériie uiierioare, deciar cl? ’ at gs compiete. f ”“ "~.4 n I N . /. ?:rF.1%. ";1.t. <J. r{@§: %'! ’Ez; é?J{2': :i, C.i: §fize {[4 ‘ -fnumeie gs’ prenu eie in ciar) Semnétura . . . . . . . K . . r~J*H‘§iE‘: = Cémgt-wife méate cu 2-1") sun: obiigatoiéu tie ~36:-sripie tat e cczmgnieteaz é in cazuri in 3Ut'zf mrzascagte i§“ifOi"; 'i”:8§§§§e. — IiZ‘»émpur:5Ee netafie cu (**} 3 Fag 1/1
 8. 8. .~. :.. »é. -.. ._. .. ... *_. .._. _. ., _.. _. .,. __ -. _r. ., -. .._m_i, - _ E -Fonnularpennu periuancjuridicu §1'cnti[z"1;ifarapersonaiifaxc » ' «'= I * i": rj§j1~'"u'_30m§{Iv1ui7 _ _1.__m_ W T T A, _ _ I . » — — 9;. ,1,-"' . _. .._ - . _, ,.-, ... . ~'r' Ii-«.1-*’. '». <,'5«»~‘~: .:> EJFERTA mi: VANZARE: TEREN N ‘- “ ° ” Subscrisa E’. . .3.-C: . .3.Ii:5-1J. %3<'if§. . . . . .7 . , QM: /CUI . .". Q:O. <3;. £§? .!a2€3‘2'. .5. avénd adresa de comunicare in Iocaéitatea . . . ’/T7/'*i7/. §37;: ?zi?9J-5‘ . . . . . . . . . . . . . .fi. . . , str. .4: . . . . .,»3t. ..éi’1*. ,,ap. .:5‘§, _Eud1e§ui/ seciorui . . . . ,, codui postaé . . . , . . . . . . . , . e~maiI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ) Se completeazé cu denumirea formei de organizare, conform regiementériiorlegaie. pmprietaral ierenuiui: societaie comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.A. )/cooperativé de credit/ societaie cooperativé/ cooperativé agricoié/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané sucursalé/ persoané fizicé aufiorizaté/ intreprindere famifiaié/ intreprindere individuaié etc. wand {even agricoi situaf: in exfraviian, in sup rafagzé de . . . .. . . . . .. . . . . . . . . (ha), Ea prefiuf de . . . . . 53.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . {Eei}2I 2) Se Va complete in cifre 5i Iitere. _ , . Conditiiie de vénzare sunt urmétoareie: . . .9» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... ... ... ... . I Enformagii pifivinci annpiasamentui tferenuiui I ; Numér 5Numérde; Numér I Numér cadastraf. carte ‘taria/ tot. parcelé folosin: é"’ Obs. I I I _. .._ II I Ora§uI. ’ Sr: -ecificare Comuna/ Isutfingfigga’ g gunciaré ‘ I _, IJude: u:<*> ' I I“) ' W) I. C“) <**> % (“I I Se ca ~-“AIM”: T _—_ I ‘ , R 50552 % M9 333%”; 3:23;! » I as [#96// .25; wmfl I r __ I E _. -_-_ _. - 1_ I 3 _ V I I I I I I I E) Se cornpieieazé categoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabiie, viiie, Iiveziie, pepinierele viticole, pomicole. plantatiiie de hamei §i duzi, pasunile, féne gele, sereie. soiareie, résadnigele si altele asemenea, cele cu vegetagie forestieré, dacé nu fac pane din amenajamenteie silvice, pé§uni| e impédurite, cele ocupate cu constructii §i instaiatii agrozootehnice, amenajériie piscicole §i de imbunétégiri funciare, drumurile tehnoiogice §i de expioalare agricolé, plafformeie $i spaiiiie de depozitare care servesc nevoiior productiei agricole 5i ierenurile neproductive care pot fi amenajate gi folosit-3 pentru produciia agricolé. )$e completeazé cu "X" rubriciie in care inforrnatiiie pot fi comparate cu daiele din Regisirui agricoi, evidenteie fiscale, evidenteie de stare oivilé, altele asemenea. Cunoscfind c :21 faisui in deciarafiii Se pedepsegte conform Legii nr. 286/Zfitlgj privind ; €3-: «ofui penal, cu modificériie §E completériie uiterioare, deciar cé d Q ligbsiunt reale, corecte x‘- ‘ r'1', {£"‘ §i compI"é't_e: » . Vénz étor/ Tm utezsgiicit, n ' L] . . . . . . . . . . . . . F.). f.Wua: z2 Kama = ‘ {numefe $6 prgnumele in céar) -Semnétura . . . . . . ‘; _I R . ' = Cérnpuriie noiate cu {“) sunt ‘cbiégat:3ri~ C36 sample = €T3é. m.; c~. Eh, .“. ata'es cu (M) se ccmpieieaz 5: in cazui ir: care camoecutt: informafi. -3. WEI:
 9. 9. I I I . E - rormular pentru pCl’S0al16JLli’! dlL‘C 51 snrstéqi tara personaiitatc juridicé care so in. regisn'ea7.E". in registrul c. omen; u]uI' - I . .,‘_. ..L_ . ._J. ... ... ... .‘-. ..___. __. _.. ___-. -,. .n_. ._. GFERTA DE vin«. IzAn. E T-‘EREN Subscrisaj) , . . .333/%’~Ix’. »‘9afJ$. . . . . . . . . , Ci! "-’/ CUI . .f3F7.33?. §.%L’?5«f~7o . . . . . . . . . , avéno’ edresa tie comunécare in iocaiitatee . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. /3 . . . .. .IZ€fl1.§Z_f_: ' . ... .nr. ...5.. ... ,bi . . . . . . . .,so. . . .,e: ... é§. ..ap. .t5‘5,. judetui/ sectoru£. ..b J5.. ... COdL£IpO$If&I. _.. ... ... ... .,G= §'! ‘t5Ii. ... .,. ... ... .. I 1} Se completeazé cu denumirea forrnei de organizare, conform regiementériiorJegaie, goroprietar ai terenuiui: societate comerciaié (S. R.L. ., S. N.C. , 8.6.5., 8.2./ %.)/ cooperative de credit/ societate cooperativé/ cooperativé agricolé/ grup european de inieres economic/ societate europeané/ societate cooperative europeané sucursalé/ persoané fizicé 3utorizaté/ iritreprindere familiaié/ intreprindere individuaié etc. vénd teren agricoi eituat in extraviian. in sup rafaté de. .. , . . . .I.7). ;’f. . . . . . . . . . . . (E121, ta pretui cfe . . . . . . . . . . , . . . .. . . . . . . .. . (teE)2I 2) - . . . Se va compieta In cifre §i iitere. F , ._ _ . Conditiile do vénzare sunt urmétoarele: . . . . —.1[I'ii€: '.7s31.Q . Q . . . . . . . . . . Date privind identificarea terenuiui F I I W Informajgii privind arnpialsamentuiterenuiui I 7 Z ' Categcrig ‘I 0 I Numér Numérde Numér I Nurnér‘ de ‘ I raeuil I i U I Specificare Comuna/ isuprafekfia cadastral car_‘ze_ tarla/ iotg parceié iolosinigé ’ Obs. 1 Judetul I (*4.-) fU? fl§Va V (*1.-) - {am} (sure) I Isa completeazé de cétre I vénz étor , lveriric-at I , . I I I I I ‘ I iprimérieln I Sfse completeazé oategoria de foiosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabiie, viiie, iivezile, pepiniereie viticoie. pomicole, piantatiiie de hamei 5i duzi, pégunile, féne tale, sereie, solarele, résadniteie 5i altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pé§unile impédurite, cele ocupate cu construciii si instalatii agrozootehnice. amenajérile piscicole gi de im bunététiri funciare, drumurile tehnologice gi de expioatare agriooié, platformeie §i spatiiie de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole §i terenurile neproductive care pot fi amenajate ei foiosite pentru productia a ricoié. )Se completeazé cu "X" rubriciie in care inforn-Iatiile pot fi comparate cu datele din Regisirui agricoi, evidengeie fiscaie, evidentele de stare civilé. aiteie asemenea. - I I I I . I I l ‘ 1 / Base; I am I3o3¥%‘ 5o3;45a"I-x'. z/.2 I695/MII ahahf I I I I I I I I Cunosoénd c :1 faisui in deciaragii Se pedepsegte conform Legii gr. 286i2€)0s‘~ privind Clock: §. ’i'3i’H&I, cu rnodificériie §i completérile uiterioare, deciar cégeiwgnt reale, corecte 4‘ I It ei conjtoietgf _ . A Van: étor/ imputeré icit, /I’/ #1‘ . . . . . . . . . . . . . .. iF}r fir {numeie gi pro umeie in star) SemrIétura. ., L K. ) . — "fl ripuriie rsotete cu {*) sunfg oi3éIgai: or: u de comose tat. '/ ‘J3 N OTE = €*_3érnp'. :riie notate £12.: (**) ee ~3oI'nI: rIeteez'»é in cazui in care euni: otsnoeouie im°o». rz'na; éi; -5. Pitgi . ‘

×