Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Of 11.03 2 rotated

382 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Of 11.03 2 rotated

 1. 1. . . _.. . . I. .. . , _. ,r _ , ,_, ._, _ . e.. __, ,,_. ,._ . _ , .,; .,r: _e. ,.", .., _.x~— = _-_-. .,. ..-_,7 I ; ;.l l l _i_ . . - . _ . ... __. ._. ..~. I._. .,. _- . __. .. ,4;/ xe. 55. . ,/. :‘~1" i l - lonnularpentru pCI'SOEtnCJl1I1(. llCC 3) en‘nt2': p' fan‘) personaiilfate ; fun . me 56 inregistreazé in rcgistrul comemilui — OFERTA BE VANZARE ‘l‘EREE£ Subscrisa“ , . . .3/S441)’. /$5.5. . §~}3-L. .. . . . .F . . . . . ., {JIF/ CUl . .'i? .O. <3?. é§. =”'£? .‘3eZ. .; . as/ and aciresa de comunicare in localitatea . . . ’f.7’/ ‘*7ii. }I‘iff3s’i“r5.’. »3’ . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. .43 . . . . . . . . .. nr. ... «3.. ... ,bl. ..'. .. .,sc. . . ,ap. .5?5, fudfetul/ sectorui. . . z.’£l’i'? ?I. f>’. . . . . , codul postal . . . .. . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . ., , Se completeazé cu denumirea formei de organizare, conform reglementérilorlegale, proprietar al terenului: societate comercialé (S. R’. .E. ., SA, S. l'i. C., S. C.; -3., S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative": agricolé/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperative europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizaté/ intreprindere familialé/ intreprindere individuals": etc. 0/‘0.. I’. ... ,., .., .., .(ha), la vémz‘ teren agrtcol situat in extraviian, in sup rafagi de . . . . . . , . preguldeu. ..a{°gQ. .(f. lJm€7i‘?4€l(:4a’2Eq, Q E . . . . . . . . . . . , . . . . . .. (lei) 2} . . . . . Se va complete in clfre sl lltere. _ , ,_ _ Conditiile de vénzare sunt urmétoarele: . . . . . . . .91. . . . . . . . ' ' 55;; 'p}l§éri& idéatiraeéiéé ': ééér'{L£s1I: " i informatiibrivind amplasamentul terenului Categoria l Olrasutl Numér Numér deg Numér 5 Numér de l . Specificare gCOmUl'13/ Suprafaga cadastral, carte_ tarla/ lot‘, parcelé folosinté” Obs. l ( ‘ (4.-it) 1 (1-4-) (fit) (we) I__ . __- l I - 9 p , ll 0,0; rzpggug il$o? >#! i2 ‘H3/J aha! /tit’ ll l * l l l L l prlmérie4) L ‘ ‘ Se completeazé categoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile. iivezile, pepinierele viticole, pomicole, plantayiile de hamei si duzi, pésunile, féne tele, serele, solarele, résadnigele si altele asemenea, ceie cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pésunile Tmpédurite, ceie ocupate cu constructii §i instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si de imbunététiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricolé, platformele §i spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fl amenajate si folosiie pentru productia a ricolé. )Se ccmpleteazé cu "X" rubricite in care informatiile pot fl cornparate cu datele din Registrul agricol, evidengele fiscale, evidentele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd c Q falsul in declaratii se pedepseste conform Legit ma 286/260% privino’ Sadat aenaé, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca“: datele sunt reate. corecte st complete. / énz é§ol'/ impute: icit, . . . . . . . . . . . . . . . . !.%7:lle7a 73501 (numele st prenumele in eler) ‘T Sernnélure . . . . . . , . . . . . . . , _,, 5 , -‘M x. .. ‘P. _’_ H _ ' x. . = 53‘ A Cémpurile netate cu (*) sum obligatoriu de ceznpte ltesé. ~= Cérnpurite nctete cu {**‘) se cczrnpéeteez 5 in cazul in care '. J‘, 'iOSCZJ5I"~ %r:2’ormel; §ile.
 2. 2. i ~ Formular pcnxru pcrsoanfi: jux 5 juridicii cnrc 5:: inregisne; '7 -. e;. ..—_. _g. ... ..»n— 5| emitégi tire personalitate I 1 Eli rcgislrul comertului - ®FERT. £5z BEE VALNZARE 'i‘EREi‘l - . 1 r1 xx-‘:1. . - an ’ ' I". .'~. ‘3 ' F. ’ Subscnse ). . . .9./ e&1i. !€€J§. .:3—. /«'1-! _.-. . . . . QlF/ Ctll . .i5.C. <37. §»’. «‘; ..<3~. <. . . . . , avénci adresa de comunicare in localitatea . . . 'T7/‘ti? /'. §L3fz‘? <'Zai. . . . . . . . . . . . . . . . . , sir. . . . .. .lQ€nf£k'! ;L)i§’, §(', ... ... nr. ... e3 . . . . . ,bl. ... ... .,sc. . . .,ei. ..a’}. .,ap. .5‘fi, iudptul/ sectorul . 1:; /.f? ’}. €.‘. § . . . ., codul pastel , . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . , egaie. I Se compieteaza cu denumlrea formeide organizare. conform reglemeniérilorl proprtetar at terenuiui: societete com-erclalé (S’R. L., SA, $. N.C, . SSA. )/cooperati/ at de credit/ socieiaie cooperative/ cooperative agricoié/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societete cooperative europeané sucursalé/ perseené fizicé autorizaté/ intreprino‘ere familialé/ Tni: reprindere individualé etc, trend teren egricol situat in extravilan, in eup rafagé de . . . K . . . . . . , . . I . . . {ha}, is pregul de . . K . .. .. . . . . . , . . , , . . . . . . éfleijvzi 21 - . . . Se va complete in olfre §l lltere. I _ , _ , ,_ , Conditiile de vénzare sunt urmétoarele: . . . .4. . . R . . . . . . . . . . ' ' sag -plri-vind lagrllflgee 'tééé'é{ii: L}'{'”"“ . ” C I lrifornwagii privind amplasemntul terenuiui ' pategofla I I I J I Ia I cadastral . carte tarla/ lot parcelé I folosintéd’ IObs. I l V . _ (“I l _ . -, l l vé nz étor I I I ——l mse compieteazé categoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extrevilan productive, care sunt: silvice, pasunile Tmpédurite, ceie ocupate cu construciii st inslalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si de a ricolé. I Orasul/ ~’ , Numérr Numér de, Numér I Numér de ’ Specificare l Comuna/ lSuprafa I r . g I '. ' V I ‘ l Judezul <*) ‘“a" ' I (“J ‘“"°'a"a (*““) : W) I C”) l l Se completeazéI I I I I I I 1 _ de cétre - / &»c£; <I I 0,5,2, . 3635252; 30395-5 I / of, /3 Item; I aha! /:1 _ l _ _, . Verificatm I I I i I I I pnmarre I I W I I I arabile, ville, iivezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatille de hamei si duzi, pesunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele st allele asemenea, ceie cu vegeiatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele im bunététiri funciare, drumurile tehnologice gt de exploatare agricolé, platformele si spagiile de depozitere care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia )Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparele cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd C e falsul in declaragii se pedepseste conform Legit mu 286/23:19 prévind penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar cé datel §L}J3f reale, corecte . §‘'F“ “$0/. r-"“"-. _‘/ , - . si complete, / A / , Vénz étcr/ im utel: icit, , ° I . . . . . . . . . . . .l.3.fl? :JEl£: l7:t Zfbm I I. (nurnele st prenum le Er ctar) '«>'~ Semna'itu. re . . . . . . . . Date "I . ~ = i3é. m;: ‘,: .zriie no". te cu {*) eunit el3ligenrer. iu mp: :l'ile notate (“I see corzrroleteez in caz Pag| ~l
 3. 3. I — Fa)n11ulaz'p<: i1tru g. Ic: r$0ane_iuridice ; »‘i cntitégi fiiré personalilate II I§uri'<| i:: :i Carr: 9:’: irlrc-. -gism': a’/ .éi in rcgistrul colncrguiui — 3 . .__. ._. __. __. .._. .._. _.. ..___. .. . ______J. ._, ._____. Mm_. __. _._. ___. ... ... _, ._ OFERTA DE VAIREZARE TEREN Subscrisafl . . 5.-Q1. .55./12’~f. I'. /3<‘.1f5.. §.3-.1:’3~4'. .-. . . . . . . , Ci! ‘/CUE . .I . . . . . avénd adr'e“a de comunicare in iocalitatea . . . 'i.7/‘.7r'. '§2.'0?? iQ«4 . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . €n. ’91111'}'. ,€,5'. ... I.. nr. ... .3.. ... ,bi. ... ... .Isc. . et. ..a$. .,ap. .5':3, judetui/ sectorui . .t"z~: ?rr2:: f.°i A . ., codui po§tai . . . . , . , . . . K . . . , é—mail . . . . . . . . . _ . . . . . . L _ 1) Se completeazé cu denumirea formeide organizare, conform reglementériiorlegale, proprietar ai terenuiui: societate comerciaié (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativé de credit/ societate cooperativé/ cooperativé agricoié/ grup european de interes economic. /societate europeané/ societate cooperative": europeané sucursaié/ persoané fizicé autorizaté/ intreprindere famiiiaié/ Tntreprindere indévidualé etc. 01235;. . . . . . . . . . . . (ha), fa vénd teren agricoi situat in extraviian, in sup rafagé de . . . . . . . pregul de . . . . . . . . , . , . . . . . . . . , . . . , . . (iei)2} 2) Se va complete in cifre §i iitere Conditiile de vénzare sunt urmétoareie: «E, /7Ii<!7h. €d0. . 0: . . . . . . . . . . ' ijaié . p‘ri‘virid- éd'eHfiri'c'a}ééiéEé}{iii1Ia'""'""'""' ' ' " ' informagii privind ampiasamentulttrrenuiui I Categma I I Numérde; Numér Numér de car_te I tarla/ loiI= parceiéI foiosin§é”’ funciaré (-A-*) I (an) I (4-22) I <**> I , I / Ewe? I 0,026 I3o3¥6I Isorsm 32 In/26// é‘I aha! /xi I B'; I'”5"'~““’ I i I . . i I I I Se completeazé categoria de folosingé a terenurilor agricoie situate in extravilan productive, care sunt: arabiie, viile. livezile, pepiniereie viticole, pomicole, plantatiile de hamei §i duzi, péguniie, féne 1ele, serele. solarele, résadnigele si aitele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, dacé nu fac parie din amenajamentele siivice, pé§uni| e impédurite, cele ocupate cu constructii §i instaiatii agrozootehnice, amenajérile piscicoie $4’ de Tmbunététiri funciare, drumurile tehnoiogice gi de expioatare agricolé, platformele §i spatiile de depozitare care servesc nevoiior productiei agricole §i terenurile neproductive care poi fi amenajate §i folosite pentru productia a ricolé. I Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiiie pot fi comparaie cu datele din Registrul agricoi, evidentele fiscale, evidengele de stare civiié, altele asemenea. I Ora§ui/ I Numér I Specificare I Comunal Suprafaga ; cadastral I II : Obs. I I IIJudeIuI (~k) I I (am) Se completeazg de cétre vénz étor z Verificat I I Cunoscénd c é faisui in deciaragii se pedepsegte conform Legii nr. 28612009 privind ijtodui gengt}, cu modificérile §i compietérile uiterioare, declar cé dat 3 reale, corecte $1’ complete. . ".‘: T'T? .*'T‘? ’T’. ?."7‘? .“‘z‘2?:5i‘*°“: r:f:2r: -; (numeie §i pre umeie in clar) Semnétura . . . . . . . . . . VV ‘ . ' NOTE: » Cémpurile notate cu ("') sunk o9iigatoi'iu de compie iati « Cémpuriie notate cu {**} se compieteaz é in cazul in care sunt cunoe-cute informagiiie.
 4. 4. - Fnrmuiar pentru persoancjuridice $1‘ cnrirati t‘ére'1 pcrsonalitatc jundicfi car: SC irircgistrcazé in rcgistrui comeryului — '-in; >. -.--. -u-= L-4_»4_. ..-«». ._. .._. A_. .=_. ,__. _.. ________ QFERTA DE VANZARE TEREN subscrssa”. I 5-0. I I8./ lIi11.z2u$. I.3.. I€. .L. .I 4 I I II . I . I I CEF/ CU! I Irf? I0.=3ff§. ioQ? >s. zI . I I I I I, avénd adresa de comunicare in locaiitatea I I .7.7/‘*7’I§0rI'7Q¢§’I I I I I I I I I I I I I I I I I, str. I I I IIV u I I I I I . InrIIII»3.. ... .biI. .. . .,scI. .. ,etII. e?: I., apI.5&, judIetui/ sectorui I I . l€1’i? Z1:I5'E . I A I, codui pogtai I I I I I I I I I I I I I, e—maii I I I I I . I I I I . I I I . I I I I , Se compieteazé cu denurnirea formei de organizare, conform regiementériior iegaie, proprietar at terenuiui: societate comerciaié (SIRILII SIAI, SINICI, SICISI, SICIAI)/ cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative agricoié/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperative europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizaté/ intreprindere familialé/ intreprindere individuaié etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafagi de . I I I I I I I . . I I . I I I (ha), la pregui de I I I I 4630. I I Io£.9cz‘¢? m70Lct? ?7.C/ LCCEII/ .,€ICz1Q<c. :f. ) I I I I I I I I I I I I I I I I I I (rei)2’ 2} . I I I Se va complete in cifre 5| | :tereI I . , I Conditiiie de vénzare sunt urmétoareie: .0. I I I I I I . I I I I ' béié ‘privind idér{tin'c§}é; ;. ': éEé'r'{{jrL': ’"""" informatii privind ampiasamentui terenului C I I I _ ategorra I I I Ora§uU Numér Numér deI! Numér I Numér I de ' Specificare IComuna/ SuprafeIIa cadastrai car_te_ Itarla/ iotIparceiéI foiosintéd’ IObsI I Judelul (it) ( I (at-av) I fUnC| al"a (me) (-14-) I (sl**) (hi) i_——— I I o, .2/92%’ I30352X I: so35'2c? 65/I I655/5I mini I + I I; IIIII 5! Se completeazé categoria de foiosinté a terenuriior agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viiie, livezile, pepiniereie viticoie, pomicole, piantatiiie de hamei §i duzi, pé§unile, féne gele, serele, solarele, résadniteie §i alteie asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, péeunileimpédurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozoolehnice, amenajériie piscicole §i de imbunététiri funciare, drumurile tehnoiogioe §i de exploatare agricolé, platformele §i spafiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricoie §i terenuriie neproductive care pot fl amenajate §i folosite pentru productia a ricolé. )Se compieteazé cu "X" rubriciie in care informatiile pot fi comparate cu dateie din Registrui agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civilé, aiteie asemenea Cunoscénd c 5 falsui in declaratii se pedepse§te conform Legii MI 28622009 privind i}_odui I§_e_r‘_i§_§', cu modificérile ei compietérile uiterioare, deciar cé datele sunt reale, corecte §i complete. A . "f’3*I’_‘? .‘i‘I‘f’I'"’I'. "?I*°%‘Ik? I“J:13%: yam (numele gi prenu , _eie in ciar) -Semnétura I I I . I I I I I I I ! ”€.3'E‘E: «= C-émpuriie notate cu (") sun‘: obiigetoriu de compie ta: = Cémpuriie notate cu = (**’) 3-2 compieteaz é in cazui ‘in care sun": cunoecute infcrmaifiie. Fag. I '1
 5. 5. E — F-nnnular pentru persoanejuridice §i emitafi Fara personalitate mmixiridicé carcse inrcgisrrcuzéfn icgisnn] comer; uiui— V E QFERM BE wlrsizmz "EEREN ” K ' 3 5.6/77‘ 05' subscnsa" . . 523740-1 . .3/‘o. i1'I. &1$, ..5.. e-L. .. A . . A c: :s= /cur . ./ .3.0.<3‘7:“ . . . , . . , avénd adre a de€c0municare in localitatea . . .77/‘.7/. §TOfi? ‘3«4' . . . . . E . . . . . . . . ., str. 5:61:21 . . . €! m£2.{‘ . . . . . .. nr, ,._{_5‘. _.. ,bl . _ , K _ ). ,sc. . . .,et. ..£~? L., ap, .5‘5, , =‘ud1e1u! /sectorui. . i/ £4325. . . . ., codul pogtal . . 5 . . . . . . . . . . . , e«-mail . . . i . . . . . . . . . . . . . . . , '} Se compieteazé cu] denumirea formei de organizare, conform regfementérilor legale, proprietar al terenuiui: societate comercialé (S. R.E. ., S. A., S. N.C. , S. C.S. . SCJA. )/cooperativé de credit/ societate cooperativé/ cooperative“! agricolé/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizaté/ intreprindere famiiiaié/ intreprindere individuaié etc. vénd teren agricof situat in extraviian, in sup rafaté de . , . .0; . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de . . . . . . . . . , K . . . . . . . E . . . . . (lei)2) 2) . , . . Se va complete In "Ifre §l Ivtere. . _ . Condigiile de vénzarebsunt urmétoarele: . . . . ._}. . . ‘ . . . . . . . . 'b'a': é ‘P'ri/ ind. iaérétifieakéé}é£é§{. ]:1J{'"""'"'"' " ' " ' ’ ' ' ' I Informatu privind amptasamentulterenulus ‘ i Categoria " ’ Oraguil Numér Numér def Numéri Num'r de * ‘ Specificare Comunal SL(1r;1)r§uf(a%a cadastral fca: _‘te_ ltarla/ iotj parceléj folosinggw roD%_. = , . I a * , .,. unclara ‘ -kfi [ i--k A *1‘ s I gdudezuml [ M (H) g () in ()l H , Se completeazé I _ ’ fl ‘ i de cétre J I 6 / )5‘ ( 0}1dj/ ‘L[ ‘ vénz étor [ C3 i 5 _} Verificat , 5 l primérie“ J | I p { 3)Se compleieazé caiegoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantafiiie de hamei §i duzi, pégunile, féne teie, serele. solarele, résadnitele §i altele asemenea, cele cu vegetagie foresueré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pé§unile Tmpédurite, cele ocupate cu construcjii §i instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole $1" de Tmbunététiri funciare, drumurile tehnologice $1" de exploatare agricolé, platformeie §i spatiiie de depozitare care servesc nevoilor producgiei agricoie 5i terenurile neproductive care pot fi amenajate §i folosite pentru productia a ricolé. ’ Se compieteazé cu "X" rubricife in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidengele fiscaie, evidenjele de stare civilé, aftele asemenea. Cunoscénd c a falsul in declaratii se pedepse§te conform Legii 13;‘. 286:’20s}i~} privind Cadu: =-aenaj, cu modificériie §i compietérile ulterioare, deciar C5 datele sunt reale, corecte §i complete. _/ énz étor/ Tmputer icit, . . . . . . . A . . . . . .mJ1im3.- $02: (numele gi prenmgeie in clar) Semnétura . . : . . . _. . . . . V». . J NCJTE: Cérnpuriie notate cu (“) sum obligaiqréu de compie tai. Cés*npa-: "i! e notate {"**) se compieteaz é Tr: cazu! in care sum’; Er»r"orma§ii! e. Fag, I, J
 6. 6. — Fnrinuizir pciirru pe oaiiejiiridicc 55 entitfigi f‘é. rz'1 personalitmc I ju; 'idi(. .3i ram ' ”; in rcgisirui comcrtuiui - I i CEFERTA “*? §LNZAi5£E “F“EREiii subsc: -isa”. .;’2?-<; ‘-- . $I: ;.ii, /.: <%<', r‘é>. ,§. _i2~z. .. . . _. I . ., OFF/ Cut . . _ avénd adrena de comuriicare in ioceiitatea , . ,7.7/“‘7r‘. §Gz’ii<? .s’i . . , . . . . . . 7 €fi{I‘i’, i£: 'I"§i('. .=. .., nr. .,.3,. ... ,bi . . . . . . . .,ei. ,.=1%». ,apt. i9&, judeigui/ sectorui . i . !i: Z/2-"? ’i; i:E*‘: , . . . , cociui poetai . . . 3 . . . . . . , t , eumaii . A1 . L . . " I ‘} Se compieteazé cu denumirea formei de organizare. conform regismerfériioriegaie, proprietar ai terenuiui: societate cornerciaié (S, R.L. ., -3./ L, S. iiJ3;, 8.0.3., S. C.A, )/cooperative‘ de credit/ societate cooper-ativé/ cooperative? agricoié/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané 3ucursaia'i/ persoané fizicé 3utorizaié. /intreprindere iamiiiaié/ intreprindere individuaié etc, véind Eeren agricoi situaf: in extraviiari, in sup rafagé de . . K . ; 1 . , . = . . . . . L (ha), ia preguide 2 . . . . )Se va complete in cifre §i iitere. Conditiiie de vénzare sunt urmétoareie Date privind identificarea terenuiui J I I e I J T Categoria I de I informagii privind ampiasarnentui terenuiui I 7m 7 7 I Numér ~iiumérdeI Numér Numér Or'a$, ui/ ' cadastrai I I Suprafa I e __-_ p T J # Na/ c‘. 3-3'71? / /.05. /0 Verificat I I, I I i 4) Specificare Icomunal I Ia’ carte_ ’taria/ ioi; parceiél foiosintéw IObs. I L i: JUde§UI <¢) I (ha) I, ’ (wk) fU? E:)ai'3 (aw) (set) (mi-) ISe compieieazéf I I » m_ _ I ggngaggr {z3o%’:3 I 0,26 I 3035971; 3o2>*5‘5%’ W/ Jr: I= «%’f/ I-?0o2I G520!/ ti I I I i IEr3i)m§rie I I Se compieteazé categoria de foiosinté a terenuriior agricoie situate in extraviian productive, care suni: arabiie, viile, iivezile, pepiniereie viticoie. pomicole, planiatiiie de hamei §i duzi. pé§unife. féne iele. serele. solarele, résadniteie §i altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parie din amenajamenteie silvice, pégunile impédurite, ceie ocupate cu constructii §i instaiatii agrozootehnice, amenajériie piscicoie §i de Tm bunététiri funciare, drumurile tehnoiogice §i de exploatare agricoié, piatformele si spatiiie de depozitare care servesc nevoilor productiei agricoie gi terenuriie neproductive care potfi amenajate si folosite peniru produciia agiricolé. ’ Se compieteazé cu "X" rubricile in care informatiiie poi fi comparate cu dateie din Regisirul agricol, evidentele fiscaie, evidenteie de stare civilé, altele asemenea, Cunoscénd c é faisul in deciaratii Se pedepseete conform Legii privind gioedai ggggj, cu modificériie gi compietériie uiterioare, deciar (:3 d ‘eie sum reaie, corecte $i complete. A {numeie gt numeie in ciar} Se-mnétura . . : < . . 1 , . N©‘i Cémpuriie n-state «cu (*) sung obiigatoréu campie = Cérrzpwiie noéaie 5”) se comisieieaz cazési in care sum CI, i€"OSCUiIe irfiarmaiiiie. Fast i
 7. 7. — Formular pentiu I)i3I‘S’)Ei’1€_IUi'il. IlC€ $1’ entitfiti téré pcrsonalitatc regisrrui comcrIului ~ I Iurirjic 1». -1e . ~e'iiircgisi1'tt-a7.Fx DFERTA DE VIQNZARE TEREN Subscrlsa“ . . . .EiIL.2.u. :2u.6. . «:3.. l2-L. . . . . . . . . . . ., CIF/ CU! . . /,? s’3.<3.‘f.3.: ‘;2Z-.2. . . . . avénd adresa de comunlcare in localitatea . . .7.7'/ ‘7r'. §'0#‘lR? £ . . . . . , . . . . . . . . . . . , sir. . . . . ..i2£mn£ug; z§; I' . . . . . .. nr. . . .,et. ,.e3.. ,ap. .623. judetui/ sectorul . . . z.’{l’! i’i13 . . . codul poetal . . . . . . . . . . . . . ., e—mai| . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . , 1‘ 1- . _ * . . . - . ’ be completeaza cu denumirea former de organizare, conform regiementarilor legale, proprietaral terenuiui: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative agrlcoié/ grup european de interes economic/ societate europeana/ societate cooperative europeané sucursalé/ persoané flzicei autorizaté/ intreprlndere familialé/ intreprindere individualé etc. vénci teren agricoi situaf in extravilan, in sup rafaté cie . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregui de . . . ./ .4.<.3.5.0. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (lei)2) 2) - . . . Se va com pleta in cifre §i litere. _ N _ Conditiile de vénzare sunt urmatoarele: . . . Xl7i. @}2Cl. €0. . C.t. . . . Q flu . . . . . . . . . . ‘ ‘ bake -p-ri-vincl icienti_ficarea ‘iér}; =}}'i; I;; 's""’"’ ‘ ' ' ' ' ' ‘ ' ' I ' " ' ‘ ' ' ' ’ I I lniormatii privind amplasamentulterenului I I Categoria I I I Oraeull Numér Numarde Numér . ‘ Numér de I I Specificare lComuna/ Suprafaga ' cadastrali carfte_ Itarla/ lotI parcelé folosinté” Obs. I Iwdeiul (*>I ‘“a" I <**) *”'(‘E. '.§'a I <**> I <**> I I“) I ISe comp| eteazaI de cétre vanz étor_ I I Verificat4) I I I I I . primérie I I I I I ' Se com pleteazé categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, ville, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatitle de hamei $3" duzi, pé§unile, fane tele. serele, solarele, résadnitele §i altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, p: §§unile impédurite, cele ocupate cu construotii ei instalatli agrozootehnice, amenajérile piscicole §i de imbunatétiri funciare, drumurile tehnologice st de exploatare agricolé, platiormele §i spatiile de depozltare care servesc nevoilor productiei agricole ei terenurile neproductive care pot fl amenajate ei folosite pentru productia I 916%‘ I? ao369o 303630 6o/5 I. ,zoi>/ / I agrlcolé. I Se completeaza cu "X" rubriciie in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidenIele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd c a falsul in declaragii se pedepseete conform Legii m‘. 286/2009 privind cu modificérile ei completarile uiterioare, declar ca datel _L_: nt reale, corecte , I. ".I$(7'. ; Vanz étor/ Imputer icit, ; . . . . . . . . . . . . . / '* (numele 5i p I numele in clar) Semnétura . .' Coeziui Igenagi, en’ complete. '€*i{'}‘i‘E: = Cémpuriie notate cu (*) sugf obligatoriu de compie iat. = C3§il’riI: -!. Jl‘iIe notete cu (*“) se compl eaz 5 in cazul in care aunt cunoscuize informafiiile. i'ag. i I
 8. 8. z I —FI>rInulaI'pc: IIIm persoainejuiidiccgientiiagifiarzipersonalitarc 2' , ‘(l'«: i'I area“ is 42'. “ ' 's“u| J ‘- I . .. _. 'f‘‘‘ . ,, _,. j_ __ ‘: fijf_“’? ‘“3‘ I‘_ffL’°"-‘_""’_ Y I . __, _ __ M__I_1_WIg__I____I__fl_I‘_______#HmI "“ ‘“”““ , ,, II , .I, /./ I._ . -. .. A T . K Joe. -.: ' ‘*’f, '-7"”"Jl‘—‘ OFERTA DE VAMZARE TEREN "’ ’ . 1 n‘: , , ~. , - ‘. .. . ‘ '. ’7~; 'wf r- Subscrisa I. . . .9./2'-/1.1-‘3éx€: ~. . .5.. E-4.. .. . . . . . ., ILIi= /C, Ui . /. Q.3.=3.7. 5'. ¥9Q¢»;7». T. . at/ and adresa de comunicaI'e in tocatitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . I . ..i? ;€! l{£1££1;i:4§I'. ... ... nr. ... £3.. ... ,bl. . . . . . . .,sc. .. Iudetul/ sectcrul T . . / tr? -?’z1i. ’j}. . . . . , codul poetal . . . . . . . . . . . . . ., eemail . . . . . . . . . . . . . . , . . . , If I‘’‘ Ve compieteazei cu denurnirea formei de crganizare, coriform reglementérilor legaie, proprietar at terenului: societate cornerclalé. (SR. i_. , S. A., S. N.C. , 3.6.8., SEA. )/cooperative de credit‘: /societate cooperative/ cooperative agrtcolé/ grup european de interes economiclsocietate europeané/ societate cooperative europeané sucursata/ pereoarié tizlcé eutorizaia/ initreprindere famiitaia/ intreprindere iridlvidualé etc. véirid teren agrico-E eituafi in extgravitan, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . {ha}, ta pregui de . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . {iei)2I 2) Se va complete in cifre ~“-i litere " ’ ’ Iytaiq zt'l‘n%/76145 0. . . . . . . . . . Conditiiie de vénzare sunt urmatoarele: . . . Date privind identificarea terenuiui I inform ". ’/ nd am laeamentulterenului — I . ~ . I I____ a§"p. "I _ . . V I -- _T T ' ICategorIa I I 2 Oraeull I I Numar IitumardeI Numari tiumarI de G _ Specificare Icomunal ISuprafaIa cadaetral ‘carIte_ Iltarla/ lctIEparceté: I folcsinté’ Obs. I I~1ucie: uI<*II ‘W I <**) I '“’gE. :f’a I ("*) I t**) I (“J -__- I_. T- I 3o3¢5.2 I'5o2>#5.2 e2/. z I53?/ a2oI ambit ’ . I , I . I I . I , age compieteazé categoria de folosinté a terenuriior agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, ville, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantajiile de hamei 5i duzi, pasunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele st altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, daca nu fac parte din amenaiamentele silvice, pésunile impédurite, cele ocupate cu constructii 5i instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole st de im bunététiri funciare, drumurile tehnologice st de exploatare agricolé, plattormele st spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole ei terenurile neproductive care pot fi amenajate cl folosite pentru produclia IDrimérie4) I I I I I I J‘ I a ricola. ISe com leteazé cu "X" rubriciie in care informatiile pot ft comparate cu datele din Registrul agriccl, evidentele fiscale, evidentele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscéno’ c a: falsul in declerafiii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2tJti§. _= privind cu modificérile $3 completérile uiterioare, declar ca da en-I_It. .reale, corecte , . _. r.. .. . ... ,_. .., ._ si complete. -(numele 3i préijijmeie ti": star) ‘x Semnétura. ..". , . . . . i‘i£‘3TE: = If3éII‘npuI"iie restate cu I”) e; .snI‘; otzligamiu de conrrole nctate on I*’'‘)- ee completeez e’. cazui in CS. l'I3 Iii: c: -.II*I. oscué: e I§‘IfO§"l’I‘§EeIiI. '3.
 9. 9. — Fm-. nularpcm1'u pe1’s-‘zam-juridiu‘: $i clkiitfiyi flirii pcrsonalitate i~———_. .., ~ E ; >| u:m'ic;1 care 5: ‘ran En rev szrul comergului - P-——--——= .-_n. ... ——— —— — . _.. H. .. __. .,_, ... <.. ._, .;. _. _ , ,, , , , _, ,,__ . . . .. . _ . . . .. ._. %_, _,. . _ -L r f‘ _ V _ k» 7 _ ; z«: ’{ ’ ~ "§', "l/ "., ‘.£'}‘§. ,1:-2-X5 OFERTA ESE VMEAEE ‘renew ’ " 3 f" ' Subscrisa ’) 1 $57-C: ,3_I%ilx’. rQ€J'i‘a . . . . . . . K . , "‘iF/ CU. ‘ . ‘CQ. U.<3.7f’ . . . .(. . , avénd adresa de comunécare €21 iocaiitatea . . .7?/ ??i. '§€Jf? ?~?43’ . . . . . . . K . . . . . .f. E . , str. . . . .. .¢Q€{1fE[£_»f, g§{‘. _,. ‘ nr. ... <3.. .,. ,b£. ; . K . , . .,e-3.. .. ,e? M.é(2.. ,ap. .5‘5, judetui/ sectorul . -w . '[{. -’E? ?;‘i%‘; . . 1 ‘, codu! poets! . . . . . ‘ . , . . . . . , e--maif . 1 . . . e . ( . . . . . , L . . . 1 , } Se compfeiteazé cu denuméree formez’ c; e organizers, conform regfementériioriegaie, ;: .r~aprietaral terenufiui: eocietate comercialé (S. R.L. , SA, S. N.C. ; $6.53., SC. .)/ cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative‘ agricolé/ grup eurepean de interee economic/ societate europeané/ socfetate cooperativé europeané sucureaié/ persoené f£zic' autorizaté/ fntrepsrindere famiiiafé/ fntreprindere Endivédualé etc; vénd terer: agricei situai: in extravffian, in sup rafafgé de . , . . , , , . , = .‘ L g . = . . : {ha}, Ea pregur de : ; K , . , $5950. .1; . K K . . . . (:5! s. .. . (Ee§}2} 2} Se va complete ? n cifre §i litere ' / >{. &'2fo. .,éz‘ztté7J7a; .€‘cT. .o; ./Iu. z.gfz1,€. Lcx. ‘ . ... .. I3 Condigiile de vénzare sunt urmétoare! e: . . . Bate privind identificarea terenuluf J [ ‘_u _ _ nfoflipnamplesamentultrenului T Categoria I Ora§uJ/ ; n Numér , rNum§rdel Numér Numér: de % ' Specificare Comuna/ l'Suprafa§a cadastralli ca{fe_ I {aria/ lot} parcelé fofosingéw {Obs ' ‘ Judetu‘ I (ha) ( (kt) ‘ fulgfffifa (me) (+4.-) ' (he) 1 . 1 E Se compfefiaaiéi Ida cétre 1 | vénz étor Pm I ; I 0,; gfioféffig ! %3+‘5é f. :~s.2/.2 135.23//7.2 afvof/21' a i J J i 1 ' i a e, care sunt: Verificat primériea) ' 3)Se completeazé categoria de folosinjé a terenuriior agricole situate Tn extravilan productiv arabile, viire. livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantagiile de hamei §: i duzi, péeunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele §i altele asemenea, cele cu vegetajie forestieré, dace nu fac parte din amenajarnentele silvice, péeunile Tmpédurile, cele ocupate cu constructii §i instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole $5 de fmbunétégfri funciare, drumurife tehnologice §i de exploatare agricolé, platformefe §i spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole gi terenurile neproductive care poi fi amenajate §i folosite pentru productia a ricolé. ) Se com Ieteazé cu "X" rubriciie Tn care informatiile pot fi comparaie cu dateie din Registrul agricof, evidenieie fiscale. evidengele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd C 23 falsui in declaragié se pedepseete conform Legii privind ' gjezx-; a_E, cu modificérile ei completérife ulterieare, deciar cé dategsunt reale, corecte / <9,-. v‘. ‘- ei complete. ‘ i"f'§. re‘?5‘T“‘. "7’: "T“? %?’; _‘~r~? ;E%s‘r. ia? %"; r yam. énumeée $5 p numefe in -star} : ’:3emn5atu: a.. ... _.; ..= ._. ._ . Cémpuriée not‘-rafe cu = (*)- em-i obfigx ' sample = wzsxriie notate (**} se "onmletneaz e in cazu! fr: care 3I. .:r: f: cs. an: >eca; €e inforn'za1Fiée.

×