Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kmbt35020150406155332 rotated

293 views

Published on

terenuri 10

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kmbt35020150406155332 rotated

 1. 1. NA 432//05. 04-J9/5 OFERTA DE VANZARE TEREN . I 1. subsemnatul/ subsemnatall, §7}$b0.¢4' . . . . . f945§9Q. .§? t€? §f9: . . . . . . . .. , CNP . .Z. Y2.‘.9.‘7.2—. S7.'? .25?. o.? . . . . .. , avand adresa de comunicare in: localitatea . .f1$YF? ?$!4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. . . . . . . .7: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . ..415 . . . . . . . . . . . . , bl. fr . . . . . . . . . . . . , sc. .¢fi . . . . . ., et. ‘ . . . . . .,ee. ., ap. .TZ. .., judetul/ sectorul . ..KKZ40.. .”. ... ... ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ., tel. 2.subsemnatul/ Subsemnatal) , . . . .5. '.7!‘l. ".¢i“. —¢. l. . . . .’*. '4@| P.4.N. ‘. . A/ : . . . . . . . . . . . . , CNP .45.3..0.5.‘Q. ‘I<.9.7.-. ?.7.3i7 . . . . . .. , avand adresa de comunicare 1n localitatea . ... ..gs3.(. '.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr fY? {42.. ... ... ... ... . , bl. r? ... ... ... ”. , sc. .rTT. ... ., et. .rrr . . . . . .. , ap. . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . ..KQ4tQ. ... ... ., codul posta . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... .,{. ... ... ... ... ... ... 3 . Subsemnatul/ Subsemnatali , . . .$'¢77.u; ' LA K0440?/ ‘. "‘/ .l”9¢Z: E L . . . . . . . . . . 4 . . , I . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avand adresa de comunlcare 1n localltatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . . . .. , sc. . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . .. , ap. .. ... .., judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e~ma1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. In calltate de coproprietarz, vandem teren agrlcol situat 1n extravllan in suprafata de _ ‘ _ . . . . . . . . '22 32-1.. .. . . . (ha) , la pretul de . . ? —.$!0.. °.-F. ‘ . . . /.3.O. °£‘§*. "‘! . SQICLEI (lei)2i ‘ Se completeaza de catre vanzator privind Codul penal , datele sunl: reale, corecte si complete. Vanzator/ Imputernicit, Semnatura (numele si prenumele in clar) CTAMILA rm-MA -E(; a;uA. 974M794 '1l‘5fZ&iu——-734.0/>x‘r1iq A/ -n»O(fibU) S7/I Mica uum. ,’7 ~u(‘. ora€¢.
 2. 2. ‘=7’ AIVEX-1 ‘W: 18 - Formular pentru persoanejuridice si cntitiiti fiirfi personalitatc la norm ele irieradolngice juridicé care sc inregistreazfi in registrul comcrtului - - N -454‘ 030 49/5’ OFERTA DE VANZARE TEREN R Subscrisan . . . . . -10.-. . . .5/'4:/ zet. I«.5. . . .9.-6’. -5,. . ., CIFICUI . . : €Q5?£3/932322 . . . . . . . ., avénd adresa de comu_nicare in Iocalitatea . . . (/. /371,? (7479:? . . . . . . . . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . . T . emdu_£fl'. ... .nr. ..§. ... .,b| . . . . . . .. ,sc . . . . . .,et. .93.. .,ap. .6'&, jude); u|Isectorul . . . ./ ./mu'6. . . . , codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale, proprietar al terenuluiz societate comerciala (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )Icooperativé de credit/ societate cooperative/ cooperativa agricolé/ grup european de interes economic/ societate europeana/ societate cooperativa europeana sucursalé/ persoana fizicé auiciizata/ intreprindere familialélintreprindere individuala etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafaté de . . . . . . pretul de . . . . . . .3./ .0. . _, Z‘. C.‘? ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va com ‘ ' ' ' pleta in cifre $| Iitere. Conditiile de vanzare sunt unnatoarele: . . . Cl. . J ' ‘ ijaké -p-ri. v'ind‘ identificarea }érEé{{iiu'i‘"""'"""" Numérde Numér carte tarla/ lot parcela fo| osinté"’ funciaré (*‘) uprafag a cadastral (ha) (* Se com pleteaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei 5i duzi, pésunile, fane tele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegelalie forestiera, daca nu fac pane din amenajamentele silvlce, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozooiehnice, amenajarile piscicole si de Tm bunaiatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile do depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si lerenurile neproductive care pot fi amenajale si folosite pentru productia a ricola. )Se com pleteaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricoi, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea, Cunoscéind c a falsul in declaratii se pedepseste conform Legil nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificérile si completérile ulterioare, declar ca d le sunt reale, corecte si complete. V‘ “t rfim ut ‘cit, .. "‘. '.‘? a. 9. . . .9. ‘Titam. .7602 (numele si prenu ‘ele in clar) Semnétura. . . . . NOTE: - Campurile notate cu (*) sunt o ligatoriu de comple tat. - Campurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag. )/i
 3. 3. N ,9. z,9z, «/ad. 04-/5 OFERTA DE VANZARE TEREN . I , ,_ 1. subsemnatul/ Subsemnatali , .§7.i4}t-/ .I . . . . . . . . . . . . . . , CNP . .25.‘2.*? .7.2r. S9.3.2§G. ? . . . . avand adresa de comunicare in: localitatea . ./1JY§7?$$! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . .r: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . “$5 . . . . . . . . . . . .,bl. :‘. - . . . . . . . . . . . .,sc. . . . . . .,et. * . . . . . .5—— , ap . TT. ... , judetul/ sectorul . ..fllZd£¥. ... ... ... .., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ., tel. 2.Subsemnatul/ Subsemnata‘) , . . . .5. .7fl. ".4z": v9. . . . ."l. '¢. ’?1". ‘i/ H’. ‘.‘ 1*: /: . . . . . . . . . . . , , CNP .43.3.-. 'D.3'P. '7'.9./4.7.-.7. . . . . . ., ax/ and adresa de comunicare in: localitatea . ... ..gP. (.". »'-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr.3’F. ”:. ?.4~. ... ... ... ... ... , bl. , sc . rTrH. .., et . r7T . . . . . .. , ap . . . . . .. , judetul/ sectorul . . . . . . . ./I/3»t'(Q. ... ... . codul postal e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ..‘ . ... ... ... ... ... ... 3.Subsemnatul/ Subsemnatafi, ... $?HAu[£J4.AJ§fH9fiy. :?>«I¥? ¢x= !. . . . . . . . . . . . .. , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. ... ... ... ... ... .., str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , bl. . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . .. , et. . . . . . . . . . .. , ap. .. ... .., judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e—mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de , . . . . . . . , . .0tz. }5?Te. . . .. (ha), la pretul de . .'? .3.°. «.= . . . . i.49.*t. Il. +-. '-}. .l9P. “". f.K7Tc: '.L. c:. “ (lei)2) ' Se completeaza de _ W» 0 Verificat primarieqi _ Vanzator/ Imputernicit, (numele si prenumele in clar) 3/T4/~41‘/ J? H4a; A—a, eu4. i ST-fl-M?4—o4 10.ui2,‘, «m~i7'c«oia. {a«J. r, ,: ~._ ; ’ 37*‘-ii Let Uu+ouT “ / i’0~’<‘—€L. l Semnatura Data . .Q. $.. .a5.—. .ZQz§ NOTE : 'iSe coriipleteaza numele 5.1 prenumele proprzetanz‘ campuri 1 e notate cu (*) sunt oblxgatoriu de completat. Campuxi le notate cu I-1') se completeaza in cazul in care sunt cuncsc-ute xnformatiile. -u1 texenulux.
 4. 4. xvii’. 493 0.3 04/. ..20/5’ OFERTA DE VANZARE TEREN ( 1. Subsemnatul/ Subsemnatali, §7}3b0.¢43 . . . . . !pq5¥¥1. . §?}€? f{6: . . . . . . . .. , CNP . /i$2.‘.99.3.5:9.°+ . . . . . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . .f1$¥§? ?$$4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. . . . . . . .T7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . .. f5 . . . . . . . . . . . ., bl. fr . . . . . . . . . . . ., sc. rm . . . . H, et. ‘ . . . . . .g?1.. , ap. .TTH. ., judetul/ sectorul . ..KKl4a. ..”. ... ... ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e~mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel 2.Subsemnatul/ Subsemnatal) , . . . .5. .7?‘l. ’S¥z‘4.-A. . . . ! ‘l? ‘4?’. P’. ‘l. N.". N: . . . . . . . . . . . . , CNP 1’/3.3, . . . . . . , as/ and adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr.3Y? .41.. ... ... ... ... . , bl. TT. ... ... ... .. , sc. .fTT. ... ., et. .rrr: . . . . .. , ap. . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . .fi#3KA. ... ... ., codul postal . ... ... ... ... ... .. ... ... . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ..‘ . ... ... ... ... ... ... 3 . subsemnatul/ Subsemnata‘) , . . .$R‘iA. i[ LA . .. £’: ’—! ‘l: »O€—~’]‘. .'T. / . l‘. -9115.4. . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. nr. . . . . . . . . . . . . . . .. ;.. . , bl. . . . . . . . . . . . . .. , sc. . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . .. , ap. .. ... .., judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de . . ‘_ N , '3 (00 -— 735/ Hi: U1-I¥SuHl CE! . . . . . .. ¢,.3.P. YQ. ... ... . (ha), la pretul de (lei)2) Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: . Se completeaza de catre vanzator verificat primarieq) - Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt: reale, corecte si complete. Vanzat: or/ Imputernicit, Semnatura (numele si prenumele in clari 37**""l"A ‘Wane ELEMA 37**M‘ Mr ti-0l):4’rvJ t—l3L<oE>CmxJ. 11* y I_‘ V §lflMtL+£ / LfiV3. ll-’liLDBC(, . Data . ... ... ... ... ... ... .. . . NOTE: Campuxrile notate cu (*) sunt. obligatorlu de corriplecat. Campurile notate cu (H) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute inforiiiatiile. : iSe Completeaza numele s1 prenuiiiele D15°P1'ie"«<“U1“i CeT9"‘“1U3~
 5. 5. Ne. 1/94/03. 04.20/5 OFERTA DE VANZARE TEREN 1 . Subsemnatul/ Subsemnatal) , . ‘H '. («.4 . . ’.1fl'f; .r.4.. . . . . . . . . . , CNP . . . Q‘.7.Z. —.5.-9.1.1.3 9.9: . , av-and adresa de comunicare in: localitatea . . . . str nr. .. ..3K¢n . . . . . . . . . . . . , bl. .FT: . . . . . . . . .. , sc. .. . rT>. .., et. ’ . . . . . .. <7.. , ap. .TT. ... , judetul/ sectorul . ..fi(34£L. ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 2 . subsemnatul/ Subsemnatali , . . §.”£"! ‘l‘. *.4/r. {-fl. . (U. i‘. . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . .0.'b‘. <} . . . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . .’3OC9{.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr 3Jj? fW. ... ... ... ... , bl . ... ... ... ... . , sc. .. ..! TT. ., et. .. rT7 . . . . . ., ap. .. .TT. ., judetul/ sectorul . . . . . . . .ir@a%C2=. ... .., codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ... g.. ... ... ... ... ... . 3 . Subsemn tul/ Subsemnatafil) , . . .3719 . . H Pr"i@5-1.’. .'. —.‘r/ ./. ‘?. {é. ’.€{. . . . . . . . . . . . . , CNP . . ‘($37.44. .2 / .O'. Z.‘Z.9.f/ )9. . . . . , avand adresa de )comunicare in: localitatea . . . . . .?1fi¥tE11Rl. ... ... ... ... ... ... ., str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. nr. ... .3.€? . . . . . . . . . . . . .,b1. . . . . . . . .. ,sc. .. ..’. .. .., et. " . . . . . .. .¢7., ap. ..7T. .., judetul/ sectorul . ... f$1!fil. ... ... ... ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel In calitate de coproprietari, vandem teren agri ol situat in extravilan, in suprafata de ( . . . F . . . . . . . . . .(}7L7?5§. .. (ha), la pretul de . ... .?¥. .$$? §¥f§. f7Z%; ¥.f7(fl. LEE/ (lei)2) D Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez Date privind identificarea terenului Se completeaza de catre vanzator verificat: primarieq) Cunoscand ca falsul in dec privind Codul penal, cu modificari datele sunt reale, corecte 55. complete. Scmnatura Vanzator/ Imputernicit, (numele si prenumele in clar) <. ;Tfw: 'tA i~4A(». ‘i4 «— SCCUA / £ sf/ wl ox i"r09«°’l“ ’ VLOMFW Wlalai Jr Data NOTE: campurile notate cu l') sunt cbhgatoriu de Com Cairipurile notate cu K") se ccmpleceaza in cazu pletat. 1 in care sunt cunoscute informatule. Lise cornpleteaza numele si pxenuniele pzopxietaruluj izezenulux.
 6. 6. /we .49// &3.04. OFERTA DE VANZARE TEREN 1. Subsemnatul/ Subsemnatali , . . .f5.’l'R".4.. . . . . . . . . . , CNP . O.". ‘7.Z. —.-5.-9.2.7-‘. <l. ".‘? -. . , avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . .5t2%d: FL&}4.. ... ... ... ... ... ... , str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. nr. . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. .. .rt‘r. .., et. ' . . . . . ap. judetul/ sectorul codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e»mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 2 . Subsemnatul/ Subsemnata‘) , . . <.? ’.‘f. *.4Jr. "—. /3 . . i‘. . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . 9.3.0 . . . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. .3J§? ?i. ... ... ... ... , bl. .. ... ... ... ... , sc. .. ..: Ti. ., et. .. .<e . . . . . ., ap. .. .rt. ., judetul/ sectorul . . . . . . . .'A: *@. “H>. -.. ... .., codul postal e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... .;. ... ... ... ... i.. ... ... ... ... ... . 3 . Subsemn tul/ Subsemnataf) , .. . I6 H1914. . .. K£(4‘/ .3.'~I. l. . -.~. ./ .«‘. c.>i@. £4 . . . . . . . . . . . ., CNP . . . (r'. PZ/ .44 2 . /.O. Z.7.—. ?.7;). . . . . , avand adresa de Jcomunicare in: localitatea . . . . . ..4~. t.‘i‘». u.tr>. -iu. ... ... ... ... ... ... .., str. nr. .E? §5 . . . . . . . . . . . .. , bl. .. ..CT . . . . . . . . , sc. .. .? T;. .., etf‘ . . . . . .. .e¢. , ap. .. TT. .., judetul/ sectorul fHQ€H. ... ... ... ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de . . . . . . . .. l‘. ’(. Q5‘. '7:2.. . . . . . (ha), la pretul de . : . . ZI‘Q.0.—? -. . .°I~P: ‘< . ¢<'$9LT. €.’. (."'t'l‘ (leilzi Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: --- tjjjjtj Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/20% privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ Imputernicit , Semnatura (numele si prenumele in clar) ‘lT4MfLA rvr/ ASA ELEMA /7 67* M5 0"? 7°<u)AfAr~a - Fc. .9i9~JiM. . 2 is +~r ~ ‘A. $Tmuli_A lL¢l£>L. S7 »vz‘orac¢. PA Data . Q.. g.'. - NOTE: — cairipurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completflli» — Campurile notate r: u (". se ccinp1et: ea: a in cazul in care sunt cunoscute inturmatixle. ‘lse conpleteaza numele Si ptenuinele propxietarulin terenului. «=20/.5’
 7. 7. Me. 4/ 90/05. 04. /5 OFERTA DE VANZARE TEREN 1 . Subsemnatul/ Subsemnatal) , . . .’. ‘Ul19.r.4.. . . . . . . . . . , CNP . . f9.? .—.2.¢? 9.9: avand adresa de comunicare in: localitatea - 1 . . . . str. nr--. -.8513.» . . . . . . . . . . . .,bl. . . . . . . . . . . , sc. .. .rfi. .., et. ’ . . . . . ap. judetul/ sectorul codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 2 . Subsemnatul/ Subsemnatali , . 3'/ :7.‘i. Arl. /(.4:/3 . . . U. I‘. . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP .0.§. <2 avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. , bl. , sc. et. . . . . . ., ap. .. .:‘. .., judetul/ sectorul . . . . . . . .:A-(. L:'H>. «.. ... .., codul postal e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 3 . Subsemn tul/ subsemnataj) , . . I376 ! *:(i’: —A. . . .A Pfi/ -.>: w.l. .—. —.. /.«". c.>. /3 ‘EL . . . . . . . . . . . . , CNP . .«1'£? :/. M .7.-/ .OZ.1.. ?7J’. ... ., avand adresa de )comunicare in: localitatea . . . . . str. nr. ... .3.e. . . . . . . . , bl. . . . . . . . .,sc. .. .2T. .., etf . . . . . ap. judetul/ sectorul codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de . . . . . . . . . ..0;. ?.é: Go. ... . (ha), la pretul de (leilzi Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: . Se completeaza de catre vanzator erificat primariefi Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ Imputernicit, Semnatura (numele si prenumele in clar) ‘>T'~w'tA HMz: .a«eLeuA Z S $ri+«u': '.A f(o[24_'qN. ..f‘TLoP-.1rl‘‘N WM lg ’$m~u'i. n / LAousT ~ K/ I'D etc Data . ;c>f’9.-. o.. ‘i. ...2.s. >.! §7 NOTE: — Cainpurile notate cu (*1 sunt obligatoriu de cctipletat. ~ Cainpurile notate cu ("1 se coinpleteaza in cazul in care sunt. cu: -icscute mfomatiile. ‘lse ccmpleteaza nuniele s1 prenuiaele propnetaxu1i1 terenulux.
 8. 8. N6’ 1/O59//03.@4* OFERTA DE VANZARE TEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . .? —5.? —.‘?9.7.3.’P. Z.'l.30. 2 . . . ., avand adresa de comunlcare lI'1 localitatea . . . . . .HT$K: @f¥¥. ... ... ... ... ... ... ... , str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. nr. .. .8 Q . . . . . . . . . . . . . .. , bl. . . . . . . . . . . . . .. , sc. . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . .. , ap. .. ... .., judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 2 . Subsemnatul/ Subsemnata’) , . . . .3.Fl9.": ‘.{. ir‘. “. . . '3 H1". . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . , avand adresa de comunicare in: localitatea . !3.i’. J.(: '2n'. g'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. .3ff8:f§= ... ... ... .. , bl. .. ... ... ... ... , sc. .TTT3.. .., et. .777’ . . . . . .. , ap. . fTT. ., judetul/ sectorul . . . . . . . .. n1%n¢X. ... ... , codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3.Subsemnatul/ Subsemnatal) , . . . . $T»€i. k.vu'. ('. ".4. . ./ . (—rt/ -.‘ #7”. 2*. ‘/. 01.3.3.5 . . . . . . . . . . . ., CNP . .¢8€L¢/2.49?¢?7f? §: . . . . . .. , avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . ffi? b1§flZfU4.. ... ... ... ... ... ., str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... . DI’. . . . . . . . .‘. ... ,bl. . . . . . . . .. ,SC. ".‘—. —. . . . . . ., et. . . . . . .. ,w€%7 ap. .. ... T7; judetul/ sectorul . ..7TQfl©“. ... ... ... .., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de . . . . . . . . “Of 0&9/. . . .. (ha), la pretul de . ... ..*. =.. @.o. .o. .= . . .§“. ft<. ;.€. $€<fi. E.¢. e2' (lei)5 Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Se completeaza de catre varizator Verificat pr1marie4) tii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca corecte si complete. privind Codul penal, datele sunt reale, Vanzator/ Imputernicit, (numele si prenumele in clar) 5?‘4>n. l§c_44 MN? /{A ——£¢€r~#l . F 6TAmtA v“ra>l243w ~—+“-coi>4+w- )_A; .. M»aol9JlQ’l l ‘ STA M. ‘ LA / L44 0<. ()T e— V :0 as; Semnatura Data .0/f NOTE : Campunle notate cu (*) sunt cbligacoriu de cornpletzat. — campurile notate Cu (Ni se cornpleteaza in cazul 3n care sunt cunoscute ixifortnatille. ‘ise cnmpleceaza nurnele s1 prenulnele proprietarului terenului.
 9. 9. /<'/ (M 4/(F4:/05. 01/. /6 OFERTA DE VANZARE TEREN 1. Subsemnatul/ Subsemnatal) , . . §.T’f’f. "‘: ‘!r. ¢.4. . .f‘('. H?’lr£‘i. f'. E. F—.5.. "1/L . . . . . . . . . ., CNP . .?T2.Q72.S9Zn93Q7W. ... , avand adresa de comunicare in: localitatea . ... .f1i$€€fiL&¥¥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. ... .3‘. @. . . . . . . . . . . . .. ,bl. . . . . . . . . . . . . .. ,sc . . . . . . . .. ,et . . . . . . . . . .. , ap . ... ... , judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel 2.Subsemnatul/ Subsemnatal), ..§T%A4CeH. ... flOPi3A! .T?9%9@§3!J . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . .f8.5.. 'O§.0.. L.’O.7.—. Z‘? €?.8-. . . . . , avand adresa de comunicare in: localitatea . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. ..353:9:»H. ... ... .. , bl. .. ... ... ... .. , sc. .. ¢T. ... ., et. .. ..vT. ... ., ap. -.e. ... ., judetul/ sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3.Subsemnatul/ Subsemnatali , . . . . .5/. éH~1.. : . 43954.; .". V.r3?I? .E. .¢: . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str . ... ... ... ... ... ... ... ... ... nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . . . .. , sc . . . . . . . .. , et. . . . . . . . . . .. , ap. .. ... .., judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. In calitate de coproprietari, vandem teren a ricol situat in extravilan, in suprafata de , _ _ . . . . . . . .0,2.&. f. . ... (ha), la pretul de . .-T. '.Z. ?.—. °.°. .=. . . . . i°.0.‘. «*. l."1t. «.l‘3.<>. ~;~i sqtecel (lei)2) Se completeaza de catre vanzator ’~b(§l . Verificat pririiarie4) - Vanzator/ Imputernicit , (numele si prenumele in clar) <. ;Tmu‘. L,t MAMA ELENA. K Ella. ‘Semnatura %‘i‘l‘tiu. {r_n AOILMM —-l'-‘C<5P-t‘: ‘ilJ. %T+wr‘t. A L/ Lil-/5u; T— vioeez__ Data NOTE : - Campurile notate on r-) sunt ohligatoriu de Completat. — Campurile notate cu (Ni se coinpleteaza in cazul in care sunt cunsscute ixifomatiile. Use completeaza numele si prenumele proprietaxului terenului.
 10. 10. NE. 1/8;/ /pa. 0z, ..2a/5 OFERTA DE VANZARE TEREN I 1. Subsemnatul/ Subsemnata‘), §733+0.¢49 . . . . . !?4é%§Q. .§? tF? ¢l6: . . . . . . . .. , CNP . . . . . . . , avand adresa de comunicare in: localitatea . .fU}¥F? ?5fi4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. . . . . . . .7: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr . . . . .33’; . . . . . . . . . . .. ,bl. .‘. — . . . . . . . . . . . .,sc . . . . . .,et ‘ . . . . . .;—e , ap . TT. ... , judetul/ sectorul K/2fl0.. ... ... ... .., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel 2 . Subsemnatul/ Subsemnatal , . . . .5. . /."l/ ‘.¥r'. —r€l. . . . . A?'é‘(”. r. ‘l. N.‘T / E/: . . . . . . . . . . . . , CNP .433. Iq§Q.7Q. ;.; .73.i? . . . . . . . , avand adresa de comunicare in: localitatea . ... .@§K7%. §- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr 3’>T<? .€r. ... ... ... ... ... , bl. , sc . fTT. ... ., et . rn~ . . . . . .. , ap. . . . . . . ., judetul/ sectorul . . . . . . . ..k@n; .. .u. .., codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ..N. ... .. ... ... ... ... . 3 . Subsemnatu1/Subsemnatali , . . .$‘¢7<rA. i[£_A4 . .V'. C!‘t/ J!/ ‘. . ".*. ’. i“.9.(Z: :E. l._ . . . . . . . . . . . . . , I . , . CNP [lg-/ .0. . . . . . . . . , avand adresa de comunztcare : i.n: localltatea . . . . . .. /ifkfi? fiAJj. ... ... ... ... ... ... , str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bl . . . . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . .. , et. . . . . . . . . . .. , ap. .. ... .., judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de _ . . . . . . . . . . . .P, O.§9.O. .. (ha), la pretul de . ... . . . . ."'. ‘4.7i(§. ‘.-I. (lei)2i ' Se completeaza de catre vanzator Verificat primarieq) e pedepseste conform Legii nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, datele sunt reale, corecte si complete. declar ca Vanzator/ Imputernicit, (numele si prenumele in clar) §TAM. ‘t. i iwi—P. .{A 5L-EM4 / STAMILA ‘l‘'l>D. .(AM Puoiunu Wk 5/910.‘ , % €Ti°cM: 'i, .a utmuf — / Ea ee(, . 3 Semnatura Data Campuxile notate cu 4-) sunt ohlagatcnu de compl: -tat. Campurile notate cu I--J se complecaaza in cazul in care sunt cunoscute mforinatiile. ‘lse complete-a: a nuiuele 9:. prenuiriele pzopnetarulu: terenului.
 11. 11. ,4//9 . 436/05. 04- .20/5 OFERTA DE VANZARE TEREN 1. subsemnatul/ Subsemnata”) , .§f—. #-‘}HI. ¢*. ’r . . . . . {'14 95.4 . . . . . . . . . .. , CNP . ..25.‘2.‘.9.‘.7.Z. §.o.7v.2f-? .o.7 . . . . . ., avand adresa de comunicare In localltatea . .fU. .§¥?5fi( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str . . . . . . . r: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr . . . . . f?$ . . . . . . . . . . . . , bl. fr . . . . . . . . . . . . , sc .7: . . . . . ., et ‘ . . . . . .F¢~. ., ap . TT. H., judetul/ sectorul . ..KKZd0.. H.. ... ... ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel 2 . Subsemnatul/ Subsemnatali , . . . .5.‘.7."l. ’Y1“. —4. . . . .AI"‘. ’(L! “fi. /‘~/ .‘T / S/: . . . . . . . . . . . , , CNP .453, . . . . . ., /, avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . .5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr fT? .4i. ... ... ... ... .. , bl. :T. ... ... ... .. , sc . :fi: ... . et. .rrr . . . . . .. , ap . . . . . .. , judetul/ sectorul . . . . . . . .fiN3K_ . ... ... ., codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ..~. .. . ... ... ... ... ... 3.Subsemnatu1/subsemnataU, ... $?WA4fLA. .HW¥%3H%. T$v! ??K: :4_ _ . . . . . . . . . . . ., 1 . . . CNP .2./19.‘? -Z.7L‘?3: . . . . . .. , avand adresa de comunlcare 1n: localltatea . . . . . .f7;¥fE¢fl(A. L.. ... ... ... ... ... ., str. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ” nr. .. .2§@L . . . . . . . . . . . .. , bl. . . . . . . . . . . . . .. , sc. . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . .. , ap. .. ... .., judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. In calltate de coproprzetarl, vandem teren agricol sltuat in extravllan in suprafata de . . . . . . . 0 $5757 . . . . . . . . (ha), la pretul de . . . “..3.'§. Qt.5! 2'-‘. . . .cI(’. V.QI'. -". *ie: ’§. l%. §€. Q9}—‘(—€7" (le1)2) ‘ ggg/2009 ' , declar ca corecte si complete. Vanzator/ Imputernicit, (numele si prenumele in clar) .57/’«MfL«4 HAi~’4'4 ~€€—€’“"*- Semnatura €THn4fL4 ~#op{ku= Fha24A#l ! lQcM / //’ E C e -s ‘ fifl QMA«L4 mfimq—NlOR5L~ l NOTE. ’ Campurlle notate cu I-i Campurile notate cu (Hi se coinpleteaza in cazul in care sunt cuncscute xnformatxile. ')se completeaza nun-iele si prenumele proprietarului terenuliu
 12. 12. /~/ re. 4.95/53. 04,. /5 OFERTA DE VANZARE TEREN 1. Subsemnatul/ Subsemnatal), ..3.7._. ”.‘. "{'. L:4.. ?‘. H’: ".4.. . . . . . . . . ., CNP . .. '2_? fL. .Q? .Z-.5‘9.2-. e2.3.°. (I)-. ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . str. nr. . . . . . . . . . . . .,bl. . . . . . . . . . .,sc. .. .r. ‘.. .., et. ‘ . . . . . ap judetul/ sectorul '4/->410 . . . . . . . . . . . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel 2 . Subsemnatul/ Subsemnatal) , . . §.‘l". ‘r. *.4/‘.4./ .l. . I‘. 'F. ‘F'. Q‘l. ’. ’. l. . . . . . . . . . . . . . . . , CNP 99.0. . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. , bl. , sc. et. . . . . . ., ap. .. .:‘. .., judetul/ sectorul . . . . . . . .>5c(’-? l(5.: ... ... , codul postal e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 3 . Subsemn tul/ Subsemnatal) , . . 3.7.6 . .31 ¢—v‘QH1. . .—. ./ ..‘. «?.2 EL . . . . . . . . . . . , . .«f3.>; ..fr£. 'Z/ .l<DZ. 'Z. .9.‘. ?)”. . . .., avand adresa de )comunicare in: localitatea . . . . . str. nr. . . . . . . . . . . . .. , bl. . . . . . . . .. , sc. et. " . . . . . ap. judetul/ sectorul codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de . . . . . . . .. .0¢. ’-? .@. sfi. ’5.». .. (ha), la pretul de . ... .=.6.r2.Lr. >.£. ..-: %’! ‘5E$£—t? §=. .<—€‘i (lei)2) Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Se completea za de A cl was 1 Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ Imputernicit , Semnatura (numele si prenumele in clar) l . K‘ S2 1flr~m_;4 NANA — Eéeull. _ ‘ {, W“ ST/ lMl‘(.4 Agnuflfl __FLmP; n,q_ "«377‘Mi"L4 K/ L+m. ,.)T —Ui‘o2t, L,. , . Data 3 - NOTE: - Campurue notate cu (*) sunr. cbligatoxiu de cornpletac. ' Cdmpurile notate cu ("I Se coinpleteaza in cazul in care sunt cunoscuta infunriatiile. ')S8 corirpleteaza Dumele si prenumele propriecarului texexxului.
 13. 13. * me. 484/’ 223. 0// . /5 OFERTA DB VANZARE TEREN 1 . Subsemnatul/ Subsemnatal) , . . . ’. ".H2.r.4.. . . . . . . . . . , CNP . . 9.? -.. avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . str. nr. . . . . . . . . . . . . , bl. .. ‘.‘. . . . . . . . . .. , sc. et. ’ . . . . . .. w<. ., ap. .Tfi. ... , judetul/ sectorul . ..flC34£1.. ... ... ... .., codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 2 . subsemnatul/ Subsemnata’) , . . . I‘. . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP .0.§. Q avand adresa de comunicare in: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. , bl. , sc. et. . . . . . ., ap. .. ..'*. .‘, judetul/ sectorul . . . . . . codul postal e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. 3.Subsernn tul/ Subsemnataf) , . . .37:/3 H1924. . $1 («f-‘.35-U. .. —.. /.i. ?£ ‘:7.-L. . . . . . . . . . . . , .. «(2Z/ '.44.'Z: /.02.? -.? ‘:/ JD. .. . ., avand adresa de )comunicare in: localitatea . . . . . str. nr. .. .2?5§ . . . . . . . . . . . .. , bl. .. ..CT . . . . . . . . , sc. .. .TT: ... , etf . . . . . ap. judetul/ sectorul codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel In calitate de coproprietari, vandem teren a ricol situat in extravilan, in suprafata de F , . . . . . . . . . . .@e; J (ha), la pretul de . ... ..%Tl. ?*<? n:<. :~LIe4.f’c’? <rf= ?.? :": *?75“*7€‘Ce«. (lei)2) ' Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Inf ormatii privind amplasamentul terenului Specificare Se completeaza de ‘ v$o(§C Verificat prirnarieq) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Semnatura Vanzator/ Imputernicit , (numele si prenumele in clar) 37AM;4_A npdyqk _ ‘ELENA. /‘ $T¥&. h‘LA figpgfiu . .+"—7,o(A. frrx. l, A V §W*M1't/ A Ucmuu? .. ~.; ('o£€£. . I Data 3’. NOTE: — campurile notate cu (‘I sunt. obligatoriu de colnpletat. Campurile notate cu (") Se completeaza in cazul in care sunt cunoscute intomatiile. ‘)Se ccmpleteaza numeie si prenumele proprieltaxului terenului.

×