Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proměny mediální gramotnosti v současném světě

98 views

Published on

Prezentace pro potřeby semináře na PedF UK, 30.1.2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proměny mediální gramotnosti v současném světě

 1. 1. 2018 BoBr strana 1Mediální gramotnost Proměny mediální gramotnosti v současném světě Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita Pedagogická fakulta Spomocnik. RVP.cz @spomocnik www. Spomocnik.net http://www.slideshare.net/bobr/ http://www.youtube.com/user/Spomocnik
 2. 2. 2018 BoBr strana 2Mediální gramotnost IDC White Paper - sponsored by EMC Růst objemu informací 230 – Giga, 240 – Tera,250 – Peta, 260 – Exa, 270 – Zetta, 280 – Yotta The Zettabyte Era - Cisco Visual Networking Index
 3. 3. 2018 BoBr strana 3Mediální gramotnost Zvětšující se počet připojených zařízení The Internet of Things - Cisco Visualisation
 4. 4. 2018 BoBr strana 4Mediální gramotnost Zrychlující se vývoj šíření informací platformní společnosti vynález knihtisku Dominantní mluvená kultura Dominantní psaná kultura Dominantní tištěná kultura Dominantní vizuální kultura 1950 2000400 př.n.l. táborové ohně knihy TV internet 2.0 Dominantní digitální kultura rukopisy 1500 starověk novověk postmoderna
 5. 5. 2018 BoBr strana 5Mediální gramotnost Holistický přístup podle Palouše Role internetu ve vzdělávání, 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ, 3.1. Filosofie Starověk - Středověk - Novověk - Světověk Dochází k návratu do stavu podobnému tomu, jaký býval ve starověku. Postoj člověka se mění z pozice vnějšího pozorovatele okolního světa zpět do stavu, v němž je lidstvo chápáno jako součást vesmíru. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti spolu souvisí a mohou být stejně významné. PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 8071842818 Postmoderní člověk nemusí být Subjekt, od něhož vše musí začínat, stačí mu být jen jednou z živých bytostí na Zemi, jedním z obyvatel tenounké vrstvy života na jejím povrchu. BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost nevolnosti. Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 9788074190070
 6. 6. 2018 BoBr strana 6Mediální gramotnost Musíš běžet ze všech sil, abys zůstala na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát tak rychle. Lewis Carrol, Za zrcadlem a co tam Alenka našla, 1871 (ilustrace John Tenniel) Efekt Červené královny Above And Beyond, Partnership for 21st Century Skills Can We Leapfrog?, Center for Universal Education
 7. 7. 2018 BoBr strana 7Mediální gramotnost Formováníbudoucnosti Vzdělávání ve věku komplexity Rámec řízení procesů Cynefin Obvious— reakcena podnět zřejmá, rozhodovánísnadné. Complicated — budoucí reakcina podnět lze zjistitprovedením expertníanalýzy. Complex — vztahmezipodnětemareakcí existuje,alejenepředvídatelný (můžebýt izcela nečekaný);nutno hledatinovativnípostupy a experimentálněje ověřovat. Chaotic — vztah mezipodnětem areakcí neexistuje; jetřeba sepokusit o přechod do některého zostatních kontrolovatelnýchstavů. Prostředí, v němž žijeme, se dynamicky mění. Nacházíme se na rozhraní komplexního a chaotického stavu, kde chaos sice umožňuje překotný vývoj, ale zvyšuje rizikové faktory jeho dopadu.
 8. 8. 2018 BoBr strana 8Mediální gramotnost George Siemens - Connectivism: Learning Theory or Pastime for the Self-Amused?, 2006 Tony Bates - Learning theories and online learning, 2014 Vzdělávací koncepceposledních 100let Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Co? vytváření navyklých reakcí na spec.situace úspěšný přenos znalosti vytváření a aplikace mentálních modelů budování vzájemně se ovlivňující sítě Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti (překonává individuální přístup) Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje Kdo? Thorndike, Skinner Gagné, Bruner Piaget, Vygotsky Siemens, Downes Ideje "svobody" a "důstojnosti" nejsou pro moderní společnost vhodné. Člověk nemá úplnou svobodu při rozhodování, protože to, co v určité situaci udělá téměř úplně závisí na tom, co prožil v minulosti. Musíme se systematicky učit řídit chování lidí, abychom vychovali jedince se správným myšlením. Burrhus Frederic Skinner (psycholog): Beyond Freedom and Dignity, 1971 K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce. Seymour Papert : The Children's Machine, 1993 https://flic.kr/p/4L4zvH
 9. 9. 2018 BoBr strana 9Mediální gramotnost Digitální pedagogika • Hyper-napodobování vývoj jedince ovlivňován (online) vjemy (Pesceho hypermimesis) • Sociální kognitivismus a Distribuované poznávání Od Brunera přes Banduru (vliv okolí) k Hutchinsovi (vliv digitálních technologií) • Konstrukcionimus od Piagetova konstruktivismu k Papertovi • Konektivismus od sociálního konstruktivismu (Vygotsky) a konekcionismu (Thorndike) k vnímání všudypřítomnosti sítě • Komplexní systém prostředí, v němž nelze reakci na podnět předem odhadnout Digitální pedagogika a distribuované poznávání
 10. 10. 2018 BoBr strana 10Mediální gramotnost Personalizované vs. personální Stephen Downes - Personal and Personalized Learning, 2017. Orientace Obsah Činnost Obsah Činnost Definován ideální cíl Definován žádaný cíl Učitel ověřuje Učitel pomáhá Opravy Pokusy Test Tvorba Požadavky Možnosti Chyby Příležitost
 11. 11. 2018 BoBr strana 11Mediální gramotnost Osobní vzdělávací prostředí (PLE) Jared M. Stein, PLE Mapping, Draft 1 - http://www.flickr.com/photos/5tein/2314107350/ RVP.cz Osobní vzdělávací prostředí učitele
 12. 12. 2018 BoBr strana 12Mediální gramotnost tradičně: literární + dokumentová + numerická nově: informační (digitální +informatické myšlení) +čtenářská+jazyková+matematická+přírodovědná+soci ální+… Jeff Utecht Jeto poprvévhistorii lidstva, kdyúkolem nás učitelů je připravit žákynabudoucnost, kterouneumíme jasněpopsat. David Warlick Negramotným nebude vbudoucnosti ten, kdo neumí číst. Budeto ten, kdo neví, jakseučit, odnaučovat a přeučovat. Alvin Toffler (1970). Future Shock. New York: Random House Výukové cíle: hard (tvrdé)/soft (měkké) , explicit (definované)/tacit (nedefinované), kognitivní/nekognitivní Funkční gramotnost Definice funkční gramotnosti): schopnost člověka aktivně participovat na světě informací https://youtu.be/i3Cv-laWRN4
 13. 13. 2018 BoBr strana 13Mediální gramotnost Klíčové kompetence EU Developing KEY COMPETENCES for all throughout life
 14. 14. 2018 BoBr strana 14Mediální gramotnost Informační gramotnost digitální + informatické myšlení + … Projekt NIQES ČŠI, 2014
 15. 15. 2018 BoBr strana 15Mediální gramotnost ICT standardy ISTE 2016 pro žáky Vzdělání pro příští generaci v Británii
 16. 16. 2018 BoBr strana 16Mediální gramotnost Difusní model učitele ACOT: Rogersův difusionismus inovací Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Difuze technologií ve škole 21. století
 17. 17. 2018 BoBr strana 17Mediální gramotnost 1. Nahodilé pokusy. Technologie využívány zcela bez přípravy, bez plánu a bez vize. Žáci je mimo školu používají vícea jinak. Pro integraci technologií neexistuje společná vůle. 2. Staré cíle starými metodami. Zakořeněné zvyklosti nutí učit postaru - digitalizace učebnic, automatizace (stroj na učení), testování znalostí, chybí vcítění (př. 1 kamera snímá představení). 3. Staré cíle novými metodami. Nové postupy implementované učiteli se záměrem naplnit výukové cíle (standardy), jež zůstávají po mnoho generací téměř beze změny. 4. Nové cíle novými metodami. Restrukturalizace mozku dig. rezidentů a změna potřebných kompetencí vyvolává potřebu nového vzdělávacího plánu, organizace práce, hodnocení ad. Nutnost zkoušet různé postupy (GA podle Socola) a spolupracovat. Marc Prensky - Shaping Tech for the Classroom, Edutopia, 2005 Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
 18. 18. 2018 BoBr strana 18Mediální gramotnost Heather Kanuka, 2008 •Uživatelský determinismus technologie nástrojem či nosičem obsahu výukový proces neovlivňujícím (telefon) •Sociální determinismus výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím (soc. sítě) •Technologický determinismus výukový proces ovlivňován nejen okolím ale i technologiemi samotnými, změna funkce mozku (Psychologické aspekty vzdělávacích technologií) Vliv technologií podle Kanukové Jonassen, D. H. (1996). Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking. Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall. 1. Učit se o technologiích 2. Učit se z technologií 3. Učit se s technologiemi
 19. 19. 2018 BoBr strana 19Mediální gramotnost 1 : 1 OLPC XO Projekt One Laptop per Child: nová zjištění, nové otázky Stane se Uruquay díky počítačům dalším Finskem? Testování prvních dodaných počítačů XO v roce 2007 http://pclab.nectec.or.th/wiki/index.php/Image:B2samka1.JPG Debata o vzdělávacích technologiích nejen v rozvojových zemích
 20. 20. 2018 BoBr strana 20Mediální gramotnost Children and parents: Media use and attitudes report 2015 Do roku 2020 bude 90% dětí starších 6 let používat mobilní telefon Vliv technologií na děti prudce roste
 21. 21. 2018 BoBr strana 21Mediální gramotnost Generační Vývoj síťová generace generace (definice se různí) rok narození Baby Boomers (populační exploze) 1946 – 1964 Generation X (X jako obtížně definovatelná) 1965 – 1979 Net Generation (síťová generace nebo Y) 80. léta 20 st. iGeneration (generace individualit) 90. léta 20 st. Generation C (creative, communicative, collaborative, connected) Generation Z, App Generation (Gardner), Millennials od 2000
 22. 22. 2018 BoBr strana 22Mediální gramotnost Mezi-generační rozdíly Síťová generace • priorita rychločasových aktivit • prověřování informací (???) • odkazování zdrojů • multi-tasking • nelineární přístup • přerušované zpracování inf. • ikonické vnímání (multimédia) • propojenost • spolupráce • aktivní • učení hraním • stále ve střehu • fantazie • technologie jako samozřejmost Starší generace • rovnováha r. a p. aktivit • hledání informací • dělání poznámek • mono-tasking • lineární přístup • zpracování 1 inf. naráz • vnímání čtením • samostatnost • ctižádostivost • pasivní • učení a hraní odděleno • klid • realita • technologie cizí Tapscott, 1998, 2008 Eriksen, 2001 Oblinger , 2005 Přichází nová iGenerace
 23. 23. 2018 BoBr strana 23Mediální gramotnost Nejdůležitější není, co umíš, ale co jsi schopen se naučit. Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, 2008 https://youtu.be/gxxAlnZtJC8 Čtyři principy otevřenosti podle Tapscotta a TEDGlobal 2012 Hlavní rysy příslušníků síťové generace: 1. Potřebují svobodu volby. 2. Rádi si přizpůsobují a upravují pracovní prostředí. 3. Vše si prohlížejí. 4. Vyžadují poctivost a otevřenost. 5. Práce i učení je pro ně zábavou. 6. Nebrání se spolupráci. 7. Předpokládají, že se vše odehrává velmi rychle. 8. Žijí v prostředí soustavné inovace. Síťová generace podle Tapscotta
 24. 24. 2018 BoBr strana 24Mediální gramotnost • individuální • otevřená • chaotický působící • decentralizovaná • dynamická • improvizovaná • osobní řízení (PLE) • osobní prostředí (PLE) • rovnost (teoretická) • spojení zájmových skupin: projekt, internet, blog • institucionální • uzavřená • plánovaná • statická • stabilní • řízená • definovaná • ohraničená • strukturovaná • přenos všem naráz: přednáška, TV, noviny Škola 1.0 vs. škola 2.0
 25. 25. 2018 BoBr strana 25Mediální gramotnost Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010 Vzdělávací prostředí 21. století
 26. 26. 2018 BoBr strana 26Mediální gramotnost Model 70:20:10 Neformální vzdělávání nabývá na významu Clark Quinn - 70:20:10 and the Learning Curve Nick Shackleton-Jones, 2016
 27. 27. 2018 BoBr strana 27Mediální gramotnost Co je datafikace? Datafikace Viktor Mayer-Schönberger. Kenneth Cukier - Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think Jakájebudoucnostpedagogickéhovýzkumu? The Parable of Google Flu: Traps in Big Data Analysis
 28. 28. 2018 BoBr strana 28Mediální gramotnost Individualizace - Personalizace - Inkluze 1:1 BYOD Role technologií na cestě k inkluzi Personalizace podle Fultonu (technologie ji neřeší!) Čtyři fáze personalizace výuky podle Spencera (jam-session) Digitální inkluze po americku stejná cesta odlišná rychlost (Khan Academy) odlišná cesta odlišná rychlost (Knewton?) Podmínky realizace: • jasná vize • finanční zdroje • školní vzdělávací program • infrastruktura sítě (wifi) • síťová bezpečnost • prostředí školy • HW a SW • příprava učitelů • komunikace s rodiči The Keys to a Successful BYOD Program Personalizaci nedělají velká data ale malá Diferenciace: odlišné skupiny pod vedením učitele Individualizace: osobní postup pod vedením učitele Personalizace: hybridní postup částečně řízený žákem Amanda Stedke - Differentiation, individualization and personalization: What they mean, and where they’re headed, eSchoolNews, 2017
 29. 29. 2018 BoBr strana 29Mediální gramotnost Vývoj internetu úspěšně ovlivňován záměry generujícími zisk. Chris Anderson Anderson vs. O'Reilly Co má společného budoucnost webu se vzděláváním? Web je mrtvý, ať žije internet! The Web Is Dead. Long Live the Internet, Wired, 2010 Bez inovace není opravdový pokrok možný a neobejde se bez ní žádný účinný podnikatelský záměr. Otevřenost a uzavřenost vždy byly a jsou v dokonalé rovnováze. Tim O'Reilly Pozor na internetové informační bubliny!
 30. 30. 2018 BoBr strana 30Mediální gramotnost Od kultury konektivity k platformním společnostem José van Dijck Platforma Online služba využívající automatizované technologie a obchodní modely k organizování toků dat, finančních transakcí a sociálních kontaktů mezi uživateli. Platformní ekosystém Soustava spojených platforem vedená vlastní dynamikou pracující v jednotném prostředí používajícím určitou architekturu. Platformní společnost Skupina lidí, jejichž sociální, ekonomický a osobní styk je realizován v rámci (nejčastěji soukromé) globální infrastruktury řízené počítačovým algoritmem a poháněné daty. Datafikace Proces převádějící všechny aktivity, transakce či vložené informace do digitálních dat, na jejichž základě platformní algoritmus automaticky generuje vyšší hodnotu. Komodifikace Obchodní model definující způsob, jakým jsou datafikované informace transformovány na (ekonomický či společenský) zisk. Selekce Filtrování datových toků pomocí algoritmů či botů umožňující automatický výběr (personalizace, řazení, doporučování). Nedovolte, aby vaše pohodlnost zvítězila nad veřejným zájmem!
 31. 31. 2018 BoBr strana 31Mediální gramotnost Online svět se rozděluje podle použití platforem. Vincenzo Cosenza – World Map of Social Networks
 32. 32. 2018 BoBr strana 32Mediální gramotnost Brexit Británie může 350 mil. £, které týdně posílá do EU, využít ve zdravotnictví. Doba postfaktická Homofilie→ komnata ozvěn (echo chambre) Konfirmační zkreslení Dezinformace vítězí!? Trump for president „Papež podporuje Trumpa“ „Hillary je pedofil“ Obama: „Ideální vlastností demokracie není stav, kdy věříme nějaké zprávě proto, že ji sděluje vědec, politik či kněz, je to stav, kdy věříme proto, že jsme pravdivost sami rozpoznali vlastním zkoumáním a porovnáním s jinými poznatky“. Hlídací pes: Ruské zájmy Informační (mediální) gramotnost Zuckerbergův manifest http://guides.lib.umich.edu/fakenews Web 2.0 → každý může publikovat Propaganda podle Chomského
 33. 33. 2018 BoBr strana 33Mediální gramotnost Tři současné trendy schopné zničit web Albrightova Conservapedia pro distribuci politických dezinformací 1. Ztrácíme kontrolu nad svými osobními daty 2. Dezinformace se šíří příliš snadno 3. Politická agitace online postrádá transparentnost a pochopení důsledků Tim Berners-Lee : (W3C)
 34. 34. 2018 BoBr strana 34Mediální gramotnost Internet nás zavádí na scestí 6. Ryan ToysReview ($ 2,2M – $ 34,5M) 7. LittleBabyBum ($ 1M – $ 16,6M) 8. FunToys Collector Disney Toys Review ($ 262,3K – $ 4,2M) Žebříček nejsledovanějších kanálů YT na Socialblade (18.11.2017) Hulk Vs Red Hulk Finger Family Nursery Rhymes | Superheroes Cartoon Epic Battle For Childrens
 35. 35. 2018 BoBr strana 35Mediální gramotnost Deziformace
 36. 36. 2018 BoBr strana 36Mediální gramotnost Deziformace
 37. 37. 2018 BoBr strana 37Mediální gramotnost Deziformace
 38. 38. 2018 BoBr strana 38Mediální gramotnost Boj s deziformacemi
 39. 39. 2018 BoBr strana 39Mediální gramotnost Mediální výchova Michal Kaderka učitel mediální výchovy, koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání Email: kaderka@centrum.cz Otevřená učebnice: https://www.slideshare.net/MichalKaderka Výukový Twitter: https://twitter.com/svetmedii Výuková FB: https://www.facebook.com/groups/svetmedii František Koukolík, Jana Drtilová ZÁKLADY STUPIDOLOGIE: Propaganda a logické klamy, 2002 Mgr. Dana Krouželová Příručka mediální výchovy (pro gymnázia), 2010 Mediální vzdělávání MEDIÁLNÍ VÝCHOVA a MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, FSVUK,2014!!! Mediální výchova Freireho kritická pedagogika a technologie
 40. 40. 2018 BoBr strana 40Mediální gramotnost Medium.com Evan Williams “Myslel jsem, že jakmile budou mít všichni možnost svobodně komunikovat a vyměňovat si informace a nápady, svět bude hezčí. To jsem se spletl.”
 41. 41. 2018 BoBr strana 41Mediální gramotnostVZ_TECH_21 7. Informální prostředí Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí Pracovat nahlas Beth Kanter , 2011 Pracovatnahlas = Publikovat výstupy + Komentovat svou práci 1. Otevřenost všechny výsledky práce včetně momentálních nápadů zveřejňovat 2. Návodnost ukazovat ostatním cestu za poznáním (Twitter) 3. Zapojení vytvářet si osobní vzdělávací prostředí, diskutovat, kritizovat, sdílet, pomáhat 4. Spolutvorba společně tvořit něco nového, vše je výsledkem propojení informací a lidí Pracovat nahlas - Work Out Loud Wheelerova pyramida digitálního zapojení, 2013
 42. 42. 2018 BoBr strana 42Mediální gramotnost Harold Jarche - The PKM value-add Kurátor jako zprostředkovatel poznání Učitel jako online kurátor
 43. 43. 2018 BoBr strana 43Mediální gramotnost Děkujivšemlidem,kteřímistálepomáhajíhledatanacházet!

×