Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kombinované formy jako nezbytná součást výuky

595 views

Published on

Prezentace pro stejnojmenné přednášky realizované v roce 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kombinované formy jako nezbytná součást výuky

 1. 1. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Kombinovanéformy jako nezbytná součást výuky Bořivoj Brdička bobr@cesnet.cz Katedra informačních technologií a technické výchovy Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta 1 Spomocnik. RVP.cz @spomocnik www. Spomocnik.net http://www.slideshare.net/bobr/ http://www.youtube.com/user/Spomocnik
 2. 2. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 2 1. Europe 2020 ... become a smart, sustainable and inclusive economy ... Each Member State has adopted its own national targets ... 2. Strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship ... Open Up Education initiative 3. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 • snižovat nerovnosti ve vzdělávání, • podporovat kvalitní výuku, • odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. 4. DIGITAL AGENDA - Pillar VI: Enhancing digital literacy, skills and inclusion Action 66: Member States to implement digital literacy policies. Action 68: Member States to mainstream eLearning in national policies. 5. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 A) zajištění otevřenosti a přístupnosti digitálních vzdělávacích zdrojů (Open Education Europa) B) připravenost škol, učitelů, žáků pro práci se digitálními vzdělávacími obsahy a zdroji a příprava na život v digitální společnosti Strategické dokumenty
 3. 3. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 3 Rizika nesouladu politiky s praxí Lze čekat do roku 2020? Miliardový nákup. Každá škola dostane až dvacet nových tabletů nebo notebooků Ministerstvo školství uvolní v průběhu března miliardu korun z evropských fondů na zaplacení důkladného proškolení alespoň dvaceti tisíc učitelů, na nákup IT zařízení, která by kantoři rádi zapojili do výuky, a na doplňková školení celých učitelských sborů. Česká škola, 13.3.2014 Škola na dotek jako experiment Prahy 6 Na začátku roku 2013 se radnice jedné pražské městské části rozhodla, že ve svých školách podpoří zavádění počítačových tabletů. Spomocník, 4. 03. 2014 Projekt NIQES ČŠI KA 01 Metodiky a nástroje inspekční činnosti pro šest klíčových gramotností - mezi nimi Ingormační Gramotnost. Současnou IG není možné definovat tak, aby vyhovovala RVP. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 pracovní verze podzim 2013 “Je   pravděpodobné, že v období po roce 2020 bude žádoucí připravit důkladnou revizi základních kurikulárních dokumentů s   ohledem na jejich lepší srozumitelnost a především vyšší relevanci pro život v 21. století. Pro samotné provedení takto závažného kroku však v nejbližší době nebudou podmínky.”
 4. 4. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 4 Intel Says "Compute Moves to Zero" by 2020 http://readwrite.com/2012/09/11/intel-dabbles-in-science-fiction
 5. 5. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 5 Prognóza úrovně automatizace v zemích EU do roku 2020
 6. 6. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 6 Pravděpodobnost automatizace práce v USA Kdo z našich žáků nejspíše nenajde práci? kompetence s malým potenciálem automatizace: Postřeh a jemná motorika Kreativita Sociální inteligence B.FREY, A.OSBORNE The Future of Employment, Oxford, 2013
 7. 7. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky BYOT(D) 7 Ondřej Neumajer: Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol Noste si vlastní přístroje! • Změna přístupu k využití mobilních zařízení - učitelé i žáci musí pochopit, že se jedná o nástroje vzdělávací. • Každá aktivita musí být spojena s konkrétním výukovým cílem. • Přehled o tom, jak jsou jednotliví žáci vybaveni. • Propojení s existujícím vybavením školy. • Nutnost mít dostatečnou infrastrukturu zabezpečenou proti zneužití (wifi). • Nutná podpora učitelů. • Způsob používání osobních zařízení ve škole musí upravovat školní řád. • Využití osobních zařízení k výukovým účelům i mimo vyučování.
 8. 8. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky The New Media Consortium, Educause Learning Initiative. Horizon Report 2013, 2014 Klíčové trendy Horizon 8 Vývoj didaktických koncepcí integrace online i kombinovaného učení Změna role učitelů způsobená dostupností výuk. mat. Integrace online, kombinovaných a kooperativních forem rozšíření formálního vzdělávání Koncept otevřenosti dostupností informací, transparentnost Informální vzdělávací prostředí (soc. média) značný vliv na osobní růst Vzestup na datech založeného hodnocení personalizace, měření úspěšnosti Od studentů konzumentů ke studentům tvůrcům požadavek kompetencí pro 21.st.
 9. 9. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus Princip poznávání černá skřínka – zkoumá se jen vnější chování strukturované programovatelné poznání (mozek jako skladiště) individuální poznávání založené na sociálním principu chápání informačních struktur v síti (překonává individuální přístup) Proč? metoda cukru a biče (Pavlov) řízené poznávání navazující na předchozí znalosti osobní nasazení, sociální a kulturní prostředí, aktivizace různorodost sítě umožňuje najít nejvhodnější cestu Funkce paměti opakovaná zkušenost, objektivismus kódování, ukládání, vybavení znalosti dynamicky konstruovány na základě předchozích znalosti konstruovány na základě dynamicky se měnící sítě Jak? podnět, reakce definování cílů dle osnov, plnění plánu, ověřování vlastní zájem, osobní kontakt s lidmi aktivní účast v síti Typická metodika plnění úkolu (dril) učení zpaměti, procvičování, zkoušení řešení problémových úloh komplexní přístup využívající rozličné zdroje George Siemens, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism_self-amused.htm, 2006 9 Vzdělávací koncepce posledních 100 let
 10. 10. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Kompetence učitelů podle modelu TPCK Punya Mishra, Matthew J. Koehler - Thinking Creatively: Teachers as Designers of Technology, Pedagogy and Content, SITE, 2008. 10 Netolerujme počítačově negramotné učitele! Integrace technologií podle modelu TPCK
 11. 11. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 1. Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost 2. Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku 3. Ve své práci běžně využívají technologie 4. Budují a podporují zodpovědnost a občanství 5. Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu ICT standardy ISTE pro učitele 11 Nové technologické standardy ISTE pro učitele
 12. 12. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 1. Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky 2. Zná a je schopen podle potřeby používat různé typy technologií 3. Plánuje, vytváří a aplikuje strategie podporující aktivní účast žáků, interaktivní učení a spolupráci 4. Posiluje úspěch žáků jasným očekáváním, okamžitou odezvou a pravidelnou zpětnou vazbou 5. vede žáky k dodržování autorských práv, etických pravidel a k bezpečnému chování 6. Je vnímavý k rozdílným vzdělávacím potřebám žáků 7. Dokáže vytvářet a implementovat takové nástroje online hodnocení žáků, které disponují dostatečnou validitou i reliabilitou 8. Aplikuje výukovou činnost tak, aby byla v souladu s platnými kurikulárními dokumenty (standardy) 9. Má přístup a schopnosti umožňující mu využívat všechna dostupná data 10.Profesionálně a efektivně interaguje s kolegy, rodiči i jinými členy komunity iNACOL standardy online učitele 12 iNACOL National Standards for Quality Online TeachingInternational Association for K-12 Online Learning
 13. 13. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Doporučení online učitelům podle Edutopia 13 Online Learning podle Edutopia 1. Využívej interaktivitu. 2. Nech žáky postupovat vlastním tempem. 3. Reaguj co nejrychleji. 4. Komunikuj neformálně. 5. Maximálně využívej média. 6. Podporuj spolupráci. 7. Používej živá online setkání s rozmyslem. 8. Buď propojen. 9. Organizuj svůj čas. 10.Snaž se využít přímou pomoc asistentů. Ten Takeaway Tips for Online Learning “Do roku 2019 bude polovina veškeré výuky na ZŠ a SŠ v USA realizována online.” Clayton Christensen, profesor ekonomie z Harvardu
 14. 14. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 14 3.Výběr z nabídky školní vzdělávací plán rozšířen výběrem online kurzů (např. MOOC) 4.Obohacený virtuální model online program rozšířen o prezenční moduly Blended Learning Model Definitions, The Clayton Christensen Institute 1.Rotace • stanoviště ve třídě • pracoviště školy (labs) • převrácená (naruby) výuka předmětu • osobní program střídání pracovišť v předmětu 2.Flex aktivity kontrolovány systémem a flexibilně řízeny učitelem Roční plán, Denní rozvrh, Velikost třídy, Postup s věkem, Náklady BLENDED LEARNING
 15. 15. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Na počítače orientované americké charter schools jsou novým typem škol, v nichž online počítačem řízená výuka jde nad rámec pouhého doplňku k metodám tradičním (tzv. bledned learning). Americké hybridní školy pro síťovou generaci Hybridní a virtuální školy 15 Seize the Day (Carpe Diem) Kombinované formy vzdělávání vítězí Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání Rocketship – model školy budoucnosti
 16. 16. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky AMPLIFY TABLET 16 http://cdr.cz/clanek/ amplify-tablet-moderni- vyuka-v-usa-na-scene http://www.amplify.com/ tablet/ http://youtu.be/uT8s66oXP_A
 17. 17. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 17 Personalizacevýukovýchpostupůvdigitálnímsvětě http://youtu.be/N1sU_i9fK8s How inBloom's shared data services work for educators and learners NY Parent Lawsuit Against InBloom Dismissed
 18. 18. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Kreativní Virtuální Oblinger, 2005 Reálné třídy, knihovny výuk. aplikace technologií sociální kulturní politické Vzdělávací prostředí 21. století 18 In-formální Ne-formální Formální Harold Jarche, Jane Hart, 2010
 19. 19. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 19 Harold Jarche - The PKM value-add Kurátor jako zprostředkovatel poznání
 20. 20. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Hippelova technologická inovace 20 Hippelova technologická inovace ve školství Čelní uživatelé cítí potřebu existence takového produktu, jež bude trhem požadován až za několik měsíců či let. Jejich potřeba je tak velká, že často požadovaný nový produkt sami začnou vyvíjet. Eric Von Hippel - Democratizing Innovation, 2005
 21. 21. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Zakotvená akce (GA) podle Socola Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a všechny školy laboratořemi odhalujícími, co je v oblasti vzdělávání možné. 21 Problémy standardizace podle Socola Místo tradičních postupů, jež se osvědčily při zkoumání čistě technicky či přírodovědně orientovaných procesů, je třeba nasadit metody vhodné pro zkoumání společenských jevů, jako je kvalitativní analýza zvaná Grounded Theory aplikovaná v rámci akčního výzkumu. Ira David Socol (Michigan State University) - Rejecting "Evidence-Based Practice", 2012
 22. 22. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky ICT ve vzdělávání 2013 22 Transformace výukových procesů se neobejde bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a bez přímé podpory, která nesmí být jen technická, ale též didaktická. Jedině tak se bude zvyšovat počet digitálně sebejistých učitelů a digitálně vstřícných škol. Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, European Commision, 2013 Digitálněsebejistýučitel-důvěravtechnologie+podmínky Digitálně vstřícná škola - kvalitní politika + silná podpora strana 96
 23. 23. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Meritokracie a topokracie v propojeném světě Meritokracie - každý je hodnocen úměrně svým zásluhám (víc vydělají tvůrci) Topokracie - odměna a moc závislá na postavení v síti (víc vydělají prostředníci) 23 Rozložení zisku mezi tvůrce (Rockstars) a prostředníky (Middlemen) pro ideální případ náhodně generované sítě při stejném poměrném podílu u všech prostředníků. Rozložení získané hodnoty (payoff) pro různé úrovně konektivity (k) u sítě s 250 členy (N) s různou úrovní skutečného přínosu pro ostatní (T). J. Borondo, F. Borondo, C. Rodriguez-Sickert & C. A. Hidalgo (MIT) - To Each According to its Degree: The Meritocracy and Topocracy of Embedded Markets, 2014 k=N1/2
 24. 24. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 24 Pre-conference KeynoteK12onlineConference 2010(vždy v říjnu) Sharing: The Moral Imperative Sdílení je morální povinností učitelů Dean Shareski Discovery Educator's Network, Saskatchewan, Canada
 25. 25. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky Vzkaz učitelské veřejnosti: Již nikdy nebudete pracovat jen off-line! 25
 26. 26. 2014 BoBr stranaKombinované formy výuky 26 Děkujivšemlidem, kteřími stále pomáhají hledat anacházet!

×