Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[BoardgameVN] Luật chơi Cheating moth

18,915 views

Published on

Link chi tiết: http://boardgame.vn/all-games/bai-an-gian-cheating-moth-243

Cần tìm một game khi mà sự ăn gian có thể được chấp nhận ư? Chào mừng đến với Cheating Moth. Để thắng trong trò chơi này bạn không thể không ăn gian được!

Mục tiêu là để chơi hết tất cả các lá bài trên tay bạn. Một lượt bạn đánh xuống 1 lá bài chính xác cao hơn 1 so với lá bài ở đỉnh xấp bài. Một số bài có chức năng đặc biệt, một số khác thì không. Tuy nhiên đó không phải là cách duy nhất để bạn làm cho hết bài, bởi vì bạn có thể ăn gian – bằng cách giấu đi các lá bài, ném xuống sàn, hoặc bằng bất cứ cách nào miễn là không bị “người canh giữ” phát hiện!

Cheating Moth là một game chiến thuật kết hợp với sự nhanh nhẹn, khéo léo và quan trọng là khả năng để... cheat!!!

Published in: Entertainment & Humor
 • My husband was so smooth at hiding his infidelity so I had no proof for months, I was referred to some hacker and decided to give him a try.. the result was incredible because all my cheating husband's text messages, whatsapp, facebook and even phone conversations was wired directly to my cellphone. He helped me put a round-the-clock monitoring on him and I got concrete evidence of his escapades..if your spouse is an expert at hiding his cheating adventures Contact PRIVATEJOSH3@GMAIL.COM
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

[BoardgameVN] Luật chơi Cheating moth

 1. 1. 8888 Tác gi : Emely & Lukas Brand Minh h a: Rolf Vogt Biên t p: Claudia Geigenmüller S ngư i chơi: 3 - 5 Đ tu i: t 7 tr lên Th i gian: 15 - 25 phút. B bài • 72 lá bài, bao g m: • 20 lá Hành đ ng (Nh n, Mu i, Gián, Ki n m i lo i 5 lá) • 43 lá bài s • 8 lá Cheating Moth • 1 lá Guard Bug • Lu t chơi Cheating Moth Bài s Guard Bug Bài Hành đ ng MogelMotte_Anl_04.indd 8 20.07.11 12:55
 2. 2. 9999 ug M c tiêu trò chơi Gian l n trong các trò chơi thư ng b c m... ngo i tr trò này! Trong Cheating Moth, b n s ph i c g ng xu ng h t bài nhanh nh t có th b ng cách ra bài m t cách khôn ngoan và c ... b p b m. Chu n b Ngư i chơi l n tu i nh t đư c gi lá Guard Bug và đ t ng a trư c m t mình. Sau đó ngư i này s xào k bài r i phát s p cho m i ngư i chơi 8 lá. M i ngư i nh n ph n bài c a mình và gi bí m t, s bài còn l i đư c đ t ra gi a đ rút. L t lá trên cùng và đ t ng a sang bên c nh đ t o thành ch ng bài b . N u đ y là bài Hành đ ng thì s không tác d ng. Còn n u là bài s thì s b t đ u chơi t giá tr này. Cách chơi Ngư i chơi s l n lư t ra bài, b t đ u t ngư i gi lá Guard Bug. Khi đ n lư t, ngư i chơi ph i đ t 1 lá bài trên tay vào ch ng bài b sao cho lá đó có đánh s cao hơn ho c th p hơn sát v i lá bài s trên cùng c a ch ng bài b . Ví d : B n ch có th dùng lá 1 ho c 3 đ đè lá bài s 2. Riêng v i trư ng h p các lá 1 và 5 thì b n s đư c dùng lá 2 ho c 5 đ đè lá s 1, dùng lá 4 ho c 1 đ đè lá s 5. MogelMotte_Anl_04.indd 9 20.07.11 12:55
 3. 3. 11100010 B n không có lá nào đánh đư c trên tay? V y thì b n đành ph i rút lên 1 lá bài và như ng lư t cho ngư i k ti p thôi. Gian l n B n đư c phép làm bi n m t b t k lá bài nào trên tay ( k c Cheating Moth, bài Hành đ ng hay bài S ) b ng nh ng cách như gi u dư i bàn, ném qua vai hay gi u trong tay áo... B n có th phi tang các lá bài tùy thích, mi n là không vi ph m các lu t sau: Guard Bug N u gi lá bài này, b n ph i v a chơi v a canh ch ng nh ng ngư i khác. Ai cũng s c phi tang bài m t cách êm th m nhưng riêng b n thì không đư c gian l n. N u b t g p ngư i chơi khác đang c phi tang bài, hãy hô to: “B t l y nó!” (hay m t câu nào đó tương t mà các b n th ng nh t v i nhau). Tay c m bài ph i luôn trên m t bàn. Không đư c phép phi tang m t lúc nhi u hơn 1 lá bài. N u b phát hi n thì vi c phi tang bài s th t b i. Không th phi tang lá bài cu i cùng trên tay. MogelMotte_Anl_04.indd 10 20.07.11 12:55
 4. 4. 11111111 Cheating Moth B t l y nó! N u ai đó b Guard Bug hô lên câu này vì phát hi n gian l n, ván bài s t m d ng đ phân x đúng sai. N u là b t đúng ngư i đúng t i? V y thì ngư i b b t bu c ph i c m l i lá bài đ nh phi tang và thêm 1 lá t tay Guard Bug, đi kèm vơi đó là lá Guard Bug th n thánh. Vì sao à? R t đơn gi n, t gi tr đi b n s là Guard Bug đ i k ti p! N u là x oan ngư i vô t i? V y thì Guard Bug s ph i rút 1 lá t ch ng bài và ti p t c cương v đó. Ngoài ra, ngư i chơi cũng không đư c hô b t ai n u không gi lá Guard Bug! Lá bài này không th đư c đánh ra hay chuy n giao t ngư i này sang ngư i khác, nó ch có th bi n m t b ng con đư ng gian l n mà thôi! Ngo i l : Ngư i gi lá the Guard Bug đư c phép đánh lá bài này vào ch ng bài b . Hãy c g ng t ng kh lá này ngay khi có th nhé! MogelMotte_Anl_04.indd 11 20.07.11 12:55
 5. 5. 11122212 Nh n Ngư i chơi nào đánh ra lá này s có quy n “như ng” 1 lá bài trên tay cho ngư i khác (tr lá Cheating Moth) . Mu i Khi lá bài này đư c ngư i chơi đánh ra, t t c nh ng ngư i còn l i ph i đ p tay vào nó th t nhanh. K ch m nh t s ph t nh n 1 lá bài t m i ngư i chơi còn l i (tr lá Cheating Moth). Gián Khi lá bài này đư c đánh ra, t t c s ph i c xu ng 1 lá có cùng giá tr v i nó. Ngư i nhanh tay nh t s đư c b đi 1 lá bài trên tay. N u không ai xu ng bài đư c thì trò chơi s ti p t c bình thư ng. Bài Hành đ ng ... đư c đánh ra theo đúng lu t b bài. MogelMotte_Anl_04.indd 12 20.07.11 12:55
 6. 6. Khi ch ng bài rút h t bài, ch c n xào l i ch ng bài b và úp xu ng th vào đó đ trò chơi ti p t c. H t vòng N u có ngư i chơi nào đó xu ng h t bài thì vòng chơi k t thúc. Tính đi m M i lá bài S ng v i -1, m i lá Hành đ ng ng v i -5 và m i lá Cheating Moth ng v i -10. Trong vòng ti p theo, ngư i chơi bên trái c a ngư i b t đ u vòng trư c s gi lá Guard Bug. H t ván Trò này có th di n ra bao nhiêu vòng tùy ý ngư i chơi. Khi ván bài k t thúc, ngư i có s đi m tr ít nh t s giành chi n th ng! 11133313 Ant Khi lá này đư c ngư i chơi đánh ra, t t c các ngư i chơi còn l i s ph i nh n 1 lá bài t ch ng bài b . MogelMotte_Anl_04.indd 13 20.07.11 12:55

×