Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[BoardgameVN] Luật chơi Ma Sói One NIght

102,467 views

Published on

Link chi tiết: http://boardgame.vn/ma-soi/ma-soi-one-night-262

Ma sói nay được tái hiện lại trong phiên bản "tình một đêm" với chỉ một đêm duy nhất! Ma sói One Night đặc biệt phù hợp với những fan Ma Sói nhưng có ít người chơi và không muốn bị chờ đợi do loại trừ. Trong Ma Sói One Night, cách chơi vẫn giữ tính chất suy luận, hack não, phán đoán và đánh lừa tâm lý, nhưng ở mức độ cao và căng thẳng hơn. Chỉ một ngày và một đêm, bạn phải chọn để treo cổ ai, nếu giết trúng Sói phe người thắng, ngược lại, nếu treo phải dân vô tội thì Sói thắng.

Nhiều nhân vật đặt biệt với chức năng khác nhau thêm vào thú vị của cách chơi. Bạn có thể thử combo những nhân vật này để tạo ra các ván chơi khác biệt. Không một ván nào giống ván nào. Nhanh, không loại trừ người chơi, kịch tính và cao trào, đó chính là tính chất của One Night - một đêm, một mạng!

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

[BoardgameVN] Luật chơi Ma Sói One NIght

  1. 1. T‘ 41% I , _ 7 3A‘I‘zoGAr: sv§. :
  2. 2. £11112 I’ K _ ’ :1» ‘I , r‘ _A_a «1 ‘Trong phten bdn Qem Dug J/ hdt caa loat game Ma 86! ‘T 61 ‘Thuong, mét ngubt sé la 1 nhan vat trong lang , la mot ngubt dan dm 0 nao dd, hoac chtnh la 86!. J/ htem vu cua ban la phdi lien két 1901 moi ngubt dé vach trdn chan tudng can 861 Im gtét hdn ngay lap ttzc . .J-Iay chi can tra tron trong ddm dan lang dé thudng thzlc trb vut . . ! Sbanh Scich J/ han Vat VILLAGER WEREWQLI‘-‘ _S§§_R ~ _ (V 1-. ‘ . ..“) tr“ ‘.3’ -£3“ r 3 am Lang 2 Ma S01‘ 1 ‘Iien ‘Tn’ TROUBLEMAKER TANNER DRUNK J7 . . c '*'-.2? , 6 2 "I: . "’ I 3: -. . . {"___‘, - 1. / J ‘_. /fig I ~. " ‘H _. -H V- 1 JCé Gay R61 1 JCé Chan 90: 1 _<3gm Jvhau MASON INSOMNIAC M| tl| _ON 4_'. ‘ "3 '5 /5 5:13} -~: 0,3, I” _- C 3 , _ H». —''n'; # , , a -. 2 ‘Ihaflb K‘ ROBBER . , , I O - ‘ » 1 / ‘,r" 1-‘ 1 Qao ‘Idle 1 ‘I710 San DOPPEl. G._3._If{GER . I HUNTER . “ '->"_f" . . 1 C11 @em 1 J05 @hdn $01 1 aICéMao Qanh 9 { 1‘ . 9 3 * 3274!! “ flung‘ 1 I w . at o - : - °’na)~‘} 16 ‘Ihé “Tron
  3. 3. K ca that gtan thuc hten hanh dong vao ban B u N dem. Qay la k_tch ban ma Nguat ‘Ihong Quac chudn b_t thay d6t my vao luang gag sg dang xuyen sugt dem; nguat chat (3-10). @6t vat Ian dazu, khz chat t6t nhdt hay chat ta 3-5 nguat de’ htéu ro Mot nguat at nga dt! cach chat ( J‘/ 'éu ca nhtéu nguat, cang chdng «fat Cd deu nhdm mdt lat (kg Cd sao daul. Trb chat dtén ra rdt nhanh va at Jx/ ‘gum Thong gdo) Egg co the‘ thodt mdt ngbt nhtn ban chat Sm at day am ban dbng hank dt! Sat ma mdt day va ttm xem nguat 4 Neu-Q1 cu nao dang ma mat chung vat mlnh glflaual CH0! (co the‘ se khong at ca) 1 Jcé gm R6, +1 gm, (Mg +2 90,, Lang Sat at, nhdm mdt lat! Tzen Trt at, day dt. Qan duac xem 1 la bat caa nguat 1 mn "tang kh h he‘ 1 b ¢’hdt dam bdo rang s6 bat luon nhtéu han 81:: ode C6 t xem 2 mmg 3 d at 6 s6 nguat chat dung 3 la. J{do nhang la bat up va chta chung cho mat nguat. ©at 3 la ‘Mgum co Id bat Tie" T” ma mdt m va lam theo hteu lenh can lat va tdt ca thé tuang ling vat s6 nhan Chen T” at, nhdm mdt lat! gag ‘R16 01, vat duac chan vao chtnh gtaa. Mot nguat bt mat xem bat caa chtnh mtnh, ‘M9 d1‘ 94" co thé hodn ch”-ye, " bat minh vat nguat khdc, va xem Id bat va dat chlzng 11p xuang canh 3 la a gttza 3 Nolrbl cm): 2.901 1 ‘Ben Tn/1 Qao Tao sao cho tdt ca déu dé dang cham dén tat ca ban mat dd’ duo” bat tren ban, nhu Vida danh cho 5 nguat a Nguot ea In bat @410 Tao mo mdt duat day; ra va lam theo hteu lenh Qao ‘Tac at, nhdm mdt lat. JCé Qhd Rat at, day (it. flan co thé trdo dd: bat caa 2 nguat bdt kt ma khong duac nhln chung J‘/ ‘gab: co la bat JCé Qha R61 ma mdt ra va lam theo hteu lenh JCé Qha R6: at, ng12 dz Nguat ‘Ihong §Bdo , vdn nhdm mdt, dat cac ld bat xung quanh dé chdc chdn khong ca bat kt at co the’ khdng d_tnh rdng la bat dd duac chuyén dt / b_t xem bat vt no dd khong can ndm 6 v_t tri ban dau mza Mot nguat at, day dt! §Bu6t sang bdt ddu, mat nguat co quyén bten luan C6 rat nhtéu nhan vat thlzc gtdc dé thuc hten chtlc ndng vao ban dem. Tug nhten vdn ca nhang nguat chtm trong gtdc ng11,la ©an Lang, 1719 San va JCé Chan 901 JV at ra, cbn ca 1 nguat duac chi dtnh la .1‘/ gm: ‘Ihong Qao va keu ten mat nhan vat theo thL’t tu va dém dén 10 dé mot nhan vat Trong dem, nguat khong co phan su khong duac phép ma mat hay lam bat kt hanh dong gt de’ ra hteu cho nguat dang ca luat
  4. 4. Emmiwwfir Vao ban ngay, mot nguat thdo luan vat nhau xem at la nguat ma ho ttn do la Sot. Mot nguat co the’ not bat ca tha gi, nhang khong auoc lat bat minh cho nguat khac xem. Sol co thé khang dtnh rang minh mang nhan vat khac aé tra tron vao phe JV'guat got vi co nhang nhan vat co kha nang thay dat bat, nen Qem vat Jfgay ca kht lat la 2 nhan vat khac nhau. Sau gtat aoan aem, vat tra caa ban chtnh la la bat nam truac ban, co the se khac so vat ban dau, nhung ban khong auoc phép nhin no naa Sau vat phat thao luan, mot nguat se bat dau bte'u quyét. Mot nguat, 1,2, 3, 22Ié<U Quyéar Mat nguat phat cht 1 nguat khac bat ki J/ guat co nhteu phteu bau nhat se bt treo va lat bat minh len. ‘Irong truang hop bang nhau, nhang at ca cung so phte’u bau nhteu nhat se bt treo he't J/ ‘ea khong co at nhan hon 1 phteu bau, se khong at chat. Chi ca duy nhat 1 cach at too ra atéu nay, la tat ca mot nguat deu cht theo cang 1 huang xung quanh ban, vat mat nguat dbu nhan duoc 1 phtéu bau (chat vay la qua hue van rbt= .=! ) K@rTHWe Chi sau duy nhat 1 aem va 1 ngay ? he Dan thdng kht: 1/JVe'u ca it nhat 1 Sat chat tren ban chot. 2/J/ ‘ea khong ca Sat nao hoac bat ki at chat. Rat co kha nang sé khong ca at la Sat (tat ca la bat Sat nam a gtua). ?he caa Sat thdng kht va cht kht ca it nhat 1 nguat la Sol va 1 nguat khong phat Sat bt gtét. JCht ban chot vat 9’ en Chan em, se ca luat aac btet aé xac atnh at la nguat chten thang; xem thong ttn ve nhan vat ‘T en Chan 90: de’ btet them chi ttet - — - f - A ? 1 ft. [3 " . :fiD— '». W.~°“a. {.r. "ITLJ ~ Vat tu cach Jfguat ‘Ihong Baa, hay da: bat ca thé nao vat can so tren changgan ben ban, va mo mat nhin vao cac vat tra do nau ban can ktém tra tha ta keu day, ne’u ad thuac rat thi ca nham mat suat dem. Ban nen aap ban lten tac dé che at bat ki am thanh nao duoc tao ra bat nhang nguat khac kht ho dang nhin hoac dt chuyén bat. Néu ban day aé thuc hten chac nang nhan vat, ca lam nhu binh thuang JCht gtat thteu at do chot tra nay lan dau tten, hoac gtat thteu nhan vat mat, hay ca gang cho ho all that gtan aé suy nght va thuc hten chac nang nhan vat I? ? T “' V ' T f‘ {L mil Li‘ I: [_l. :| Thay vi can co 1 Nguat ‘Thong Qao, ban co the 811 dang ang dang danh cho aten thoat dd co tat vvvvw. bezterggmes. com. ‘Ung dung nay se got day tat ca nhan vat ban dung theo dang trinh ta, ha tro them vat am thanh nan, va cang ca chac nang ttnh gta cho gtat aoan Gan JVgay. Qan co the chtnh cho no chay nhanh hon kht tat ca da htéu ro cach chot. ‘Ung dung chay tren cac thtét btflndmtd va IOS hoan toan mtén pht. A "vr—. r-". - N-r‘r_r , ! a ma, W 4,; ‘Ihat gtan ae’ thao luan trong gtat aoan Qan J/ ‘gay se ty le thuan vat sa nguat chot. Vat nhang nhom lan thi can nhtéu that gtan hon nhang nhom nho. Sau vat Ian chat, hay cha trong de’n vtec dung thtét bt canh gta; kht hat that luong, mot nguat buac phat btéu quyét. Qtéu nay se tao cam gtac khan truong kht thao luan, va gtam at nhung doan dat thoat khong phu hop. Chat ta 7 nguat tra len co the’ se gay kha khan cho mot nguat kht at chuyén bat. Bang ben canh ban suat gtat aoan Ban Qem thi se dé hon, hay sat dang 1 cat ban nho cang hop lg. Ngoat mt nhang truang hop bat khd khang, thi ngat duat dat chat vut hon : ))
  5. 5. .l. It :5 Lm? TTFt@sIr Co the ba tr! 1 gtat aau nho bang cach cap cho nhang nguot thang cuoc 1 la bat chtp hay la 1 man qua nho xtnh. JCht co at do nhan auoc so luong qua nhat atnh, chang han nhu la 5, nguat co so qua nhteu nhat se chten thang Qat vat so nguat chot dong hoac nhteu Ian chat, hay ap dang luat tht aau flat mang, me la duoc phép chot cho den kht ho bt thua 2 Ian %fl? HHW‘TWTTNfi Qan nen sa dung vat nhan vat b6 sung trong tra chot ngoat nhang luat co ban. Chi vtec lay la bat ra va thay no bang la khac. flan hau nhu co the phat hop mot nhan vat vat nhau trong 1 van, tra kht dang gtat thteu cho nguat mat va khong muan chat cang lac qua nhteu nhan vat Du sao at naa, thi chenh lech gtaa so bat va so nguat chat buoc phat M 3 ‘Truac mot vang, at 1 the tuong ang vat mat la bat nam gan JV/ ‘guat ‘Thong Qao. J/ hu vay, mot nguat se btet nhan vat nao co trong tra chat, va Nguat ‘Thong Baa se btet tha tu ae got trong gtat doan Qan Qem. flay sang tao cach chon nhan vat caa ban: Tha chot vat 1 Sat, hoac tron aeu tat ca nhang la bat va chta ngau nhten! flan co the tao ra ngot lang khong co bat ki Dan (ang- hoac Ma Sat. . Va at at cang deu co the co chac nang ca! twfiHwfrr, ,. FLHFHL JVhtIng nhan vat nay se thac day theo tha ta nhat dtnh (Cuat trang 1 ca Danh sach tom tat, de nhin de doc hon! ). Cung vat mot nhan vat duoc mo ta can co cau mau danh cho J/ ‘guat ‘Ihong Qao: J, *1"'II“! *t‘ ‘A ‘I .1‘ . .' r. ..'t; ».o rm: -_L~»t: -: eICeMao¢)anhlalabatcucki 7 phac tap, bot vi Q’he caa co nang pha thuoc vao la bat auoc xem. J/ 'e’u ban chua quen vat nhang nhan vat co ban kta, hay tam quen co nang rac rat nay at! J/ hung sau kht aa nam bat duoc tra chot thi day se la nhan vat cac ki tha vt JCe Mao SDanh luon thuc day truac tat ca nhang nhan vat khac. Vao ban aem, JCe Mao Qanh nhin (nhung khong auoc trao aat) 1 la bat caa nguat khac va lam theo nhung ateu sau, neu la bat em tha la: ’ n N LANG. RE cl-IAN oat. mg sAN ém gto day la nhan vat do va khong lam bat ki ateu gl nua vao ban dem. sol. MASON Sm se thac day cang nhang Sat hoac Mason kht auoc got, va se theo phe Sat neu la co ta xem @ Sat, neu la Mason thi, nguoc lat NHA TIEN TRI. DAD T§C. RE PHA ROI. n‘aN sou NI-Itlu Em se thac hten chac nang caa nhan vat do ngay lap tac ( co ta khong auoc thac day Ian ntza kht flang chtnh hteu auoc got). RE PHAN ac}: Sau kht ket thac gtat doan caa JCe Mao Danh, Nguat ‘Thong Qao se keu co nang nhdm mat lat tra kht em la JCe Qhan Got, lac nay Ma Sat se gto ngon my cat len. JCe Mao Danh lac na theo phe Sat cl’: 9 M Sau kht Ca Gem nham mat lat, Mao Danh Ca Qem se thac day va xem la bat caa minh ca con la JCe Mao Danh khong. JVeu 1 nguat nhan la JCe Mao Danh trong suat aem, co ta se mang vat tra caa nhan vat gac ma co ta thay. JCtch ban danh cho J/ han ban vao ban dem co dot cho khac btet, co kht se auoc keu tim ktem Sot neu em la JCe ? han Qot, va se thac day tre nhat vao ban aem neu Ca Qem da duoc got. Sa dang nhang cau thoat mau sau neu khong co JCe Q’hdn Got trong tra chat:
  6. 6. JCé Mao Danh at, thac day dt, va chon xem 1 la bat nhan vat caa nguot khac. flay gta ban la nhan vat do. J/ ‘an nhan vat do ca chac nang vao ban dem thi thuc hten ngay lap ttzc JCé Mao Qanh ma mat va xem bat 1 nguat khac. J/ ‘éu la Tten Trt, Qao Tac, JCé Hm Rat, hay ‘Ten Qom J/ hau, co nang thac hten chac nang do ltén. .J/ ‘éu la Sat hay Mason, se thac day cang vat nhang nhan vat do kht ho duoc got. ‘Irong truang hap JCé Chan 961 hoac ‘Tho San thi khong can lam gt ca eICéMao Oanh at, nga at Jt/ ‘éu ca JCé €Phdn Bot tht dung ktch ban sau: JCé Mao Qanh at, thuc day dt, va chon xem 1 la bat nhan vat caa nguat khac. Gay gto ban la nhan vat do. J/ Eu nhan vat do ca chuc nang vao ban dem tht thuc hten ngay lap tllc JCéMao ©anh ma mat va xem bat 1 nguoz khac; Néu la ‘I ten T rt, Qao ‘Tac, JCé §’ha Rat, hay ‘Ten §Bam . Nhau, co nang thac hten chac nang do ltén. Jréu la Sat hay Mason, se thac day cung vat nhang nhan vat do kht ho duoc got. ‘Irong truang hop JCé Chan Qat hoac ‘Iho San tht khong can lam gt ca JV/ 'éu Say gto ban la JCé Qhan Qot, ca ma mdt. éu khong thi nhdm lat. Sat at, gto ngon cat caa ban len dé Mao Qanh - ? hdn @301 btét Sat va JCé Mao Danh — Q’han Q01 cang lam theo hteu lenh Sat at, dat ngon cat xuang dt. Jt/ han flan at, nhdm mdt lat J/ bu ca 1 Cu Qem trong tra chat, sau kht C11 99m duoc got, slz dung ktch ban mdu sau: JCé Mao Danh néu dd xem la Ca Qem, hay thac day va nhin lat bat caa minh at JCéMao Danh se ma mdt ra va nhln lat bat caa minh xem na ca bl trao dat trong suat dem do hay khong. MAS6I ' *. Vao ban dem, tat ca Ma Sat ma mat va tlm nhang Ma Sat khac. J/ 'éu khong ca at mo mat, thl Ma Sat con lat dang a gtaa. Ma Sat sé theo phe Sat. Sat at, thac day va ttm nhang Sat khac dt Sat se ma mdt va nhin xung quanh xem at dang ma mat ( ca kha nang se khong co at hat) Sat at, nhdm mdt lat dt Qtyén lot Gan Sat: J/ 'éu chi ca duy nhat 1 Sat, Sat duoc xem 1 la bat 0 gttza. Qay la dac quyén rteng danh cho Sat khong co dong dot, va cung cdp cho anh chang nhang cong ca hau tch de’ xac dtnh nhtzng nguat chat con lat HEPHANBQI Thttc day ngay sau Sat vao ban dem, J<Ié ? han SBot thac day va nhin xem at la Sat. Suat gtat doan nay, tat ca Sat gto ngan cat len dé lam ddu hteu nhan btét. Sat khong duoc btét at la ? han §Bot. J/ an ? han Got chat va khong ca Sat nao chat, Sat ( va SPhan Qot) thdng. J/ ‘éu khong ca at la Sat, Q’han $01 sé thdng kht ca 1 nguat khac ( khong phat Q’han Qot) chét. J/ han vat nay ca the’ la 1 dong mtnh rat hau tch cho phe Sat. JCé SPhan @391 theo phe Sat. , n_—.
  7. 7. JCé flhan Got at, day dt. Sat gto ngan cat len dé JCé flhan flot nhan dten JCé flhan flat ma mdt. JCé flhan flat va Ma Sat cung thac hten theo hteu lenh Sat at, ha ngan cat xuang. flhan flat at, nham mat lat dt TI-to H6 " " JCht dung ‘Ihoj-lb tht phat - luon at 1 cap trong tro chat. ‘Ihojib thuc day vao buat tat va ktém nguot con lat. .Jféu khong thay, ca nghia ta Tho jib can lat dang nam a gtaa. Tho]-I2) theo phe flan. ‘fhoflb at, day dt, hat Tho]-lb nhin nhau dt Tho]-Ib ma mat ra va thac hien chtzc nang theo hteu lenh (ca thé cht ca dug nhat 1 nguot). ‘Ihoflb at, ngu dt! HEN TRI . L -, flan dem, Tten ‘Trt co the’ nhin ". -- . . la bat nhan vat caa nguot ' C khac hoac la xem 2 la bat a gtaa, nhung khong duoc dt chuyén chung. ‘Iten ‘T rt theo phe flan. ‘Tten ‘T rt at, day dt. flan ca thé xem la nhan vat caa nguot khac hoac 2 la a gtaa ‘T ten ‘Trt ma mat, thuc hten chvtc nang theo hteu lenh T ten 9’ rt at, nga dt! , ago TAG . flan dem, flao tac co the‘ chon .1‘ -I ‘ -' cuap 1 la bat ta nguot khac va dat nhan vat caa minh the’ vao ' la bat kta. Sau do 940 tac , _ nhin vao la bat mat caa minh. Nguat mang la flao tac sé theo phe flan. flan tac se theo phe caa la bat duoc lay, duang nhten, anh chang khong duoc thac hten chzzc nang caa nhan vat mat vao ban dem, J/ 'éu flao tac chon khong cuap la bat ta nhang nguat khac, anh chang van ta flao tac va theo phe flan 4. -‘o flao tac at, day at. flan co the‘ nhin bat 1 nguot bat kt, sau do trao bat minh vat nguat do ¥)ao tac ma mat ra va thuc hten chzlc nang theo hteu lenh flao tac at, ngzz dt! RE GAY R61 ' Vao ban dem, JCé Gay Rat ca the’ trao bat caa 2 nguat khac it V _ '-, - ma khong duoc nhtn nhang la V “ " nay. J/ hang nguat nhan la _ _ X i 3 bat khac thl bay gto dd Id nhan vat ( va phe) mat theo la vita dat, ddu cho ho khong he btat nhan vat do Id at cho dén kht tro chat két thac. Jcé Gay Rat theo phe flan flao tac at, day at. flan co the’ nhtn bat 1 nguat bat kt, sau do trao bat minh vat nguot do JCé Gay R61‘ ma mat ra va thac hten chac nang theo hteu lenh JCé Gay R6: at, ngu dz!
  8. 8. a non NHAU flom J/ hau da say mém nen cha tha nha minh la at. Cho dan kht tinh ruou vao ban W , . dem, han phat trao bat minh "' vat 1 la bdt la 0 gtaa, nhung khong duoc nhln vao chung. flom J/ hau bay gto la nhan vat mat ndm 6 truac minh ( khong tha btat duoc) va theo phe do flom J/ hau at, thuc day va trao dat bat minh vat 1 la a gtaa, khong duoc xem la bat dd dat flom J/ hau ma mat, thac hten chtlc nang theo hteu lenh flom J/ hau ot, nga dt! it cu DEM . Ca flem thac day va nhin lat la bat caa mtnh xem la do ca bt trao dat hay khong. Chi sa fl dang Mat Nga kht ca flao tac va/ hoac JCé Gay Rat trong tro chat. Mat JV/ 'gt1 theo phe flan Ca Qem at, thac day va nhtn la bat caa minh at C11 flem ma mat va ktam dtnh [at bat minh Cu flem at, nga dt! NHAN VAT Net’: su6'r DEM DANLANG flan lang khong ca bat kt chtzc nang dac btet nao ca, va chtam sa dong trong lang. Sat hay nat minh ta flan . Cang da tra tron. flan . Eang theo phe flan RE sku not I Jcé Sau flat la ga khong thtat tha gt su sang nuaflnh chang chi thang kht bt treo ca chat. J‘/ ‘au JCé Sau flat chat va 1% -khong ca Sat nao chat, tht anh thang. J/ 'au Chan flat chat va ca 1 Sat chat, tht flan thdng, vt xét cho cang, JCé sau flat van duoc xem la thanh vten caa lang, nhung nau JCé Sau flat chat kht tat at Sat deu nam 6 gtaa, phe flan sé thua. JCé sau flat duoc xem nhu la 1 phe rteng btet — 1|-Iq sh: ‘ . r . Nau ‘ma San chat, nguat duoc pg anh ta chi dtnh sa chat cung( -Q, bat Ica ca bao nhteu phtau bau K ‘f ma mac tteu caa anh ta nhan '-‘A’ duoc). Tho San theo phe flan sir Dune THE NI-IAN V31 Sat JChang 8 flem Cuat bao gvbm nhang thé nhan vat tuang tzng vat mat la bat. flan ca tha 811 dung chang theo cach khac nhau: Lflay ra nhang nhan vat duoc sa dang trong tro chat: flat nhang nhan vat do gan gttza ban, do do mot nguot ca tha thay duoc nhan vat nao ( va sa luong bao nhteu) ca trong van do. Sa tren nhang thé nhan vat tuang ting vat tha ta thuc day vao ban dem. 2.Chon ngau nhten nhung nhan vat da ca trong mat van: flat nhang thé da vao trong 1 cat tut va rut ra sa luong nhan vat ban can ( sa nguot chat cong them 3). 3.Suat gtat doan ban ngay caa tro chat, ban ca tha stz dang nhang thé nay da gtup han cha vat no caa nguot chat bang cach dat nhang thé tuang thtch len mat la bat ma chang vita mat xac dtnh

×