Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Сүлжээний администраци
Сүлжээний администраци <ul><li>Системийн адинистраци </li></ul><ul><ul><li>Тухайн нэг компьютерийг удирдах, тохируулах, зо...
TCP/IP протоколын архитектур <ul><li>TCP/IP протоколын архитектур модел </li></ul><ul><ul><li>Application Layer, </li><...
TCP/IP протоколын архитектур (data encapsulation) <ul><li>Өгөдлийг дамжуулахын тулд Layer бүр өөрийн хяналтын мэдээллий...
TCP/IP протоколын архитектур (data structure)
Network access layer <ul><li>OSI моделийн 1,2-р түвшинтэй харгалзан тохирно </li></ul><ul><li>Хаяглалт, фремийн бүтэцийг ...
Internet layer <ul><li>OSI моделийн Network layer -тэй харгалзан тохирно </li></ul><ul><li>Internet layer -т хамаарагдах...
<ul><li>Fragment offset - Õýðâýý íýã datagramm õýñýã÷ëýãäñýí áîë õýñýã÷ëýãäñýí datagramm-èéí ýíý õýñýã íü èõ datagramm-èéí...
<ul><li>А1 C1 -д зориулж TCP/IP -ийн 4 түвшнээрээ боловсруулсан мэдээллээ G1 -руу А сүлжээгээр дамжуулна. G1 уг мэдээ...
 
Fragmentation <ul><li>Нэг төрлийн сүлжээнээс өөр төрлийн сүлжээ рүү фремийг дамжуулахад фремүүдийн уртын дээд хэмжээ (Ma...
Transport Layer <ul><li>UDP (User Datagram Protocol) </li></ul><ul><ul><li>Source port- Èëãýýãäñýí ïðîöåññûí ïîðòûã ¿ç¿¿ë...
<ul><li>Source port - </li></ul><ul><li>Destination port - 16 áèòèéí destination ïîðò íü õ¿ðýõ ¸ñòîé öýã äýýðõ äýýä ò¿âøè...
Application Layer <ul><li>OSI моделийн 5,6,7-р түвшнүүдтэй харгалзан тохирно </li></ul><ul><li>Энэ түвшний протоколууд: <...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

сүлжээний аDministration

1,711 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

сүлжээний аDministration

 1. 1. Сүлжээний администраци
 2. 2. Сүлжээний администраци <ul><li>Системийн адинистраци </li></ul><ul><ul><li>Тухайн нэг компьютерийг удирдах, тохируулах, зохион байгуулах. </li></ul></ul><ul><li>Сүлжээний администраци </li></ul><ul><ul><li>2 ба түүнээс олон компьютерийг удирдах </li></ul></ul><ul><ul><li>Тэдгээрийн хоорондын холболтыг зохицуулах </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Системийн администраци </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Зохицуулалт хийхийн тулд зохион байгуулах </li></ul></ul>
 3. 3. TCP/IP протоколын архитектур <ul><li>TCP/IP протоколын архитектур модел </li></ul><ul><ul><li>Application Layer, </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport Layer </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet Layer, Internetwork Layer, Network Layer </li></ul></ul><ul><ul><li>Network Access Layer, Network Interface Layer, Link Layer, Data Link Layer </li></ul></ul>
 4. 4. TCP/IP протоколын архитектур (data encapsulation) <ul><li>Өгөдлийг дамжуулахын тулд Layer бүр өөрийн хяналтын мэдээллийг өгөгдлийн урд хэсэгт нэмнэ (header) . Үүнийг encapsulation гэнэ. </li></ul><ul><li>Өгөдлийг хүлээн авах үед дээрхи үйлдэл эсрэгээрээ хийгдэнэ. </li></ul><ul><li>Түвшин бүр хөрш түвшнүүддээ зориулж өгөдлийг бэлтгэж өгөх үүрэгтэй байдаг </li></ul>
 5. 5. TCP/IP протоколын архитектур (data structure)
 6. 6. Network access layer <ul><li>OSI моделийн 1,2-р түвшинтэй харгалзан тохирно </li></ul><ul><li>Хаяглалт, фремийн бүтэцийг хянах үүрэг гүйцэтгэнэ (encapsulation of IP datagrams,) </li></ul><ul><li>Network Access Layer -т тодорхойлогдсон протокол : </li></ul><ul><ul><li>A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks, IP датаграммыг хэрхэн Ethernet фрем болгон хөрвүүлэх аргачлал (RFC 894) </li></ul></ul>
 7. 7. Internet layer <ul><li>OSI моделийн Network layer -тэй харгалзан тохирно </li></ul><ul><li>Internet layer -т хамаарагдах протоколууд </li></ul><ul><ul><li>IP протокол (Internet Protocol) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICMP протокол (Internet Control Message Protocol) </li></ul></ul><ul><ul><li>ARP (Address Resolution Protocol) </li></ul></ul><ul><ul><li>RARP (Reverse Address Resolution Protocol) </li></ul></ul><ul><li>IP protocol </li></ul><ul><ul><li>Холболтонд суурьлаагүй протокол (connectionless protocol) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Өгөлөл дамжуулахынхаа өмнө end-to-end холболт үүсгэхийн тулд хяналтын мэдээлэл солилцдоггүй (handshake хийдэггүй ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Алдаа илрүүлэх, алдаа засах код байдаггүй </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Fragment offset - Õýðâýý íýã datagramm õýñýã÷ëýãäñýí áîë õýñýã÷ëýãäñýí datagramm-èéí ýíý õýñýã íü èõ datagramm-èéíõàà õààíà íü õàðãàëçàõûã òîãòîîæ ºãäºã </li></ul><ul><li>Àìüäðàõ õóãàöàà (Time toLive-TTL) - Èíòåðíýòèéí ñèñòåìä íýã IP ïàêåòûí àìüäðàõ õóãàöààã òîäîðõîéëäîã. Ýíý õóãàöààíû òºãñãºëä IP ïàêåò íü õàìãèéí ñ¿¿ëä áàéãàà host äýýðýý óñòãàãääàã. </li></ul><ul><li>Ïðîòîêîë (Protocol) - Äýýä ò¿âøèíèé ïðîòîêîëóóäàää õàìààðàëòàé êîäóóäûã àãóóëäàã. </li></ul><ul><li>Header checksum - Ǻâõºí òîëãîéíû õóâüä ýâäðýëýýñ õàìãààëàõ ¿¿ðýãòýé. TTL: òàëáàð íü ¿ðãýëæ ººð÷ëºãääºãººñ áîëæ host á¿ð äýýð checksum-èéí óòãûã äàõèí òîîöîæ áîäîõ õýðýãòýé áîëäîã. </li></ul><ul><li>Source address - Ýõ õàÿã áîëíî. 32 áèòèéí íýã IP õàÿãààð ä¿¿ðãýãääýã. </li></ul><ul><li>Destination address - Ýöñèéí õàÿã áîëíî. Destination öýãò õàìààðàãäàõ 32 áèòèéí IP õàÿãààð ä¿¿ðãýãääýã. </li></ul><ul><li>Option – Ñîíãîëò - Çàðèì íºõöºëä àøèãëàãääàã. </li></ul><ul><li>Ä¿¿ðãýõ áèò (Padding) - Èíòåðíýò òîëãîéí íèéò óðòûã õàäãàëàõûí òóëä áîãèíî òîëãîéíóóääàà òîëãîéí ñ¿¿ëèéã òîäîðõîéëæ òýãèéã òàâüæ ºãäºã. </li></ul><ul><li>Version - Èíòåðíýò òîëãîéí õóâèëáàðûã ºãäºã. Îäîî ÷ ãýñýí äºðºâ äýõü õóâèëáàð íü àøèãëàãäñààð áàéíà. </li></ul><ul><li>IHL- Internet Header Length - Èíòåðíýò òîëãîéí íèéò óðòûã íü çààæ ºãäºã. 32 áèòèéí ¿ã õýëáýðýýð áàéäàã. Ýíý òàëáàðûí ìýäýýëýë íü õî¸ð áîë íèéò òîëãîéí óðò íü 64 áèò áîëíî. </li></ul><ul><li>Total length - IP ïàêåòûí íèéò óðòûã íü çààæ ºãäºã. (IP òîëãîé äýýð + ºãºãäºë) </li></ul><ul><li>Type of service-TOS - Äýä äàâõàðãûí ïðîòîêîëóóäûí IP óðóó datagramm-èéã õýðõýí äàìæóóëàõ õýðýãòýé áîëîõûã òîäîðõîéëäîã. Source host-ûí ç¿ãýýñ òàâèãääàã. </li></ul><ul><li>Identification - Source host-îîñ IP ïàêåòóóäàä ºã÷ áóé íýã äóãààð þì. Õýñýã÷èëñýí ïàêåòóóäûã äàõèí íýãòãýõýä õýðýãëýãääýã. </li></ul><ul><li>Flag - Õýñýã÷ëýõ ¿åèéí õÿíàëòàíä àøèãëàãääàã. Datagramm-èéí ïàêåòûí õýñýã÷ëýãäñýí ýñýõèéã ìºí õýñýã÷ëýãäýõýýð çºâøººðºë îëãîãäñîí ýñýõ òóõàé ìýäýýëýë¿¿äòýé õîëáîîòîé êîäóóäûã 纺äºã. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>А1 C1 -д зориулж TCP/IP -ийн 4 түвшнээрээ боловсруулсан мэдээллээ G1 -руу А сүлжээгээр дамжуулна. G1 уг мэдээллийг TCP/IP -ийн 2-р түвшин (OSI -ийн 3-р түвшин ) хүртэл тайлж уншаад G 2-руу В сүлжээгээр дамжуулна. G 2 уг мэдээллийг TCP/IP -ийн 2-р түвшин (OSI -ийн 3-р түвшин ) хүртэл тайлж уншаад C1 -руу дамжуулна. С1 уг мэдээллийг NetworkAccess -аас Application layer хүртэл тайлж боловсруулалт хийнэ. </li></ul><ul><li>В1 А1-руу мэдээлэл дамжуулах үед дээрхийн урвуу процесс явагдана. </li></ul><ul><li>Дээрхи хоёр тохиолдолд А1 ба С1 хостууд түүний дамуулсан мэдээлэл хаагуур дамжиж хүлээж авах хостод хүрч байгаа талаар мэдэхгүй </li></ul>
 10. 11. Fragmentation <ul><li>Нэг төрлийн сүлжээнээс өөр төрлийн сүлжээ рүү фремийг дамжуулахад фремүүдийн уртын дээд хэмжээ (Maximum Transmission Unit ) өөр өөр байхаас хамаарч аль их MTU -тэйгээс бага MTU -тэй сүлжээ руу фремийг хэсэгчлэн хуваахыг fragmentation гэнэ. </li></ul>
 11. 12. Transport Layer <ul><li>UDP (User Datagram Protocol) </li></ul><ul><ul><li>Source port- Èëãýýãäñýí ïðîöåññûí ïîðòûã ¿ç¿¿ëäýã. Õýðâýý èëãýýñýí host íü ÿìàð íýã source äóãààðã¿é áîë ýíý òàëáàð 0-òýé òýíö¿¿ áàéíà. </li></ul></ul><ul><ul><li>Destination Port- Destination host-èéí äîòîð ïðîöåññóóäààñàà õàìààðàí áîëîìæèò àíãèëàë õéèõýä àøèãëàäàã (demultiplexing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Óðò- UDP ºãºãäºë áîëîí òîëãîéí íèéò óðò (8-16 áàéò) </li></ul></ul><ul><ul><li>checksum - Àëäààíû õÿíàë т </li></ul></ul>
 12. 13. <ul><li>Source port - </li></ul><ul><li>Destination port - 16 áèòèéí destination ïîðò íü õ¿ðýõ ¸ñòîé öýã äýýðõ äýýä ò¿âøèíèé ïðîòîêîëóóäûí ïîðòûã íü õàðóóëäàã. </li></ul><ul><li>Äàðààëëûí äóãààð (Sequence number) - 32 áèòèéí öóâàà äóãààðóóäûí òàëáàðûã ¿ç¿¿ëäýã. ÒÑÐ ìåññåæ íü äàõèí íýãòãýãäýõèéí òóëäöóâàà äóãààðûã àøèãëàäàã. </li></ul><ul><li>Ìýäýãäëèéí äóãààð(Acknowledgement number) - ÒÑÐ - ä ìýäýãäýë õèéõýä àøèãëàãääàã. ÒÑÐ-èéí áóöààõ ìýäýãäëèéí ìåõàíèçì íü ºíäºð çóðâàñûí ºðãºí àøèãëàõààð á¿òýýãäñýí áàéäàã. Èëãýýãäñýí ºãºãäºë á¿ðò õàðèëöàí àäèëã¿é áóöààõ ìýäýãäëèéí ïàêåòûã èëãýýõèéí îðîíä ÒÑÐ íü á¿õ áóöààõ ìýäýãäë¿¿äèéã õÿíàæ ¿çýýä õýä õýäýí áóöààõ ìýäýãäýë íýã äîð õýðýãòýé áîëæ áàéãàà òîõèîëäîëä ýíý ìýäýãäýë¿¿äèéã íýã ïàêåòàíä áàãòààí èëãýýäýã. </li></ul><ul><li>Data offset - ĺðâºí áèòèéí õàðüöàíãóé õàÿãèéí òàëáàð. Ýíý íü 32 áèòèéí ÒÑÐ òîëãîéí äàõ ¿ãèéí òîîã çààäàã. Èéì çàìààð ñåãìåíò äýõ ºãºãäëèéí ýõëýõ öýã íü òîäîðõîéëîãääîã. </li></ul><ul><li>Reserved - Íàéìàí áèòèéí ýíý òàëáàðûã äàðàà íü àøèãëàõ çîðèëãîîð íººöºëäºã. </li></ul><ul><li>Flag - Flag áèò¿¿ä íü ººð ººð ôóíêö¿¿äèéã ã¿éöýòãýíý. Ýíý áèò¿¿ä íü õîëáîëò õèéõ áîëîí òàñëàõ îðîëäëîãóóäûí òóõàé ìýäýýëýëä àøèãëàãääàã. Ýíý íü äîîðõ ìàÿãààð òîäîðõîéëîãäîíî. </li></ul>
 13. 14. Application Layer <ul><li>OSI моделийн 5,6,7-р түвшнүүдтэй харгалзан тохирно </li></ul><ul><li>Энэ түвшний протоколууд: </li></ul><ul><ul><li>Telnet (Terminal Network Protocol) - сүлжээний host- ууд руу remote login хийх </li></ul></ul><ul><ul><li>FTP (File Transfer Protocol) - файл дамжуулалт хийх </li></ul></ul><ul><ul><li>SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - email дамжуулах </li></ul></ul><ul><ul><li>HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - web хуудас дамжуулах </li></ul></ul><ul><ul><li>SNMP (Simple Network Management Protocol) - сүлжээний удирдлагыг гүйцэтгэх протокол </li></ul></ul>

×