ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง     การเพาะเห็ดขอนขาว   ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคาปลาหลายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภออุบล...
คานา     ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการเพาะเห็ดขอนขาว เป็นชุดเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับควา...
สารบัญเรื่อง                           หน้าคาแนะนาในการใช้ชุดเรียนรู้              ...
สารบัญ (ต่อ)เรื่อง               หน้าแบบทดสอบหลังเรียน         28ใบความรู้ที่ 1          ...
คาแนะนาการใช้ชุดเรียนรู้ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเพาะเห็ดขอนขาว จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สาหรับประชาชนและนักศึกษ...
แบบทดสอบก่อนเรียนคาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว1. โรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็ก ...
ก. 70 เปอร์เซ็นต์ ข. 80 เปอร์เซ็นต์  ค. 90 เปอร์เซ็นต์ ง. 95 เปอร์เซ็นต์9. ภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถเก็บเห็ดขอนขาวได้ป...
สาระสาคัญ เห็ดขอนขาวเป็นพืชชั้นต่าที่ขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในป่าเขตร้อนชื้นประชาชนนิยมบริโภคกันมากเพราะรส...
สาระสาคัญการเพาะเห็ดขอนขาวเป็นอาชีพยามว่างจากการทานาของเกษตรกรจุดประสงค์การเรียนรู้       เมื่อศึกษาตอนที่ 1 แล้ว ผู...
หมู่บ้านคาปลาหลาย ตั้งอยู่ตาบลบ้านดง อาเภออุบลรัตน์ เป็นหมู่บ้านแห้งแล้งค่อนข้างกันดาร และห่างไกลชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประก...
.............................................................................................................................
อย่างน้อยในแต่ละรุ่น ทาให้มีผลผลิตเวียน มีรายได้เสริม ลดรายจ่าย และนาไปรับประทานในครัวเรือนได้ นอกจากนี้ยังสามารถนาผลผลิตไ...
.............................................................................................................................
การเพาะเห็ดขอนขาวต้องเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโรงเรือนต้องได้มาตรฐานจุดประสงค์การเรียน...
4. ยางรัด                5. ถังนึ่งไม้อัดความดัน                6. มีด          ...
.............................................................................................................................
การเลือกสถานที่ในการตั้งโรงเรือน ทาเลในการตั้งโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาว ควรสร้างในแนวลมมรสุม คือ สร้างตามแนวตะวัน ไม่ให้ขวางต...
.............................................................................................................................
จุดประสงค์การเรียนรู้      เมื่อศึกษาตอนที่ 3 แล้ว ผู้เรียนสามารถ    1. บอกขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาวได้    2. บอ...
4. นาไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส สม่าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็น        ...
โปรตีน          3.3     กรัม                         เส้นใย          3.2  ...
2. บอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของเห็ดขอนขาว.................................................................................
1. เพื่อให้สามารถบารุงเห็ดขอนขาวได้    2. รู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และรู้ข้อควรระวังในการเพาะเห็ดขอนขาวขอบข่า...
จาพวกแมลง เช่น ไรไขปลา ถ้าระบาดในโรงเรือนจะทาให้เสียหายต่อผลผลิตได้ควรป้องกันล่วงหน้าเสียก่อน เช่น ระหว่างบ่มเชื้อ ต้องฉีด...
เรื่องที่ 4.3 : ข้อควรระวังในการเพาะเห็ดขอนขาว    1. การดูแลเรื่องน้าต้องรดน้าให้สม่าเสมอ วันไหนฝนตกมากไม่ต้องรดน้ามากเ...
กิจกรรมที่ 61. บอกวิธีบารุงรักษาเห็ดขอนขาว มาพอสังเขป........................................................................
.............................................................................................................................
ขอบข่ายเนื้อหา      มี 2 เรื่อง คือ     เรื่องที่ 5.1 : การตลาดเรื่องที่      5.2 : การทาบัญชีครัวเรือนเรื...
เรื่องที่ 5.2 : การทาบัญชีครัวเรือนการทาบัญชีครัวเรือน สามารถบันทึกได้ตามตัวอย่างในตารางดังนี้ ว/ด/ป          รา...
กิจกรรมที่ 71. บอกวิธีบารุงรักษาเห็ดขอนขาว มาพอสังเขป........................................................................
รวม                แบบทดสอบหลังเรียนคาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข...
6. ถุงก้อนเชื้อเห็ดต้องนาไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90 – 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานเท่าใด  ก. 2 ชั่วโมง ข. 3 ช...
ใบความรู้ที่ 1               การเพาะเห็ดขอนขาวจงเขียนคาอ่านและคาศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ     คาศัพท์    ...
อุณหภูมิ           เท็มเพรอเชอ         temperatureความชื้น             ฮิวมิลิทิ      ...
คุณค่าทางอาหาร               นิวเทรียนท      nutrientการตลาด                    มาค...
3. การทาบัญชี การทาบัญชีเป็นการจดบันทึกรายการรับจ่ายเพื่อให้ทราบสถานะทางการเงิน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาบัญชีจะทาให้ทรา...
ใบความรู้ที่ 3                  การเพาะเห็ดขอนขาว                      คานาม    ...
ใบงานที่ 1การเพาะเห็ดขอนขาว
1. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว.....................................................................................
1. จงบอกวิธีการรักษาความชื้นและอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ด.................................................................
1. จงบอกวิธีการบารุงรักษาเห็ดขอนขาว..........................................................................................
3. ง  4. ข  5. ค  6. ข  7. ข  8. ก  9. ง  10. ง  11.เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  1. ก  2. ข  3. ง  4. ข  5. ค  6. ...
บรรณานุกรม    การเพาะเห็ดขอนขาว. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2551, จาก http://www.doa.go.th.       Birdo/Data Reserch/mu...
คณะผู้จัดทา         ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเพาะเห็ดขอนขาวคณะกรรมการ1. นางสาววิภา   ทาโบราณ ผอ.ศบอ.อุบลรัตน์ ปร...
การเพาะเห็ดขอนขาว
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเพาะเห็ดขอนขาว

9,644 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเพาะเห็ดขอนขาว

 1. 1. ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง การเพาะเห็ดขอนขาว ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคาปลาหลายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภออุบลรัตน์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
 2. 2. คานา ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการเพาะเห็ดขอนขาว เป็นชุดเรียนรู้ที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาการเพาะเห็ดขอนขาว อุปกรณ์ วัสดุการเพาะเห็ดและโรงเรือน ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาว การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และข้อควรระวัง การตลาดและการจัดทาบัญชีครัวเรือน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภออุบลรัตน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดเรียนรู้ด้วยตนเองฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือผู้สนใจทั่วๆ ไป ได้ใช้เป็นวิทยาทานในการที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภออุบลรัตน์ ขอขอบพระคุณครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระรวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านที่ได้มีส่วนช่วยให้ชุดเรียนรู้สาเร็จลุล่วงมา ณ โอกาสนี้ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภออุบลรัตน์ มกราคม 2551
 3. 3. สารบัญเรื่อง หน้าคาแนะนาในการใช้ชุดเรียนรู้ 1แบบทดสอบก่อนเรียน 2โครงสร้างชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเพาะเห็ดขอนขาว 4ตอนที่ 1 ความเป็นมาของการเพาะเห็ด 5 เรื่องที่ 1.1 ความเป็นมาของการเพาะเห็ดขอนขาว 6 กิจกรรมที่ 1 7 เรื่องที่ 1.2 ความสาคัญของการเพาะเห็ด 8 กิจกรรมที่ 2 9ตอนที่ 2 อุปกรณ์ วัสดุ และโรงเรือนในการเพาะเห็ดขอนขาว 10 เรื่องที่ 2.1 อุปกรณ์และวัสดุในการเพาะเห็ดขอนขาว 11 กิจกรรมที่ 3 12 เรื่องที่ 2.2 โรงเรือนในการเพาะเห็ดขอนขาว 13 กิจกรรมที่ 4 14ตอนที่ 3 ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาว 15 เรื่องที่ 3.1 ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาว 16 เรื่องที่ 3.2 ประโยชน์และคุณค่าของเห็ดขอนขาว 17 กิจกรรมที่ 5 18ตอนที่ 4 การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และข้อควรระวัง 19 เรื่องที่ 4.1 การบารุงรักษาเห็ดขอนขาว 20 เรื่องที่ 4.2 การเก็บเกี่ยวเห็ดขอนขาว 21 เรื่องที่ 4.3 ข้อควรระวังในการเพาะเห็ดขอนขาว 22 กิจกรรมที่ 6 23ตอนที่ 5 การตลาดและการทาบัญชีครัวเรือน 24 เรื่องที่ 5.1 การตลาด 25 เรื่องที่ 5.2 การทาบัญชีครัวเรือน 26 กิจกรรมที่ 7 27
 4. 4. สารบัญ (ต่อ)เรื่อง หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 28ใบความรู้ที่ 1 30ใบความรู้ที่ 2 32ใบความรู้ที่ 3 33ใบงานที่ 1 34ใบงานที่ 2 35ใบงานที่ 3 36
 5. 5. คาแนะนาการใช้ชุดเรียนรู้ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเพาะเห็ดขอนขาว จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สาหรับประชาชนและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. ศึกษาโครงสร้างชุดเรียนรู้ 2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนให้เสร็จทุกข้อโดยเขียนลงในแบบทดสอบ และตรวจสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของตนเอง 3. อ่านและทาความเข้าใจสาระสาคัญ จุดประสงค์และเนื้อหาสาระในชุดเรียนรู้แต่ละตอนให้เข้าใจ 4. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาในแต่ละตอนอย่างละเอียดพร้อมทั้งทากิจกรรมตามที่กาหนดแล้วตรวจกับแนวตอบกิจกรรม ถ้าตอบผิดควรศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป 5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินตนเองดูว่าเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ถ้ายังไม่พอใจอาจกลับไปศึกษาเนื้อหานั้นอีกครั้งหนึ่ง
 6. 6. แบบทดสอบก่อนเรียนคาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว1. โรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็ก สามารถบรรจุถุงก้อนเชื้อเห็ดขอนขาวได้เท่าใด ก. 1,200 - 3,000 ถุง ข. 3,000 – 6000 ถุง ค. 6,000 ถุงขึ้นไป ง. ไม่มีข้อถูก2. เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใช้สังกะสีมุงหลังคาโรงเรือนเพาะเห็ด ก. มีราคาแพง ข. อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินไป ค. หายาก ง. เวลาฝนตกเกิดเสียงดัง3. ข้อใดไม่ใช่วัสดุในการเพาะเห็ดขอนขาว ก. ขี้เลื่อยแห้ง ข. ราละเอียด ค. น้าตาลทราย ง. เกลือ4. ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาวควรมีอุณหภูมิเท่าใด เชื้อเห็ดจึงจะเจริญเติบโตได้ดี ก. 20 – 32 องศาเซลเซียส ข. 28 – 35 องศาเซลเซียส ค. 28 – 30 องศาเซลเซียส ง. 25 – 35 องศาเซลเซียส5. ใช้เวลานานเท่าใดเส้นใยในถุงก้อนเชื้อเห็ดจึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ก. 20 วัน ข. 20 – 25 วัน ค. 20 – 30 วัน ง. 30 – 35 วัน6. ถุงก้อนเชื้อเห็ดต้องนาไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90 – 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานเท่าใด ก. 2 ชั่วโมง ข. 3 ชั่วโมง ค. 4 ชั่วโมง ง. 5 ชั่วโมง7. เห็ดขอนขาวควรให้น้าในช่วงเวลาใด ก. เช้า ข. เช้า – บ่าย ค. เช้า – เย็น ง. เช้า – บ่าย – เย็น8. ภายในโรงเรือนเพาะเห็นขอนขาวควรมีความชื้นเท่าใด
 7. 7. ก. 70 เปอร์เซ็นต์ ข. 80 เปอร์เซ็นต์ ค. 90 เปอร์เซ็นต์ ง. 95 เปอร์เซ็นต์9. ภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถเก็บเห็ดขอนขาวได้ประมาณกี่รุ่น ก. 1 – 2 รุ่น ข. 2 – 3 รุน ่ ค. 3 – 4 รุ่น ง. 5 รุน ่10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเพาะเห็ดขอนขาว ก. รดน้าสม่าเสมอ ถ้าฝนตกไม่ต้องรดน้ามาก ข. เก็บดอกเห็ดให้หมดก่อนฉีดยาฆ่าแมลง ค. มีปัญหาควรปรึกษาผู้รู้ ง. ถูกทุกข้อ โครงสร้าง ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเพาะเห็ดขอนขาว
 8. 8. สาระสาคัญ เห็ดขอนขาวเป็นพืชชั้นต่าที่ขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในป่าเขตร้อนชื้นประชาชนนิยมบริโภคกันมากเพราะรสชาติดี ให้คุณค่าทางอาหารสูง เกษตรกรจึงหันมาเพาะเห็ดชนิดนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากให้ผลผลิตสูง การเพาะเลี้ยงและการบารุงรักษาไม่ยุงยากจนเกินไปใช้เวลาในการเพาะประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถนาไปรับประทานหรือจาหน่ายได้จุดประสงค์ 1. บอกขั้นตอน วัสดุและอุปกรณ์การเพาะเห็ดขอนขาวได้ 2. อธิบายการบารุง และการดูแลรักษาเห็ดขอนขาวได้ 3. บอกขั้นตอนการเก็บผลผลิตได้ 4. สามารถทาบัญชีครัวเรือนได้ 5. สามารถบริหารจัดการตลาดได้ขอบข่ายเนื้อหาชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเพาะเห็ดขอนขาว แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 : ความเป็นมาของการเพาะเห็ดขอนขาวตอนที่ 2 : อุปกรณ์ วัสดุ และโรงเรือนในการเพาะเห็ดขอนขาวตอนที่ 3 : ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาวตอนที่ 4 : การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และข้อควรระวังตอนที่ 5 : การตลาดและการทาบัญชีครัวเรือน ตอนที่ 1 ความเป็นมาของการเพาะเห็ด
 9. 9. สาระสาคัญการเพาะเห็ดขอนขาวเป็นอาชีพยามว่างจากการทานาของเกษตรกรจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อศึกษาตอนที่ 1 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 1. บอกความเป็นมาของการเพาะเห็ดขอนขาวได้ 2. บอกความสาคัญของการเพาะเห็ดขอนขาวได้ขอบข่ายเนื้อหา มี 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1.1 : ความเป็นมาของการเพาะเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 1.2 : ความสาคัญของการเพาะเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 1.1 : ความเป็นมาของการเพาะเห็ดขอนขาว
 10. 10. หมู่บ้านคาปลาหลาย ตั้งอยู่ตาบลบ้านดง อาเภออุบลรัตน์ เป็นหมู่บ้านแห้งแล้งค่อนข้างกันดาร และห่างไกลชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาหรือเกษตรกร ในยามที่ว่างจากการทานาชาวบ้านจะรวมตัวกันหาอาชีพเสริมทา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนางพันตรี สรรสมบัติ สนใจการเพาะเห็ดขอนขาวจึงไปหารือกับผู้มีประสบการณ์มาก่อนจากผู้รู้ แล้วนามาทดลองทาจนประสบความสาเร็จ จากนั้นครอบครัวอื่นๆ นาการเพาะเห็ดขอนขาวไปขยายผลทาให้มีรายได้เสริม ลดรายจ่ายกิจกรรมที่ 11. ใครเป็นผู้ริเริ่มเพาะเห็ดขอนขาว ณ บ้านคาปลาหลาย
 11. 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ชาวบ้านเรียนรู้การเพาะเห็ดขอนขาวโดยวิธีใด................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เรื่องที่ 1.2 : ความสาคัญของการเพาะเห็ดขอนขาว การเพาะเห็ดขอนขาวเป็นพืชที่มีต้นทุนการผลิตต่า ผลผลิตเกิดง่าย การบารุงรักษาไม่ยุ่งยากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้วันละ 2 เวลา คือ ช่วงเช้าและบ่าย เป็นระยะเวลานาน 2-3 เดือนเป็น
 12. 12. อย่างน้อยในแต่ละรุ่น ทาให้มีผลผลิตเวียน มีรายได้เสริม ลดรายจ่าย และนาไปรับประทานในครัวเรือนได้ นอกจากนี้ยังสามารถนาผลผลิตไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทาเป็นอาหารกระป๋อง ส้มเห็ดก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้วสามารถนาไปทาปุ๋ยบารุงดินในไร่นาได้อีกกิจกรรมที่ 21. จงบอกความสาคัญของการเพาะเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 13. 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. จงบอกอาหารที่แปรรูปจากเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ตอนที่ 2 อุปกรณ์ วัสดุ และโรงเรือนในการเพาะเห็ดขอนขาวสาระสาคัญ
 14. 14. การเพาะเห็ดขอนขาวต้องเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโรงเรือนต้องได้มาตรฐานจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อศึกษาตอนที่ 2 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 1. บอกวัสดุ อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดขอนขาวได้ 2. บอกวิธีการสร้างโรงเรือน และการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนได้ขอบข่ายเนื้อหา มี 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 2.1 : อุปกรณ์และวัสดุในการเพาะเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 2.2 : โรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 2.1 : อุปกรณ์และวัสดุในการเพาะเห็ดขอนขาว อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดขอนขาว การเพาะเห็ดขอนขาวต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเพาะ ดังนี้ 1. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7”x13” 2. คอพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิว ้ 3. สาลี
 15. 15. 4. ยางรัด 5. ถังนึ่งไม้อัดความดัน 6. มีด 7. ไม้ไผ่ 8. บัวรดน้า 9. พลาสติกสีดาผืนใหญ่สาหรับคลุมโรงเรือน 10. ไพหญ้า 11. บัวรดน้า วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว ได้แก่ 1. หัวเชื้อเห็ดขอนขาว 2. ขี้เลื่อยแห้ง 100 กิโลกรัม 3. ราละเอียด 3 กิโลกรัม 4. น้า 50-55 กิโลกรัม 5. น้าตาลทราย 2 กิโลกรัม 6. ปูนขาว 1 กิโลกรัมกิจกรรมที่ 31. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 16. 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. จงบอกวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เรื่องที่ 2.2 : โรงเรือนในการเพาะเห็ดขอนขาว ขนาดของโรงเรือน โรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาวส่วนใหญ่ที่ใช้จะมี 3 ขนาด คือ 1. โรงเรือนขนาดใหญ่ สามารถบรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้ 6,000 ถุงขึ้นไป 2. โรงเรือนขนาดกลาง สามารถบรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้ 3,000 – 6,000 ถุง 3. โรงเรือนขนาดเล็ก สามารถบรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้ 1,200 – 3,000 ถุง
 17. 17. การเลือกสถานที่ในการตั้งโรงเรือน ทาเลในการตั้งโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาว ควรสร้างในแนวลมมรสุม คือ สร้างตามแนวตะวัน ไม่ให้ขวางตะวันเพื่อการถ่ายเทอากาศในโรงเรือนได้ดี ดูทิศทางลม ไม่ตั้งขวางทิศทางลมไม่ปลูกสร้างโรงเรือนในที่โล่งแจ้ง อากาศภายในโรงเรือนต้องร้อนชื้น การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 1. ปลูกเสา 4 ต้นเป็นมุมฉาก โดยขุดหลุมลึกประมาณ 50-70 ซม. 2. มุงหลังคาด้วยไพหญ้าตามขนาดโรงเรือน (หากใช้สังกะสีจะไม่เหมาะกับการเพาะเห็ดเพราะร้อนเกินไป 3. นาพลาสติกสีดาคลุมรอบผนังโรงเรือนทั้ง 4 ด้าน การรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือน โรงเรือนต้องปิดมิดชิด หมั่นคอยรดน้าวันละ 2-6 ครั้ง เพื่อรักษาความชื้น อุณหภูมิภายในโรงเรือนควรอยู่ระหว่าง 28-35 องศาเซลเซียส เชื้อเห็ดจะได้เจริญเติบโต โดยสังเกตลักษณะของก้อนเห็ดจะเป็นสีขาวจากก้นถุงไปปากถุงเพื่อเห็ดจะได้ออกดอกกิจกรรมที่ 41. โรงเรือนเพาะเห็ด มีกี่ขนาด อะไรบ้าง อธิบายโดยสรุปมาพอเข้าใจ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 18. 18. ................................................................................................................................................2. การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด มีวิธีการอย่างไร อธิบายมาพอเข้าใจ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. วิธีการรักษาและควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ด มีวิธีการอย่างไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ตอนที่ 3 ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาวสาระสาคัญ การเพาะเห็ดขอนขาวมีขั้นตอนวิธีการเพาะไม่ยุ่งยาก แต่ต้องทาเป็นลาดับขั้นตอน จึงจะทาให้เห็ดมีผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
 19. 19. จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อศึกษาตอนที่ 3 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 1. บอกขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาวได้ 2. บอกประโยชน์ของเห็ดขอนขาวได้ขอบข่ายเนื้อหา มี 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 3.1 : ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 3.2 : ประโยชน์และคุณค่าของเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 3.1 : ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาว ขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาว การทาถุงก้อนเชื้อเห็ด 1. นาขี้เลื่อยมาผสมกับราละเอียด ปูนขาว น้าตาลทราย และน้า จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันด้วยจอบหรือพลั่ว 2. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อน กดให้แน่น สูงประมาณ 2/3 ของถุง 3. รวบปากถุง สวมคอพลาสติก พับปากถุงลงมา ดึงให้ตึง รัดยางให้แน่น อุดด้วยสาลี หุ้มด้วยกระดาษหรือฝาครอบพลาสติก
 20. 20. 4. นาไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส สม่าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็น 5. นาถุงพลาสติกที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วมาใส่เชื้อจากหัวเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้ ถุงละประมาณ5–10 เมล็ด โดยปฏิบัติในที่สะอาด ไม่มีลมโกรก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลง 6. นาก้อนเห็ดไปวางในโรงเรือนหรือสถานที่สาหรับบ่มเส้นใย อุณหภูมิประมาณ28-32 องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญ ประมาณ 20-30 วัน 7. เมื่อเส้นใยเห็ดเกินเต็มที่แล้ว เปิดจุกสาลีออกจากปากถุงทิ้งไว้ 1 วัน และในวันรุ่งขึ้นนาคอพลาสติกออก ทิ้งไว้อีก 1 วัน ในวันที่ 3 จึงใช้มีดตัดปากถุง 8. นาก้อนเห็ดเรียงเป็นชั้นๆ ไว้ในโรงเรือน รดน้าวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่ายประมาณ 3-5 วัน ก็สามารถเก็บเห็ดมารับประทานหรือจาหน่ายได้เรื่องที่ 3.2 : ประโยชน์และคุณค่าของเห็ดขอนขาว ประโยชน์ทางยา ดอกบารุงร่างกาย ชูกาลัง แก้ไขพิษ ช่วยระบบขับถ่ายทางานดีขึ้น คุณค่าทางอาหารเห็ดขอนขาว 100 กรัม ให้พลังงาน 44 กิโลแคลอรี่ น้า 87.9 กรัม
 21. 21. โปรตีน 3.3 กรัม เส้นใย 3.2 กรัม ฟอสฟอรัส 163 มิลลิกรัมกิจกรรมที่ 51. บอกขั้นตอนการเพาะเห็ดขอนขาว มาพอสังเขป................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 22. 22. 2. บอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ตอนที่ 4 การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และข้อควรระวังสาระสาคัญ การเพาะเห็ดขอนขาวต้องได้รับการบารุงรักษาเป็นอย่างดีจึงจะให้ผลผลิตสูง ต้องรู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องจึงจะสามารถเก็บไว้ได้นานจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อศึกษาตอนที่ 4 แล้ว ผู้เรียนสามารถ
 23. 23. 1. เพื่อให้สามารถบารุงเห็ดขอนขาวได้ 2. รู้จักวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และรู้ข้อควรระวังในการเพาะเห็ดขอนขาวขอบข่ายเนื้อหา มี 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 4.1 : การบารุงรักษาเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 4.2 : วิธีการเก็บเกี่ยวเห็ดขอนขาว เรื่องที่ 4.2 : ข้อควรระวังในการเพาะเห็ดขอนขาวเรื่องที่ 4.1 : การบารุงรักษาเห็ดขอนขาว การบารุงรักษาเห็ดขอนขาว 1. การให้น้าควรให้วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย ที่ก้อนเชื้อและบริเวณโรงเรือนเพื่อรักษาความชื้นภายในโรงเรือนให้ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 2. ภายในโรงเรือนควรมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 3. ไม่ควรเปิดเข้าออกโรงเรือนบ่อยเกินไป 4. ควรรักษาความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรือนให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคมารบกวนการเจริญเติบโตของเห็ด ศัตรูของเห็ดขอนขาว
 24. 24. จาพวกแมลง เช่น ไรไขปลา ถ้าระบาดในโรงเรือนจะทาให้เสียหายต่อผลผลิตได้ควรป้องกันล่วงหน้าเสียก่อน เช่น ระหว่างบ่มเชื้อ ต้องฉีดพ่นทุก ๆ วัน โรงเรือนเปิดดอกต้องพ่นยาเสียก่อน ก่อนที่นาก้อนเห็ดเข้าไปในโรงเรือน ถ้าระบาดในระหว่างออกดอก ควรเก็บดอกเห็ดออกให้หมดแล้วพ่นด้วยยาเซฟวิน 85 อย่างเข้มข้น โดยใช้ยา 9 ช้อนแกงต่อน้า 1 ปิ๊ป หรือ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแล้วปิดโรงเรือนไว้ 2 วัน ไม่ให้รดน้า พอครบ 2 วัน แล้วค่อยรดน้าวันละ 3 ครั้งเรื่องที่ 4.2 : การเก็บเกี่ยวเห็ดขอนขาว การเก็บเห็ดขอนขาวควรเก็บในช่วงที่ดอกยังตูมอยู่โดยใช้มีดคมๆ ตัด โดยการเก็บผลผลิตสามารถทาได้วันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกแล้วให้เก็บก้อนเชื้อไว้ในสภาพที่แห้ง จนกว่าจะต้องการให้เกิดดอกครั้งต่อไป และในโรงเรือนควรมีความชื้นประมาณ 70เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาพักถุงประมาณ 10-15 วัน ต่อรุ่น จะสามารถปิดให้ออกดอกและเก็บได้ประมาณ 5 รุ่น ภายในเวลา 3 เดือน การเก็บรักษาดอกเห็ดควรเก็บไว้ในที่ร่มเย็น มีการระบายไอน้าจากดอกเห็ดได้ดี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ห่อด้วยกระดาษหรือใส่ไว้ในถุงกระดาษและเก็บไว้ในตู้เย็น ในช่องแช่ผัก หากบรรจุในถุงพลาสติกก็ควรเจาะรูให้ไอระเหยออกไป
 25. 25. เรื่องที่ 4.3 : ข้อควรระวังในการเพาะเห็ดขอนขาว 1. การดูแลเรื่องน้าต้องรดน้าให้สม่าเสมอ วันไหนฝนตกมากไม่ต้องรดน้ามากเพียงผิวบางๆก็พอ2 . ถ้ามีแมลงรบกวน อย่าใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นดอกเห็ด ควรเก็บดอกเห็ดให้หมดเสียก่อนค่อยพ่นยาไล่แมลง 3. ไม่จาเป็นอย่าให้บุคคลอื่นเข้าไปในโรงเห็ด อาจจะนาเชื้อโรคหรือแมลงเข้าสู่โรงเรือนได้ 4. มีปัญหาควรปรึกษาผู้รู้ทันที
 26. 26. กิจกรรมที่ 61. บอกวิธีบารุงรักษาเห็ดขอนขาว มาพอสังเขป................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. การเก็บเกี่ยวเห็ดขอนขาวมีวิธีการอย่างไร และเก็บในช่วงใด................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. บอกวิธีการเก็บรักษาเห็ดไว้นานๆ
 27. 27. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ตอนที่ 5 การตลาดและการทาบัญชีครัวเรือนสาระสาคัญ การจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการออม เพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ช่วยควบคุมการใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง สร้างลักษณะนิสัยในการวางแผนการทากิจกรรมและการปฏิบัติงาน รวมถึงการลงทุนในการทาธุรกิจในครัวเรือนได้อย่างเป็นระบบ และมีความเสี่ยงน้อยลงจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อศึกษาตอนที่ 5 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 1. เพื่อให้สามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนได้ 2. สามารถวางแผนการจาหน่ายได้
 28. 28. ขอบข่ายเนื้อหา มี 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 5.1 : การตลาดเรื่องที่ 5.2 : การทาบัญชีครัวเรือนเรื่องที่ 5.1 : การตลาด ในหมู่บ้านคาปลาหลาย สามารถนาผลผลิตที่ได้ไปจาหน่ายได้หลายที่ เช่น จาหน่ายเองที่หมู่บ้านตามบ้านเรือน นาส่งขายที่ตลาดสดเขื่อนอุบลรัตน์ และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในฤดูที่เห็ดมีมาก ตลาดในบ้านคาปลาหลายมี 2 รูปแบบ คือ 1. ตลาดขายปลีก ขายตามบ้านเรือน, ขายที่ตลาดเขื่อนอุบลรัตน์ 2. ตลาดขายส่ง นาไปส่งที่ตลาดเขื่อนอุบลรัตน์ ให้แม่ขายต่ออีกทอดหนึ่ง
 29. 29. เรื่องที่ 5.2 : การทาบัญชีครัวเรือนการทาบัญชีครัวเรือน สามารถบันทึกได้ตามตัวอย่างในตารางดังนี้ ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ1 ม.ค. 51 ได้รับงบประมาณจาก กศน.อุบลรัตน์ 10,000 10,0003 ม.ค. 51 จ่ายค่าพลาสติกคลุม 5 เมตร 5005 ม.ค. 51 จ่ายค่าวัสดุการเพาะเห็ด 2,500 รวม 10,000 3,000 7,000
 30. 30. กิจกรรมที่ 71. บอกวิธีบารุงรักษาเห็ดขอนขาว มาพอสังเขป................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ให้บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเพาะเห็ดขอนขาวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
 31. 31. รวม แบบทดสอบหลังเรียนคาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว1. โรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็ก สามารถบรรจุถุงก้อนเชื้อเห็ดขอนขาวได้เท่าใด ก. 1,200 - 3,000 ถุง ข. 3,000 – 6000 ถุง ค. 6,000 ถุงขึ้นไป ง. ไม่มีข้อถูก2. เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใช้สังกะสีมุงหลังคาโรงเรือนเพาะเห็ด ก. มีราคาแพง ข. อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินไป ค. หายาก ง. เวลาฝนตกเกิดเสียงดัง3. ข้อใดไม่ใช่วัสดุในการเพาะเห็ดขอนขาว ก. ขี้เลื่อยแห้ง ข. ราละเอียด ค. น้าตาลทราย ง. เกลือ4. ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาวควรมีอุณหภูมิเท่าใด เชื้อเห็ดจึงจะเจริญเติบโตได้ดี ก. 20 – 32 องศาเซลเซียส ข. 28 – 35 องศาเซลเซียส ค. 28 – 30 องศาเซลเซียส ง. 25 – 35 องศาเซลเซียส5. ใช้เวลานานเท่าใดเส้นใยในถุงก้อนเชื้อเห็ดจึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ก. 20 วัน ข. 20 – 25 วัน ค. 20 – 30 วัน ง. 30 – 35 วัน
 32. 32. 6. ถุงก้อนเชื้อเห็ดต้องนาไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90 – 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานเท่าใด ก. 2 ชั่วโมง ข. 3 ชั่วโมง ค. 4 ชั่วโมง ง. 5 ชั่วโมง7. เห็ดขอนขาวควรให้น้าในช่วงเวลาใด ก. เช้า ข. เช้า – บ่าย ค. เช้า – เย็น ง. เช้า – บ่าย – เย็น8. ภายในโรงเรือนเพาะเห็นขอนขาวควรมีความชื้นเท่าใด ก. 70 เปอร์เซ็นต์ ข. 80 เปอร์เซ็นต์ ค. 90 เปอร์เซ็นต์ ง. 95 เปอร์เซ็นต์9. ภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถเก็บเห็ดขอนขาวได้ประมาณกี่รุ่น ก. 1 – 2 รุ่น ข. 2 – 3 รุน ่ ค. 3 – 4 รุ่น ง. 5 รุน ่10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการเพาะเห็ดขอนขาว ก. รดน้าสม่าเสมอ ถ้าฝนตกไม่ต้องรดน้ามาก ข. เก็บดอกเห็ดให้หมดก่อนฉีดยาฆ่าแมลง ค. มีปัญหาควรปรึกษาผู้รู้ ง. ถูกทุกข้อ
 33. 33. ใบความรู้ที่ 1 การเพาะเห็ดขอนขาวจงเขียนคาอ่านและคาศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ คาศัพท์ คาอ่าน ภาษาอังกฤษเห็ด มัชรูม mushroomเห็ดขอนขาว ล็อก ไวท์ ฟันจิ log white fungiน้า วอเทอ waterน้าตาลทราย เคน ชุเกอ cane sugarมีด ไนฟ, คาเวอ knife, carverถุงพลาสติกทนร้อน แพล็สติค แบ็ก ฮ็อท plastic bag hotคอพลาสติก บ็อททึล เน็ค bottle neckหนังยาง แพล็สติค แบ็นด plastic bandจอบ พิค pickaxพลั่ว สเปด spadeบัวรดน้า เดอะ โลตัส สตีมส the lotus steamsโรงเรือน เดอะ แก็มบ็อกส คัลทิเวทส the gamboges cultivatesเพาะ คัลทิเวท cultivate
 34. 34. อุณหภูมิ เท็มเพรอเชอ temperatureความชื้น ฮิวมิลิทิ humidityแสง ไลท lightสาลี ค็อททัน cotton woolไม้ไผ่ แบ็มบู bambooหัวเชื้อเห็ด ฟันจิ สเปอม fungi sperm คาศัพท์ คาอ่าน ภาษาอังกฤษขี้เลื่อย ซอ ดัส saw dustราละเอียด เพาเดอรี่ powderyอากาศ แอร์ airหมู่บ้าน วิลเลจ villageอาชีพเสริม แอน อ็อคคิวเพชัน แอ็ดส an occupation addsเช้า มอนิ่ง morningบ่าย อาฟเทอนูน afternoonออกดอก บล็อซซัม blossomปุ๋ย เฟอทิไลเซอ fertilizerอุปกรณ์ อิควิพมึนท equipmentบัญชีครัวเรือน เฮาซโฮลด อะเคานท household accountปูนขาว ไลม limeสถานที่ โลเคชัน locationนึง่ สตีม steamผสม มิคช mixชั่วโมง เอาเออ hourวัน เดย์ dayตัด คัท cutแมลง อินเช็คท insectประโยชน์ อัดวานทิจ advantage
 35. 35. คุณค่าทางอาหาร นิวเทรียนท nutrientการตลาด มาคิทติง marketingไรไข่ปลา ชิคเค็น แค็ฟวิอา ไมท chicken caviar miteป้องกัน พรึเท็คท protect ใบความรู้ที่ 2 การเพาะเห็ดขอนขาว1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรวัด น้าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 10 ขีด ทราบไหมว่าเห็ดขอน 1 ขีด เท่ากับ 100 กรัม ขาว 2,500 กรัม หนัก กี่กิโลกรัม2. อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้กันมี 3 แบบ คือ แบบฟาเรนไฮต์, เซลเซียสและโรเมอร์ แบบสุดท้ายนี้ใช้ในประเทศเยอรมนีและรุสเซีย เขามักขีดอุณหภูมิของจุดที่เดือดของน้าและจุดหลอมเหลวของน้าแข็ง ไว้บนหลอดแก้วสาหรับวัดอุณหภูมิด้วย ฟาเรนไฮต์ เซลเซียส โรเมอร์ เคลวิลจุดเดือด 212 100 80 373จุดแข็งตัว 32 0 0 273 ถ้าเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์ มาเป็นเซลเซียส ใช้สูตร C = 9 (F-32) 5 ในกรณีที่เปลี่ยนจากเซลเซียส มาเป็นฟาเรนไฮต์ก็ใช้สูตรว่า F = 9 C+32 5 C R K  273 F 32 หรืออาจใช้สูตร 5 = 4 = 100 = 180 และสูตร K = 273+C
 36. 36. 3. การทาบัญชี การทาบัญชีเป็นการจดบันทึกรายการรับจ่ายเพื่อให้ทราบสถานะทางการเงิน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาบัญชีจะทาให้ทราบถึงรายรับ รายจ่าย และผลกาไรตัวอย่างการทาบัญชี ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ1 ม.ค. 51 ได้รับงบประมาณจาก กศน.อุบลรัตน์ 10,000 10,0003 ม.ค. 51 จ่ายค่าพลาสติกคลุม 5 เมตร 5005 ม.ค. 51 จ่ายค่าวัสดุการเพาะเห็ด 2,500 รวม 10,000 3,000 7,000 ผลกาไร (บาท) = รายรับ(บาท) – รายจ่าย(บาท)
 37. 37. ใบความรู้ที่ 3 การเพาะเห็ดขอนขาว คานาม คานาม เป็นคาเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นคาที่เห็นได้จับต้องได้ และคาที่แสดงนามธรรม เป็นคาที่แสดงบาป บุญ คุณ โทษ หรือคาที่แสดงทางจิตใจ เช่น ความดี ความชั่วความสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น คานามเหล่านี้ จะทาหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค ชนิดของคานามคานามแบ่งออกเป็น 5 ชนิด1. สามานยนาม เป็นคานามที่เป็นชื่อทั่วไป เช่น เห็ด คน สุนัข ต้นไม้2. วิสามานยนาม เป็นคานามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะ เช่น เห็ดขอนขาว นายบุญ สงขลา เชียงใหม่3. สมุหนาม เป็นคานามที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ที่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ เช่น คณะ ฝูงกอง นิยาย บริษัท4. ลักษณะนาม เป็นคาที่ใช้บอกลักษณะของคาสามานยนาม คาลักษณะนาม แบ่งออกได้ดังนี้ 1. ลักษณะนามบอกชนิด เช่น พระพุทธรูป 2 องค์ พระภิกษุ 2 รูป สุนัข 3 ตัว เลื่อย 3 ปื้น 2. ลักษณะนามบอกอาการ เช่น บุหรี่ 4 มวน พลู 2 จีบ ดอกไม้ 3 กา 3. ลักษณะนามบอกรูปร่าง เช่น รถ 1 คัน โรงเรือน 4 หลัง ก้อนเชื้อเห็ด 1 ก้อน 4. ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ เช่น ฟืน 1 กอง ทหาร 2 หมวด คน 3 หมู่ พระ 2 นิกาย 5. ลักษณะนามบอกจานวนหรือมาตรา เช่น ราละเอียด 5 กิโลกรัม อุณหภูมิ 35 องศา เซลเซียส 6. ลักษณะนามซ้าคานามข้างหน้า ได้แก่ วัด 2 วัด อาเภอ 2 อาเภอ จังหวัด 2 จังหวัด5. อาการนาม เป็นนามที่เกิดจากคากริยาหรือคาวิเศษณ์ที่มีคาว่า การ และความนาหน้า การ จะนาหน้า คากริยา เช่น การยืน การนั่ง การนอน การกิน การเขี่ยเชื้อเห็ด การรดน้า ความ ความจะนาหน้าคากริยาที่เป็นความนึกคิดทางจิตใจ เช่น ความคิด ความรู้ ความเข้าใจความรัก และ ความจะนาหน้าคาวิเศษณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น ความดี ความชั่ว ความงาม ความสะอาด ความเร็ว ความหรูหรา ความว่องไว
 38. 38. ใบงานที่ 1การเพาะเห็ดขอนขาว
 39. 39. 1. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. จงบอกวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาว............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงบอกวิธีการเลือกสถานที่ในการตั้งโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. จงบอกวิธีการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาว............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ใบงานที่ 2 การเพาะเห็ดขอนขาว
 40. 40. 1. จงบอกวิธีการรักษาความชื้นและอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. จงบอกวิธีการทาถุงก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงบอกคุณค่าทางอาหารของเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ใบงานที่ 3 การเพาะเห็ดขอนขาว
 41. 41. 1. จงบอกวิธีการบารุงรักษาเห็ดขอนขาว............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ศัตรูของเห็ดขอนขาวมีอะไรบ้าง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงบอกวิธีการเก็บเห็ดขอนขาว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. จงบอกข้อควรระวังในการเพาะเห็ดขอนขาว........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ เฉลยเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 1. ก 2. ข
 42. 42. 3. ง 4. ข 5. ค 6. ข 7. ข 8. ก 9. ง 10. ง 11.เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 1. ก 2. ข 3. ง 4. ข 5. ค 6. ข 7. ข 8. ก 9. ง 10. ง
 43. 43. บรรณานุกรม การเพาะเห็ดขอนขาว. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2551, จาก http://www.doa.go.th. Birdo/Data Reserch/mushroom.htm การเพาะเห็ดลมและเห็ดขอนขาว. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2551, จาก http://www.doae.go.th.library/html/vegetable/hedrom_index.html ขั้นตอน/วิธีการเพาะเห็ดขอนขาว. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2551, จาก http://nakhonphanom.doae.go.th/renunakhon/hadkon.html สาระน่ารู้เรื่องเห็ด. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2551, จาก http://www.school.net.th/ Library/webcontest2003/100team/dlbs004 เห็ดขอนขาว. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2551, จาก http://www.palunjitrescuedisaster. Com/wikilindex.phpการสืบค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านคาปลาหลาย นางพันตรี สรรสมบัติ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 44. 44. คณะผู้จัดทา ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเพาะเห็ดขอนขาวคณะกรรมการ1. นางสาววิภา ทาโบราณ ผอ.ศบอ.อุบลรัตน์ ประธานกรรมการ2. นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น ครูอันดับ ค.ศ. 1 กรรมการ3. นางรจนา นารี ครูอาสาฯ กรรมการ4. นางฉันทลักษณ์ ลุนจันทา ครูอาสาฯ กรรมการ5. นางสาววิภาลักษณ์ อภิรัตนวงศ์ ครูอาสาฯ กรรมการ6. นางสาวสุนัย รัฐแสง ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน กรรมการ7. นางเครือวรรณ์ เพ็งพิทักษ์ ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน กรรมการ8. นายวิไลย์ คาป้อง ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน กรรมการ9. นางสาวอิงอร แสงศรีเรือง ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน กรรมการ10. นางสาวบงกช ของสันเทียะ ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน กรรมการ11. นางปิยวรรณ ศรีพุทธา ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน กรรมการ12. นายบรรจบ สาน้อย ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน กรรมการ13. นายอานนท์ แสนแก้ว บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กรรมการ

×