SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Stanisław Durydiwka
  Wanda i Stefan Łęscy
   Teresa Oleksak Z Pitagorasem
przez gimnazjum
 PLAN WYNIKOWY
    KLASA 3
Redaktor naczelny
          ADAM MAZUREK

          Projekt okładki
         BEATA ŁĘSKA-JASIAK

          Skład i łamanie
        EUGENIUSZ WOJDECKI

            Korekta
           IWONA GAJNY

© Copyright by Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”
           Warszawa 2011

         ISBN 978-83-7232-986-8
     Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”
       ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa
  tel. (22) 843-08-79, 843-37-23, tel./fax (22) 843-20-52
      księgarnia firmowa tel. (22) 843-47-91
     e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl
            www.adam.edu.pl
Wstęp

   Plan wynikowy do nauczania matematyki w klasie trzeciej gimnazjum jest zgodny z podstawą programową podaną w Rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) i został opracowany do autor-
skiego programu nauczania matematyki pt. „Z Pitagorasem przez gimnazjum”.
   Zawiera on:
   • tematy jednostek lekcyjnych lub metodycznych do każdego działu programowego,
   • wymagania programowe (podstawowe oraz ponadpodstawowe),
   • uwagi dotyczące realizacji treści programowych.
   Wymagania podstawowe stawiamy każdemu uczniowi. Są to wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności podstawowych,
łatwych i praktycznych, przydatnych życiowo, niezbędnych do dalszej edukacji i ułatwiających rozumienie wiadomości oraz
zdobywanie umiejętności z innych przedmiotów.
   Wymagania ponadpodstawowe to te, które nauczyciel stawia przed uczniem zdolnym i ambitnym. Obejmują one zakres wie-
dzy rozszerzający posiadane wiadomości i nabyte umiejętności, często o charakterze problemowym, teoretycznym.
   Przedstawiony plan wynikowy ułatwi nauczycielowi:
   • systematyczną i rytmiczną realizację treści programowych,
   • właściwe planowanie każdej jednostki lekcyjnej,
   • opracowanie celów głównych i operacyjnych oraz celów motywujących ucznia do nauki,
   • ustalenie kryteriów oceny i obiektywne ocenianie uczniów.
   Prezentowany plan wynikowy ściśle koreluje z podręcznikiem do nauczania matematyki w klasie trzeciej pt.„Z Pitagorasem
przez gimnazjum” wydanym w Oficynie Wydawniczo-Poligraficznej „Adam”, dopuszczonym do użytku szkolnego przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania (nr dopuszczenia 156/3/2011).
   Całą publikację traktować należy jako pewną autorską propozycję, którą nauczyciel może wykorzystać w procesie naucza-
nia.
                                                     Autorzy
Semestr I

           Tematyka                   Wymagania programowe
     Dział            Liczba
Lp.         jednostki                                             Uwagi o realizacji
    programu           godzin
          metodycznej            podstawowe          ponadpodstawowe
 1     2       3      4           5                6                 7
         Lekcja organiza-   1                                    Zaznajomienie uczniów:
         cyjna                                            – z programem nauczania matema-
                                                         tyki w kl. III gimnazjum,
                                                        – z wymaganiami nauczyciela,
                                                        – ze sposobami sprawdzania
                                                         i oceniania wiedzy i umiejętno-
                                                         ści.
 I  Funkcje   Pojęcie funkcji   1   Uczeń:              Uczeń:             Pojecie funkcji kształtujemy
   (15 h)                 – potrafi podać przykład przy-  – zna i rozumie określenie   w oparciu o przykłady przyporząd-
                        porządkowania będącego      funkcji;           kowań wziętych z życia.
                        funkcją;            – poprawnie wskazuje przypo-
                       – umie ocenić, czy dane przy-    rządkowania, które są lub nie
                        porządkowanie jest funkcją;    są funkcjami;
                       – zna pojęcia: dziedzina funk-  – rozumie i poprawnie stosuje
                        cji, zbiór wartości funkcji,   pojęcia: dziedzina funkcji,
                        argument i wartość funkcji    zbiór wartości funkcji, argu-
                        dla danego argumentu.       ment i wartość funkcji dla
                                         danego argumentu.
         Sposoby określa-   2   Uczeń:              Uczeń:             Zwracamy uwagę na możliwość
         nia funkcji         – zna różne sposoby przedsta-   – zawsze poprawnie określa   przedstawienia tej samej funkcji na
                        wiania funkcji: na grafie, za   funkcję za pomocą:      różne sposoby.
                        pomocą opisu słownego,       opisu słownego,
                        w tabelce, za pomocą wzoru     grafu,
                        i na wykresie;           tabeli,
                                          wykresu,
                                          wzoru;


                                   –4–
1  2      3      4         5                6                7
                – potrafi określić łatwe funkcje – bezbłędnie i starannie spo-
                 za pomocą wyżej wymienio-    rządza wykresy funkcji;
                 nych sposobów;         – wie i rozumie, że wykres
                – umie sporządzić wykres      funkcji zależy od dziedziny
                 funkcji na podstawie grafu,   funkcji.
                 tabelki i prostego wzoru.
    Własności funkcji  3  Uczeń:              Uczeń:             Uczymy odczytywania podstawo-
                – potrafi wskazać dziedzinę    – zna i rozumie określenie   wych własności funkcji
                 i zbiór wartości funkcji     funkcji malejącej, rosnącej  z danego wykresu.
                 określonej za pomocą grafu,    oraz stałej i poprawnie przy-
                 tabelki lub wykresu;       porządkowuje te własności
                – zna określenie miejsca zero-   danym funkcjom;
                 wego funkcji i potrafi odczy- – dla funkcji określonej wzo-
                 tać je na grafie, z tabelki lub  rem bezbłędnie oblicza:
                 z wykresu;             miejsce zerowe,
                – wie, kiedy funkcja jest rosną-   współrzędne punktów
                 ca, malejąca, a kiedy stała;    przecięcia wykresu z osia-
                – potrafi odczytać wartość      mi układu,
                 funkcji dla danego argumen-     wartość funkcji dla danego
                 tu oraz argument, dla którego    argumentu,
                 podana jest wartość funkcji.
                                   argument, dla którego po-
                                   dana jest wartość funkcji;
                                 – poprawnie odczytuje z wy-
                                  kresu i zapisuje przedziały,
                                  w których funkcja przyjmuje
                                  wartości dodanie, a w któ-
                                  rych ujemne.
    Odczytywanie    3  Uczeń:              Uczeń:             Analizujemy zjawiska z życia
    i interpretowanie    – odczytuje z wykresu       – bezbłędnie odczytuje z wy-  codziennego, przyrodnicze
    informacji z wy-     dziedzinę i zbiór wartości    kresu wszystkie informacje  i gospodarcze przedstawiane wy-
    kresów funkcji      funkcji, wartości funkcji dla   dotyczące przedstawionego  kresami funkcji.
                 podanych argumentów oraz     zjawiska, poprawnie je
                 najmniejszą i największą     analizuje i wyciąga trafne
                 wartość funkcji;         wnioski;


                            –5–
1  2      3      4         5                6                7
                – potrafi opisać przebieg   – wykorzystuje odczytane
                 zjawiska przedstawionego na  informacje i dane do obliczeń
                 nieskomplikowanym wykre-   wielkości charakteryzujących
                 sie.             przedstawione zjawisko.    Kartkówka z funkcji.
    Funkcja       2  Uczeń:              Uczeń:             Funkcję liniową omawiamy jako
    y = ax + b       – podaje przykłady funkcji    – dobrze definiuje funkcję   przykład funkcji liczbowej.
    dla x∈R,         liniowych;            liniową oraz właściwie
    jej wykres i wła-                      interpretuje litery a i b wy-
    sności         – umie sporządzić częściową
                 tabelkę i narysować wykres    stępujące w ogólnym wzorze
                 funkcji liniowej określonej    funkcji;
                 za pomocą wzoru;        – określa, czy funkcja jest
                – z wykresu odczytuje własno-    malejąca, rosnąca czy stała
                 ści funkcji liniowej (funkcja   na podstawie współczyn-
                 rosnąca, malejąca czy stała,   nika a;
                 miejsce zerowe, punkty     – poprawnie oblicza wartość
                 przecięcia z osiami, dla     funkcji liniowej dla danego
                 jakich argumentów funkcja     argumentu oraz argument,
                 przyjmuje wartości dodatnie,   mając daną wartość funkcji;
                 a dla jakich ujemne);      – sprawnie sporządza wykresy
                – umie obliczyć współrzędne     funkcji liniowych;
                 punktów przecięcia wykresu   – bezbłędnie oblicza współ-
                 funkcji liniowej z osiami     rzędne punktów przecięcia
                 układu współrzędnych;       wykresu funkcji liniowej
                – potrafi sprawdzić, czy punkt   z osiami układu współrzęd-
                 o danych współrzędnych      nych;
                 należy do wykresu funkcji.   – sprawnie sprawdza rachun-
                                  kowo, czy punkt o danych
                                  współrzędnych należy do
                                  wykresu funkcji.
    Powtórzenie     2                                  Utrwalenie przerobionego materia-
    wiadomości                                       łu. Przygotowanie
    o funkcjach                                       do sprawdzianu.
    Sprawdzian nr 1.  2                                  Przeprowadzenie, omówienie
    Funkcje                                         i poprawa sprawdzianu.


                            –6–
1     2        3      4         5                6                7
II  Układ dwóch   Równania pierw-  2  Uczeń:              Uczeń:             Zwracamy uwagę na przedstawia-
   równań     szego stopnia     – potrafi wskazać wśród da-    – zna i rozumie pojęcie rów-  nie częściowych rozwiązań równań
   pierwszego   z dwiema niewia-     nych równań równanie       nania I stopnia z dwiema   I stopnia z dwiema niewiadomymi.
   stopnia     domymi          I stopnia z dwiema niewia-    niewiadomymi;
   z dwiema nie-              domymi;
   wiadomymi                                – bardzo dobrze zna i rozumie
   (18 h)                 – umie sprawdzić, czy dana     pojęcie zbioru rozwiązań
                       para liczb spełnia równanie    równania I stopnia z dwiema
                       I stopnia z dwiema niewia-    niewiadomymi;
                       domymi;             – biegle sprawdza, czy dana
                      – podaje pary liczb spełniające   para liczb spełnia równanie
                       równanie I stopnia z dwiema    I stopnia z dwiema niewia-
                       niewiadomym (o współczyn-     domymi;
                       nikach całkowitych);      – sprawnie znajduje pary liczb
                      – rozwiązuje proste zadania     spełniające równanie I stop-
                       tekstowe za pomocą równań     nia z dwiema niewiadomym;
                       I stopnia z dwiema niewia-   – bezbłędnie rozwiązuje
                       domymi.              zadania tekstowe za pomocą
                                        równań I stopnia z dwiema
                                        niewiadomymi;
                                       – poprawnie przedstawia
                                        w układzie współrzędnych
                                        zbiór rozwiązań równania
                                        I stopnia z dwiema niewia-
                                        domymi.
           Układy dwóch    1  Uczeń:              Uczeń:             Wykorzystujemy wiedzę uczniów
           równań pierwsze-    – potrafi podać przykłady ukła-  – zna i rozumie pojęcie układu o równaniach równoważnych.
           go stopnia        dów dwóch równań I stopnia    dwóch równań I stopnia
           z dwiema niewia-     z dwiema niewiadomymi;      z dwiema niewiadomymi;
           domymi.
           Równoważność      – umie sprawdzić, czy dana    – biegle sprawdza, czy dana
           układów równań      para liczb spełnia układ     para liczb spełnia układ
                       równań I stopnia z dwiema     równań I stopnia z dwiema
                       niewiadomymi;           niewiadomymi;
                      – wie, jakie dwa układy rów-   – rozumie pojęcie układów
                       nań są układami równoważ-     równoważnych;
                       nymi;


                                  –7–
1  2      3     4         5                6                7
                – potrafi sprawdzić, czy dwa – potrafi znaleźć układ równań
                 układy równań są równoważ-  równoważny danemu ukła-
                 ne.             dowi;
                              – zna i stosuje twierdzenia
                               o układach równoważnych.
    Rozwiązywanie   4  Uczeń:            Uczeń:               Rozwiązywanie układu dwóch
    układów dwóch     – potrafi rozwiązać prosty  – sprawnie rozwiązuje układy    równań I stopnia z dwiema
    równań pierwsze-     (o współczynnikach całkowi-  dwóch równań I stopnia      niewiadomymi metodą graficzną
    go stopnia        tych) układ dwóch równań   z dwiema niewiadomymi      realizujemy nadobowiązkowo.
    z dwiema niewia-     I stopnia z dwiema niewia-  (o współczynnikach rzeczy-
    domymi          domymi metodą:        wistych) metodą:
                 • podstawiania,        • algebraiczną (podsta-
                 • przeciwnych współczynni-    wiania, i przeciwnych
                  ków;             współczynników),
                – umie sprawdzić poprawność   • N graficzną;
                 rozwiązania układu równań; – biegle sprawdza poprawność
                – N rozwiązuje proste układy  rozwiązania układu równań.
                 dwóch równań I stopnia
                 z dwiema niewiadomymi
                 metodą graficzną.

    Układ równań    2  Uczeń:              Uczeń:
    oznaczony, nie-    – wie, kiedy układ równań jest  – zna i rozumie pojęcia:
    oznaczony        oznaczony, kiedy nieozna-
    i sprzeczny                        • układ równań oznaczony,
                 czony, a kiedy sprzeczny;
                                 • układ równań nieoznaczo-
                – umie do danego równania      ny,
                 dopisać drugie równanie
                 takie, aby otrzymany układ    • układ równań sprzeczny;
                 był oznaczony, nieoznaczony  – poprawnie podaje przykłady
                 lub sprzeczny;          różnych rodzajów układów;
                – N potrafi określić, co jest  – sprawnie sprawdza, czy dany
                 ilustracją graficzną każdego   układ jest oznaczony, nie-
                 rodzaju układu równań;      oznaczony, czy sprzeczny;                           –8–
1  2     3     4          5                6                  7

               –  N umie rozpoznać rodzaj  – potrafi podać wartości pa-
                 układu na podstawie jego   rametrów, dla których dany
                 obrazu graficznego.      układ będzie oznaczony,
                                nieoznaczony lub sprzeczny;
                               – N bezbłędnie rozpoznaje
                                rodzaje układów równań
                                na podstawie ich obrazu
                                graficznego;
                               – N poprawnie i biegle spo-
                                rządza obrazy graficzne po-
                                znanych rodzajów układów. Kartkówka z układów równań.
    Zastosowanie   5  Uczeń:             Uczeń:               Zwracamy uwagę, że rozwiąza-
    układów równań    – zna schemat rozwiązania za-  – dobrze zna i bezbłędnie stosuje  nie zadania tekstowego należy
    do rozwiązy-      dania tekstowego za pomocą   schemat rozwiązania zadania    poprzedzić dokładną analizą treści.
    wania zadań      układu dwóch równań       tekstowego za pomocą układu    Wyrabiamy nawyk sprawdzania
    tekstowych       I stopnia z dwiema niewia-   dwóch równań I stopnia z     rozwiązań, zarówno dla kontroli
                domymi;             dwiema niewiadomymi;       poprawności obliczeń, jak i zgod-
                                                 ności z warunkami zadania.
               – potrafi wskazać układ     – sprawnie rozwiązuje trud-
                równań opisujący problem    niejsze zadania tekstowe
                przedstawiony w nieskom-    za pomocą układu dwóch
                plikowanym zadaniu teksto-   równań I stopnia z dwiema
                wym;              niewiadomymi, dokonując
               – rozwiązuje proste zadania    poprawnej analizy oraz
                tekstowe za pomocą układu    sprawdzenia rozwiązania
                dwóch równań I stopnia     z warunkami zadania;
                z dwiema niewiadomymi;    – podaje inne nietypowe roz-
               – sprawdza rozwiązanie      wiązania zadań;
                z warunkami zadania.     – poprawnie układa zadania
                                tekstowe do danych układów
                                równań;
                               – rozwiązuje zadania tekstowe
                                wymagające zastosowa-
                                nia wiadomości z różnych
                                działów matematyki, innych
                                przedmiotów oraz zagadnień
                                praktycznych.

                          –9–
1      2        3      4         5               6                 7
          Powtórzenie     2                                  Utrwalenie przerobionego materia-
          wiadomości                                       łu. Przygotowanie
          o równaniach                                      do sprawdzianu.
          I stopnia z dwie-
          ma niewiado-
          mymi i układach
          równań I stopnia
          z dwiema niewia-
          domymi
          Sprawdzian nr 2.  2                                  Przeprowadzenie, omówienie
          Równania I stop-                                    i poprawa sprawdzianu.
          nia z dwiema
          niewiadomymi
          i układy równań
          I stopnia z dwie-
          ma niewiado-
          mymi
III  N Odcinki  Podział odcinka   1  Uczeń:             Uczeń:              Cały rozdział realizujemy nadobo-
   proporcjonal- w danym sto-      – potrafi konstrukcyjnie po-  – poprawnie i starannie wy-   wiązkowo.
   ne. Twierdze- sunku           dzielić odcinek na dowolną   konuje konstrukcje podziału  Konstrukcję podziału odcinka na
   nie Talesa               liczbę równych części;     odcinka na dowolną liczbę   równe części powtarzamy
   (12 h)                                 równych części i w danym    z klasy drugiej.
                      – umie konstrukcyjnie po-
                       dzielić odcinek w danym    stosunku;
                       stosunku;          – zna i rozumie pojęcie od-
                      – zna pojęcie odcinków      cinków proporcjonalnych,
                       proporcjonalnych i umie    potrafi na rysunku wskazać
                       wskazać odcinki proporcjo-   odcinki proporcjonalne i za-
                       nalne na podanym rysunku.   pisać odpowiednią proporcję;
                                      – potrafi zapisać tę samą pro-
                                       porcję na różne sposoby.
                                 – 10 –
1  2      3      4         5                 6                  7
    Proporcjonal-    3  Uczeń:              Uczeń:
    ność odcinków      – zna twierdzenie Talesa, umie  – bezbłędnie formułuje twier-
    utworzonych na      wskazać założenie i tezę;    dzenie Talesa;
    ramionach kąta
    przeciętych pro-    – wskazuje odcinki propor-    – potrafi zilustrować twierdze-
    stymi równole-      cjonalne na ramionach kąta    nie Talesa i zapisać symbola-
    głymi. Twierdze-     przeciętych prostymi równo-   mi założenie i tezę;
    nie Talesa        ległymi;            – poprawnie układa proporcje
                – układa poprawne proporcje    wynikające z twierdzenia
                 w oparciu o twierdzenie     Talesa;
                 Talesa;            – umie sformułować twierdze-
                – potrafi obliczyć długość     nie odwrotne do twierdzenia
                 odcinka proporcjonalnego do   Talesa, zilustrować je i zapi-
                 trzech danych odcinków;     sać założenie i tezę symbola-
                – umie sformułować twierdze-    mi;
                 nie odwrotne do twierdzenia  – zna i stosuje twierdzenie    Kartkówka z proporcjonalności od-
                 Talesa.             o odcinkach proporcjonal-    cinków utworzonych na ramionach
                                  nych na prostych równole-    kąta przeciętych prostymi równo-
                                  głych.              ległymi.

    Zastosowanie    5  Uczeń:              Uczeń:               Rozwiązujemy zadania o charakte-
    twierdzenia Tale-    – rozwiązuje proste zadania   – biegle rozwiązuje zadania    rze praktycznym.
    sa do rozwiązy-      rachunkowe na zastosowanie    rachunkowe, konstrukcyjne
    wania zadań        twierdzenia Talesa;       i na dowodzenie, stosując
                – umie skonstruować czwarty    poznane twierdzenia;
                 odcinek proporcjonalny do   – umiejętnie stosuje poznane
                 trzech danych, mając odpo-    twierdzenia w rozwiązy-
                 wiednią proporcję;        waniu zadań o charakterze
                – potrafi zastosować twier-    praktycznym.
                 dzenie Talesa w prostych    – w ćwiczeniach biegle wyko-
                 sytuacjach praktycznych,     rzystuje tw. Pitagorasa oraz
                 np. obliczanie wysokości     związki miarowe w trójką-
                 wieży, szerokości rzeki itp;   tach prostokątnych o kątach
                – sprawdza równoległość pro-    30°, 60° oraz 45°;
                 stych, stosując twierdzenie
                 odwrotne do tw. Talesa.                           – 11 –
1     2         3     4         5                 6                 7
           Powtórzenie    1                                   Utrwalenie przerobionego materia-
           wiadomości                                        łu. Przygotowanie do sprawdzianu.
           o odcinkach pro-
           porcjonalnych
           Sprawdzian nr 3.  2                                   Przeprowadzenie, omówienie
           Odcinki propor-                                     i poprawa sprawdzianu.
           cjonalne. Twier-
           dzenie Talesa
IV  Pola po-    Przypomnienie   4  Uczeń:              Uczeń:              Wykorzystujemy na lekcjach mo-
   wierzchni    wiadomości       – wie, jakie bryły nazywamy   – bardzo dobrze zna pojęcie    dele i szkielety graniastosłupów.
   i objętości   o graniastosłu-     graniastosłupami;         graniastosłupa prostego
   graniastosłu-  pach                            i podaje jego własności;
   pów                  – potrafi wskazać na modelach
   i ostrosłupów              graniastosłupów: wierzchoł-  – poprawnie nazywa i klasyfi-
   (12 h)                  ki, krawędzie, podstawy,     kuje graniastosłupy;
                       ściany boczne, wysokość    – sprawnie rysuje i objaśnia
                       i przekątne bryły;        rzuty równoległe graniasto-
                      – sprawnie opisuje graniasto-    słupów na płaszczyznę;
                       słupy, używając powyższych   – projektuje różne siatki grania-
                       pojęć;              stosłupów, także w skali,
                      – nazywa graniastosłupy       i skleja ich modele;
                       w zależności od rodzaju    – bezbłędnie wskazuje na
                       wielokąta w podstawie;      modelach oraz rysunkach
                      – wie, jakie graniastosłupy     graniastosłupów w rzutach
                       nazywamy prawidłowymi;      równoległych przekroje oraz
                      – umie narysować graniasto-     odpowiednie ich elementy;
                       słup na kratownicy;      – określa miary kątów, powołu-
                      – projektuje siatki graniasto-   jąc się na związki miarowe
                       słupów w różnej skali oraz    w trójkącie prostokątnym;
                       skleja ich modele;       – dobrze zna wzory na pole
                      – zna i stosuje wzory na pole    powierzchni i objętość
                       powierzchni i objętość gra-    graniastosłupa i potrafi je
                       niastosłupa;           przekształcać;
                                       – sprawnie oblicza pola
                                        powierzchni i objętości
                                        graniastosłupów;

                                 – 12 –
1  2     3     4         5                6                 7
               – potrafi w ćwiczeniach wyko-   – poprawnie rozwiązuje      Zwracamy uwagę na właściwy za-
                rzystać tw. Pitagorasa oraz    zadania na obliczanie pól   pis działań na wyrażeniach miano-
                związki miarowe w trójką-     powierzchni i objętości    wanych, na ujednolicenie jednostek
                tach prostokątnych        graniastosłupów wymaga-    i poprawną zamianę jednostek pola
                o kątach 30°, 60° oraz 45°;    jące ułożenia równania lub   powierzchni i objętości.
               – umie rozwiązać proste       układu równań;
                zadania na pole lub objętość  – zna i biegle zamienia jed-
                graniastosłupa wymagające     nostki pola, objętości
                przekształcenia poznanych     i pojemności;
                wzorów;             – oblicza pola powierzchni
               – zna i stosuje podstawowe     i objętości graniastosłupów
                jednostki pola, objętości     z uwzględnieniem przekro-
                i pojemności;           jów;
               – rozwiązuje proste zadania    – oblicza pola przekrojów
                praktyczne związane        graniastosłupów;
                z obliczaniem pól po-      – rozwiązuje zadania praktycz-
                wierzchni i objętości grania-   ne związane z obliczaniem
                stosłupów.            pól powierzchni i objętości
                                 graniastosłupów.
    Przypomnienie  4  Uczeń:              Uczeń:              Wykorzystujemy na lekcjach mo-
    wiadomości      – wie, jakie bryły nazywamy    – bardzo dobrze zna pojęcie   dele i szkielety ostrosłupów.
    o ostrosłupach     ostrosłupami;           ostrosłupa i podaje jego
               – potrafi wskazać na modelach    własności;
                ostrosłupów: wierzchołki,    – poprawnie nazywa i klasyfi-
                krawędzie, podstawę, ściany    kuje ostrosłupy;
                boczne, wysokość bryły     – bezbłędnie wskazuje na
                i wysokości ścian bocznych;    modelach oraz na rysunkach
               – sprawnie opisuje ostrosłupy,   ostrosłupów przekroje oraz
                używając powyższych pojęć;    odpowiednie kąty nachyle-
               – nazywa ostrosłupy w zależ-    nia;
                ności od rodzaju wielokąta
                w podstawie;
                          – 13 –
1  2      3     4         5                 6                 7
                – wie, jakie ostrosłupy nazy-   – określa miary ww. kątów,    Rozwiązujemy dużą liczbę zadań
                 wamy prawidłowymi;         powołując się na związki    na zastosowanie poznanej wiedzy
                – umie narysować ostrosłup na    miarowe w trójkącie prosto- w praktyce.
                 kratownicy;            kątnym;
                – projektuje siatki ostrosłupów  – dobrze zna wzory na pole po-
                 w różnej skali oraz skleja ich   wierzchni i objętość ostrosłu-
                 modele;              pa i potrafi je przekształcać;
                – zna i stosuje wzory na pole   – sprawnie oblicza pola
                 powierzchni i objętość ostro-   powierzchni i objętości
                 słupa;               ostrosłupów;
                – umie rozwiązać proste      – poprawnie rozwiązuje
                 zadania na pole lub objętość    zadania na obliczanie pól po-
                 ostrosłupa wymagające       wierzchni i objętości ostro-
                 przekształcenia poznanych     słupów wymagające ułożenia
                 wzorów;              równania lub układu równań;
                – rozwiązuje proste zadania    – oblicza pola powierzchni
                 praktyczne związane z polem    i objętości ostrosłupów
                 powierzchni i objętością      z uwzględnieniem przekro-
                 ostrosłupa.            jów;
                                 – oblicza pola przekrojów
                                  ostrosłupów;
                                 – rozwiązuje zadania prak-
                                  tyczne związane z polem
                                  powierzchni i objętością
                                  ostrosłupów;
                                 – oblicza pola powierzchni
                                  i objętości brył złożonych
                                  z ostrosłupów i graniasto-
                                  słupów.
    Powtórzenie    2                                   Utrwalenie przerobionego mate-
    poznanych wia-                                      riału.
    domości                                         Przygotowanie do sprawdzianu.
    o graniastosłu-
    pach i ostrosłu-
    pach


                           – 14 –
1     2        3      4         5                 6                7
         Sprawdzian nr 4.  2                                   Przeprowadzenie, omówienie
         Graniastosłupy                                      i poprawa sprawdzianu.
         i ostrosłupy
V  Bryły obro-  Walec – jego pole  5  Uczeń:               Uczeń:              Wykorzystujemy na lekcjach mo-
  towe     powierzchni       – rozpoznaje w otoczeniu,     – bezbłędnie rozpoznaje i wska- dele walca.
  (10 h)    i objętość        wśród modeli różnych brył     zuje bryły będące walcem;
                      oraz na rysunkach bryły,     – potrafi uzasadnić, dlaczego
                      które są walcami;         walec jest bryłą obrotową;
                     – wie, z obrotu jakiego wielo-   – poprawnie kreśli walec
                      kąta, o jaki kąt i względem    w rzucie i wskazuje jego ele-
                      jakiej prostej powstaje      menty: podstawy, powierzch-
                      walec;               nię boczną, wysokość,
                     – potrafi na modelu i na rysun-   promień podstawy, tworzącą;
                      ku wskazać elementy walca:    – potrafi zaprojektować i nary-
                      podstawy, powierzchnię       sować siatkę walca;
                      boczną, wysokość, promień
                      podstawy, tworzącą;       – właściwie wskazuje na mo-
                                        delu i zaznacza na rysunku
                     – umie narysować walec        różne przekroje walca oraz
                      i wskazać jego przekrój      kąt między przekątną prze-
                      osiowy;              kroju osiowego a płaszczy-
                     – potrafi naszkicować siatkę     zną podstawy;
                      walca;              – umie wyprowadzić wzory na:
                     – zna wzory na:            pole powierzchni bocznej,
                       pole podstawy,           pole powierzchni całkowitej,
                       pole powierzchni bocznej,     objętość
                       pole powierzchni całkowitej,   walca;
                       objętość            – sprawnie stosuje oraz prze-
                      walca;               kształca poznane wzory;
                     – rozwiązuje proste zadania    – poprawnie rozwiązuje zadania
                      tekstowe na zastosowanie      tekstowe na obliczanie pola
                      powyższych wzorów oraz       powierzchni i objętości walca;
                      zadania praktyczne związane   – rozwiązuje zadania praktycz-
                      z obliczaniem pola po-       ne związane z obliczaniem
                      wierzchni, objętości        pola powierzchni, objętości
                      i pojemności walca.        i pojemności walca.

                                 – 15 –
1  2     3      4         5                 6                   7
    Stożek – jego   5  Uczeń:              Uczeń:               Wykorzystujemy na lekcjach mo-
    pole powierzchni    – rozpoznaje w otoczeniu,     – bezbłędnie rozpoznaje      dele stożka.
    i objętość        wśród modeli różnych brył     i wskazuje bryły będące
                 oraz na rysunkach bryły,     stożkami;
                 które są stożkami;       – potrafi uzasadnić, dlaczego
                – wie, z obrotu jakiego wielo-   stożek jest bryłą obrotową
                 kąta, o jaki kąt i względem    i wskazać jego oś obrotu;
                 jakiej prostej powstaje     – poprawnie kreśli stożek
                 stożek;              w rzucie i wskazuje jego ele-
                – potrafi na modelu i na rysun-   menty: podstawę, powierz-
                 ku wskazać elementy stożka:    chnię boczną, wysokość,
                 podstawę, powierzchnię      promień podstawy, tworzącą,
                 boczną, wysokość, promień     kąt rozwarcia;
                 podstawy, tworzącą;       – potrafi zaprojektować i nary-
                – umie narysować stożek       sować siatkę stożka;
                 i wskazać jego przekrój     – właściwie wskazuje na mo-
                 osiowy;              delu i zaznacza na rysunku
                – potrafi naszkicować siatkę    różne przekroje stożka oraz
                 stożka;              kąt między:
                – zna wzory na:            tworzącą a wysokością,
                  pole podstawy,          tworzącą a płaszczyzną
                  pole powierzchni bocznej,     podstawy;
                  pole powierzchni całkowi-   – umie wyprowadzić wzory na:
                  tej,               pole powierzchni bocznej,
                  objętość             pole powierzchni całkowitej,
                 stożka;               objętość
                – rozwiązuje proste zadania     stożka;
                 tekstowe na zastosowanie    – poprawnie rozwiązuje zada-
                 powyższych wzorów oraz      nia tekstowe na obliczanie
                 zadania praktyczne związane    pola powierzchni i objętości
                 z polem powierzchni, objęto-   stożka;
                 ścią i pojemnością stożka.
                                 – rozwiązuje zadania prak-
                                  tyczne związane z polem
                                  powierzchni, objętością     Kartkówka z zadań dotyczących walca
                                  i pojemnością stożka.      i stożka.

                           – 16 –
Semestr II

            Tematyka                  Wymagania programowe
     Dział            Liczba
Lp.          jednostki                                            Uwagi o realizacji
    programu            godzin
           metodycznej            podstawowe          ponadpodstawowe
 1     2        3      4           5                6                7
V   Bryły obro-  Kula – jej pole   3   Uczeń:              Uczeń:             Wykorzystujemy na lekcjach
   towe – ciąg  powierzchni        – rozpoznaje w otoczeniu,     – bezbłędnie rozpoznaje    modele kuli.
   dalszy    i objętość          wśród modeli różnych brył     i wskazuje bryły będące
   (7 h)                   oraz na rysunkach bryły,     kulą;
                         które są kulami;        – potrafi uzasadnić, dlaczego
                        – wie, z obrotu jakiej figury    kula jest bryłą obrotową
                         płaskiej, o jaki kąt i wzglę-   i wskazać jej oś obrotu;
                         dem jakiej prostej powstaje   – poprawnie kreśli kulę
                         kula;               w rzucie i wskazuje jej
                        – potrafi na modelu i na      elementy: promień, średnicę,
                         rysunku wskazać elementy     powierzchnię;
                         kuli: promień, średnicę,    – właściwie wskazuje na mo-
                         powierzchnię (sferę);       delu i zaznacza na rysunku
                        – umie narysować kulę i wska-    w rzucie różne przekroje
                         zać jej przekrój osiowy;     kuli;
                        – zna wzory na:          – wykazuje biegłą znajomość
                          pole powierzchni,        wzorów na:
                          objętość             pole powierzchni,
                         kuli;                objętość
                        – rozwiązuje proste zadania     kuli;
                         tekstowe na zastosowanie    – sprawnie stosuje oraz prze-
                         powyższych wzorów oraz      kształca poznane wzory;
                         zadania praktyczne związane   – poprawnie rozwiązuje zada-
                         z obliczaniem pola po-      nia tekstowe na obliczanie
                         wierzchni i objętości kuli.    pola powierzchni i objętości
                                          kuli;                                   – 17 –
1  2      3      4         5                 6                  7
                                 – rozwiązuje zadania prak-
                                  tyczne zwiazane z polem po-
                                  wierzchni i objetością kuli;
                                 – poprawnie rozwiązuje
                                  zadania na obliczanie pól
                                  powierzchni i objętości brył
                                  złożonych.
    Powtórzenie     2  Uczeń:              Uczeń:              Stosujemy wzory i poznane wia-
    wiadomości       – umie naszkicować bryłę     – bezbłędnie opisuje bryły    domości o bryłach obrotowych do
    o bryłach obroto-     obrotową;             obrotowe;            obliczania np. pojemności naczyń,
    wych                                            ilości materiału potrzebnego na wy-
                – wskazuje na modelach      – sprawnie rysuje bryły obro-   konanie naczynia w kształcie walca
                 i rysunkach brył obrotowych    towe w rzucie;         lub stożka. Zwracamy uwagę na
                 różne ich elementy i przekro-  – poprawnie wskazuje na      różnicę między objętością
                 je osiowe;            modelach i rysunkach brył    a pojemnością.
                – poprawnie wskazuje na       obrotowych różne ich ele-    Przygotowanie do sprawdzianu.
                 modelu kuli – sferę;       menty, przekroje i odpowied-
                – zna wzory na obliczanie pól    nie kąty;
                 powierzchni i objętości brył  – właściwie definiuje i wska-
                 obrotowych;            zuje na modelu kuli – sferę;
                – oblicza pola powierzchni    – bardzo dobrze projektuje
                 i objętości brył obrotowych;   siatkę walca i stożka, także
                – potrafi w obliczeniach wyko-   w skali;
                 rzystać związki miarowe     – wykazuje biegłą znajomość
                 w trójkątach prostokątnych    wzorów na pole powierzchni
                 o kątach ostrych 30° i 60°    i objętość brył obrotowych
                 oraz 45° i tw. Pitagorasa;    oraz umiejętność sprawnego
                – rozwiązuje zadania wymaga-    ich przekształcania;
                 jące prostego przekształcenia  – sprawnie oblicza pola
                 wzorów na obliczanie pól     powierzchni i objętości
                 powierzchni i objętości brył   brył obrotowych, stosując
                 obrotowych;            do obliczenia nieznanych
                – zna i stosuje podstawowe     wielkości tw. Pitagorasa oraz
                 jednostki pola, objętości     związki miarowe w trójką-
                 i pojemności oraz dokonuje    tach prostokątnych;
                 ich zamiany.


                           – 18 –
1     2        3     4         5               6                  7
                                    – opisuje bryły powstałe
                                     z obrotu różnych wieloką-
                                     tów, np. trójkąta prostokątne-
                                     go wokół przeciwprostokąt-
                                     nej, trapezu, rombu
                                     i oblicza ich pola powierzch-
                                     ni i objętości;
                                    – rozwiązuje zadania dotyczą-
                                     ce różnych brył, w przy-
                                     padku, gdy jedna bryła jest
                                     wpisana w inną bryłę;
                                    – sprawnie rozwiązuje zadania
                                     praktyczne związane z obli-
                                     czaniem pola powierzchni
                                     i objętości brył obrotowych;
                                    – bardzo dobrze zna jednostki
                                     pola, objętości i pojemności
                                     oraz biegle dokonuje ich
                                     zamiany.
          Sprawdzian nr 5.  2                                  Przeprowadzenie, omówienie
          Bryły obrotowe                                     i poprawa sprawdzianu.
VI  Elementy   Zbieranie     3  Uczeń:            Uczeń:               Kształtujemy umiejętności zbie-
   statystyki  i porządkowanie    – potrafi porządkować dane  – potrafi porządkować w różny   rania, odczytywania i interpretacji
   i prawdopo- danych           i odczytywać potrzebne    sposób dane (w kolejności,    danych statystycznych.
   dobieństwo               o nich informacje;      parami, według charaktery-    Zwracamy uwagę na bardzo szero-
   prostych                               stycznych cech itp.)       kie zastosowania statystyki.
   zdarzeń loso-            – umie wyszukać i zgromadzić
                      dane statystyczne opisujące  i odczytywać potrzebne
   wych                                 o nich informacje oraz wy-
   (20 h)                 konkretne zjawisko.
                                     ciągać wnioski;
                                    – umie wyszukać lub zgro-
                                     madzić dane statystyczne
                                     opisujące konkretne zjawisko
                                     i omówić je pod różnymi
                                     aspektami w zależności od
                                     potrzeb.


                                – 19 –
1  2      3      4         5                 6                 7
    Graficzne przed-   3  Uczeń:              Uczeń:
    stawianie danych     – mając dane, potrafi sporzą-  – potrafi sporządzić dla posia-
                  dzać dla nich różne diagramy   danych danych odpowiedni
                  statystyczne;          diagram statystyczny najle-
                 – potrafi sporządzać dia-     piej je prezentujący;
                  gramy opisujące konkretne   – w zależności od potrzeb
                  zjawisko;            potrafi sprawnie sporządzać
                 – prawidłowo sporządza dia-    różne diagramy opisujące
                  gramy: ilościowe, procento-   konkretne zjawisko;
                  we oraz wykresy liniowe    – bezbłędnie sporządza diagra-
                  i wykonuje potrzebne obli-    my: ilościowe, procentowe
                  czenia.             i wykresy liniowe oraz wy-
                                  konuje sprawnie potrzebne
                                  obliczenia.
    Obliczanie      3  Uczeń:             Uczeń:             Do obliczeń wykorzystujemy
    średniej arytme-     – wie, co to jest średnia aryt- – rozumie i potrafi podać   kalkulator.
    tycznej, rozstępu,     metyczna, rozstęp, domi-    poprawne określenie średniej
    dominanty         nanta i mediana podanych    arytmetycznej, rozstępu, do-
    i mediany         wyników;            minanty i mediany podanych
                 – potrafi obliczyć lub wskazać  wyników;
                  średnią arytmetyczną, roz-  – sprawnie oblicza lub wska-
                  stęp, dominantę i medianę    zuje średnią arytmetyczną,
                  podanych wyników.        rozstęp, dominantę i medianę
                                  podanych wyników i potrafi
                                  dokonać trafnej analizy tych
                                  wielkości.
    Odczytywanie     3  Uczeń:             Uczeń:               Do analizy danych wykorzystuje-
    i analizowanie      – umie odczytać dane z diagra- – umie biegle odczytać dane     my diagramy prezentowane
    danych           mów prezentowanych       z diagramów prezento-       w środkach masowego przekazu
                  w różnej formie graficznej;  wanych w różnej formie      (prasa, telewizja, Internet).
                 – potrafi analizować dane    graficznej;
                  przedstawione na różnych
                  diagramach;
                           – 20 –
1  2     3   4         5                 6                 7
             – poprawnie odczytuje       – potrafi wnikliwie analizo-
              i interpretuje informacje     wać i porównywać dane
              z prostych diagramów        przedstawione na różnych
              prezentowanych w środkach     diagramach i wyciągać odpo-
              masowego przekazu.         wiednie wnioski;
                               – omawia, analizuje i interpre-
                                tuje informacje zebrane
                                z różnego rodzaju dia-
                                gramów prezentowanych
                                w środkach masowego
                                przekazu.
    Przykłady   2  Uczeń:               Uczeń:             Do ilustracji wprowadzanych po-
    doświadczeń    – potrafi podać przykłady     – umie poprawnie zdefinio-   jęć wykorzystujemy monety, kostki
    losowych      doświadczeń losowych;       wać pojęcie doświadczenia  do gry, karty, kolorowe piłeczki itp.
             – potrafi przeprowadzić proste    losowego;
              doświadczenia losowe pole-    – potrafi podać przykłady róż-
              gające na rzucie kostką lub    nych doświadczeń losowych;
              monetą, losowaniu kul, kart,   – sprawnie przeprowadza
              liczb itp.;            w określonych warunkach
             – określa zbiór wyników dane-    doświadczenia losowe pole-
              go doświadczenia losowego;     gające na rzucie kostką lub
             – sporządza tabelę rozkładu     monetą, losowaniu kul, kart,
              liczebności poszczególnych     liczb itp.
              wyników;             – bezbłędnie określa zbiór wy-
             – wie, co to jest częstość wyni-   ników danego doświadczenia
              ku i potrafi ją wyliczyć.     losowego i umie je porówny-
                                wać;
                               – umie sporządzić tabelę roz-
                                kładu liczebności poszcze-
                                gólnych wyników również
                                w przypadku bardziej złożo-
                                nych doświadczeń losowych;
                               – sprawnie i poprawnie oblicza
                                częstość wyników danego
                                doświadczenia.


                         – 21 –
1  2      3     4         5                6                7
    Prawdopodobień-  3  Uczeń:             Uczeń:
    stwo prostych     – umie obliczyć prawdopodo-   – biegle oblicza prawdopodo-
    zdarzeń losowych     bieństwo prostego zdarzenia   bieństwa zdarzeń losowych;
                 losowego;           – zna wartości zdarzeń
                – wie, co to jest zdarzenie    pewnych i niemożliwych
                 pewne i zdarzenie niemoż-    oraz podaje przykłady tych
                 liwe oraz jakie są wartości   zdarzeń.
                 prawdopodobieństwa tych
                 zdarzeń.
    Powtórzenie    1                                 Utrwalenie przerobionego materia-
    wiadomości ze                                     łu. Przygotowanie
    statystyki i ra-                                   do sprawdzianu.
    chunku prawdo-
    podobieństwa
    Sprawdzian nr 6.  2                                 Przeprowadzenie, omówienie
    Elementy staty-                                    i poprawa sprawdzianu.
    styki i prawdo-
    podobieństwo
    prostych zdarzeń
    losowych
                          – 22 –

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Plan wynikowy klasa3

 • 1. Stanisław Durydiwka Wanda i Stefan Łęscy Teresa Oleksak Z Pitagorasem przez gimnazjum PLAN WYNIKOWY KLASA 3
 • 2. Redaktor naczelny ADAM MAZUREK Projekt okładki BEATA ŁĘSKA-JASIAK Skład i łamanie EUGENIUSZ WOJDECKI Korekta IWONA GAJNY © Copyright by Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM” Warszawa 2011 ISBN 978-83-7232-986-8 Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM” ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa tel. (22) 843-08-79, 843-37-23, tel./fax (22) 843-20-52 księgarnia firmowa tel. (22) 843-47-91 e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl www.adam.edu.pl
 • 3. Wstęp Plan wynikowy do nauczania matematyki w klasie trzeciej gimnazjum jest zgodny z podstawą programową podaną w Rozpo- rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) i został opracowany do autor- skiego programu nauczania matematyki pt. „Z Pitagorasem przez gimnazjum”. Zawiera on: • tematy jednostek lekcyjnych lub metodycznych do każdego działu programowego, • wymagania programowe (podstawowe oraz ponadpodstawowe), • uwagi dotyczące realizacji treści programowych. Wymagania podstawowe stawiamy każdemu uczniowi. Są to wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności podstawowych, łatwych i praktycznych, przydatnych życiowo, niezbędnych do dalszej edukacji i ułatwiających rozumienie wiadomości oraz zdobywanie umiejętności z innych przedmiotów. Wymagania ponadpodstawowe to te, które nauczyciel stawia przed uczniem zdolnym i ambitnym. Obejmują one zakres wie- dzy rozszerzający posiadane wiadomości i nabyte umiejętności, często o charakterze problemowym, teoretycznym. Przedstawiony plan wynikowy ułatwi nauczycielowi: • systematyczną i rytmiczną realizację treści programowych, • właściwe planowanie każdej jednostki lekcyjnej, • opracowanie celów głównych i operacyjnych oraz celów motywujących ucznia do nauki, • ustalenie kryteriów oceny i obiektywne ocenianie uczniów. Prezentowany plan wynikowy ściśle koreluje z podręcznikiem do nauczania matematyki w klasie trzeciej pt.„Z Pitagorasem przez gimnazjum” wydanym w Oficynie Wydawniczo-Poligraficznej „Adam”, dopuszczonym do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (nr dopuszczenia 156/3/2011). Całą publikację traktować należy jako pewną autorską propozycję, którą nauczyciel może wykorzystać w procesie naucza- nia. Autorzy
 • 4. Semestr I Tematyka Wymagania programowe Dział Liczba Lp. jednostki Uwagi o realizacji programu godzin metodycznej podstawowe ponadpodstawowe 1 2 3 4 5 6 7 Lekcja organiza- 1 Zaznajomienie uczniów: cyjna – z programem nauczania matema- tyki w kl. III gimnazjum, – z wymaganiami nauczyciela, – ze sposobami sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętno- ści. I Funkcje Pojęcie funkcji 1 Uczeń: Uczeń: Pojecie funkcji kształtujemy (15 h) – potrafi podać przykład przy- – zna i rozumie określenie w oparciu o przykłady przyporząd- porządkowania będącego funkcji; kowań wziętych z życia. funkcją; – poprawnie wskazuje przypo- – umie ocenić, czy dane przy- rządkowania, które są lub nie porządkowanie jest funkcją; są funkcjami; – zna pojęcia: dziedzina funk- – rozumie i poprawnie stosuje cji, zbiór wartości funkcji, pojęcia: dziedzina funkcji, argument i wartość funkcji zbiór wartości funkcji, argu- dla danego argumentu. ment i wartość funkcji dla danego argumentu. Sposoby określa- 2 Uczeń: Uczeń: Zwracamy uwagę na możliwość nia funkcji – zna różne sposoby przedsta- – zawsze poprawnie określa przedstawienia tej samej funkcji na wiania funkcji: na grafie, za funkcję za pomocą: różne sposoby. pomocą opisu słownego,  opisu słownego, w tabelce, za pomocą wzoru  grafu, i na wykresie;  tabeli,  wykresu,  wzoru; –4–
 • 5. 1 2 3 4 5 6 7 – potrafi określić łatwe funkcje – bezbłędnie i starannie spo- za pomocą wyżej wymienio- rządza wykresy funkcji; nych sposobów; – wie i rozumie, że wykres – umie sporządzić wykres funkcji zależy od dziedziny funkcji na podstawie grafu, funkcji. tabelki i prostego wzoru. Własności funkcji 3 Uczeń: Uczeń: Uczymy odczytywania podstawo- – potrafi wskazać dziedzinę – zna i rozumie określenie wych własności funkcji i zbiór wartości funkcji funkcji malejącej, rosnącej z danego wykresu. określonej za pomocą grafu, oraz stałej i poprawnie przy- tabelki lub wykresu; porządkowuje te własności – zna określenie miejsca zero- danym funkcjom; wego funkcji i potrafi odczy- – dla funkcji określonej wzo- tać je na grafie, z tabelki lub rem bezbłędnie oblicza: z wykresu;  miejsce zerowe, – wie, kiedy funkcja jest rosną-  współrzędne punktów ca, malejąca, a kiedy stała; przecięcia wykresu z osia- – potrafi odczytać wartość mi układu, funkcji dla danego argumen-  wartość funkcji dla danego tu oraz argument, dla którego argumentu, podana jest wartość funkcji.  argument, dla którego po- dana jest wartość funkcji; – poprawnie odczytuje z wy- kresu i zapisuje przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodanie, a w któ- rych ujemne. Odczytywanie 3 Uczeń: Uczeń: Analizujemy zjawiska z życia i interpretowanie – odczytuje z wykresu – bezbłędnie odczytuje z wy- codziennego, przyrodnicze informacji z wy- dziedzinę i zbiór wartości kresu wszystkie informacje i gospodarcze przedstawiane wy- kresów funkcji funkcji, wartości funkcji dla dotyczące przedstawionego kresami funkcji. podanych argumentów oraz zjawiska, poprawnie je najmniejszą i największą analizuje i wyciąga trafne wartość funkcji; wnioski; –5–
 • 6. 1 2 3 4 5 6 7 – potrafi opisać przebieg – wykorzystuje odczytane zjawiska przedstawionego na informacje i dane do obliczeń nieskomplikowanym wykre- wielkości charakteryzujących sie. przedstawione zjawisko. Kartkówka z funkcji. Funkcja 2 Uczeń: Uczeń: Funkcję liniową omawiamy jako y = ax + b – podaje przykłady funkcji – dobrze definiuje funkcję przykład funkcji liczbowej. dla x∈R, liniowych; liniową oraz właściwie jej wykres i wła- interpretuje litery a i b wy- sności – umie sporządzić częściową tabelkę i narysować wykres stępujące w ogólnym wzorze funkcji liniowej określonej funkcji; za pomocą wzoru; – określa, czy funkcja jest – z wykresu odczytuje własno- malejąca, rosnąca czy stała ści funkcji liniowej (funkcja na podstawie współczyn- rosnąca, malejąca czy stała, nika a; miejsce zerowe, punkty – poprawnie oblicza wartość przecięcia z osiami, dla funkcji liniowej dla danego jakich argumentów funkcja argumentu oraz argument, przyjmuje wartości dodatnie, mając daną wartość funkcji; a dla jakich ujemne); – sprawnie sporządza wykresy – umie obliczyć współrzędne funkcji liniowych; punktów przecięcia wykresu – bezbłędnie oblicza współ- funkcji liniowej z osiami rzędne punktów przecięcia układu współrzędnych; wykresu funkcji liniowej – potrafi sprawdzić, czy punkt z osiami układu współrzęd- o danych współrzędnych nych; należy do wykresu funkcji. – sprawnie sprawdza rachun- kowo, czy punkt o danych współrzędnych należy do wykresu funkcji. Powtórzenie 2 Utrwalenie przerobionego materia- wiadomości łu. Przygotowanie o funkcjach do sprawdzianu. Sprawdzian nr 1. 2 Przeprowadzenie, omówienie Funkcje i poprawa sprawdzianu. –6–
 • 7. 1 2 3 4 5 6 7 II Układ dwóch Równania pierw- 2 Uczeń: Uczeń: Zwracamy uwagę na przedstawia- równań szego stopnia – potrafi wskazać wśród da- – zna i rozumie pojęcie rów- nie częściowych rozwiązań równań pierwszego z dwiema niewia- nych równań równanie nania I stopnia z dwiema I stopnia z dwiema niewiadomymi. stopnia domymi I stopnia z dwiema niewia- niewiadomymi; z dwiema nie- domymi; wiadomymi – bardzo dobrze zna i rozumie (18 h) – umie sprawdzić, czy dana pojęcie zbioru rozwiązań para liczb spełnia równanie równania I stopnia z dwiema I stopnia z dwiema niewia- niewiadomymi; domymi; – biegle sprawdza, czy dana – podaje pary liczb spełniające para liczb spełnia równanie równanie I stopnia z dwiema I stopnia z dwiema niewia- niewiadomym (o współczyn- domymi; nikach całkowitych); – sprawnie znajduje pary liczb – rozwiązuje proste zadania spełniające równanie I stop- tekstowe za pomocą równań nia z dwiema niewiadomym; I stopnia z dwiema niewia- – bezbłędnie rozwiązuje domymi. zadania tekstowe za pomocą równań I stopnia z dwiema niewiadomymi; – poprawnie przedstawia w układzie współrzędnych zbiór rozwiązań równania I stopnia z dwiema niewia- domymi. Układy dwóch 1 Uczeń: Uczeń: Wykorzystujemy wiedzę uczniów równań pierwsze- – potrafi podać przykłady ukła- – zna i rozumie pojęcie układu o równaniach równoważnych. go stopnia dów dwóch równań I stopnia dwóch równań I stopnia z dwiema niewia- z dwiema niewiadomymi; z dwiema niewiadomymi; domymi. Równoważność – umie sprawdzić, czy dana – biegle sprawdza, czy dana układów równań para liczb spełnia układ para liczb spełnia układ równań I stopnia z dwiema równań I stopnia z dwiema niewiadomymi; niewiadomymi; – wie, jakie dwa układy rów- – rozumie pojęcie układów nań są układami równoważ- równoważnych; nymi; –7–
 • 8. 1 2 3 4 5 6 7 – potrafi sprawdzić, czy dwa – potrafi znaleźć układ równań układy równań są równoważ- równoważny danemu ukła- ne. dowi; – zna i stosuje twierdzenia o układach równoważnych. Rozwiązywanie 4 Uczeń: Uczeń: Rozwiązywanie układu dwóch układów dwóch – potrafi rozwiązać prosty – sprawnie rozwiązuje układy równań I stopnia z dwiema równań pierwsze- (o współczynnikach całkowi- dwóch równań I stopnia niewiadomymi metodą graficzną go stopnia tych) układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi realizujemy nadobowiązkowo. z dwiema niewia- I stopnia z dwiema niewia- (o współczynnikach rzeczy- domymi domymi metodą: wistych) metodą: • podstawiania, • algebraiczną (podsta- • przeciwnych współczynni- wiania, i przeciwnych ków; współczynników), – umie sprawdzić poprawność • N graficzną; rozwiązania układu równań; – biegle sprawdza poprawność – N rozwiązuje proste układy rozwiązania układu równań. dwóch równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą graficzną. Układ równań 2 Uczeń: Uczeń: oznaczony, nie- – wie, kiedy układ równań jest – zna i rozumie pojęcia: oznaczony oznaczony, kiedy nieozna- i sprzeczny • układ równań oznaczony, czony, a kiedy sprzeczny; • układ równań nieoznaczo- – umie do danego równania ny, dopisać drugie równanie takie, aby otrzymany układ • układ równań sprzeczny; był oznaczony, nieoznaczony – poprawnie podaje przykłady lub sprzeczny; różnych rodzajów układów; – N potrafi określić, co jest – sprawnie sprawdza, czy dany ilustracją graficzną każdego układ jest oznaczony, nie- rodzaju układu równań; oznaczony, czy sprzeczny; –8–
 • 9. 1 2 3 4 5 6 7 – N umie rozpoznać rodzaj – potrafi podać wartości pa- układu na podstawie jego rametrów, dla których dany obrazu graficznego. układ będzie oznaczony, nieoznaczony lub sprzeczny; – N bezbłędnie rozpoznaje rodzaje układów równań na podstawie ich obrazu graficznego; – N poprawnie i biegle spo- rządza obrazy graficzne po- znanych rodzajów układów. Kartkówka z układów równań. Zastosowanie 5 Uczeń: Uczeń: Zwracamy uwagę, że rozwiąza- układów równań – zna schemat rozwiązania za- – dobrze zna i bezbłędnie stosuje nie zadania tekstowego należy do rozwiązy- dania tekstowego za pomocą schemat rozwiązania zadania poprzedzić dokładną analizą treści. wania zadań układu dwóch równań tekstowego za pomocą układu Wyrabiamy nawyk sprawdzania tekstowych I stopnia z dwiema niewia- dwóch równań I stopnia z rozwiązań, zarówno dla kontroli domymi; dwiema niewiadomymi; poprawności obliczeń, jak i zgod- ności z warunkami zadania. – potrafi wskazać układ – sprawnie rozwiązuje trud- równań opisujący problem niejsze zadania tekstowe przedstawiony w nieskom- za pomocą układu dwóch plikowanym zadaniu teksto- równań I stopnia z dwiema wym; niewiadomymi, dokonując – rozwiązuje proste zadania poprawnej analizy oraz tekstowe za pomocą układu sprawdzenia rozwiązania dwóch równań I stopnia z warunkami zadania; z dwiema niewiadomymi; – podaje inne nietypowe roz- – sprawdza rozwiązanie wiązania zadań; z warunkami zadania. – poprawnie układa zadania tekstowe do danych układów równań; – rozwiązuje zadania tekstowe wymagające zastosowa- nia wiadomości z różnych działów matematyki, innych przedmiotów oraz zagadnień praktycznych. –9–
 • 10. 1 2 3 4 5 6 7 Powtórzenie 2 Utrwalenie przerobionego materia- wiadomości łu. Przygotowanie o równaniach do sprawdzianu. I stopnia z dwie- ma niewiado- mymi i układach równań I stopnia z dwiema niewia- domymi Sprawdzian nr 2. 2 Przeprowadzenie, omówienie Równania I stop- i poprawa sprawdzianu. nia z dwiema niewiadomymi i układy równań I stopnia z dwie- ma niewiado- mymi III N Odcinki Podział odcinka 1 Uczeń: Uczeń: Cały rozdział realizujemy nadobo- proporcjonal- w danym sto- – potrafi konstrukcyjnie po- – poprawnie i starannie wy- wiązkowo. ne. Twierdze- sunku dzielić odcinek na dowolną konuje konstrukcje podziału Konstrukcję podziału odcinka na nie Talesa liczbę równych części; odcinka na dowolną liczbę równe części powtarzamy (12 h) równych części i w danym z klasy drugiej. – umie konstrukcyjnie po- dzielić odcinek w danym stosunku; stosunku; – zna i rozumie pojęcie od- – zna pojęcie odcinków cinków proporcjonalnych, proporcjonalnych i umie potrafi na rysunku wskazać wskazać odcinki proporcjo- odcinki proporcjonalne i za- nalne na podanym rysunku. pisać odpowiednią proporcję; – potrafi zapisać tę samą pro- porcję na różne sposoby. – 10 –
 • 11. 1 2 3 4 5 6 7 Proporcjonal- 3 Uczeń: Uczeń: ność odcinków – zna twierdzenie Talesa, umie – bezbłędnie formułuje twier- utworzonych na wskazać założenie i tezę; dzenie Talesa; ramionach kąta przeciętych pro- – wskazuje odcinki propor- – potrafi zilustrować twierdze- stymi równole- cjonalne na ramionach kąta nie Talesa i zapisać symbola- głymi. Twierdze- przeciętych prostymi równo- mi założenie i tezę; nie Talesa ległymi; – poprawnie układa proporcje – układa poprawne proporcje wynikające z twierdzenia w oparciu o twierdzenie Talesa; Talesa; – umie sformułować twierdze- – potrafi obliczyć długość nie odwrotne do twierdzenia odcinka proporcjonalnego do Talesa, zilustrować je i zapi- trzech danych odcinków; sać założenie i tezę symbola- – umie sformułować twierdze- mi; nie odwrotne do twierdzenia – zna i stosuje twierdzenie Kartkówka z proporcjonalności od- Talesa. o odcinkach proporcjonal- cinków utworzonych na ramionach nych na prostych równole- kąta przeciętych prostymi równo- głych. ległymi. Zastosowanie 5 Uczeń: Uczeń: Rozwiązujemy zadania o charakte- twierdzenia Tale- – rozwiązuje proste zadania – biegle rozwiązuje zadania rze praktycznym. sa do rozwiązy- rachunkowe na zastosowanie rachunkowe, konstrukcyjne wania zadań twierdzenia Talesa; i na dowodzenie, stosując – umie skonstruować czwarty poznane twierdzenia; odcinek proporcjonalny do – umiejętnie stosuje poznane trzech danych, mając odpo- twierdzenia w rozwiązy- wiednią proporcję; waniu zadań o charakterze – potrafi zastosować twier- praktycznym. dzenie Talesa w prostych – w ćwiczeniach biegle wyko- sytuacjach praktycznych, rzystuje tw. Pitagorasa oraz np. obliczanie wysokości związki miarowe w trójką- wieży, szerokości rzeki itp; tach prostokątnych o kątach – sprawdza równoległość pro- 30°, 60° oraz 45°; stych, stosując twierdzenie odwrotne do tw. Talesa. – 11 –
 • 12. 1 2 3 4 5 6 7 Powtórzenie 1 Utrwalenie przerobionego materia- wiadomości łu. Przygotowanie do sprawdzianu. o odcinkach pro- porcjonalnych Sprawdzian nr 3. 2 Przeprowadzenie, omówienie Odcinki propor- i poprawa sprawdzianu. cjonalne. Twier- dzenie Talesa IV Pola po- Przypomnienie 4 Uczeń: Uczeń: Wykorzystujemy na lekcjach mo- wierzchni wiadomości – wie, jakie bryły nazywamy – bardzo dobrze zna pojęcie dele i szkielety graniastosłupów. i objętości o graniastosłu- graniastosłupami; graniastosłupa prostego graniastosłu- pach i podaje jego własności; pów – potrafi wskazać na modelach i ostrosłupów graniastosłupów: wierzchoł- – poprawnie nazywa i klasyfi- (12 h) ki, krawędzie, podstawy, kuje graniastosłupy; ściany boczne, wysokość – sprawnie rysuje i objaśnia i przekątne bryły; rzuty równoległe graniasto- – sprawnie opisuje graniasto- słupów na płaszczyznę; słupy, używając powyższych – projektuje różne siatki grania- pojęć; stosłupów, także w skali, – nazywa graniastosłupy i skleja ich modele; w zależności od rodzaju – bezbłędnie wskazuje na wielokąta w podstawie; modelach oraz rysunkach – wie, jakie graniastosłupy graniastosłupów w rzutach nazywamy prawidłowymi; równoległych przekroje oraz – umie narysować graniasto- odpowiednie ich elementy; słup na kratownicy; – określa miary kątów, powołu- – projektuje siatki graniasto- jąc się na związki miarowe słupów w różnej skali oraz w trójkącie prostokątnym; skleja ich modele; – dobrze zna wzory na pole – zna i stosuje wzory na pole powierzchni i objętość powierzchni i objętość gra- graniastosłupa i potrafi je niastosłupa; przekształcać; – sprawnie oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów; – 12 –
 • 13. 1 2 3 4 5 6 7 – potrafi w ćwiczeniach wyko- – poprawnie rozwiązuje Zwracamy uwagę na właściwy za- rzystać tw. Pitagorasa oraz zadania na obliczanie pól pis działań na wyrażeniach miano- związki miarowe w trójką- powierzchni i objętości wanych, na ujednolicenie jednostek tach prostokątnych graniastosłupów wymaga- i poprawną zamianę jednostek pola o kątach 30°, 60° oraz 45°; jące ułożenia równania lub powierzchni i objętości. – umie rozwiązać proste układu równań; zadania na pole lub objętość – zna i biegle zamienia jed- graniastosłupa wymagające nostki pola, objętości przekształcenia poznanych i pojemności; wzorów; – oblicza pola powierzchni – zna i stosuje podstawowe i objętości graniastosłupów jednostki pola, objętości z uwzględnieniem przekro- i pojemności; jów; – rozwiązuje proste zadania – oblicza pola przekrojów praktyczne związane graniastosłupów; z obliczaniem pól po- – rozwiązuje zadania praktycz- wierzchni i objętości grania- ne związane z obliczaniem stosłupów. pól powierzchni i objętości graniastosłupów. Przypomnienie 4 Uczeń: Uczeń: Wykorzystujemy na lekcjach mo- wiadomości – wie, jakie bryły nazywamy – bardzo dobrze zna pojęcie dele i szkielety ostrosłupów. o ostrosłupach ostrosłupami; ostrosłupa i podaje jego – potrafi wskazać na modelach własności; ostrosłupów: wierzchołki, – poprawnie nazywa i klasyfi- krawędzie, podstawę, ściany kuje ostrosłupy; boczne, wysokość bryły – bezbłędnie wskazuje na i wysokości ścian bocznych; modelach oraz na rysunkach – sprawnie opisuje ostrosłupy, ostrosłupów przekroje oraz używając powyższych pojęć; odpowiednie kąty nachyle- – nazywa ostrosłupy w zależ- nia; ności od rodzaju wielokąta w podstawie; – 13 –
 • 14. 1 2 3 4 5 6 7 – wie, jakie ostrosłupy nazy- – określa miary ww. kątów, Rozwiązujemy dużą liczbę zadań wamy prawidłowymi; powołując się na związki na zastosowanie poznanej wiedzy – umie narysować ostrosłup na miarowe w trójkącie prosto- w praktyce. kratownicy; kątnym; – projektuje siatki ostrosłupów – dobrze zna wzory na pole po- w różnej skali oraz skleja ich wierzchni i objętość ostrosłu- modele; pa i potrafi je przekształcać; – zna i stosuje wzory na pole – sprawnie oblicza pola powierzchni i objętość ostro- powierzchni i objętości słupa; ostrosłupów; – umie rozwiązać proste – poprawnie rozwiązuje zadania na pole lub objętość zadania na obliczanie pól po- ostrosłupa wymagające wierzchni i objętości ostro- przekształcenia poznanych słupów wymagające ułożenia wzorów; równania lub układu równań; – rozwiązuje proste zadania – oblicza pola powierzchni praktyczne związane z polem i objętości ostrosłupów powierzchni i objętością z uwzględnieniem przekro- ostrosłupa. jów; – oblicza pola przekrojów ostrosłupów; – rozwiązuje zadania prak- tyczne związane z polem powierzchni i objętością ostrosłupów; – oblicza pola powierzchni i objętości brył złożonych z ostrosłupów i graniasto- słupów. Powtórzenie 2 Utrwalenie przerobionego mate- poznanych wia- riału. domości Przygotowanie do sprawdzianu. o graniastosłu- pach i ostrosłu- pach – 14 –
 • 15. 1 2 3 4 5 6 7 Sprawdzian nr 4. 2 Przeprowadzenie, omówienie Graniastosłupy i poprawa sprawdzianu. i ostrosłupy V Bryły obro- Walec – jego pole 5 Uczeń: Uczeń: Wykorzystujemy na lekcjach mo- towe powierzchni – rozpoznaje w otoczeniu, – bezbłędnie rozpoznaje i wska- dele walca. (10 h) i objętość wśród modeli różnych brył zuje bryły będące walcem; oraz na rysunkach bryły, – potrafi uzasadnić, dlaczego które są walcami; walec jest bryłą obrotową; – wie, z obrotu jakiego wielo- – poprawnie kreśli walec kąta, o jaki kąt i względem w rzucie i wskazuje jego ele- jakiej prostej powstaje menty: podstawy, powierzch- walec; nię boczną, wysokość, – potrafi na modelu i na rysun- promień podstawy, tworzącą; ku wskazać elementy walca: – potrafi zaprojektować i nary- podstawy, powierzchnię sować siatkę walca; boczną, wysokość, promień podstawy, tworzącą; – właściwie wskazuje na mo- delu i zaznacza na rysunku – umie narysować walec różne przekroje walca oraz i wskazać jego przekrój kąt między przekątną prze- osiowy; kroju osiowego a płaszczy- – potrafi naszkicować siatkę zną podstawy; walca; – umie wyprowadzić wzory na: – zna wzory na:  pole powierzchni bocznej,  pole podstawy,  pole powierzchni całkowitej,  pole powierzchni bocznej,  objętość  pole powierzchni całkowitej, walca;  objętość – sprawnie stosuje oraz prze- walca; kształca poznane wzory; – rozwiązuje proste zadania – poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe na zastosowanie tekstowe na obliczanie pola powyższych wzorów oraz powierzchni i objętości walca; zadania praktyczne związane – rozwiązuje zadania praktycz- z obliczaniem pola po- ne związane z obliczaniem wierzchni, objętości pola powierzchni, objętości i pojemności walca. i pojemności walca. – 15 –
 • 16. 1 2 3 4 5 6 7 Stożek – jego 5 Uczeń: Uczeń: Wykorzystujemy na lekcjach mo- pole powierzchni – rozpoznaje w otoczeniu, – bezbłędnie rozpoznaje dele stożka. i objętość wśród modeli różnych brył i wskazuje bryły będące oraz na rysunkach bryły, stożkami; które są stożkami; – potrafi uzasadnić, dlaczego – wie, z obrotu jakiego wielo- stożek jest bryłą obrotową kąta, o jaki kąt i względem i wskazać jego oś obrotu; jakiej prostej powstaje – poprawnie kreśli stożek stożek; w rzucie i wskazuje jego ele- – potrafi na modelu i na rysun- menty: podstawę, powierz- ku wskazać elementy stożka: chnię boczną, wysokość, podstawę, powierzchnię promień podstawy, tworzącą, boczną, wysokość, promień kąt rozwarcia; podstawy, tworzącą; – potrafi zaprojektować i nary- – umie narysować stożek sować siatkę stożka; i wskazać jego przekrój – właściwie wskazuje na mo- osiowy; delu i zaznacza na rysunku – potrafi naszkicować siatkę różne przekroje stożka oraz stożka; kąt między: – zna wzory na:  tworzącą a wysokością,  pole podstawy,  tworzącą a płaszczyzną  pole powierzchni bocznej, podstawy;  pole powierzchni całkowi- – umie wyprowadzić wzory na: tej,  pole powierzchni bocznej,  objętość  pole powierzchni całkowitej, stożka;  objętość – rozwiązuje proste zadania stożka; tekstowe na zastosowanie – poprawnie rozwiązuje zada- powyższych wzorów oraz nia tekstowe na obliczanie zadania praktyczne związane pola powierzchni i objętości z polem powierzchni, objęto- stożka; ścią i pojemnością stożka. – rozwiązuje zadania prak- tyczne związane z polem powierzchni, objętością Kartkówka z zadań dotyczących walca i pojemnością stożka. i stożka. – 16 –
 • 17. Semestr II Tematyka Wymagania programowe Dział Liczba Lp. jednostki Uwagi o realizacji programu godzin metodycznej podstawowe ponadpodstawowe 1 2 3 4 5 6 7 V Bryły obro- Kula – jej pole 3 Uczeń: Uczeń: Wykorzystujemy na lekcjach towe – ciąg powierzchni – rozpoznaje w otoczeniu, – bezbłędnie rozpoznaje modele kuli. dalszy i objętość wśród modeli różnych brył i wskazuje bryły będące (7 h) oraz na rysunkach bryły, kulą; które są kulami; – potrafi uzasadnić, dlaczego – wie, z obrotu jakiej figury kula jest bryłą obrotową płaskiej, o jaki kąt i wzglę- i wskazać jej oś obrotu; dem jakiej prostej powstaje – poprawnie kreśli kulę kula; w rzucie i wskazuje jej – potrafi na modelu i na elementy: promień, średnicę, rysunku wskazać elementy powierzchnię; kuli: promień, średnicę, – właściwie wskazuje na mo- powierzchnię (sferę); delu i zaznacza na rysunku – umie narysować kulę i wska- w rzucie różne przekroje zać jej przekrój osiowy; kuli; – zna wzory na: – wykazuje biegłą znajomość  pole powierzchni, wzorów na:  objętość  pole powierzchni, kuli;  objętość – rozwiązuje proste zadania kuli; tekstowe na zastosowanie – sprawnie stosuje oraz prze- powyższych wzorów oraz kształca poznane wzory; zadania praktyczne związane – poprawnie rozwiązuje zada- z obliczaniem pola po- nia tekstowe na obliczanie wierzchni i objętości kuli. pola powierzchni i objętości kuli; – 17 –
 • 18. 1 2 3 4 5 6 7 – rozwiązuje zadania prak- tyczne zwiazane z polem po- wierzchni i objetością kuli; – poprawnie rozwiązuje zadania na obliczanie pól powierzchni i objętości brył złożonych. Powtórzenie 2 Uczeń: Uczeń: Stosujemy wzory i poznane wia- wiadomości – umie naszkicować bryłę – bezbłędnie opisuje bryły domości o bryłach obrotowych do o bryłach obroto- obrotową; obrotowe; obliczania np. pojemności naczyń, wych ilości materiału potrzebnego na wy- – wskazuje na modelach – sprawnie rysuje bryły obro- konanie naczynia w kształcie walca i rysunkach brył obrotowych towe w rzucie; lub stożka. Zwracamy uwagę na różne ich elementy i przekro- – poprawnie wskazuje na różnicę między objętością je osiowe; modelach i rysunkach brył a pojemnością. – poprawnie wskazuje na obrotowych różne ich ele- Przygotowanie do sprawdzianu. modelu kuli – sferę; menty, przekroje i odpowied- – zna wzory na obliczanie pól nie kąty; powierzchni i objętości brył – właściwie definiuje i wska- obrotowych; zuje na modelu kuli – sferę; – oblicza pola powierzchni – bardzo dobrze projektuje i objętości brył obrotowych; siatkę walca i stożka, także – potrafi w obliczeniach wyko- w skali; rzystać związki miarowe – wykazuje biegłą znajomość w trójkątach prostokątnych wzorów na pole powierzchni o kątach ostrych 30° i 60° i objętość brył obrotowych oraz 45° i tw. Pitagorasa; oraz umiejętność sprawnego – rozwiązuje zadania wymaga- ich przekształcania; jące prostego przekształcenia – sprawnie oblicza pola wzorów na obliczanie pól powierzchni i objętości powierzchni i objętości brył brył obrotowych, stosując obrotowych; do obliczenia nieznanych – zna i stosuje podstawowe wielkości tw. Pitagorasa oraz jednostki pola, objętości związki miarowe w trójką- i pojemności oraz dokonuje tach prostokątnych; ich zamiany. – 18 –
 • 19. 1 2 3 4 5 6 7 – opisuje bryły powstałe z obrotu różnych wieloką- tów, np. trójkąta prostokątne- go wokół przeciwprostokąt- nej, trapezu, rombu i oblicza ich pola powierzch- ni i objętości; – rozwiązuje zadania dotyczą- ce różnych brył, w przy- padku, gdy jedna bryła jest wpisana w inną bryłę; – sprawnie rozwiązuje zadania praktyczne związane z obli- czaniem pola powierzchni i objętości brył obrotowych; – bardzo dobrze zna jednostki pola, objętości i pojemności oraz biegle dokonuje ich zamiany. Sprawdzian nr 5. 2 Przeprowadzenie, omówienie Bryły obrotowe i poprawa sprawdzianu. VI Elementy Zbieranie 3 Uczeń: Uczeń: Kształtujemy umiejętności zbie- statystyki i porządkowanie – potrafi porządkować dane – potrafi porządkować w różny rania, odczytywania i interpretacji i prawdopo- danych i odczytywać potrzebne sposób dane (w kolejności, danych statystycznych. dobieństwo o nich informacje; parami, według charaktery- Zwracamy uwagę na bardzo szero- prostych stycznych cech itp.) kie zastosowania statystyki. zdarzeń loso- – umie wyszukać i zgromadzić dane statystyczne opisujące i odczytywać potrzebne wych o nich informacje oraz wy- (20 h) konkretne zjawisko. ciągać wnioski; – umie wyszukać lub zgro- madzić dane statystyczne opisujące konkretne zjawisko i omówić je pod różnymi aspektami w zależności od potrzeb. – 19 –
 • 20. 1 2 3 4 5 6 7 Graficzne przed- 3 Uczeń: Uczeń: stawianie danych – mając dane, potrafi sporzą- – potrafi sporządzić dla posia- dzać dla nich różne diagramy danych danych odpowiedni statystyczne; diagram statystyczny najle- – potrafi sporządzać dia- piej je prezentujący; gramy opisujące konkretne – w zależności od potrzeb zjawisko; potrafi sprawnie sporządzać – prawidłowo sporządza dia- różne diagramy opisujące gramy: ilościowe, procento- konkretne zjawisko; we oraz wykresy liniowe – bezbłędnie sporządza diagra- i wykonuje potrzebne obli- my: ilościowe, procentowe czenia. i wykresy liniowe oraz wy- konuje sprawnie potrzebne obliczenia. Obliczanie 3 Uczeń: Uczeń: Do obliczeń wykorzystujemy średniej arytme- – wie, co to jest średnia aryt- – rozumie i potrafi podać kalkulator. tycznej, rozstępu, metyczna, rozstęp, domi- poprawne określenie średniej dominanty nanta i mediana podanych arytmetycznej, rozstępu, do- i mediany wyników; minanty i mediany podanych – potrafi obliczyć lub wskazać wyników; średnią arytmetyczną, roz- – sprawnie oblicza lub wska- stęp, dominantę i medianę zuje średnią arytmetyczną, podanych wyników. rozstęp, dominantę i medianę podanych wyników i potrafi dokonać trafnej analizy tych wielkości. Odczytywanie 3 Uczeń: Uczeń: Do analizy danych wykorzystuje- i analizowanie – umie odczytać dane z diagra- – umie biegle odczytać dane my diagramy prezentowane danych mów prezentowanych z diagramów prezento- w środkach masowego przekazu w różnej formie graficznej; wanych w różnej formie (prasa, telewizja, Internet). – potrafi analizować dane graficznej; przedstawione na różnych diagramach; – 20 –
 • 21. 1 2 3 4 5 6 7 – poprawnie odczytuje – potrafi wnikliwie analizo- i interpretuje informacje wać i porównywać dane z prostych diagramów przedstawione na różnych prezentowanych w środkach diagramach i wyciągać odpo- masowego przekazu. wiednie wnioski; – omawia, analizuje i interpre- tuje informacje zebrane z różnego rodzaju dia- gramów prezentowanych w środkach masowego przekazu. Przykłady 2 Uczeń: Uczeń: Do ilustracji wprowadzanych po- doświadczeń – potrafi podać przykłady – umie poprawnie zdefinio- jęć wykorzystujemy monety, kostki losowych doświadczeń losowych; wać pojęcie doświadczenia do gry, karty, kolorowe piłeczki itp. – potrafi przeprowadzić proste losowego; doświadczenia losowe pole- – potrafi podać przykłady róż- gające na rzucie kostką lub nych doświadczeń losowych; monetą, losowaniu kul, kart, – sprawnie przeprowadza liczb itp.; w określonych warunkach – określa zbiór wyników dane- doświadczenia losowe pole- go doświadczenia losowego; gające na rzucie kostką lub – sporządza tabelę rozkładu monetą, losowaniu kul, kart, liczebności poszczególnych liczb itp. wyników; – bezbłędnie określa zbiór wy- – wie, co to jest częstość wyni- ników danego doświadczenia ku i potrafi ją wyliczyć. losowego i umie je porówny- wać; – umie sporządzić tabelę roz- kładu liczebności poszcze- gólnych wyników również w przypadku bardziej złożo- nych doświadczeń losowych; – sprawnie i poprawnie oblicza częstość wyników danego doświadczenia. – 21 –
 • 22. 1 2 3 4 5 6 7 Prawdopodobień- 3 Uczeń: Uczeń: stwo prostych – umie obliczyć prawdopodo- – biegle oblicza prawdopodo- zdarzeń losowych bieństwo prostego zdarzenia bieństwa zdarzeń losowych; losowego; – zna wartości zdarzeń – wie, co to jest zdarzenie pewnych i niemożliwych pewne i zdarzenie niemoż- oraz podaje przykłady tych liwe oraz jakie są wartości zdarzeń. prawdopodobieństwa tych zdarzeń. Powtórzenie 1 Utrwalenie przerobionego materia- wiadomości ze łu. Przygotowanie statystyki i ra- do sprawdzianu. chunku prawdo- podobieństwa Sprawdzian nr 6. 2 Przeprowadzenie, omówienie Elementy staty- i poprawa sprawdzianu. styki i prawdo- podobieństwo prostych zdarzeń losowych – 22 –