Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013.03.05 slide show bmma 2013 do's don'ts in de digitale wereld

467 views

Published on

 • Be the first to comment

2013.03.05 slide show bmma 2013 do's don'ts in de digitale wereld

 1. 1. Do’s & Don’ts in de digitale wereldJan DecorteBMMA, 6 mei, 2013Change perspective…find solutions
 2. 2. 2DO’s and DON’ts in de virtuele wereldEen algemeen juridisch overzichtJan Decorte© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 3. 3. Inleiding• DOEL• AFBAKENING• STRUCTUUR3© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 4. 4. STRUCTUUR PRESENTATIEINLEIDINGI. ALGEMEEN JURIDISCH KADERII. BESCHERMING VAN DE NAAMA. Het product  de merknaamB. De site domeinnaamIII. DE INTERNET SITEA. Verplichte VermeldingenB. Tussen haakjes : Privacy is keyC. Intellectuele eigendomD. Algemene Voorwaarden 4© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 5. 5. STRUCTUUR PRESENTATIEIV. ELECTRONISCHE POST (DIRECT MARKETING)A. Enkele definitiesB. Verplichtingen  Opt In & Opt OutV. VIRALE MARKETING & SOCIALE NETWERKENA. Virale MarketingB. Toepassing : Sociale mediaIV. CONTRACTEREN OP HET INTERNET5© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 6. 6. 6I. ALGEMEEN JURIDISCH KADER© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 7. 7. De 3 voornaamste rechtsbronnen Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken enconsumentenbescherming; de « MARKTPRAKTIJKENWET » Wet van 11 maart 2003 betreffende sommige juridischeaspecten van de diensten van de informatiemaatschappij; de« E-COMMERCE WET » Wet van 8 december 1992 tot bescherming van depersoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking vanpersoonsgegevens; de « PRIVACY WET » ( → toekomst : DataProtection Regulation)7© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 8. 8. 8II. DE NAAM IN DE DIGITALE WERELD© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 9. 9. A. DE NAAM VAN HET PRODUCT  MERKENRECHT1. JURIDISCH KADER Internationale merken Gemeenschapsmerken Beneluxmerken2. VOORWAARDEN VOOR DE BESCHERMING Depot en registratie (en instandhouding) Tekens verbonden aan producten of diensten (afkomst) Woorden, beelden, vormen, kleuren en geluiden (grafischevoorstelling) Mag niet: beschrijvend/generisch, geen onderscheidend vermogen,geen misleiding/verwarring, geen officiëletekens/emblemen/wapens, geen inbreuk op OO of GZ, Zie ook : tekeningen en modellen3. MERKENRECHT & ZOEKMACHINES Metatags Google Ad Words en gelijkaardige diensten 9© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 10. 10. B. DE NAAM VAN DE WEBSITE  DOMEINNAAM1. ORGANISATIE unieke combinatie van tekens gekoppeld aan IP adres schaarste -> gereglementeerd top level domeinen met eigen “registrars”:• thematisch (.com, .biz, .org,…)• nationaal (.be, .eu, .nl,…)2. VERDELING “first come, first served” uitzondering: CYBERSQUATTING (cumulatieve voorwaarden)Geen recht of legitiem belangDoel: een derde schade of onrechtmatig voordeel halenVerwarring scheppen met merk of handelsnaam10© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 11. 11. 11III. DE WEBSITE© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 12. 12. A. VERPLICHTE VERMELDINGEN1. VERMELDINGEN OP BASIS VAN E-COMMERCE WET Volledige naam, statuut, adres, O.R. nummer, BTW gegevens; Alle gegevens die rechtstreekse communicatie gemakkelijk maken(telefoon,e-mail); Licenties, onderschreven gedragscodes + gegevenstoezichthoudende overheid; Ondubbelzinnige aanduiding van prijzen (→ melding taksen, kostenin/out) Reclame : op zich herkenbaar of aanduiding « reclame » + identiteit(>< eigen corporate site); Promoties en wedstrijden : ondubbelzinnig aangeduid met klareregels Specifieke regels ivm afsluiten online contracten (zie Sectie IV).12© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 13. 13. A. VERPLICHTE VERMELDINGEN2. VERMELDINGEN OP BASIS VAN MARKTPRAKTIJKENWET Gelijklopend/overlappend voor marketing• Niet herkenbare reclame is verboden  vermeld reclame alsniet duidelijk is• Duidelijke aanduiding van identiteit verkoper/adverteerder• Etc13© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 14. 14. A. VERPLICHTE VERMELDINGEN3. VERMELDINGEN OP BASIS VAN PRIVACY WETA. Toepassingsgebied : (I) de verantwoordelijken is voor (II) de verwerkingvan (III) persoonsgegevensI. VERANTWOORDELIJKE(N) = diegene(n) die alleen of samen metanderen het doel en de middelen voor de verwerking vanpersoonsgegevens bepaalt (art. 1 par. 4 PW)II. VERWERKING= Zie definitie PRIVACY WET art 1 par. 2: ZEER UITGEBREID= Toepassing in Direct marketing= Altijd verwerking (infra)= 1 uitzondering: bepaalde virale marketing (<-> privacycommissie) → zie infraIII. PERSOONSGEGEVENS := Alle gegevens over personen die geïdentificeerd kunnen worden= WAT met IP - adressen? Evolutie op Europees vlak(vb cookies)14© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 15. 15. A. VERPLICHTE VERMELDINGENB. Welke zijn de regels van de Privacy WetI. Correcte nauwkeurige verwerking en niet meer/langer dan voor dedoeleinden waarvoor bestemd;II. Aangifte bij Privacy Commissie van verwerking gegevens;III. Verplichte vermeldingen (Privacy “statement” of - “disclaimer”);Verwijzing naar de PRIVACY WETNaam en adres verantwoordelijke verwerkingDoeleinden van de verwerkingKosteloze toegang en recht tot wijzigingIV. (Voorafgaandelijke?) toestemming vereist voor verwerking ? Wel als voor online direct market doeleinden (zie verder)Specifieke regels voor gevoelige gegevens (vb medische gegevens)15© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 16. 16. (OPEN DE HAAKJES) - COOKIESCOOKIESI. RECHTSGROND :(a) Richtlijn 2002/58/EG  dataretentierichtlijn 2009/136/EC (art.5.3)(b) Wet van 13 juni 2005  Wet telecom van 10 juli 2010 (art 129,1°)II. VOORWAARDEN(a) Toestemming vereist (niet duidelijk op welk ogenblik)(b) opt – in systeem in principe?(c) MAAR – heterogene interpretatie in de EU (cfr NL)• IN BELGIE VANDAAG(a) Duidelijke info (waarom, tijdsduur, etc)(b) Mogelijkheid vermelden tot uitschakelen & uitschrijven(c) Uitz : niet voor user input session cookies (taalkeuze,…)(d) Praktisch :1. POP UP VENSTER of LINK (opt –in vakje ??)2. Afzonderlijk in algemene voorwaarden3. Transparantie16© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 17. 17. ( COOKIES - SLUIT DE HAAKJES)17© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 18. 18. PRIVACY & DATA PROTECTION• VANDAAG : NATIONALE DISPERSE PRIVACY REGELS OP BASISVAN EEN ONDOELTREFFENDE RICHTLIJN• (OVER) MORGEN : DATA PROTECTION REGULATION → EEN (1)DOELTREFFENDE REGEL VOOR HEEL DE EU (IS DE BEDOELING)OPEN DE HAAKJES – HET CONCEPT PRIVACY© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 19. 19. (between brackets ) : the Concept of PrivacyData protection is about protecting our right on PRIVACY• WHAT is Privacy?• One universal concept? NOPersonal differencesCultural and territorial differences historical differences different compounds : physical intrusion /data intrusion• A (single) Definition? NOGeneral : wikipedia,…Legal : UDHR (art.12); ECHR (art.8.1);B.Constitution(Art. 22)19
 20. 20. Privacy in the virtual world?And what about your Privacy in THE VIRTUAL WORLD?WELCOME TO A PARALLEL and YET SO DIFFERENT WORLD“ Privacy is one of the biggest problems in this newelectronic age. At the heart of the Internet culture is aforce that wants to find out everything about you. Andonce it has found out everything about you and twohundred million others, that is a very valuable asset andpeople will be tempted to trade and do commerce with it”(quote from Andrew “Andy” Grove in “What I’ve Learned” by MikeSager in Esquire, 1 May, 2000 - see www.esquire.com)20
 21. 21. Privacy in the virtual World?And what about Protection of your Privacy in THE VIRTUAL WORLD?• PARALLEL BETWEEN OFFLINE & ONLINE WORLDBUT• ALSO A VERY DIFFERENT WORLD  NEW CONCEPTS• Individual browsers, firewalls, ISP’s, cloud computing,• Personal websites, blogs, social media, …• Opt in/opt out, viral marketing, (Flash) cookies andbehavioural targeting, Ad words, geolocalisation, etc…• Spam, scraping, phishing, hacking,…21
 22. 22. Privacy in the virtual World?And what about Protection of your Privacy in THE VIRTUAL WORLD?NO UNIFORM DEFINITION+LEARNING CURVE OF NEW CONCEPTS+BY OLD GENERATION DECISION MAKERS+SLOW MOVING LEGAL APPARATUS+EXTREMELY FAST MOVING VIRTUAL WORLD-----------------------------------------------------------= LEGAL UNCERTAINTY= MULTIPLE QUESTIONS22
 23. 23. (PRIVACY CONCEPT – SLUIT DE HAAKJES)
 24. 24. B. INTELLECTUELE EIGENDOMAfbakening• Inhoud van de website• Hoofdzakelijk een auteursrechtelijke aangelegenheidDefinitie• “Elk werk dat oorspronkelijk is en in een bepaalde vorm is gegotenwordt door het auteursrecht beschermd”: « Werk»: elke creatie die niet louter technisch is «Vorm»: Een materialisatie die door de zintuigen kan wordengevat « Oorspronkelijk»: Persoonlijkheid auteur zo sterk aanwezigdat werk vrucht moet zijn van zijn intellectuele inspanningen;dus een zekere originaliteit24© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 25. 25. B. INTELLECTUELE EIGENDOMTOEPASSING - Werken die kunnen beschermd worden:• Teksten van allerlei aard en ongeacht de vorm;• Foto’s en afbeeldingen ( rechten fotograaf – recht geportretteerdeop afbeelding);• (Audio) visuele creaties;• Computerprogramma’s;• Databases - “architectuur” van de website;• Etc25© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 26. 26. B. INTELLECTUELE EIGENDOMUITZONDERINGEN en BEPERKINGEN  GEENTOESTEMMING NODIG (ondermeer):• Werken die niet “oorspronkelijk” zijn  feitenkwestie• Werken + 70 jaar na dood van (de langstlevende) auteur(s) Voor inhoud databanken (“sui generis recht”) + 15jaar vanaf 1 januari volgend op jaar van terbeschikkingstelling aan publiek• Publieke redevoeringen (politiek, gerechtelijk, etc,…)• Officiële aktes van de overheid• Citaatrecht (kort, te goeder trouw, niet enkel voorontspanning of commerciële doeleinden,bron en naam auteur vermelden,…) 26© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 27. 27. B. INTELLECTUELE EIGENDOMUITZONDERINGEN en BEPERKINGEN  GEENTOESTEMMING NODIG (ondermeer):• Reproducties voor uitsluitend privé-gebruik (persoonlijkgebruik of intern gebruik <-> Internet);• Didactisch gebruik (<-> maar geen elektronischebibliotheek zelfs al is toegang beperkt)• Toevallige reproducties en mededelingen van werken opopenbare plaatsen• Karikaturen, parodieën of pastiches• Etc (zie Art. 22 AW - voor databanken,zie Art. 22bis AW & Art. 20 quater AW). 27© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 28. 28. B. INTELLECTUELE EIGENDOMIN ALLE ANDERE GEVALLEN : NIET ALTIJD EVIDENT• Één of meerdere auteurs (tekstschrijver, liedjesschrijver,fotograaf, maar ook webdesigner, grafici, informatici,fabrikant voor “inhoud” van databank, etc,) of auteurgebruikt pseudoniem, of is anoniem• Rechten kunnen overgedragen zijn• Beheer kan in handen zijn van een beheersmaatschappij;• Vermelde naam wordt vermoed auteur te zijn tot bewijstegendeel28© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 29. 29. B. INTELLECTUELE EIGENDOMGeldige toestemming ?Belangrijke vormvereisteGESCHREVEN OVERDRACHT met daarin vermeld Vergoeding (kan nul zijn) Exploitatie (gedetailleerde beschrijving) Duur Geografisch gebiedRestrictieve interpretatie in het voordeel van de AUTEUR29© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 30. 30. B. INTELLECTUELE EIGENDOMSPECIFIEK GEVAL: HYPERLINKING• SURFACE LINKING (naar onthaalpagina)=TOEGELATEN, maar:• Van en naar legale sites;• Geen verwarring over de rechthebbende van dewebsite;• Aard hyperlink (beschermde titels, persartikelen, logo’s,etc).• DEEP LINKING (naar onderpagina) = TOEGELATEN maar :• Zelfde voorwaarden als voor surface linking• Tenzij verbodsbepalingen in algemene voorwaarden• INLINE LINKING (element herpubliceren uit pagina derde)=VERBODEN, want• Inkomstenderving reclame (banners &webvertenties op onthaalpagina)• Geen bronvermelding 30©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 31. 31. C. ALGEMENE VOORWAARDEN1. Tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden• Gemakkelijk consulteerbaar + gebruiker moeten kunnen bewaren enuitprinten duidelijk identificeerbare link is voldoende• Aanvaarding : door “Clickwrap agreement” of aan te vinken vakje• LET OP : uitdrukkelijke toestemming voor direct marketing nietvoldoende als in AV (infra);• LET OP : vermelding in vet kader voor het herroepingsrecht (zie verder)2. Taal van de algemene voorwaarden• Moeten in taal zijn van de aangeboden dienst• In geval van vertaling, zal enkel de taal van de gebruiker hemtegenstelbaar zijn3. Wijziging van de algemene voorwaarden• Gebruiksvoorwaarden >< contractsvoorwaarden• Aanpassingen dateren en gebruiker informeren31©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 32. 32. 32IV. ELECTRONISCHE POST© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 33. 33. A. DEFINITIES• DIRECT MARKETING: “het marketingsysteem, gericht op hettot stand brengen of houden van een directe relatie tussenaanbieder en geadresseerde, via post, telefoon en moderneinteractieve kanalen.”• ELECTRONISCHE POST: “elk tekst-, spraak-, geluid- ofbeeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerkwordt verzonden en in het netwerk of de zendapparateur vande ontvanger kan worden opgeslagen tot het door deontvanger wordt opgehaald” (art. 2.2)E-mail MAAR OOK: SMS, MMS, Chat, etc…33© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 34. 34. A. DEFINITIES• RECLAME: “Elke vorm van communicatie bestemd voor hetdirect of indirect promoten van goederen, diensten, of hetimago van een onderneming, organisatie of persoon die eencommerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of eengereglementeerd beroep uitoefent (art. 2.1 E-commerce wet). WEL: puur promotionele berichten (directe promotie) NIET: puur informatieve berichten tenzij zeonrechtstreeks promotie bevatten (indirecte promotie)ONDERSCHEID IN PRAKTIJK- feitenkwestie- onzekerheid34© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 35. 35. B. REGELGEVING1. WANNEER IS DIRECT MARKETING TOEGELATEN OPT- IN SYSTEEM2. ALS TOEGELATEN IS, WELKE REGELS RESPECTEREN OPT-OUT SYSTEEM ANDERE PRIVACY REGELS VERPLICHTINGEN RECLAME35© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 36. 36. B. REGELGEVING1. PRINCIPEDirect marketing enkel toegelaten als men voorafgaandelijk de vrije,specifieke en geïnformeerde TOESTEMMING van de betrokkenebekomt  OPT- IN SYSTEEM2. ELK WOORD BELANGRIJK: “Voorafgaandelijk”: echte opt-in. Niet op het ogenblik vanverzenden promotioneel bericht “Vrije toestemming”: actieve input geadresseerde nodig- NIET: vakje “JA” reeds aangekruist- NIET: stilzwijgende toestemming na verloop termijn36VRAAG 1: WANNEER TOEGELATEN?© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 37. 37. - NIET : weigering toegang producten of diensten alsgeadresseerde “NEEN” antwoordt- NIET: enkel kunnen meedoen aan wedstrijd, tombola alsook toestemming tot publiciteit geeft “Specifiek”:- Toestemming moet rechtstreeks van de betrokkenpersoon komen- Toestemming moet specifiek gericht zijn op publiciteitvan welbepaalde dienstverlener / welbepaaldeproducten of diensten- NIET : publiciteit diensten partners, derden, etc… “Geïnformeerd”: internetgebruiker moet voldoende informatiehebben gekregen om met kennis van zaken toestemming tekunnen gevenBEWIJSLAST: bij verkoper/ dienstverlener 37© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 38. 38. B. REGELGEVING3. HOE BEKOMEN: Schriftelijk Aanvinken vakje op site of specifiek akkoord via apartewebpagina.- Actieve input gebruiker nodig- NIET via algemene voorwaarden (onvoldoende) Via e-mail? Discussie autoriteiten- alle privacy regels zijn voldaan (zie verder)- duidelijk alleen gericht is op bekomen toestemming- e-mail bevat zelf geen reclame → moeilijke interpretatie- niet herhaald binnen redelijke termijn (def “redelijk”?)- Niet voor gevoelige gegevens (medisch, religie, etnisch..) Publiciteit via aangekochte adressenbestanden?- Zelfde regels wegen op verkoper adressenbestandadressenbestand → vaak moeilijk in realiteit38©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 39. 39. B. REGELGEVING4. UITZONDERINGEN: geen toestemming nodig in 2 gevallen: ONPERSOONLIJKE ADRESSEN- Info @.be, contact@, sales@, etc GELIJKAARDIGE PRODUKTEN OF DIENSTEN- Aan bestaande klanten → eerdere contractuele relatie- Gelijkaardige produkten of diensten Niet van partner of derden Feitenkwestie: WEL: verschillende verzekeringen NIET (?) financiële diensten en verzekeringen onzekerheid39© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 40. 40. B. REGELGEVING1. OPT-OUT: De gebruiker moet zich op elk ogenblik kunnenuitschrijven om geen verdere reclame te ontvangen; De gebruiker moet dat op een gemakkelijke & kostelozemanier via elektronische weg kunnen doen zonder motief; De dienstverlener dient binnen redelijke termijnontvangstbevestiging via elektronische post te geven(FOD Economie  maximum 48 uur)40VRAAG 2: ALS ER TOESTEMMING IS,WELKE REGELS RESPECTEREN?© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 41. 41. 2. ANDERE PRIVACY REGELS NAAST OPT-OUT: Cfr supra : privacy regelgeving van toepassing van zodra erverwerking is. in Direct marketing bijna altijd het geval (behalve specifieke viralemarketing → infra) Welke zijn de regels - idem als supra voor internet site- Correcte nauwkeurige verwerking en niet meer/langer danvoor de doeleinden waarvoor bestemd- Aangifte bij Privacy Commissie van verwerking gegevens- Verplichte vermeldingen (Privacy “statement” of -“disclaimer”) Verwijzing naar de PRIVACY WET Naam en adres verantwoordelijke verwerking Doeleinden van de verwerking Kosteloze toegang en recht tot wijziging Praktische toepassingen- E-mail → link of tekst in bericht zelfQuid met SMS, MMS, etc? 41©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 42. 42. B. REGELGEVING3. ANDERE VERPLICHTINGEN: Gemakkelijke: permanente en directe toegang totidentificatie van de aanbieder van elektronische dienstenEN van diegene voor wiens rekening reclame geschiedt- Naam, rechtsvorm, OR nummer, e-mail adres,autorisaties en eventuele zelf regulerende codeswaaronder valt;- E-mail <> SMS, MMS, etc. Vermelding “reclame” indien reclame op zich nietherkenbaar is42© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 43. 43. 43V. VIRALE MARKETING & SOCIALE NETWERKEN© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 44. 44. A. VIRALE MARKETING - DEFINITIEWAT IS VIRALE MARKETING ? Geen wettelijke definitie Geen eenduidige definitie- Verschillende meningen- onzekerheid44© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 45. 45. A. VIRALE MARKETING - DEFINITIE Een neutrale omschrijving - Wikipedia:Virale marketing is een marketingtechniek die poogt ombestaande sociale netwerken te exploiteren om zo de bekendheidvan het merk te vergoten of positieve associaties tebewerkstellingen op een wijze die te vergelijken is met een viraleepidemie. In die zijn lijkt het op mond-tot-mondreclame dieversterkt wordt door het internet, waardoor zeer snel en veelal opgoedkope wijze een groot aantal mensen bereikt kan worden. (bron:Wikipedia - versie 2009.03.10) Een genuanceerde omschrijving: FOD Economie, KMO(…) De eerste bedoeling van de adverteerder is uiteindelijk altijdhet promoten van de verkoop van een product of een dienst, ookal is het bij het begin van de campagne meestal niet onmiddellijkduidelijk dat het om een reclameboodschap of om publiciteit vooreen bepaald merk gaat (…)(bron: Passage uit “Hoe wettelijk is “virale marketing”, januari 2006, FOD Economie, KMO,Middenstand en Energie) 45© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 46. 46. A. VIRALE MARKETING - DEFINITIECONCLUSIE:Geen eenduidige omschrijving, geeneensgezindheidVRAAG: WAT KAN EN WAT KAN NIET?46© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 47. 47. B. VIRALE MARKETING - JURIDISCH KADER1. IS VIRALE MARKETING WETTELIJK TOEGELATEN?[analyse obv. Privacy wetgeving]2. ALS WETTELIJK IS TOEGELATEN, ZIJN ER BEPAALDEVERMELDINGEN VERPLICHT?[analyse op basis van E- commerce wet enhandelspraktijkenwet]472 VRAGEN© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 48. 48. B. VIRALE MARKETING - JURIDISCH KADER3 VORMEN VAN VIRALE MARKETING1. De adverteerder voorziet in een platform waarin bijadressen verzamelt van vrienden/ kennissen van cliënten/prospects en verwerkt deze adressen om ze eenpromotionele boodschap door te sturen, al dan niet mettoestemming van cliënt/ prospect en/of op naam vancliënt/prospect= VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS= VOORAFGAANDELIJKE TOESTEMMING NODIG= ANDERE PRIVACY REGELS RESPECTEREN=  rechtspraak Hoei 30 juni 2008, bevestigd door het hof vanberoep van Luik van 19 juni 2009.48VRAAG 1: IS VIRALE MARKETING WETTELIJK TOEGELATEN?Commercieel : virale marketing heeft het beoogde effect als er geenvoorafgaandelijke toestemming nodig is©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 49. 49. 2. De adverteerder zet de consument aan tot doorzenden van eenpromotionele boodschap op een wijze die consument zelf kiestzonder tussenkomst adverteerderVoorbeelden :1) Eerste geadresseerden (die toestemming hebben gegeven) sturenop eigen initiatief verder via eigen systeem in ‘huiselijk’ kader.Adverteerder heeft geen controle.2) Video’s, blogs, campagnes online of offline → particulier stuurtdoor naar vrienden3) Specifieke sites voor campagne → particulier nodigt vrienden uit4) Spelletjes, wedstrijden → particulier vraagt vrienden deel te nemen5) Sociale netwerken (wordt “fan” van) → particulieren nodigenvrienden uit≠ PRIVACY WET NIET VAN TOEPASSING OP VERZENDING INHUISELIJKE SFEER≠ GEEN VOORAFGAANDELIJKE TOESTEMMING NODIGVAN DERDE GEADRESSERDE≠ GEEN ANDERE PRIVACY REGELS RESPECTEREN49©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 50. 50. 3. De adverteerder stelt enkel een technische toepassing voorom consument toe te laten bericht gemakkelijker te versturenMAAR zonder bijhouden van adressenPRIVACY COMMISSIE >< KOAN1) Privacy commissie: illegaal zonder toestemming want “[ne]semblent pas bénéficier de suffisamment de légitimité à lalumière de la LVP”2) KOAN: legaal want privacy wet niet van toepassing aangeziener geen verwerking is van persoonsgegevens door deadverteerder in zin van art. 1 par. 2 PRIVACY Wet VOORZICHTIGHEID GEBODEN:- WETTELIJKE DEFINITIE BLIJFT RUIM- GEEN GEKENDE RECHTSPRAAK50© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 51. 51. B. VIRALE MARKETING - JURIDISCH KADERMAAR Cfr. E-Commerce wet en marktpraktijkenwet (supra)• Vermelding “publiciteit” als op zich niet duidelijk is• Identificatie van aanbieder van elektronischediensten en/of diegene voor wiens rekening reclamegeschiedt REM OP VIRALE MARKETING51VRAAG 2: ALS WETTELIJK TOEGELATEN, ZIJN ER ANDEREVERPLICHTINGEN?Commercieel :virale marketing heeft het beste effect als het creatief- verrassings-element het commercieel element in de schaduw zet.© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 52. 52. B. SOCIALE NETWERKEN1. Een efficiënte & specifieke vorm van virale marketing : Positief : Enorme marketing opportuniteiten – sluit aan bij detheorie van de ‘conversation’ manager Negatief : user generated content is niet altijd makkelijkcontroleerbaar (commercieel) en moet nauwgezet wordenopgevolgd (juridisch → infra) Vb: een fanclub, een discussieforum, etc Vb:Facebook, Netlog, etc…2. Grote verschil met andere virale marketing : User generatedcontent - Wie is aansprakelijk voor de content? de auteur : JA de host : nee voorzover geen “monitoring”maar moet welonmiddellijk illegale content verwijderen van zodra ze er kennisvan heeft de adverteerder : nee maar idem(cfr ook algemene voorwaarden van sociaal netwerk). 52©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 53. 53. 53VI. ONLINE CONTRACTEREN© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 54. 54. ALGEMENE VERPLICHTING1. Algemene informatieplicht aan consument2. Privacy3. Algemene verkoopsvoorwaarden4. Eerlijke marktpraktijken5. Verkoop op afstand54©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 55. 55. VERKOOP OP AFSTAND1. Duidelijke, volledige en tijdige informatie over aanbod enaanbieder2. Herroepingsrecht (14 kalenderdagen na levering ofovereenkomst) Terugzenden : zonder boete, zonder motief Informatie : omkaderde en vetgedrukte vermelding inalgemene voorwaarden! (anders termijn van 3maanden) Verzendkosten ?3. Terugbetaling: binnen 30 dagen na kennisgeving uitoefeningrecht4. Uitzonderingen: goederen op maat/bestelling, onmiddellijkstartende diensten, levensmiddelen, dag- en weekbladen, …55©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 56. 56. ONLINE CONTRACTEN: LAATSTE TIPS1. Bewijs: < 375 euro : vrijheid van bewijs > 375 euro : onderhandse akte nodig2. Bestelbonnen, algemene voorwaarden, tickboxes,elektronische facturen en handtekeningen,…3. Bevoegdheid rechtbanken: consument mag thuis spelen56©KoanLegalStrategies2012.Allrightsreserved.
 57. 57. 57ALGEMENE CONCLUSIE & VRAGEN© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 58. 58. Jan DECORTEPartner - Corporate & ITjdc@koan.eu© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.
 59. 59. 47 rue de MonceauFR 75008 ParisT: +33 (0)1 56 69 71 20F: +33 (0)1 56 69 71 14www.koan.euVorstlaan, 100B 1170 BrusselT: +32 (0)2 566 90 00F: +32 (0)2 566 90 10© Koan Legal Strategies 2012. All rights reserved.

×