Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare introductiva GDPR

704 views

Published on

Prezentare introductiva despre Regulamentul UE privind protectia datelor personale. Realizat la Webinarul organizat de Oracle pe 9 mai 2017

Published in: Law
 • Be the first to comment

Prezentare introductiva GDPR

 1. 1. Ce noută i aduce GDPR i care esteț ș impactul acestuia asupra companiilor din România? Câteva responsabilită i i obliga ii pentruț ș ț firme 9 mai 2017, Webcast Oracle Bogdan Manolea
 2. 2. GDPR GDPR – General Data Protection Regulation – Regulamentul general privind protec ia datelor – Regulamentul UE 2016/679ț  Directă aplicare în legisla ia internă (va înlocui legeaț 677/2001)  Domeniul larg de aplicare – orice persoană (fizică sau juridică) care prelucrează date cu caracter personal  Sanc iuni impresionanteț  Până la 10 milioane euro sau 2% din cifra de afaceri  Până la 20 milioane euro sau 4% din cifra de afaceri
 3. 3. Domeniu de aplicare date cu caracter personal - orice informa ii privind oț persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identită ii sale fizice, fiziologice, genetice,ț psihice, economice, culturale sau sociale
 4. 4. Noută i pentru Româniaț  Fără notificare/înregistrare  Principiul “one stop shop”  Responsabilitate i conformare (ș compliance)  Data protection by design and by default (începând cu momentul conceperii i în mod implicit)ș  Notificarea pentru încălcarea securită iiț  Responsabilul pentru protec ia datelorț  Evaluarea de impact asupra protec iei datelor personaleț  Coduri de conduită i certificareș
 5. 5. GDPR - Notificarea  Notificarea privind încălcarea securită ii datelor personaleț  În cazul în care are loc o încălcare a securită ii datelor cuț caracter personal, operatorul notifică acest lucru (...), fără întârzieri nejustificate i, dacă este posibil,ș în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cuno tin ă deș ț aceasta (…)  „încălcarea securită ii datelor cu caracter personal”ț înseamnă o încălcare a securită ii care duce, în modț accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea (...), sau la accesul neautorizat la acestea;
 6. 6. GDPR – Notificarea (2) Notificarea privind încălcarea securită ii datelorț personale:  Către Autoritate (ANSPDCP)  Sau către persoanele vizate, daca “este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile i libertă ile persoanelor fizice”ș ț  Excep ie: criptarea (sau alte măsuri tehnice similare)ț sau riscul ridicat nu mai este susceptibil să se materializeze;
 7. 7. GDPR - securitate  Securitatea prelucrării (art 32) (1) Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării i natura,ș domeniul de aplicare, contextul iș scopurile prelucrării, precum iș riscul cu diferite grade de probabilitate i gravitate pentru drepturile i libertă ileș ș ț persoanelor fizice, operatorul i persoana împuternicită deș acesta implementează măsuri tehnice i organizatoriceș adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
 8. 8. GDPR - securitate  Deci poate include (art 32) (a) pseudonimizarea iș criptarea datelor cu caracter personal; (b) capacitatea de a asigura confiden ialitatea, integritatea,ț disponibilitatea i rezisten a (ș ț resilience) continue ale sistemelor iș serviciilor de prelucrare; (c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal i accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc unș incident de natură fizică sau tehnică; (d) un proces pentru testarea, evaluarea i aprecierea periodiceș ale eficacită ii măsurilor tehnice i organizatorice pentru aț ș garanta securitatea prelucrării.
 9. 9. GDPR – securitate (2)  Aderarea la un cod de conduită aprobat (Art 40), sau la un mecanism de certificare aprobat (Art 42) poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze îndeplinirea cerin elor deț securitate
 10. 10. Mul umescț 9 mai 2017 Bogdan Manolea

×