Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frontend

197 views

Published on

Frontend

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Frontend

  1. 1. FRONTEND čomu sa vyvarovať, s čím počítať
  2. 2. Ú V O D • Byť pri návrhu wireframeov • Aktívne podnety • Zaznačovanie bodov prípravu zmluvy
  3. 3. K L I E N T • Byť pri stretnútí s klientom • Zistovať krajné situácie • Počítať s rezervami a neznalosťou klienta
  4. 4. G R A F I K A • Výber vhodnej šablóny • Komunikácia s grafikom, pred poslaním návrhu klientovi • Minimálna práca navyše • Doprogramovanie nelogicných, náročných riešení • Komunikácia s klientom pri ukážke grafického návrhu
  5. 5. P R O G R A M O VA N I E • Rátať s rezervami • Intuícia • Prehľadný kód • Pri vracaní sa kvôli zmenám • Kvôli zásahu iného programátra v budúcnu • Špekovačky - podstatná časť • Uspokojenie programátorkých chúťok • Spokojný klient - príjemne prekvapenie
  6. 6. U K Á Ž K A K L I E N T O V I • Príprava admin prostredia • Myslieť na klientovu logiku • Obmedziť funkcie • Otestovanie pred poslanim klientovi • Menej programovania navyše
  7. 7. Z ÁV E R • Spokojný klient • Spokojný vedúci projektu • Spokojný programátor
  8. 8. Ď A K U J E M Z A P O Z O R N O S Ť

×