Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

StartUpOpen 2011 - Projekat25

2,268 views

Published on

Presentation submitted for StartUpOpen 2011 competition, a part of BlogOpen conference

 • Be the first to like this

StartUpOpen 2011 - Projekat25

 1. 1. FMS – Farm management system by M2S CodeInovations
 2. 2. Za što FMS ? <ul><li>Nepostojanje kvalitetnog softvera pomo ću kojeg se prati poslovanje farme na našem tržištu. </li></ul><ul><li>Efikasno i relativno jednostavno evidentiranje i praćenje svih relavantnih podataka vezanih za samu farmu. </li></ul><ul><li>Centralizovanost svih podataka. </li></ul><ul><li>FMS je zasnovan na open source tehnologijama kako bi se maksimalno smanjili troškovi razvoja, kao i troškovi implementacije i održavanja. </li></ul><ul><li>Jednostavna proširivost sistema na ostale grane poljoprivrede. </li></ul>
 3. 3. Struktura FMS-a <ul><li>Kartoni </li></ul><ul><li>Administracija podataka </li></ul><ul><li>Finansije i kvalitet mleka </li></ul><ul><li>Izveštaji </li></ul>
 4. 4. Struktura FMS-a (Kartoni) <ul><li>Evidentiranje i praćenje podataka o kartonima grla (krava, bikova i teladi). </li></ul><ul><li>Evidentiranje i praćenje podataka o stanju grla – zdravstveno stanje, uspešnost oplodnje, praćenje statusa steonih krava i sl i čno. </li></ul><ul><li>Evidentiranje i praćenje podataka o veterinarskim intervencijama. </li></ul>
 5. 5. Struktura FMS-a (Administracija) <ul><li>Administracija parametara koji direktno utiču na cenu mleka (ukoliko dođe do promene parametara ili cene mleka, svi podaci se jednostavno modifikuju). </li></ul><ul><li>Trajno evidentiranje istorije promena parametara koji utiču na cenu mleka i same cene mleka zbog tačnosti ranijih izveštaja. </li></ul>
 6. 6. Struktura FMS-a (Finansije i kvalitet mleka) <ul><li>Evidentiranje i praćenje podataka o proizvedenoj količini mleka, kao i o kvalitetu mleka na osnovu rezultata uzorkovanja. </li></ul><ul><li>Automatsko izračunavanja cene mleka, ukupne vrednosti proizvedenog mleka, kao i obaveze za PDV na osnovu unetih podataka na kraju meseca. </li></ul><ul><li>Mogućnost izračunavanja cene mleka, vrednosti mleka i obaveze za PDV i u toku meseca, na osnovu raspoloživih podataka o rezultatima uzorkovanja (minimum jedno uzorkovanje). </li></ul>
 7. 7. Struktura FMS-a (Izveštaji) <ul><li>Mesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji pregled finansijkog poslovanja farme po višestrukim kriterijumima . </li></ul><ul><li>Detaljan pregled kartona svakog grla sa svim relevantnim podacima. </li></ul><ul><li>Pregled svih kartona unutar farme po višestrukim kriterijumima. </li></ul>
 8. 8. Prednosti FMS-a <ul><li>Jednostavna implementacija koja zahteva vrlo malo vremena i troškova. </li></ul><ul><li>Visok nivo fleksibilnosti – relativno jednostavno je moguće izmeniti rad sa ključnim podacima. </li></ul><ul><li>Jednostavno korišćenje i brzo ovladavanje osnovnim funkcionalnostima programa. </li></ul><ul><li>Sva potrebna administracija je integrisana unutar samog programa, tako da je potreba za održavanjem svedena na minimum. </li></ul><ul><li>Jednostavna nadogradnja programa novim funkcionalnostima bez narušavanja postojeće programske strukture. </li></ul>
 9. 9. Budućnost FMS-a <ul><li>Proširenje na ostale poljoprivredne grane, sa naglaskom na ostale grane stočarstva. </li></ul><ul><li>Umrežavanje i povezivanje među proizvođačima, radi razmene iskustava i informacija. </li></ul><ul><li>Izrada mobiln ih verzij a aplikacije za vodeće operativne sisteme poput Android - a i Windows Phone 7. </li></ul><ul><li>“ Virtuelna pijaca”. </li></ul>
 10. 10. “ Virtuelna pijaca” <ul><li>Direktno je povezana sa umrežavanjem proizvođača. </li></ul><ul><li>Pregled podataka o grlima i poljoprivrednim proizvodima svake farme koji su dostupni za prodaju. </li></ul><ul><li>Ostvarivanje kontakta kupca i prodavca, mogućnost rezervacije grla ili određene količine poljoprivrednih proizvoda, mogućnost davanja ponude ostalim farmama u mreži i sl ično . </li></ul><ul><li>Programska podrška do trenutka trgovine . </li></ul><ul><li>Čuvanje podataka o svim transakcijama na “virtuelnoj pijaci” sa delovima za “javnost” i sa delovima koji se odnose na “privatnu” transakciju i koji su vidljivi samo učesnicima pomenute transakcije. </li></ul>
 11. 11. KRAJ!!!

×