Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politicki astroturfing - rezultati istrazivanja, Srbija

Politički astroturfing, pojava koju u Srbiji nazivamo "botovi", istraživana je tokom četiri meseca, kao fenomen koji utiče na komunikaciju na Tviteru, povećava govor mržnje i uvreda, i može da utiče na javno mnjenje, ili, tačnije, atmosferu na mreži. U prilogu je deo najbitnijih zaključaka naučne socio-psihološke, kao i kvanitatitativno/kvalitativne analize. Istraživanje sproveo Centar za nove medije Liber, kao partner Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Autori i saradnici na projektu: Tatjana Vehovec, Roman Vehovec, Nikola Jovanović, Nikolina Ljepava, Marko Škorić i Aleksej KišjuhasAstroturfing

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Politicki astroturfing - rezultati istrazivanja, Srbija

 1. 1. PROJEKAT ASTROTURIFING I DIGITALNA PISMENOST Ko su botovi? Kako znamo da postoje? Kako znamo šta i kako rade? Zašto nas se to tiče? Centar za nove medije Liber www.blogopen.rs  @blogopen  libercentar@gmail.com mart 2015.
 2. 2. Tokom ovog istraživanja* Prikupljeno je i analizirano 15.700 tvitova koje je objavilo 7.459 tviteraša *nije povređen nijedan tviteraš
 3. 3. Za potrebe eksperimenta #netbot 24. februara 2015. Regrutovano je 14 anonimnih botova – početnika Aktivirano 8 poznatih tviteraša da pojačano tvituju Organizatori tvitovali kao sumanuti -- Botovi su ukupno zaradili 55.025,00 din, a na ime poreza i doprinosa država je zaradila 31.957,00 din -- Većina tviteraša koji su pod svojim imenom pojačanom tvitovali, nije želela honorar niti ugovor, već nam je pomogala iz čistog zadovoljstva i podrške. -- Saradnici koji su hteli, dobili su Ugovor o delu za poslove botovanja kao i honorar za svoj rad.
 4. 4. Na obuci za botove, osim edukacije ponudili smo i sendviče i sokiće
 5. 5. Statistika #NetBot 2.563 objavljenih tvitova 463 tviteraša 1.182.938 potencijalni doseg (reach) 11.073.962 potencijalne impresije 1850 pozitivnih tvitova 216 negativnih (svi 22. februara tokom najave) 497 neutralnih (koje samo prenose informaciju)
 6. 6. Komparativna statistika Praćene su, analizirane i upoređene kampanje: #kzn 12. feb (opterećena botovima) #oslobodimedije 12. feb (organska komunikacija) #netbot 22. i 24. feb (ne/opterećena našim botovima)
 7. 7. Botovi / following-followers / profilna fotografija / aktivnost
 8. 8. Zašto je bitno da li ima ili nema botova po zadatku na nekom hashtagu? Zbog količine uvreda i govora mržnje Zbog opšte atmosfere na konverzaciji Zbog međusobnih odnosa na makro-nivou tviter mreže
 9. 9. Udeo govora mržnje* u botovanoj i organskoj konverzaciji na nekom hashtagu Kada ima botova na hashtagu: 12% Kada nema botova: 1% *Govorom mržnje u najširem smislu, karakterišemo svaki govorni čin koji nosi tešku uvredu, bezrazložni ad hominem napad, ličnu kvalifikaciju, direktnu psovku...
 10. 10. 523 uvredljive kvalifikacije izbrojano je među 2.384 tvita koji pominju botove. Skoro četvrtina!!
 11. 11. Analiza pominjanja reči “botovi” u periodu od 30 dana 2.384 tvita 1.228 tviteraša Nijedan izvan Srbije 523 uvredljive reči / kvalifikacije 1.077 tvitova u kojima se optužuje SNS da su botovi 217 tvitova u kojima se optužuje opozicija (DS) da su botovi 939 tvitova opšteg pominjenja botova, bez adrese
 12. 12. Neki zaključci Nakon detaljne kvantitativne i kvalitativne analize dobijenih podataka moguće je predstaviti nekoliko instruktivnih zaključaka ovog istraživanja, kao i ponuditi njihovo naučno objašnjenje.
 13. 13. Polarizacija i autosegregacija Istraživanje je ukazalo na izuzetnu političku polarizaciju aktera obuhvaćenih ovim društvenim digitalnim eksperimentom. Korisnici određenog hashtaga u svojoj komunikaciji najčešće ne dolaze do nekih zajedničkih i/ili pomirljivih stavova, već političke zajednice koriste društvene mreže kao sredstvo autosegregacije.
 14. 14. Homofilija Aktere odlikuje visok stepen homofilije. Na Tviteru "obični" korisnici i političari koji stupaju u interakciju to čine u okviru istog simboličkog okvira. Koriste isti jezik, referišu ka sličnim pojavama, stvarima, događajima i često je prisutan i sličan sadržaj. Što je najvažnije – oni su ukorenjeni u istoj društvenoj mreži.
 15. 15. Taktike političke borbe Kada je reč o samom sadržaju (negativnih) tvitova, odnosno tvitova koje šalju astroturferi, primećene su brojne pravilnosti u vidu specifičnih (konverzacijski neprimerenih i logički neutemeljenih) taktika političke borbe političkih astroturfera. Među tim taktikama dominiraju pokušaji diskreditacije događaja, organizatora, učesnika, samih heštagova itd., uz taktiku prebacivanja (ili kidnapovanja) diskusije na neke druge teme.
 16. 16. Brzina delovanja Ne odgovara prirodnoj ili organskoj komunikaciji. Uz varijablu veličine mreže (pratilaca) ovo predstavlja važan faktor kada je reč o uticajnosti astroturfing komunikacije. Na primer, astroturferi tvituju veliku količinu tvitova za kratko vreme (3 ili 4 u minuti), uz još brže akcije retvita i fejva (6, odnosno 10 u minuti).
 17. 17. Značaj centralnosti "Novi" astroturferi (angažovani za potrebe eksperimenta) ne utiču na domet, impresije i konverzaciju zbog svog oskudnog društvenog kapitala u mreži. Za stvaranje relevantnih astroturfera neophodni su i kontinuitet delovanja i njihovo umrežavanje ili povezivanje.
 18. 18. Značaj društvenog kapitala "Novi" astroturferi (angažovani za potrebe eksperimenta) ne utiču na domet, impresije i konverzaciju zbog svog oskudnog društvenog kapitala u mreži. Za stvaranje relevantnih astroturfera neophodni su i kontinuitet delovanja i njihovo umrežavanje ili povezivanje.
 19. 19. Snaga slabih veza Zbog snage slabih veza u mrežama KPK* uticaj astroturfinga na javno mnjenje je veoma snažan. Ideja o "snazi slabih veza" Marka Granovetera znači da slabe veze predstavljaju most između dve guste mreže jakih veza (bliskih prijatelja). *kompjuterski posredovana komunikacija
 20. 20. Pozicija strukturne rupe Pojedinci koji se nalaze na poziciji strukturne rupe su zapravo pojedinci koji generišu "dobre ideje", uprkos prevalenciji astroturfinga. Posredovanje putem strukturnih rupa između grupa omogućava sagledavanje opcija koje inače nisu vidljive, što je mehanizam preko kojeg posredovanje postaje oblik društvenog kapitala. Ljudi koji stoje blizu rupa u strukturi mreže pod većim su "rizikom" da imaju dobre ideje.
 21. 21. Komunikacija Učešće astroturfera u diskusiji modifikuje sentiment diskusije i umesto neutralnog do pozitivnog (prisutnog kada nema astroturfera), preovlađujući sentiment komunikacije postaje negativan, sa visokim udelom govora mržnje.
 22. 22. Sa socijalno-psihološkog aspekta, u međuljudskim odnosima svaka individua teži da bude prihvaćena i da se njeni stavovi, verovanja i mišljenja i postupci odobravaju. To odobravanje, nazvano još i psihološka validacija, predstavlja značajan motivator u interpersonalnoj komunikaciji; upravo zato postupci i komunikacija koja za cilj ima izazivanje i omalovažavanje verovanja i stavova i proizvodi reakciju odgovora i uključivanja u takvu komunikaciju, doprinoseći na taj način viralnosti negativnog sentimenta. Viralnost negativnog sentimenta
 23. 23. Virtuelna disinhibicija Agresivnost u konverzaciji posledica je nekoliko psiholoških osobina sajberprostora, pre svega virtuelne disinhibicije koja posebno u uslovima anonimnosti može da dovede do ispoljavanja agresivnih ponašanja (flejming, agresivniji odgovori, neprijateljstvo, vređanje).
 24. 24. Deindividuacija Deindividuacija se javlja u grupama, kada je usled identifikacije sa grupom, smanjena individualna svest i može dovesti do nasilnog ponašanja u grupi.
 25. 25. Sajberbuling Prilikom organizovane provokacije pojedinca sa više različitih naloga simultano, dolazi se do situacija u kojoj su određeni korisnici direktne žrtve grupnog napada koji može prerasti u tipični sajberbuling. Grupno razmišljanje i delovanje astroturfera dovodi do njihove međusobne podrške, te stupanje u intenzivniju raspravu sa jednim može dovesti do uključivanja većeg broja njih.
 26. 26. Efekat posmatrača u online okruženju Iako drugi učesnici u konverzaciji primećuju šta se dešava, njihova reakcija najčešće izostaje i žrtva je uglavnom ostavljena da se sama brani od napada koji dolazi sa više strana. Ovo ponašanje je tipično kako za standardni tako i za online sajberbuling i predstavlja ekspresiju efekta posmatrača u online okruženju
 27. 27. Psihološki efekti participacije u astroturfing aktivnostima Eksperiment izveden na Twitteru u okviru projekta društvenog digitalnog eksperimenta omogućio je do sada jedinstven uvid u ovaj aspekt astroturfinga, kroz istraživanja obavljena pre i posle angažmana na ovoj vrsti aktivnosti kojima su ispitani stepen stresa i stavovi Internet tima astroturfera o ovoj vrsti angažmana.
 28. 28. Povećanje indikatora stresa Povećanje indikatora stresa pre-posle, ukazuje na to da angažovanje u astroturfing aktivnostima deluje na povećanje nivoa emotivnog stresa, čak i u okolnostima kada nije bilo direktnih konfrontacija sa drugim diskutantima ili organizovanog napada kakav se kod astroturfinga često dešava.
 29. 29. Osećanja tokom konflikta Ispitanici su se tokom konflikta osećali iznervirano, razočarano i uznemireno, posebno u slučajevima kada cilj nije bilo opovrgavanje mišljenja i stavova već se diskusija pretvarala u lične napade.
 30. 30. Efekat posmatrača Ispitanici primetili grupni napad sa više različitih naloga na jednu osobu i to je izazvalo loš osećaj kod njih, ipak, nijedan se nije uključio u konverzaciju. Ovakve reakcije mogu se pripisati ranije pomenutom efektu posmatrača u online okruženju, koji je jedna od tipičnih reakcija u slučajevima sajberbulinga.
 31. 31. Stepen napora Stepen napora koji iziskuje učešće u diskusijama na društvenim mrežama obrnuto je proporcionalan količini iskustva. Iskusni tviteraši angažovani u okviru eksperimenta ocenili su da im dvočasovno neprekidno angažovanje nije naporno (40.91%), dok je manje iskusnim tviterašima angažovanim na astroturfingu ono bilo donekle ili veoma naporno (59.09%).
 32. 32. Nivo stresa Na skali od 1 do 5 (1-nimalo stresno, 5-izuzetno stresno) dobijena je srednja ocena 2,73, što pokazuje da ispitanici doživljavaju svoj zadatak kao donekle stresan. Najveći broj ispitanika, njih preko 40%, dao je ocenu 3 (donekle stresno), a svega 22,7% ispitanih ne smatra da dvočasovno astroturfersko angažovanje utiče stresogeno na njih.
 33. 33. Motivacija Preko 63% uzelo je učešća jer je lično zainteresovano za ovu temu. Za 45% ispitanika puka radoznalost je bila motiv, dok je nešto manje od trećine (po 32%) istaklo finansijsku motivaciju i pomoć prijateljima kao pokretače za učešće u eksperimentu.
 34. 34. Naši botovi ovo ne bi ponovili Preko 86% ispitanika ne bi bilo spremno da se bavi astroturfingom u dužem vremenskom periodu, iako im ovakvo angažovanje ne predstavlja niti veliki napor, niti drastičan izvor stresa.
 35. 35. Ovo je TLDR verzija celokupnih rezultata projekta Astroturfing – društveni eksperiment i digitalna pismenost koji je CNML sproveo kao partner "Fondacije za otvoreno društvo, Srbija" decembar 2014-mart 2015. Autori projekta: Tatjana Vehovec, Roman Vehovec, Nikola Jovanović, i stručni saradnici Nikolina Ljepava, psihološkinja i sociolozi Marko Škorić i Aleksej Kišjuhas

×