Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Građani u dijalogu o Kosovu [istraživanje, Vol1.]

264 views

Published on

Istraživanje javnog mnjenja građana na društvenoj mreži Facebook, i tumačenje narativa, emocija, poruka koje građani iskazuju kroz komentare i diskusiju, a tiču se dijaloga o Kosovu ili kosovskog pitanja, generalno..

Istraživanje je deo projekta "Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu" a predstavlja prvi, od planirah pet istraživanja javnog mnjenja na Internetu. U ovom ciklusu se odnosi na period od 24. jula do 31. oktobra 2017. godine.

Istraživanje sprovodi Centar za nove medije Liber, a projekat podržava Fond za otvoreno društvo, Srbija.

Autori: Tatjana Vehovec, Svetlana Slijepčević, Aleksej Kišjuhas, Roman Vehovec

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Građani u dijalogu o Kosovu [istraživanje, Vol1.]

 1. 1. DIJALOG O KOSOVU Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu #1 Centar za nove medije Liber, 2017 Istraživanje javnog mnjenja na Facebooku, (24. jul - 31. oktobar 2017). 
 2. 2. Tema i cilj istraživanjaUvod Unutrašnji dijalog o Kosovu, šta nam govori glas javnosti? # U kojoj meri su građani uključeni u temu # Koji je noseći sentiment diskursa # Koje su noseće odlike diskursa # Koji je kontekst narativa na mrežama #2
 3. 3. Vrste analizeAnalitika Izvor: komentari na Facebook postove u kojima se pominje, ili diskutuje o Kosovskom dijalogu i o pitanju Kosova. Kvantitativna  Kvalitativna - sentiment diskursa Kvalitativna - sociološko tumačenje diskursa Kvalitativna - lingvističko tumačenje diskursa #3
 4. 4. Analitika Psihološke, lingvističke i sociološke kategorizacije Sentiment: pozitivan / negativan / neutralan Komunikacioni nivo: pretnja, kletva, (dis)kvalifikacije, predviđanje, nagađanje, poziv na akciju (De)konstrukcija narativa: Izdaja, obmana, realnost, prodaja, bezuslovno/uslovno (ne)prihvatanje #4
 5. 5. SENTIMENT01 Ukupan sentiment diskursa Pozitivan (12.20%) Neutralan (10.70%) Negativan (72.30%) Neodrediv (4.80%) Sentiment je određen prema odnosu svakog pojedinačnog komentara prema temi:  Dijalog o Kosovu i rešavanje kosovskog pitanja i emociji koja je iskazana u narativu. Sentiment nije određen kada je komentator izneo oprečne stavove i emocije, koje se nisu mogle  tačno uvrstiti u jedan od tri kriterijuma. ne odobrava dijalog 72.3% #5
 6. 6. SENTIMENT- po izvorima02 Sentiment po izvorima Poztivan Neutralan Negativan Dnevne novine i m.. Političke partije Nedeljnici i NVO.. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Izvori dnevnih, nedeljnih i nezavisnih portala su posmatrani kao generički, odnosno organski dijalog na koji ne utiče pripadnost određenoj partiji ili ideologiji. najviše pozitivno orijentisanih komentara prema dijalogu na nedeljnicima i NVO portalima 29.4% #6
 7. 7. Angažovanost:03 udeo angažmana građana na stranicama političkih partija Narodna SPS PSG Nova LDP SNS SRS DJB Dveri 0.4% 0.4% 0.5% 0.9% 4.7% 5.6% 11.4% 17.2% 59% *Iz prikaza izostaje DS, jer u vreme procesa analize stranica ove partije nije bila dostupna. #7
 8. 8. TRENDOVI I TEME04 VS Negativni narativ i negativni sentiment karakteriše većinu komentara. U njih spadaju teme: • Izdaja • Prodaja • Obmana Neutralni i pozitivni sentiment (i incidentno negativni) pronalazi se u komentarima čija je tema • Realnost bilo da je reč o tome da je realno što imamo Dijalog ili da je realno da Kosovo nije u sastavu Srbije 77.5 % 22.5 % Ukupan odnos negativnog i pozitivnog diskursa posmatran kroz tipove narativa, odnosno teme u komentarima.  #8
 9. 9. Etnonacionalizam 52% komentatora dnevnih novina i 56.6%  komentatora političkih partija smatra da je dijalog o Kosovu, izdaja. upadljivo manje (35.3%), to misle čitaoci nedeljnika i NVO portala. Celokupan diskurs o izdaji insistira na svojevrsnom organskom jedinstvu nacije i teritorije na koju se polaže izvesno "istorijsko" pravo. Taj narativ je očigledan u dominantnom političkom diskursu o Kosovu kao neodvojivom, neotuđivom i integralnom delu Srbije, dok sve alternativne diskurse o(t)pisuje ili deligitimizuje kao "izdajničke". narativ o izdaji #9
 10. 10. Prihvatanje, rezignacija i odbijanje najčešće zastupljen među čitaocima nedeljnika i NVO portala (41.2%). najmanje među pratiocima političkih portala i dnevnih listova (20%). Prihvatanje realnosti ili rezigniranost zbog toga što je dijalog o Kosovu realnost karakteriše narativ prosečno jedne trećine aktivnih učesnika u konverzaciji na ovu temu.    Jedan, manji deo komentara konstatuje da je "gubitak Kosova" realnost koja ih ljuti, koju odbijaju da prihvate i obračunavaju sa protivnicima ("izdajnicima"). Većina narativa je ipak neutralna po emociji, bilo da je pomirena ili je saglasna. narativ o realnosti #10
 11. 11. Personifikovan narativ da je cela priča oko dijaloga o Kosovu obmana, najređe misle simpatizeri (svih) političkih partija (10.3%).  među ostalima prosečno malo više od četvrtine veruje da je ceo dijalog obmana.  Narativ koji je najčešće politički ili dnevnopolitički i najsnažnije se obračunava sa Aleksandrom Vučićem, pre svega personalno. U komentarima iz ove grupe najvidljiviji je odnos i prema samom Dijalogu, ali i prema inicijatoru unutrašnjeg Dijaloga. Samo Kosovo kao tema je u drugom planu.   Ovaj narativ karakteriše izrazito negativan sentiment, u kojem je Dijalog percipiran kao svesna ili namerna obmana. narativ o obmani #11
 12. 12. Trampa, trgovina, usluga, uslov najmanje zastupljen diskurs u kojem najređe simpatizeri političkih partija misle da je "Kosovo prodato" (5.4%), dok to najviše misle čitaoci nedeljnika i NVO portala (11.8%). Narativ u kojem se misli da je Dijalog nansijski motivisan, te u njemu dominiraju motivi novca, akciza, rudnih bogatstava... Druga grupa komentara prodaju de niše kao nematerijalnu, odnosno način da Srbi na Kosovu dobiju neku korist od Dijaloga. Treću grupu karakteriše realni odnos prema "gubitku Kosova", posmatran kao gotovu, kupoprodajnu stvar, obično za neke interese. narativ o prodaji Vidi više o prodaji kroz "Metafore o prodaji" [slajd 16] #12
 13. 13. KROZ METAFORE05 VS Aktivan odnos, meren kroz narativ koji sadrži  • poziv na akciju (agitovanje) • preporuku • pretnju Pasivan odnos koji sadrži • kletve • predviđanja • kvalifikative Politički diskurs neinstitucionalizovanog tipa, tumačen kroz govorne radnje pretnji, kvali kacija, agitovanja, predviđanja/nagađanja i kletvi aktivan Vs. neaktivan odnos 81.3 % 18.7 % #13
 14. 14. Lokalni i makro činovi građani na mrežama najčešće predviđaju, odnosno, nagađaju šta se dešava ili će se desiti (43.4%], a najređe imaju neku preporuku šta da se radi (2.5%). Više od trećine građana se u svom narativu služi (dis)kvalifikacijama sagovornika ili pojedinaca u vlasti.  Među tipičnim "makro" i "lokalnim" govornim činovima, karakterističnim za diskurs komentara, izdvajaju se - pretnja,   - kletva,  - kvali kacije / diskvali kacije,  - predviđanje / nagađanje,  - poziv na akciju (agitovanje) U ovoj analizi, govorni činovi su poslužili kao instrument za razotkrivanje pojmovnih metafora kojima se razumeju ključni koncepti u vezi sa Dijalogom. Govor #14
 15. 15. Vrste metafora Izrade zadataka, ocenjivanje, učenje i nauk... Metafore potčinjenosti Igranje uloga, napisan scenario, politika i odluke kao predstava... Telo, srce, krv, vitalni organ Škola, vremenska nepogoda, sile, vojska Predstava, scenario, uloge, režijaMetafore igre Zdravstvene metafore "Srbija je telo, Kosovo je srce" #15
 16. 16. Kosovo kao predmet kupovine i krađe, ili kao poklon, posmatran kroz vremensko-modalni plan. Predmet koji je prodat Predmet koji se sada prodaje Predmet buduće prodaje Metafore opredmećenog Kosova Najčešća kategorija. Stavovi da se prodaja dogodila u prošlosti i da je ovo svršen čin. Diskurs u kojem se tvrdi ili pretpostavlja da je Dijalog druga reč za prodaju. Najređe zastupljena kategorija koja pokazuje veru ili sumnju da će do prodaje tek doći. #16
 17. 17. Komunikacija kroz izvore# Predviđanjem ili nagađanjem se najčešće bave korisnici Facebooka koji čitaju nedeljnike i portale NVO, a najređe čitaoci dnevnih novina. Predviđanje/nagađanje Dnevne novine Političke partije Nedeljnici i NVO 34.4% 48.2% 50.6% Poziv na akciju najčešće se čuje sa fan stranica političkih partija, a najređe među čitaocima nedeljnika i NVO portala. Agitovanje Dnevne novine Političke partije Nedeljnici i NVO 8.8% 11% 3.5% Šta da se radi? Preporuku najčešće imaju čitaoci dnevnih novina, a najređe simpatizeri i članovi političkih partija. Preporuka Dnevne novine Političke partije Nedeljnici i NVO 3.6% 1.8% 2.4% Izbor podataka i nalaza iz istraživanja #17
 18. 18. Srbija je oštro polarizovano društvo kada je reč o "Kosovoskom dijalogu" kao instrumentu za rešenje kosovskog pitanja. Polovina građana na društvenoj mreži Facebook apriori odbija dijalog o Kosovu. Druga polovina koristi narativ o realnosti, osećaju obmane i konstatacije o racionalnoj prodaji.   Samo petina građana ima aktivan odnos prema Kosovu i dijalogu o Kosovu (možda bi preduzela nešto), dok velika većina iskazuje samo podignut emocionalni naboj, bez konkretnog predloga rešenja, agitacije ili preporuke. Posmatrano kroz pojmovne metafore, građani svojim narativom iskazuju visok osećaj da su / da smo u poziciji potčinjenosti ili inferiornosti (metafora škole, vremenske metafore sila i neprilika, kao i metafora igre u predstavi koju režira neko drugi, bilo je da to predsednik Srbije lično, ili EU, Amerika, "Zapad"). Stavovi o dijalogu o Kosovu i kosovskom pitanju najređe su iskazani zasebno, kao stav građana prema temi, već se najčešće reflektuju kroz iskazivanje odnosa, stavova i emocija prema Rusiji, EU i Aleksandru Vučiću. Da je gubitak Kosova realnost, najčešće tvrde ili su saglasni sa tim, čitaoci nedeljnika i NVO portala (čak polovina), dok nešto više od polovine čitalaca dnevnih novina i informativnih kanala smatra da je reč o izdaji. Rezime #18
 19. 19. Vol. 1#1 Izvor za istraživanje su komentari i podkomentari na društvenj mreži Facebook, koje su građani iznosili kao svoje mišljenje. Za prikupljanje i analitiku javnih podataka sa ove mreže, korišćena je originalno razvijena aplikacija CNM Liber, koja je omogućila statističku analizu i višeslojno analiziranje svakog podatka (komentara i podkomentara), po kriterijumima koje je zadao stručni tim CNM Liber, konsultanti i stručni saradnici organizacije.  Obrađeno je 4.655 javnih postova (objava) sa 28 Facebook destinacija. Prikupljeno je više desetina hiljada komentara među kojima je izdvojen relevantan izbor, na osnovu teme i predmeta istraživanja. Ovo su rezultati prvog ciklusa istraživanja u okviru projekta koji sprovodi CNM Liber, "Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu - istraživanje javnog mnjenja na društvenim mrežama". Prezentacija rezultata istraživanja je skraćeni, ilustrativni i sastavni deo stručne analize objavljene u formatu elektronske publikacije, koja je dostupna na veb stranici blogopen.rs Svi podaci iz ove prezentacije mogu se koristiti u celosti ili delimično, za informisanje javnosti, dalju analizu i citiranje, uz obavezno navođenje izvora. © CNM Liber, 2017.
 20. 20. CNM Liber realizuje istraživanje zahvaljujući podršci  Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.  Sadržaj publikacije, kao i zaključci istraživanja, u celosti su odgovornost CNM Liber i ne odražavaju stavove FOD-a. blogopen.rs  h8index.org office@blogopen.rs @blogopen Copyright: CNM Liber, 2017. Autori: dr Svetlana Slijepčević, dr Aleksej Kišjuhas Supervizija, strategija i upravljanje: Tatjana Vehovec Stručni konsultant: Roman Vehovec

×