Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Građani u dijalogu o Kosovu (istraživanje, Vol. 2)

215 views

Published on

Istraživanje javnog mnjenja građana na društvenoj mreži Facebook, i tumačenje narativa, emocija, poruka koje građani iskazuju kroz komentare i diskusiju, a tiču se dijaloga o Kosovu ili kosovskog pitanja, generalno..

Istraživanje je deo projekta "Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu" a predstavlja drugi, od planirah pet istraživanja javnog mnjenja na Internetu. U ovom ciklusu se odnosi na period od 1. novembra 2017. do 15. januara 2018. godine.

Istraživanje sprovodi Centar za nove medije Liber, a projekat podržava Fond za otvoreno društvo, Srbija.

Autori: Tatjana Vehovec, Svetlana Slijepčević, Aleksej Kišjuhas, Roman Vehovec

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Građani u dijalogu o Kosovu (istraživanje, Vol. 2)

 1. 1. DIJALOG O KOSOVU Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu #2 Centar za nove medije Liber, 2018 Istraživanje javnog mnjenja na Fejsbuku i Tviteru (1. novembar 2017 - 15. januar 2018.). 
 2. 2. Period i izvor istraživanja Unutrašnji dijalog o Kosovu, šta nam govori glas javnosti? # Obuhvaćen period od 1. novembra 2017. do 15. januara 2018. # Izvori: komentari na mreži Fejsbuk i postovi korisnika na mreži Tviter # Poređenje između dva ciklusa istraživanja # Poređenje mišljenja i stavova korisnika na Fejsbuku i Tviteru #2
 3. 3. Analitika Psihološke, lingvističke i sociološke kategorizacije Stav: podržava / ne podržava  / neutralan Komunikacioni nivo: pretnja, kletva, (dis)kvalifikacije, predviđanje, nagađanje, poziv na akciju (De)konstrukcija narativa: Izdaja, obmana, realnost, prodaja, bezuslovno/uslovno (ne)prihvatanje #3
 4. 4. Odnosi i stavovi01 za / svejedno / protiv Pozitivan (17%) Neutralan (39%) Negativan (44%) Više od polovine korisnika društvenih mreža podržava dijalog ili je neutralno / pomirljivo po pitanju dijaloga i njegovog ishoda, posmatrajući obe mreže, Fesjbuk i Tviter. odobrava ili ima neutralan stav 56% #4
 5. 5. TREND02 VS Negativni narativ i negativni sentiment u periodu istraživanja jul-oktobar 2017. Negativni narativ i negativni sentiment u periodu decembar 2017-januar 2018. 72% 44% U značajnoj meri se smanjio izričito negativan odnos prema dijalogu u odnosu na prethodni period istraživanja. #5
 6. 6. STAV- po izvorima02 Fejsbuk Vs. Tviter Poztivan Neutralan Negativan 18% 17% 65% 15% 61% 24% 0 10 20 30 40 50 60 70 Fejsbuk Tviter Korisnici Fejsbuka izričito protiv (65%), korisnici Tvitera ubedljivo neutralni (61%) neobično velika diskrepanca između korisnika FB i Tv, kada je reč o iskazanom  protivljenju i neutralnosti i pomirljivosti. ! #6
 7. 7. Kosovsko pitanje03 rešiće se, rešeno je ili se rešava? Sada (40%) Bilo je (32%) Biće (28%) 40 32 28 U odnosu na prethodni period, kada je pretežan korpus bio negativno usmeren i pitanje Kosova i kosovskog dijaloga percipirano uglavnom kao pitanje prošlosti, sada je većina korisnika mreža uverena da se kosovsko pitanje rešava upravo sada. #7
 8. 8. 42.6% 24.7% 9.7% 8.8% IZDAJA REALNOST PRODAJA OBMANA Teme i sadržaj04 i dalje se najčešće govori o izdaji SKORO POLOVINA SVIH UČESNIKA U KONVERAZACJI NA MREŽAMA NA TEME KOSOVA I DIJALOGA, VERUJE DA JE REČ O IZDAJI. #8
 9. 9. 42.6% komentatora Fejsbuka i tek 15,1%   korisnika Tvitera, povezuje dijalog o Kosovu sa izdajom. narativ koji insistira na tome da je kosovski dijalog samo sinonim za (tekuću i/ili planiranu) "izdaju" Kosova od strane aktuelne vlasti, time implicirajući da je Kosovo "neodvojeni" koliko i neodvojivi deo Srbije iz istorijskih, kulturnih, sociopolitičkih, ali i mitoloških razloga. narativ o izdaji #9 Fejsbuk Tviter 42,6% 15,1%
 10. 10. svaki četvrti komentar na Fejsbuku je prihvatao dijalog i rešavanje kosovskog pitanja kao realnost. na Tviteru takve stavove zastupa 16% korisnika ove mreže. Na suprotnoj strani od narativa o izdaji nalazi se narativ o realnosti. U pitanju je narativ koji nezavisnost Kosova posmatra kao činjenicu, datost ili "realnost", a u skladu sa tim se i odnosi prema dijalogu. Najčešće je u pitanju narativ prema kojem ovaj proces doprinosi "prihvatanju" te realnosti, odnosno svojevrsnom "suočavanju sa sadašnjošću" i "okretanju ka budućnosti" u ime tzv. "razuma", "logike" ili "mozga" narativ o realnosti #10 Fejsbuk Tviter 25 16%
 11. 11. narativ o prodaji (trgovini) je prisutan u ukupnom udelu od 9.73% na Fesjbuku, a samo 3% korinika Tvitera zastupa to mišljenje. Svaki četvrti tviteraš veruje da je reč o obmani kada se govori o dijalogu, dok ovaj stav ima samo 9% korisnika Fejsbuka. narativi o prodaji i obmani #11 Prodaja Obmana Fejsbuk Tviter 0 5 10 15 20 25
 12. 12. GOVOR #15 04 Među tipičnim "makro" i "lokalnim" govornim činovima, karakterističnim za diskurs komentara i u ovom ciklusu istraživanja, izdvajaju se govorni činovi: - pretnja,   - kletva,  - kvalifikacije / diskvalifikacije,  - predviđanje / nagađanje,  - poziv na akciju (agitovanje) Govorne radnje, odnosno, činovi su instrument za razotkrivanje pojmovnih metafora kojima se razumeju ključni koncepti u vezi sa dijalogom.
 13. 13. U ovom vremenskom opsegu registruje se ogroman broj diskvalifikacija, a mnoge od njih prelaze u direktne napade na ličnost, vređanja prema različitim kriterijumima, diskreditaciju moralnih vrednosti pojedinca. Govorne radnje #16 Kvalifikacije Predviđanja Agitovanje Pretnje Kletve 38% 29% 8% 6% 2%
 14. 14. na Fejsbuku ima više kvalifikacija i predviđanja/ nagađanja, a na Tviteru nešto više pretnji. Fejsbuk Vs. Tviter #11 Kvalifikacije Predviđanja Agitovanje Pretnja Ostalo 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fejsbuk Tviter
 15. 15. AKTIVNOST u govornoj radnji05 VS Aktivan odnos, meren kroz narativ koji sadrži  • poziv na akciju (agitovanje) • preporuku • pretnju Pasivan odnos koji sadrži • kletve • predviđanja • kvalifikative Javnost se pasivizirala, u odnosu na prethodni period: svega 6% učesnika u konverzaciji ima aktivan odnos, za razliku od ranijeg istraživanja kada je bilo 19%  učesnika sa aktivnom govornom radnjom. aktivan Vs. neaktivan odnos u ovom periodu 94.3 % 5.7 % #17
 16. 16. Metafora opredmećenog Kosova i Kosova kao predmeta prodaje Opredmećeno Kosovo Metafora kuće Zdravstvene metafore Metafore Najčešća kategorija u kojoj se Kosovo posmatra kao predmet poklona, prodaje ili oteti predmet. Novina u ovom ciklusu, druga je po učestalosti, a predstavlja Kosovo kao rodnu kuću, ognjište, lični prostor. Narativ koji sugeriše da je Srbija u teškom stanju, bolesna, predstavlja vitalni organ. #18
 17. 17. Četvrtina građana koja na društvenim mrežama  učestvuje u javnom dijalogu o Kosovu, smatra da je rešavanje kosovskog pitanja - realnost. Dijalog o Kosovu i kosovsko pitanje izaziva jake emocije kod građana, koje su najčešće eksplicirane kroz (dis)kvalifikacije svih učesnika u dijalogu, ili drugačije mislećih u konverzaciji. Iako aktivno učestvuju u diskusiji, samo 6% građana ima aktivan odnos prema Kosovu i dijalogu o Kosovu (možda bi preduzela nešto), dok velika većina iskazuje samo podignut emocionalni naboj, bez konkretnog predloga rešenja, agitacije ili preporuke. 42% korisnika Fejsbuka veruje da je Kosovo izdato, a tako misli svega 15% tviteraša. Tviteraši  najčešće iznose stav da je dijalog o Kosovu obmana. Korisnici društvenih mreža najređe su okrenuti prema budućnosti i prema rešenju, a najčešće se bave dnevno aktuelnim temama i prošlošću. Više od polovine građana (56%), podržava dijalog u potpunosti, ili je pomirljivo / neutralno prema dijalogu.  Rezime #18
 18. 18. Vol. 2#2 Izvor za istraživanje su komentari na društvenj mreži Fejsbuk kao i konverzacije na Tviteru, kojima su građani iznosili svoje mišljenje o dijalogu o Kosovu i rešenju kosovskog pitanja. Za prikupljanje i analitiku javnih podataka sa ove mreže, korišćena je originalno razvijena aplikacija CNM Liber, koja je omogućila statističku analizu i višeslojno analiziranje svakog podatka, po kriterijumima koje je zadao stručni tim CNM Liber, konsultanti i stručni saradnici organizacije.  Obrađeno je 2.864 javnih postova (objava) sa 30 Facebook destinacija, kao i 3.218 tvitova, među kojima je izdvojen relevantan izbor, na osnovu teme i predmeta istraživanja. Ovo su rezultati  drugog ciklusa istraživanja u okviru projekta koji sprovodi CNM Liber, "Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu - istraživanje javnog mnjenja na društvenim mrežama". Prezentacija rezultata istraživanja je skraćeni, ilustrativni i sastavni deo stručne analize objavljene u formatu elektronske publikacije, koja je dostupna na veb stranici blogopen.rs Svi podaci iz ove prezentacije mogu se koristiti u celosti ili delimično, za informisanje javnosti, dalju analizu i citiranje, uz obavezno navođenje izvora. © CNM Liber, 2018.
 19. 19. CNM Liber realizuje istraživanje zahvaljujući podršci  Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.  Sadržaj publikacije, kao i zaključci istraživanja, u celosti su odgovornost CNM Liber i ne odražavaju stavove FOD-a. blogopen.rs  h8index.org office@blogopen.rs @blogopen Copyright: CNM Liber, 2018. Autori: dr Svetlana Slijepčević, dr Aleksej Kišjuhas Supervizija, strategija i upravljanje: Tatjana Vehovec Stručni konsultant: Roman Vehovec

×