Startbloging

651 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Startbloging

 1. 1. Blogersahayi
 2. 2. അത് ഒരു കഥമഹഴഹം, കഴഺതമഹഴഹം, അനുബഴക്കുരഺപ്പുകലഹഴഹം, അഴലറഹകനങ്ങലഹഴഹം, ഏതതങ്കഺറും ആനുകഹറഺക ഷംബഴങ്ങതലപ്പറ്റഺ നഺങ്ങലുതെ അബഺപ്രഹമങ്ങലഹഴഹം, അതുഭതറങ്കഺല ഒരു െ ഴഺശമതെപ്പറ്റഺമു ള്ള ഩഠനലഭഹ ചര്‍ചചലയഹ ആഴഹം. ആത്മ഻മം, നഺയ഻വവ യതവ ം, വഹഷ് രം, ഷഹഭസഺകം, ൂ ഷഺനഺഭ, കറ, ഩഹചകം - ഴഺശമങ്ങള നഺങ്ങള തതെ കതെത്തൂ. നഺങ്ങളക് സൃശ് െഺതചെുകഹഴുെ എന്തും ലഫഹഗഺന് െ ഴഺശമഭഹകഹം. ഇതുവെഹതത ലപഹലടഹകലും, തചരഺമ ഴ഻ഡഺലമഹകഺപ്പുകലും, തഷൌെ് െ കഺപ്പുകലും പ്രഷഺദ്ധ഻കയഺക്കുഴഹനുള്ള െ തഷൌകയയഴും ലഫഹഗുകല് . െ
 3. 3. ലഫഹഗഺല എളതുെഴര്‍ച ഒരു െ ു കഫഺതെലമഹ ഷംഘെനമു തെലമഹ െ തഭംഫശഺലപ്പഹ ഓപ഻ലഷഹ ആഴവയഭഺറ നഺങ്ങളക് ഷവ ന്തഭഹമഺ െ ഒരു ലഫഹഗ് സൃശഺെഺക്കുെതഺന് െ ഗൂഗഺല് , ലഴഡ് പ്രഷ് തുെങ്ങഺമ ഏതതങ്കഺറും ലഷഴനദഹതഹകലുതെ ലഫഹഗര്‍ച ഷര്‍ചഴ഻ഷഺല നഺങ്ങലുതെ െ റ ലഫഹഗ് തരജഺഷര്‍ച തചയണം. െ ഇതതങ്ങതനമഹണെ് ലനഹകഹം
 4. 4. WWW.BLOGGER.COM
 5. 5. ബ്ലോഗറില്‍ സവന്തമോയി ഒരു ബ്ലോഗ് ററജിസ്റ്റര്‍ റെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സവന്തമോയി ഒരു ജി-റമയില്‍ ഐ.ഡി ബ്വണം
 6. 6. ബ്ലോഗിന്ററ ബ്േരും സവന്തം ബ്േരും / തൂലികോ നോമവും വിഷയവും ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു വോക്ക് േറയറെ. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുറട ബ്ലോഗിന് ഇടോനുബ്േശിക്കുന്ന ബ്േരും, വിഷയവും നിങ്ങള്‍ ബ്ലോഗില്‍ സവയം അറിയറെടോന്‍ ഉബ്േശിക്കുന്ന ബ്േരും ഇബ്െോള്‍ നിങ്ങളുറട മനസ്സില്‍ ഉണ്ടോവുമബ്ലലോ.
 7. 7. ആദ്യേടി ഗൂഗിളിന്ററ ബ്ലോഗര്‍ സര്‍വീസിബ്ലക്ക് ബ്േോവുക എന്നതോണ്. അതിനോയി http://www.blogger.com/ എന്ന റവബ്സസറ്റിബ്ലക്ക് ബ്േോവുക. ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുറെയ്തോലും മതി.
 8. 8. തോറഴയുള്ള െിത്തത്തില്‍ കോണുന്നതുബ്േോറല ഒരു സ്കത്കീനിബ്ലക്ക് നോം എത്തും. കളറില്‍ റകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഭോഗം മോത്തമോണ് നമുക്ക് തല്‍ക്കോലം ററജ്സ്ബ്ത്സ്കടഷനുബ്വണ്ടി ബ്വണ്ടത്. Create your blog now എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് റെയ്യുക.
 9. 9. അടുത്തതോയി തോറഴയുള്ള െിത്തത്തില്‍ കോണുന്നതുബ്േോറല ഒരു സ്കത്കീനിബ്ലക്ക് നോം എത്തും
 10. 10. ആദ്യറത്ത രണ്ടു ബ്െോദ്യങ്ങളും ഒന്നുതറന്ന. നിങ്ങളുറട ഇ-റമയില്‍ അത്ഡസ് സടെുറെയ്യുക. സ്കറേലലിംഗ് മിബ്സ്റ്റക്കുകള്‍ ഇലലോറത രണ്ടു ബ്കോളത്തിലും നിങ്ങളുറട ജി.റമയില്‍ സടെുറെയ്യുക. അടുത്ത രണ്ടു ബ്െോദ്യവും ഒരു േോസ്ബ്വഡ് സടെുറെയ്യുവോനോണ്. നിങ്ങളുറട ഇ-റമയിലിന്ററ േോസ്ബ്വഡ് തറന്ന ബ്വണം എന്നിലല. അതോയോലും കുഴെമിലല (ആവുന്നതോണ് കൂടുതല്‍ റസൌകരയം). ഓര്‍ക്കുക േോസ്ബ്വഡിന് കുറഞ്ഞത് എെ് അക്ഷരങ്ങള്‍ / അക്കങ്ങള്‍ ബ്വണം. ഇംഗ്ലീഷില്‍ത്തറന്ന ബ്വണം േോസ്ബ്വഡ് എഴുതുവോന്.
 11. 11. അെുെ ലചഹദയം ഡഺഷ് ലഩ തനമഺം എളതുഴഹനഹണ് . ലഫഹഗഺതെ െ ു െ ലഩയറ, നഺങ്ങലുതെ തതെ ലഩയ് ലഫഹഗരഺല എങ്ങതന ഴയണം െ െ എെഹണ് ലചഹദയം. ഇഴഺതെ തൂറഺകഹനഹഭം ഉഩലമഹഗഺകഹന്‍ പ തഹറയയതപ്പെുെഴര്‍ച അതതളതുക. മഥഹര്‍ചഥലഩയ് എളതുഴഹന്‍ ു ു പ തഹറയയഭുള്ളഴര്‍ച അങ്ങതന. ഭറമഹലെഺലറഹ, ഇംഗ഻ശഺലറഹ, െ യെുബഹശകലഺറും ആലമഹ ഈ ലഩയ് എളതഹം. തൂറഺകഹനഹഭം ു എളതഹന്‍ലഩഹഴെഴര്‍ച അങ്ങതനതമഹരു ലഩയ് ലഫഹഗഺല ു െ ആക് െ഻ഴഹമഺ നഺറഴഺറുലെഹ എതെഹതക അലനവ ശഺചഺലട അതഺനു ഭുതഺയഹഴ. അതറങ്കഺല ഒലയലഩയഺല യെു ലഫഹഗര്‍ചഭഹരും, ൂ െ െ അഴതയ തഺയഺചരഺമഹെ ഴഹമനകഹരും ഒതക പറം!.
 12. 12. അെുെ ലചഹദയം ഇ-തഭമഺറ് തനഹടഺപഺലകശന് ആണ് ഇതഺറ് അെുെ ലചഹദയം നഺങ്ങലുതെ ജന്മദഺനം ഷംഫന്ധഺചഹണ് .
 13. 13. അെുെത് ഒരു ലഴഡ് ലഴയഺപഺലകശനഹണ് . ഭുകലഺല ഩരഞ്ഞകഹയയങ്ങലരമു ം ഇരലനയം തചമ് തത് ഒരു ഭനുശയനഹലണഹ, അലതഹ ഗൂഗഺലഺതന കലഺപ്പഺച് ലഫഹഗുെഹകഹനഺരങ്ങഺമ ഴറ തഷ് കയലപ്രഹഗ്രഹഭുകലഹലണഹ െ െ എെരഺമഹനുള്ള ഒരു ഴഺദയമഹണഺത് . ഒരു ഇംഗ഻ശ് ഴഹക് െ അഴഺതെ എളതഺമഺടുെഹഴും, കറഹഩയഭഹമഺ ലകഹടഺമു ം ു ചലുകഺമു ം. അതഺതറ അക്ഷയങ്ങള അലതഩെഺ ഩകര്‍ചുകമഹണ് നഺങ്ങലുതെ ലജഹറഺ. (ഇഴഺതെ ചഺരെഺല കഹണഺചഺയഺക്കുെ ഴഹകഹഴഺറ നഺങ്ങളക് റബഺക്കുെത് ). െ
 14. 14. അത് എളതഺകളഺഞ്ഞഹല Acceptance of terms ഉെ് . ു ഷഭമഭുള്ളഴര്‍ചക് Terms of service ഭുളഴന്‍ ഴഹമഺചു ു ലനഹകഹം. ഷഭമഴും ക്ഷഭമു ം ഇറഹെഴര്‍ചക് െ ധധയയഭഹമഺ I accept എെതഺതെ ലനതയമു ള്ള ഴഞ്ഞുചതുയെഺല ഒരു കഺക് ഴചുതകഹെുെഺട് , Continue െ എതെളതഺമഺയഺക്കുെ ആലയഹമഺല കഺക് തചയഹം. ു െ തരജഺഷ് ലേശതെ ഒെഹംബഹഗം ഇഴഺതെ ഩര്‍ചണഭഹഴന്നു. ൂ ണ
 15. 15. യെഹം ബഹഗെഺതെ ഷ് ര഻ന്‍ തഹതളതകഹെുെഺയഺക്കുെ ചഺരെഺലറതുലഩഹതറമഺയഺക്കും
 16. 16. ആദയലചഹദയം ലഫഹഗഺതെ ധെറ്റഺല അഥഴഹ തറതകട് എന്തഹഴണം എെഹണ് . ലഫഹഗഺതെ െ െ തറതകട് ഭറമഹല അക്ഷയങ്ങലഺലെതെ എളതുെതഹണ് നറത് . ഓലയഹരുെര്‍ചക്കും ു െ ഇശ് െഭുള്ള ഒരു തറതകട് അഴഺതെ എളതഹം. ഈ തറതകട് ഩഺെ഻തെലപ്പഹള ലഴണതഭങ്കഺറും ു ഭഹറ്റുകമു ം ആഴഹം. പ യെഹഭതെ ലചഹദയം അറം വതെ പ്രധഹനഭഹണ് . നഺങ്ങലുതെ ലഫഹഗഺതെ URL എന്തുലഩയഺല െ ലഴണം എെഹണുലചഹദയം. (URL എെഹല uniform resource locator അഥഴഹ തഴഫ് അഡ്രഷ് എന്നു നഹം ഴഺലഺക്കുെ ലഩയ് . ഉദഹസയണം, ഈ ലഫഹഗഺതെ URL ആണ് െ http://blogersahayi.blogspot.com/ എെത് ) ഈ ലകഹലം ഇംഗ഻ശ് െ അക്ഷയങ്ങലഺലെതെലഴണം എളലതെത് . ഇതഹണ് നഺങ്ങലുതെ ലഫഹഗഺതെ ഇെര്‍ചതനറ്റ് ു െ അഡ്രഷ് . ഇഴഺതെ എളതുെ ലഩരുഩലമഹഗഺചഹണ് ഴഹമനകഹര്‍ച നഺങ്ങലുതെ ലഫഹഗ് തുരക്കുക. ു െ
 17. 17. അെുെത് ഴ഻െും ഒരു ലഴഡ് ലഴയഺപഺലകശനഹണ് . ആ ഴഹക് ശതയഭഹമഺ എളതഺമഺട് Continue എെ റഺങ്ക് അഭര്‍ചുക. ു യെഹംബഹഗം ഇഴഺതെ ഩര്‍ചണഭഹഴന്നു. ൂ ണ
 18. 18. തരജഺഷ് ലേശതെ ഭെഹംബഹഗം ആയംബഺക്കുെത് നമ്മുതെ ലഫഹഗഺതെ തകടും ൂ െ ഭടും എങ്ങതനലഴണം എെ ലചഹദയഴുഭഹമഹണ് . ഇതഺതനമഹണ് ലഫഹഗഺതെ െ തെലഩറ്റ് എന്നു ഴഺലഺക്കുെത് . ഒരുഩഹെു ഴയതയഷ് തമഺനം തെലഩറ്റുകള െ െ റബയഭഹണ് . ഇത് എലപ്പഹള ലഴണതഭങ്കഺറും ഭഹറ്റഺ ഩുതഺമ ഒരു തകടും ഭടും ഉെഹകഹം. അതഺനഹല ഇഴഺതെ തകഹെുെഺയഺക്കുെ ഉദഹസയണചഺരെഺല ഞഹന്‍,ഏറ്റഴു ം ആദയഭുള്ള തെലഩറ്റ് തതയതഞ്ഞെുെഺയഺക്കുന്നു. ഭഺനഺഭ െ എെഹണ് ഈ തെലഩറ്റഺതെ ലഩയ് . ലഩയഺനു ലനതയമു ള്ള തചരഺമ ഴടെഺല െ കഺക് തചമ് തതഺനുലവശം Continue എതെളതഺമഺയഺക്കുെ റഺങ്കഺല കഺക് െ ു െ തചയുക. (ഭഺനഺഭ അറഹതത ഭതറ്റഹരു ഡഺധഷനഹണ് ന഻ങ്ങളക്കു െ റ ലഴെതതങ്കഺല ആ റഺഷഺല ലനഹകഺ ഇശ് െഭുള്ള ഒരു തെലഩറ്റ് െ തതയതഞ്ഞെുെഺട് Continue കഺക് തചയുക) െ
 19. 19. അലതഹതെ നഺങ്ങലുതെ ഩുതഺമ ലഫഹഗ് തയഹരഹമഺയഺക്കുന്നു െ എെരഺമഺക്കുെ തഭലഷജ് പ്രതയക്ഷതപ്പെും.
 20. 20. Start blogging എെ റഺങ്കഺല കഺക് തചമ് തഹല ലഫഹഗ് െ െ റ ൃ ലഩഹഷകള എളതഹനുള്ള ലഩജഺല എും. . ു
 21. 21. റ നമ്മുതെ ലഫഹഗ് നഹം യജഺഷര്‍ച തചമ് തുകളഺഞ്ഞു . ഇനഺ എലപ്പഹതളഹതക െ നഺങ്ങളക് നഺങ്ങലുതെ ലഫഹഗഺല എതന്തങ്കഺറും ഭഹറ്റം ഴരുെണം െ എന്നുതെങ്കഺറും www.blogger.com എെ തഴഫ് ധഷറ്റഺലറക് ലഩഹഴുക. (ലഫഹഗ് കഹണുഴഹന്‍ ഭഹരഭഹണ് ലഩഹഴെതതങ്കഺല ഇങ്ങതന തചലയെതഺറ; െ െ ഩകയം ലഫഹഗഺതെ അഡ്രഷ് -മു .ആയ് .എറ് - എളതഺ ലനതയ അഴഺലെക് െ ു ലഩഹകഹഴുെതഹണ് ). ആദയം കഺടുെ ഷ് ര഻ന്‍ Sign in തചയഹനുള്ളതഹമഺയഺക്കും. തഹതളകഹണുെതുലഩഹതറ.
 22. 22. യജഺഷ് ലേശതെ ഒെഹം ബഹഗെ് നലകഺമ ഇ-തഭമഺല അഡ്രഷും (User name) ഩഹഷ് ലഴഡും ആണ് ഇഴഺതെ ലചഹദഺക്കുെത് . അതു യെും നലകഺകളഺഞ്ഞ് Sing in എെ ഫടണ അഭര്‍ചെഺമഹല ഡഹശ് ലഫഹര്‍ചഡ് എതെഹരു ഷ് ര഻നഺലറകഹണ് നഹം എുെത് . ഒരു ലഫഹഗഺതെ പ്രധഹനതപ്പട ഷ് ര഻നുകലഺതറഹെഹണ് ഡഹശ് ലഫഹര്‍ചഡ് . െ ഇഴഺതെനഺെഹണ് ആ ലഫഹഗഺതന ഷംഫന്ധഺക്കുെ െ തഷറ്റഺംഗുകതലഹതകമു ം തചയുെത് . .
 23. 23. എഡഺറ്റ് മഷര്‍ച തപ്രഹധപല ൂ ലഫഹഗ് ഉെഭതമ ഷംഫന്ധഺക്കുെ ഴഺഴയങ്ങള ആണഺത് . ഇതഺതെ ഴലര െ ബഹഗങ്ങള ലഫഹഗ് തരജഺഷ് ലേശന്‍ ഷഭമെ് നമ്മള തകഹെുെതഹണ് . െ ആദയഭഹമഺ തപ്രഹധപല എഡഺറ്റു തചയുെതതങ്ങതന എന്നു ലനഹകഹം. ഇതഺനഹമഺ Edit profile എെ റഺങ്കഺല കഺക് തചയുക. എഡഺറ്റ് മഷര്‍ച െ ൂ തപ്രഹധപല എെ ലഩജ് തുരക്കും.
 24. 24. എഡഺറ്റ് മഷര്‍ച തപ്രഹധപല ൂ ലഫഹഗ് ഉെഭതമ ഷംഫന്ധഺക്കുെ ഴഺഴയങ്ങള ആണഺത് . ഇതഺതെ ഴലര െ ബഹഗങ്ങള ലഫഹഗ് തരജഺഷ് ലേശന്‍ ഷഭമെ് നമ്മള തകഹെുെതഹണ് . െ ആദയഭഹമഺ തപ്രഹധപല എഡഺറ്റു തചയുെതതങ്ങതന എന്നു ലനഹകഹം. ഇതഺനഹമഺ Edit profile എെ റഺങ്കഺല കഺക് തചയുക. എഡഺറ്റ് മഷര്‍ച െ ൂ തപ്രഹധപല എെ ലഩജ് തുരക്കും.
 25. 25. Share my profile: ഈ ലകഹലം നഺങ്ങള ത഻ര്‍ചചമഹമു ം െഺക് തചമ് തഺയഺകണം. എങ്കഺല ഭഹരലഭ നഺങ്ങള ഒരു ലഫഹഗ് തുെങ്ങഺകളഺഞ്ഞ് നഺങ്ങലുതെ െ തപ്രഹധപല ഩര്‍ചണഭഹമഺകഹണഹന്‍ ആഗ്രസഺക്കുെഴര്‍ചക് അത് കഹണുഴഹന്‍ ൂ ണ ഷഹധഺക്കുകമു ല. ൂ Show my e-mail address: നഺങ്ങലുതെ ഇ-തഭമഺല അഡ്രഷ് തപ്രഹധപറഺല തകഹെുക്കുകമഹതണങ്കഺല ഭറ്റുള്ളഴര്‍ചക് (ഴഹമനകഹര്‍ചക് ) നഺങ്ങലുഭഹമഺ ഫന്ധതപ്പെുഴഹന്‍ ഷഹധഺക്കും. ഇ-തഭമഺല ഇഴഺതെ തകഹെുക്കുഴഹന്‍ ആഗ്രസഺക്കുന്നുതഴങ്കഺല അതതളലതെത് Identity എെ ബഹഗെഹണ് ു
 26. 26. Display name: ലഫഹഗഺല നഺങ്ങലുതെ ലഩയ് എങ്ങതന ലഴണം െ എെഹണ് ഇഴഺതെ എളലതെത് . തൂറഺകഹനഹഭഭഹണ് ലഴെതതങ്കഺല ു അത് എളതുക. മഥഹര്‍ചഥലഩയഹണു ഴലയെതതങ്കഺല അത് . ു അതഺനു തഹതള First Name, Last Name ലചഹദഺക്കുന്നുെ് . ഇത് എളതുകലമഹ എളതഹതഺയഺക്കുകലമഹ തചയുെത് അഴയഴരുതെ ഇശ് െം. ു ു ഇഴഺതെ ലഩതയളതഺമഺട് , Privacy എെ തഷക്ഷനഺതറ Show my real ു name എെതഺല െഺക് തചമ് തഹല തൂറഺകഹനഹഭഭറ, മഥഹര്‍ചഥ െ ലഩയഹമഺയഺക്കും തപ്രഹധപറഺല കഹണുക.
 27. 27. തപ്രഹധപല ലപഹലടഹ പ ഩറര്‍ചക്കും തഹറയയഭുള്ള ഒരു തഷക്ഷനഹണഺത് . നഺങ്ങലുതെ ലഩയഺതനഹപ്പം ഒരു തചരഺമ ലപഹലടഹ നലകഹം. നഺങ്ങലുതെ ലപഹലടഹ തതെ ലഴണം എെഺറ, െ അതഺനുഩകയം എന്തുലപഹലടഹമു ം ആഴഹം. തൂറഺകഹനഹഭങ്ങള ഉഩലമഹഗഺക്കുെഴരുതെ ഒരു ‘ഒപ്പഹമു ം’ ഈ തപ്രഹധപല ലപഹലടഹ ഉഩലമഹഗഺകഹം. കഹയണം, ഭതറ്റഹയഹള നഺങ്ങലുതെ തൂറഺകഹനഹഭം ഩഺതെഹയഺകല എെുു എെഺയഺകതട. ഇലത തപ്രഹധപല ചഺരം അമഹലും ഉഩലമഹഗഺകഹനുള്ള ഷഹധയതമഺറതറഹ. അങ്ങതന ഴരുലപഹള ഈ െ െ തപ്രഹധപല ഩെം ലനഹകഺ ഭറ്റുള്ളഴര്‍ചക് ‘ഈ ആള ആ ആലറ’ എന്നു െ സ ഭനഷഺറഹകഹന്‍ ഷഹധഺക്കും.
 28. 28. തപ്രഹധപല ലപഹലടഹ പ ഩറര്‍ചക്കും തഹറയയഭുള്ള ഒരു തഷക്ഷനഹണഺത് . നഺങ്ങലുതെ ലഩയഺതനഹപ്പം ഒരു തചരഺമ ലപഹലടഹ നലകഹം. നഺങ്ങലുതെ ലപഹലടഹ തതെ ലഴണം എെഺറ, െ അതഺനുഩകയം എന്തുലപഹലടഹമു ം ആഴഹം. തൂറഺകഹനഹഭങ്ങള ഉഩലമഹഗഺക്കുെഴരുതെ ഒരു ‘ഒപ്പഹമു ം’ ഈ തപ്രഹധപല ലപഹലടഹ ഉഩലമഹഗഺകഹം. കഹയണം, ഭതറ്റഹയഹള നഺങ്ങലുതെ തൂറഺകഹനഹഭം ഩഺതെഹയഺകല എെുു എെഺയഺകതട. ഇലത തപ്രഹധപല ചഺരം അമഹലും ഉഩലമഹഗഺകഹനുള്ള ഷഹധയതമഺറതറഹ. അങ്ങതന ഴരുലപഹള ഈ െ െ തപ്രഹധപല ഩെം ലനഹകഺ ഭറ്റുള്ളഴര്‍ചക് ‘ഈ ആള ആ ആലറ’ എന്നു െ സ ഭനഷഺറഹകഹന്‍ ഷഹധഺക്കും.
 29. 29. General-location-Work നഺങ്ങള ഇലപ്പഹള ഏതുഷ ഥറെഹണ് എെ ഴഺഴയം ഇഴഺതെ എളതഹഴുെതഹണ് . അഴയഴര്‍ച ഇലപ്പഹളള്ള ഷ ു ു ഥറം തതെ എളതുെതഹണ് നറത് . അതറ, അത് ആതയമു ം ു െ െ അരഺമഺലകെതഺതറങ്കഺല ഒന്നും എളതഹതത ഴഺലടക്കുക. ഭറ്റു െ ു ഴഺഴയങ്ങല് ആഴവയഭുെങ്കഺറ് കഹണഺകം
 30. 30. About Me:ഫഹകഺ ലകഹലങ്ങള എളതണലഭഹ ലഴെലമഹ എെത് ു ഓലയഹരുെരുതെമു ം ഇശ് െം. തപ്രഹധപറഺല ഇരമു ം കഹയയങ്ങള തചമ് തുകളഺഞ്ഞഹല Save profile എെ ഫടണ കഺക് തചമ് ത് ഡഹശ് ലഫഹര്‍ചഡഺലറക് െ തഺയഺതകലപ്പഹകഹം.
 31. 31. റ ഒരു ഩുതഺമ ലഩഹഷ് എങ്ങതന ഩഫഺശ് തചയഹം എെഹണ് െ അെുെതഹമഺ ചര്‍ചചതചയഹന്‍ ലഩഹഴെത് തഹതളകഹണുെ ഡഹശ് ലഫഹര്‍ചഡഺതെ ചഺരം ലനഹക്കൂ. അതഺല New Post എതെഹരു ഫടണ കഹണഹം. അതഺല കഺക് തചയുക. െ റ ഩുതഺമ ലഩഹഷ് തയഹരഹകഹനുള്ള ഷ് ര഻നഺലറക് അലപ്പഹള നഹം എെതപ്പെും. ഈ ഷ് ര഻നഺതെ പ്രധഹനബഹഗങ്ങള അെുെ ചഺരെഺല ഭഹര്‍ചക് തചമ് തഺടുെ് . ചഺരം ഴറുതഹകഺ അഴതമ ഒന്നു ഩയഺചമതപ്പെഹം.
 32. 32. ബ്ലോഗും ബ്േോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വയതയോസറമന്ത്? ലഫഹഗഺതന ഒരു ഩുഷ് തകം അതറങ്കഺല ഭഹഷഺക ലഩഹതറ െ െ ഷങ്കലപ്പഺക്കൂ. എങ്കഺറ് , അതഺനുള്ളഺതറ ഓലയഹ റ ൃ അദ്ധയഹമങ്ങലഹണ് ഓലയഹ ലഩഹഷം. അതഹമഹത് , ഈ ഩുഷ് തകെഺല നഭുക് ഇശ് െഹനുഷയണം ഩുതഺമ ഩുതഺമ റ ൃ അദ്ധയഹമങ്ങള (ലഩഹഷകല് ) ലചര്‍ചുതകഹലെമഺയഺകഹം. അതഺനഹമഺ ഩുതഺമ ലഫഹഗുകള തുെലങ്ങെതഺറ. െ െ
 33. 33. റ ഒരു ലഫഹഗ് ലഩഹഷ് പ്രഷഺദ്ധ഻കയഺചു എെഺയഺകതട. അതതങ്ങതന െ ഴഹമനകഹയരഺമു ം? ഇതിനോയി ത്േബ്തയകിച്ച് റവബ് സസറ്റുകള്‍ ഒന്നും തറന്നയിലല. എന്നോല്‍ ബ്ലോഗ് ബ്േോസ്റ്റ് ആത്ഗിബ്ഗറ്ററുകള്‍ എന്ന െില ബ്േജുകള്‍ ഓബ്രോ േുതിയ ബ്ബോഗുകളും അവ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ലിസ്റ്റു റെയ്യുന്നുണ്ട്. അവയില്‍ ബ്നോക്കിയോല്‍ േുതിയ ബ്േോസ്റ്റുകറളെറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കിെും. ബ്േോസ്റ്റിബ്ലക്കുള്ള ലിങ്കുകളോണ് ഈ ബ്േജുകളില്‍ ത്േതയക്ഷറെടുക. അവയില്‍ ക്ലിക്കു റെയ്തോല്‍ ആ ബ്േോസ്റ്റിബ്ലക്ക് ബ്േോകോം.
 34. 34. റ 1.ധെറ്റഺല എെ ആദയബഹഗെ് ഈ ലഩഹഷഺതനഹരു ലഩയ് ഇെണം ൂ റ െള ഫഹരഺനു തഹതളമഹമഺ ലഩഹഷ് എളതുഴഹനുള്ള ഷ ു ഥറം. ഇഴഺതെ നഭുക് ഒന്നുകഺല ക഻ഭഹന്‍ ഉഩലമഹഗഺച് ലനയഺട് ധെപ്പ് തചയഹം. അതറങ്കഺല ഴയതഭഹളഺലമഹ ഗൂഗഺള േഹന്‍ഷ് റഺറ്റലരശലനഹ െ ഉഩലമഹഗഺച് ഭതറ്റഹയഺെെ് ധെപ്പുതചമ് തഺട് അഴഺതെന്നും ലകഹപ്പഺ റ തചമ് ത് ഇഴഺതെ തകഹെുഴെ് ലഩഷ് തചയഹം. Preview എെ െള ൂ ഫഹര്‍ച ഫടണ അഭര്‍ചെഺമഹല നഺങ്ങലുതെ ലഩഹഷ് റ എങ്ങതനമഹമഺയഺക്കും ഩഫഺശ് തചയുലപഹള പ്രതയക്ഷതപ്പെുക െ എന്നു കഹണഹം. റ ‘ലറഫല’ എെ കള്ളഺമഺല നഺങ്ങലുതെ ലഩഹഷ് എന്തഹണ് എെതഺതനപ്പറ്റഺ ഒറ്റഴഹകഺല എളതഹം (കഴഺത, ഓര്‍ചമ്മ, അനുബഴം ഇങ്ങതന)>>>>> ു <<<<<ഏറ്റഴു ം തഹതളമഹമഺ Publish Post. ഇനഺ അഴഺതെ കഺക് തചയഹം. െ റ അലപ്പഹള ലഩഹഷ് ഩഫഺശ് തചയതപ്പടഺയഺക്കുന്നു എന്നു കഹണഹം െ
 35. 35. ഇെുനഺെ് ഴറലെക് എെ രഭെഺറ് : (1) ലപഹെ് അഥഴഹ അക്ഷയങ്ങള (2) ലപഹെ് ധഷഷ് (3) അക്ഷയങ്ങള ലഫഹളഡഹകഺ ഭഹറ്റുഴഹനുള്ള െല് (4) അക്ഷയങ്ങള ഇറ്റഹറഺക് ആക്കുഴഹനുള്ള െള (5) ൂ സ ൂ അക്ഷയങ്ങലുതെ നഺരം ഭഹറ്റുഴഹനുള്ള െല് (6) ഒരു ഴഹകഺതന അതറങ്കഺല ഴഹക്കുകതല ൂ െ ഭതറ്റഹരു തഴഫ് ലഩജഺലറക്കുള്ള റഺങ്ക് ആകഺ ഭഹറ്റുഴഹന്‍ ഉള്ള െല് (7) ഩഹയഗ്രഹപ് ൂ ഇെതുഴവതെ ഭഹര്‍ചജഺലനഹെ് ലചര്‍ചന്നു നഺര്‍ചുഴഹനുള്ള െല് (8) ഴയഺകള ലഩജഺതെ ൂ ഭധയെഺല ഴയഹന്‍ തകഴഺധം രഭ഻കയഺകഹനുള്ള െല് (9) ഩഹയഗ്രഹപ് ലഩജഺതെ ൂ ഴറതുഴവതെ ഭഹര്‍ചജഺനഺലറക് ലചര്‍ചെ് നഺലക്കുെഴഺധെഺല ഭ഻കയഺക്കുഴഹനുള്ള െല് (10) ഩഹയഗ്രഹപ് ഇരു ഭഹര്‍ചജഺനുകളക്കും ഇെമഺറഹമഺ ഒരുലഩഹതറ ൂ രഭ഻കയഺക്കുഴഹനുള്ള െല് (11) നപര്‍ച ഇട് ഴയഺകള തഺയഺക്കുഴഹനുള്ള െള (ഒരു റഺഷ് ൂ ൂ റ റ ലഩഹതറ)(12) ഫുള്ളറ്റുകള ഇട് റഺഷ് ഉെഹക്കുഴനുള്ള െല് (13) ഇെതുഭഹര്‍ചജഺനഺല ൂ പ നഺന്നു അറം ഴറലെക് ഭഹരഺ ഒരു തകവ ഹലടശന്‍ ലഩഹതറ തകഹെുക്കുഴഹനുള്ള െല് (14) ഷ് തഩറഺംഗ് തചകഺനുള്ള െള (ഇംഗ഻ശ് ബഹശമഺല ഭഹരം) (15) ൂ െ ൂ െ ചഺരങ്ങള അഩ് ലറഹഡ് തചയുഴഹനുള്ള െല് (16) ഴ഻ഡഺലമഹ കഺപ്പുകള അഩ് ലറഹഡ് ൂ െ തചയുഴഹനുള്ള െല് (17) ഒരു തഷറക തചമ് ത ഩഹയഗ്രഹപഺല നഺന്നും എറഹ ൂ റ ൃ െ ര്‍ചഭഹറ്റഺംഗും ഒളഺഴഹകഹനുള്ള െല് . ൂ
 36. 36. ഏറ്റഴും തഹതളമഹമഺ Publish Post. ഇനഺ അഴഺതെ കഺക് തചയഹം. െ റ അലപ്പഹള ലഩഹഷ് ഩഫഺശ് തചയതപ്പടഺയഺക്കുന്നു എന്നു കഹണഹം െ അതഺതറ View blog എെ ഫടണഺല കഺക് െ തചയുക..ഩഫഺശ് തചമ് തത് എങ്ങതനമഹമഺയഺക്കും െ കഹണതപ്പെുക എന്നു ലനഹക്കൂ..ഇലതഹതെ നഺങ്ങലുതെ ലഫഹഗ് െ Internet ല ആയംബഺചു കളഺഞ്ഞഺയഺക്കുന്നു

×