SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Handläggare
Reine A
Hansson
e/Our reference
Adolfsson, L
n, Erik Holm
Stud
Lenita Blom
mgren
die av p
, Helena
pyrotek
FOI M
Projekt/Pro
Studie
Arena
Projektnum
E2661
FoT-områd
Datum/Da
2013-0
knik vi
MEMO
oject
e av pyrotek
mmer/Project no
3
de
te
09-18
id Frie
knik vid Frie
Kund/Custom
Rikspoli
Memo numm
FOI Mem
ends Ar
Sidnr
ends 1 (
mer
isstyrelsen
mer/number
mo 4576
rena
r/Page no
6)
FOI ME
Titel/Title
Studie a
Syfte
FOI har
samban
Då olika
skapa e
MSB). A
taktik g
samt at
beslutsu
behov a
Försök
Tre lega
1) initie
gasutve
miljöme
För att v
vid FO
stängde
analys k
nitritjon
Bild1. P
(Pump, im
På Frien
att stude
väteklor
med så
röksprid
extra an
(Sr). Sa
av väte
startpro
MO
av pyrotekn
r fått uppd
d med anvä
a former av
en arbetsgru
Arbetsgrupp
genom att in
tt användan
underlag om
av mer grun
ala pyrotekn
erades vid
cklingen.
edicinska kl
verifiera ana
I. En nödf
s med bygg
konstaterad
ner låg unde
Provtagningsu
mpingerrör, nö
nds Arena p
era hur röke
rid och nitra
åväl öppet
dningen och
nalysmetod
amtliga försö
eklorid och
vtagning (b
nik vid Frie
drag av Rik
ändande av p
v pyroteknik
upp (Samve
pens syfte ä
ntroducera
ndet ska s
m att tillåta
dläggande k
niska produ
olika tillfä
Proverna
liniken, Uni
alysmetode
fackla av ty
gplast och g
des att vätek
er de kvantif
utrustning.
ödfacklan)
placerades m
en och dess
at/nitrit. För
som stäng
h dess halte
för att även
ök filmades
h nitrit/nit
blankprov) o
ends Arena
kspolisstyre
pyroteknisk
k blir allt va
erkansrådet
är att gemen
inomhusben
ske under
a användand
kunskaper k
ukter; inomh
llen i syfte
analyserade
iversitetssju
n i kontroll
yp Polar M
gasutvecklin
klorid (HCl
fierbara niv
mätutrustnin
s hälsoskadl
rsöken utför
t arenatak
er. Vid förs
n studera da
s för att dok
trat i gasf
och inga spå
a
elsen, RPS,
ka satser vid
anligare und
mot idrotts
nsamt se öv
ngaler, vilk
kontrollerad
det av pyro
kring risk-,
husbengaler
e att studer
es vid FO
ukhuset Öre
erad miljö u
MK2 antänd
ngen provto
l) kunde kv
våerna (Tabe
ngar ut på f
liga ämnen
rdes med fe
för att stu
sök med 40
amm och m
kumentera rö
fas före in
år av eftersö
Datum/Date
2013-09-18
att utföra
d Friends Ar
der idrottsev
srelaterad b
ver möjligh
ka skapar en
de säkra f
oteknik und
säkerhets- o
r, nödbloss
ra hälsovåd
OI Grindsj
ebro.
utfördes för
des, öppnin
ogs under 30
vantifieras m
ell 2, Bilaga
Bild 2. Tä
fem olika p
sprids samt
em, 20 och
udera huruv
stycken py
metallerna m
ökspridning
nitiering a
ökta ämnen
Sida/Pag
8 2 (6)
Memo n
FOI M
provtagnin
rena i Solna
venemang h
rottslighet,
eten att få a
n lägre nivå
former. För
der idrottsev
och hälsoasp
och bengale
dligaspekten
jön samt
rförsök i en
ngen till be
0 minuter ef
medan halte
a 2).
änd pyroteknik
ositioner (B
t för att påv
40 stycken
vida takets
yrotekniska
magnesium (
gen. För att k
v pyrotekn
påträffades
ge
nummer/number
Memo 4576
ngar och an
a, Stockholm
har RPS be
Räddnings
användarna
å av rökutv
r att kunn
venemang
pekter.
er (Tabell 1
n med avse
vid Arbe
betongkons
etongkonstru
fter initierin
erna för nit
k vid förförsö
Bild 4, Bilag
visa förekom
pyroteknisk
s position p
satser anvä
(Mg) och st
kontrollera
niken utfö
s i dessa pro
6
nalyser i
m.
slutat att
tjänsten,
a att byta
veckling,
a få ett
finns ett
1, Bilaga
eende på
ets- och
struktion
uktionen
ng. Efter
trat- och
k.
ga 1) för
msten av
ka satser
påverkar
ändes en
trontium
halterna
rdes en
over.
FOI ME
Titel/Title
Studie a
Resultat
Den vis
mot tak
kunde k
Analysm
mg/m3
l
och att
detektio
Bild 3. F
Slutsats
Resultat
detekter
Provtag
rörelsem
ventilati
represen
utföras u
Den beg
kan förv
förvänta
flertalet
Bedömn
miljöme
Filmer f
MO
av pyrotekn
t
suella bedöm
köppningen
kloridjonen
metodens de
luft. Detta
koncentrat
onsnivån oc
Försök om 40
s
ten från are
rbara halter
gningsförfar
mönster på
ionsinställn
ntativitet ko
under mer k
gränsade pr
väntas vista
as överstiga
t av de unde
ning av h
edicinska kl
för dokume
nik vid Frie
mningen tyd
och i liten g
från vätekl
etektionsniv
innebär att
ionen kan
h kan inte p
0 stycken beng
enaförsöken
av väteklor
randet i de
åverkas av
ning samt
omplex. Sk
kontrollerad
ovtagningst
as i arenalok
a kvantifier
ersökta ämn
hälsoeffekte
liniken, Öre
ntation av r
ends Arena
der på att rö
grad in på l
lorid påvisa
vå för klorid
väteklorid
fastställas i
påvisas i någ
galer.
n tyder på a
rid, Mg och
etta arbete
v ett stor
luftfuktigh
ka tydliga o
de former.
tiden (30 m
kalen. Vid e
ingsgränsen
nena påträffa
r baserade
ebro Univer
rökspridning
a
ökutvecklin
läktarna (Bi
as av utrustn
d är 0,035 m
med säkerh
i ett av pro
got av prov
att samtliga
h Sr i gasfas
måste an
rt antal f
et, vilket
och mer exa
minuter) mot
en längre pr
n. Det fram
fas i inandni
e på dessa
rsitetsjukhus
gen redovis
Datum/Date
2013-09-18
ngen var låg
ild 3). Trots
ningen på lä
mg/m3
luft o
het kan det
overna. Hal
erna.
a av de tänd
.
nses som s
faktorer, so
gör bedöm
akta resulta
tsvarar inte
rovtagnings
mgår dock ty
ingsluften i
a resultat
s och är red
sas i Bilaga
Sida/Pag
8 3 (6)
Memo n
FOI M
g samt att rö
s den visuel
äktarna (Bi
och kvantifi
tekteras i fl
lterna för n
da pyrotekn
svårförutset
om tempe
mningen av
at framställa
den tid som
stid (>30 mi
ydligt utifrå
arenan.
är utförda
dovisade i B
4-5.
ge
nummer/number
Memo 4576
öken mestad
lla spridnin
ilaga 2, Tab
ieringsnivån
lertalet av p
nitrit/nitrat ä
niska satsern
tt då luftv
eratur, pub
v analysres
as bör dess
m publik och
inuter) kan
ån dessa res
a av Arbe
Bilaga 3.
6
dels steg
ngsbilden
bell 3-4).
n är 0,12
proverna
är under
na avger
volymens
blikantal,
sultatens
a försök
h spelare
halterna
sultat att
ets- och
FOI ME
Titel/Title
Studie a
BILAG
Tabell 1
Pyrotekn
Inomhus
Nödbloss
Bengal
Bild 4. Ö
Mätpunkt
på läktare
MO
av pyrotekn
GA 1
1. Specifikati
nisk sats Ti
sbengal G
Fy
s H
Li
Översiktskarta
terna på andra
e ett. Bilden v
nik vid Frie
ion av undersö
illverkare
Göteborgs
yrverkerifabri
Hansson PyroT
inders
a över Friends
a (mätpunkt D
visar även film
ends Arena
ökt pyroteknik
lev
k
Ar
Tech Ha
Ar
s Arena, gatup
D) och tredje l
mkamerornas p
a
k
verantör
rclight AB
ansson PyroT
rclight AB
plan, samt pla
läktaren (mätp
positioner.
Datum/Date
2013-09-18
Produ
Benga
röksva
ech IKAR
handb
Benga
orgina
cering av mät
punkt E) är pla
Sida/Pag
8 4 (6)
Memo n
FOI M
uktnamn
al Röd
ag
ROS,
bloss, rött
al Flare, Röd
al
utrustning på
acerade rakt o
ge
nummer/number
Memo 4576
Produktn
d 51E0602,
154, 34, 0
341500
d 3304, SE-
017
första läktare
ovanför mätpu
6
nummer
SE-05,
033
-06, 153, 03,
en.
unkten (C)
FOI MEMO Datum/Date Sida/Page
2013-09-18 5 (6)
Titel/Title Memo nummer/number
Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576
BILAGA 2 – Analysresultat för utvalda ämnen i gasfas vid antändning av pyrotekniska
satser.
Tabell 2. Förförsök utförda vid FOI.
Nödbloss(mg/m3
)
HCl  Nirit/nitrat 
0,05  ‐ 
Tabell 3. Försök med 40 stycken pyrotekniska satser.
Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m
3
).
Pyroteknisk sats
Mätpunkt Inomhusbengaler1
Nödbloss2
Bengal2
20 nödbloss, 20 bengaler1
A <0,04  0,06 0,08 0,11 
B <0,04  0,04 0,05 0,09 
C 0,05  0,06 0,12* 0,08 
D 0,06  <0,04 0,08 0,07 
E 0,04  0,04 0,09 0,10 
*koncentrationsnivå som ligger över metodens kvantifieringsnivå.
1
Taket i öppet läge.
2
Taket i stängt läge.
Tabell 4. Försök baserat på olika antal inomhusbengaler.
Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m
3
).
Antal inomhusbengaler
Mätpunkt 5 st1
20 st1
40 st1
A 0,06  <0,04  <0,04
B 0,04  <0,04  <0,04
C 0,08  0,05  0,05
D 0,04  0,04  0,06
E 0,04  <0,04  0,04
1
Taket i öppet läge.
2
Taket i stängt läge.
Tabell 5. Resultat av prover från 40 stycken pyrotekniska satser.
Resultaten är framtagna vid Arbets- och miljömedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset Örebro.
Koncentration (mg/prov)
Damm Mg Sr
Nödbloss <0,31  <0,006 0,004
Bengaler <0,31  <0,006 <0,006
Bengaler+nödbloss 1,7  0,38 0,18
FOI MEMO Datum/Date Sida/Page
2013-09-18 6 (6)
Titel/Title Memo nummer/number
Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576
Sändlista/Distribution
Isabel Thorén, Rikspolisstyrelsen
Helena Hansson, FOI
Reine Adolfsson, FOI (ej bilaga 4-5)
Lenita Blom, FOI (ej bilaga 4-5)
Erik Holmgren, FOI (ej bilaga 4-5)
Bengt Eiderfors, FOI (ej bilaga 4-5)
Matilda Ågren, FOI (ej bilaga 4-5)
Katja Hagström, Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicinska kliniken
FOI Memo 4576
FOI Memo 4576
FOI Memo 4576
FOI Memo 4576

More Related Content

Viewers also liked

Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25
Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25
Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25Marcus Jerräng
 
Pan hlaing river (wwd 2015)final
Pan hlaing river (wwd 2015)finalPan hlaing river (wwd 2015)final
Pan hlaing river (wwd 2015)finalAung Thura Hein
 
педрада 29.12.2014
педрада 29.12.2014педрада 29.12.2014
педрада 29.12.2014Gymnasiya10
 
Imran Maqsood 17 August 2015
Imran Maqsood 17 August 2015Imran Maqsood 17 August 2015
Imran Maqsood 17 August 2015Imran Maqsood
 
Company Presentation 2015
Company Presentation 2015Company Presentation 2015
Company Presentation 2015Tim Readwin
 
Presented By: Nadia Asghar
Presented By: Nadia AsgharPresented By: Nadia Asghar
Presented By: Nadia AsgharNadia Asghar
 
Individual presentation
Individual presentationIndividual presentation
Individual presentationana muslih
 
Social Learning Analytics Introduction (draft)
Social Learning Analytics Introduction (draft)Social Learning Analytics Introduction (draft)
Social Learning Analytics Introduction (draft)Grant Penny
 
Security Guardian LinkedIn
Security Guardian LinkedInSecurity Guardian LinkedIn
Security Guardian LinkedInSimon Cuthbert
 
Red bull partnerships
Red bull partnershipsRed bull partnerships
Red bull partnershipsBrent Gibson
 
Scott's oxy clean presentation
Scott's oxy clean presentationScott's oxy clean presentation
Scott's oxy clean presentationBrent Gibson
 
перпендикулярность прямой и плоскости 10 класс
перпендикулярность прямой и плоскости 10 классперпендикулярность прямой и плоскости 10 класс
перпендикулярность прямой и плоскости 10 классolegkorobko
 
You n me debby puspita sari
You n me debby puspita sariYou n me debby puspita sari
You n me debby puspita saridebbypuspitasari
 
Xoxo ir presentation may 7 2015
Xoxo ir presentation may 7 2015Xoxo ir presentation may 7 2015
Xoxo ir presentation may 7 2015XOGroup
 

Viewers also liked (20)

Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25
Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25
Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25
 
Tangram
TangramTangram
Tangram
 
Pan hlaing river (wwd 2015)final
Pan hlaing river (wwd 2015)finalPan hlaing river (wwd 2015)final
Pan hlaing river (wwd 2015)final
 
Ma economics entrance dse 2013
Ma economics entrance dse 2013Ma economics entrance dse 2013
Ma economics entrance dse 2013
 
adp3_90
adp3_90adp3_90
adp3_90
 
50 erros de português
50 erros de português50 erros de português
50 erros de português
 
педрада 29.12.2014
педрада 29.12.2014педрада 29.12.2014
педрада 29.12.2014
 
Imran Maqsood 17 August 2015
Imran Maqsood 17 August 2015Imran Maqsood 17 August 2015
Imran Maqsood 17 August 2015
 
Company Presentation 2015
Company Presentation 2015Company Presentation 2015
Company Presentation 2015
 
Presented By: Nadia Asghar
Presented By: Nadia AsgharPresented By: Nadia Asghar
Presented By: Nadia Asghar
 
Individual presentation
Individual presentationIndividual presentation
Individual presentation
 
jopes
jopesjopes
jopes
 
Social Learning Analytics Introduction (draft)
Social Learning Analytics Introduction (draft)Social Learning Analytics Introduction (draft)
Social Learning Analytics Introduction (draft)
 
Security Guardian LinkedIn
Security Guardian LinkedInSecurity Guardian LinkedIn
Security Guardian LinkedIn
 
5 main
5 main5 main
5 main
 
Red bull partnerships
Red bull partnershipsRed bull partnerships
Red bull partnerships
 
Scott's oxy clean presentation
Scott's oxy clean presentationScott's oxy clean presentation
Scott's oxy clean presentation
 
перпендикулярность прямой и плоскости 10 класс
перпендикулярность прямой и плоскости 10 классперпендикулярность прямой и плоскости 10 класс
перпендикулярность прямой и плоскости 10 класс
 
You n me debby puspita sari
You n me debby puspita sariYou n me debby puspita sari
You n me debby puspita sari
 
Xoxo ir presentation may 7 2015
Xoxo ir presentation may 7 2015Xoxo ir presentation may 7 2015
Xoxo ir presentation may 7 2015
 

FOI Memo 4576

  • 1. Handläggare Reine A Hansson e/Our reference Adolfsson, L n, Erik Holm Stud Lenita Blom mgren die av p , Helena pyrotek FOI M Projekt/Pro Studie Arena Projektnum E2661 FoT-områd Datum/Da 2013-0 knik vi MEMO oject e av pyrotek mmer/Project no 3 de te 09-18 id Frie knik vid Frie Kund/Custom Rikspoli Memo numm FOI Mem ends Ar Sidnr ends 1 ( mer isstyrelsen mer/number mo 4576 rena r/Page no 6)
  • 2. FOI ME Titel/Title Studie a Syfte FOI har samban Då olika skapa e MSB). A taktik g samt at beslutsu behov a Försök Tre lega 1) initie gasutve miljöme För att v vid FO stängde analys k nitritjon Bild1. P (Pump, im På Frien att stude väteklor med så röksprid extra an (Sr). Sa av väte startpro MO av pyrotekn r fått uppd d med anvä a former av en arbetsgru Arbetsgrupp genom att in tt användan underlag om av mer grun ala pyrotekn erades vid cklingen. edicinska kl verifiera ana I. En nödf s med bygg konstaterad ner låg unde Provtagningsu mpingerrör, nö nds Arena p era hur röke rid och nitra åväl öppet dningen och nalysmetod amtliga försö eklorid och vtagning (b nik vid Frie drag av Rik ändande av p v pyroteknik upp (Samve pens syfte ä ntroducera ndet ska s m att tillåta dläggande k niska produ olika tillfä Proverna liniken, Uni alysmetode fackla av ty gplast och g des att vätek er de kvantif utrustning. ödfacklan) placerades m en och dess at/nitrit. För som stäng h dess halte för att även ök filmades h nitrit/nit blankprov) o ends Arena kspolisstyre pyroteknisk k blir allt va erkansrådet är att gemen inomhusben ske under a användand kunskaper k ukter; inomh llen i syfte analyserade iversitetssju n i kontroll yp Polar M gasutvecklin klorid (HCl fierbara niv mätutrustnin s hälsoskadl rsöken utför t arenatak er. Vid förs n studera da s för att dok trat i gasf och inga spå a elsen, RPS, ka satser vid anligare und mot idrotts nsamt se öv ngaler, vilk kontrollerad det av pyro kring risk-, husbengaler e att studer es vid FO ukhuset Öre erad miljö u MK2 antänd ngen provto l) kunde kv våerna (Tabe ngar ut på f liga ämnen rdes med fe för att stu sök med 40 amm och m kumentera rö fas före in år av eftersö Datum/Date 2013-09-18 att utföra d Friends Ar der idrottsev srelaterad b ver möjligh ka skapar en de säkra f oteknik und säkerhets- o r, nödbloss ra hälsovåd OI Grindsj ebro. utfördes för des, öppnin ogs under 30 vantifieras m ell 2, Bilaga Bild 2. Tä fem olika p sprids samt em, 20 och udera huruv stycken py metallerna m ökspridning nitiering a ökta ämnen Sida/Pag 8 2 (6) Memo n FOI M provtagnin rena i Solna venemang h rottslighet, eten att få a n lägre nivå former. För der idrottsev och hälsoasp och bengale dligaspekten jön samt rförsök i en ngen till be 0 minuter ef medan halte a 2). änd pyroteknik ositioner (B t för att påv 40 stycken vida takets yrotekniska magnesium ( gen. För att k v pyrotekn påträffades ge nummer/number Memo 4576 ngar och an a, Stockholm har RPS be Räddnings användarna å av rökutv r att kunn venemang pekter. er (Tabell 1 n med avse vid Arbe betongkons etongkonstru fter initierin erna för nit k vid förförsö Bild 4, Bilag visa förekom pyroteknisk s position p satser anvä (Mg) och st kontrollera niken utfö s i dessa pro 6 nalyser i m. slutat att tjänsten, a att byta veckling, a få ett finns ett 1, Bilaga eende på ets- och struktion uktionen ng. Efter trat- och k. ga 1) för msten av ka satser påverkar ändes en trontium halterna rdes en over.
  • 3. FOI ME Titel/Title Studie a Resultat Den vis mot tak kunde k Analysm mg/m3 l och att detektio Bild 3. F Slutsats Resultat detekter Provtag rörelsem ventilati represen utföras u Den beg kan förv förvänta flertalet Bedömn miljöme Filmer f MO av pyrotekn t suella bedöm köppningen kloridjonen metodens de luft. Detta koncentrat onsnivån oc Försök om 40 s ten från are rbara halter gningsförfar mönster på ionsinställn ntativitet ko under mer k gränsade pr väntas vista as överstiga t av de unde ning av h edicinska kl för dokume nik vid Frie mningen tyd och i liten g från vätekl etektionsniv innebär att ionen kan h kan inte p 0 stycken beng enaförsöken av väteklor randet i de åverkas av ning samt omplex. Sk kontrollerad ovtagningst as i arenalok a kvantifier ersökta ämn hälsoeffekte liniken, Öre ntation av r ends Arena der på att rö grad in på l lorid påvisa vå för klorid väteklorid fastställas i påvisas i någ galer. n tyder på a rid, Mg och etta arbete v ett stor luftfuktigh ka tydliga o de former. tiden (30 m kalen. Vid e ingsgränsen nena påträffa r baserade ebro Univer rökspridning a ökutvecklin läktarna (Bi as av utrustn d är 0,035 m med säkerh i ett av pro got av prov att samtliga h Sr i gasfas måste an rt antal f et, vilket och mer exa minuter) mot en längre pr n. Det fram fas i inandni e på dessa rsitetsjukhus gen redovis Datum/Date 2013-09-18 ngen var låg ild 3). Trots ningen på lä mg/m3 luft o het kan det overna. Hal erna. a av de tänd . nses som s faktorer, so gör bedöm akta resulta tsvarar inte rovtagnings mgår dock ty ingsluften i a resultat s och är red sas i Bilaga Sida/Pag 8 3 (6) Memo n FOI M g samt att rö s den visuel äktarna (Bi och kvantifi tekteras i fl lterna för n da pyrotekn svårförutset om tempe mningen av at framställa den tid som stid (>30 mi ydligt utifrå arenan. är utförda dovisade i B 4-5. ge nummer/number Memo 4576 öken mestad lla spridnin ilaga 2, Tab ieringsnivån lertalet av p nitrit/nitrat ä niska satsern tt då luftv eratur, pub v analysres as bör dess m publik och inuter) kan ån dessa res a av Arbe Bilaga 3. 6 dels steg ngsbilden bell 3-4). n är 0,12 proverna är under na avger volymens blikantal, sultatens a försök h spelare halterna sultat att ets- och
  • 4. FOI ME Titel/Title Studie a BILAG Tabell 1 Pyrotekn Inomhus Nödbloss Bengal Bild 4. Ö Mätpunkt på läktare MO av pyrotekn GA 1 1. Specifikati nisk sats Ti sbengal G Fy s H Li Översiktskarta terna på andra e ett. Bilden v nik vid Frie ion av undersö illverkare Göteborgs yrverkerifabri Hansson PyroT inders a över Friends a (mätpunkt D visar även film ends Arena ökt pyroteknik lev k Ar Tech Ha Ar s Arena, gatup D) och tredje l mkamerornas p a k verantör rclight AB ansson PyroT rclight AB plan, samt pla läktaren (mätp positioner. Datum/Date 2013-09-18 Produ Benga röksva ech IKAR handb Benga orgina cering av mät punkt E) är pla Sida/Pag 8 4 (6) Memo n FOI M uktnamn al Röd ag ROS, bloss, rött al Flare, Röd al utrustning på acerade rakt o ge nummer/number Memo 4576 Produktn d 51E0602, 154, 34, 0 341500 d 3304, SE- 017 första läktare ovanför mätpu 6 nummer SE-05, 033 -06, 153, 03, en. unkten (C)
  • 5. FOI MEMO Datum/Date Sida/Page 2013-09-18 5 (6) Titel/Title Memo nummer/number Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576 BILAGA 2 – Analysresultat för utvalda ämnen i gasfas vid antändning av pyrotekniska satser. Tabell 2. Förförsök utförda vid FOI. Nödbloss(mg/m3 ) HCl  Nirit/nitrat  0,05  ‐  Tabell 3. Försök med 40 stycken pyrotekniska satser. Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m 3 ). Pyroteknisk sats Mätpunkt Inomhusbengaler1 Nödbloss2 Bengal2 20 nödbloss, 20 bengaler1 A <0,04  0,06 0,08 0,11  B <0,04  0,04 0,05 0,09  C 0,05  0,06 0,12* 0,08  D 0,06  <0,04 0,08 0,07  E 0,04  0,04 0,09 0,10  *koncentrationsnivå som ligger över metodens kvantifieringsnivå. 1 Taket i öppet läge. 2 Taket i stängt läge. Tabell 4. Försök baserat på olika antal inomhusbengaler. Koncentrationen anger mängd HCl per luftvolym (mg/m 3 ). Antal inomhusbengaler Mätpunkt 5 st1 20 st1 40 st1 A 0,06  <0,04  <0,04 B 0,04  <0,04  <0,04 C 0,08  0,05  0,05 D 0,04  0,04  0,06 E 0,04  <0,04  0,04 1 Taket i öppet läge. 2 Taket i stängt läge. Tabell 5. Resultat av prover från 40 stycken pyrotekniska satser. Resultaten är framtagna vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Koncentration (mg/prov) Damm Mg Sr Nödbloss <0,31  <0,006 0,004 Bengaler <0,31  <0,006 <0,006 Bengaler+nödbloss 1,7  0,38 0,18
  • 6. FOI MEMO Datum/Date Sida/Page 2013-09-18 6 (6) Titel/Title Memo nummer/number Studie av pyroteknik vid Friends Arena FOI Memo 4576 Sändlista/Distribution Isabel Thorén, Rikspolisstyrelsen Helena Hansson, FOI Reine Adolfsson, FOI (ej bilaga 4-5) Lenita Blom, FOI (ej bilaga 4-5) Erik Holmgren, FOI (ej bilaga 4-5) Bengt Eiderfors, FOI (ej bilaga 4-5) Matilda Ågren, FOI (ej bilaga 4-5) Katja Hagström, Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicinska kliniken