τα 33 πιο παραξενα κτρια του κοσμου

931 views

Published on

Published in: Travel, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
129
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

τα 33 πιο παραξενα κτρια του κοσμου

 1. 1. 1. Mind House (Barcelona, Spain)
 2. 2. 2. The Crooked House (Sopot, Poland)
 3. 3. 3. Stone House (Guimarães, Portugal)
 4. 4. 4. Lotus Temple (Delhi, India)
 5. 5. 5. Cathedral of Brasilia (Brazil)
 6. 6. 6. La Pedrera (Barcelona, Spain)
 7. 7. 7. Atomium (Brussels, Belgium)
 8. 8. 9. Kansas City Library (Missouri, USA)
 9. 9. 10. Low impact woodland house (Wales, UK)
 10. 10. 11. Guggenheim Museum (Bilbao, Spain)
 11. 11. 12. Rotating Tower, Dubai, UAE
 12. 12. (Φύιιν Μπακπνύ for Dynamic Architecture ™ all rights reserved to Dr. David Fisher)Έρεηε δεη πνηέ θηίξην ζε θίλεζε, πνπ αιιάδεη ην ζρήκα ηνπ ? Μνηάδεη απίζηεπην, αιιά όρη ζηνλ Dr. David Fisher. Τν θηίξην δελ θαίλεηαη πνηέ ην ίδην δπό θνξέο. Είλαη αμηνζαύκαζην λα κπνξείο λα βιέπεηο ηελ αλαηνιή από ηε θξεββαηνθάκαξά ζνπ θαη ην απόγεπκα λα ζαπκάδεηο ειηνβαζηιέκαηα ζηνλ ωθεαλό.Πέξα από ην αμηνζαύκαζηε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή, ζα παξάγεη ελέξγεηα γηα όιν ην θηίξην κε ηηο 79 αεξνηνπξκπίλεο, ηνπνζεηεκέλεο αλάκεζα ζε θάζεπεξηζηξεθόκελν όξνθν. Έηζη ην 80όξνθν θηίξην κε ηηο 79 ηνπξκπίλεο ζα είλαη έλα πξαγκαηηθά πξάζηλν ελεξγεηαθά θηίξην.
 13. 13. 13. Habitat 67 (Montreal, Canada)
 14. 14. 14. Casa da musica (Porto, Portugal)
 15. 15. 15. Olympic Stadium (Montreal, Canada)
 16. 16. 16. Nautilus House (Mexico City, Mexico)
 17. 17. 17. The National Library (Minsk, Belarus)
 18. 18. 18. National Theatre (Beijing, China)
 19. 19. 19. Conch Shell House, Isla Mujeres, Mexico
 20. 20. 20. House Attack (Viena, Austria)
 21. 21. 21. Bibliotheca Alexandrina (Egypt)
 22. 22. 22. Cubic Houses (Kubus woningen) (Rotterdam, Netherlands)
 23. 23. 23. Ideal Palace (France)
 24. 24. 24. The Church of Hallgrimur, Reykjavik, Iceland
 25. 25. 25. Eden project (United Kingdom)
 26. 26. 26. The Museum of Play (Rochester , USA)
 27. 27. 27. Atlantis (Dubai, UAE)
 28. 28. 28. Montreal Biosphere (Canada)
 29. 29. 29. Wonderworks (Pigeon Forge, TN, USA)
 30. 30. 30. The Basket Building (Ohio, USA)
 31. 31. 31. kunst
 32. 32. 32. Forest Spiral (Darmstadt, Germany)
 33. 33. 33. Wooden Gagster House (Archangelsk, Russia)

×