Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Ebolusyon ng Tao

117,546 views

Published on

For the "Araling Panlipunan" Teachers.

Published in: Education, Technology

Ang Ebolusyon ng Tao

 1. 1. Ang Ebolusyon ng Tao Kailan at paano nagsimula ang tao?
 2. 2. Charles Darwin• Nag-akda ng aklat na tinawag na Origin of the Species.• Sumalungat sa Teorya mula sa Bibliya.
 3. 3. Origin of the SpeciesAng tao at iba pang species o uri ngnabubuhay na organismo sa daigdig, ayhindi bunga ng isang paglikha. Bagkus,ito ay nagmula sa napakahabang prosesong ebolusyon, at ang lahat ng specie naito ay magkakaugnay na nalinang sa loobng mahabang panahon.
 4. 4. Nagaganap ito sa pamamagitan ng tatlong paraan:• Mutation• Natural Selection• Isolation at Adaptation
 5. 5. MutationTumutukoy sa kaganapan ngilang pagbabago sa speciebunga ng pagbabago ngistraktura ng Gene, angnagtatalaga ng pisikal nakaanyuan ng isang organismo.
 6. 6. MutationSa prosesong ito, ang suplingay magtataglay ng mgakatangiang naiiba sakanyang pinagmulangmagulang.
 7. 7. Natural SelectionMay kaugnayan sakapaligiran angproseso ngebolusyon.
 8. 8. Isolation at AdaptationSa haba ng panahong namumuhayang mga tao namagkakalayo, malinaw nanaiakma nila ang sarili sa kanilangkapaligiran na maaaringnakapagpabago sa kanilangpisikal na kaanyuan.
 9. 9. Ang Ebolusyon ng Tao• The Descent of Man –Ipinapahayag ni Darwin na ang tao at ang pinakamataas na uri ng unggoy na nagmula sa isang ninuno lamang.
 10. 10. AustralopithecusDryopithecus Ramapithecus AfricanusHomo sapiens Homo Erectus Homo Habilis Taong Homo sapiensNeanderthal sapiens
 11. 11. Dryopithecus (40 milyong taon)Unggoy napinaniniwalaangpinagmulan ng tao dahilsa hugis ng ngipin nito nanahahawig sa tao.
 12. 12. Ramapithecus (14 milyong taon)Higit na maunlad naman angunggoy na natuklasan saSiwalik Hills sa India. Ito aynakakatindig ng tuwid kungkaya nakakagawa ito ng mgasimpleng gawain.
 13. 13. Australopithecus Africanus (5 milyong taon)Matatagpuan ito sa Taung, SouthAfrica. Ang utak nito ay singlaki ng samodernong tao. Ito ay nakakalakad nagamit ang kanyang dalawang paa namay taas na 4-5 talampakan. Angkanyang kagamitan ay gawa samatutulis na bato.
 14. 14. Homo Habilis (2 ½ milyong taon)Itinuring na Man of Skill oHandy Man sa kadahilanangang kanilang mga kagamitanay karaniwang mga batonglava na gamit sa paghiwa ngkarne.
 15. 15. Homo Erectus• Nabuhay noong 500, 000 taon.• Tinaguriang Upright Man.• May maayos na panga at mukha.• Pithecanthropus erectus at Sinanthropus pekinensis
 16. 16. Homo Sapiens• Nabuhay ng nakaraang 250,000 taon.• Ang bungo nito ay tulad ng modernong tao.• Higit na maayos ang kanyang kagamitan na lapad at may pinong tagiliran.• Gumagamit na rin ito ng sibat bilang sandata.
 17. 17. Taong Neanderthal• Nabuhay noong nakaraang 70, 000 taon• Uri ng Homo Sapiens na natuklasan sa Europa, Asya at Aprika.• Lumitaw noong panahon ng yelo sa Europa.
 18. 18. Homo sapiens sapiens• Nabuhay noong 35,000 taon na ang nakakaraan.• Ganap na nadebelop na homo sapiens sa Europa, Asya at Aprika.• Gumagamit na ng mga buto ng hayop, at kahoy, at mga bagay na pangkiskis ng mga kagamitang mayroon nang magkabilang talim.

×