Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์
โดย...รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา
โครงการอบรมหลักสูตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแ...
กิจกรรมการท่องเที่ยวไทยในทศวรรษหลัง
• ปี พ.ศ. 2547 มีนักท่องเที่ยว 11 ล้านคน
ที่เข้ามายังประเทศไทย จนกระทั่งปี พ.ศ.
2555 ม...
กิจกรรมการท่องเที่ยวไทยในทศวรรษหลัง
• ปัจจุบันมี 15 แหล่งที่มีเที่ยวบินจาก
ไทยไปยังจีน เช่น กวางโจ เฉินตู เป็น
ต้น โดยมี F...
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• ในบางพื้นที่ใช้คาว่า
Agritourism แต่ในประเทศ
ไทยจะนิยมคาว่า
Agrotourism
• Agrotourism หมาย...
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• ชาวต่างประเทศมักจะต้องการเข้า
มาประเทศไทยเพื่อมาเรียนรู้เรื่อง
การทาอาหารไทย การทาฟาร์ม
ชี...
หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สภาพแวดล้อม
ชุมชนคน
หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Mass
Tourism
• กิจกรรม
ท่องเที่ยว
• เศรษฐกิจ
Nature
Tourism
• สิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเว...
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• จะต้องมีการจัดการชุมชนให้เกิดการ
สานึกในการเป็นอัตลักษณ์
• สิ่งที่เคยถูกลืมไปก็ต้องฟื้นฟ...
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• พยายามพัฒนาความรู้ผ่านการอบรม
สร้าง Man Power ให้คน
เหล่านั้นสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง
•...
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ผลกาไรที่เหมาะสม
เป็นแค่อาชีพเสริม
การท่องเที่ยวมวลชน
ผลกาไรสูงสุด
...
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
• ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ต้องทา
อาชีพหลักได้
• เน้นการจัดการทรัพยากรที่อยู่
ในชุมชน
• ...
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย
• ข้าว การทาอาหารไทย การแสดง
วัฒนธรรม
• ในฟาร์มทั่วไปจะมีการพยายามให้
ชาวต่างชาติเข้ามาฝ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

4,618 views

Published on

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

Published in: Travel
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

6 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์

 1. 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ โดย...รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา โครงการอบรมหลักสูตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดการ วันที่ 6-9 มิถุนายน 2557
 2. 2. กิจกรรมการท่องเที่ยวไทยในทศวรรษหลัง • ปี พ.ศ. 2547 มีนักท่องเที่ยว 11 ล้านคน ที่เข้ามายังประเทศไทย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 มีอยู่ประมาณ 22 ล้านคน • 20 อันดับของชาวต่างชาติที่เข้ามา ประเทศไทย นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเป็น อันดับที่ 1 จานวน 2.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555
 3. 3. กิจกรรมการท่องเที่ยวไทยในทศวรรษหลัง • ปัจจุบันมี 15 แหล่งที่มีเที่ยวบินจาก ไทยไปยังจีน เช่น กวางโจ เฉินตู เป็น ต้น โดยมี Flight บินจากกรุงเทพ และเชียงใหม่ • นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ทุกปี • ไม่ควรห้ามการเดินทางมาท่องเที่ยว เหล่านี้ ควรจะช่วยกันสร้างกรอบและ ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้
 4. 4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • ในบางพื้นที่ใช้คาว่า Agritourism แต่ในประเทศ ไทยจะนิยมคาว่า Agrotourism • Agrotourism หมายถึง การ ท่องเที่ยวที่นาคนหรือนักท่องเที่ยว เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร ที่ มีพื้นที่ทาการเกษตรของตนเอง เช่น ฟาร์มโชคชัย
 5. 5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • ชาวต่างประเทศมักจะต้องการเข้า มาประเทศไทยเพื่อมาเรียนรู้เรื่อง การทาอาหารไทย การทาฟาร์ม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น อาหารการกิน • การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จะต้องมีการสร้างโอกาสให้เท่า เทียมกันตามบทบาทและหน้าที่
 6. 6. หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สภาพแวดล้อม ชุมชนคน
 7. 7. หลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Mass Tourism • กิจกรรม ท่องเที่ยว • เศรษฐกิจ Nature Tourism • สิ่งแวดล้อม ระบบ นิเวศ • กิจกรรมท่องเที่ยว • เศรษฐกิจ Agrotourism • สิ่งแวดล้อม ระบบ นิเวศ • กิจกรรมท่องเที่ยว • เศรษฐกิจ
 8. 8. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • จะต้องมีการจัดการชุมชนให้เกิดการ สานึกในการเป็นอัตลักษณ์ • สิ่งที่เคยถูกลืมไปก็ต้องฟื้นฟูขึ้นมา ไม่ ว่าจะเป็นการเต้น ฟ้อน รา วิถีชีวิต ประเพณี ความเป็นอยู่ • สร้างความสานึก สร้างสภาวะการเป็น ผู้นาให้คนในชุมชน • สร้าง partner หรือ พันธมิตร เนื่องจากชุมชนไม่สามารถอยู่เองได้
 9. 9. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • พยายามพัฒนาความรู้ผ่านการอบรม สร้าง Man Power ให้คน เหล่านั้นสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง • การจัดการการท่องเที่ยวจะต้องเน้น คุณภาพ สร้างคุณภาพของการ ให้บริการ • มีผู้นาเสนอ สื่อความหมายให้ผู้อื่น เข้าใจ
 10. 10. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลกาไรที่เหมาะสม เป็นแค่อาชีพเสริม การท่องเที่ยวมวลชน ผลกาไรสูงสุด เป็นอาชีพหลัก
 11. 11. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร • ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ต้องทา อาชีพหลักได้ • เน้นการจัดการทรัพยากรที่อยู่ ในชุมชน • มีการวางแผน และควบคุม ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้น ให้เกิดน้อยที่สุด
 12. 12. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย • ข้าว การทาอาหารไทย การแสดง วัฒนธรรม • ในฟาร์มทั่วไปจะมีการพยายามให้ ชาวต่างชาติเข้ามาฝึก เช่น ฟาร์มวัว • เทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่ การทดลองทาขนมต่างๆ เช่น การทา น้าตาล เป็นต้น

×