Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecg v-ict-or - werktafel november 2011 2

338 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ecg v-ict-or - werktafel november 2011 2

 1. 1. ECG - V-ICT-ORWerktafel 9 november 2011
 2. 2. Agenda• Toelichting projectwerking• Visie 2012 – Toelichting – Betrokkenheid ECG – Brief e-Gov• Werktafel ECG – V-ICT-OR – Gedeelde visie – Plan van aanpak
 3. 3. V-ICT-OR vzw - 2001• Vrijwilligersorganisatie – Klassieke vzw structuur (AV, RvB, Dagelijks bestuur) – Doelgroep ICT in de lokale besturen
 4. 4. V-ICT-OR vzw - 20015 centrale doelstellingen bij oprichting 1. Deskundigheid ih vakgebied verhogen (professionaliseren) 2. Dienstverlening en belangenbehartiging organiseren 3. Netwerk en forum vormen 4. Drempel samenwerking en synergie gevoelig verlagen; motor om de samenwerking tussen de verschillende andere overheidsniveaus te ondersteunen 5. Extern klankbord, het strategisch belang v ICT LocGov aankaarten bij beleidsverantwoordelijken
 5. 5. V-ICT-OR vzw – 2001-2010• V-ICT-OR shopt IT (kennisdag, >500 deelnemers)• Manage IT (najaarscongres, 200 deelnemers)• Dag van de lokale website (samen met Indigov & Kortom)• Opleidingen (60 per jaar)• Thematische werkgroepen• Gesubsidieerde projecten (IWT, EFRO, …)
 6. 6. V-ICT-OR vzw - 2011• Professionalisering via experten – Doelgericht specialisten inzetten – Sneller schakelen• Verbreding – Sensibiliseren bredere doelgroep – Samenwerking ECG, KORTOM, CORVE
 7. 7. Organogram Alle effectieve leden van de organisatie AV (leden) (308 Vlaamse steden, gemeenten, ocmw’s, provincies en politiezones) RvB (18) Geografisch gespreid – verkozen leden (6 wekelijkse bijeenkomsten) DB (6) Verkozen leden uit RvB (2 wekelijkse bijeenkomsten) Dagelijkse werking gestuurd door DBAdministratie enBoekhouding (1) Programmabeheer (1) (wekelijkse/dagelijkse bijeenkomsten) Projectmedewerkers (3)
 8. 8. Toelichting projectwerking
 9. 9. E-Government kenniscentrum• Onderwerp: Op 1 oktober 2006 is het bedrijfsconsortium “e-government voor lokale overheden” van start gegaan, beter bekend als het V-ICT-OR KennisCentrum (VKC).• Periode: 1 oktober 2006 - 1 oktober 2008 Partners: Memori en een twintigtal participerende bedrijven Ondersteunend programma: Het betreft een Thematisch Innovatie Samenwerkings-verband (TIS) van het IWT.
 10. 10. Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO)• Onderwerp: verschillende omgevingen gebruikt om kennis over ICT te verzamelen en uit te wisselen (documenten, websites, discussiefora,…) integreren in één platform ter ondersteuning van een expertencommunity in lokale besturen.• Periode: 1 september 2008 - 30 augustus 2010 Partners: VVSG, ICMS & Deloitte - Ondersteunend programma: EFRO• Doelstellingen van dit project zijn: – sensibliseren vd lokale overheden belang van informatie- en kennismanagement – creëren ve centraal kennisplatform met gevalideerde informatie en kennis op het vlak van ICT – creëren ve gemeenschap van domeinexperten op het vlak van ICT – maximaal hergebruiken van eerder beantwoorde vragen
 11. 11. Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO2)• VERBREDEN en CONSOLIDEREN.• verbreden: niet alleen online maar ook offline kennisdelen (in regionale kenniskringen), niet alleen ICT-gerelateerde kennis, maar ook kennis rond andere beleidsdomeinen oppikken.• consolideren: Het reeds ontwikkelde platform gebruiksvriendelijker en eenvoudiger maken zonder verlies van functionaliteiten, community-minded maken, integreren in de website van V-ICT-OR en vooral integreren in de dagdagelijkse werking van de gebruiker.• Periode: 1 september 2010 - 30 augustus 2012 Partners: VVSG, ICMS & Deloitte Ondersteunend programma: EFRO
 12. 12. Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO2)
 13. 13. Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO2)KPLO wil kennisdeling bevorderenKenniskringenom netwerk in je regio uit te bouwenWeb 2.0 Websiteeen online communityKPLO Databankdocumenten opzoeken en delen
 14. 14. Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO2)
 15. 15. Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus (IPDC)• Onderwerp: De interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus is een databank die online wegwijsinformatie zal aanbieden aan burger/bedrijf/vereniging omtrent alle diensten van “de” overheid (zowel lokaal, provinciaal, Vlaams,…).• Periode: 1 maart 2011 - 1 maart 2012 Partners: Stad Antwerpen, Cevi nv, CIPAL dv, Kortom vzw, VERA, VVP en VVSG. Ondersteunend programma: geen, er wordt gewerkt met een bottom upfinanciering.
 16. 16. Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus (IPDC)
 17. 17. Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus (IPDC)• Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus• Overzicht van de overheidsdienstverlening• Betere informatieverlening. En up to date• Overneembaar• Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar• Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid
 18. 18. 3xI (Informatieveiligheid, -kwaliteit en –structuur)• Onderwerp: bouwt verder op de geleerde lessen uit het TIS-project “Lokaal e-government in Vlaanderen”: De uitdagingen voor de komende jaren voor de lokale e-governmentsector te situeren zijn op het vlak van datamanagement, informatiebeheer en kennismanagement.• Periode: 1 september 2009 - 30 augustus 2013 Partner: Katholieke Hogeschool Mechelen Ondersteunend programma: Thematische Innovatiestimulering van het IWT (Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).
 19. 19. 3xI – Structuur en kwaliteit• Problematiek – van de niet compatibele geïsoleerde oplossingen – van het gebrek aan afspraken vanuit de centrale overheden, wildgroei aan implementaties – van de onbestaande datawarehouse op lokaal niveau (waar zit welke data en wanneer wenden we die aan?)• Oplossingen – Kerndata – concept (geadopteerd door de markt?) – Brokertechnologie (gekoppelde software) versus open standaarden (ontsluiting kerndata)
 20. 20. Kerndata Applicatieve metadata (dossiergebonden) Lokale verrijking (e-mail) Vlaamse verrijking (VKBO) Federale (RR)
 21. 21. 3xI - Kerndata
 22. 22. 3xI - Informatieveiligheid• Problematiek – van het sensibiliseren van steden en gemeenten (OCMW hadden een KSZ-historiek) – van de duistere wolk rond security … “the truth is out there” – van de machtigingen• Oplossingen: – Gesprekken KSZ/PODMI – Vraagbank/kennisdatabank informatieveiligheid opzetten – Coaching / begeleiding (werkgroep security) – Generische audit?
 23. 23. 3xI – case datawarehouse en beleidsinformatie• Problematiek – Managementrapportering voor lokale besturen – Op basis van Microsoft BI – Integratie CRM – Cloudgebaseerde oplossing
 24. 24. Haalbaarheidsstudie (1)• Standaarden voor toepassingen van lokale besturen – De studie …• De problematiek – Siloverhaal, dreigt vervangen te worden door niet gecoördineerde (silo) integraties, dit zowel door leveranciers op gemeentelijk niveau als vanuit de VO – Vooraleer we spreken over open data, misschien eerst praten over open standaarden
 25. 25. Haalbaarheidsstudie (2)• Beleidsondersteunende Informatie voor Overheden en de Samenleving• Van het overheidsbeleid wordt verwacht dat het steunt op objectieve en geactualiseerde gegevens. Burgers verlangen terecht dat de overheid proactief optreedt en dat het beleid anticipeert op nieuwe trends.
 26. 26. Shared Platform (CCSP)• Opstart mei 2011 – 12 besturen delen kennis – 12 besturen delen hun ontwikkelingen• Gebruikersgroep Microsoft CRM• Generische oplossing – Centraal adressenbestand – Lokale authentieke bron: burger en organisatiegegevens – Koppeling met authentieke bronnen• Piloot live bij Sint-Niklaas
 27. 27. 12 besturen delen kennis
 28. 28. 12 besturen delen hun ontwikkelingen
 29. 29. Shared Platform (CCSP) Leg de juiste• LAB fundamenten • Meer en betere• Primaire toepassingen • Werkgroep Shared Processen • Sterk vereenvoudigde Platform• Solution interne werking • Consortium leveranciers Bouw slim Start snel verder uit
 30. 30. VIC• Valorisatie ICT Competenties – V-ICT-OR Werkgroep Valorisatie ICT Competenties – Vereniging van coördinatoren van informatievoorziening en automatisering in Nederlandse Gemeenten, Universiteit van Amsterdam• Publicaties – VIAG: competentieprofielen – Enquete competentietool – Publicatie functieprofielen – Enquete functieprofielen (in voorbereiding)
 31. 31. Internationale samenwerking• LOLA – Linked Organisation of Local Authority ICT Societies (LOLA) – "Wat kunnen/moeten Europese en nationale overheden doen om lokale overheden beter te ondersteunen bij het uitbouwen van e-government?".• Citadel on the move – Ism CORVE, LOLA• Apps for Cities – EU project – Ism LOLA
 32. 32. Visie 2012 ToelichtingBetrokkenheid ECG Brief e-Gov
 33. 33. Visie 2012• Thema’s – Midoffice (3xI) – Informatieveiligheid (3xI) – Standaardisatie en normering (3xI) – Samenwerking vanuit het veld en vanuit de online community (KPLO) (Shared platform)• Oplevering KPLO• Regionale werking• Informatieveiligheid
 34. 34. Visie 2012• Communicatiestrategie – actief – Samen met partners• Competentiecentrum• Verbreding – Partnership ECG, KORTOM, CORVE
 35. 35. Visie 2012– Betrokkenheid ECG– Nota e-Gov aan de bevoegde ministers
 36. 36. Werktafel ECG – V-ICT-OR Gedeelde visie
 37. 37. Werktafel ECG – V-ICT-OR• Gedeelde visie

×