Advertisement

Digital patologi – Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger

Project manager/Scrum product owner at Eika Gruppen
Feb. 6, 2019
Advertisement

More Related Content

Similar to Digital patologi – Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Digital patologi – Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger

 1. Digital patologi -prosjektet Februar 2019 Marit Westfal-Larsen & Anna Hurrød
 2. Hvem er vi? 2 Assisterende prosjektleder Marit Westfal Larsen Prosjektleder Anna Teresia Hurrød Prosjektteam! Ca. 30 personer
 3. Hva gjør en patologiavdeling? 3 << 2 % Kreftdiagnoser Konsultasjon og utdanning Persontilpasset behandling
 4. Forenklet prosess/forløp fra rekvisisjon til at svar foreligger 4 Behandler/rekvirent Tar vevs-/celleprøve Bioingeniør Forbereder prøven Patolog Analyserer prøven/diagnose Behandler/rekvirent Lager behandlingsplan basert på diagnosen Patologiavdeling
 5. Antallet krefttilfeller øker mer enn tidligere antatt, samtidig øker kompleksiteten per prøve som analyseres 5 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Antallnyekrefttilfeller observert forutsagt 2005 forutsagt 2013 forutsagt 2016 Prognose 2005 Prognose 2013 Prognose 2016 Observert 80 90 100 110 120 130 140 2012 2013 2014 2015 2016 % Prosentuell økning i antall prøver, blokker og glass
 6. Dersom behov for patologer øker ihht demografisk befolkningsvekst, vil vi mangle omtrent 328 netto månedsverk innen 2035. Det tilsvarer omtrent 453 patologer gitt dagens stillingsandel (82 %) og alt fravær (17 %)*. Utdanningstakten av nye patologer og bioingeniører er ikke tilstrekkelig for å møte fremtidens behov 6 En scenarioanalyse som nylig ble gjort med basis i Nasjonal Bemanningsmodell og Helse Vest viser på et stort gap mellom etterspørsel og tilgang på patologer og bioingeniører i fremtiden (2035) hvis ikke det settes inn tiltak (0- alternativet «vent å se»): Dersom behov for bioingeniører øker ihht demografisk befolkningsvekst, vil vi mangle omtrent 4 570 netto månedsverk innen 2035. Det tilsvarer omtrent 6 290 bioingeniører gitt dagens stillingsandel (88 %) og alt fravær (20 %)*. Digital patologi vil kunne være med å bidra til å lukke dette gapet! * Nasjonal bemanningsmodell v3 (2017)).
 7. Digital patologi vil føre til en større endringsreise for dagens patologiavdelinger… 7 «Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger» - visjonen til prosjektet
 8. Hva skal prosjektet Digital patologi oppnå? 8 Link til introduksjonsfilm om prosjektet: https://www.youtube.com/watch?v=c_fJSeOEAY8
 9. Det nasjonale prosjektet fokuserer på samhandlingsløsning og standardiseringsarbeid på tvers av regioner 11 • Digitalt utstyr (Eks. skannere og arbeidsstasjoner) • Samhandling innad i regionen • Oppgradering av LIMS • Samhandling på tvers av regioner (ePat) • Standardiseringsarbeid på tvers av regioner • Tilgjengeliggjøring av data • Felles undervisningsløsning
 10. Prosjektet er organisert i et hovedprosjekt og fem delprosjekter
 11. Teknisk målbilde for samhandlingsløsning (ePat) 13 5 6 1 2 3 7 8 4
 12. Prosjektet er organisert i et hovedprosjekt og fem delprosjekter
 13. Prosjektet er organisert i et hovedprosjekt og fem delprosjekter
 14. Prosjektets effektmål 16 Effektmål 3 Effektiv bruk av ressurser i patologitjenesten Effektmål 4 Hevet kvalitet på fremtidige helsetjenester Effektmål 5 Styrket undervisning Effektmål 1 Forbedret pasientsikkerhet Effektmål 2 Hevet kvalitet på patologitjenesten
 15. Effektmål 1 Forbedret pasientsikkerhet Pasientsikkerheten er forbedret gjennom redusert utredningstid, korrekte og komplette svar: • Patologer diagnostiserer innenfor sitt fagområde • Svarrapporter med strukturerte data benyttes for alle fagområder, og digitale snitt er koblet til svarrapporter • Historiske prøver er raskt og lett tilgjengelige • Prøver til re-granskning er raskt og lett tilgjengelige • Prøver (vev, blokker, glass, digitale snitt) og svarrapporter er entydig og unikt merket for å hindre forbytting • Digitale snitt og prøvesvar er tilgjengelig for klinikere og pasienter 17
 16. Effektmål 2 Hevet kvalitet på patologitjenesten Kvaliteten på patologitjenesten er hevet gjennom at: • Svarrapporter med strukturerte data benyttes for alle fagområder • Gjennomsnittlig svartid er redusert på tvers av avdelinger og fagområder • Digitale verktøy benyttes for å måle uttrykk av biomarkører på digitale snitt 18
 17. Effektmål 3 Effektiv bruk av ressurser i patologitjenesten Ressurser i patologiavdelingene blir utnyttet bedre • Patologiavdelinger samhandler via ePat • Patologer diagnostiserer innenfor sitt fagområde • Ved konsultasjon/regranskning av tidligere prøver fra andre regioner benyttes digitale snitt via ePat • Lagringsbehov for glassnitt er redusert til et minimum basert på Nasjonal plan for lagring av blokker og glass • Forsendelse og administrasjon av glassnitt skjer i liten grad • Arbeidsprosessene er standardiserte 19
 18. Effektmål 4 Hevet kvalitet på fremtidige helsetjenester Kvaliteten på fremtidige helsetjenester er bedre fordi: • Alle avdelinger benytter ePat for å levere rapporter til kreftregisteret, FHI og andre kvalitetsregistre elektronisk med strukturerte data. Rapportene leveres i sanntid • Forskningsprosjekter kan benytte nasjonale datasett som tilgjengeliggjøres fra ePat 20
 19. Effektmål 5 Styrket undervisning Utdanning av leger i spesialisering blir styrket gjennom: • En samling av digitalt undervisningsmateriell er laget • Digitalt undervisningsmateriell, inkludert digitale snitt, brukes på tvers av regionene • En digital undervisningsplattform er etablert 21
 20. Prosjektet har startet gjennomføringsfasen og er planlagt ferdigstilt i 2022 22 Planlegge Forberede Standardisere Samhandle Avslutte Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 Gjennomføre AvsluttePlanlegge 1. Samhandling (SAM) 6. Undervisning og forskning 5. Overføre informasjon (OIN) 3. Blokker, glass og digitale snitt (LAG) 2. Helhetlig virksomhet (HEL) 4. Kodeverk, rekvisisjoner og svarrapporter (KRS)
 21. Spørsmål? 23 Kontakt prosjektleder Marit Westfal-Larsen marit.westfal-larsen@no.ey.com eller ass. prosjektleder Anna Hurrød anna.hurroed@no.ey.com
Advertisement