Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 møte 13.november

110 views

Published on

Referat, soknerådsmøte 13. november

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012 møte 13.november

  1. 1. DEN NORSKE KIRKE Sødorp soknerådMøtereferatTil stades:Kirsten LeineEva BakkenBergfrid AarnesSigdis GauksåsPål FagervoldRune StøstadBjørn Sletten (referent)Marie Lie SperreDATO:13.november kl.18:00.MØTESTAD: Kyrkjekontoret - HØGTUNDiverse:Rune Støstad tok opp referatet frå førre møtet der det vart peikt på dårleg oppmøte på soknerådsmøta. Detvart ein liten diskusjon kring dette, som gjekk både på ordlyd og innhald. Det vart mellom anna sagt at deifleste av oss gjer så godt vi kan, og det vart framheva at det er viktig at folk så godt det let seg gjera møterpå viktige møte. Dersom slike tema skulle dukke opp på seinare møte, ønskjer soknerådet at dette kjemopp som varsla sak i påfølgjande møte i staden for at ting blir tatt opp utan at alle har høve til å seie simeining.Soknerådet ønskjer framleis å ha Olsok-gudsteneste på Bygdatunet. Det blir sett på løysingar for å minskestøyen - det vart nemnt mellom anna lydanleg, og endra plassering av prest og kyrkjelyd.Marie Lie Sperre orienterte om at det må veljast ny Bibelkontakt etter at Ragnhild Bjørkhaug gjekk bort.Dette vart ikkje valt på dette møtet. Kan kanskje førast opp som sak i neste møte?Det må sendast julehelsing frå soknerådet til kyrkjebladet innan 25. november. Dette blir gjort av KirstenLeine.NRSAKSTITTEL SIDE18/12 KYRKJEORDNINGETTER 2013219/12BUDSJETT 2012 3Nord-Fron kyrkjekontorDato 19.oktober 2012Kirsten Dina Leine(s)LeiarMarit Hagen,saksbehandlarSØDORP SOKNERÅDSak nr. 18/12 KYRKJORDNING ETTER 2013
  2. 2. Behandla av:Utval sak nr.m.datoArkivnrsaksbehandlerSokneråd 18/12 13.11.12 000 Marit HagenVedleggSjå også på saksutredninga for sak 13/12.Sjå i utdelt hefte for ny kyrkjeordning etter 2013Bakgrunn for sakaDenne saka var oppe i møte 27.september utan gjera noko endeleg vedtak, men bestemte å ha eit møte til.Viser til vedtak i sak 13/12VedtakVi har drøfta nokre spørsmål om den nye kyrkjeodninga etter 2013. Dette må det vere minst eit møte til på.Alle faste + vara må kallas inn (alle oppfordres til å møte)Nytt møte bestemt tysdag 13. november kl. 18.00Alle må setja seg inn i heftet “Kyrkjeordning etter 2013” før møtet(prøv å svare på spørsmåla bak i heftet)Saksbehandler si vurderingSoknerådet drøfter seg fram til svarpå spørsmåla i heftet.InnstillingSaka leggast fram utan innstillingVedtak:Soknerådet gjekk gjennom dokumentet, fylte ut og senda inn.Nord-Fron Kyrkjekontor19. oktober 2012Marit HagensaksbehandlarSØDORP SOKNERÅDSak nr. 19/12 BUDSJETT 2012Behandla av:Utval sak nr.m.datoArkivnrsaksbehandlerSokneråd 19/12 13.11.12110 Marit HagenVedlegg
  3. 3. Sjå nøye på sak 21/11Vedtak frå saka.Soknerådet fann det vanskeleg å ta stilling til budsjettet på grunn av manglar i det vedlagte budsjettet. Det erblant anna ikkje samsvar mellom inntekts- og utgiftspostar i rekneskapen, noko som gjer det vanskeleg å vitekva som er reelt. Soknerådet vedtok likevel å gå for dei vedlagte rammene, men ønskjer at representant forkyrkjekontoret er til stades ved neste soknerådsmøte, slik at vi får oppklara ein del punkt i budsjettet, før einkan gå for eit endeleg budsjett for 2012.Soknerådet vil også signalisere i budsjettet at dei set i gang arbeidet med å oppgradere lyd anlegget i kyrkja.Rune Støstad kontaktar aktuelle leverandørar.Bakgrunn for sakaBudsjett for 2012 var oppe i sak 21/11, men soknerådet satte ikkje opp noko budsjett.Det blei ikkje satt opp noko ramme fråsaksbehandler, men vedlegg fra“Budsjett 2011 og resultatrekneskapt.o.m. 30. september 2011”, som var meint å være ein pekepinn til nytt budsjett for 2012.Saka vart ikkje tatt med seinare og beklageligvisglemt av både saksbehandlar og leiar i soknerådet.Tillet meg derfor å koma med eit forslag til budsjett for 2012 da dette må på plass.Utgifter1200 Annetforbruksmatriell 8.000.1300 Porto banktjenester 1.000.1950 Avgifter,gebyrer , lisenser1.000.4650 Overf.av ofringer 30.000.4700 Tilskudd/gaver til andre 1.000. 41.000.Inntekter8600 Offer til egen virksomhet 8.000.8650 Offer til ekstern virksomhet 30.000.8700 Tilskudd/gaver fra andre 3.000. 41.000.Saksbehandlar si vurderingSoknerådet ser over talla og kjem med nytt innspill om forslaget ikkje blir godtatt.InnstillingSoknerådet ser over talla og kjem med nytt innspill om forslaget ikkje blir godtatt.Vedtak: Soknerådet godtek framlagte budsjett. Vi ber om at Marit Hagen er til stades på neste soknerådsmøte10. desember klokka 18.00, og at soknerådet der får framlagt budsjett for 2013.Nord-Fron Kyrkjekontor19. oktober 2012Marit Hagensaksbehandlar

×