Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kina Affarer Nr 19 07

913 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kina Affarer Nr 19 07

  1. 1. ■ miljardorder till västerås Sidan 4 ■ hus kompromiss Sidan 6 ■ kinakalendern Sidan 7-8 KinaAffärerNr 19 Årgång 3 2 november 2007 FÖR DIG SOM VILL LYCKAS I KINA Ett nyhetsbrev med användbara nyheter från News You Can UseKalmar placerar egen expert i Zhejiangprovinsen Fann varandraLänets man i Kina ska Näringslivsminister Maud Olofsson har haft en rad överläggningar med minis-ta hem miljöteknikorder trar och höga tjänstemän i Kina. Hon kom synnerligen bra överens med Kinas vice premiärminister madam WuREGIONFÖRBUNDET i Kalmar Kalmar. flera större miljöteknikföretag Yi. Sidan 2län har ansökt om 450 000 Pengarna till en miljöteknik- som ITT Flygt och Läckeby Wa-kronor för att tillsätta en expert på plats i Kina söks från ter som har mycket att ge”, säger Fick svar på talmiljöteknikexpert i vänorten Sala Ida, en organisation inom Anna Nilsson. Handelskammarens ordfö-Changxing väster om Shang- Sveriges kommuner och lands- Rekryteringen av miljötek- rande Mats Harborn hadehai i Zhejiangprovinsen. ting som utvecklar kommunalt nikexperten är i gång. Personen med sig frågor från svenska”Vi vill hjälpa Changxing att partnerskap mellan svenska och i fråga måste kunna mandarin företag vid besöket hos Kinaskomma till rätta med sina utländska kommuner. och engelska och vara insatt i vice handelsminister tillsam-miljöproblem. Där finns en miljöteknik. mans med Maud Olofsson.mängd områden där vi kan Rekryteringen i gång På affärsforumet i Changxing Han fick svar på så gott somsamarbeta”, säger Anna Nils- Miljöteknikexpertens uppgift skrevs flera avsiktsförklaring- alla. Sidan 2son, investeringsrådgivare i blir att identifiera konkreta mil- ar. En av dessa undertecknades Starkt psykeförbundet. jöproblem i Changxings stad av det kinesiska familjeföreta- Anders Johnson har byggt och län som kan förbättras med get Xianle Travel som vill öpp- upp ett eget skolimperiumHon har just deltagit i Chi- svensk miljöteknik och svenskt na ett huvudkontor för Skandi- i Kina som fått erkännandena Baltic Sea Business Forum i kunnande. Personen ska kopp- navien i Kalmar. Företaget, som från Kinas utbildningsmyn-Kina, ett affärsforum för företag la ihop myndigheter i Kina med har licens för att ordna kinesiska dighet. "Det krävs ett starktoch myndigheter i Changxing, miljöteknikföretag i Kalmar län. affärs- och turistresor till utlan- psyke för att driva eget före-Kalmar län och andra regio- ”Vi har ett systemkunnan- det, ska jobba med affärsturism tag här", säger han. Sidan 5ner i länderna kring Östersjön. de i Sverige som saknas i Kina. från Kina till Europa samt göraDet arrangeras vartannat år i I Kalmar län finns en offentlig investeringar inom hotell- och Komplicerad marknadChangxing och vartannat år i sektor och ett näringsliv med restaurangnäringen. Svenska Tricorona är enda skandinaviska bolag som ärKinas förmögnaste hushåll med och slåss på den nya0,1 procent äger 41,1 procent och heta marknaden för ut- släppsrätter i Kina. Sidan 7AV VÄRLDENS hushåll med hushåll, motsvarande 0,1 pro- enlig konsultfirman kommer de Omättlig aptitmer än en miljon dollar lig- cent av befolkningen, en miljon att fördubblas fram till 2011. Den till synes omättligager nu Kina på femte plats efter dollar. Denna grupp kontrolle- ”Många av Kinas rikaste är kinesiska aptiten på järn ochUSA, Japan, Storbritannien och rar 41,4 procent av Kinas totala entreprenörer som startade med stål leder direkt och indirektTyskland, framgår av en rapport förmögenheter. två tomma händer”, sa Tjun Tang till att en svensk stad måstefrån Boston Consulting Group. I 3,25 miljoner familjer har till- från Boston Consulting Group dra upp bopålarna och flytta,slutet av förra året hade 310 000 gångar över 100 000 dollar och under en presskonferens i Peking skriver Lars Danielsson, am- bassadör på UD. Sidan 8NYA KINA I SIFFROR: AKTIEBOOM Största börsnoteringar hittills 2007 …och allt fler vill Miljarder dollar: Antal noteringar: till Europa Kina 149 Under våra USA 134 Kinesiska turister spenderar i genomsnitt 3 000 dollar på sina 15 år i Kina Brasilien 53 utlandsresor, framgår av en rap- har vi funnit att Ryssland 16 port från Nielsen.. Summan in- kluderar shopping, flyg och ho- de bokslut vi granskat Storbritannien 78 tell. Kinesiska europaturister gör alltid varit felaktiga. av med 5 235 dollar per resa. Källa: Thomson Financial Indien 78 Grace Pan, chef för mark- Edward Ma, konsultfirman Tyskland 33 nadsundersökaren Nielsen Dezan Shira & Associates kommenterar: ”Europa- och Hongkong 37 (Hela rapporten kan laddas ner USA turism blir allt populärare på: www.china-briefing.com) 0 10 20 30 40 50 60 70 bland kineser .” Detta är ett personligt exemplar som är skyddat av upphovsrättslagen. Alla former av mångfaldigande, återpublicering eller vidare- distribuering av nyhetsbrevet är förbjudet. KinaAffärer utkommer var fjortonde dag. Prenumerera på www.KinaAffarer.se
  2. 2. 2 november 2007 NYHETER 2 Hexagon vannMaud Olofsson möte med Kinas vice handelsminister gruvkontraktSvenska företagen fick Verkstadskoncernen Hexagon vann nyligen ett anbud att ut-svar på sina frågor rusta ett av Kinas största dag- brott med ett komplett system för maskinkontroll. Det är Hexagons dotterbo-NÄRINGSLIVSMINISTER samhet i Kina för att få kinesiska SAC har haft flera delegationer lag Leica Geosystems som fickMaud Olofsson har haft över- myndigheter att skynda på olika i Sverige och har sedan länge in- kontraktet där ett integreratläggningar med Kinas för- processer. tresserat sig för svensk bolags- GPS-system ska installeras förste vice handelsminister Yu ”Det gick bra. De två företa- styrning, nominering av sty- övervakning och kontroll avGuangzhou under sitt pågåen- gen var väl pålästa. Av frågorna relser och finansiell kontroll av mer än 250 anläggningsma-de besök i Kina. Med på mötet jag förde fram fick jag svar på statligt ägda bolag. skiner.var två svenska företag och alla utom en”, säger Mats Har- Maud Olofsson tog särskilt Orden är värd 4 miljonersvenska handelskammarens born. upp den svenska regeringens in- dollar, vilket gör anbudet tillordförande Mats Harborn. Även Sveriges ambassadör i ställning att statligt ägda bolag det största gruvprojektet nå-”Ett väldigt konstruktivt möte, Kina Mikael Lindström närva- ska vara föredömen i fråga om gonsin för Leica.vi fick konkreta svar på nästan rade på mötet. Också han be- socialt ansvar, vilket väckte in-alla våra frågor”, säger han. tecknar överläggningarna som tresse hos de kinesiska värdarna. mycket bra. ”Det är värdefullt för de svens- NovaCast fårMats Harborn hade med sig ”Genomgående har Maud ka företagen om de ses som enfrågor som handelskammaren Olofsson haft möten på en förebild. Det kan öppna dörrar”, gjutordersamlat in från sina medlemsfö- mycket hög nivå. Samtalen har säger Mikael Lindström. NovaCast har fått en orderretag. Bland dem fanns en hand- främst rört energi, miljö och Med Chen Deming, vice ord- från ingenjörsfirman APEfull specifika spörsmål från en- konkreta företagsfrågor och hon förande och minister i Kinas Allan Persson i Malmö somskilda företag samt allmänna har fått bra kontakt med dem mäktiga nationella utvecklings- gäller simuleringssystem förfrågor om handelshinder, som hon träffat”, säger han. och reformkommission, NDRC, gjutgods.import av begagnad utrustning Maud Olofsson träffade även kom Maud Olofsson överens APE är leverantör av kva-och offentlig upphandling. Li Rongrong, chef för SASAC, om ett fördjupat samarbete mel- litetsgjutgods huvudsakligen De två svenska företagen tog som styr de 160 de största stat- lan Kina och Sverige om hållbar till bilindustrin. Företaget harupp frågor som rör deras verk- ligt ägda bolagen i Kina. SA- energi och energieffektivisering. kontor i Kina bland annat och har ett stort nätverk av under- leverantörer.Maud Olofssons möte med madam Wu Yi, vice premiärminister I avtalet ingår att APE ska”De fann varandra på många sätt” assistera NovaCast dotterbo- lag NovaCast Foundry Solu- tions speciellt på den kinesiskaHÖJDPUNKTEN i Maud Olofs- gation till Sverige. Hur en sådan presentanter från stora och små marknaden för att introducerason program i Peking var mö- delegation bör se ut, när den ska svenska företag. bolagets system för process-tet med Kinas vice premiärmi- resa och vad den bör uppnå blir Där fanns Eva Biörck, en av styrning och simulering.nister, madam Wu Yi. nu föremål för diskussioner. de två kvinnliga delägarna i”Det var ett möte mellan två ”Om madam Wu uttrycker Chang&Biörck. Maud Olofs-karismatiska, kraftfulla poli- att Kina måste arbeta mer med son valde ut två porslinskoppar,tiska ledare. De två fann var- Sverige för att vi värnar om mil- formgivna av en svensk designer Största jön, har en bra teknologi och inspirerad av kinesisk arkitek-andra på många sätt”, sägerMikael Lindström, Sveriges företag som är duktiga på att tur, som Eva Biörck slog in och börsnoteringenambassadör i Kina. ta socialt ansvar är det signaler la i företagets orangea tygpåse. Kinas största energibolag Pet- som direkt går vidare till kine- ”När vi kom till madam Wu roChina fick in nästan 9 mil-Vice premiärminister Wu Yi vi- siska myndigheter”, säger Mika- visade det sig att hon bar en jarder dollar i sin börsintro-sade stort intresse för svenskt el Lindström. dräkt med knallorange jacka! duktion - Kinas hittills störstakunnande inom miljöteknik- Efter samtalet lämnade Maud Maud Olofsson sa vid överläm- - på Shanghaibörsen. Aktier-området och de båda minist- Olofsson över en present till Wu nandet att hon ville ge ett exem- na börjar handlas den 5 no-rarna kom överens om ett för- Yi från det svensk-kinesiska de- pel på en genuin svensk-kinesisk vember. På Hongkongbörsen,djupat samarbete mellan Sverige signföretaget Chang&Biörck i samverkan på designområdet där PetroChina redan är no-och Kina. Peking. Den införskaffades efter och på kvinnlig företagsamhet. terat steg kursen med 3,2 pro- Vid överläggningarna sa Wu en middag hos ambassadören Det gick hem”, berättar Mikael cent efter den lyckade intro-Yi att Kina bör sända en dele- där Maud Olofsson fått träffa re- Lindström. duktionen i Shanghai.Rymdbolaget i miljonaffär med Kinas väderlekstjänst Peking växerSVENSKA RYMDBOLAGET har bolaget har gott hopp om att få Zhang Wenjian, tillförordnadfått kontrakt på att övervaka en ytterligare beställningar - sam- chef för den kinesiska rymd- snabbare än Kinakinesisk vädersatellit som skick- manlagt sju satelliter över en pe- myndigheten China Meteorolo- Peking har en BNP-tillväxtas upp av kinesiska motsvarig- riod på 20 år. gical Administration, säger i ett som är högre än det nationellaheten till SMHI. ”Det rör sig om hundratals pressmeddelande att det fram- genomsnittet. Ekonomin växte ”Det är banbrytande för oss miljoner kronor.” för allt är Rymdbolagets teknis- med 12,6 procent under åretsatt komma in på den växan- Lars Persson kallar det första ka kompetens, det geografiska första nio månader jämförtde kinesiska marknaden”, säger avtalet en ”entrébiljett”. Kineser- läget och deras kostnadseffekti- med 11,5 procent nationellt.rymdbolagets vd Lars Persson na betalar en miljon dollar per vitet som avgjorde valet av part- Siffran beror bland annat påtill SvD och tillägger att Rymd- år för tjänsten. ner i affären. förberedelserna inför OS.
  3. 3. 2 november 2007 NYHETER 3Västerviksföretag startar utvecklingscentrum i Zhejiang Spararna övergår”Projektet har attraherat till kinafonder Fondspararna hos Avaza Bankoss en längre tid” ökade sina fondköp med 42 procent under oktober. Mest handlade man kinafonder. ”Två av tre fondsparare kö-FÖRETAGET Xi Ba, dotterbo- West Baltic Holding i Västervik, hybridteknik. Han har bott i per fonder igen och väljer nyttlag till West Baltic Develop- där West Baltic Development Kina tidigare och flyttar nu dit - Kina och klimatfonder”, sä-ment i Västervik, har star- och Xi Ba ingår. igen. Tillsamman med sina ki- ger Claes Hemberg , informa-tat ett utvecklingscentrum i Huvudägare i West Baltic nesiska medarbetare ska han tionschef Avanza Bank.staden Changxing, väster om Holding är kinesiska Fanerdun utveckla och anpassa hybrid- ”När Stockholmsbörsen back-Shanghai. Där ska man an- Group, ägt av den kinesiske af- tekniken till ett antal mindre ki- ade tolv procent ökade Kina-passa hybridteknik till kine- färsmannen Luo Jinxing, som nesiska bilar, motorcyklar och och Indien-börserna 30-50siska fordon för att minska bygger det omtalade mässcen- trehjulingar, som ska drivas med procent. Självklart gör det in-koldioxidutsläppen i trafiken. tret i Kalmar. både bensin och el. tryck på fondspararna.” Changxing, som både är nam- ”Vi räknar med att tekniken”Det här är ett projekt som att- net på ett län och en stad i Zhe- ska vara färdig för kommersiellraherat oss en längre tid. Vi har jiangprovinsen, är Kalmar läns tillverkning om sex månaderfått förfrågningar från våra kon- vänort i Kina. och för diskussioner med for- Operabaletten påtakter i Changxing, men också Det nya utvecklingscentret donstillverkare och myndighe-från andra håll i Kina, där det har anställt en handfull lokala ter om försäljning. På sikt kom- kinaturné sökerfinns ett stort behov och en viljaatt hushålla med energin”, säger ingenjörer. Chef för centret blir Hansi Kobe i Falköping som be- mer vi även att utveckla mindre fordon själva i Kina med tekni- sponsorerRoger Axmon, vd och delägare i sitter specialistkunskaper inom ken”, säger Roger Axmon. Kungliga operabaletten har bjudits in att dansa i Peking, Shanghai, Shenzhen ochElectrolux skapar ny mötesplats för köksarkitektur Hongkong i juni och sökerÖppnar designcenter i Shanghai sponsorer bland svenska fö- retag. Balettensemblen består avELECTROLUX öppnar ett pu- Electrolux öppnar också sitt att inspirera och skapa nya kon- mer än 70 internationellt er-blikt designcenter i Shanghai. första designbibliotek utanför takter mellan europeisk och ki- kända dansare. De kommerDet ska bli en mötesplats för Italien i anslutning till centret. nesisk design. Electrolux i Eu- att framföra en ny uppsätt-europeisk och kinesisk köks- Där ska formgivare och arkitek- ropa har en lång tradition sedan ning av Svansjön tillsammansdesign och arkitektur. ter ha tillgång till mer än 1 500 1950-talet av att arbeta med le- med en kinesisk orkester. böcker, tidskrifter, kataloger, dande formgivare. Vi hoppas att Turnén blir operabalettensI centret ska ordnas utställning- rapporter och videor. föra över det arvet till Kina och första inför kinesisk publik påar, seminarier och andra till- Biblioteket kommer att vara en bygga broar mellan europeiska 40 år.ställningar med teman som in- källa till information för forsk- och kinesiska designer”, säger “Det här är ett tillfälle attredning, arkitektur, kök och ning, analyser och dokumenta- Hsueh Chia-Ling, vd för Elec- stödja ett unikt svensk-ki-matlagning, innovationer och tion inom designområdet. trolux vitvaror i Kina i ett press- nesiskt kulturevenemang.hållbar design i hemmet. ”Designcentret strävar efter meddelande. Sponsorerna får möjlighet att marknadsföra sig under tur- nén och bjuda in viktiga kun-Svenska it-företag bygger Kinas cybervärld der till föreställningarna”, sä- ger Ragnar Lund, konsult till Operan i Stockholm.TVÅ SVENSKA företag är med användare. När den kinesiska 800 miljoner kinesiska betal- Mer information:och bygger upp Kinas nya vir- världen lanseras i mitten av näs- kort ska anslutas till CRD, som ragnar.lund@operan.setuella värld och handelsplats, ta år hoppas de på en stor skara bland annat ska kunna kopplaBeijing Cyber Recreation Di- nya användare. Svenska Payno- samman tillverkare i Kina medstrict, CRD. Det virtuella Kina va är leverantör av projektets be- företag och privatpersoner i res-skapas inom svenskutvecklade taltjänster. Tyska CryTek kom- ten av världen. Därtill ska virtu- Fler leksakerEntropia Universe. mer att svara för grafiken. ella kontakter möjliggöras mel- MindArk heter göteborgsfö- CRD är grundat på den kine- lan icke-kinesiska företag och dras tillbakaretaget bakom Entropia Univer- siska regeringens uppdrag för Kinas snabbt växande medel- Myndigheter i USA har beslu-se som i dag har ungefär 650 000 att utveckla e-handeln. klass tat att fler kinesisktillverkade leksaker och smycken måste återkallas.Kaos när nya OS-biljetterna skulle säljas Man befarar att de har må- lats med farlig blyfärg, somI TISDAGS startade andra om- ”Inte ens jag kan komma Sju miljoner OS-biljetter inte har varit tillåten på lek-gången av försäljningen av bil- fram till biljettcentrets telefon”, kommer att säljas, en fjärdedel saker för den amerikanskajetter till Peking OS 2007. Hela sa Wang Yue, taleskvinna för or- av dessa är reserverade för utlan- marknaden sedan 1978.bokningssystemet över telefon ganisationskommittén till ny- det. I Sverige säjer SOK biljetter Consumer Product Sa-och internet brakade samman. hetsbyrån AFP. via Resespecialisterna Syd (se fety Commission återkallar Över internet skickades Inte heller bankerna kun- webbadress nedan), men nästan nu, enigt AFP, bland annat200 000 biljettansökningar i se- de sälja några biljetter eftersom alla biljetter är redan slut. 142 000 hinkar med hallo-kunden, organisationskommit- systemen kollapsade. Samman- ween-motiv och 80 000 dock-téns webbsida fick åtta miljoner lagt såldes 9 000 av de 1,8 miljo- www.respoint.se/itp/event/ or som avbildar amerikanskaträffar första timmen. ner biljetter under första dagen. os2008/71 fotbollsspelare.
  4. 4. 2 november 2007 NYHETER 4Kinesisk snabbtågsorder till Bombardier EuropeiskaEn miljard av order- stålproducenter kräver kinatullarvärdet hamnar i Västerås Europeiska ståltillverkare krä- ver att EU inför importtullar på kinesiskt stål, skriver WallBOMBARDIER Transporta- kommer att konstruera vagnar- tighetstågen ska bestå av 16 vag- Street Journal Europe.tions kinesiska joint venture na och drivsystemen. nar – totalt 640 vagnar. Hälften Det kommer ta EU tio må-BSP har fått en order på 40 ”Det handlar om många in- av tågen kommer att inredas nader att implementera tullar-höghastighetståg från det ki- genjörstimmar. Några kommer som sovvagnståg och blir där- na. EUs handelskommissio-nesiska järnvägsministeriet. att jobba med detta länge, andra med världens snabbaste nattåg. när Peter Mandelson varnadeAv det totala ordervärdet på kortare tid”, säger Jonny Hed- På 1990-talet sålde ABB ett nyligen Kina för att den nuva-motsvarande 9,2 miljarder berg. X2000-tåg till Kina. Sedan dess rande nivån i stålproduktio-kronor hamnar cirka 1 miljard De 40 tågen bygger på de har Bombardier sålt lok, tun- nen inte är uthållig.i Sverige. svenska Regina-tågen som bör- nelbanetåg och signalsystem till Bland de bolag som kla- jade utvecklas av ABB innan landet. gar finns Thyssen Krupp och”Det är jättekul att vi får en sån Bombardier köpte koncernens De nya tågen kommer att till- Arcelor Mittal som anklagarhär bamseorder”, säger Jon- tågverksamhet. Regina-tågen verkas vid Bombardier Sifang Kina för att sälja stål till EUny Hedberg, informationschef kan köra i 200 kilometer i tim- Power Transportations, BSPs, under produktionskostnader-på Bombardier Transportation men men vidareutvecklas nu för produktionsenheter i Qingdao i na vilket skadar europeiskaSverige. att kunna hålla en hastighet på nordöstra Kina. producenter. Ordern betyder arbete för 250 kilometer i timmen på be- Första leveranserna planeras Företrädare för Kina haringenjörerna på Bombardier fintliga spår. till februari 2009. Slutleverans uppgett att de är känsliga förTransportation i Västerås. De Vart och ett av de 40 höghas- ska ske i augusti 2010. den europeiska oron och har lovat att begränsa stålexpor- ten.AstraZeneca måste skära kostnader Kinas stålexport föll kraf-Börjar köpa ingredienser i Kina tigt i september visar uppgif- ter från landets tullmyndig- het. Minskningen är 940 000ASTRAZENECA har börjat läg- AstraZeneca ska nu börja underleverantörer. ton jämfört med augusti dåga ut produktion av ingredi- köpa nyckelingrediensen Lac- I ett första steg väntas Astra- exporten var 5,38 miljonerenser för en del av sina medi- tam, för tillverkningen av anti- Zeneca lägga ned produktionen ton.ciner till lågkostnadsländer i depressiva Seroquel, från tillver- vid sin anläggning i Maccled- Minskningen betraktas somAsien. kare i Kina. field, Cheshire i Storbritannien en bekräftelse på att den kine-Det sker som en del av planen Koncernen har öppnat ett samt i Plankstadt i Tyskland. siska regeringen menar allvaratt skära kostnaderna med center nära Shanghai som ska Man ska dessutom trimma när den uppger att den avser900 miljoner dollar fram till hjälpa till att hitta leverantörer produktionsenheterna i Sverige, att begränsa stålexporten.2010, rapporterar The Times i och underlätta i bytet från egen skriver The Times.London. produktion till produktion av EkologisktTvå kinaorder till Water Jet i Ronneby griskött tillWATER JET från Ronneby, som ra stora summor”, säger Lennart gare investeringar av vattenskär- OS-idrottarnatillverkar vattenskärningsma- Svensson, vd i Water Jet, till Ble- ningsmaskiner”, säger Lennart Det finns en oro bland OS-skiner, har tagit hem en viktig kinge läns tidning. Svensson. deltagarna att förekomsten avorder från en av Kinas största le- Beställningen är från Jiangsu För några veckor sedan teck- tillväxthormoner och medi-verantör av rostfritt stål. Beställ- Daming Metal Products och är nade ronnebyföretaget ett kon- cinrester i den kinesiska svin-ningen väntas följas av fler. värd 3,4 miljoner kronor. trakt på en vattenskärningsma- produktionen kan utlösa fal- ”Ordern är strategiskt viktig ”Företaget är i en stark ex- skin till ett företag i Peking värd ska dopinganklagelser, uppgeräven om det är kanske inte någ- pansionsfas och planerar ytterli- 4,2 miljoner kronor. sajten Ekoweb. De kinesiska arrangörerna ställer därför extraordinärtAtlas Copco tar över Ericssonföretag får höga krav på Qianxihe Food Group som är leverantör avsitt joint venture bredbandsorder griskött till OS-byn. Köttet till OS-atleterna skaAtlas Copco har köpt resterande 75 procent i sitt Redback Networks, som ingår i Ericsson, har fått enbart komma från grisarkinesiska joint venture Shenyang Ruifeng Machi- en uppgraderingsorder på bredband till Guang- som fötts upp på ekologisktnery. Affären stärker tillverkningen i Kina av kom- dong Telecom. Operatören ska använda Redbacks foder och som är avkommorponenter för lätt entreprenadutrustning, skriver plattform och kommer att öka kapaciteten i nätet från speciellt utvalda suggor,företaget i ett pressmeddelande. för ytterligare mer än 5 miljoner kunder, framgår också de uppfödda på ekolo- ”Tack vare detta kan vi vidareutveckla fabriken av ett pressmeddelande. giskt foder.och introducera fler av våra produkter i Asien. Redback ingår i Ericsson efter att bolaget köptes ”Man ska inte tala om pri-Det hjälper oss också att etablera ett lokalt kompe- upp i slutet av förra året. Guangdong Telecom in- set. För oss är det en politisktenscenter för design, utveckling och tillverkning”, går i China Telecom. plikt att ha ansvaret för leve-säger Björn Rosengren, chef för affärsområdet an- Samtidigt har Nokia Siemens fått en order på ranserna av griskött till olym-läggnings- och gruvteknik. en betalningslösning via Internet från Guangdong piaden”, säger en talesman för Parterna offentliggör inte köpeskillingen. Telecom. Qianxihe Food Group.
  5. 5. 2 november 2007 ENTREPRENÖRSKAP 5Anders Johnson har byggt upp eget skolimperium i Kina USA-Kina i stor”Starkt psyke krävs för finansaffär Amerikanska investmentban-att driva eget företag” ken Bear Stearns och Kinas största mäklarfirma Citic Se- curities köper in sig i varan- dra.I början på 1990-talet plug- år och anta- själv driva skola och chockhöjde De båda parterna kom-gade Anders Johnson eko- let anställda hyran över en natt med 40 pro- mer att investera en miljardnomi och kinesiska i Lund. 160. När An- cent. Det var under sommaren dollar vardera. De båda före-1995 kom han till Peking där ders John- och flera sommarkurser pågick. tagen ska också slå sammanhan byggt upp ett språkskole- son och Fred- ”Jag försökte tala med ho- sina verksamheter i Asien ut-imperium som fått erkän- rik Bergman nom. Men mitt i hettan stängde anför Kina i ett joint venturenande från Kinas utbildnings- drog igång Anders John- han av strömmen vissa timmar som ska ägas till lika delar avmyndighet China Education sin kursverk- son har lärt sig till studenternas rum. Vi tvinga- parterna.Committee. Om att vara egen samhet hade spelet. des ordna nya lokaler på ett par Det kinesiska statskontrol-företagare i Kina säger han: de några 100 veckor. Han var övertygad om lerade företaget är börsnote-”Man måste ha ett starkt psy- 000 kronor i startkapital, peng- att han skulle kunna driva sko- rat i Shanghai och ingår i denke.” ar de tjänat på sin handelsverk- lan själv och satte upp lappar på stora Citicgruppen, vars mo- samhet. campus för att locka studenter. derbolag grundades av förreAnders Johnson kommer från ”Att vara en liten entrepre- Han lyckades få tag i några lära- partiledaren Deng Xiaopingen småföretagarfamilj i Laholm nör och bygga företag i Kina är re, men inga studenter.” som ett led i den öppna dör-och utmärkte sig redan i lågsta- ett spel för sig som man lär sig Händelsen har fått Anders rens politik.diet då han blev en av de bästa efterhand. Det kan vara påfres- Johnson att investera i egna lo- För en dryg vecka sedani landet på att sälja förstamaj- tande många gånger. Ett irrita- kaler. Worldlink Education har i förnekade Citic uppgifternablommor. I Peking läste han ki- tionsmoment är bristfälliga reg- dag 27 klassrum, datorrum och om affären.nesiska ett år på Beijing Lang- ler. Vindar kan vända, plötsligt språklabb, fördelade på tre cam-uage Cultural University och krävs nya lagar och tillstånd. pus i Peking och ett i Shanghai.började snart hjälpa svenska fö- Men om man accepterar attretag att sälja varor och hitta le- Kina är besvärligare än Europa Aldrig lånat pengar Ny rymdbas påverantörer tillsammans med stu- så är det fantastiskt att göra af- Företaget har växt organiskt ochdiekamraten Fredrik Bergman. färer här. I Kina finns en sån dy- aldrig behövt låna pengar. Inte Hainan - 6 000Akademisk affärskurs namik, energi och kraft”, säger Anders Johnson. ens under sarsperioden då man förlorade några 100 000 dollar i tvingas flyttaDe två insåg behovet av en ut- Ett av många hinder inträffa- veckan i avbokningar. Kina bygger nu sin fjärdebildning om hur man gör affärer de när Worldlink Education be- ”Det var jobbigt finansiellt rymdbas på ön Hainan i söd-med Kina och startade en aka- drev undervisning på ett univer- med stora fasta kostnader i lo- ra Kina.demisk affärskurs för utländska sitetscampus i Peking där man kaler och personal. Men vi hade Fler än 6 000 av invånarnauniversitetsstuderande samt an- hyrde undervisningslokaler och en buffert och studenterna kom tvingas flytta från området påställda i västerländska företag rum för studenterna. Hyresvär- tillbaka året efter. Nu ska vi 1 200 hektar.som skulle jobba i Kina. Kine- den tyckte att Anders Johnson även köpa lägenheter som de får Övriga kinesiska rymdbasersiska universitetsprofessor utbil- tjänade för mycket pengar, ville hyra.” finns i Jiuquan, Gansuprovin-dade utomlands anlitades som För tre år sen startade World- sen, Taiyuan, Shanxiprovin-föreläsare och högre chefer på link Education kurser för kine- sen och Xichang, Sichuanpro-joint ventures berättade om sina siska tjänstemän i ”jobbengel- vinsen, därifrån Kina förraerfarenheter. Anders Johnsons råd ska”. Företaget har nu kontrakt veckan sköt upp sin första sa- Kinesiska språket var viktigt i till den som ska starta med Microsoft, Pricewater- tellit som nu cirkulerar runtkursen och tog alltmer överhan- eget företag i Kina houseCooper och Google som månen.den. Nu är Worldlink Education, 1. Skaffa dig en djup kina- skickar sin personal på kurser-som Anders Johnson äger själv kunskap för att förstå hur na. Sammanlagt har Worldlinksedan han köpt ut sin kompan- kineser tänker och agerar. Education drygt 4 000 stude-jon år 2000, enligt egen utsago 2. Lär känna marknaden och randen per år, hälften kinesiska ”Kinas börserden största skolan för västerländ- tjänstemän som läser engelska,ska studenter som läser kinesis- ha en affärsmodell som fungerar. hälften västerländska studenter kommer attka i Kina. Amerikanska StanfordUniversity har valt skolan som 3. Om affärsidén inte fung- erar första året - jobba vi- som läser kinesiska. ”En av våra största konkur- kollapsa”samarbetspartner och styrelsens dare. rensfördelar är att vi kan utnytt- Enligt John Bennet, som för-ordförande är ledamot av Pe- 4. Skaffa utomstående men- ja våra lokaler maximalt. Tjäns- valtar 1,1 miljarder dollar ikings stadsfullmäktige. torer att bolla idéer med. temännen läser på kvällar och GAM, som är en del av den Omsättningen är i runda Alla äldre personer med er- helger och övriga studenter på schweiziska banken Juliusslängar 20 miljoner dollar per farenhet är en tillgång. dagarna.” Baer, har aktiekurser i tillväxt- länder stigit alltför snabbt de senaste åren. Problemen ho-Gällivares tomtespel till Hongkong-varuhus par sig framför allt i Baltikum och Kina. Den första bubblanEN AV HONGKONGS störs- ”Det känns smått fantastiskt. bottens-Kuriren. att brista blir den i Baltikum.ta varuhuskedjor har vänt sig Självklart ska vi ta chansen att En delegation från Gällivare ”Kinesiska aktier är i entill Gällivare för att få hjälp att sprida lite svensk julkultur och reser snart till Hongkong. bubbla och de baltiska ekono-arrangera tomtevinterspel för julglädje i världens största na- Där ska Gällivare kommun mierna överhettas. De kom-barn i december. tion”, säger Sivert Svensson, in- också marknadsföra sig som tu- mer att kollapsa under sin egen Varuhuset vill även ha infor- itiativtagaren till Tomtarnas ristort. vikt”, säger Bennett i en inter-mation om svenska julseder. vinterspel i Gällivare till Norr- vju med Bloomberg News.
  6. 6. 2 november 2007 PARTIKONGRESSEN 6Partikogressen valde in fyra nya i ledningen EU-delegation tillHu befäste sin makt men Kina för samtal om valutanfår backa på flera punkter EU är mycket bekymrat över det ”enorma” underskottet i handelsbalansen med Kina, saKINAS president Hu Jintao har Han lyckades inte heller redu- män att föreläsa i Zhongnanhai, EU-kommissionens ordföran-delvis stärkt sin maktposition cera politbyråns ständiga kom- de kinesiska ledarnas bostads- de José Manuel Barroso på enunder kommunistpartiets 17e mitté från nio till sju medlem- område vid Himmelska fridens presskonferens inför EUs in-kongress. mar. torg i Peking. formella toppmöte i Lissabon.I den nya partiledningen finns Av kongressens 2 214 delega- En icke namngiven historie- ”Vi har tagit upp det meddock medlemmar som inte till- ter var 445, tjugo procent, kvin- professor avslöjade i South Chi- kinesiska politiker och sagt atthör Hus närmaste. nor. na Morning Post att han och vi ska samarbeta, men vi har I anslutning till kongres- minst 34 kollegor under åren inte sett några resultat än”, saEn av dem är Shanghais parti- sen kom det fram att president hållit samtal med de kinesiska han enligt TT och tillade attchef, nyvalde Xi Jinping, som Hu Jintao sedan han kom till ledarna om ”varför nio av värl- EU inte har några motsvaran-tippas som den främste kandi- makten för fem år sedan regel- dens historiska imperier gått de problem med USAdaten att efterträda Hu 2012. bundet bjudit in vetenskaps- under”. Barroso meddelade att enJust nu med rangordning num- EU-delegation reser till Kinamer sex i partihierarkin. före årets slut för att tala för en Den nordöstliga provinsen Politbyråns ständiga utskott uppvärdering av den kinesiskaLiaonings partichef Li Keqiang valutan. Uppdraget att åka tillsom valdes in som nummer sju OMVALDA NYVALDA Kina kom från finansminist-betraktas dock som nära allie- · Hu Jintao, 64, president · Xi Jinping, 54,partichef i rarna i de EU-länder som harrad med Hu ända sedan unga år · Wu Bangguo, 66, ledare för Shanghai euro som valuta.i partiet och Hus kandidat till ef- parlamentet · Li Keqiang, 52, partichef i Lia-terträdare. · Wen Jiabao, 65, premiärmi- oning Hu fick in sina teorier om nister · He Guoqiang, 64, partisekre-”vetenskaplig utveckling” i par- · Jia Qinglin, 67, parlamentets terare Dålig luft hotartistadgarna, men misslyckadesmed att få in sina tankar om att topprådgivare · Li Changchun, 63, chefside- · Zhou Yongkang, 64, minister för allmän säkerhet OS i Peking”bygga ett harmoniskt samhälle”. olog Enligt IOK, den internatio- nella olympiska kommittén, kan flera utomhusgrenar un-Ny partichef utsedd i Shanghai der OS i Peking komma att skjutas upp på grund av sta- dens miljöproblem, rapporte-KINA har utsett Yu Zhengs- skott, under den nyligen avslu- far var den första partichefen i rar nyhetsbyrån AP.heng till ny chef för kommu- tade partikongressen. hamnstaden Tianjin i norr efter Enligt president Jacquesnistpartiet i Shanghai. Yu har tidigare varit partichef revolutionen 1949. Hans bror, Rogge har luftföroreningar- i provinsen Hubei. Han tillhör som arbetade inom underrättel- na i Peking blivit ett växandeHan efterträder Xi Jinping, som ”småprinsarna”, de privilegie- setjänsten, hoppade av till USA orosmoment eftersom de an-valdes in i partiets allra högsta rade barnen till landets tidiga- 1985, vilket en tid bromsade Yus tas påverka idrottarnas presta-organ, politbyråns ständiga ut- re eller nuvarande ledare. Yus karriär. tioner: ”Idrottsmän behöver träna och tävla under rena och häl-Finnair till 26 städer i Kina i samarbete med Dragonair sosamma förhållanden.” Flera länder väntar in i detGENOM ETT avtal med Dragon- anslutningar till bland annat nya, Shenzhen, Qingdao, Jinan, sista med att ta sig till spelen.air erbjuder Finnair snabba för- Chongqing, Chengdu, Dalian, Tianjin, Wenzhou, Wuhan, Xi- ”Sverige gör som vanligt”,bindelser från Hongkong till yt- Fuzhou, Hangzhou, Harbin, angfan, Xiamen och Yantai samt säger Björn Folin från Sve-terligare 26 av Kinas storstäder. Kunming, Ningbo, Nanjing, sedan tidigare Peking, Shanghai riges olympiska kommitté till Finnairs kunder kan nu få Nanning, Shenyang, Xian, Sa- och Kanton. SvD.se. Det innebär att de svenska idrottarna anländer två eller tre dagar innan deras respek- tive tävlingar, och åker hem en dag efter de är avslutade. Razzia mot falska läkemedel Kinas kampanj mot förfal- skade läkemedel och skadliga livsmedel resulterade under oktober i att 774 personer ar- resterades, enligt kvalitetsin- spektionens (AQSIQs) chef Li Changjiang.
  7. 7. 2 november 2007 INKÖP 7Tricorona slåss om utsläppsrätter i Kina Svensk-Kinesiska KALENDERN”En blandning av affärer, 8 november. Frukostmöte medstorpolitik och miljö” Peje Emilsson, styrelseordfö- rande i kommunikations- och lobbyistföretaget Kreab, som talar om hur kommunikationKINA har blivit en het mark- gi och har svå- hovet och därmed utsläppen av förbättrar konkurrenskraftennad för utsläppsrätter. Svens- rare att sänka växthusgaser. Det gör samtidigt internationellt för nordiska fö-ka Tricorona är enda skandi- sina utsläpp gruvan säkrare för kolgruve- retag. Plats: Radisson SAS Hotel,naviska bolag som är med och för egen ma- arbetarna i och med att explo- Peking.Information: www.swe-slåss om att köpa utsläppsrät- skin. sionsrisken minskar.” dishchamber.com.cnter från nya kinesiska bygg- G e n o m Tricorona behöver tillståndprojekt inom bland annat denna handel Björn Odenbro: för sina köp av utsläppsrätter 13 november. Halvdagssemi-kraft-, järn- och stålindustrin minskas jor- "Fokus har från ett projekt av den kinesis- narium i Hongkong om Kinassom de sedan säljer till euro- dens totala ut- hamnat i Kina." ka regeringen via den centrala nya skattereform ur ett skandi-peiska bolag. släpp av växt- myndigheten NDRC, National naviskt perspektiv och hur det”Det här är en intressant husgaser. Development Reform Commis- nya dubbelbeskattningsavta-blandning av affärer, storpo- ”Utsläpp av koldioxid skadar sion. Där tittar man på vilken let mellan Kina och Hongkonglitik och miljöfrågor”, säger det globala klimatet. Så det spe- nytta projektet har för Kina när påverkar investeringar. Plats:Björn Odenbro, Tricoronas lar ingen roll om man minskar det gäller hållbar utveckling. PricewaterhouseCoopers lokalerkinachef i Peking. det i Kina eller i Europa. Men i The Landmark, Hongkong. In- det blir billigare att sänka det i Tiotal privata aktörer formation: Harald Steinbrecher,Handeln med utsläppsrätter är Kina. På det här sättet hjälper de Tricorona måste sedan skriva ett Öhrlings PricewaterhouseCoo-en ny industri som ska hjälpa europeiska bolagen till att finan- dokument som tar fem måna- pers, Stockholm, tel: 08-5553u-länder och tillväxtländer att siera byggen av miljö- och kli- der att få klart. I det ska framgå 3516, harald.steinbrecher@se.bygga traditionellt tunga och matförbättrande industriprojekt om projektet är rimligt, hur det pwc.comförorenande industriföretag i Kina som annars inte skulle bli kommer att inverka på det glo-med bättre miljöteknik. I Kina av”, säger Björn Odenbro. bala klimatet, med mera. Do- 14 november. Import Kina – in-är kol en billig och enkel energi- kumentet granskas av en obero- troduktionskurs arrangerad avkälla, som dock alstrar höga hal- Komplicerad process ende certifieringsfirma godkänd Västsvenska handelskamma-ter av koldioxid. Förutsättningen för affärerna är av FN. ren i Göteborg. Guidning i för- Om ett kinesiskt företag väl- att länderna där handeln med Därefter ska den svenska re- handlingskultur, betalningar,jer att bygga ett vindkraftverk i utsläppsrätter sker skrivit under geringen via energimyndighe- leveransvillkor och försäkring avstället för ett kolkraftverk elimi- Kyotoprotokollet. Processen att ten, eller något annat EU-land gods samt hjälp med att hittaneras utsläppen av koldioxid för köpa en utsläppsrätt är kompli- godkänna det. Slutligen regist- leverantörer och fabriker i Kina.den el som genereras. cerad med många myndigheter reras det av FN som offentliggör Information: www.handelskam- Eftersom Kina i egenskap av inblandade. Tricorona, som har det på sin hemsida. maren.nettillväxtland inte behöver sänka elva anställda på sitt pekingkon- ”Vi är ett tiotal stora privatasina koldioxidutsläpp omvand- tor, har 67 godkända projekt på aktörer på marknaden. De flesta 14 november. Frukostmöte ilas denna reduktion av koldiox- gång i Kina. är engelska företag. Vi slåss mer Shanghai om förberedelsernaid till en utsläppsrätt på mark- ”De befinner sig i olika stadi- och mer om projekten. Fokus av Sveriges deltagande i världs-naden som bolag som Tricorona er. En intressant typ av projekt har nu hamnat i Kina. Mark- utställningen i Shanghai 2010köper för att sedan sälja till eu- som vi tittar på är inom kolgru- naden här kräver snabbhet. Till med Sveriges förre ambassadör iropeiska företag. veindustrin där man ska suga skillnad från flera av våra kon- Kina Kjell Anneling, nu handels- För dessa blir det billigare att ut metan ur gruvorna, bränna kurrenter är vi redan igång med ministerns specielle rådgivare iköpa en utsläppsrätt då de redan gasen och göra el av den vilket försäljningen av utsläppsrätter- ärendet samt departementsrå-använder en avancerad teknolo- minskar det externa energibe- na”, säger Björn Odenbro. det Harald Sandberg. Plats: Hil- ton Hotel, Shanghai. Anmälan: shanghai@swedishchamber.Om svenska entre- Om marknads- com.cn Information: www.swe- dishchamber.com.cnprenörer i Kina föring på nätet 14-16 november. SeminariumMöjligheternas rike - Svenska PR- och kommunikationsföre- i Shanghai om krock- och trafik-entreprenörer i Kina heter en ny taget Springtime har kommit ut säkerhet med Hugo Mellander,bok av David Stockelberg, bosatt Ny bok: Möjlig- med en bok om PR och mark- Ny bok: Cat- teknologie doktor med ett för-i Ningbo söder om Shanghai. heternas rike nadsföring på nätet i Kina. Den ching up fast. flutet som ansvarig för krocksä- Stockelberg har intervjuat förklarar vad som fungerar på kerhetsutvecklingen på Volvosvenskar som startat eget i Mit- den kinesiska internetmarknaden. personvagnar. Arrangör: Traffictens rike. De berättar om svårigheter och misstag, De fyra författarna framhåller att Kinas konsu- Safety Research & Engineering imöjligheter och framgångar och ger tips även för menter använder nätet i ökande utsträckning för Hjo. Anmälan: tsre@trafficsafety.den som ska arbeta i landet. nytta, nöje och shopping. se Information: www.trafficsa- David Stockelberg driver själv företaget Sino- Det nya medielandskapet gör att företagen i fety.sevum, som hjälper svenskar som vill studera i Kina Kina, precis som i väst, håller på att förlora kon-och ordnar kurser i samarbete med kinesiska uni- trollen över sina varumärken och budskap. Menversitet. Han är redaktör för Kinaportalen.se och utländska företag kan inte använda samma lös-håller föreläsningar och utbildningar om Kina. ningar i Kina som på hemmaplan. Möjligheternas rike ges ut på Poolen förlag i Boken är på engelska och heter Catching up fastGöteborg, tel. 031–733 24 24 och kan beställas - PR and marketing in a web 2.0 China. Kalendern fortsättervia de vanliga nätbokhandlarna samt via e-post: Den går att köpa via nätbokhandlarna Amazon, på nästa sidabestall@sinovum.se. Bokus och Adlibris.
  8. 8. 2 november 2007 KRÖNIKA 8 DE NIO MÄNNEN i politbyråns ständiga utskott representerar en poli- Svensk-Kinesiska tisk och ekonomisk stormakt vars göranden och låtanden påverkar oss alla, även i Sverige. Det tydligaste tecknet är att den till synes omättli- KALENDERN ga kinesiska aptiten på järn och stål leder direkt och indirekt till att en svensk stad måste dra upp bopålarna och flytta. Tydligare kan inte glo- 15 november. Advanced China baliseringens effekter illustreras, skriver Lars Danielsson, ambassadör Sourcing - heldagsseminarium på UD och före detta statssekreterare. i Stockholm om att lyckas med inköp och legotillverkning i KinaOmättlig kinesisk aptit med Tony Fang, professor vid Stockholms universitet, Håkan Rolf på Smarteq Wireless, Johantvingar svensk stad flytta Andrén, chef för Handelsbanken i Kina, samt Vinge advokatbyrå. Plats: Clarion Hotel i Stockholm. Information och anmälan: johan. emthen@silf.seS å nytt och ändå så välbekant. Det var mina om hög kinesisk diplomatisk aktivitet som syftar motsägelsefulla tankar när jag nyligen såg till att få generalerna att inse att de inte kan fort- 20 november. Etablering & de nio medlemmarna i politbyråns ständiga sätta med sitt otillständiga förtryck. Inte så att ki- management i Kina, endags-utskott stå uppradade framför kamerorna efter att neserna brinner för demokratins återupprättande kurs arrangerad av Västsvenskadet kinesiska kommunistpartiets avslutat sin kon- utan snarare för att man vill undvika en politisk handelskammaren i Göteborg.gress. Jag jämförde då främst med när jag för tju- oro som påverkar stabiliteten i hela Sydostasien. Genomgång av olika bolagsfor-gofem år sedan på plats i Peking själv kunde be- Fortfarande återstår en hel del för Kina att göra mer, om svenskt kontra kinesiskttrakta motsvarande skådespel. i relationerna med de närmaste grannarna. För- management och hur man hit- Välbekant, eftersom mycket lite läckt ut i förväg hållandet till Indien är på något sätt ännu oförlöst. tar personal. Information: www.om hur de nio valts. Slutenheten i kommunistpar- Kineserna verkar ha lättare att förstå vad som sker handelskammaren.nettiet är fortfarande stor, liksom den nära nog totala i det avlägsna Washington än i det mer närbelägnamanliga dominansen. New Delhi. Om den dag kommer då Kina och In- 22 november. Affärskultur Kina, Nytt, inte bara för att de traditionella ”Mao- dien på allvar bestämmer sig för att samarbeta po- endagskurs arrangerad av Väst-kostymerna” bytts ut mot välskräddade kostymer. litiskt och ekonomiskt kommer vi på allvar kun- svenska handelskammaren iNej, framför allt ligger det nya i att de nio män- na bevittna en förskjutning av den globala makten Göteborg. Genomgång av vadnen numera representerar en politisk och ekono- från den gamla till den nya världen. som betecknar kinesisk affärs-misk stormakt vars göranden och låtanden påver- Relationen mellan Kina och Japan präglas fort- kultur och hur man undviker enkar oss alla. farande av historien, vilket givetvis är helt natur- kulturkrock. Information: www. När jag i början av åttiotalet från den svenska ligt. Den säkraste temperaturmätaren på om något handelskammaren.netambassaden i Peking under tre år följde Kinas po- sker längs denna östasiatiska axel är Kinas inställ-litiska och ekonomiska utveckling kunde jag rap- ning till ett permanent japanskt medlemskap i 22 november. Frukostmöte påportera hem om ett land som inte förmådde på- FNs säkerhetsråd. Om dagens kinesiska motvilja handelskammaren i Peking medverka sin egen region särskilt mycket. Spänningen byts mot en accept av Japans centrala position i Maurice Strong, rådgivare tillvisavi Vietnam var fortfarande påtaglig, förhållan- världspolitiken stärks Asiens roll ytterligare. FNs generalsekreterare. Infor-det till Japan ansträngt. Jag minns när jag stod på mation: www.swedishchamber.hedersläktaren under ett första maj-firande i Py- Måste ta ett kliv uppåt com.cnongyang och en kinesisk diplomat bredvid mig Samtidigt fortsätter den ekonomiska utveckling-stönade högljutt över att hans land inte kunde en med rasande fart i Kina. Den politiska paj-göra något åt Kim Il Sungs vansinnesstyre i dik- kastningen mellan Taiwan och Folkrepublikentaturens Nordkorea. Ekonomiskt var det jättelika matchas av en aldrig tidigare skådad taiwanesisk Läs hela kalendern pålandet fortfarande en dvärg. investeringsvilja på fastlandet. Via Hongkong flö- www.KinaAffarer.se dar kapitalet till.Skickligt diplomatiskt arbete Enligt min bedömning har dock Kina snart nått KinaAffärerI dag ser vi ett Kina som börjar kunna skörda fruk- den utvecklingsnivån av sin marknadsekonomiterna av ett målmedvetet och skickligt diploma- att man måste ta ett kliv uppåt i den globala för-tiskt arbete i Asien. När jag haft samtal i olika asi- ädlingskedjan. Redan i dag tillverkas många pro-atiska huvudstäder det senaste decenniet har jag dukter snabbare och billigare i Vietnam och Bang- KinaAffärer ges ut avnästan alltid mött en respekt för hur Kina har när- ladesh. Frågan är dock om Kina kan ta detta nya AB News You Can Usemat sig sina grannar – ofta ställd i kontrast till ett steg utan att samtidigt öppna upp det egna sam- Box 2001mer burdust japanskt uppträdande. I Bangkok och hället. En mer avancerad marknadsekonomi krä- 103 11 StockholmJakarta, i Seoul och Ulan Bator har man påmint ver ett friare utbyte av idéer och tankar än vad som www.KinaAffarer.seom Kinas icke-koloniala förflutna och landets vilja är tillåtet idag. Här ställs Kinas ledning snart införatt bidra till ekonomisk utveckling i Asien. ett vägval som man inte kan fly undan med min- Redaktör: Annika Danielson Kinas ledare tycks mer och mer se att man har dre än att man riskerar en fortsatt årlig tillväxt på Tel: +46 8 644 42 40allt att vinna på att spela en aktiv roll i skapandet tio procent. Mobil: +46 70 775 55 00av ett stabilare Asien. Att de så kallade sexparts- Även i Sverige ser vi påtagliga exempel på Ki- e-post:samtalen om Nordkoreas kärntekniska kapacitet nas ökande ekonomiska aktivitet. Telekomföreta- Annika@KinaAffarer.sekommit så relativt långt är i stor utsträckning Ki- get Huaweis etablering i Kista och handelshusetnas förtjänst. Nordkoreanerna är visserligen näs- Fanerduns nybyggnation i Kalmar är bara två ex- Ansvarig utgivare:tan sjukligt fixerade vid USAs roll men bakom ku- empel. Jörgen Widselllisserna är det Kina som gjort klart för Pyongyang Men det allra tydligaste tecknet på Kinas växan- e-post:vad de måste acceptera, samtidigt som kinesiska de globala betydelse är ändå planerna på att flyt- Widsell@KinaAffarer.sediplomater har försökt gjuta olja på en del ameri- ta stora delarna av Kirunas centrum för att görakanska vågor. det möjligt för LKAB att bryta mer järnmalm. Den Representant i Kina: I militärdiktaturens Burma fortsätter visserli- till synes omättliga kinesiska aptiten på järn och Wayne Wonggen Kina sin motsträvighet när det gäller verkliga stål leder direkt och indirekt till att en svensk stad e-post:kraftåtgärder från FNs säkerhetsråd. Men samti- måste dra upp bopålarna och flytta. Tydligare kan wong@sweden-china.bizdigt kommer fler och fler rapporter inifrån Burma väl inte globaliseringens effekter illustreras.

×