Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การฝากตัวอ่อน

8,362 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การฝากตัวอ่อน

 1. 1. การฝากถ่ ายตัวอ่ อนหรือการอุ้มบุญการฝากถ่ ายตัวอ่ อนหรือการอุ้มบุญ คือ การฝากคนอื่นตั้งครรภ์แทน เริ่ มต้นด้วยการกระตุนรังไข่ แล้วนาไข่ ้ออกมาผสมกับอสุ จิตวอ่อนนั้นก็ไปฝากมดลูกคนอื่น ั
 2. 2. อุ้มบุญมี 2 แบบ อุ้มบุญเทียม (Partialsurrogacy) คือการใช้ตวอ่อนซึ่งเกิดจากการผสม ัระหว่างเชื้อของผูเ้ ป็ นพ่อกับไข่ของผูรับหน้าที่ทอง ้ ้แทน หรื อ ผูอมบุญ (surrogate mother) ้ ุ้พอผสมกันได้ตวอ่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในท้องของผู้ ัอุมบุญ กระบวนการนี้ใช้แค่เชื้ออสุ จิของพ่อเท่านั้น ้ลักษณะเช่นนี้เกิดในกรณี ที่แม่ไม่มีไข่และอุมท้อง ้ไม่ได้ เช่น แม่เป็ นมะเร็ งที่ได้รับเคมีบาบัด จึงไม่สามารถใช้ไข่ของตัวเองได้ เนื่องจากไข่ถูกทาลายหรื อมีการผ่าเหล่า ดังนั้น จึงต้องอาศัยไข่ของคนอื่นในการสร้างตัวอ่อน
 3. 3. อุ้มบุญแท้ (Full surrogacy)อุ้มบุญแท้ (Full surrogacy) คือ นาไข่ของแม่มาปฏิสนธิกับเชื้อของพ่อแล้วอาศัยมดลูกของคนอื่นอุมท้องแทน แบบนี้เรี ยกว่า ้อุมบุญแท้ ซึ่ งจะเกิดขึ้นเมื่อมดลูกของแม่มีปัญหาจนไม่สามารถ ้ ่ตั้งครรภ์ได้ ไม่วาจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่รังไข่ของแม่ ยังใช้งานได้ดี สามารถผลิตไข่ได้ตามปกติ เช่น กรณี ท่ีคนไข้ถกตัดมดลูกแต่ยงมี ู ัรังหรื อกรณี แม่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เองในขณะนั้น ไข่
 4. 4. ทาไมต้ องอุ้มบุญ คู่สมรสที่จาเป็ นต้องอุมบุญส่ วนใหญ่เกิดจากการที่แม่ไม่ ้สามารถตั้งครรภ์ได้เอง สาเหตุมกมาจากปั ญหาที่มดลูก ันอกจากนั้น ในการรักษาภาวะมีบุตรยากบางครั้งจาเป็ นต้องตัดสิ นใจใช้วธีอุมบุญ ิ ้
 5. 5. ขั้นตอนการอุ้มบุญ คัดตัวอสุจิและทาการฉี ดเชื้อผสมเทียม เป็ นการรักษาที่ได้มาตรฐาน สามารถทาได้โดยการใช้ยากระตุนรังไข่ เพื่อให้รังไข่มี ้จานวนไข่เพิ่มขึ้น และใช้การตรวจอัลตราซาวด์และการใช้ยา เพื่อกาหนดการตกไข่ และทาการคัดน้ าเชื้อเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรงฉี ดเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้ตวอสุจิเข้าผสมกับไข่ ให้เกิดการตั้งครรภ์ ั
 6. 6. เริ่ มตั้งแต่ฝ่ายหญิงเริ่ มมีประจาเดือน โดยจะได้รับการช่วยกระตุนรังไข่โดยใช้ยารับประทาน หรื อยาฉี ด หรื อใช้ท้ งยา ้ ัรับประทานและยาฉี ดร่ วมกัน โดยจะเริ่ มใช้ยาตั้งแต่วนที่ 2 หรื อ 3 ัของรอบเดือนเป็ นต้นไป ฝ่ ายหญิงจะได้รับการตรวจด้วยเครื่ องอัลตราซาวด์ประมาณวันที่ 11-13 ของรอบเดือนเพื่อทราบว่ารังไข่สร้างถุงไข่ได้มากเท่าไรและมีขนาดเท่าไร เพื่อแพทย์จะได้ให้ยาเพื่อกระตุนให้มีการตกไข่ได้ต่อไป ้
 7. 7. จากนั้นเมื่อถุงไข่โตถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17-18 มม. แล้ว แพทย์จะให้ยาเพื่อกระตุนการตกไข่ ประมาณ 34-36 ้ชัวโมงหรื อประมาณ 1-2 วันหลังจากได้ยากระตุนการตกไข่ คู่ ่ ้สมรสจะได้รับการนัดให้มาทาฉี ดเชื้ อผสมเทียม โดยฝ่ ายชายจะเก็บนาอสุ จิ น้ าอสุ จิจะได้รับการเตรี ยมเพื่อคัดเชื้ อที่แข็งแรง ใช้เวลาในการเตรี ยมน้ าเชื้ อประมาณ 2-3 ชัวโมง่
 8. 8. ่ ในการฉี ดเชื้อผสมเทียม ฝ่ ายหญิงจะอยูในท่าเหมือนตรวจภายในแพทย์จะใช้เครื่ องมือเหมือนการตรวจภายใน เพื่อช่วยให้สามารถเห็นปาก ่มดลูก จากนั้นแพทย์จะค่อยๆสอดสายที่บรรจุตวอสุ จิที่ผานการคัดเชื้อแล้ว ั ่ผ่านทางปากมดลูกเข้าไปจนปลายของสายอยูในโพรงมดลูก และแพทย์จึงฉี ดอสุ จิเข้าไป ส่ วนใหญ่ใช้เวลาในการฉี ดเชื้อผสมเทียมประมาณ 10 -20 นาที และไม่จาเป็ นต้องใช้ยาสลบหรื อยาแก้ปวดใดๆ ความสาเร็ จของการรักษาขึ้นกับจานวนและคุณภาพของไข่และอสุ จิ อายุของฝ่ ายหญิงและสุ ขภาพทั้วไป โดยทัวไปอัตราการตั้งครรภ์ต่อการทาหนึ่ง ่ครั้งประมาณ 10-20%
 9. 9. กฎหมายร่ างสาหรับการอุ้มบุญ แพทยสภาได้ประกาศร่ างกฎหมายอุมบุญฉบับที่ ้1/2540 และ 2/2540 เรื่ องมาตรฐานการให้บริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์อยูแล้ว ่โดยสาระสาคัญของร่ างกฎหมายอุมบุญฉบับนี้หลักๆ ้คือ
 10. 10. 1.ผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อแพทย์ ผให้บริ การต้องมีคุณสมบัติตามที่ ู้ แพทยสภากาหนด คู่สมรสที่เข้ารับบริ การให้มีการตั้งครรภ์แทน ต้องเป็ น สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ส่ วนหญิงที่รับตั้งครรภ์ แทน ต้องไม่ใช่บุตรของสามีหรื อภรรยา และต้องเป็ นหญิงที่ผ่านการ ยินยอมจากสามี พร้อมทั้งผ่านการมีบุตรมาแล้ว เพื่อให้มีประสบการณ์ใน การดูแลครรภ์และป้ องกันความผูกพันหรื ออยากได้บุตรไปเลี้ยงเอง2.หญิงที่รับการอุมบุญจะไม่สามารถใช้ไข่ของตัวเองผสมกับอสุ จิของพ่อได้ ้ เพื่อป้ องกันการผูกพัน3.ห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์จากอสุ จิ ไข่ หรื อ ตัวอ่อนที่ฝากไว้
 11. 11. ข้ อดี• ทาให้คู่สมรสมีบุตรสื บสกุล ข้ อเสี ย• 1.กลายเป็ นธุ รกิจแทนที่จะเป็ นเรื่ องความรักอยากเดียว• 2.เกิดปั ญหาการแย่งเป็ นพ่อแม่ที่แท้จริ งของเด็ก• 3.ขัดต่อจริ ยธรรม

×