Qbq! tư duy thông minh

679 views

Published on

sưu tầm

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qbq! tư duy thông minh

 1. 1. JOHN G. MILLER QBQ! TÖ DUY THOÂNG MINHQBQ! THE QUESTION BEHIND THE QUESTION 1
 2. 2. Bìa 4 “Traùch nhieäm caù nhaân laø coâng cuï tuyeät vôøi ñeå khaùm phaù vaø môû ranhöõng caùnh cöûa bí maät treân haønh trình cuoäc ñôøi.” QBQ! - Tö duy thoâng minh seõ giuùp baïn nhaän dieän giaù trò thöïc cuûa mình, daùmnhìn thaúng vaøo traùch nhieäm cuûa baûn thaân töø trong suy nghó ñeå vaïch ra nhöõng phöônghöôùng haønh ñoäng thaät thoâng minh. Baèng caùch thöïc haønh theo nhöõng gì QBQ höôùng daãn, cuoäc soáng cuûa baïn seõthay ñoåi ngaøy moät toát ñeïp hôn, vaø thaønh coâng baïn ñaït ñöôïc trong coâng vieäc seõ ngaøymoät cao hôn. 2
 3. 3. LÔØI GIÔÙI THIEÄU Cuoäc soáng caøng phaùt trieån, caøng soâi ñoäng bao nhieâu thì con ngöôøi caøng bò cuoánvaøo voøng xoaùy cuûa noù maïnh baáy nhieâu. Vaø trong voøng quay taát baät ñoù, chuùng ta deãdaøng laõng queân hay boû soùt nhöõng giaù trò toát ñeïp beân trong ñeå chaïy theo nhöõng ñieàumô töôûng beân ngoaøi. Chuùng ta laõng queân traùch nhieäm ñoái vôùi gia ñình, toå chöùc, xaõ hoäi,thaäm chí ngay caû vôùi baûn thaân mình. Cuõng coù luùc chuùng ta chôït nhaän ra ñieàu ñoù,nhöng roài sôï phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên, ngaên trôû, sôï phaûi thay ñoåi chính mìnhmaø chuùng ta chaáp nhaän buoâng xuoâi... Chuùng ta laàn löõa, chaàn chöø vaø luoân tìm caùch ñuøn ñaåy cho ngöôøi khaùc maø khoângdaùm nhaän traùch nhieäm veà mình ñeå tìm caùch giaûi quyeát. Chuùng ta khoaùc leân mìnhchieác ùo “caàu an” vaø töï nhuû raèng “Phaûi theá thoâi, baây giôø ai cuõng laøm vaäy caû…”. Nhöngnhö vaäy, voâ tình chuùng ta seõ laøm maát daàn ñi giaù trò thöïc söï cuûa mình, chuùng ta thoaùilui tröôùc nhöõng cô hoäi ñeå phaùt trieån baûn thaân moät caùch toaøn dieän vaø khoâng phaùt huyñöôïc heát nhöõng khaû naêng tieàm aån cuûa mình. QBQ!(1) - Tö duy thoâng minh laø moät coâng cuï giuùp baïn nhaän dieän giaù trò thöïc söïcuûa mình, daùm nhìn thaúng vaøo traùch nhieäm cuûa baûn thaân töø trong suy nghó ñeå vaïch ranhöõng phöông höôùng haønh ñoäng thaät thoâng minh. Baïn seõ khoâng coøn phaûi lo aâu, boái roáihay hoang mang vì nhöõng caâu hoûi khoâng lôøi giaûi ñaùp veà nhöõng vöôùng maéc maø mìnhgaëp phaûi trong coâng vieäc vaø cuoäc soáng. Ngöôïc laïi, baïn seõ tìm thaáy nhöõng caâu traû lôøiöng yù nhaát töø chính nhöõng caâu hoûi tích cöïc do tinh thaàn QBQ mang laïi. Baèng caùchthöïc haønh theo nhöõng gì QBQ höôùng daãn, cuoäc soáng cuûa baïn seõ thay ñoåi ngaøy moät toátñeïp hôn, vaø hieäu quaû coâng vieäc cuûa baïn seõ ngaøy caøng naâng cao. Haõy traân troïng nhöõng gì baïn coù vaø ñöøng queân ñieàu naøy: Traùch nhieäm caù nhaânchính laø chìa khoùa thaùo gôõ moïi khoù khaên, raéc roái trong cuoäc soáng cuûa moãi chuùng ta. - First News1 QBQ! : Vieát taét cuûa “the Question Behind the Question!”. 3
 4. 4. 1 Tinh thaàn traùch nhieäm Vaøo moät ngaøy ñeïp trôøi, toâi ñeán thò traán Mineapolis vaø döøng chaân taïi nhaø haøngRock Bottom ñeå duøng böõa tröa. Do ñang voäi neân toâi nhanh choùng choïn vaøi moùn aênnhanh coù saün treân quaày. Vaøi phuùt sau, moät caäu phuïc vuï treû kheä neä beâ moät khay ñaàybaùt ñóa cuûa thöïc khaùch ñaõ duøng ñi ngang qua, coù leõ caäu aáy thaáy treân baøn toâi chöa coùmoùn aên naøo neân döøng laïi vaø hoûi toâi: - Thöa oâng, oâng ñaõ goïi ñöôïc moùn chöa? - Chöa. Toâi muoán goïi moùn xaø laùch troän vaø vaøi chieác baùnh cuoän. - Toâi ñaùp. - Toâi seõ mang laïi cho oâng, thöa oâng. OÂng muoán uoáng gì aï? - Cho toâi moät lon Coca Cola daønh cho ngöôøi aên kieâng. - OÀ toâi xin loãi, chuùng toâi chæ coù Pepsi. OÂng duøng taïm Pepsi nheù? - AØ, khoâng, caûm ôn. - Toâi mæm cöôøi ñaùp laïi. - Cho toâi moät ly nöôùc chanh vaäy. - Coù ngay thöa oâng! Roài caäu ta tieáp tuïc ñi. Toâi khoâng phaûi ñôïi chôø laâu, ít phuùt sau caäu aáy ñaõ trôû laïi vôùimoùn xaø laùch, baùnh cuoän vaø ly nöôùc chanh treân tay. Sau khi caûm ôn caäu phuïc vuï treû,toâi baét ñaàu thöôûng thöùc böõa tröa. Nhöng chæ moät thoaùng sau boãng coù baøn tay ñaët leânbaøn toâi moät lon Coca öôùp laïnh. Ñoù laø loaïi Coca daønh cho ngöôøi aên kieâng. - OÀ, xin caûm ôn. - Toâi heát söùc ngaïc nhieân. - Khoâng coù chi, thöa oâng. - Caäu phuïc vuï ñaùp laïi vôùi nuï cöôøi thaân thieän. - Toâi cöù ngôõ ôû ñaây khoâng coù baùn Coca Cola? - Ñuùng, thöa oâng, chuùng toâi khoâng baùn Coca Cola. - Vaäy anh laáy lon nöôùc naøy töø ñaâu? - Thöa, töø tieäm taïp hoaù ôû goùc phoá. Quaû thaät, caäu phuïc vuï ñaõ laøm toâi heát söùc ngaïc nhieân vì phong caùch phuïc vuï khaùchhaøng taän tuïy vöôït xa caùc nhaân vieân khaùc maø toâi ñaõ töøng gaëp töø tröôùc ñeán giôø. Caäu tañaõ taïo cho toâi moät caûm giaùc raát haøi loøng, toâi lieàn hoûi caäu aáy vôùi veû ñaày caûm kích: - Toâi thaáy coâng vieäc cuûa anh cuõng heát söùc baän roän, vaäy laøm sao anh coù theå ñi mua nöôùc veà nhanh ñeán vaäy? Anh phuïc vuï nôû moät nuï cöôøi vaø traû lôøi tröôùc söï ngôõ ngaøng cuûa toâi: - Toâi khoâng ñi mua nöôùc cho oâng, toâi nhôø ngöôøi quaûn lyù cuûa toâi mua hoä. Thaät laø ñieàu khoù töôûng töôïng! Laøm sao moät anh phuïc vuï laïi coù theå yeâu caàu seápcuûa mình laøm ñieàu ñoù? Ñoù laø söï trao quyeàn hay coøn ñieàu gì khaùc nöõa? Chaéc haún trongmoãi chuùng ta ai cuõng thích thuù khi töôûng töôïng ra caûnh mình tröïc tieáp ñeán gaëp seáp vaønoùi: “Ñi mua giuùp toâi moät lon Coca daønh cho ngöôøi aên kieâng”. Giaû söû baûn thaân baïn ôû vaøo hoaøn caûnh ñoù thì baïn seõ xöû lyù tình huoáng aáy nhö theánaøo? Luùc aáy ñang laø giôø cao ñieåm cuûa böõa tröa vaø ngöôøi phuïc vuï ñang raát baän roän vôùivoâ soá vieäc phaûi laøm, nhöng anh ta vaãn coá gaéng tieáp nhaän caùc nhu caàu cuûa töøng thöïckhaùch, maëc duø thaät ra trong tröôøng hôïp aáy anh cuõng khoâng nhaát thieát phaûi ñeå taâm vì 4
 5. 5. noù naèm ngoaøi thöïc ñôn cuûa nhaø haøng. Nhöng anh ñaõ choïn caùch thöïc hieän taát caû nhöõngñieàu anh coù theå laøm. Anh taän tình vaø coá gaéng heát khaû naêng ñeå laøm thöïc khaùch haøiloøng. Ñoù khoâng ñôn thuaàn chæ laø tinh thaàn traùch nhieäm maø coøn laø thaùi ñoä tích cöïc ñoáivôùi ngheà nghieäp, coâng vieäc, trong khi vôùi nhieàu nhaân vieân coù theå hoï seõ nghó khaùc,nhö: - Taïi sao toâi laïi phaûi laøm taát caû moïi vieäc ôû ñaây? - Ai chòu traùch nhieäm ñaûm ñöông coâng vieäc ôû khu vöïc naøy thay toâi? - Khi naøo thì quaûn lyù seõ cung caáp theâm saûn phaåm cho chuùng toâi? - Khi naøo môùi chaám döùt tình traïng thieáu nhaân löïc ñeå chuùng toâi khoâng phaûi laøm vieäc quaù taûi? - Taïi sao khaùch haøng khoâng chòu ñoïc kyõ thöïc ñôn coù nhöõng gì tröôùc khi goïi? Cuõng deã hieåu khi phaàn lôùn chuùng ta ñeàu deã daøng sa vaøo nhöõng suy nghó nhö vaäy,ñaëc bieät laø nhöõng khi chuùng ta ñang chòu aùp löïc hay mang taâm traïng buoàn böïc. Nhöngñaây thaät söï laø nhöõng caâu hoûi ngôù ngaån vì chuùng chaúng giuùp giaûi quyeát ñöôïc gì. Thaämchí noù coøn mang tính tieâu cöïc roõ raøng: AÅn ñaèng sau nhöõng caâu hoûi aáy laø moät ñoøi hoûicoù moät ai ñoù hoaëc ñieàu gì ñoù phaûi chòu traùch nhieäm cho caùc raéc roái hay nhöõng tìnhhuoáng khoù khaên phaùt sinh. Ñoù laø hình thöùc thoaùi lui, laån traùnh traùch nhieäm baûn thaânñöôïc nguïy trang maø thoâi. Ñaùng tieác, caùc caâu hoûi naøy luoân laø nhöõng yù nghó ñaàu tieân xuaát hieän trong ñaàu khichuùng ta rôi vaøo taâm traïng khoâng vui hay buoäc phaûi ñoái maët vôùi thöû thaùch. Thöôøng khigaëp khoù khaên, khi phaûi chòu traùch nhieäm veà moät ñieàu gì ñoù thì phaûn öùng ñaàu tieân cuûachuùng ta laø theo höôùng töï baûo veä mình baèng nhöõng caâu hoûi xem ai seõ laø ngöôøi chòu loãivì nhöõng vaán ñeà maø ta ñang gaëp phaûi. Ñoù laø moät khuynh höôùng tieâu cöïc. Vaøo khoaûnhkhaéc nhöõng caâu hoûi treân xuaát hieän trong ñaàu, chuùng ta coù moät söï choïn löïa: moät laøchaáp nhaän chuùng nhö taám khieân baûo veä mình, hoaëc laø choïn cho mình nhöõng caâu hoûitích cöïc hôn - chaúng haïn nhö: “Toâi coù theå laøm gì khaùc nöõa?” hay “Toâi coù theå laøm gì ñeåhoã trôï cho ñoàng nghieäp cuûa toâi?”. Haõy coù nhöõng choïn löïa toát hôn baèng caùch ñaët ra nhöõng caâu hoûi tích cöïc. Ñoù chính laø nhöõng gì caäu phuïc vuï baøn ñaõ laøm. Caäu aáy khoâng boû qua nhu caàucuûa khaùch haøng hay quy ñoå traùch nhieäm cho ngöôøi khaùc, maø thay vaøo ñoù, trongkhoaûnh khaéc ñoù, caäu ñaõ coá gaéng laøm nhöõng gì coù theå ñeå thöïc khaùch haøi loøng nhaát. Coùtheå caäu aáy cuõng ñaõ töï ñaët cho mình nhöõng caâu hoûi ñaày traùch nhieäm: “Trong tình huoángnaøy toâi neân laøm gì? Laøm theá naøo ñeå laøm haøi loøng khaùch?”. Nhöõng choïn löïa cho caâu traûlôøi aáy ñaõ taïo neân söï khaùc bieät raát roõ giöõa caäu vaø caùc nhaân vieân khaùc. Hoâm ñoù khi rôøi nhaø haøng, toâi ñaõ thöôûng cho chaøng trai treû aáy moät khoaûn tieànñeå baøy toû söï haøi loøng vì cung caùch phuïc vuï taän tuïy cuûa caäu. Toâi nghó baát kyø ai khaùccuõng seõ laøm nhö toâi. Vaøi thaùng sau, toâi coù dòp toâi trôû laïi nhaø haøng aáy vaø hoûi thaêm veàngöôøi phuïc vuï maø toâi töøng coù aán töôïng raát toát, nhöng toâi khoâng gaëp caäu. Hoûi nhöõngnhaân vieân ôû ñaáy thì ñöôïc bieát caäu ñaõ khoâng coøn laøm phuïc vuï ôû ñaây nöõa. 5
 6. 6. Nieàm haân hoan trong toâi laäp töùc tan bieán, toâi caûm thaáy thaät ngôõ ngaøng. Tröôùc veûngaïc nhieân cuûa toâi, ngöôøi phuïc vuï nhìn toâi vaø deø daët hoûi: - Thöa oâng, toâi coù theå giuùp gì cho oâng? Quaû thöïc toâi khoâng theå tin raèng nhaø haøngï ñaõ ñeå ngöôøi nhaân vieân toát nhaát cuûa mìnhra ñi. Toâi cuõng muoán bieát nguyeân do cuûa söï ra ñi ñoät ngoät ñoù, neân gaëng hoûi coâ phuïcvuï: - Sao anh aáy laïi boû vieäc ôû ñaây? - OÀ khoâng thöa oâng, Jacob ñaõ ñöôïc thaêng chöùc quaûn lyù roài. Thì ra laø vaäy. Toâi ñaõ caûm thaáy heát söùc vui möøng khi nghe caâu noùi aáy. Caäu phuïc vuïtreû tuoåi hoaøn toaøn xöùng ñaùng ñöôïc thaêng tieán. Chính caùch suy nghó cuûa caäu aáy veàtraùch nhieäm caù nhaân ñaõ mang laïi thaønh quaû ñoù. Tuy nhieân, ngoaøi söï thaêng tieán thìchieán thaéng veû vang hôn caû trong thaønh coâng cuûa caäu aáy chính laø caùch caäu caûm nhaänveà traùch nhieäm baûn thaân ñeå coù nhöõng choïn löïa ñuùng ñaén. 6
 7. 7. 2 Choïn löïa ñuùng ñaén Chaúng bao laâu sau khi toâi chuyeån ñeán Denver, toâi ñaõ khaùm phaù theâm moät ñieàumaø khi soáng ôû nhöõng vuøng khaùc toâi chöa töøng bieát ñeán, ñoù laø loaøi thöïc vaät gai hoavaøng(2). Moãi khi nhìn vaøo nhöõng chieác gai nhoïn hoaét cuûa nhöõng daây coû naøy toâi laïi töïhoûi, neáu chuùng ruïng xuoáng ñaát vaø chóa thaúng vaøo giaøy hay baùnh xe cuûa mình thì ñieàutoài teä gì seõ xaûy ra? Moät ngaøy cuûa baïn coù theå ñi tong vì nhöõng chieác gai tai quaùi aáy. Theá nhöng neáu baïn soáng laâu ôû vuøng ñaát mieàn Taây naøy thì baïn cuõng seõ quendaàn vôùi nhöõng truïc traëc kieåu aáy. Neáu loáp xe cuûa baïn bò hö do nhöõng chieác “söøng deâ”aáy gaây ra, baïn seõ chaúng ngaïc nhieân maáy hay maát coâng phaøn naøn gì maø seõ nhanhchoùng thay moät voû xe khaùc vaø vuø ñi. Moãi ngaøy cuûa chuùng ta nhö moät chaëng ñöôøng ngaén trong suoát haønh trình cuoäcñôøi, ôû ñoù coù voâ soá nhöõng choïn löïa maø chuùng ta phaûi thöïc hieän ñeå tieáp tuïc tieán veà phíatröôùc. Chuùng ta ñaõ vaø ñang choïn löïa nhöõng gì? Ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø baïnchoïn caùch haønh ñoäng nhö theá naøo, maø laø suy nghó keá tieáp cuûa baïn ra sao. Neáu vaãn giöõcho mình nhöõng suy nghó sai laàm, tieâu cöïc, chuùng ta seõ luoân tìm caùch ñoå loãi, phaøn naønvôùi ngöôøi khaùc thaäm chí vôùi caû baûn thaân mình, töø ñoù daãn ñeán vieäc trì hoaõn haønh ñoängmaø leõ ra chuùng ta ñaõ thöïc hieän ñeå giaûi quyeát vaán ñeà. Nhöng vôùi caùch suy nghó tíchcöïc, ñuùng ñaén, chuùng ta seõ haøi loøng hôn vôùi cuoäc soáng, bieát caùch chaáp nhaän vaø haønhñoäng theo höôùng ngaøy moät toát ñeïp hôn. Tuy nhieân, ñoâi khi moïi ngöôøi vaãn nghó raèng hoï khoâng coù söï löïa choïn naøo khaùcvaø thöôøng töï baøo chöõa cho mình baèng nhöõng caâu ñaïi loaïi nhö: “Toâi phaûi…”, “Toâikhoâng theå…”. Nhöng söï thaät laø chuùng ta luoân coù quyeàn löïa choïn nhöõng suy nghó chomình. Luoân luoân laø nhö theá. Ngay caû khi quyeát ñònh khoâng choïn löïa gì caû – thì ñoùcuõng laø moät söï löïa choïn cuûa chuùng ta. Nhaän thöùc ñöôïc ñieàu naøy vaø chòu traùch nhieämcho nhöõng löïa choïn cuûa chính mình laø moät böôùc tieán daøi ñeå taïo neân nhöõng ñieàu kyødieäu trong cuoäc soáng. Baïn muoán traùnh caùc phieàn toaùi vaø laøm ñöôïc nhöõng vieäc lôùn lao hôn? Haõy coù nhöõng löïa choïn ñuùng ñaén!(2) Teân tieáng Anh cuûa loaøi caây naøy laø “goat head”, moät loaøi thöïc vaät gai hoa vaøng moïc nhieàu ôû vuøngDenver nöôùc Myõ. 7
 8. 8. 3 QBQ - AÅn yù sau caùc caâu hoûi Nhö caùc baïn ñaõ thaáy, cuoäc soáng coøn bieát bao ñieàu ñoøi hoûi chuùng ta phaûi löïachoïn caùch xöû lyù sao cho kheùo leùo vaø thoâng minh ñeå thu ñöôïc keát quaû toát nhaát. Nhöngñieàu quan troïng maø chuùng ta caàn phaûi nhôù ñoù laø ñöøng bao giôø queân ñi traùch nhieäm caùnhaân cuûa mình trong cuoäc soáng. Ñoù khoâng chæ laø hình thöùc tö duy thoâng minh maø coønlaø moät coâng cuï höõu ích hoã trôï chuùng ta trong moïi hoaøn caûnh. Chương trình th c hành traùch nhieäm caù nhaân naøy ñöôïc xaây döïng döïa treân quansaùt thöïc tieãn veà caùch phaûn öùng cuûa nhieàu ngöôøi khi gaëp phaûi nhöõng chöôùng ngaïi, töøñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Vaø keát quaû thu ñöôïc thaät baát ngôø: ña phaàn nhöõng phaûn öùngñaàu tieân cuûa chuùng ta thöôøng laø tieâu cöïc vaø gôïi leân trong taâm trí nhöõng caâu hoûi thieáusaùng suoát. Tuy nhieân trong nhöõng thôøi khaéc quyeát ñònh aáy, neáu chuùng ta bieát caùch suyxeùt chín chaén caùc caâu hoûi cuûa mình thì chaéc haún giaûi phaùp cuõng ñeán vôùi chuùng ta moätcaùch deã daøng vaø nhanh choùng. Moät trong nhöõng nguyeân taéc ñoù laø “Caâu traû lôøi naèm trong chính caâu hoûi” vôùimuïc ñích chuyeån taûi moät söï thaät: Neáu chuùng ta ñöa ra caâu hoûi tích cöïc thì caâu traû lôøicuõng seõ tích cöïc. Nhöng laøm theá naøo ñeå ñöa ra moät caâu hoûi tích cöïc trong moät tìnhhuoáng khoâng maáy thuaän lôïi? Sau ñaây laø nhöõng höôùng daãn caên baûn giuùp baïn naém ñöôïc nguyeân taéc chungcuûa quaù trình thöïc haønh QBQ moät caùch hieäu quaû tröôùc khi tìm hieåu chi tieát hôn veà quaùtrình naøy. Khi ñöùng tröôùc nhöõng trôû ngaïi: 1. Haõy baét ñaàu baèng caâu hoûi: “ñieàu gì?” hay “baèng caùch naøo?” (thay vì hoûi “taïi sao?”, “khi naøo?” hoaëc “ai seõ laøm?”). 2. Haõy ñöa ra nhöõng caâu hoûi haøm chöùa ñaïi töø nhaân xöng laø “toâi” (khoâng phaûi “hoï”, “nhöõng vieäc aáy”, “chuùng toâi” hoaëc “baïn”). 3. Taäp trung vaøo haønh ñoäng. Phöông phaùp naøy coù nhieàu caùch nhìn nhaän khaùc nhau. Trong caùc chöông tieáp theo,chuùng ta seõ khaùm phaù caùc khía caïnh ñoù vaø xem xeùt taàm aûnh höôûng cuûa phöông phaùpQBQ khi ñöôïc aùp duïng vaøo cuoäc soáng cuûa chuùng ta. 8
 9. 9. 4 Ñöøng hoûi “taïi sao?” Baïn ñaõ töøng nghe hay ñaõ töøng thoát ra caùc caâu hoûi nhö theá naøy bao giôø chöa: - Taïi sao anh ta khoâng laøm vieäc chaêm chæ hôn? - Taïi sao ñieàu naøy laïi xaûy ra vôùi toâi? - Taïi sao hoï laïi caûn trôû coâng vieäc cuûa toâi? Haõy thaät loøng noùi ra caûm giaùc cuûa baïn luùc ñoù. Baïn caûm thaáy thoaûi maùi nhö truùtñöôïc moái öu phieàn, tìm ra phöông caùch giaûi quyeát vaán ñeà cuûa mình hay chæ caøng caûmthaáy beá taéc hôn? Nhöõng caâu hoûi vôùi yù phaøn naøn, than traùch nhö theá khoâng phaûi laønhöõng lôøi giaûi ñaùp hôïp lyù, chuùng taïo cho ta caûm giaùc bò doàn eùp nhö moät naïn nhaânñang tìm kieám söï caûm thoâng töø ngöôøi khaùc. Tuy nhieân, nhöõng caâu hoûi “taïi sao” nhötheá laïi laø nhöõng caâu maø chuùng ta thöôøng hay ñaët ra nhaát. Baát kyø ai cuõng coù theå rôi vaøo caùi baãy cuûa nhöõng caâu hoûi “taïi sao” naøy. Coù laàntrong cuoäc troø chuyeän ngaén vôùi ngöôøi quaûn lyù moät sieâu thò nhoû, toâi hoûi anh ta: “Anh coùbao nhieâu nhaân vieân?”. Anh ta ñaùp: “Khoaûng saùu ngöôøi”. Vaø sau ñoù nhö muoán truùt öuphieàn, anh ta tuoân ra moät traøng nhöõng nhaän xeùt veà nhaân vieân cuûa mình döôùi hình thöùcnhöõng caâu hoûi toû veû khoâng ñöôïc haøi loøng: “Taïi sao toâi khoâng theå tìm ñöôïc nhöõng nhaânvieân coù naêng löïc vaø coù traùch nhieäm hôn vôùi coâng vieäc?”, “Taïi sao theá heä treû baây giôøkhoâng chòu laøm vieäc moät caùch nghieâm tuùc?”, “Taïi sao chuùng toâi khoâng nhaän ñöôïc söïhöôùng daãn cuûa vò quaûn lyù caáp cao naøo?”... Qua ñoù, chuùng ta coù theå xem anh chaøngquaûn lyù naøy nhö moät ñieån hình cuûa nhöõng ngöôøi coù naêng löïc yeáu keùm. Moät khi coøn töïñaët ra nhöõng caâu hoûi nhö vaäy thì anh ta coøn beá taéc trong vieäc tìm lôøi giaûi ñaùp thoûañaùng nhaát, vaø ñoù laø ñaïi dieän cuûa maãu ngöôøi coù suy nghó tieâu cöïc xuaát hieän ñaày daãytrong xaõ hoäi ngaøy nay. Theo kinh nghieäm thöïc teá cuûa mình, toâi nhaän thaáy raèng nhöõng suy nghó tieâu cöïcxuaát hieän haàu khaép ôû moïi ngöôøi, baát keå hoï laø ai, laøm ngheà gì, coù vò theá ra sao trong xaõhoäi, soáng sung tuùc hay thieáu thoán… Ñoù thöïc söï nhö moät caên beänh chung cuûa toaøn xaõhoäi. Toâi vöøa nhaän ñöôïc e-mail cuûa moät quyù oâng thoå loä raèng trong suoát 10 naêm phuïc vuïtrong quaân nguõ, moãi khi coù quaân nhaân naøo vi phaïm kyû luaät thì caâu noùi duy nhaát ñöôïcchaáp nhaän seõ laø: “Khoâng bieän minh, thöa ngaøi!”. OÂng ñaõ chaáp nhaän, tin töôûng vaø soángvôùi ñieàu ñoù. Sau thôøi gian taïi nguõ, oâng trôû veà vaø laøm vieäc cho moät coâng ty lôùn trong ngaønh thöïcphaåm vôùi vai troø quaûn lyù. Tuy nhieân, oâng ñaõ khoâng ñaûm traùch toát coâng vieäc nhö caáptreân mong ñôïi vaø ngay chính baûn thaân oâng cuõng khoâng haøi loøng veà naêng löïc cuûa mình.OÂng thöôøng ñaët ra nhöõng caâu hoûi ñaày buùc xuùc vôùi caáp treân cuûa mình: - Vì sao oâng khoâng cho toâi theâm thôøi gian? - Vì sao oâng khoâng chæ daïy toâi nhieàu hôn? - Vì sao chuùng ta khoâng saûn xuaát theâm nhieàu saûn phaåm môùi? 9
 10. 10. - Vì sao caùc chieâu thöùc tieáp thò khoâng hoã trôï chuùng ta hôn nöõa? Vaø oâng ñaõ keát thuùc e-mail cuûa mình baèng doøng chöõ: “Toâi ñaõ nhaän ra ñieàu naøy khihoïc chöông trình QBQ, raèng töø chieán tröôøng ñeán thöông tröôøng, chæ trong vaøi naêmngaén nguûi, toâi laïi trôû thaønh ngöôøi maø toâi gheùt nhaát: naïn nhaân”. Neáu ngöôøi ñaøn oângnaøy, sau möôøi naêm soáng vaø thöïc haønh vôùi trieát lyù “Khoâng bieän minh” laïi sa vaøonhöõng suy nghó nhö vaäy thì khoâng coù gì phaûi baên khoaên khi taát caû chuùng ta phaûi luoâncaån troïng ñeå khoâng rôi vaøo hoaøn caûnh töông töï trong suoát cuoäc ñôøi mình. Ngay caû nhöõng ngöôøi maø chuùng ta ngôõ laø ñaõ ñuû ñaày, thaønh ñaït vaø thuoäc taàng lôùptrí thöùc trong xaõ hoäi cuõng ñoâi luùc vöôùng phaûi loái suy nghó tieâu cöïc. Vì vaäy chuùng tahaõy ñöøng thôø ô vôùi caên beänh chung naøy cuûa xaõ hoäi vì töøng caù nhaân chuùng ta ñang hìnhthaønh neân xaõ hoäi aáy, trong ñoù coù caû baïn vaø toâi. Caùch toát nhaát chuùng ta coù theå laømñöôïc laø loaïi boû daàn thoùi quen suy nghó tieâu cöïc trong baûn thaân moãi chuùng ta. Haõy taäp cho mình nhöõng caâu hoûi: “Ñieàu gì/Caùi gì?”, “Laøm caùch naøo?” roài tìm lôøigiaûi ñaùp cho noù, thay vì noùi “Taïi sao?”, “Khi naøo?” hoaëc “Ai?”. Baïn haõy thay theá 3caâu hoûi “taïi sao” ôû ñaàu chöông baèng 3 caâu hoûi sau vaø xem coù bieán chuyeån môùi naøodieãn ra khoâng nheù: - Laøm theá naøo ñeå hoâm nay toâi laøm vieäc toát hôn? - Toâi coù theå laøm gì ñeå caûi thieän tình hình? - Baèng caùch naøo toâi coù theå hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi trong coâng vieäc? 10
 11. 11. 5 Stress! Moät soá ngöôøi, sau khi traûi qua thôøi gian caêng thaúng ñaõ cho raèng chính nhöõngmoái quan heä vaø nhöõng söï kieän xaûy ra trong cuoäc soáng haøng ngaøy ñaõ khieán hoï laâm vaøotình traïng maát kieåm soaùt, moûi meät, chaúng haïn nhö nhöõng vaán ñeà trong quan heä vôùicaáp treân, ñoàng nghieäp, khaùch haøng, hay caùc vaán ñeà veà töï nhieân, xaõ hoäi nhö tình traïnggiao thoâng, thôøi tieát, thò tröôøng… Nhöng hoï ñaõ sai. Stress laø moät söï choïn löïa. Neáu baïn phaûi khoå sôû vì stress thì ñoù laø vì baïn ñaõchoïn laáy ñieàu ñoù! Ñuùng laø phaûi thöøa nhaän raèng coù raát nhieàu ñieàu khoâng nhö mongmuoán xaûy ra trong cuoäc soáng: kinh teá trì treä, nhöõng caïnh tranh moät maát moät coøn trongkinh doanh, söï tuoät doác cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn, tình traïng thaát nghieäp, söï baát tuaâncuûa thuoäc caáp, baát hoøa trong hoân nhaân, coâng vieäc ñình ñoán, vuoät maát moät döï aùn kinhdoanh beùo bôû, thaát thoaùt nhaân taøi trong coâng ty… Nhöng baïn hoaøn toaøn coù theå choïnthaùi ñoä ñeå ñoái dieän vôùi chuùng. Neáu baïn choïn caùch lo laéng, giaän döõ hay im laëng ñeå chegiaáu caûm xuùc, heä quaû taát yeáu seõ laø stress. Neân nhôù raèng moãi ngöôøi trong chuùng ta coùquyeàn choïn löïa caùch phaûn öùng khaùc nhau trong cuøng moät hoaøn caûnh. Vaø stress chínhlaø moät söï choïn löïa. Tröôùc khoù khaên, neáu chuùng ta choïn caùch töï daèn vaët baûn thaân baèng caâu hoûi:“Taïi sao ñieàu naøy xaûy ra vôùi toâi?” nghóa laø chuùng ta ñaõ töï taïo cho mình caûm giaùc baátlöïc tröôùc söï vieäc xaûy ra. Ñieàu naøy seõ khieán ta caûm thaáy mình laø naïn nhaân cuûa hoaøncaûnh vaø gaây neân söï caêng thaúng, oaùn traùch, giaän döõ trong ta. Ngay caû khi ta thaät söï laønaïn nhaân cuûa moät hoaøn caûnh naøo ñoù thì caùch ñaët vaán ñeà nhö vaäy cuõng chaúng mangñeán baát kyø lôøi giaûi ñaùp thoûa ñaùng naøo, maø chæ laøm cho suy nghó cuûa chuùng ta tieâu cöïchôn. Haõy ghi nhôù ñieàu naøy! 11
 12. 12. 6 Bình tónh tröôùc moïi hoaøn caûnh Khi Stacey troøn 12 tuoåi, coâ ñaõ cuøng cha mình - moät phi coâng, daïo chôi treânchieác phaûn löïc moät ñoäng cô Cessna. Chæ ít phuùt sau khi maùy bay caát caùnh vaø bay ñöôïckhoaûng hôn moät daëm ngoaøi hoà Michigan thì nieàm vui ñöôïc khaùm phaù caûnh vaät töø treâncao cuûa coâ con gaùi nhoû boãng nhieân bò giaùn ñoaïn. Ñoäng cô bò truïc traëc. Cha cuûa Stacey quay sang con gaùi, bình thaûn noùi: “Con yeâu, ñoäng cô ngönghoaït ñoäng roài. Ba seõ laùi maùy bay theo moät caùch khaùc”. Hôn ai heát, cha cuûa Stacey hieåu raèng oâng caàn xöû lyù ngay tình huoáng xaáu tröôùcmaét, neáu khoâng thì tính maïng cuûa con gaùi oâng vaø oâng seõ bò ñe doïa. Ñeå khôûi ñoäng laïi, hoï caàn theâm söùc gioù. Cha Stacey baûo raèng oâng caàn ñieàuchænh laïi heä thoáng ñieàu khieån trong khi cho maùy bay loän voøng xuoáng. (Nghóa laø chomaùy bay lao thaúng xuoáng hoà Michigan ñeå laáy ñaø taùc ñoäng vaøo ñoäng cô). Neáu thaønhcoâng thì khoâng phaûi noùi, nhöng neáu thaát baïi thì coù leõ caû maùy bay seõ ñaâm vaøo laøn nöôùcgiaù laïnh. Coâ beù Stacey döôøng nhö cuõng hieåu ñöôïc chuyeän gì ñang xaûy ra vaø coâ gaätñaàu uûng hoä keá hoaïch cuûa cha mình. Cha Stacey baét ñaàu giaûm ñoä cao vaø coá gaéng giöõ cho maùy bay thaêng baèng khilao xuoáng roài baám nuùt khôûi ñoäng, nhöng ñoäng cô vaãn im lìm. Khi maùy bay ñaõ gaàn saùtmaët nöôùc, cha cuûa coâ laïi baûo: “Stacey, chuùng ta thöû laïi laàn nöõa nheù. Con baùm chaëtvaøo!”. Hoï chao maùy bay laàn nöõa vaø khi maùy bay ñaït ñöôïc toác ñoä caàn thieát, ngay laäptöùc cha coâ nhaán nuùt khôûi ñoäng ñoäng cô. Ban ñaàu chæ laø nhöõng tieáng noå khoâ khoác rôøiraïc nhöng sau ñoù laø nhöõng tieáng vo vo ñeàu tai. Ñoäng cô ñaõ hoaït ñoäng trôû laïi, ñöa haicha con thoaùt khoûi tình traïng thaûm khoác. Hai möôi phuùt sau, cha con Stacey ñaõ haï caùnh an toaøn. Luùc naøy, ngöôøi cha canñaûm vaø raén roûi nhö raëng nuùi Gibraltar quay sang coâ con gaùi yeâu 12 tuoåi cuûa mình vaønoùi: “Con yeâu, con thaáy khoâng, chuùng ta coù theå laøm ñöôïc moïi vieäc!”. Toâi raát thích caâu chuyeän naøy. Noù khoâng chæ laø moät caâu chuyeän ñaày kòch tính,maø thoâng qua ñoù, noù coøn daïy toâi caùch ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên baát ngôø. Khi ñoáidieän vôùi tình huoáng xaáu, cha cuûa Stacey ñaõ coù phaûn öùng kòp thôøi ñeå giaûi quyeát vaán ñeàmoät caùch bình tónh. Ngöôïc laïi, neáu oâng chaàn chöø hay hoát hoaûng, thay vì haønh ñoängngay, oâng laïi daønh thôøi gian ñeå lo laéng hay than vaõn vôùi nhöõng suy nghó nhö: “OÂi, toâichöa gaëp phaûi chuyeän naøy bao giôø!” hay ñaët ra nhöõng caâu hoûi tieâu cöïc nhö: “Taïi saotoâi phaûi ñoái maët vôùi nhöõng vieäc toài teä theá naøy?” thì coù leõ hai cha con oâng ñaõ coù moät keátcuïc raát khaùc. Coøn baïn, baïn coù phaûi ñoái maët vôùi nhöõng thay ñoåi baát lôïi ñeán vôùi mình khoâng?Gaàn ñaây, baïn coù gaëp truïc traëc naøo trong cuoäc soáng hay coâng vieäc khoâng? Neáu coù, haõyñaët ra cho mình nhöõng caâu hoûi tích cöïc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà. Vaø caâu hoûi toát nhaát baïn 12
 13. 13. caàn ñaët ra trong moïi tình huoáng laø: “Laøm theá naøo ñeå toâi thích nghi vôùi söï thay ñoåikhoâng ngöøng cuûa theá giôùi?”. 13
 14. 14. 7 Caûi thieän moái quan heä vôùi ngöôøi khaùc Toâi ñaõ töøng tieáp xuùc vôùi raát nhieàu ngöôøi, ñaëc bieät laø vôùi nhöõng nhaø quaûn lyù,nhaân vieân vaên phoøng vaø ñoäi nguõ coâng nhaân trong caùc xöôûng saûn xuaát, coù moät ñieàuluoân laëp ñi laëp laïi heát laàn naøy ñeán laàn khaùc ñoù laø moãi khi toâi hoûi: “Baïn thöôøng gaëpphaûi vaán ñeà gì trong quan heä vôùi ñoàng nghieäp?” thì nhìn chung caùc caâu traû lôøi thöôøngna naù nhau. Töø nhaø quaûn lyù ñeán coâng nhaân, ai cuõng than traùch nhöõng caâu nhö: “Taïisao khoâng ai hieåu toâi?”, “Taïi sao toâi caûm thaáy khoù khaên trong vieäc giao tieáp vôùi moïingöôøi?”. Thaät söï, thoâng qua giao tieáp chuùng ta khoâng chæ ñöôïc thaáu hieåu maø coøn coù theåthaáu hieåu ngöôøi khaùc. Giao tieáp laø moät chìa khoùa raát quan troïng ñeå con ngöôøi môû racaùc moái quan heä, trong cuoäc soáng cuõng nhö trong coâng vieäc. Nhöng ñoâi khi chínhchuùng ta ñaõ töï laøm maát chieác chìa khoùa cuûa mình, roài quaån quanh maõi vôùi nhöõng caâuhoûi “taïi sao” khoâng coù lôøi ñaùp. Vì vaäy, caâu hoûi caàn phaûi ñaët ra trong tröôøng hôïp naøylaø: “Toâi caàn laøm gì ñeå ngöôøi khaùc hieåu roõ veà toâi?” vaø “Laøm caùch naøo toâi coù theå hieåu roõbaïn hôn?”. Tìm kieám caâu traû lôøi cho hai caâu hoûi aáy cuõng chính laø tìm laïi moái daây lieânlaïc giöõa chuùng ta vôùi moïi ngöôøi. Ñoù môùi laø ñieàu caàn thieát vaø höõu ích. 14
 15. 15. 8 Ñöøng hoûi “khi naøo?” - Khi naøo hoï seõ quan taâm ñeán vaán ñeà naøy? - Khi naøo khaùch haøng seõ goïi laïi cho toâi? - Khi naøo chuùng ta coù ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå sôùm ñöa ra quyeát ñònh? Khi chuùng ta hoûi “khi naøo?”, töùc laø chuùng ta khoâng coù söï choïn löïa naøo ngoaøivieäc chôø ñôïi vaø trì hoaõn moïi haønh ñoäng ñeán m t thôøi ñieåm khaùc. Nhöõng caâu hoûi khôûiñaàu baèng töø “khi naøo” thöôøng daãn ñeán söï trì hoaõn, laõng phí thôøi gian. Toâi tin raèng khoâng ai trong chuùng ta coá tình trì hoaõn cuoäc soáng cuûa mình, keå caûnhöõng keû löôøi bieáng nhaát. Chaúng ai khôûi ñaàu moät ngaøy baèng caùch rôøi khoûi giöôøng vaøtöï nhuû: “Hoâm nay toâi seõ trì hoaõn moïi vieäc”, nhöng söï trì hoaõn laø moät vaán ñeà coù thaät vaøñang aâm thaàm dieãn ra moãi ngaøy. Chuùng ta thöôøng dôøi laïi moät ñieàu gì ñoù moät chuùt,moät chuùt nöõa, roài theâm moät chuùt nöõa, tröôùc khi nhaän ra raèng nhöõng vieäc bò toàn ñoïngquaù laâu ñaõ trôû thaønh moät vaán ñeà nghieâm troïng. Söï trì hoaõn khoâng chæ dieãn ra trong cuoäc soáng cuûa töøng caù nhaân, maø ñoù coøn laøvaán ñeà cuûa nhieàu t p th , toå chöùc. Khi ñoù, khoâng nhöõng chuùng ta laøm maát ñi thôøi giancuûa chính mình maø coøn gaây aûnh höôûng xaáu ñeán naêng suaát lao ñoäng cuõng nhö tieán ñoächung cuûa moïi ngöôøi. Khi coâng vieäc bò toàn ñoïng choàng chaát, chuùng ta baét ñaàu caûmthaáy quaù taûi vaø ñaùnh maát nieàm vui trong coâng vieäc. Tieáp sau ñoù chaéc chaén laø stress. Coù moät caâu noùi maø toâi raát thích laø: “Nhöõng hoaïch ñònh laâu daøi mang taàm chieánlöôïc laø nhöõng coâng cuï tuyeät vôøi nhöng chuùng ta caàn phaûi hoaøn taát moät ñieàu gì ñoù tröôùcgiôø aên tröa!”. Vaäy, vì sao chuùng ta laïi trì hoaõn? Toâi chaéc raèng chuùng ta coù theå vieän ra voâ soá lyùdo, nhöng thaønh thaät maø noùi, toâi muoán baøn veà giaûi phaùp hôn laø nguyeân nhaân. Vaø giaûiphaùp duy nhaát laø: ngöng ñaët ra nhöõng caâu hoûi baét ñaàu baèng töø “khi naøo”. Thay vaøo ñoùchuùng ta haõy ñaët nhöõng caâu hoûi nhö: • Trong luùc naøy, toâi caàn ñöa ra giaûi phaùp gì? • Laøm caùch naøo toâi coù theå tieáp caän khaùch haøng moät caùch saùng taïo hôn? • Toâi caàn laøm gì ñeå naém roõ tình hình vaø ñöa ra quyeát ñònh nhanh choùng, chính xaùc? Caâu traû lôøi seõ naèm ngay trong caâu hoûi cuûa baïn! 15
 16. 16. 9 Ñöøng trì hoaõn baát cöù ñieàu gì, duø ñoù laø vieäc nhoû Toâi coù moät chieác baøn khaù roäng nhöng laâu ngaøy khoâng söû duïng ñeán neân quyeátñònh taëng cho moät ngöôøi baïn. Khi anh aáy ñeán chôû chieác baøn, nhìn thaáy taám kính phuûtreân maët baøn daøy tôùi 10 mm, anh ñaõ thaùo ra ñeå laïi cho toâi vì noù quaù naëng vaø khoângtieän vaän chuyeån ñöôøng xa. Toâi tieän tay döïng noù döïa vaøo böùc töôøng ngay trong garaxe. Tröôùc khi taïm bieät, baïn toâi ñaõ khoâng queân daën doø: “Toát hôn heát laø anh neân caáttaám kính vaøo nôi an toaøn”. Duø ñaõ ñaùp laø “Toâi seõ laøm” nhöng toâi laïi nhuû thaàm: “Mìnhseõ laøm vieäc naøy sau”. Toâi cöù ñeå ñoù vaø baän roän vôùi vieäc xeùn coû ngoaøi vöôøn, sôn laïihaøng raøo vaø haøng taù coâng vieäc khaùc duø moãi laàn ñi ngang qua taám kính, toâi ñeàu töï daënloøng raèng toâi neân dôøi noù ñi tröôùc khi noù ngaõ aäp xuoáng. Nhöng roài taám kính vaãn naèmñoù vôùi yù nghó “Mình seõ laøm sau” trong toâi. Vôï toâi moät laàn nhìn thaáy taám kính cuõng ñaõ lo laéng: “Em ngôõ laø anh ñaõ caát taámkính naøy vaøo kho roài chöù?”. Nhöng cuõng nhö bao laàn khaùc töï höùa vôùi mình, toâi baûo vôùicoâ aáy laø toâi seõ di chuyeån noù sau. Moät hoâm, caû nhaø toâi ra ngoaøi aên toái, luùc trôû veà nhaø toâi chôït nhìn thaáy chieác keùonhoû tæa caây ñang naèm döôùi thaûm chuøi chaân gaàn voøi phun nöôùc. Toâi thuaän mieäng baûoMike, caäu con trai nhoû chín tuoåi cuûa toâi: “Con giuùp ba ñem caát chieác keùo naøy vaøo garanheù?”. Mike thöôøng ngaøy voán raát thích vaøo gara; ñöôïc toâi cho pheùp, cu caäu chaïy ñingay. Ñoù haún seõ laø moät toái thöù baûy tónh laëng vaø eâm ñeàm nhö moïi toái thöù baûy khaùc,neáu khoâng coù aâm thanh loaûng xoaûng khuûng khieáp nhö coù haøng ñoáng cheùn dóa bò ñaäpvôõ trong gara. Khi nghe aâm thanh ñoù, toâi bieát ngay ñieàu gì ñaõ xaûy ra vaø hoát hoaûng chaïy thaúngvaøo gara tìm con. Trôøi ôi, con toâi ñang naèm treân saøn vôùi xung quanh laø nhöõng maûnhthuûy tinh nhoïn cheát ngöôøi! Cu caäu khoùc ngaát trong tay toâi vì sôï haõi khi toâi vöøa chaïyvöøa boàng con ra hieân nhaø. Toâi oâm con trong loøng, kieåm tra xem noù coù bò thöông khoângmaø loøng run leân vì lo sôï ñieàu xaáu nhaát coù theå xaûy ra. Nhöng chuùng toâi ñaõ voâ cuøng maymaén vì con toâi khoâng bò veát thöông naøo nguy hieåm. Neáu khoâng, coù leõ toâi seõ phaûi hoáihaän suoát ñôøi. Tai naïn naøy ñaõ caûnh tænh toâi raát nhieàu. Thaät ra toâi chæ caàn vaøi phuùt ñeå caát taámkính ñi nhöng toâi ñaõ trì hoaõn. Töø laàn ñoù, toâi thaät söï thaám thía caâu noùi: “Haõy xöû lyùnhöõng vieäc nhoû khi chuùng coøn laø vieäc nhoû!”. 16
 17. 17. 10 Ñöøng chôø ñôïi nhöõng ñieàu kieän lyù töôûng Luoân coù nhöõng ngaên trôû, nhöõng maët haïn cheá trong moïi vieäc chuùng ta laøm; vaøkhi phaûi ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên aáy, chuùng ta laïi öôùc ao coù ñöôïc nhöõng coâng cuïmôùi, nhöõng quy trình caûi tieán, theâm nhaân löïc vaø theâm ngaân saùch... Tuy nhieân khi xeùtthaät kyõ vaán ñeà thì ta thaáy raèng, nhöõng khoù khaên ñoù khoâng phaûi do söï thieáu huït nguoànlöïc hoã trôï maø laø do tröôùc ñoù chuùng ta ñaõ chaàn chöø, khoâng bieát caùch taän duïng vaø boá trínguoàn löïc moät caùch hôïp lyù. Chuùng ta ñaõ taïo ra moät toå chöùc vôùi nhöõng caù nhaân trì treä,khoâng quyeát ñoaùn khi ñöa ra quyeát ñònh, luoân ôû traïng thaùi thuï ñoäng chôø ñôïi coù ñaày ñuûmoïi ñieàu kieän thuaän lôïi roài môùi ñöa ra giaûi phaùp. Hoï khoâng nhaän ra raèng, thaät ra, vieäcxuùc tieán coâng vieäc vôùi taát caû nhöõng thoâng tin coù ñöôïc seõ giuùp chuùng ta ñaït ñöôïc nhieàuthaønh coâng hôn mong ñôïi. Haõy laéng nghe lôøi khuyeân cuûa Deb Webber, nhaân vieâncoâng ty baûo hieåm State Farm: “Moãi khi toâi coá gaéng thöïc hieän moïi vieäc vôùi nguoàn thoângtin vaø nguoàn löïc saün coù, toâi luoân tìm ra ñöôïc nhieàu phöông phaùp môùi hôn ñeå giaûi quyeátvaán ñeà”. Troâng chôø vaøo nhöõng thöù khoâng naèm trong taàm tay chæ laøm tieâu toán thôøi giancuõng nhö söùc löïc cuûa chuùng ta maø thoâi. Ñöøng chôø ñôïi ñeán khi coù ñaày ñuû moïi phöôngtieän, haõy töï hoûi mình vaø traû lôøi ngay töø baây giôø: “Laøm theá naøo toâi coù theå hoaøn taát coângvieäc vôùi nhöõng coâng cuï saün coù?”. 17
 18. 18. 18

×