Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares 4t

18,167 views

Published on

Reunnió de pares 4t
Curs 2010-11
Escola Bisbat d'Ègara

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Reunió pares 4t

 1. 1. ESCOLA BISBAT D’ÈGARA Reunió de pares de 4t de Cicle Mitjà
 2. 2. ORGANIGRAMA <ul><li>EQUIP DIRECTIU </li></ul><ul><li>Directora Cap d’estudis Secretària </li></ul><ul><li>Coordinacions: </li></ul><ul><li>Etapa Infantil Etapa Primària </li></ul><ul><li> Cicle inicial: Cicle mitjà Cicle superior </li></ul><ul><li> * 6 Tutores </li></ul><ul><li>* 1 Coordinadora </li></ul><ul><li>* Especialistes de: </li></ul><ul><li>música, educació </li></ul><ul><li>física, anglès, castellà, </li></ul><ul><li>educació especial i </li></ul><ul><li>religió (optativa). </li></ul><ul><li>Mestres de reforç. </li></ul>
 3. 3. TASQUES I FUNCIONS DEL/LA TUTOR/A <ul><li>a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. </li></ul><ul><li>b) Coordinar les activitats d’ensenyament - aprenentatge de tots els mestres que intervenen en el seu grup d’alumnes. </li></ul><ul><li>c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes. </li></ul><ul><li>d) Tenir cura de l’elaboració dels informes d’avaluació i fer-los arribar als pares o representants legals dels alumnes . </li></ul><ul><li>e) Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes. </li></ul><ul><li>f) Mantenir una relació periòdica amb els pares o representants legals per informar-los del procés d’ aprenentatge del seu fill/a. </li></ul><ul><li>g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Etapa de les operacions concretes: a partir dels coneixements previs es van incorporant de nous, aportant utilitat als mateixos i desenvolupant les capacitats d’observació, reflexió, anàlisi i síntesi. </li></ul><ul><li>El principal vehicle de comunicació és la paraula, a nivell oral i escrit. </li></ul><ul><li>A partir dels 7 anys comencen a desenvolupar el pensament lògic, que juntament amb la capacitat de reversibilitat permetrà al nen/a entendre el punt de vista de l’altre i captar les seves intencions (treball en equip amb intercanvi d’opinions…). </li></ul><ul><li>Entre els 9-10 anys, és quan el joc de grup i la cooperació, agafen un significat rellevant. </li></ul><ul><li>L’amistat entre iguals, el grup i el joc de regles, afavoriran la integració de normes i el desenvolupament moral de l’individu. A partir d’aquest moment és quan tindrà més autonomia, independència i criteris personals. </li></ul><ul><li>Etapa de molta curiositat i alhora molt competitiva: jocs d’equip i competitius , jocs amb normes… </li></ul>Característiques específiques de l’edat .
 5. 5. NORMATIVA GENERAL <ul><li>Horari: </li></ul><ul><li>Ed. Infantil: de 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h. </li></ul><ul><li>Ed. Primària: de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h. </li></ul><ul><li>(Acollida 6ª hora) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Assistència i puntualitat. </li></ul><ul><li>L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és: </li></ul><ul><li>Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h. </li></ul><ul><li>A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h. </li></ul><ul><li>A la sortida de la tarda s’obre a les 16:50 a l’edifici d’infantil. </li></ul><ul><li>A la sortida de la tarda s’obre a les 17:00 a l’edifici de primària. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Relació família escola : </li></ul><ul><li>Entrevistes </li></ul><ul><li>Informes </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. NORMATIVA GENERAL <ul><li>CALENDARI PER TRIMESTRES a l’etapa primària </li></ul><ul><ul><li>1r trimestre: del 7 de setembre al 3 de desembre. </li></ul></ul><ul><ul><li>2n trimestre: del 9 de desembre al 25 de març. </li></ul></ul><ul><ul><li>3r trimestre: del 25 de març al 22 de juny. </li></ul></ul><ul><li>Sortides i activitats en centre. </li></ul><ul><li>Exploradors de l’Art. Centre cultural de Terrassa: </li></ul><ul><li>Exposició: Fotògrafs de la Natura (10 Novembre) </li></ul><ul><li> Leonardo da Vinci. Esboços i reproduccions d’instruments. (5 Abril)  </li></ul><ul><li>Audició: TUBS DEL MÓN EN CONCERT (19 de Gener) </li></ul><ul><li>Teatre en anglès (data a concretar) </li></ul><ul><li>Visita al museu mNACTEC. Taller d’energies : aigua/vent/vapor/carbó i electricitat. </li></ul><ul><li>(11 de Maig). </li></ul><ul><li>Espectacle: Miscel.lània de cultures (data a concretar) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. NORMATIVA GENERAL <ul><li>  Altres tallers que ens venen a fer a l’escola. </li></ul><ul><li>La xocolata. </li></ul><ul><li>El paisatge, de mar a muntanya </li></ul><ul><li>Malalties </li></ul><ul><li>Accidents </li></ul><ul><li>Aniversaris i celebracions. </li></ul><ul><li>Menjador (recollida en horari de menjador) </li></ul><ul><li>Activitats extraescolars. </li></ul><ul><li>Administració </li></ul>
 8. 8. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE MITJÀ <ul><li>Bata (plàstica) </li></ul><ul><li>Jaquetes Tireta llarga i nom </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Educació física:  </li></ul><ul><ul><li>Equipació </li></ul></ul><ul><ul><li>Higiene </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Quota de material:  </li></ul><ul><ul><li>material socialitzat </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Esbarjo </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Família-escola: agenda </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Consolidar la multiplicació (per dues o més xifres). </li></ul><ul><li>Continuar treballant la divisió. </li></ul><ul><li>Lectura i escriptura de nombres fins al milió. </li></ul><ul><li>Resolució de problemes de dues operacions. </li></ul><ul><li>1 sessió setmanal de geometria. </li></ul><ul><li>Càlcul controlat, sèries, càlcul mental, dictat de nombres. </li></ul><ul><li>Unitats de mesura. </li></ul><ul><li>Llengua Catalana   </li></ul><ul><li>Funcionament de la llengua (Ortografia i Gramàtica): Accentuació, elements de l’oració. </li></ul><ul><li>Expressió escrita (tipologies de textos). </li></ul><ul><li>Expressió oral: diferents tipologies de textos, text expositiu, text dramàtic (teatre). </li></ul><ul><li>Lectura (Pla Lector): “Flairosa, la bruixa dels sabons” i “BUB”. </li></ul><ul><li>Biblioteca d’aula. </li></ul>CURRÍCULUM
 10. 10. <ul><li>Coneixement del Medi  </li></ul><ul><li>Els aparells del cos humà. </li></ul><ul><li>Les comarques. </li></ul><ul><li>Animals i plantes. </li></ul><ul><li>Energies renovables. </li></ul><ul><li>Màquines. </li></ul><ul><li>Deures   </li></ul><ul><li>Diàriament hi haurà deures específics per fer a casa (per exemple la preparació de dictats quinzenalment), com també les feines que no s’acaben a l’aula.  </li></ul><ul><li>Cada tres faltes de deures de qualsevol matèria es farà una nota a l’agenda per comunicar-ho. </li></ul><ul><li>Els deures són exercicis que s’han explicat a classe i, per tant, els poden fer sols. Tot i així els podem donar un cop de mà a casa. </li></ul><ul><li>Metodologia de treball: Escrivim en bolígraf els títols, el nom i la data i el que copiem de la pissarra o del llibre, i els exercicis els fem en llapis. </li></ul><ul><li>Projecte interdisciplinar </li></ul><ul><li>Treball d’autors. </li></ul>CURRÍCULUM
 11. 11. CURRÍCULUM: 6ª hora <ul><li>La 6ª hora està distribuïda dins l’horari de cada grup – classe. En principi hi ha 1 sessió cada dia (depèn de l’horari de cadascú). No té una franja horària concreta. </li></ul><ul><li>Eficàcia lectora . </li></ul><ul><li>Es treballa l’agilitat lectora i la comprensió lectora. Es treballen els llibres de lectura i els plans lectors. 1r i 6è un cop al més dediquen la sessió als padrins lectors.  </li></ul><ul><li>Expressió oral. </li></ul><ul><li>Es duen a terme les activitats programades. Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals.  </li></ul><ul><li>Estratègies matemàtiques . </li></ul><ul><li>Es treballa el raonament dels problemes matemàtics i les estratègies de càlcul. Aquesta sessió sempre es fa o bé amb agrupaments flexibles o bé amb desdoblament del grup.  </li></ul>
 12. 12. CURRÍCULUM: 6ª hora <ul><li>Anglès. </li></ul><ul><li>Es potencia el treball de l’anglès oral. Aquesta sessió es desdobla amb una sessió de llengua catalana que es dedica al treball de l’expressió escrita. </li></ul><ul><li> Durant aquesta sessió es pot fer ús de l’aula d’informàtica pel treball de les TIC i les TAC.  </li></ul><ul><li>Sensibilització artística. </li></ul><ul><li>El treball dels artistes, presentació de la seva obra, introducció del treball a dur a terme en les sessions de plàstica. </li></ul><ul><li>Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals. </li></ul>
 13. 13. ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CICLE <ul><li>Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup) </li></ul><ul><ul><li>Català/anglès/(informàtica) </li></ul></ul><ul><ul><li>Català </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques Es pot fer ús de l’aula d’informàtica, prèvia demanda. </li></ul></ul><ul><li>Altres mesures d’atenció a la diversitat. </li></ul><ul><li>Aula de NEE. El suport es dóna dins de l’aula ordinària o bé a l’aula d’ed. especial. 1 mestra d’educació especial. </li></ul><ul><li>USEE. Unitat de Suport a l’Educació especial.1 mestra d’educació especial i 1 educadora. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola aprenguin junts independentment de les seves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells que presenten dificultats. </li></ul>
 14. 14. OBJECTIU <ul><li>L’objectiu de l’escola és la formació global dels alumnes. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A cada nivell, treballem per assolir els mateixos objectius, amb la mateixa metodologia. </li></ul><ul><li>Treballem amb igualtat de recursos a totes les aules i grups d’alumnes. </li></ul><ul><li>Lluitem per aconseguir ALUMNES COMPETENTS, no competitius! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Des de l’escola i des de casa evitarem comentaris que fomentin la competitivitat entre companys i entre grups. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>L’Educació és una tasca compartida i ens cal caminar en la mateixa direcció. </li></ul>
 15. 15. Altres informacions d’interès <ul><li>Pla català de l’esport. </li></ul><ul><li>AMPA </li></ul><ul><ul><li>Delegats de classe. </li></ul></ul>
 16. 16. Imatges dels primers dies de curs
 17. 17. Imatges dels primers dies de curs
 18. 18. Imatges dels primers dies de curs
 19. 19. Imatges dels primers dies de curs
 20. 20. Imatges dels primers dies de curs
 21. 21. Imatges dels primers dies de curs
 22. 22. Imatges dels primers dies de curs
 23. 23. Imatges dels primers dies de curs
 24. 24. Imatges dels primers dies de curs
 25. 25. Imatges dels primers dies de curs
 26. 26. Imatges dels primers dies de curs
 27. 27. Imatges dels primers dies de curs
 28. 28. Imatges dels primers dies de curs
 29. 29. Imatges dels primers dies de curs
 30. 30. Imatges dels primers dies de curs
 31. 31. Imatges dels primers dies de curs
 32. 32. Imatges dels primers dies de curs

×