Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belirsiz sureli is sozlesmesi ornegi mavi yaka

26,379 views

Published on

  • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Belirsiz sureli is sozlesmesi ornegi mavi yaka

  1. 1. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (Mavi Yakalı İşçiler İçin) Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla " BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır. İŞVEREN UNVANI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO İŞYERİ ADRESİ İŞÇİ ADI SOYADI BABA ADI D.YERİ / TARİHİ T.C. NO İKAMETGAH ADRESİ ÖZEL ŞARTLAR 1) İş Tanımı : Temizlik İşleri(Katı atık toplama, yol süpürme, katı atık aktarma, katı atık nakli, bina temizleme, ofis zemini, ofis mobilya malzemesi, cam,..vb. temizliği). a) İşveren, işçiyi iş saatleri içerisinde yapabileceği başka işlerde ve işverene ait başka işyerlerinde de çalıştırabilir. Bu şartlarda işçi hiçbir itiraz hakkı olmadan çalışmayı kabul eder. 2) İş ve Sözleşme Süresi: İş sürekli olup, iş bu iş sözleşmesi belirsiz sürelidir. a) İşe Başlama Tarihi : İşçinin işe başlama tarihi ……. / ……. / 200.. dur. b) Deneme Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren ilk iki ay deneme süresidir. Bu süre içerisinde taraflar sözleşmeyi ihbarsız feshedebilir. 3) İşçinin Ücreti : Aylık net …………….., … TL dir. a) İşyerinde, ancak İşverenin yazılı talebi ve işçinin yazılı kabulü ile fazla mesai yapılabilir. Aksi halde işçi, fazla mesai ile ilgili olarak herhangi bir talebinin olmadığını ve fazla mesai yapmadığını kabul ve beyan eder. b) İşçinin ücreti takip eden ayın en geç 10’unda ödenir. GENEL ŞARTLAR 1)İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder. 2) İş bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Adres değişikliği olması halinde bu durumun yazılı olarak en geç bir hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir. Aksi halde sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligat geçerlidir. Bu halde tebligatın işçiye ulaşmaması nedeniyle işverene herhangi bir sorumluluk yükletilemez. 3) Haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşçi, işin icap ve zaruretlerine göre gerektiğinde 2 veya 3 vardiya halinde çalışmayı ve Ulusal bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışmayı başkaca yazılı muvafakat’ a gerek kalmaksızın kabul eder, 4) İşçi İhtiyaç halinde, işin icap ve zaruretleri doğrultusunda, Büyükşehir belediye sınırları içindeki şirkete ait değişik işletme ve işyerlerinde benzer işlerde, muvafakat aranmaksızın geçici ve devamlı olarak çalışmayı kabul eder. 5) İşveren, görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartıyla, İşçiyi bir başka işyerine nakledebilir. 6) Yasada belirtilen haller nedeniyle, işveren, çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz
  2. 2. 7)İşçinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince işçiye her hangi bir ücret ödenmez. 8)İşçi, işverenin yazılı izni olmadan başka bir şirkette çalışamaz, herhangi bir kuruluşta, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir. 9) İşçi, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. 10) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler(erzak paketi,..vs.), işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez. 11) İşçinin kendi kusuru, ihmali ve savsaması yüzünden işvereni veya üçüncü kişileri zarara uğratması halinde işverenin bu zararı işçiden tazmin etme hakkı saklıdır. 12) Bu sözleşmede yer almayan hususların hallinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olunur. 13) İş sözleşmesinin bir nüshası ile iş sözleşmesinin eki ve tamamlayıcısı olan ve aşağıda belirtilen belgeler işçiye verilmiştir. İŞVEREN İŞÇİ Ekleri : 1. Çalışma Talimatı 2. İşyeri disiplin Ceza Listesi, 3. İş Güvenliği Talimatı, 4. İş Güvenliği Eğitimi Tutanağı, 5. Temel Görev ve Sorumluluklar Talimatı,

×