Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Asian Civilisations Museum" Presentation

1,434 views

Published on

"Asian Civilisations Museum" Presentation
2726629 - ADMIN ETC

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Asian Civilisations Museum" Presentation

 1. 1. พันธกิจ สำรวจและนำเสนอวัฒนธรรมและอำรยธรรมของเอเชีย เพื่อสร้ำง ควำมตระหนักและควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมของบรรพบุรุษสิงคโปร วิสัยทัศน์ มุ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเอเชีย เป็นแรงบันดำลใจสำหรับกำร ค้นพบของสิงคโปรและประเทศในเอเชีย
 2. 2. ประวัติควำมเป็นมำ พิพิธภัณฑ์อำรยธรรมเอเชีย ใช้สถำนที่ของ Empress Place ซึ่งมีควำม สูง 3 ชั้น เริ่มเปิดให้เข้ำชมในเดือนกุมภำพันธ์ 2003 หลังจำกที่ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม เสร็จแล้ว มีห้องภำพหลำยห้องที่ให้ควำมรู้อย่ำงลึกซึ้งเรื่องมรดกทำงวัฒนธรรมของ อินเดีย จีน เอเชียอำคเนย์ และชำวอิสลำม มีกำรจัดแสดงอย่ำงทันสมัยและใช้เทคโนโลยี แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ พร้อมด้วยองค์ประกอบด้ำนกำรให้ควำมรู้อย่ำงเหมำะสม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในกำรบริหำรงำนของ National Heritage Board ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรที่รัฐบำลตั้งขึ้นเพื่อดูแลพิพิธภัณฑ์ทั้ง 8 แห่งของสิงคโปร์
 3. 3. ทรัพยากร จัดแสดงวัตถุที่แสดงถึงประวัติศำสตร์
 4. 4. ทรัพยากร และขนบธรรมเนียม ประเพณี
 5. 5. ทรัพยากร รวมถึงศำสนำ ไว้เป็นหมวดหมู่
 6. 6. สถานที่ ปรับปรุงและบำรุงรักษำตึกเก่ำโดยไม่ทำลำยสภำพเดิม
 7. 7. การตกแต่งภายใน จัดแสงไฟให้มืด แล้วเล่นกับกำรใช้ไฟ
 8. 8. การตกแต่งภายใน แต่ละส่วนจัดแสดง จะมีกำรตกแต่งให้เข้ำกับเนื้อหำนั้นๆ เช่น เมื่อเป็นบรรยำยกำศแบบจีนก็จะใช้แสงสว่ำงเพื่อให้รู้สึกถึงสีสันที่สดใส
 9. 9. การตกแต่งภายใน นอกจำกนี้ยังมีกำรเปิดเพลงคลอเบำๆ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและไม่ให้เงียบจนเกินไป
 10. 10. ด้านเทคโนโลยี มีสื่อประสมเชิงโต้ตอบระบบสัมผัสเป็นจุดๆ
 11. 11. ด้านเทคโนโลยี มีกำรฉำยวีดีโอ โดยพลิกแพลงไม่ธรรมดำ เช่น ฉำยบนผนัง
 12. 12. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ จัดแสดงแบบเรียบง่ำย เน้นกำรใช้ไฟเพื่อขับเน้นสิ่งของจัดแสดงให้น่ำสนใจ
 13. 13. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ ใช้กลวิธีทำงศิลปะ ในกำรจัดแสดง
 14. 14. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ หรือใช้กำรจัดวำงให้น่ำสนใจ เช่น วำงเครื่องประดับเป็นรูปหน้ำคน
 15. 15. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ เน้นสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ผู้ชมก็ได้เลือกเปิด ได้สัมผัส เรียนรู้ตำมเอกัตภำพ
 16. 16. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ มีลูกเล่นเล็กๆ น้อยๆ อย่ำงแว่นขยำยใช้ส่องดูเหรียญ
 17. 17. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ หรือชุดสำหรับถ่ำยรูป ให้ผู้ชมได้สัมผัส นอกจำกดูเฉยๆ
 18. 18. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ มีมุมเล่นเกม
 19. 19. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ ป้ำย “ขัดข้อง” หรือ “ชำรุด” มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดีมำก
 20. 20. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ ป้ำย “ขัดข้อง” หรือ “ชำรุด” มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดีมำก
 21. 21. ป้ าย/ การจัดนิทรรศการ มีแผ่นพับสำหรับเด็ก ให้เด็กดูนิทรรศกำรไปเล่นเกมไป สนุกและได้ควำมรู้
 22. 22. การให้บริการ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละจุด ข้อดี-ไม่รบกวน ข้อจำกัด-หำกมีข้อสอบถำมต้องลงไปข้ำงล่ำง
 23. 23. การให้บริการ แต่ก็ชดเชยโดยมีข้อควำมอธิบำย และแผนผังที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำยในแต่ละชั้น
 24. 24. การให้บริการ แผ่นพับและป้ำยต่ำงๆ จัดแสดงถึง 4 ภำษำ
 25. 25. การอานวยความสะดวก มีปุ่มกดระบบไฮดรอลิคที่ประตู สำหรับผู้พิกำรหรือผู้ที่เปิดประตูหนักไม่ได้
 26. 26. การอานวยความสะดวก มีลิฟท์สำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
 27. 27. การอานวยความสะดวก มีเก้ำอี้นั่งเป็นระยะๆ
 28. 28. เปรียบเทียบ
 29. 29. เปรียบเทียบ ควำมเหมือน มีกำรใช้ตึกเก่ำมำปรับปรุง เป็นพิพิธภัณฑ์ มี 3 ชั้น มียำมเฝ้ ำในแต่ละส่วน มีจอสัมผัส มีกำรแบ่งกำรออกเป็น ส่วนๆ มีกำรกำรฉำยภำพยนตร์ เพื่อนำเข้ำสู่พิพิธภัณฑ์ กำรจำลองสภำพแวดล้อม ในบำงส่วน
 30. 30. เปรียบเทียบ ควำมต่ำง siam museum Asian Civilisations Museum • เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวำ เน้นกำร นำเสนอข้อมูล • ใช้เทคนิคหลำกหลำยในกำรนำเสนอ ข้อมูล • บำงส่วนต้องมีกำรตีควำม • เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นกำรแสดงวัตถุ • ใช้จอสัมผัสกับสื่อพื้นฐำนในกำรให้ ข้อมูล • ข้อมูลแบบตรง เข้ำใจง่ำย
 31. 31. สมาชิก 528 33269 27 น.ส.ชญำภรณ์ พัวพำนิช 528 34012 27 นำยพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ 528 34041 27 น.ส.ภัทรพร อุณหเศรษฐ์

×