SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Presentació de l’estudi:
        PLA D’ACCIÓ
  per al desenvolupament del
TecMed Contract Manufacturing
         a Catalunya amb la col·laboració de  i amb el suport de:
TEMES


ANÀLISI I ESTUDI DE MERCAT DEL CONTRACT
MANUFACTURING EN EL SECTOR DE TECNOLOGIES MÈDIQUES
   - Clústers de referència
   - Anàlisi del sector TECMED
   - Aspectes normatiu i legislatiu
   - Oferta i demanda del sector TECMED CM català
   - Mancances del sector TECMED CM català
   - Eines per relacionar oferta i demanda


PLA D'ACCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACT
MANUFACTURING AL SECTOR DE TECNOLOGIES MÈDIQUES
   - Estratègies de CM
   - Anàlisis DAFO del sector TECMED CM català
   - Reptes de futur
   - Pla d’acció
ANÀLISI I ESTUDI DE MERCAT DEL
CONTRACT MANUFACTURING EN
EL SECTOR DE TECNOLOGIES
MÈDIQUES
Contract Manufacturing


   Àmbit del estudi : Dispositius mèdics (Medical Device) de
   caràcter tecnològic (exclosos els IVD) i l’equipament mèdic
     o hospitalari necessari per la pràctica de la sanitat.


      Concepte de C.M. : L’externalització, per part del
     fabricant de producte, d’alguna o varies de les activitats
         que componen la seva cadena de valor.

 1       2     3      4       5     6       7       8        9      10     11      12

                                                            Emmaga-  Distribució
             Desenvolu-  Industriali-                             Empaqueta-
Investigació  Disseny                Compres  Fabricació  Assemblatge  Esterilització        tzematge  i Vendes   Comunicació
             pament    tzació                                ment
Clústers de referència en
             TecMed

Aspectes analitzats:           Factors claus d’èxit:
    - L'entorn socioeconòmic         - Atractiu per multinacionals
    - Descripció del clúster TecMed      - Capacitats de primer nivell
    - Dinàmica de desenvolupament       - Xarxes de col·laboració
    - Activitats de Contract Manufacturing   - Govern
                          - Empreses: Tractores, Start-Ups,
Clústers analitzats:                 Contract Manufacturers
    - Baden-Württemberg (Alemania)       - Universitats
    - Minnesota, USA              - Hospitals
    - Israel                  - Entitats dinamitzadores
    - ERBI (Anglaterra)            - Finançament adequat
    - Dinamarca                - Compliment regulatori i normatiu
    - Irlanda (Viatge de referència)
    - Singapur
Interaccions entre els principals agents
   que configuren el clúster de TecMed


                                 Hospitals
                                 Generalment són
                                hospitals universitaris,
                                proveeixen espai de
                                 proves clíniques i
                    ió           assenyalen necessitats
                  rs
                 ve                 clíniques
                In


   Govern
   Crea estabilitat
                    Inversió per motivar R+D i
                      incubació de noves
                                                                  Focus
   macroeconòmica               empreses                  Universitats           Àrea especifica del
propícia per a la inversió                                                     MedTech
 i atreu als grans amb                                     Generadores del
 atractiva política fiscal                                 coneixement, força laboral
                                               capacitada i propietat
                                                  intel·lectual
        Sup
         or
        pro t per
          du
           cte a com
             si
              p e e r c ia
                ra    l
                                        Companyies
                 la itzac
                    re o i ó                 Construeixen les grans
                      r ie d e n
                        nta                   idees.
                          ció ous
                           .
                                    Tractores         Start-Ups

                                                             Entitat de
                                           Contract               clúster
                                          Manufactures             Dinamitza i orquestra la
                                                             cooperació entre agents
Interaccions entre els diferents
  actors al clúster irlandès
Empreses de referència en
           TecMed CM
Aspectes analitzats:

    - Els orígens de l'empresa i com es va anar consolidant.
    - Dimensió i quota de mercat actuals.
    - Les seves principals capacitats de manufactura.
    - Parts de la cadena de valor genèrica de les TecMed que cobreix.
    - Els productes que fabriquen i/o serveis que ofereixen.
    - Els estàndards i normatives que compleixen.

                                 Creganna; 1%  Trivirix; 1%

CM analitzats:           Factors clau d'èxit:
                    MedTech Group; Synovis; 1%
                       1%                  Memry; 1%
                    Donacasters; 2%
    Accellent          - Alta capacitat financera per un ràpid creixement
                 Orchid; 2%
                      Fort Wayne; 3%

    Symmetry          - Àmplia cartera de productes per cobrir la cadena
                 Lake Region; 3%
                    Tech Group; 3%

    Greatbatch           de valor 4% client.
                        Heraeus;
                             del
    Heraeus           - Compliment de les reglamentacions i normatives
                         Avail; 4%
                                    Altres; 51%


    Lake Region         - Capacitats d’R+D I innovació avançades
                      Greatbatch; 5%


    Orchid           - Time to market reduït
                          Symmetry; 6%

                             Accellent; 12%
    Creganna          - Proximitat al client
                       Quota de Mercat a nivell mundial de les principals CM
                      Font: Millennium Research, Frost & Sullivan, company reports (2005).
Marc normatiu i legislatiu– Revisió del marc regulador dels Medical Device a nivell mundial
– Unió Europea: La marca CE
– Estàndards de gestió aplicables a les empreses del sector de
 tecnologies mèdiques.
– Normes aplicables als Medical Devices.

– Aspectes de la Compra Pública de Tecnologia innovadora
El sector TecMed a Catalunya  •     Anàlisi de la oferta i la demanda de CM i institucions de suport
  •     Arquitectura de la Cadena de Valor i descripció i diagnòstic de cada
        baula de la Cadena de Valor
  •     Mancances detectades en el sector TecMed a Catalunya
                                                             Emmaga-  Distribució
              Desenvolu-  Industriali-                             Empaqueta-
Investigació   Disseny                Compres  Fabricació  Assemblatge  Esterilització        tzematge  i Vendes   Comunicació
              pament    tzació                                ment
Metodologia   1          2                   3
Fonts indirectes  Entrevistes personals    Reunió intersectorial

                      ASSOCIACIONS
                      EMPRESARIALS I     AMBIT D’ACTIVITAT
                       CLUSTERS
                       BIOCAT    Ámbit biomèdic
                        STA     Empreses d'Automoció
                        FENIN    Tecnologies mèdiques
                       SECARTYS    Empreses d'electrònica i informàtica.
                        AETIC    Empreses TIC
                       CEQUIP    Empreses de Béns d'equip.
                        AMEC     Empreses de Béns d'equip.
                        BAIE    Empreses d'aeronàutica i espai
                        ASERM    Rapid Manufacturing
Anàlisi de la demanda•  A Catalunya hi ha poques OEMs
•  A Catalunya hi ha baixa demanda de serveis de Contract
  Manufacturing
•  La majoria de OEMs desenvolupen productes de base electrònica
  i software i ho fan internament o amb països emergents
•  Les empreses que fan implants són principalment de l'àrea de la
  odontologia que es desenvolupa de forma interna
•  Existeix un mercat nínxol de Contract Manufacturing per les
  empreses que donen suport (prototips, series curtes..) a les start
  ups.
Anàlisi de la oferta


•  De les 1055 empreses CM que existeixen a Catalunya, molt
  poques ho són del sector TecMed. Existeix un gran potencial de
  reorientació cap aquest sector.
•  Els serveis que ofereixen les CM pertanyen a les primeres baules
  de la cadena de Valor: recerca, disseny i desenvolupament de
  producte.
•  No es detecten CM que ofereixin com activitat principal les
  baules centrals de la Cadena de Valor: fabricació, assemblatge,
  empaquetament etc..
•  La legislació actual, la burocràcia de l’organisme notificador i l’ús de
  l’anglès per aconseguir una certificació ràpida dificulta que
  empreses proveïdores es reorientin cap al MedTech.
Institucions de suport•  Les institucions existents actuen en diversos camps i degut al
  potencial del sector mèdic s’han creat departaments per donar
  resposta a questes necessitats.
•  Existeix una amplia xarxa de institucions que donen suport en
  investigació i desenvolupament al sector TecMed.
•  No obstant no hi ha cap centre tecnològic especialitzat en aquest
  sector.
1        2         3       4        5       6          7       8        9         10       11        12

                                                                              Emmaga-    Distribució
                   Desenvolu-    Industriali-                                  Empaqueta-
   Investigació     Disseny                    Compres   Fabricació   Assemblatge   Esterilització            tzematge    i Vendes      Comunicació
                   pament      tzació                                     ment
           2                     4                  7                   9                  11
        DISSENY              INDUSTRIALITZACIÓ            ASSEMBLATGE             EMPAQUETAMENT               VENDA
  • S’acostuma mantenir dins         • S’externalitza          • S’acostuma mantenir dins         • s’externalitza.         • s'externalitza en el cas
  de l’empresa.                                 de l’empresa (especialment         • Es in procés crític en     de productes seriats amb
                        • Es realitzen tests molt
                                          si el dispositiu no necessita        els casos en que         canals de distribució ja
  • Es convenient fer el           específics que requereixen                           l’embalatge hagi
                                          esterilització.                                establerts.
  seguiment de tot el             proveïdors que compleixin                           d’assegurar l’esterilitat
  desenvolupament fins a la          amb les proves habituals i     • La majoria de productes          del producte durant un      • Es produeix de forma
  industrialització final.          especials pe Medical        fabricats són una combinació        cert període de temps       directa i sense
                        Device.              de hardware electrònic i                           intermediaris en el cas de
  • El procés que més
                                          software.                                   productes a mida i/o
  s’externalitza és el Rapid
                                                                                 dirigits a mercats locals.
  Prototyping.
     1                 3                6                8                 10                   12
 INVESTIGACIÓ         DESENVOLUPAMENT             FABRICACIÓ         ESTERILITZACIÓ        EMMAGATZEMAMENT               COMUNICACIÓ
• S’acostuma a         • S’externalitza         •Es el procés amb major     • s’externalitza.       • S’acostuma mantenir        • Es realitza de forma interna
mantenir dins de                         necessitat                           dins de l’empresa.
                • Requereix de probes                       •Dificultat de trobar                        •Es controla la imatge de
l’empresa.                            d’externalització.
                molt específiques i                        empreses que          • Es minimitzen els         l’empresa i del productes a
• Es realitza amb       sofisticades, i de        •Es realitza només        ofereixin aquest        riscos de mercat que         vendre.
col·laboració amb       personal molt preparat      internament quan són       servei amb           assumeix l'empresa
                                                                                   • S’utilitzen mitjans
les institucions de                       components crítics que      combinació amb         enfront de devolucions
                                                                                   especialitzats del sector sanitari
l’entorn.                            formen part de les        altres processos i       i/o danys.
                                                                                   (revistes, congressos, etc.).
                                 competències centrals de     que aquests estiguin
                                 l'empresa            validats.
Mancances
•  Falta de proveïdors que ofereixin solucions integrals
•  Falten proveïdors consolidats i d’alt nivell
•  Falta mercat pels desenvolupaments ja existents
•  Falta estratègia de posicionament en el sector de tecnologies
  mèdiques a Catalunya
•  Falten ajuts de l’Administració a proveïdors de segon nivell
•  Falten criteris d’excel·lència en la concessió d’ajuts de R+D
•  Falta mentalitat empresarial en les empreses (tenir el mercat i el
  canal)
•  Sistema de Salut públic no afavoreix el desenvolupament
  d’innovacions
•  Falten més Entitats Certificadores i un organisme notificat a
  nivell local/ nacional i amb processos senzills i eficients
PLA D'ACCIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACT
MANUFACTURING AL SECTOR DE
TECNOLOGIES MÈDIQUES
Estratègies de CM                               Subcontractació
                                 Integral:
                                •one stop shop
•  Subcontractació d’una sola                •xarxa de proveidors
                                    Enginyeria
  baula de la cadena de                        concurrent

  valor.
                                                                              Emmaga-  Distribució

•  Subcontractació per volum  Investigació  Disseny
                              Desenvolu-
                              pament
                                     Industriali-
                                     tzació
                                            Compres  Fabricació  Assemblatge  Esterilització
                                                                       Empaqueta-
                                                                       ment
                                                                              tzematge  i Vendes   Comunicació
•  Subcontractació integral
   - enginyeria concurrent
   - xarxa de proveïdors
    especialitzats             Subcontractació                               Subcontractació
                        d‘una sola baula                                 per
                                                                 volum
Anàlisi DAFO del sector TecMed CM
           Català•  FACTORS SOCIALS
•  FACTORS ECONÒMICS
•  FACTORS TECNOLÒGICS
•  FACTORS POLITICS
•  FACTORS INDUSTRIALS
•  FACTORS DE CONTEXT
Interaccions entre els diferents actors al
       clúster català              En vermell: punts que cal potenciar
Reptes de Futur a Catalunya•  Desenvolupar les competències necessàries per treballar al
  sector TecMed a curt termini; consolidar y potenciar el sector en
  el seu conjunt
•  Orientació al mercat i internacionalització de les empreses
  existents.
•  Generar un clima de cooperació que permeti abordar projectes
  integrals complexos mitjançant una aproximació en xarxa.
•  Innovar en capacitats de manufactura especifiques per a les
  tecnologies mediques
•  Disposar de capital humà especialitzat per poder desenvolupar
  un sector de tecnologies mediques significatiu
Reptes de futur a Catalunya - 2
•  Regulació i Normativa
•  Dispositius combinats
•  Identificar una categoria de producte compatible amb les
  capacitats existents que pugui actuar com a catalitzador
•  Atreure a alguna tractora important al sector o aconseguir la
  compra per part de tractores basades en altres països.
•  Telemedicina
Pla d’acció• 28 accions dirigides a tots els nivells
 (empreses, administració, institucions de
 suport,...)
• Resposta a les mancances identificades
 en la fase d’anàlisi i als reptes de futur
• Elaborats amb inputs de diferents actors
 del sector
Pla d’acció - 2• Àmbits d’actuació:
 – POSICIONAMENT EN EL SECTOR
  TECMED
 – OFERTA DE SOLUCIONS INTEGRALS
 – OBERTURA DE NOUS MERCATS
 – EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DE LA
  RECERCA
 – NORMATIVA
Pla d’acció - 3
Pla d’acció - 4
Pla d’acció - 5
Pla d’acció - 6
Moltes gràcies


      xayneto@idom.com

More Related Content

Viewers also liked

Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001
Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001
Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001nixiton
 
Tema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºb
Tema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºbTema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºb
Tema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºbOlivovy
 
Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...
Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...
Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...Institute of Information Systems (HES-SO)
 
Libro azul salusi
Libro azul salusiLibro azul salusi
Libro azul salusiSalusi
 
Guia GastronóMica
Guia GastronóMicaGuia GastronóMica
Guia GastronóMicaaguadediego
 
Animales de la suerte con cuentas y abalorios
Animales de la suerte con cuentas y abaloriosAnimales de la suerte con cuentas y abalorios
Animales de la suerte con cuentas y abaloriosDarkcronosreborn Diaz
 
Brexpiprazole Final Presentation
Brexpiprazole Final PresentationBrexpiprazole Final Presentation
Brexpiprazole Final PresentationNina Chacko
 
Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116
Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116
Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116ccarballino
 
Suggestions For Road Safety Spanish
Suggestions For Road Safety SpanishSuggestions For Road Safety Spanish
Suggestions For Road Safety SpanishRoad Safety
 
Dem Installateur das Leben einfacher machen
Dem Installateur das Leben einfacher machenDem Installateur das Leben einfacher machen
Dem Installateur das Leben einfacher machenTANNER AG
 
Aprendizaje Automático con Python
Aprendizaje Automático con PythonAprendizaje Automático con Python
Aprendizaje Automático con PythonRaúl Garreta
 

Viewers also liked (17)

WEB 1.0 , 2.0 Y 3.0
WEB 1.0 , 2.0 Y 3.0WEB 1.0 , 2.0 Y 3.0
WEB 1.0 , 2.0 Y 3.0
 
Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001
Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001
Expocision mundo de sofia-Nixon t.1001
 
Tema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºb
Tema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºbTema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºb
Tema 4 prácticas- myriam oliva díaz-palacios 3ºb
 
Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...
Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...
Ground truth generation in medical imaging: a crowdsourcing-based iterative a...
 
Coaching on court
Coaching on courtCoaching on court
Coaching on court
 
Libro azul salusi
Libro azul salusiLibro azul salusi
Libro azul salusi
 
Guia GastronóMica
Guia GastronóMicaGuia GastronóMica
Guia GastronóMica
 
Animales de la suerte con cuentas y abalorios
Animales de la suerte con cuentas y abaloriosAnimales de la suerte con cuentas y abalorios
Animales de la suerte con cuentas y abalorios
 
Iveco aifo parts
Iveco aifo parts Iveco aifo parts
Iveco aifo parts
 
Brexpiprazole Final Presentation
Brexpiprazole Final PresentationBrexpiprazole Final Presentation
Brexpiprazole Final Presentation
 
Comercio electronico b2 b
Comercio electronico b2 bComercio electronico b2 b
Comercio electronico b2 b
 
Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116
Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116
Axudas conselleria economia emprego e industria modif comercio 250116
 
Suggestions For Road Safety Spanish
Suggestions For Road Safety SpanishSuggestions For Road Safety Spanish
Suggestions For Road Safety Spanish
 
Dem Installateur das Leben einfacher machen
Dem Installateur das Leben einfacher machenDem Installateur das Leben einfacher machen
Dem Installateur das Leben einfacher machen
 
Aprendizaje Automático con Python
Aprendizaje Automático con PythonAprendizaje Automático con Python
Aprendizaje Automático con Python
 
SanCor Cooperativas Unidas Limitada
SanCor Cooperativas Unidas Limitada SanCor Cooperativas Unidas Limitada
SanCor Cooperativas Unidas Limitada
 
INMUNOLOGÍA
INMUNOLOGÍA INMUNOLOGÍA
INMUNOLOGÍA
 

Similar to Presentació del pla d'acció per al desenvolupament del tecmed contract manufacturing a Catalunya, a càrrec de Xavier Ayneto, director d'Innovació del Grupo IDOM

Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010Ramon Costa i Pujol
 
Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'
Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'
Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'3D Girona Tic Media
 
Ctt Protecció De Resultats
Ctt  Protecció De ResultatsCtt  Protecció De Resultats
Ctt Protecció De Resultatsignova
 
02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors Paniagua
02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors Paniagua02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors Paniagua
02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors PaniaguaEstratègia Montsià
 
Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...
Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...
Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...i2tic
 
Jpérez me dlab_120511
Jpérez me dlab_120511Jpérez me dlab_120511
Jpérez me dlab_120511bcntalks
 
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hotelerMillora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hotelerBarkeno Advisors
 
Smart Zona d'Activitat Empresarial
Smart Zona d'Activitat EmpresarialSmart Zona d'Activitat Empresarial
Smart Zona d'Activitat EmpresarialBarkeno Advisors
 
Aproximació Estudi De Mercat
Aproximació Estudi De MercatAproximació Estudi De Mercat
Aproximació Estudi De Mercatguestedf232
 

Similar to Presentació del pla d'acció per al desenvolupament del tecmed contract manufacturing a Catalunya, a càrrec de Xavier Ayneto, director d'Innovació del Grupo IDOM (20)

TIC
TICTIC
TIC
 
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
Recull practiques milloraproductivitat-empresestic-juny2010
 
Contractació PúBlica I Nternacional
Contractació PúBlica I NternacionalContractació PúBlica I Nternacional
Contractació PúBlica I Nternacional
 
Tic cat
Tic catTic cat
Tic cat
 
Constitució Dempresa
Constitució DempresaConstitució Dempresa
Constitució Dempresa
 
Tic Cat
Tic CatTic Cat
Tic Cat
 
Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'
Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'
Programa sessió 'Com calcular el valor de negoci de les tecnologies?'
 
Presentació Corporate Venturing
Presentació Corporate VenturingPresentació Corporate Venturing
Presentació Corporate Venturing
 
ACC1Ó - Nebt
ACC1Ó - NebtACC1Ó - Nebt
ACC1Ó - Nebt
 
Acc1ó - Nebt
Acc1ó - NebtAcc1ó - Nebt
Acc1ó - Nebt
 
Ctt Protecció De Resultats
Ctt  Protecció De ResultatsCtt  Protecció De Resultats
Ctt Protecció De Resultats
 
02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors Paniagua
02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors Paniagua02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors Paniagua
02. Foment de l'activitat econòmica- Dolors Paniagua
 
Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...
Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...
Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, direc...
 
INNOEMPRESA 2007- 2013
INNOEMPRESA 2007- 2013INNOEMPRESA 2007- 2013
INNOEMPRESA 2007- 2013
 
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement - Amenaces i reptes...
 
Jpérez me dlab_120511
Jpérez me dlab_120511Jpérez me dlab_120511
Jpérez me dlab_120511
 
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hotelerMillora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
Millora de la productivitat mitjançant TIC: el cas hoteler
 
Smart Zona d'Activitat Empresarial
Smart Zona d'Activitat EmpresarialSmart Zona d'Activitat Empresarial
Smart Zona d'Activitat Empresarial
 
Aproximació Estudi De Mercat
Aproximació Estudi De MercatAproximació Estudi De Mercat
Aproximació Estudi De Mercat
 
Aproximació Estudi De Mercat
Aproximació Estudi De MercatAproximació Estudi De Mercat
Aproximació Estudi De Mercat
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia

Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Biocat, BioRegion of Catalonia
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLERBiocat, BioRegion of Catalonia
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRIBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYATBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELLBiocat, BioRegion of Catalonia
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia (20)

Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
 
Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020
 
Biocat presentation
Biocat presentationBiocat presentation
Biocat presentation
 
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
 
Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019
 
Biocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 PresentationBiocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 Presentation
 
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
 
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH BarcelonaEIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
 
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH BarcelonaCIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
 
CRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona PresentationCRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona Presentation
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
 
Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
 

Presentació del pla d'acció per al desenvolupament del tecmed contract manufacturing a Catalunya, a càrrec de Xavier Ayneto, director d'Innovació del Grupo IDOM

 • 1. Presentació de l’estudi: PLA D’ACCIÓ per al desenvolupament del TecMed Contract Manufacturing a Catalunya amb la col·laboració de i amb el suport de:
 • 2. TEMES ANÀLISI I ESTUDI DE MERCAT DEL CONTRACT MANUFACTURING EN EL SECTOR DE TECNOLOGIES MÈDIQUES - Clústers de referència - Anàlisi del sector TECMED - Aspectes normatiu i legislatiu - Oferta i demanda del sector TECMED CM català - Mancances del sector TECMED CM català - Eines per relacionar oferta i demanda PLA D'ACCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACT MANUFACTURING AL SECTOR DE TECNOLOGIES MÈDIQUES - Estratègies de CM - Anàlisis DAFO del sector TECMED CM català - Reptes de futur - Pla d’acció
 • 3. ANÀLISI I ESTUDI DE MERCAT DEL CONTRACT MANUFACTURING EN EL SECTOR DE TECNOLOGIES MÈDIQUES
 • 4. Contract Manufacturing Àmbit del estudi : Dispositius mèdics (Medical Device) de caràcter tecnològic (exclosos els IVD) i l’equipament mèdic o hospitalari necessari per la pràctica de la sanitat. Concepte de C.M. : L’externalització, per part del fabricant de producte, d’alguna o varies de les activitats que componen la seva cadena de valor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emmaga- Distribució Desenvolu- Industriali- Empaqueta- Investigació Disseny Compres Fabricació Assemblatge Esterilització tzematge i Vendes Comunicació pament tzació ment
 • 5. Clústers de referència en TecMed Aspectes analitzats: Factors claus d’èxit: - L'entorn socioeconòmic - Atractiu per multinacionals - Descripció del clúster TecMed - Capacitats de primer nivell - Dinàmica de desenvolupament - Xarxes de col·laboració - Activitats de Contract Manufacturing - Govern - Empreses: Tractores, Start-Ups, Clústers analitzats: Contract Manufacturers - Baden-Württemberg (Alemania) - Universitats - Minnesota, USA - Hospitals - Israel - Entitats dinamitzadores - ERBI (Anglaterra) - Finançament adequat - Dinamarca - Compliment regulatori i normatiu - Irlanda (Viatge de referència) - Singapur
 • 6. Interaccions entre els principals agents que configuren el clúster de TecMed Hospitals Generalment són hospitals universitaris, proveeixen espai de proves clíniques i ió assenyalen necessitats rs ve clíniques In Govern Crea estabilitat Inversió per motivar R+D i incubació de noves Focus macroeconòmica empreses Universitats Àrea especifica del propícia per a la inversió MedTech i atreu als grans amb Generadores del atractiva política fiscal coneixement, força laboral capacitada i propietat intel·lectual Sup or pro t per du cte a com si p e e r c ia ra l Companyies la itzac re o i ó Construeixen les grans r ie d e n nta idees. ció ous . Tractores Start-Ups Entitat de Contract clúster Manufactures Dinamitza i orquestra la cooperació entre agents
 • 7. Interaccions entre els diferents actors al clúster irlandès
 • 8. Empreses de referència en TecMed CM Aspectes analitzats: - Els orígens de l'empresa i com es va anar consolidant. - Dimensió i quota de mercat actuals. - Les seves principals capacitats de manufactura. - Parts de la cadena de valor genèrica de les TecMed que cobreix. - Els productes que fabriquen i/o serveis que ofereixen. - Els estàndards i normatives que compleixen. Creganna; 1% Trivirix; 1% CM analitzats: Factors clau d'èxit: MedTech Group; Synovis; 1% 1% Memry; 1% Donacasters; 2% Accellent - Alta capacitat financera per un ràpid creixement Orchid; 2% Fort Wayne; 3% Symmetry - Àmplia cartera de productes per cobrir la cadena Lake Region; 3% Tech Group; 3% Greatbatch de valor 4% client. Heraeus; del Heraeus - Compliment de les reglamentacions i normatives Avail; 4% Altres; 51% Lake Region - Capacitats d’R+D I innovació avançades Greatbatch; 5% Orchid - Time to market reduït Symmetry; 6% Accellent; 12% Creganna - Proximitat al client Quota de Mercat a nivell mundial de les principals CM Font: Millennium Research, Frost & Sullivan, company reports (2005).
 • 9. Marc normatiu i legislatiu – Revisió del marc regulador dels Medical Device a nivell mundial – Unió Europea: La marca CE – Estàndards de gestió aplicables a les empreses del sector de tecnologies mèdiques. – Normes aplicables als Medical Devices. – Aspectes de la Compra Pública de Tecnologia innovadora
 • 10. El sector TecMed a Catalunya • Anàlisi de la oferta i la demanda de CM i institucions de suport • Arquitectura de la Cadena de Valor i descripció i diagnòstic de cada baula de la Cadena de Valor • Mancances detectades en el sector TecMed a Catalunya Emmaga- Distribució Desenvolu- Industriali- Empaqueta- Investigació Disseny Compres Fabricació Assemblatge Esterilització tzematge i Vendes Comunicació pament tzació ment
 • 11. Metodologia 1 2 3 Fonts indirectes Entrevistes personals Reunió intersectorial ASSOCIACIONS EMPRESARIALS I AMBIT D’ACTIVITAT CLUSTERS BIOCAT Ámbit biomèdic STA Empreses d'Automoció FENIN Tecnologies mèdiques SECARTYS Empreses d'electrònica i informàtica. AETIC Empreses TIC CEQUIP Empreses de Béns d'equip. AMEC Empreses de Béns d'equip. BAIE Empreses d'aeronàutica i espai ASERM Rapid Manufacturing
 • 12. Anàlisi de la demanda • A Catalunya hi ha poques OEMs • A Catalunya hi ha baixa demanda de serveis de Contract Manufacturing • La majoria de OEMs desenvolupen productes de base electrònica i software i ho fan internament o amb països emergents • Les empreses que fan implants són principalment de l'àrea de la odontologia que es desenvolupa de forma interna • Existeix un mercat nínxol de Contract Manufacturing per les empreses que donen suport (prototips, series curtes..) a les start ups.
 • 13. Anàlisi de la oferta • De les 1055 empreses CM que existeixen a Catalunya, molt poques ho són del sector TecMed. Existeix un gran potencial de reorientació cap aquest sector. • Els serveis que ofereixen les CM pertanyen a les primeres baules de la cadena de Valor: recerca, disseny i desenvolupament de producte. • No es detecten CM que ofereixin com activitat principal les baules centrals de la Cadena de Valor: fabricació, assemblatge, empaquetament etc.. • La legislació actual, la burocràcia de l’organisme notificador i l’ús de l’anglès per aconseguir una certificació ràpida dificulta que empreses proveïdores es reorientin cap al MedTech.
 • 14. Institucions de suport • Les institucions existents actuen en diversos camps i degut al potencial del sector mèdic s’han creat departaments per donar resposta a questes necessitats. • Existeix una amplia xarxa de institucions que donen suport en investigació i desenvolupament al sector TecMed. • No obstant no hi ha cap centre tecnològic especialitzat en aquest sector.
 • 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emmaga- Distribució Desenvolu- Industriali- Empaqueta- Investigació Disseny Compres Fabricació Assemblatge Esterilització tzematge i Vendes Comunicació pament tzació ment 2 4 7 9 11 DISSENY INDUSTRIALITZACIÓ ASSEMBLATGE EMPAQUETAMENT VENDA • S’acostuma mantenir dins • S’externalitza • S’acostuma mantenir dins • s’externalitza. • s'externalitza en el cas de l’empresa. de l’empresa (especialment • Es in procés crític en de productes seriats amb • Es realitzen tests molt si el dispositiu no necessita els casos en que canals de distribució ja • Es convenient fer el específics que requereixen l’embalatge hagi esterilització. establerts. seguiment de tot el proveïdors que compleixin d’assegurar l’esterilitat desenvolupament fins a la amb les proves habituals i • La majoria de productes del producte durant un • Es produeix de forma industrialització final. especials pe Medical fabricats són una combinació cert període de temps directa i sense Device. de hardware electrònic i intermediaris en el cas de • El procés que més software. productes a mida i/o s’externalitza és el Rapid dirigits a mercats locals. Prototyping. 1 3 6 8 10 12 INVESTIGACIÓ DESENVOLUPAMENT FABRICACIÓ ESTERILITZACIÓ EMMAGATZEMAMENT COMUNICACIÓ • S’acostuma a • S’externalitza •Es el procés amb major • s’externalitza. • S’acostuma mantenir • Es realitza de forma interna mantenir dins de necessitat dins de l’empresa. • Requereix de probes •Dificultat de trobar •Es controla la imatge de l’empresa. d’externalització. molt específiques i empreses que • Es minimitzen els l’empresa i del productes a • Es realitza amb sofisticades, i de •Es realitza només ofereixin aquest riscos de mercat que vendre. col·laboració amb personal molt preparat internament quan són servei amb assumeix l'empresa • S’utilitzen mitjans les institucions de components crítics que combinació amb enfront de devolucions especialitzats del sector sanitari l’entorn. formen part de les altres processos i i/o danys. (revistes, congressos, etc.). competències centrals de que aquests estiguin l'empresa validats.
 • 16. Mancances • Falta de proveïdors que ofereixin solucions integrals • Falten proveïdors consolidats i d’alt nivell • Falta mercat pels desenvolupaments ja existents • Falta estratègia de posicionament en el sector de tecnologies mèdiques a Catalunya • Falten ajuts de l’Administració a proveïdors de segon nivell • Falten criteris d’excel·lència en la concessió d’ajuts de R+D • Falta mentalitat empresarial en les empreses (tenir el mercat i el canal) • Sistema de Salut públic no afavoreix el desenvolupament d’innovacions • Falten més Entitats Certificadores i un organisme notificat a nivell local/ nacional i amb processos senzills i eficients
 • 17. PLA D'ACCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACT MANUFACTURING AL SECTOR DE TECNOLOGIES MÈDIQUES
 • 18. Estratègies de CM Subcontractació Integral: •one stop shop • Subcontractació d’una sola •xarxa de proveidors Enginyeria baula de la cadena de concurrent valor. Emmaga- Distribució • Subcontractació per volum Investigació Disseny Desenvolu- pament Industriali- tzació Compres Fabricació Assemblatge Esterilització Empaqueta- ment tzematge i Vendes Comunicació • Subcontractació integral - enginyeria concurrent - xarxa de proveïdors especialitzats Subcontractació Subcontractació d‘una sola baula per volum
 • 19. Anàlisi DAFO del sector TecMed CM Català • FACTORS SOCIALS • FACTORS ECONÒMICS • FACTORS TECNOLÒGICS • FACTORS POLITICS • FACTORS INDUSTRIALS • FACTORS DE CONTEXT
 • 20. Interaccions entre els diferents actors al clúster català En vermell: punts que cal potenciar
 • 21. Reptes de Futur a Catalunya • Desenvolupar les competències necessàries per treballar al sector TecMed a curt termini; consolidar y potenciar el sector en el seu conjunt • Orientació al mercat i internacionalització de les empreses existents. • Generar un clima de cooperació que permeti abordar projectes integrals complexos mitjançant una aproximació en xarxa. • Innovar en capacitats de manufactura especifiques per a les tecnologies mediques • Disposar de capital humà especialitzat per poder desenvolupar un sector de tecnologies mediques significatiu
 • 22. Reptes de futur a Catalunya - 2 • Regulació i Normativa • Dispositius combinats • Identificar una categoria de producte compatible amb les capacitats existents que pugui actuar com a catalitzador • Atreure a alguna tractora important al sector o aconseguir la compra per part de tractores basades en altres països. • Telemedicina
 • 23. Pla d’acció • 28 accions dirigides a tots els nivells (empreses, administració, institucions de suport,...) • Resposta a les mancances identificades en la fase d’anàlisi i als reptes de futur • Elaborats amb inputs de diferents actors del sector
 • 24. Pla d’acció - 2 • Àmbits d’actuació: – POSICIONAMENT EN EL SECTOR TECMED – OFERTA DE SOLUCIONS INTEGRALS – OBERTURA DE NOUS MERCATS – EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA – NORMATIVA
 • 29. Moltes gràcies xayneto@idom.com