SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
ALIMENTSALIMENTS
FUNCIONALS:FUNCIONALS:
Concepte i avaluaciConcepte i avaluacióó
cientcientííficafica
LluLluíís Arola Ferrers Arola Ferrer
Director del CTNSDirector del CTNS
PIB per càpita
SobreviureSobreviure
SeguretatSeguretat
Suficiència
Plaer
Suficiència
Plaer
Nutrició i Salut
Viure millor
Nutrició i Salut
Viure millor
Abans…. 70’s 80’s 90’s 00’s
Òptim…?Òptim…?
10’s
Evolució de la nutrició
Satisfer les
necessitats
bàsiques
Disponibilitat
d’aliments
Aportar calories
Sabor
Disfrutar
Família
Nens
Seguretat
Higiene
Alimentació
funcional
Benefici específic
Ens cuidem mentre
ens alimentem
Conveniència
ALIMENTS
NUTRIENTSNUTRIENTS
És sa? És natural? És 
ecològic? Engreixa? Té
colesterol? Té sal? És 
ric en vitamines i 
minerals?
És sa? És natural? És 
ecològic? Engreixa? Té
colesterol? Té sal? És 
ric en vitamines i 
minerals?
EFECTES 
BENEFICIOSOS
EFECTES 
BENEFICIOSOS
COMPONENT
D’ALIMENT
EFECTE
SOBRE LA
SALUT
regulació expressió,
SNP’s, control
transcripcional,
interacció amb histones
DNA
control traduccional,
processat, estabilitat,
transport mRNA
RNA
interacció amb
receptor, control de
gens, transducció de
senyal, regulació
enzims, modificació
transport, interacció
amb canals o bombes
PROTEÏNA
multitud de funcionsMETABÒLIT
Els components dels aliments condicionen
interaccions a nivell molecular
RECEPTOR
NUCLEAR
NUTRIENTS
TRANSDUCCIÓ
DE SENYALS
EXPRESSIÓ
GÈNICA
DIETA
CREIXEMENT
CEL·LULAR NORMAL
Acció directa dels nutrients com a lligands de receptors de factors de transcripció.
Acció indirecta després de ser metabolitzats, condicionant canvis en la concentració de
metabòlits implicats en la regulació de l’expressió o senyalització
METABOLISME
Destí i activitats dels nutrients a la cèl·lula
Genomes
Informació
Gens
Expressió
Proteïnes
Estructura
Activat
Metabòlits
Composició
Organisme
Fenotip
Genòmica
Transcriptòmica
Proteòmica
Metabolòmica
SALUT/MALALTIA
Què pot passar
El que sembla
estar passant
El que fa que succeeixi
El que ha passat
i que està
succeint
Noves eines, nous enfocamentsNoves eines, nous enfocaments
Nutrició adequada
Nutrició òptima
- Calories i nutrients
- Necessitats metabòliques
- Satisfer la gana
- Plaer de menjar
- Promoció de la salut
- Millora del benestar
- Reduir el risc de malalties
“Aliments funcionals”
Nivells
inacceptables
sinó es prenen
mesures
apropiades
Excés
d’aliment
i manca
d’exercici
En allargar-se
l’esperança
de vida,
cal retardar-ne
el deteriori
Poblacions
cada cop
més velles
Els vells són
un grup de risc
de problemes
nutritius
Augment de
malalties
relacionades
amb l’estil
de vida
Principals causes de mortaldatPrincipals causes de mortaldat
Malalties
cròniques
Traumes Malalties
transmissibles
Evolució de la despesa en salut pública
durant el cicle vital
Evolució de la despesa en salut pública
durant el cicle vital
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
M€M€
Intervals d’edatIntervals d’edat
Benestar/
Aparença
Edat
Afegir
qualitat de
vida als anys
Envellir en salut, lEnvellir en salut, l’’estratestratèègiagia
Instruments per millorar la salutInstruments per millorar la salut
de la poblacide la poblacióó
Quan alguna
cosa no es cura
amb vi, les
medicines es fan
necessàries.
Galè, S.II dC
Als anys 30, el Dr.Als anys 30, el Dr. MinoruMinoru ShirotaShirota
comencomençça la recerca, al Japa la recerca, al Japóó,,
sobre el desenvolupament dsobre el desenvolupament d’’unauna
llet fermentada per la prevencillet fermentada per la prevencióó dede
malalties gastrointestinals.malalties gastrointestinals. PrimerPrimer
““aliment funcionalaliment funcional””
El 1939 comenEl 1939 començça la venda dea la venda de
YAKULTYAKULT ((jahurtojahurto, una forma, una forma
arcaica de l'esperanto per aarcaica de l'esperanto per a
iogurt), encara al mercat, un iogurtiogurt), encara al mercat, un iogurt
ambamb LactobacillusLactobacillus caseicasei ShirotaShirota
que millora la salutque millora la salut
gastrointestinal.gastrointestinal.
Als anys 80, tambAls anys 80, tambéé al Japal Japóó, comencen tres, comencen tres
programes de recerca a gran escala sobreprogrames de recerca a gran escala sobre
aliments i salut amb la intencialiments i salut amb la intencióó dede reduir costosreduir costos
sanitarissanitaris..
Neix, el 1991, una categoria dNeix, el 1991, una categoria d’’alimentsaliments
potencialment beneficiosos per a la salutpotencialment beneficiosos per a la salut
anomenatsanomenats FOSHUFOSHU ((FoodFood forfor specificspecific healthhealth useuse).).
ÉÉs el comens el començçament del mament del móón delsn dels alimentsaliments
funcionalsfuncionals
Als anys 90 la UniAls anys 90 la Unióó Europea endega una AcciEuropea endega una Accióó
Concertada sobreConcertada sobre FunctionalFunctional FoodFood ScienceScience inin
EuropeEurope,, FUFOSEFUFOSE, coordinat per, coordinat per ILSI EuropaILSI Europa
((InternationalInternational LifeLife SciencesSciences InstituteInstitute--EuropeanEuropean
BranchBranch) en el que participen molts cient) en el que participen molts cientíífics defics de
molts pamolts païïsos i que acaba amb un document desos i que acaba amb un document de
consens:consens: ScientificScientific conceptsconcepts ofof functionalfunctional foodsfoods
inin EuropeEurope.. ConsensusConsensus documentdocument, un document, un document
de referde referèència publicat elncia publicat el 19991999 que marca lesque marca les
pautes en la definicipautes en la definicióó i evidenciacii evidenciacióó dels alimentsdels aliments
funcionals avui.funcionals avui.
Donat que els aliments funcionalsDonat que els aliments funcionals ssóónn unun
concepteconcepte, m, méés que un conjunt de productess que un conjunt de productes
alimentaris, el document de consens va proposaralimentaris, el document de consens va proposar
unauna definicidefinicióó operativaoperativa dd’’aliments funcionals:aliments funcionals:
Un aliment pot ser considerat funcional si es
demostra satisfactòriament que afecta, produint
benefici, a una o més funcions de l’organisme en
una direcció rellevant per:
Millorar l’estat de salut
Aconseguir millor benestar
Reduir el risc de malaltia
DefiniciDefinicióó dd’’aliments o components funcionalsaliments o components funcionals
segons el Document de Consens del projectesegons el Document de Consens del projecte
FUFOSEFUFOSE del 2003del 2003
SUPLEMENTS
DIETÈTICS
SUPLEMENTS
DIETÈTICS
ALIMENTS PER A
USOS DIETÈTICS
ESPECIALS
ALIMENTS PER A
USOS DIETÈTICS
ESPECIALS
ALIMENTS
FUNCIONALS
ALIMENTS
SOTA
SUPERVISIÓ
MÈDICA
(NUTRICIÓ
ENTERAL
I
PARENTERAL)ALIMENTS
FORTIFICATS
No hi ha un consens universal sobre laNo hi ha un consens universal sobre la
definicidefinicióó dd’’aliment funcionalaliment funcional
Són aliments No pastilles
No són comprimits, ni càpsules ni cap
forma de suplement alimentari
La demostració dels seus
efectes ha de satisfer les
exigències de la
comunitat científica
S’han de consumir
dins un règim
alimentari normal
Han de produir efectes
beneficiosos sobre les
funcions orgàniques a
més dels seus efectes
nutricionals intrínsecs
Addició d’un o
més components
Aliment
Concentració d’un o
més components
Modificació d’un o
més components
en la seva
biodisponibilitat
Retirar un o més
components
Aliment
Funcional
DefiniciDefinicióó dd’’aliments o componentsaliments o components
funcionalsfuncionals
AlimentAliment IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial
TomTomààquetquet LicopLicopèè CCààncer de pròstata / CVDncer de pròstata / CVD
BròquilBròquil SulforafSulforafàà CCààncerncer
PastanagaPastanaga CarotenoidsCarotenoids
CCààncer/Antioxidant/ncer/Antioxidant/
Alteracions visuals/Alteracions visuals/……
AllAll OrganosulfuratsOrganosulfurats CCààncer / Digestiuncer / Digestiu
TeTe
PolifenolsPolifenols
(catequines)(catequines)
CVDCVD/ C/ Cààncer /ncer / ……
PeixPeix OmegaOmega--33
CVD/CVD/NeurocognitivesNeurocognitives
((AlzheimerAlzheimer//ParkinsonParkinson//……))
Exemples d’ingredients en aliments naturals
Aliment funcionalAliment funcional IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial
Llet desnatada enriquidaLlet desnatada enriquida
amb calciamb calci
CalciCalci Metabolisme ossiMetabolisme ossi
LLààctics fermentatsctics fermentats
ProbiòticsProbiòtics
((LactobacillusLactobacillus……))
Salut gastrointestinal iSalut gastrointestinal i
immunitimmunitàària...ria...
Ous amb omega 3Ous amb omega 3 OmegaOmega--33
CVD i alteracionsCVD i alteracions
inflamatòriesinflamatòries
Cereals ricsCereals rics
enen ààcidcid fòlicfòlic
ÀÀcidcid fòlicfòlic
PrevenciPrevencióó ananèèmia, espinamia, espina
bbíífida en nounatsfida en nounats
Exemples d’aliments funcionals processats
Martin MJ, Hulley SB, Browner WS, Kuller LH, Wentworth D. Serum cholesterol, blood preasure
and mortality: implications from a cohort of 361662 men. Lancet. 2:933-936 (1986)
Colesterol sèric
2
4
6
8
10
12
14
16
18
140 160 180 200 220 240 260 280 300
Mortspercardiopaties
mg/dL
RelaciRelacióó entre el colesterol sentre el colesterol sèèric i el risc deric i el risc de
cardiopatiescardiopaties
Edat: 40 50 60              70               80
Law MR, Wald NJ, Thompson SG. By how much and how quickly does reduction in serum
cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease?. BMJ. 1994 Feb 5; 308 
(6925): 367‐72. 
‐54%
‐39%
‐27%
‐20%
‐19%
ReducciReduccióó del risc de malaltia cardiovasculardel risc de malaltia cardiovascular
desprdespréés de reduir uns de reduir un 10%10% els nivells deels nivells de
colesterol totalcolesterol total
Canvi necessari % Reducció
colesterol LDL
10Àcids grassos saturats <7% de la energia
Colesterol <200 mg/d 5
Pes corporal
Fibra soluble
Proteïna de soja
Esterols vegetals
Total
-5 Kg 5
5-10 g/d 5
25 g/d 5
1-3 g/d 5
35
Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2000;71:401-2.
PortfolioPortfolio de factors dietde factors dietèètics par a reduir eltics par a reduir el
colesterolcolesterol
Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2005;81:380-7
Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2006
La dieta Portfolio produeix
una disminució d’un 29 %
del cLDL mentre que la
dieta baixa en greix amb 20
mg/dia de Lovastatina
disminueix un 33% el cLDL.
ComparaciComparacióó entre els efectes del consumentre els efectes del consum
de lade la dietadieta PortfolioPortfolio i de 20 mg/dia dei de 20 mg/dia de
LovastatinaLovastatina
Disminueix LDL-colesterol
un 5%
Coneixement dels fitoesterols
(%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Coneix 
Fitoesterols
Coneix Danacol Coneix 
ProActiv
Coneix 
Naturcol
Consumidors
No Consumidors
(N=318)
Tecnologia 
(COM FER‐HO?)
‐ Aliments
‐ Desenvolupament del producte
‐ Biotecnologia
‐ Fortificar
Tecnologia 
(COM FER‐HO?)
‐ Aliments
‐ Desenvolupament del producte
‐ Biotecnologia
‐ Fortificar
Aliments i Begudes 
(MATRIU 
TRANSPORTADORA?
‐ Aliments
‐ Ingredients (botànica)
‐ Suplements
‐ Fortificar
Aliments i Begudes 
(MATRIU 
TRANSPORTADORA?
‐ Aliments
‐ Ingredients (botànica)
‐ Suplements
‐ Fortificar
Efectes biològics 
(COM HO FA?)
‐ Nutrició
‐ Salut
‐ Patologies
‐ Funció
‐ Òmiques
Efectes biològics 
(COM HO FA?)
‐ Nutrició
‐ Salut
‐ Patologies
‐ Funció
‐ Òmiques
Avaluació científica 
(COM DEMOSTREM?)
‐ Biomarcadors
‐ Mecanismes
‐ Metodologia
‐ Exposició
Avaluació científica 
(COM DEMOSTREM?)
‐ Biomarcadors
‐ Mecanismes
‐ Metodologia
‐ Exposició
Ciència & Regulació
(PROTEGIM/INFORMEM?)
‐ Definicions
‐ Avaluació
‐ Comunicació
Ciència & Regulació
(PROTEGIM/INFORMEM?)
‐ Definicions
‐ Avaluació
‐ Comunicació
DISCUSSIÓDISCUSSIÓ PUBLICACIONSPUBLICACIONS
Audiència diana
‐ Científics/Prof. salut
‐ Governs
‐ Educadors
Audiència diana
‐ Científics/Prof. salut
‐ Governs
‐ Educadors
ConsumidorsConsumidorsRef: Draft “Perspectives on ILSI’s International
Activities on Functional Foods (2009)
Dues estratègies en la investigació en nutrigenòmica
ALIMENTS
NUTRICIÓ
GENS DIANA
MECANISMES
VIES
PERFILS
BIOMARCADORS
NUTRICIÓ MOLECULAR I
GENÒMICA:
Identificació de senyals dietaris
Identificació de sensors dietaris
Identificació de gens diana
Reconstrucció de vies
senyalitzadores
BIOLOGIA NUTRICIONAL
DE SISTEMES:
Mesura de perfils d’estrès
Identificació de biomarcadors
primerencs
Grups de recerca petits
Pressupostos limitats
Consorcis de recerca
Quantitat important de diners
Moltes grMoltes grààciescies

More Related Content

Viewers also liked

Control y seguridad alimentaria
Control y seguridad alimentariaControl y seguridad alimentaria
Control y seguridad alimentariabertilda1971
 
POWER DE CONTROL DE CALIDAD
POWER DE CONTROL DE CALIDADPOWER DE CONTROL DE CALIDAD
POWER DE CONTROL DE CALIDADangelicacd7
 
Coneixement del medi control aliments
Coneixement del medi control aliments Coneixement del medi control aliments
Coneixement del medi control aliments mtriola3
 
Unitat 3 La produccio d'aliments
Unitat 3 La produccio d'alimentsUnitat 3 La produccio d'aliments
Unitat 3 La produccio d'alimentsrrodri83
 
Control de procesos en la industria alimentaria
Control de procesos en la industria alimentariaControl de procesos en la industria alimentaria
Control de procesos en la industria alimentariaMgomezrodriguez87
 
T ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiu
T ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiuT ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiu
T ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiubendinat2esoc
 
Tema 1. los alimentos y la seguridad alimentaria
Tema 1. los alimentos y la seguridad alimentariaTema 1. los alimentos y la seguridad alimentaria
Tema 1. los alimentos y la seguridad alimentariaAna Peláez Herrero
 

Viewers also liked (9)

Control y seguridad alimentaria
Control y seguridad alimentariaControl y seguridad alimentaria
Control y seguridad alimentaria
 
POWER DE CONTROL DE CALIDAD
POWER DE CONTROL DE CALIDADPOWER DE CONTROL DE CALIDAD
POWER DE CONTROL DE CALIDAD
 
Coneixement del medi control aliments
Coneixement del medi control aliments Coneixement del medi control aliments
Coneixement del medi control aliments
 
Manipulació d'aliments
Manipulació d'alimentsManipulació d'aliments
Manipulació d'aliments
 
Unitat 3 La produccio d'aliments
Unitat 3 La produccio d'alimentsUnitat 3 La produccio d'aliments
Unitat 3 La produccio d'aliments
 
las plagas y su control
 las plagas y su control las plagas y su control
las plagas y su control
 
Control de procesos en la industria alimentaria
Control de procesos en la industria alimentariaControl de procesos en la industria alimentaria
Control de procesos en la industria alimentaria
 
T ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiu
T ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiuT ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiu
T ema 2 Alimentació. Nutrició i Aparell digestiu
 
Tema 1. los alimentos y la seguridad alimentaria
Tema 1. los alimentos y la seguridad alimentariaTema 1. los alimentos y la seguridad alimentaria
Tema 1. los alimentos y la seguridad alimentaria
 

Similar to Aliments funcionals, concepte i avaluació científica / Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Lluís Arola

La nutrició
La nutricióLa nutrició
La nutriciócancoix
 
Hàbits d’alimentació saludables i dieta equilibrada
Hàbits d’alimentació saludables i dieta equilibradaHàbits d’alimentació saludables i dieta equilibrada
Hàbits d’alimentació saludables i dieta equilibradaSylvie Pérez
 
Power alimentacio i nucricio aleix i minty
Power alimentacio i nucricio aleix i mintyPower alimentacio i nucricio aleix i minty
Power alimentacio i nucricio aleix i mintymintysudworth
 
Nutrients i dieta equilibrada
Nutrients i dieta equilibrada Nutrients i dieta equilibrada
Nutrients i dieta equilibrada Anna Giro
 
La transformacio dels aliments al nostre cos
La transformacio dels aliments al nostre cosLa transformacio dels aliments al nostre cos
La transformacio dels aliments al nostre cosCRP Sant Martí
 
Els hàbits saludables
Els hàbits saludablesEls hàbits saludables
Els hàbits saludablesmarialopeztena
 
Treball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)final
Treball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)finalTreball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)final
Treball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)finalfifa2013
 
Full etiquetatge
Full etiquetatgeFull etiquetatge
Full etiquetatgeEVAMASO
 
Act2 Martinez Cuevas
Act2 Martinez CuevasAct2 Martinez Cuevas
Act2 Martinez Cuevasukamot11
 
Treball de bio-gio
Treball de bio-gioTreball de bio-gio
Treball de bio-gioawdhah
 
Treball de bio-gio
Treball de bio-gioTreball de bio-gio
Treball de bio-gioawdhah
 
Treball de bio gio
Treball de bio gioTreball de bio gio
Treball de bio gioawdhah
 
"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCAT
"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCAT"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCAT
"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCATPonenciesASPCAT
 

Similar to Aliments funcionals, concepte i avaluació científica / Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Lluís Arola (20)

Alimentació Saludable
Alimentació SaludableAlimentació Saludable
Alimentació Saludable
 
La nutrició
La nutricióLa nutrició
La nutrició
 
Alimentació
AlimentacióAlimentació
Alimentació
 
Hàbits d’alimentació saludables i dieta equilibrada
Hàbits d’alimentació saludables i dieta equilibradaHàbits d’alimentació saludables i dieta equilibrada
Hàbits d’alimentació saludables i dieta equilibrada
 
Power alimentacio i nucricio aleix i minty
Power alimentacio i nucricio aleix i mintyPower alimentacio i nucricio aleix i minty
Power alimentacio i nucricio aleix i minty
 
Nutricion.ppt
Nutricion.pptNutricion.ppt
Nutricion.ppt
 
Nutrients i dieta equilibrada
Nutrients i dieta equilibrada Nutrients i dieta equilibrada
Nutrients i dieta equilibrada
 
Educació FíSica
Educació FíSicaEducació FíSica
Educació FíSica
 
La transformacio dels aliments al nostre cos
La transformacio dels aliments al nostre cosLa transformacio dels aliments al nostre cos
La transformacio dels aliments al nostre cos
 
Salut
SalutSalut
Salut
 
Els hàbits saludables
Els hàbits saludablesEls hàbits saludables
Els hàbits saludables
 
Treball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)final
Treball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)finalTreball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)final
Treball de la alimentació humana (ruben, julian, walid, dima)final
 
Sistema digestiu
Sistema digestiuSistema digestiu
Sistema digestiu
 
Sistema digestiu
Sistema digestiuSistema digestiu
Sistema digestiu
 
Full etiquetatge
Full etiquetatgeFull etiquetatge
Full etiquetatge
 
Act2 Martinez Cuevas
Act2 Martinez CuevasAct2 Martinez Cuevas
Act2 Martinez Cuevas
 
Treball de bio-gio
Treball de bio-gioTreball de bio-gio
Treball de bio-gio
 
Treball de bio-gio
Treball de bio-gioTreball de bio-gio
Treball de bio-gio
 
Treball de bio gio
Treball de bio gioTreball de bio gio
Treball de bio gio
 
"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCAT
"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCAT"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCAT
"Mites de les dietes vegetarianes", Maria Blanquer, webinar AIFiV, ASPCAT
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia

Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Biocat, BioRegion of Catalonia
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLERBiocat, BioRegion of Catalonia
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRIBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYATBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELLBiocat, BioRegion of Catalonia
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia (20)

Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
 
Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020
 
Biocat presentation
Biocat presentationBiocat presentation
Biocat presentation
 
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
 
Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019
 
Biocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 PresentationBiocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 Presentation
 
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
 
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH BarcelonaEIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
 
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH BarcelonaCIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
 
CRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona PresentationCRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona Presentation
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
 
Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
 

Aliments funcionals, concepte i avaluació científica / Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), Lluís Arola

 • 1. ALIMENTSALIMENTS FUNCIONALS:FUNCIONALS: Concepte i avaluaciConcepte i avaluacióó cientcientííficafica LluLluíís Arola Ferrers Arola Ferrer Director del CTNSDirector del CTNS
 • 2. PIB per càpita SobreviureSobreviure SeguretatSeguretat Suficiència Plaer Suficiència Plaer Nutrició i Salut Viure millor Nutrició i Salut Viure millor Abans…. 70’s 80’s 90’s 00’s Òptim…?Òptim…? 10’s Evolució de la nutrició Satisfer les necessitats bàsiques Disponibilitat d’aliments Aportar calories Sabor Disfrutar Família Nens Seguretat Higiene Alimentació funcional Benefici específic Ens cuidem mentre ens alimentem Conveniència
 • 4. COMPONENT D’ALIMENT EFECTE SOBRE LA SALUT regulació expressió, SNP’s, control transcripcional, interacció amb histones DNA control traduccional, processat, estabilitat, transport mRNA RNA interacció amb receptor, control de gens, transducció de senyal, regulació enzims, modificació transport, interacció amb canals o bombes PROTEÏNA multitud de funcionsMETABÒLIT Els components dels aliments condicionen interaccions a nivell molecular
 • 6. NUTRIENTS TRANSDUCCIÓ DE SENYALS EXPRESSIÓ GÈNICA DIETA CREIXEMENT CEL·LULAR NORMAL Acció directa dels nutrients com a lligands de receptors de factors de transcripció. Acció indirecta després de ser metabolitzats, condicionant canvis en la concentració de metabòlits implicats en la regulació de l’expressió o senyalització METABOLISME Destí i activitats dels nutrients a la cèl·lula
 • 7. Genomes Informació Gens Expressió Proteïnes Estructura Activat Metabòlits Composició Organisme Fenotip Genòmica Transcriptòmica Proteòmica Metabolòmica SALUT/MALALTIA Què pot passar El que sembla estar passant El que fa que succeeixi El que ha passat i que està succeint Noves eines, nous enfocamentsNoves eines, nous enfocaments
 • 8. Nutrició adequada Nutrició òptima - Calories i nutrients - Necessitats metabòliques - Satisfer la gana - Plaer de menjar - Promoció de la salut - Millora del benestar - Reduir el risc de malalties “Aliments funcionals”
 • 9. Nivells inacceptables sinó es prenen mesures apropiades Excés d’aliment i manca d’exercici En allargar-se l’esperança de vida, cal retardar-ne el deteriori Poblacions cada cop més velles Els vells són un grup de risc de problemes nutritius Augment de malalties relacionades amb l’estil de vida
 • 10. Principals causes de mortaldatPrincipals causes de mortaldat Malalties cròniques Traumes Malalties transmissibles
 • 11. Evolució de la despesa en salut pública durant el cicle vital Evolució de la despesa en salut pública durant el cicle vital 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 M€M€ Intervals d’edatIntervals d’edat
 • 12. Benestar/ Aparença Edat Afegir qualitat de vida als anys Envellir en salut, lEnvellir en salut, l’’estratestratèègiagia
 • 13. Instruments per millorar la salutInstruments per millorar la salut de la poblacide la poblacióó
 • 14. Quan alguna cosa no es cura amb vi, les medicines es fan necessàries. Galè, S.II dC
 • 15. Als anys 30, el Dr.Als anys 30, el Dr. MinoruMinoru ShirotaShirota comencomençça la recerca, al Japa la recerca, al Japóó,, sobre el desenvolupament dsobre el desenvolupament d’’unauna llet fermentada per la prevencillet fermentada per la prevencióó dede malalties gastrointestinals.malalties gastrointestinals. PrimerPrimer ““aliment funcionalaliment funcional”” El 1939 comenEl 1939 començça la venda dea la venda de YAKULTYAKULT ((jahurtojahurto, una forma, una forma arcaica de l'esperanto per aarcaica de l'esperanto per a iogurt), encara al mercat, un iogurtiogurt), encara al mercat, un iogurt ambamb LactobacillusLactobacillus caseicasei ShirotaShirota que millora la salutque millora la salut gastrointestinal.gastrointestinal.
 • 16. Als anys 80, tambAls anys 80, tambéé al Japal Japóó, comencen tres, comencen tres programes de recerca a gran escala sobreprogrames de recerca a gran escala sobre aliments i salut amb la intencialiments i salut amb la intencióó dede reduir costosreduir costos sanitarissanitaris.. Neix, el 1991, una categoria dNeix, el 1991, una categoria d’’alimentsaliments potencialment beneficiosos per a la salutpotencialment beneficiosos per a la salut anomenatsanomenats FOSHUFOSHU ((FoodFood forfor specificspecific healthhealth useuse).). ÉÉs el comens el començçament del mament del móón delsn dels alimentsaliments funcionalsfuncionals
 • 17. Als anys 90 la UniAls anys 90 la Unióó Europea endega una AcciEuropea endega una Accióó Concertada sobreConcertada sobre FunctionalFunctional FoodFood ScienceScience inin EuropeEurope,, FUFOSEFUFOSE, coordinat per, coordinat per ILSI EuropaILSI Europa ((InternationalInternational LifeLife SciencesSciences InstituteInstitute--EuropeanEuropean BranchBranch) en el que participen molts cient) en el que participen molts cientíífics defics de molts pamolts païïsos i que acaba amb un document desos i que acaba amb un document de consens:consens: ScientificScientific conceptsconcepts ofof functionalfunctional foodsfoods inin EuropeEurope.. ConsensusConsensus documentdocument, un document, un document de referde referèència publicat elncia publicat el 19991999 que marca lesque marca les pautes en la definicipautes en la definicióó i evidenciacii evidenciacióó dels alimentsdels aliments funcionals avui.funcionals avui. Donat que els aliments funcionalsDonat que els aliments funcionals ssóónn unun concepteconcepte, m, méés que un conjunt de productess que un conjunt de productes alimentaris, el document de consens va proposaralimentaris, el document de consens va proposar unauna definicidefinicióó operativaoperativa dd’’aliments funcionals:aliments funcionals:
 • 18. Un aliment pot ser considerat funcional si es demostra satisfactòriament que afecta, produint benefici, a una o més funcions de l’organisme en una direcció rellevant per: Millorar l’estat de salut Aconseguir millor benestar Reduir el risc de malaltia DefiniciDefinicióó dd’’aliments o components funcionalsaliments o components funcionals segons el Document de Consens del projectesegons el Document de Consens del projecte FUFOSEFUFOSE del 2003del 2003
 • 19. SUPLEMENTS DIETÈTICS SUPLEMENTS DIETÈTICS ALIMENTS PER A USOS DIETÈTICS ESPECIALS ALIMENTS PER A USOS DIETÈTICS ESPECIALS ALIMENTS FUNCIONALS ALIMENTS SOTA SUPERVISIÓ MÈDICA (NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL)ALIMENTS FORTIFICATS No hi ha un consens universal sobre laNo hi ha un consens universal sobre la definicidefinicióó dd’’aliment funcionalaliment funcional
 • 20. Són aliments No pastilles No són comprimits, ni càpsules ni cap forma de suplement alimentari
 • 21. La demostració dels seus efectes ha de satisfer les exigències de la comunitat científica
 • 22. S’han de consumir dins un règim alimentari normal
 • 23. Han de produir efectes beneficiosos sobre les funcions orgàniques a més dels seus efectes nutricionals intrínsecs
 • 24. Addició d’un o més components Aliment Concentració d’un o més components Modificació d’un o més components en la seva biodisponibilitat Retirar un o més components Aliment Funcional DefiniciDefinicióó dd’’aliments o componentsaliments o components funcionalsfuncionals
 • 25. AlimentAliment IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial TomTomààquetquet LicopLicopèè CCààncer de pròstata / CVDncer de pròstata / CVD BròquilBròquil SulforafSulforafàà CCààncerncer PastanagaPastanaga CarotenoidsCarotenoids CCààncer/Antioxidant/ncer/Antioxidant/ Alteracions visuals/Alteracions visuals/…… AllAll OrganosulfuratsOrganosulfurats CCààncer / Digestiuncer / Digestiu TeTe PolifenolsPolifenols (catequines)(catequines) CVDCVD/ C/ Cààncer /ncer / …… PeixPeix OmegaOmega--33 CVD/CVD/NeurocognitivesNeurocognitives ((AlzheimerAlzheimer//ParkinsonParkinson//……)) Exemples d’ingredients en aliments naturals
 • 26. Aliment funcionalAliment funcional IngredientIngredient bioactiubioactiu Benefici potencialBenefici potencial Llet desnatada enriquidaLlet desnatada enriquida amb calciamb calci CalciCalci Metabolisme ossiMetabolisme ossi LLààctics fermentatsctics fermentats ProbiòticsProbiòtics ((LactobacillusLactobacillus……)) Salut gastrointestinal iSalut gastrointestinal i immunitimmunitàària...ria... Ous amb omega 3Ous amb omega 3 OmegaOmega--33 CVD i alteracionsCVD i alteracions inflamatòriesinflamatòries Cereals ricsCereals rics enen ààcidcid fòlicfòlic ÀÀcidcid fòlicfòlic PrevenciPrevencióó ananèèmia, espinamia, espina bbíífida en nounatsfida en nounats Exemples d’aliments funcionals processats
 • 27. Martin MJ, Hulley SB, Browner WS, Kuller LH, Wentworth D. Serum cholesterol, blood preasure and mortality: implications from a cohort of 361662 men. Lancet. 2:933-936 (1986) Colesterol sèric 2 4 6 8 10 12 14 16 18 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Mortspercardiopaties mg/dL RelaciRelacióó entre el colesterol sentre el colesterol sèèric i el risc deric i el risc de cardiopatiescardiopaties
 • 28. Edat: 40 50 60              70               80 Law MR, Wald NJ, Thompson SG. By how much and how quickly does reduction in serum cholesterol concentration lower risk of ischaemic heart disease?. BMJ. 1994 Feb 5; 308  (6925): 367‐72.  ‐54% ‐39% ‐27% ‐20% ‐19% ReducciReduccióó del risc de malaltia cardiovasculardel risc de malaltia cardiovascular desprdespréés de reduir uns de reduir un 10%10% els nivells deels nivells de colesterol totalcolesterol total
 • 29. Canvi necessari % Reducció colesterol LDL 10Àcids grassos saturats <7% de la energia Colesterol <200 mg/d 5 Pes corporal Fibra soluble Proteïna de soja Esterols vegetals Total -5 Kg 5 5-10 g/d 5 25 g/d 5 1-3 g/d 5 35 Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2000;71:401-2. PortfolioPortfolio de factors dietde factors dietèètics par a reduir eltics par a reduir el colesterolcolesterol
 • 30. Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2005;81:380-7 Jenkins DA et al. Am J Clin Nutr 2006 La dieta Portfolio produeix una disminució d’un 29 % del cLDL mentre que la dieta baixa en greix amb 20 mg/dia de Lovastatina disminueix un 33% el cLDL. ComparaciComparacióó entre els efectes del consumentre els efectes del consum de lade la dietadieta PortfolioPortfolio i de 20 mg/dia dei de 20 mg/dia de LovastatinaLovastatina
 • 32. Coneixement dels fitoesterols (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Coneix  Fitoesterols Coneix Danacol Coneix  ProActiv Coneix  Naturcol Consumidors No Consumidors (N=318)
 • 33. Tecnologia  (COM FER‐HO?) ‐ Aliments ‐ Desenvolupament del producte ‐ Biotecnologia ‐ Fortificar Tecnologia  (COM FER‐HO?) ‐ Aliments ‐ Desenvolupament del producte ‐ Biotecnologia ‐ Fortificar Aliments i Begudes  (MATRIU  TRANSPORTADORA? ‐ Aliments ‐ Ingredients (botànica) ‐ Suplements ‐ Fortificar Aliments i Begudes  (MATRIU  TRANSPORTADORA? ‐ Aliments ‐ Ingredients (botànica) ‐ Suplements ‐ Fortificar Efectes biològics  (COM HO FA?) ‐ Nutrició ‐ Salut ‐ Patologies ‐ Funció ‐ Òmiques Efectes biològics  (COM HO FA?) ‐ Nutrició ‐ Salut ‐ Patologies ‐ Funció ‐ Òmiques Avaluació científica  (COM DEMOSTREM?) ‐ Biomarcadors ‐ Mecanismes ‐ Metodologia ‐ Exposició Avaluació científica  (COM DEMOSTREM?) ‐ Biomarcadors ‐ Mecanismes ‐ Metodologia ‐ Exposició Ciència & Regulació (PROTEGIM/INFORMEM?) ‐ Definicions ‐ Avaluació ‐ Comunicació Ciència & Regulació (PROTEGIM/INFORMEM?) ‐ Definicions ‐ Avaluació ‐ Comunicació DISCUSSIÓDISCUSSIÓ PUBLICACIONSPUBLICACIONS Audiència diana ‐ Científics/Prof. salut ‐ Governs ‐ Educadors Audiència diana ‐ Científics/Prof. salut ‐ Governs ‐ Educadors ConsumidorsConsumidorsRef: Draft “Perspectives on ILSI’s International Activities on Functional Foods (2009)
 • 34.
 • 35. Dues estratègies en la investigació en nutrigenòmica ALIMENTS NUTRICIÓ GENS DIANA MECANISMES VIES PERFILS BIOMARCADORS NUTRICIÓ MOLECULAR I GENÒMICA: Identificació de senyals dietaris Identificació de sensors dietaris Identificació de gens diana Reconstrucció de vies senyalitzadores BIOLOGIA NUTRICIONAL DE SISTEMES: Mesura de perfils d’estrès Identificació de biomarcadors primerencs Grups de recerca petits Pressupostos limitats Consorcis de recerca Quantitat important de diners