SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
LLIBRE
                    DE PONÈNCIES
                    CONfERÈNCIES
                    TauLES RODONES
                    ExPOSICIÓ
                    NETWORKING
                    PREMI BIOEMPRENEDOR xxI
                    aMBaIxaDORa BIOREGIÓ

Organitza:  Amb la col.laboració de:
FÒRUM BIOCAT
12  TAULES RODONES  TAULES RODONES                                    12
           ÍNDEX
               05 BENvINGuDa I PRESENTaCIÓ
               07 CONfERÈNCIa
                   08 GaRaNTINT uN fuTuR BRILLaNT PER a La INDúSTRIa BIOTECNOLòGICa

               11 TauLES RODONES
                   12 BIOTECNOLOGIa, aLIMENTaCIÓ I SaLuT: RESPOSTES aL NOu
                    PaRaDIGMa DE La SaNITaT PúBLICa
                   16 TECNOLOGIES MÈDIquES: COMPRa PúBLICa I INNOvaCIÓ
                   20 MERCaTS EMERGENTS: L’ÍNDIa I La xINa

               25 PREMI BIOEMPRENEDORxxI
               29 PRESENTaCIÓ - COL LOquI
                   30 DEu OPORTuNITaTS DE NEGOCI PER a LES EMPRESES BIOTEC

               33 NOMENaMENT DE L’aMBaIxaDORa DE La BIOREGIÓ
               37 ÀREa D’ExPOSICIÓ
                   38 ExPOSICIÓ DE PòSTERS
                   40 EMPRESES BIOTECNOLòGIquES, faRMaCÈuTIquES I TECNOLOGIES MÈDIquES
                   44 SERvEIS I ENTITaTS DE SuPORT
                   48 ENTITaTS DE RECERCa I INfRaESTRuCTuRES

               54 aGRaïMENTS I COL LaBORaDORS    FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
BENvINGuDa I
 PRESENTaCIÓ
  CONNECTa,
 fEM fuTuR  Un any més, els representants de més de 900 entitats de la BioRegió
        de Catalunya —empreses, centres i instituts de recerca, universitats,
        hospitals, organismes dels diversos nivells de l’Administració— han es-
        tat convocats a una jornada que vol propiciar l’encontre i el coneixe-
        ment, però també la reflexió conjunta sobre els grans reptes que hem
        d’enfrontar com a sector.
         Ens acull, de nou, la Casa Llotja de Mar, gràcies a la col·laboració
        de la Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona, entitat compromesa
        amb els objectius d’un sector que és reconegut internacionalment com
        un motor de canvi social i empresarial, que ens ha de portar cap a una
        nova economia basada en el coneixement.
         Per això ens apleguem sota l’eslogan Connecta. Fem futur, perquè el
        Fòrum Biocat és un espai de trobada i connexió —de networking— entre
        els agents del sector i, alhora una manifestació de la força de la xarxa
        que anem construint dia a dia. Una jornada per retrobar-nos i fer nous
        contactes, un esdeveniment per reconèixer-nos com a clúster. Però, so-
        bretot, també, per poder debatre junts els reptes i les oportunitats de
        futur.
         El sector de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdi-
        ques és un sector de futur. Aquest és el missatge clau de la conferència
        central del Fòrum, que aportarà algunes idees i estratègies clau per a
        l’èxit de l’empresa biotec.
         És un sector d’oportunitats, com les que obren el creixent interès
        mèdic, social i de mercat sobre la interacció entre alimentació i salut,
        tema d’una de les taules rodones del Fòrum. Oportunitats com les que
        ofereix la compra pública per a la innovació en l’àmbit de les tecnologies
        mèdiques i mercats emergents, com l’Índia i la Xina, que es tractaran
        a les altres dues taules. Oportunitats com les que identifica per a les
        biotec que comencen l’informe promogut per Barcelona Activa i que
        presentem en una sessió paral·lela.
         Parlem de futur, però és important reconèixer la feina feta. Per això
        ens agrada acollir de nou el lliurament del premi BioEmprenedorXXI,
        però sobretot lliurar el títol d’Ambaixadora de la BioRegió, a la doctora
        Alícia Granados, en reconeixement a la seva valuosa aportació al desen-
        volupament de la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya.
CONFERÈNCIA
Garantint un futur brillant
per a la indústria biotecnolòGica
8                      cONfERèNciA  cONfERèNciA                                                      9
                                                      10.00h - 11.00h

                                 GaRaNTINT uN fuTuR BRILLaNT
          1. Assistents
          a les conferències
          del Fòrum 2009,
          a la Sala
          dels Cònsols.                      PER a La INDúSTRIa
                     1
                                       BIOTECNOLòGICa
                                       DIEGO MIRaLLES                 Amb independència de la seva mida, dels
                                                               seus recursos i de la seva història, l’empresa
                                                               biotec ha de competir en un mercat global
                                                               on esdevé clau la gestió del coneixement
                                                               i la capacitat per anticipar les necessitats
                                                               del mercat i aconseguir que capital i recer-
                                                               ca facin junts el camí cap als futurs resultats.
                                                               A la complexitat d’un mercat de llarg recorre-
  SaLÓ DELS CòNSOLS                                                     gut, s’afegeix una crisi que des del 2008 ha
  Al principi del segle XXI esdevé
                                                               fet més difícil accedir al finançament que les
  la seu de les institucions                                                empreses necessiten per dur endavant pro-
  d’ensenyament de la Junta de                                               jectes de recerca que poden tardar més de 10
  Comerç, que, amb l’objectiu                                                anys a posar un nou producte al mercat.
  d’aprofitar l’espai, subdivideixen                                              A casa nostra, el sector biotec té una his-
  aquest saló en diverses sales.                                              tòria molt curta —de menys de 10 anys— i
  A partir de 1849 va ser la seu                                              la majoria d’empreses són de reduïdes di-
  de l’Acadèmia de Belles Arts,                                               mensions i es troben en una fase de des-
  entitat encarregada d’impartir                                              envolupament incipient. Per això és clau que
  l’ensenyament públic a Barcelona.                                             disposin d’estratègies de desenvolupament
  L’any 1973, la Cambra de Comerç
                                                               de negoci que puguin garantir el seu èxit
  de Barcelona va iniciar la remode-
  lació d’aquest espai.
                                                               a mig i llarg termini.
                                                                 La indústria biotec s’enfronta a unes incer-
                                                               teses considerables. En afers regulatoris, re-
                                 Dr. Diego Miralles,                     emborsament, capital risc i canvis en els sis-
                                 director del Centre de Recerca West             temes sanitaris. Incerteses que condueixen a
                                 Coast i director de Healthcare Innovation          uns reptes que ens obliguen a valorar quins
                                 de Johnson&Johnson.                     ajustaments són necessaris per tal que pu-
                                                               guem continuar desenvolupant fàrmacs inno-
                                 Diego Miralles és actualment director del
                                                               vadors. Per això, aquesta conferència donarà
                                 Centre de Recerca West Coast i director de
                                 Healtcare Innovation de Johnson&Johnson.          pautes sobre com crear un entorn més efi-
                                 Durant la seva carrera ha dut a terme activi-        cient per al capital, on les possibilitats d’èxit
                                 tats de recerca bàsica, així com posicions de        siguin majors.
                                 desenvolupament clínic en diverses biotecs i
                                 farmacèutiques, contribuint a portar diversos
                                 fàrmacs a aprovació regulatòria, i liderant
                                 llocs de discovery i desenvolupament pre-
                                 liminar en diverses àrees terapèutiques. És
                                 líder del sector biotec en un dels principals
                                 centres d’innovació del món, San Diego.
                              FÒRUM BIOCAT
TAULES
RODONES
taula rodona 1
Biotecnologia, alimentació i salut:
respostes al nou paradigma de la sanitat púBlica
taula rodona 2
tecnologies mèdiques: compra púBlica i innovació
taula rodona 3
mercats emergents: l’Índia i la Xina
12                                                 TAULES RODONES   TAULES RODONES                                                13
       11.15h - 12.00h
                                                                       La TauLa
   BIOTECNOLOGIa,                                                          vOL CONTRaSTaR
aLIMENTaCIÓ I SaLuT:                                                             DIvERSOS
 RESPOSTES aL NOu                                                           PuNTS DE vISTa
  PROGRaMa DE La
  SaNITaT PúBLICa      Hi ha un consens general que els dos grans reptes que afron-
                ten els sistemes de salut pública a l’Europa del segle XXI són el                     DES DE La PERSPECTIva
                progressiu envelliment de la població i la sostenibilitat dels sis-                           MÈDICa
                temes sanitaris. Aquest entorn està propiciant un canvi de pa-                                   Quines són les principals demandes terapèutiques i preventives
                radigma, que fa que l’eix de les polítiques públiques — i també                                  que s’entan fent als aliments nutracèutics i funcionals?
                                                                                 Està coberta aquesta demanda?
                l’atenció del mercat— es vagi desplaçant des de l’atenció als
                                                                                 Estan els ciutadans informats / preparats per incorporar
                malalts i la recerca de noves i millors teràpies curatives cap a la                                aquesta idea de la prevenció des de l’alimentació?
                preservació de la salut dels pacients sans.
                  L’alimentació esdevé així un component clau de les noves
                estratègies de salut pública, d’una banda a través de l’educació
                i el foment de pràctiques alimentàries saludables, de l’altra a
                                                                     DES DE La PERSPECTIva
                través de la modificació i el disseny d’aliments especialment                           DE La RECERCa
                                                                                 Què s’està fent a casa nostra?
                orientats a ser una eina de preservació de la bona salut o un                                   En quina posició es troba Catalunya respecte
                producte de propietats terapèutiques. Parlem dels aliments nu-                                   a la recerca internacional?
                tracèutics i dels aliments funcionals, en la producció dels quals                                 Reptes de futur?
                la biotecnologia juga un paper clau i que obren a les empreses
                del sector un mercat d’enormes dimensions.

                                                                        DES DE L’EMPRESa
                                                                                 Diferències (avantatges i inconvenients) entre produir
                                                                                 nutracèutics i funcionals, en termes de recerca i de mercat?
                                                                                 Hi ha prou connexió entre recerca bàsica i empresa?
MODERaDORa                                                                            Quina perspectiva de mercat hi ha (nacional i internacional)?
                                                                                 Hi ha prou suport de l’Administració (qüestions fiscals,
                Dra. Marta Príncep,                                                        financeres i regulatòries)?
                directora d’Innovació de Biocat.

                Marta Príncep és actualment Directora    Posteriorment, l’any 2000, va ocupar la
                d’Innovació de Biocat, l’organització que  responsabilitat de la unitat de Farma-
                dinamitza i promou la biotecnologia i la  cologia de Seguritat del sistema Nerviós               DES DEL MERCaT
                biomedicina a Catalunya, i a la qual es   Àrea de Desenvolupament. L’última                           La presència d’aliments funcionals en les fires especialitzades
                va incorporar al febrer de 2008, inicial-  etapa de la seva trajectòria professio-                        no ha parat de créixer.
                ment com a Directora de Projectes.     nal en el Grupo Ferrer la va desenvo-                         Entén el mercat el concepte d’aliment funcional?
                  És doctora en Biologia per la Uni-   lupar del 2002 fins al gener del 2008                         Proximitat/distància entre la gran empresa alimentaria
                versitat de Barcelona. Ha participat en   com a responsable del Departament                           i les empreses biotec?
                diferents docències en Màsters, en di-   de Farmacologia Sistema Nerviós Àrea                          Hi ha camins de col·laboració per explorar?
                verses publicacions, ha contribuït en    de Descobriment, on dirigia la recerca
                congressos i ha format part de steering   en noves dianes i fàrmacs i era project
                committees de varis projectes.       leader de projectes multidisciplinaris
                  L’any 1991 es va incorporar en el    tant interns de la companyia com de
                centre I+D+i del Grupo Ferrer, inicial-   col·laboracions internacionals.
                ment com a tècnic sènior del Departa-
                ment de Farmacologia del Sistema
                Nerviós Central.

                                                   FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
14                                                     TAULES RODONES     TAULES RODONES                              15
COMPONENTS DE La TauLa
Dr. Enric canela,             Dra. Magda Rafecas,             Sr. Sergi Pumarola,             Sra. Mònica Mateu,
director del Departament de        professora del Departament         General Manager de BioGlane.        Innovation Ecosystem Manager
Bioquímica i Biologia Molecular      de Nutrició i Bromatologia                               de Gallina Blanca.
de la Universitat de Barcelona.      de la Universitat de Barcelona.
                                                                  Màster en Direcció d’Empreses (Pro-
Llicenciat en Química (6/1972) i      Doctora en Farmàcia i Professora del    Llicenciat en Farmàcia amb Grau en     grama MBA) per la universitat de SDA
Doctor en Química (Bioquímica) per     Departament de Nutrició i Broma-      Fisiologia i Nutrició, té una Diplomatura  Bocconi a Milà (Itàlia), compta amb un
la UB (12/1976). Professor de la      tologia de la Universitat de Barcelona,   de Sanitat per l’ENS i també té un     B.A. en Economia i Empresarials per la
UB (1974). Catedràtic de Bioquímica    imparteix docència en temes de       MBA per ESADE. És Director General     Universitat de Califòrnia, Los Ángeles.
i Biologia Molecular de la UB       Nutrició i Ciències del Aliments, amb    i Co-fundador de Bioglane des de l’any     Després de desenvolupar diver-
(1991). Director del departament de    un especial èmfasi en les relacions     2007, una empresa biotecnològica de     sos càrrecs a l’Ajuntament de Sant
Bioquímica i Biologia Molecular de la   entre “Alimentació i Salut”.        Barcelona que ha desenvolupat el co-    Cugat, l’empresa HP i a la consultora
UB (3/2007). Membre del Consell      Actualment participa en diferents      neixement al voltant de la Fagomine     Deloitte, l’any 2009 es va incorporar
de Govern de la UB (2008). Patró de    Màsters de la UB, així com amb la      un nou actiu nutricional present a la    a Gallina Blanca Star com a Strategic
la Fundació Bosch i Gimpera (2006).    Universitat de València i la Renée     dieta humana durant segles i que la     Marketing Innovation Manager, on
  Fa recerca sobre Neurobiologia     Descartes de París i en aquestes úl-    seva obtenció per processos biotec-     ha portat a terme la definició i imple-
Molecular i Bioquímica Teòrica. Espe-   times, participa, especialment, en     nològics està demostrant ser una pro-    mentació de l’estratègia d’innovació
cialista en Bioquímica de la Nutrició   el camp dels compostos bioactius,      posta cost–efectiva per a la prevenció   de l’empresa a nivell de totes les
i en Política, Gestió i Finançament    aliments funcionals i complements      i control del sobrepès.           unitats de negoci a nivell corpora-
universitaris. Ha publicat més de     alimentosos.                  La seva carrera professional prèvia   tiu (Espanya, Itàlia, Rússia, Holanda,
150 articles científics de rellevància   Treballa tant amb la indústria alimenta-  ha estat vinculada principalment al     Àfrica). També ha estat responsable
internacional.               ria com amb la industria farmacèutica,   Grup Ferrer Internacional, on va exer-   del model d’innovació intern i de de-
  Coordinador de la comissió de     pròpia i de fora en la recerca, aplica-   cir durant 14 anys funcions de res-     finir una nova estratègia d’Innovació
l’AQU sobre indicadors econòmics      ció, avaluació i efectes sobre la salut   ponsabilitat en el llançament de nous    Oberta per a l’empresa per una sèrie
universitaris (2002). Patró de l’ANECA   d’ingredients bioactius i en el possi-   productes i planificació corporativa    de reptes claus de la innovació i amb     3
(2007). Membre de diferents socie-     ble disseny tant d’aliments funcio-     principalment dins l’Àrea Química.     una implementació amb agents in-
tats científiques i del Cercle per al   nals, com complements alimentosos      També ha treballat amb empreses vin-    terns i externs.
Coneixement.                (nutraceùtics).               culades a Laboratoris Esteve, SAFA i      Recentment ha estat nomenada         2. conferències
  Ha ocupat diferents càrrecs de     També assessora empreses i redac-      diversos projectes d’emprenedoria.     Innovation Ecosystem Manager.           durant la jornada
govern a la UB i a les seves fundacions.  ta informes d’experts per a la Unió                                                    del Fòrum del 2009
Va ser vicepresident de la Societat    Europea. Va ser vicepresidenta de                                                     al Saló de Cònsols.
Catalana de Biologia (1991-95); pre-    l’Observatori de Complements de
sident del Cercle per al Coneixement    l’Alimentació de la UB i va donar suport
(2007-09); Coordinador de l’Oficina    i orientació per a la creació del Centre                                                 3. Acreditacions
                      d’Estudis en Aliments Saludables                                                     al Pati de la Casa
de Promoció de les Universitats de
                                                                                           LLotja de Mar durant
Catalunya del DURSI de la Generalitat   (CREAS) Nodo-Alimentario de la                                                      l’edició del Fòrum
de Catalunya (2002-03); membre,      Regió de Valparaiso-Chile, amb els                                                    2008.
designat pel Senat, del Consell de     quals participa en la recerca i ava-
Coordinació Universitària, (2002-07);   luació de nous ingredients bioactius.
i membre de la Comissió Estatal per    Imparteix conferències, especialment
estudiar el finançament de les univer-   en el marc del disseny, qualitat i eficà-
sitats (2004-07) i relator de l’informe  cia dels ingredients bioactius, les seves
(2007).                  relacions amb la salut i el marc legal
                      europeu a on s’han de circunscriure.

                                                                                       2
                                                        FÒRUM BIOCAT    FÒRUM BIOCAT
16                                                TAULES RODONES   TAULES RODONES                       17
       12.15h - 13.00h
     TECNOLOGIES                                                             4

      MÈDIquES:
   COMPRa PúBLICa I
      INNOvaCIÓ      La compra pública de tecnologies mèdiques es perfila com
                una eina clau per impulsar la innovació en l’àmbit de les
                                                           La taula vol proveir un panorama
                tecnologies mèdiques, en paral·lel a la innovació que la pròpia
                                                           de la situació actual de la compra
                atenció sanitària precisa per respondre d’una manera eficient             pública per impulsar la innovació
                als requeriments de la societat.                            en el sector tec-med a Europa,
                  El marc normatiu europeu i espanyol permet que l’Admi-               Espanya i Catalunya, repassar les
                nistració pugui concertar contractes de compra de tecnolo-               especificitats dels diferents ins-
                                                           truments tècnics per promoure-la
                gies que encara no són al mercat mitjançant acords amb em-               i recollir les expectatives i inquie-
                preses capaces de dur a terme l’R+D necessària. Aquesta                tuds de les empreses a través dels
                ha estat una estratègia d’èxit a diversos països europeus i en             representants del sector.
                alguns sectors, com l’aeronàutic, però encara poc utilitzada a
                casa nostra en el sector tec-med, malgrat el seu potencial. Són                                4. Taula rodona
                                                                               de l’edició del
                claus en aquest àmbit qüestions com la gestió del risc o la de                                 Fòrum 2009.
                la propietat intel·lectual dels nous productes desenvolupats.
                  La UE, a través de programa Competitiveness and
                Innovation Framework (CIP), promou l’ús de la compra pú-
                blica i els partenariats públic-privats com una eina per fo-
                mentar la innovació. I el 7è Programa Marc per a la recerca
                i el Desenvolupament preveu que els fons europeus puguin
                adreçar-se als partenariats públic-privats per proporcionar
                serveis innovadors a la ciutadania.
MODERaDORa
                Dra. Montserrat Vendrell,
                directora general de Biocat.


                Montserrat Vendrell (Barcelona, 1964)    Des d’abril de 2007 és Directora ge-
                és doctora en Biologia (UB, 1991)      neral de BIOCAT (www.biocat.cat),
                i compta amb més de deu anys        l’organització que dinamitza i promou
                d’experiència en investigació en biome-   la biotecnologia i la biomedicina a
                dicina i biotecnologia en diverses insti-  Catalunya.   Prèviament, Montserrat
                tucions internacionals de gran prestigi.  Vendrell va estar vinculada al Parc
                És Màster en Comunicació Científica     Científic de Barcelona, inicialment com
                (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona,    a Directora Científica (1997-2005)
                1997) i ha cursat el Programa de      i posteriorment com a Sotsdirectora
                Direcció General de l’IESE (PDG-      general (2005-2007). L’any 2004 va
                2007). Va formar part del Consell      impulsar la creació del grup de treball
                Directiu de la Societat Catalana de     format per representants d’empreses,
                Biologia entre 1996 y 2007.         centres de recerca i administració que
                                      va desenvolupar el pla estratègic de la
                                      futura BioRegió de Catalunya: BIOCAT.                                                   FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
18                                  TAULES RODONES    TAULES RODONES                                                        19
   COMPONENTS DE La TauLa
   Sra. M. Josefa Montejo,          Dr. Xavier Badia,              Sr. Jordi Puig,               Sra. Neus colet,             Sr. Josep M. Marin,
   assessora de la Fundació COTEC.      Health Economics & Outcomes         director corporatiu de vendes        cap de la Secretaria Tècnica       director de projectes del Consorci
                        Research, HEOR, de l’IMS.          i màrqueting de Telstar.           de la Junta Consultiva          Sanitari de Terrassa.
                                                                     de Contractació Pública
                                                                     Administrativa de la Direcció
                                                                     General de Contractació Pública.

   Llicenciada en Ciències Físiques, es-   Xavier Badia és Senior Principal of     Jordi Puig és Enginyer Industrial      Llicenciada en Dret per la Universitat  Enginyer Superior de Telecomu-
   pecialitat d’electrònica, per la Univer-  HEOR and Global General Manager       en especialitat mecànica titulat per     de Barcelona (1990). Pertany al      nicacions per la UPC, Màster en
   sidad Complutense de Madrid, ha des-    of the Center of Excellence on       l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers    Cos d’Advocats de la Generalitat     Direcció de Serviceis Integrats de
   envolupat la gran part de la seva vida   Observational Studies en IMS Health.    Industrials de Terrassa i ha comple-     de Catalunya i està adscrita al      Salud i Màster en Administració i
   professional en Telefónica sempre     Compta amb una àmplia experièn-       tat la seva formació amb un PDD de      Departament d’Economia i Finances     Direcció d’empreses (MBA) per
   en departaments relacionats amb la     cia en Health Policy, Effectiveness,    l’IESE i amb formació específica de     des de l’any 1990. Màster en Dret     ESADE. Ha desenvolupat la seva ca-
   R+D i la tecnologia, arribant a ocupar   Cost-Effectiveness i Patient Reported    l’àmbit tècnic i de gestió a Estats Units,  Tributari i Financer per la Universitat  rrera professional en l’àmbit sanitari
   el càrrec de directora de Gestió de la   Outcomes.                  Suècia i Espanya.              de Barcelona (1994); Màster en      amb una experiència de més de 15
   Tecnologia.                  El Dr. Badia ha treballat tant a ins-    Al 1996 i després de finalitzar els   Dret de Catalunya per la Universitat   anys en la gestió d’hospitals tant pú-
     Des de 1999 és assessora de la     titucions públiques com privades i és    seus estudis, va entrar a formar part    Autònoma de Barcelona (1995);       blics com privats en l’àrea de compres
   Fundació Cotec i ha participat activa-   membre de diversos advisory boards     del departament Tècnic de Telstar,      Màster en Direcció Pública (European   i logística. És professor consultor en el
   ment en l’elaboració de moltes de les   per a laboratoris i entitats públiques.   S.A. Al 1997 és nomenat Director       Master in Public Administration)     Màster de Gestió executiva hospita-
   seves publicacions, entre les quals hi     És Doctor en Medicina i Cirurgia    de l’àrea de Qualitat dins la mateixa    per ESADE Barcelona (2004) i       lària de la UOC.
   destaca La compra pública de tecno-    per la Universitat Autònoma de       companyia, càrrec que desenvolupa      Diplomada en Funció Gerencial en les     Actualment és Director de Projec-
   logía innovadora en TIC.          Barcelona i té un Màster en Salut      durant tres anys. A l’any 2000 pren la    Administracions Públiques, també per   tes del Consorci Sanitari de Terrassa
     Ha estat avaluadora de projec-    Pública i Economia de la Salut. S’ha    responsabilitat de Servei Post Venta.    ESADE Barcelona (2003).          i anteriorment, entre d’altres, ha estat
   tes de R+D del Programa Marc, i és     dedicat a la recerca i a activitats do-   L’any 2003 es va responsabilitzar de       Des del mes de juliol de 2005, és   responsable de l’Àrea de logística
   coautora de l’informe finançat per la   cents en cursos de postgrau sobre      la creació del centre de producció de    Cap de la Secretaria Tècnica de la    de Marina Salut, S.A. (DKV Seguros
   Comissió Europea Public Procurem-     preu i finançament, accés al mercat,    la companyia a Shanghai -Telstar Far     Junta Consultiva de Contractació     – Hospital de Dènia), Subdirector
   ent for Research and Innovation.      avaluació econòmica i investigació en    East-, on va assumir la direcció com     Administrativa de la Generalitat de    de Gestió i Compres del Consorci
                        resultats en salut.             a General Manager fins a l’any 2006.     Catalunya, òrgan en què ha estat vocal  Sanitari de Terrassa, Director del
                          Ha publicat més de 150 articles en   Actualment és Director Corporatiu de     en representació del Departament     Servei Agregat de Contractacions
                        revistes especialitzades i 6 llibres. És  Vendes i Marketing de Telstar.        d’Economia i Finances des de l’any    del Consorci Hospitalari de Catalunya
                        membre del Comitè Editorial de diver-                          1997.                   (SACAC - CHC) i Subdirector de
                        ses revistes mèdiques.                                    Des del 1993, Colet col·labora    Compres de l’Hospital Son Dureta.
                          Ha presidit l’ISPOR 6th Annual                            amb l’Escola d’Administració Pública
                        European Congress a Barcelona el                             (EAPC) i amb d’altres institucions
                        2003. És membre del grup EuroQol                             públiques i privades com ESADE, la
                        i va ser membre del seu Comitè                              Diputació de Barcelona o les universi-
                        Executiu. Recentment ha estat nome-                           tats públiques de Catalunya, impartint
                        nat Programme Chair de l’ISPOR per                            cursos o seminaris en matèria de con-
                        la seva reunió anual a Madrid el 2011.                          tractació pública i també com a ponent
                                                                     en jornades d’aquesta matèria.
                                     FÒRUM BIOCAT    FÒRUM BIOCAT
20                                                  TAULES RODONES   TAULES RODONES                                           21
      16.00h - 16.45h
                                                                                 ELS PaRTICIPaNTS a
MERCaTS EMERGENTS:                                                                          aquESTa TauLa
  L’ÍNDIa I La xINa     Dins de les potències emergents, Índia i Xina semblen                                       INTENTaRaN DONaR
               cridades a ser els mercats més importants en l’àmbit de
               la biotecnologia i les tecnologies mèdiques. D’una banda,                                       RESPOSTa a LES
               hi ha la seva capacitat de producció en l’àmbit farmacèutic,
               que ha fet de l’Índia un dels primers productors mundials
                                                                                SEGüENTS PREGuNTES
               en genèrics i biosimilars i el mercat on els grans laborato-                                               Quina és la situació de la biotec-
                                                                                           nologia i les tecnologies mèdiques
               ris europeus i americans busquen socis per desenvolupar                                                 a Índia i Xina? Quina és la tipolo-
               part dels seus processos de producció; de l’altra banda,                                                gia de les empreses locals
               hi ha el formidable increment que ha experimentat la pro-                                                i nínxols de mercat no coberts?
               ducció científica de la Xina, especialment en àmbits com
               l’agrobiotecnologia, però també les perspectives que ofereix                     SaLa CONTRaCTaCIONS                Què ofereixen els mercats
               aquest mercat de més de mil milions de persones i impara-                       Conferències                   de l’Índia i de la Xina a les empre-
               ble industrialització a les empreses de tecnologies mèdiques                     Taules Rodones                  ses farmacèutiques, biotecnolò-
               (extensió de la cobertura mèdica pública) i biotecnològiques oc-                   Àrea d’exposició de pòsters            giques i de tecnologies mèdiques
                                                                                           catalanes? Socis, clients, serveis,
               cidentals (biorremediació, biocombustibles, bioprocessos...).
                                                                  És la peça arquitectònica més           inversors...?
                                                                  destacada de l’edifici, ja que es
                                                                  conserva des del període medieval.
                                                                                           Dificultats per entrar en aquests
                                                                  És una gran sala de 14 metres
                                                                                           mercats?
                                                                  d’alçada, amb 4 columnes i 6 arcs
                                                                                           Què cal saber? Portes?
                                                                  que sostenen els forjats de fusta del
                                                                  pis superior. A les petxines dels arcs
                                                                  s’alternen els escuts del rei i
                                                                  de la ciutat, ja que van ser Pere III
                                                                  i el Consell de Cent els qui van
                                                                  impulsar la construcció de l’edifici.
MODERaDOR
               Sr. Diego Guri,
               director del Centre d’Internacionalització Empresarial d’ACC1Ó.

               Diego Guri és director del Centre d’Interna-  Anteriorment va ser el Director de l’Àrea
               cionalització Empresarial d’ACC1Ó des     de Cooperació Internacional de COPCA.
               de setembre del 2007. ACC1Ó és un       Abans d’aquest període va exercir les
               organisme adscrit al Departament        seves activitats com a consultor en
               d’Innovació, Universitats i Empresa de     el servei d’assessorament geogràfic
               la Generalitat de Catalunya, creat       a l’Àrea d’Amèrica del COPCA i com
               arran de la fusió de CIDEM (Centre       Analista de Mercat Adjunt a l’Oficina
               d’Innovació i Desenvolupament Empre-      Comercial d’Espanya a Canadà.
               sarial) i COPCA (Consorci de Promoció       Respecte a la formació acadèmica,
               Comercial de Catalunya) i que té com      Diego Guri és llicenciat en Economia
               a principal objectiu donar suport a la     i Relacions Internacionals. Així mateix
               competitivitat de l’empresa catalana      compta amb un Postgrau en Economia i
               mitjançant el foment de la innovació i la   Gestió de la hisenda local i autonòmica.
               internacionalització empresarial. ACC1Ó
               compta amb una xarxa de 35 oficines
               arreu del món.


                                                     FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
22             TAULES RODONES    TAULES RODONES                                                         23
   COMPONENTS DE La TauLa
   Sr. Eugeni Bregolat,            Sr. Amadeu Jensana             Sra. Surbhi Sharma,             Sra. M. cinta Lacasa,
   ambaixador d’Espanya a Andorra       Director de Programes Econòmics      Secretary General Interactive        Pharmadose & China Pharma
   i ex-ambaixador a la Xina.         i Cooperació de Casa Àsia.         Technology Software and Media        Initiatives Director d’ESTEVE.
                                              Association, Índia.

   Llicenciat en Dret, va ingressar a la    Amadeu Jensana Tanehashi és        Surbhi Santiago va començar la       Llicenciada en Farmàcia per la
   carrera diplomàtica al 1971. Va ser     Director de Programes Econòmics      seva carrera professional com a em-     Universitat de Barcelona, compta
   director general del Departament      i Cooperació de Casa Àsia. També      prenedora al 1995. En dos anys, va     amb un MBA per ESADE i un PDP
   Internacional en els gabinets d’Adolfo   és professor associat dins la       vendre amb èxit el seu negoci per      per IESE. En l’actualitat treballa per la
   Suárez i Leopoldo Calvo Sotelo (de     Llicenciatura d’Estudis d’Àsia Oriental  constituir una empresa consulto-      companyia farmacèutica ESTEVE om
   1978 a 1982). Ha estat ambaixador      de la Universitat Pompeu Fabra i      ra al 1997, Resource Management       desenvolupa el càrrec de Pharmadose
   en Indonèsia, Canadà, Rússia i dues     col·labora amb la Universitat Oberta    Group, que atén les necessitats       & China Pharma Iniatiatives Director i
   vegades, cas excepcional, a la Xina     de Catalunya i l’Institut d’Alts Estudis  d’internacionalització de les empreses   forma part del Comitè Directiu. A més,
   (1987-1991 i de 1999-2003), i di-      Universitaris.               de tecnologies de la informació.      és membre del Consell d’Administració
   rector polític (responsable de la co-      Va treballar a Àsia per al Centre     L’any 2001 va convertir el negoci    de la companyia biotecnològica xinesa
   ordinació de la política exterior comú   per al Desenvolupament Tecnològic     en una organització sense ànim de      Jiuyuan.
   amb els socis de la UE) al Ministeri    Industrial (CDTI), i ha intervingut en   lucre, per tal d’ampliar l’abast de       Les seves responsabilitats impli-
   d’Afers Exteriors. En l’actualitat és am-  l’estratègia d’expansió en el mercat    l’organització per servir a moltes     quen constants viatges arreu del món,
   baixador d’Espanya a Andorra.        japonès, xinès i coreà de més de 200    Pimes més. ITSMA, l’organització      principalment a la Unió Europea, EU,
                         empreses espanyoles. Anteriorment,     sense ànim de lucre, atén les necessi-   Xina i la Índia i té una visió global sobre
                         va treballar a l’empresa japonesa KAO   tats de les petites i mitjanes empreses   el desenvolupament empresarial, in-
                         Corporation i en el bufet d’advocats    en el mercat internacional i nacional.   novació tecnològica i competitivitat
                         EBAME.                   Ajuden les empreses internacionals a    dels costos a escala global.
                                              accedir al mercat indi, a través d’ asso-
                                              ciacions i col·laboracions.
                                                Fa 3 anys, Surbhi va fundar Euro-
                                              India Research Centre per ajudar en
                                              les col·laboracions de R+D entre la
                                              Unió Europea i Índia.
                                                Ha participat en projectes finançats
                                              per la Unió Europea i té una vasta ex-
                                              periència en assistència als clients
                                              europeus per establir-se a l’Índia i
                                              perquè les Pimes de l’Índia puguin
                                              crear associacions i oficines a Europa.
                                                Surbhi Sharma és també Cònsol
                                              Honorari d’Espanya a Bangalore.
                FÒRUM BIOCAT   FÒRUM BIOCAT
12  TAULES RODONES  TAULES RODONES  12
           PREMI
           BIOEMPRENEDORXXI
    FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
26                                     PREMi BiOEMPRENEDORXXi   PREMi BiOEMPRENEDORXXi                                                27
       13.15h - 14.00h                                             5. El fòrum       5
                                                           propicia un espai

        PREMI                                                 idoni de networking
                                                           i interacció entre
                                                           agents del sector.

   BIOEMPRENEDORxxI     Per segon any consecutiu, el Fòrum Biocat acull el lliurament del
                Premi BioEmprenedorXXI, que reconeix el millor pla de creació
                d’empresa innovadora en el sector de ciències de la vida.
                  Un dels principals reptes actuals en aquest àmbit és crear em-
                preses innovadores i amb visió de futur que facin arribar la recerca
                desenvolupada a les universitats, hospitals i centres de recerca al
                mercat. Amb aquesta finalitat, Biocat, juntament amb Barcelona
                Activa, “la Caixa”, la Cambra de Comerç de Barcelona i Genoma
                España promouen el programa BioEmprenedorXXI.
                  Aquest programa pretén facilitar als participants la creació
                de la seva empresa mitjançant un conjunt d’activitats formatives i
                l’anàlisi de viabilitat de les idees de negoci. També reben un acom-
                panyament (mentoring) de persones rellevants del sector. El pro-
                grama finalitza amb una competició de plans de negoci davant
                d’un jurat format per representants de les entitats promotores i un
                consell assessor d’experts, que atorga un primer premi a la millor    GuaNyaDOR
                iniciativa emprenedora i un reconeixement a les dues finalistes.
                A més, aquest programa incorpora accions complementàries per
                donar suport a la posada en marxa d’aquestes noves empreses       Dotació econòmica
                mitjançant l’accés a fòrums internacionals.               20.000 euros.
                  El Premi BioEmprenedorXXI consta d’un primer premi, dotat
                amb 20.000 euros i un conjunt d’actuacions dirigides a accelerar     Accions de formació
                el creixement d’aquest projecte, com són cursos formatius d’alt     Curs d’acceleració a la Universitat
                nivell en estratègia empresarial, presència en una fira internacio-   de Cambridge.
                nal de referència del sector, participació en un pont tecnològic i
                d’innovació i sis mesos gratuïts en la incubadora d’empreses de     Participació en accions de formació    1er fINaLISTa            2on fINaLISTa
                Barcelona Activa.                            estratègica empresarial.
                  El reconeixement a les altres dues iniciatives consisteix en una                       Dotació econòmica          Dotació econòmica
                                                    Accions d’internacionalització
                dotació econòmica de 10.000 euros per al primer finalista i 5.000
                                                    Participació en una fira         10.000 euros.            10.000 euros.
                euros per al segon, així com accés a activitats formatives i de par-
                                                    internacional de referència
                ticipació en congressos de referència del sector.                                 Accions d’internacionalització    Accions d’internacionalització
                                                    del sector.
                                                                         Participació en una fira       Participació en una fira
                                                    Participació en un pont tecnològic    internacional de referència     internacional de referència
                                                    i d’innovació.              del sector.             del sector.

                                                    Accions de comunicació          Participació en un pont tecnològic  Participació en un pont tecnològic
                                                    Reportatge a una             i d’innovació.            i d’innovació.
                                                    publicació-monogràfic de
                                                    referència.                Accions de comunicació        Accions de comunicació
                                                                         Reportatge a una           Reportatge a una
                                                    Accions d’incubació            publicació-monogràfic        publicació-monogràfic
                                                    6 mesos gratuïts per a la         de referència.            de referència.
                                                    instal·lació a la Incubadora
                                                    de Barcelona Activa.
                                            FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
12  TAULES RODONES  TAULES RODONES                     12
           PRESENTACIÓ
           COL LOQUI
           SESSIÓ PaRaL LELa
           DEu OPORTuNITaTS DE NEGOCI PER a LES EMPRESES BIOTEC
    FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
30                                    PRESENTACIÓ - COL•LOQUI  PRESENTACIÓ - COL•LOQUI                                          31
     12.00h - 13.00h
   SESSIÓ PaRaL LELa

DEu OPORTuNITaTS
    DE NEGOCI
    PER a LES
 EMPRESES BIOTEC      Sessió que analitza el desenvolupament i estat actual del
              sector biotecnològic a nivell mundial, fent especial èmfasi                    Sr Josep Maria Echarri i Torres,      Dr. fermín Goytisolo,
              en el canvi de cicle que es desprèn de les dades del sector els                  director general i conseller delegat    soci-consultor de Metas Biotech.
                                                               d’Inveready.
              darrers anys, i de l’opinió dels experts en la matèria.
                Aquest canvi de cicle genera reptes i oportunitats per al                   És soci fundador d’Inveready i màxim    Fermín Goytisolo és Ph.D en bioquí-
              sector biotecnològic català, que disposa d’unes restriccions                   accionista a nivell privat. Considerat   mica per la Universitat de Cambridge.
              importants però també d’unes capacitats específiques que                     com a un dels millors professionals en   Després de diversos anys de treballar
              permeten encarar amb optimisme una nova etapa. La guia ana-                    el camp de la promoció d’empreses     en investigació, a principis del 2002
                                                               de base tecnològica, va impulsar      es va incorporar a Najeti Capital com
              litza l’estoc de coneixement acadèmic i industrial català, l’estat                el primer programa integrat per al     a Director en Biotecnologia. En Najeti
              de l’art actual en els diferents subsectors que composen el                    foment de la creació d’empreses de     participava en l’avaluació, negocia-
              sector, la capacitat financera del capital local, així com els                  base tecnològica desenvolupat per     ció i seguiment de les empreses par-
              casos d’èxit i la presència d’empreses tractores a Catalunya,                   una administració pública espanyola.    ticipades. Durant aquest període,
                                                                 Prèviament a Inveready, Echarri ha   Najeti va invertir en cinc companyies
              amb l’objectiu identificar oportunitats de negoci concretes en                                        (Agrenvec, Biotools, Crystax, Genetics
                                                               estat director Financer i de Desen-
              aquest sector a Catalunya.                                    volupament de Negoci de l’empresa     Company i Oryzon) i Fermín Goytisolo
                                                               biotecnològica Oryzon Genomics, SA,    va representar a Najeti en dos consells
                                                               companyia en què també és soci-fun-    d’administració (Agrenvec i Oryzon).
                                                               dador, conseller i un dels seus màxims   Durant aquesta època Goytisolo va es-
              PaTI CaSa LLOTJa                                         accionistes. A més, fruit de la seva ac-  tudiar un MBA en l’Institut d’Empresa.
              Àrea de networking,                                        tivitat com a Business Angel al llarg     Al 2004, es va incorporar a Esteve
              exposició de pòsters i serveis                                  d’aquests últims anys, participa i és   com a Licensing Manager en el
              de catering durant el descans                                   membre del consell d’administració     Departament de Desenvolupament
              de les sessions.                                         en diverses empreses de base        de Negoci, on va estar fins a finals
                                                               tecnològica.                del 2008. Per una part va ser el re-
              El pati és d’estil neoclàs-                                      En particular, Josep Maria Echarri   presentant de desenvolupament de
              sic, de planta quadrada                                      és membre del consell d’adminis-      negoci en tots els equips de projecte
              amb tres obertures a cada                                     tració d’Orizon Genomics SA, Scytl     de productes en desenvolupament
              ala. En els angles del pati                                    Secure Electronic Voting SA, Aleria    i per altra part va ser el responsable
              hi ha quatre fornícules                                      Biodevices SL, Sepmag Technolo-      de la presentació de les oportunitats
              amb unes escultures                                        gies SL, Proretina Therapeutics SL,    donades a les grans multinacionals
              que representen els quatre                                    Nano-scale Biomagnetics SL, Mas-      farmacèutiques. Durant aquesta
              continents. El pati està                                     Movil Telecom 3.0 SA, Palo Biofarma    època es van realitzar 5 due diligen-
              envoltat d’una galeria                                      SL i Qustodian Trust SL, entre d’altres.  ces amb empreses farmacèutiques de
              porticada. I allà hi ha                                        Llicenciat en Economia i en Cièn-   primer nivell. Al 2008 es va incorporar
              l’escala d’honor.                                         cies Actuarials i Financeres per la UB   a Metas Biotech com a soci.
                                                               Màster en Direcció Econòmic-Finan-
                                                               cera per ESADE Business School.
12  TAULES RODONES  TAULES RODONES  12
           AMBAIXADORA
           DE LA BIOREGIÓ
           2010
    FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
34                                      AMBAiXADOR DE LA BiOREGiÓ 2010  AMBAiXADOR DE LA BiOREGiÓ 2010                                          35
   17.00h - 17.30h

 aMBaIxaDORa
                                                                             Dra. Alicia Granados,
                                                                             Ambaixadora de la BioRegió 2010.


DE La BIOREGIÓ                                                                      La doctora Alícia Granados és inves-
                                                                             tigadora clínica especialitzada en
                                                                                                   De 2000 a 2003 va ser presiden-
                                                                                                   ta i directora general de l’Institut

     2010                                                                      malalties respiratòries i ha estat pro-  Català de la Salut. Ha estat també
                                                                             fessora de medicina a l’UB durant més   assessora de polítiques de salut per
            Biocat va instaurar al 2009 el títol d’Ambaixador de la BioRegió, en reconeixe-                          d’11 anys. Al llarg de la seva dilatada  a diverses agències de les Nacions
            ment a una personalitat rellevant de l’àmbit científic, financer, polític o social                         carrera ha ocupat diversos càrrecs de   Unides (Organització Mundial de la
            que s’ha distingit per l’impuls de la biotecnologia a Catalunya i pel suport a la                         responsabilitat tant al sector públic   Salut, Organització Panamericana
            BioRegió catalana a nivell nacional o internacional.                                        com a l’empresa privada. La doctora    de la Salut, Banc Mundial), i líder de la
              Aquest any, el reconeixement ha recaigut en la figura de la Dra. Alicia Grana-                         Granados és una especialista recone-    Xarxa Europea de Proves de la Salut
            dos, investigadora, empresària i amb una llarga trajectòria en càrrecs públics de                         guda internacionalment en l’àmbit de    de l’OMS.
                                                                             l’avaluació de tecnologies sanitàries     Des de 2006 fins a l’agost de
            responsabilitat en l’àmbit de l’avaluació de tecnologies mèdiques i de les políti-
                                                                             i en el disseny de polítiques de salut   2010 ha treballat per a MSD (Merk
            ques de salut pública. Actualment està al capdavant de la seva pròpia empresa,
                                                                             púbiques.                 Sharp & Dome) com a responsable
            MASdit, és la vicepresidenta de l’ACUP (Associació Catalana d’Universistats Pú-                            Alícia Granados té més de 19 anys   d’avaluació de tecnologies i accés
            bliques), és membre del Patronat del PRUAB (Parc de Recerca de la Universitat                           d’experiència en avaluació de tecno-    als mercats. També ha estat la di-
            Autònoma de Barcelona) i presidenta del Consell Social UAB.                                    logies sanitàries, desenvolupament     rectora de Responsabilitat Social
              Biocat valora especialment, en la figura de la doctora Alícia Granados, la seva                        d’estratègies, mètodes, ensenyament,    Corporativa de la companyia, el que la
            llarga experiència en gestió i avaluació de polítiques i tecnologies sanitàries, tant                       pràctiques i aplicació. Va ser respon-   va portar a presidir Forètica, fòrum per
            en l’àmbit públic —de l’educació a la definició i implementació de polítiques—                           sable de la creació i primera directora  a l’avaluació de la gestió ètica de les
            com en el privat, que li dóna una visió de 360 graus de les necessitats i reptes                          de l’Agència d’Informació, Avaluació    companyies i entitats de tot l’Estat.
            del sector. Això fa especialment valuoses la seva participació en instàncies as-                          i Qualitat en Salut (anteriorment       Alícia Granados va decidir fa uns
            sessores d’àmbit nacional i internacional i el seu consell com a especialista en                          Agència d’Avaluació de Tecnologia     mesos fundar la seva pròpia com-
                                                                             i Recerca Mèdiques) i va presidir la    panyia, MASdit, especialitzada en
            l’avaluació i gestió de sistemes de salut.
                                                                             International Society of Technology    l’assessorament a organitzacions pú-
              El compromís ètic de la doctora Granados, amb una visió exigent i integra-
                                                                             Assessment in Health Care (ISTAHC).    bliques i privades en els aspectes es-
            dora de la responsabilitat social d’empreses i entitats, és també un element                              També va ser impulsora de la crea-   tratègics i operatius relacionats amb
            de pes per valorar la seva aportació al creixement i impuls de la BioRegió de                           ció de l’entitat HTAi (Health Technology  l’avaluació de tecnologies sanitàries.
            Catalunya.                                                             Assestment Internacional) i membre
              La seva formació i experiència com a metge, investigadora clínica, assessora                          del HTAi Policy Forum. Fundadora
            de tecnologia de la salut, gerent de coneixement i talent i responsable de polí-            6. Nomenament        d’INHATA, la primera xarxa global
                                                               de l’Ambaixador
            tiques, li proporciona una visió àmplia dels sistemes d’atenció de salut a Europa           de la BioRegió       d’agències d’avaluació de tecnologies
            i a l’estranger, i una HTA internacional forta i política de xarxa. Ella creu que           i lliurament d’altres    mèdiques, la doctora Granados ha
            aquests components són vitals per entendre i fer front els reptes actuals del             reconeixements       estat també coordinadora europea i
            sector de la salut.                                          a l’edició 2009.      copresidenta d’Ulysses, el primer pro-
              Com a “Ambaixador de la BioRegió”, Biocat la convidarà a participar en una                           grama Màster Internacional en avalua-
                                                                             ció de tecnologies sanitàries.
            reunió anual amb els màxims representants del Govern català per tal de valorar
            la trajectòria de Catalunya en biotecnologia i biomedicina. Podrà formar part, un
            cop l’any, en delegacions internacionals que organitzi Biocat a esdeveniments
            rellevants del sector o en visites o reunions internacional de l’entitat. També,
            podrà assumir la representació de Biocat al més alt nivell, en òrgans directius o
            consultors d’institucions nacionals i internacionals.
              Granados s’uneix al Dr. Joan Massagué, director del Programa de Biologia i
            Genètica del Càncer del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) i
            director adjunt de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) que va ser
            distingit com a “Ambaixador de la BioRegió” l’any passat. Durant el mateix acte,
            també es va lliurar un guardó de reconeixement a la trajectòria al Dr. Màrius
            Rubiralta, secretari general d’Universitats del Ministeri d’Educació, per haver es-
            tat una figura clau en el naixement de la BioRegió de Catalunya des de la seva
            anterior responsabilitat com a director del Parc Científic de Barcelona i rector
            de la UB.                                                                           6
                                                FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
ÀREA
D’EXPOSICIÓ
38                               ÀREA D’EXPOSiciÓ  ÀREA D’EXPOSiciÓ                              39
   ExPOSICIÓ                                   EMPRESES             ENTITaTS DE RECERCa
   DE PòSTERS                                   BIOTECNOLòGIquES,         I INfRaESTRuCTuRES
         58 empreses i institucions del sector han volgut
         col·laborar amb el Fòrum Biocat a través de la
         presentació d’un pòster corporatiu. Aquests s’exposen a
                                          faRMaCÈuTIquES          CENTRE DE RECERCA EN SANITAT
                                                             ANIMAL (CRESA)

                                          I TECNOLOGIES
                                                           CENTRE DE VISIO PER COMPUTADOR
                                                           CERETOX
         la sala de conferències principal, on es desenvolupen les                      CIBER-BBN
         sessions, i al pati de Casa Llotja de Mar, zona de descans
         i networking durant els breaks del programa.           MÈDIquES             CONSORCI BIOPOL’H
                                                           CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
                                                           FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
           La visibilitat de les entitats col·laboradores està      ABBCN               FUNDACIÓ PARC TAULÍ
         present no només en aquest espai d’exposició, que         AB-BIOTICS            FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL
                                                           FUNDACIO PRIVADA ASCAMM
         està obert al públic durant tot el dia, sinó també en       ADVANCELL
                                                           GRIB-IMIM
                                          AGÈNCIA D’INFORMACIÓ, AVALUACIÓ
         la documentació que es lliura als assistents, així com       I QUALITAT EN SALUT (AIAQS)   IDEC-UNIVERSITAT POMPEU FABRA
         a través dels canals de comunicació que Biocat utilitza      AMGEN               INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA
                                          ARCHIVEL FARMA S.L.        INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
         per fer difusió de la jornada (mitjans de comunicació,      BCN PEPTIDES S.A.         INSTITUT DE QUIMICA AVANÇADA
         web, butlletí electrònic, etc.).                 DELTALAB               DE CATALUNYA-CSIC
                                          DR. HEALTHCARE          INSTITUT DE RECERCA DE L’HSCSP
           Agraïm a totes les entitats que han col·laborat la                       INSTITUT D’INVESTIGACIÓ GERMANS
                                          FENIN
         seva participació i implicació en el bon desenvolupament     GENIUL               TRIAS I PUJOL
         d’aquesta edició del Fórum Biocat                 GENMED              IRB BARCELONA
                                          GRIFOLS ENGINEERING S.A.     PARC DE L’ALBA
                                          NLAB DRUG DELIVERY        PARC DE RECERCA BIOMÉDICA DE BARCELONA
                                          ORYZON              PCB (PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA)
                                          VCN BIOSCIENCES          PLATAFORMA DE NANOTECNOLOGIA-PARC
                                                             CIENTÍFIC DE BARCELONA
                        7 La Sala
                        .                                   RED NACIONAL DE BIOESTADÍSTICA.
                                                             NODO CATALUNYA-BIO
                        contractacions
                                                           SINTEFARMA
                        i el Pati de Casa
                        LLotja són les
                        dues àrees
                        d’exposició dels
                        pòsters presentats          SERvEIS I ENTITaTS
                                          DE SuPORT
                        per les entitats.

                      7
                                          ADDVANTE
                                          AJUNTAMENT DE SANT BOI
                                           DE LLOBREGAT
                                          ANTARES CONSULTING
                                          AUREN
                                          BARCELONA ACTIVA
                                          BARDEHLE PAGENBERG
                                          BIO-MT
                                          EMTE CLEANROOM TECHNOLOGY
                                          FAURA-CASAS AUDITORS
                                          LIMGLOBAL
                                          OFICINA PONTI
                                          PROPI, S.L.
                                          SALUTIS RESEARCH
                                          SYNAPSE RESEARCH MANAGEMENT
                                           PARTNERS
                                          TOPPING MEDICAL RESEARCH
                                          TRIAL FORM SUPPORT
                                          XARXA BIONANOMED
                                  FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
40                  ÀREA D’EXPOSiciÓ  ÀREA D’EXPOSiciÓ              41
   EMPRESES
   BIOTECNOLòGIquES,                           AMGEN


   faRMaCÈuTquES                             www.amgen.com
                                      jesteban@amgen.com

   I TECNOLOGIES MÈDIquES

   ABBcN                                 ARcHiVEL fARMA S.L.
   www.antibodybcn.com                          www.archivelfarma.com
   monica.jara@antibodybcn.com                      orue@archivelfarma.com
   AB-BiOTicS                              BcN PEPTiDES S.A.
   www.ab-biotics.com                          www.bcnpeptides.com
   pelaez@ab-biotics.com                         jpiro@bcnpeptides.com
   ADVANcELL                               DELTALAB
   www.advancell.net                           www.deltalab.es
   sandra.r@advancell.net                        marketing@deltalab.es
   AGèNciA D’iNfORMAciÓ, AVALUAciÓ                    DR. HEALTHcARE
   I QUALITAT EN SALUT (AIAQS)
                                      www.dr-healthcare.com
   www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/               info@dr-healthcare.com
   html/ca/Du8/index.html
   aparada@aatrm.catsalut.catl
                    FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
42                  ÀREA D’EXPOSiciÓ  ÀREA D’EXPOSiciÓ                 43
   fENiN                                 ORYZON
   www.fenin.es                             www.oryzon.com
   s.martin@fenin.es                           mpalicio@oryzon.com
   GENiUL                                VcN BiOSciENcES
   www.iul-inst.com                           www.vcnbiosciences.com
   miquel@iul-inst.com                          mcascallo@vcnbiosciences.com
   GEMMED
   www.gem-med.com
   ecostabella@gem-med.com
   GRifOLS ENGiNEERiNG S.A.
   www.grifolsengineering.com
   marielaure.belien@grifols.com
   NLAB DRUG DELiVERY
   www.nlabbioscience.com
   quique@nlabbioscience.com
                    FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
44                  ÀREA D’EXPOSiciÓ  ÀREA D’EXPOSiciÓ                    45
   SERvEIS I ENTITaTS
   DE SuPORT                               BARcELONA AcTiVA
                                      www.barcelonactiva.cat
                                      rosa.surinyach@barcelonactiva.cat
   ADDVANTE                               BARDEHLE PAGENBERG
   www.addvante.com                           www.bardehle.es
   cdeaza@addvante.com                          michalek@bardehle.es
   AJUNTAMENT DE SANT BOi                        BiO-MT
   DE LLOBREGAT
                                      www.bio-mt.com
   www.santboi.cat                            bmuria@bio-mt.com
   masancho@santboi.cat
   ANTARES cONSULTiNG                          BiONANOMED cATALUNYA
   www.antares-consulting.com                      info@bionanomedcat.org
   aarias@antares-consulting.com
   AUREN                                 EMTE cLEANROOM TEcHNOLOGY
   www.auren.es                             www.emtecleanroom.com
   cristina.adam@bcn.auren.es                      pilar.martin@emtecleanroom.com
                    FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
46                    ÀREA D’EXPOSiciÓ  ÀREA D’EXPOSiciÓ                     47
   fAURA-cASAS AUDiTORS                           SYNAPSE RESEARcH MANAGEMENT PART-
                                        NERS
   www.faura-casas.com
   sfaura@faura-casas.com                          www.synapse-managers.com
                                        emolero@synapsemanagers.com
   LiMGLOBAL                                 TOPPiNG MEDicAL RESEARcH
   www.limglobal.com                             www.topping.es
                                        aruiz@topping.es
   limglobal@limglobal.com
   OficiNA PONTi                               TRiAL fORM SUPPORT
   www.oficinaponti.com                           www.trialformsupport.com
   jmpujals@oficinaponti.com                         montse.barcelo@trialformsupport.com
   PROPi, S.L.
   www.porpi.es
   barcelona@propi.es
   SALUTiS RESEARcH
   www.salutis-research.com
   sergi.rivera@salutis-research.com
                      FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
48                   ÀREA D’EXPOSiciÓ  ÀREA D’EXPOSiciÓ                  49
   ENTITaTS
   DE RECERCa                                cONSORci BiOPOL’H


   I INfRaESTRuCTuRES                            www.biopol.cat
                                       direcciogeneral@biopol.cat
   cENTRE DE REcERcA EN SANiTAT                       cONSORci SANiTARi DE TERRASSA
   ANIMAL (CRESA)
                                       www.cst.cat
   www.cresa.es                               emedarde@cst.cat
   elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat
   cENTRE DE ViSiO PER cOMPUTADOR                      fUNDAciÓ BOScH i GiMPERA
   www.cvc.uab.es                              www.fbg.ub.es
   amgarcia@cvc.uab.es                           cugia@fbg.ub.es
   cERETOX                                 fUNDAciÓ PARc TAULÍ
   www.pcb.ub.es/homepcb/live/en/p2260.asp                 www.tauli.cat
   acoloma@pcb.ub.cat                            lfeghali@tauli.cat
   ciBER-BBN                                FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL
   www.ciber-bbn.es                             www.alzheimerinternacional.org
   iortega@ciber-bbn.es                           mescriva@intalz.org
                      FÒRUM BIOCAT  FÒRUM BIOCAT
Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010
Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010
Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010

More Related Content

Viewers also liked

Интернет и игры, iForum 2010
Интернет и игры, iForum 2010Интернет и игры, iForum 2010
Интернет и игры, iForum 2010Taras Tarasov
 
Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...
Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...
Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Estrenos De Cine
Estrenos De CineEstrenos De Cine
Estrenos De Cineguest9af12e
 
Animation And Cryo Biology
Animation And Cryo BiologyAnimation And Cryo Biology
Animation And Cryo BiologyKeith Schilling
 
My Biography
My BiographyMy Biography
My Biographymickstout
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Catarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancer
Catarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancerCatarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancer
Catarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancerBiocat, BioRegion of Catalonia
 
Edu 5818 tugasan 1 instructional supervision
Edu 5818 tugasan 1 instructional supervisionEdu 5818 tugasan 1 instructional supervision
Edu 5818 tugasan 1 instructional supervisionIndra Maniam
 
Make me beat
Make me beatMake me beat
Make me beatMei Ping
 
Social Media Marketing -I Michal Geva
Social Media Marketing -I Michal GevaSocial Media Marketing -I Michal Geva
Social Media Marketing -I Michal GevaMichal Geva
 
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovationLekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovationBiocat, BioRegion of Catalonia
 
Top 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPL
Top 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPLTop 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPL
Top 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPLipl2: Information You Can Trust
 
L'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume Solà
L'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume SolàL'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume Solà
L'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume SolàBiocat, BioRegion of Catalonia
 

Viewers also liked (20)

Mock exam animals
Mock exam animalsMock exam animals
Mock exam animals
 
Интернет и игры, iForum 2010
Интернет и игры, iForum 2010Интернет и игры, iForum 2010
Интернет и игры, iForum 2010
 
Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...
Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...
Reptes en la incorporació de nous biomaterials a dispositius mèdics / Neos Su...
 
Estrenos De Cine
Estrenos De CineEstrenos De Cine
Estrenos De Cine
 
People
PeoplePeople
People
 
Animation And Cryo Biology
Animation And Cryo BiologyAnimation And Cryo Biology
Animation And Cryo Biology
 
My Biography
My BiographyMy Biography
My Biography
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
 
Catarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancer
Catarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancerCatarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancer
Catarina Duarte / Design of nutraceuticals targeting cancer
 
Animals
AnimalsAnimals
Animals
 
Edu 5818 tugasan 1 instructional supervision
Edu 5818 tugasan 1 instructional supervisionEdu 5818 tugasan 1 instructional supervision
Edu 5818 tugasan 1 instructional supervision
 
Make me beat
Make me beatMake me beat
Make me beat
 
Social Media Marketing -I Michal Geva
Social Media Marketing -I Michal GevaSocial Media Marketing -I Michal Geva
Social Media Marketing -I Michal Geva
 
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovationLekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
 
Top 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPL
Top 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPLTop 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPL
Top 10 Pitfalls when Answering Reference Questions for the IPL
 
L'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume Solà
L'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume SolàL'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume Solà
L'estratègia d'innovació d'una gran empresa / Gallina Blanca Star, Jaume Solà
 
MEET mel
MEET melMEET mel
MEET mel
 
2011 Biocat Report (Executive Summary)
2011 Biocat Report (Executive Summary)2011 Biocat Report (Executive Summary)
2011 Biocat Report (Executive Summary)
 
Websdinamicas
WebsdinamicasWebsdinamicas
Websdinamicas
 
MEET sue
 MEET sue MEET sue
MEET sue
 

Similar to Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010

Informe sectorial biotecnología
Informe sectorial biotecnologíaInforme sectorial biotecnología
Informe sectorial biotecnologíaÓscar Miranda
 
Informe de la BioRegió de Catalunya 2022
Informe de la BioRegió de Catalunya 2022Informe de la BioRegió de Catalunya 2022
Informe de la BioRegió de Catalunya 2022BiocatBioRegideCatal
 
M gonzález innov_enginybiomèd_131011
M gonzález innov_enginybiomèd_131011M gonzález innov_enginybiomèd_131011
M gonzález innov_enginybiomèd_131011bcntalks
 
El sector de la biotecnologia a Barcelona
El sector de la biotecnologia a BarcelonaEl sector de la biotecnologia a Barcelona
El sector de la biotecnologia a BarcelonaBarcelona Business
 
I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològica
I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base TecnològicaI Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològica
I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològicaxrbiotech
 
Quimics digital-1
Quimics digital-1Quimics digital-1
Quimics digital-1SINERGIES
 
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansReimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansToni Merino
 
Universitat - Barcelona - Empresa
Universitat - Barcelona - EmpresaUniversitat - Barcelona - Empresa
Universitat - Barcelona - EmpresaBarcelona Business
 
Parc empres 141111
Parc empres 141111Parc empres 141111
Parc empres 141111bcntalks
 

Similar to Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010 (20)

Biocat - Memòria d'activitats 2009
Biocat - Memòria d'activitats 2009Biocat - Memòria d'activitats 2009
Biocat - Memòria d'activitats 2009
 
Informe sectorial biotecnología
Informe sectorial biotecnologíaInforme sectorial biotecnología
Informe sectorial biotecnología
 
Informe de la BioRegió de Catalunya 2022
Informe de la BioRegió de Catalunya 2022Informe de la BioRegió de Catalunya 2022
Informe de la BioRegió de Catalunya 2022
 
Presentacio Informe Biocat 2011
Presentacio Informe Biocat 2011Presentacio Informe Biocat 2011
Presentacio Informe Biocat 2011
 
M gonzález innov_enginybiomèd_131011
M gonzález innov_enginybiomèd_131011M gonzález innov_enginybiomèd_131011
M gonzález innov_enginybiomèd_131011
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
Programa i Llibre de Ponències Fòrum Biocat 2011
Programa i Llibre de Ponències Fòrum Biocat 2011 Programa i Llibre de Ponències Fòrum Biocat 2011
Programa i Llibre de Ponències Fòrum Biocat 2011
 
El sector de la biotecnologia a Barcelona
El sector de la biotecnologia a BarcelonaEl sector de la biotecnologia a Barcelona
El sector de la biotecnologia a Barcelona
 
I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològica
I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base TecnològicaI Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològica
I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològica
 
Quimics digital-1
Quimics digital-1Quimics digital-1
Quimics digital-1
 
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansReimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
 
Les ciències òmiques a Catalunya
Les ciències òmiques a CatalunyaLes ciències òmiques a Catalunya
Les ciències òmiques a Catalunya
 
Les ciències de la vida a Catalunya
Les ciències de la vida a CatalunyaLes ciències de la vida a Catalunya
Les ciències de la vida a Catalunya
 
PCB (català)
PCB (català)PCB (català)
PCB (català)
 
Les ciències de la vida i de la salut a Catalunya 2020
Les ciències de la vida i de la salut a Catalunya 2020Les ciències de la vida i de la salut a Catalunya 2020
Les ciències de la vida i de la salut a Catalunya 2020
 
FENIN. eSalut UE
FENIN. eSalut UEFENIN. eSalut UE
FENIN. eSalut UE
 
Catàleg d'empreses 2016
Catàleg d'empreses 2016Catàleg d'empreses 2016
Catàleg d'empreses 2016
 
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
 
Universitat - Barcelona - Empresa
Universitat - Barcelona - EmpresaUniversitat - Barcelona - Empresa
Universitat - Barcelona - Empresa
 
Parc empres 141111
Parc empres 141111Parc empres 141111
Parc empres 141111
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia

Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Biocat, BioRegion of Catalonia
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLERBiocat, BioRegion of Catalonia
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRIBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYATBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELLBiocat, BioRegion of Catalonia
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia (20)

Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020
 
Biocat presentation
Biocat presentationBiocat presentation
Biocat presentation
 
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
 
Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019
 
Biocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 PresentationBiocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 Presentation
 
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
 
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH BarcelonaEIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
 
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH BarcelonaCIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
 
CRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona PresentationCRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona Presentation
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
 
Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
 
The BioRegion of Catalonia at BIO 2015
The BioRegion of Catalonia at BIO 2015The BioRegion of Catalonia at BIO 2015
The BioRegion of Catalonia at BIO 2015
 
Fernando Conesa / Initiative RedTransfer
Fernando Conesa / Initiative RedTransferFernando Conesa / Initiative RedTransfer
Fernando Conesa / Initiative RedTransfer
 

Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010

 • 1. LLIBRE DE PONÈNCIES CONfERÈNCIES TauLES RODONES ExPOSICIÓ NETWORKING PREMI BIOEMPRENEDOR xxI aMBaIxaDORa BIOREGIÓ Organitza: Amb la col.laboració de:
 • 3. 12 TAULES RODONES TAULES RODONES 12 ÍNDEX 05 BENvINGuDa I PRESENTaCIÓ 07 CONfERÈNCIa 08 GaRaNTINT uN fuTuR BRILLaNT PER a La INDúSTRIa BIOTECNOLòGICa 11 TauLES RODONES 12 BIOTECNOLOGIa, aLIMENTaCIÓ I SaLuT: RESPOSTES aL NOu PaRaDIGMa DE La SaNITaT PúBLICa 16 TECNOLOGIES MÈDIquES: COMPRa PúBLICa I INNOvaCIÓ 20 MERCaTS EMERGENTS: L’ÍNDIa I La xINa 25 PREMI BIOEMPRENEDORxxI 29 PRESENTaCIÓ - COL LOquI 30 DEu OPORTuNITaTS DE NEGOCI PER a LES EMPRESES BIOTEC 33 NOMENaMENT DE L’aMBaIxaDORa DE La BIOREGIÓ 37 ÀREa D’ExPOSICIÓ 38 ExPOSICIÓ DE PòSTERS 40 EMPRESES BIOTECNOLòGIquES, faRMaCÈuTIquES I TECNOLOGIES MÈDIquES 44 SERvEIS I ENTITaTS DE SuPORT 48 ENTITaTS DE RECERCa I INfRaESTRuCTuRES 54 aGRaïMENTS I COL LaBORaDORS FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 4. BENvINGuDa I PRESENTaCIÓ CONNECTa, fEM fuTuR Un any més, els representants de més de 900 entitats de la BioRegió de Catalunya —empreses, centres i instituts de recerca, universitats, hospitals, organismes dels diversos nivells de l’Administració— han es- tat convocats a una jornada que vol propiciar l’encontre i el coneixe- ment, però també la reflexió conjunta sobre els grans reptes que hem d’enfrontar com a sector. Ens acull, de nou, la Casa Llotja de Mar, gràcies a la col·laboració de la Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona, entitat compromesa amb els objectius d’un sector que és reconegut internacionalment com un motor de canvi social i empresarial, que ens ha de portar cap a una nova economia basada en el coneixement. Per això ens apleguem sota l’eslogan Connecta. Fem futur, perquè el Fòrum Biocat és un espai de trobada i connexió —de networking— entre els agents del sector i, alhora una manifestació de la força de la xarxa que anem construint dia a dia. Una jornada per retrobar-nos i fer nous contactes, un esdeveniment per reconèixer-nos com a clúster. Però, so- bretot, també, per poder debatre junts els reptes i les oportunitats de futur. El sector de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdi- ques és un sector de futur. Aquest és el missatge clau de la conferència central del Fòrum, que aportarà algunes idees i estratègies clau per a l’èxit de l’empresa biotec. És un sector d’oportunitats, com les que obren el creixent interès mèdic, social i de mercat sobre la interacció entre alimentació i salut, tema d’una de les taules rodones del Fòrum. Oportunitats com les que ofereix la compra pública per a la innovació en l’àmbit de les tecnologies mèdiques i mercats emergents, com l’Índia i la Xina, que es tractaran a les altres dues taules. Oportunitats com les que identifica per a les biotec que comencen l’informe promogut per Barcelona Activa i que presentem en una sessió paral·lela. Parlem de futur, però és important reconèixer la feina feta. Per això ens agrada acollir de nou el lliurament del premi BioEmprenedorXXI, però sobretot lliurar el títol d’Ambaixadora de la BioRegió, a la doctora Alícia Granados, en reconeixement a la seva valuosa aportació al desen- volupament de la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya.
 • 5. CONFERÈNCIA Garantint un futur brillant per a la indústria biotecnolòGica
 • 6. 8 cONfERèNciA cONfERèNciA 9 10.00h - 11.00h GaRaNTINT uN fuTuR BRILLaNT 1. Assistents a les conferències del Fòrum 2009, a la Sala dels Cònsols. PER a La INDúSTRIa 1 BIOTECNOLòGICa DIEGO MIRaLLES Amb independència de la seva mida, dels seus recursos i de la seva història, l’empresa biotec ha de competir en un mercat global on esdevé clau la gestió del coneixement i la capacitat per anticipar les necessitats del mercat i aconseguir que capital i recer- ca facin junts el camí cap als futurs resultats. A la complexitat d’un mercat de llarg recorre- SaLÓ DELS CòNSOLS gut, s’afegeix una crisi que des del 2008 ha Al principi del segle XXI esdevé fet més difícil accedir al finançament que les la seu de les institucions empreses necessiten per dur endavant pro- d’ensenyament de la Junta de jectes de recerca que poden tardar més de 10 Comerç, que, amb l’objectiu anys a posar un nou producte al mercat. d’aprofitar l’espai, subdivideixen A casa nostra, el sector biotec té una his- aquest saló en diverses sales. tòria molt curta —de menys de 10 anys— i A partir de 1849 va ser la seu la majoria d’empreses són de reduïdes di- de l’Acadèmia de Belles Arts, mensions i es troben en una fase de des- entitat encarregada d’impartir envolupament incipient. Per això és clau que l’ensenyament públic a Barcelona. disposin d’estratègies de desenvolupament L’any 1973, la Cambra de Comerç de negoci que puguin garantir el seu èxit de Barcelona va iniciar la remode- lació d’aquest espai. a mig i llarg termini. La indústria biotec s’enfronta a unes incer- teses considerables. En afers regulatoris, re- Dr. Diego Miralles, emborsament, capital risc i canvis en els sis- director del Centre de Recerca West temes sanitaris. Incerteses que condueixen a Coast i director de Healthcare Innovation uns reptes que ens obliguen a valorar quins de Johnson&Johnson. ajustaments són necessaris per tal que pu- guem continuar desenvolupant fàrmacs inno- Diego Miralles és actualment director del vadors. Per això, aquesta conferència donarà Centre de Recerca West Coast i director de Healtcare Innovation de Johnson&Johnson. pautes sobre com crear un entorn més efi- Durant la seva carrera ha dut a terme activi- cient per al capital, on les possibilitats d’èxit tats de recerca bàsica, així com posicions de siguin majors. desenvolupament clínic en diverses biotecs i farmacèutiques, contribuint a portar diversos fàrmacs a aprovació regulatòria, i liderant llocs de discovery i desenvolupament pre- liminar en diverses àrees terapèutiques. És líder del sector biotec en un dels principals centres d’innovació del món, San Diego. FÒRUM BIOCAT
 • 7. TAULES RODONES taula rodona 1 Biotecnologia, alimentació i salut: respostes al nou paradigma de la sanitat púBlica taula rodona 2 tecnologies mèdiques: compra púBlica i innovació taula rodona 3 mercats emergents: l’Índia i la Xina
 • 8. 12 TAULES RODONES TAULES RODONES 13 11.15h - 12.00h La TauLa BIOTECNOLOGIa, vOL CONTRaSTaR aLIMENTaCIÓ I SaLuT: DIvERSOS RESPOSTES aL NOu PuNTS DE vISTa PROGRaMa DE La SaNITaT PúBLICa Hi ha un consens general que els dos grans reptes que afron- ten els sistemes de salut pública a l’Europa del segle XXI són el DES DE La PERSPECTIva progressiu envelliment de la població i la sostenibilitat dels sis- MÈDICa temes sanitaris. Aquest entorn està propiciant un canvi de pa- Quines són les principals demandes terapèutiques i preventives radigma, que fa que l’eix de les polítiques públiques — i també que s’entan fent als aliments nutracèutics i funcionals? Està coberta aquesta demanda? l’atenció del mercat— es vagi desplaçant des de l’atenció als Estan els ciutadans informats / preparats per incorporar malalts i la recerca de noves i millors teràpies curatives cap a la aquesta idea de la prevenció des de l’alimentació? preservació de la salut dels pacients sans. L’alimentació esdevé així un component clau de les noves estratègies de salut pública, d’una banda a través de l’educació i el foment de pràctiques alimentàries saludables, de l’altra a DES DE La PERSPECTIva través de la modificació i el disseny d’aliments especialment DE La RECERCa Què s’està fent a casa nostra? orientats a ser una eina de preservació de la bona salut o un En quina posició es troba Catalunya respecte producte de propietats terapèutiques. Parlem dels aliments nu- a la recerca internacional? tracèutics i dels aliments funcionals, en la producció dels quals Reptes de futur? la biotecnologia juga un paper clau i que obren a les empreses del sector un mercat d’enormes dimensions. DES DE L’EMPRESa Diferències (avantatges i inconvenients) entre produir nutracèutics i funcionals, en termes de recerca i de mercat? Hi ha prou connexió entre recerca bàsica i empresa? MODERaDORa Quina perspectiva de mercat hi ha (nacional i internacional)? Hi ha prou suport de l’Administració (qüestions fiscals, Dra. Marta Príncep, financeres i regulatòries)? directora d’Innovació de Biocat. Marta Príncep és actualment Directora Posteriorment, l’any 2000, va ocupar la d’Innovació de Biocat, l’organització que responsabilitat de la unitat de Farma- dinamitza i promou la biotecnologia i la cologia de Seguritat del sistema Nerviós DES DEL MERCaT biomedicina a Catalunya, i a la qual es Àrea de Desenvolupament. L’última La presència d’aliments funcionals en les fires especialitzades va incorporar al febrer de 2008, inicial- etapa de la seva trajectòria professio- no ha parat de créixer. ment com a Directora de Projectes. nal en el Grupo Ferrer la va desenvo- Entén el mercat el concepte d’aliment funcional? És doctora en Biologia per la Uni- lupar del 2002 fins al gener del 2008 Proximitat/distància entre la gran empresa alimentaria versitat de Barcelona. Ha participat en com a responsable del Departament i les empreses biotec? diferents docències en Màsters, en di- de Farmacologia Sistema Nerviós Àrea Hi ha camins de col·laboració per explorar? verses publicacions, ha contribuït en de Descobriment, on dirigia la recerca congressos i ha format part de steering en noves dianes i fàrmacs i era project committees de varis projectes. leader de projectes multidisciplinaris L’any 1991 es va incorporar en el tant interns de la companyia com de centre I+D+i del Grupo Ferrer, inicial- col·laboracions internacionals. ment com a tècnic sènior del Departa- ment de Farmacologia del Sistema Nerviós Central. FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 9. 14 TAULES RODONES TAULES RODONES 15 COMPONENTS DE La TauLa Dr. Enric canela, Dra. Magda Rafecas, Sr. Sergi Pumarola, Sra. Mònica Mateu, director del Departament de professora del Departament General Manager de BioGlane. Innovation Ecosystem Manager Bioquímica i Biologia Molecular de Nutrició i Bromatologia de Gallina Blanca. de la Universitat de Barcelona. de la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció d’Empreses (Pro- Llicenciat en Química (6/1972) i Doctora en Farmàcia i Professora del Llicenciat en Farmàcia amb Grau en grama MBA) per la universitat de SDA Doctor en Química (Bioquímica) per Departament de Nutrició i Broma- Fisiologia i Nutrició, té una Diplomatura Bocconi a Milà (Itàlia), compta amb un la UB (12/1976). Professor de la tologia de la Universitat de Barcelona, de Sanitat per l’ENS i també té un B.A. en Economia i Empresarials per la UB (1974). Catedràtic de Bioquímica imparteix docència en temes de MBA per ESADE. És Director General Universitat de Califòrnia, Los Ángeles. i Biologia Molecular de la UB Nutrició i Ciències del Aliments, amb i Co-fundador de Bioglane des de l’any Després de desenvolupar diver- (1991). Director del departament de un especial èmfasi en les relacions 2007, una empresa biotecnològica de sos càrrecs a l’Ajuntament de Sant Bioquímica i Biologia Molecular de la entre “Alimentació i Salut”. Barcelona que ha desenvolupat el co- Cugat, l’empresa HP i a la consultora UB (3/2007). Membre del Consell Actualment participa en diferents neixement al voltant de la Fagomine Deloitte, l’any 2009 es va incorporar de Govern de la UB (2008). Patró de Màsters de la UB, així com amb la un nou actiu nutricional present a la a Gallina Blanca Star com a Strategic la Fundació Bosch i Gimpera (2006). Universitat de València i la Renée dieta humana durant segles i que la Marketing Innovation Manager, on Fa recerca sobre Neurobiologia Descartes de París i en aquestes úl- seva obtenció per processos biotec- ha portat a terme la definició i imple- Molecular i Bioquímica Teòrica. Espe- times, participa, especialment, en nològics està demostrant ser una pro- mentació de l’estratègia d’innovació cialista en Bioquímica de la Nutrició el camp dels compostos bioactius, posta cost–efectiva per a la prevenció de l’empresa a nivell de totes les i en Política, Gestió i Finançament aliments funcionals i complements i control del sobrepès. unitats de negoci a nivell corpora- universitaris. Ha publicat més de alimentosos. La seva carrera professional prèvia tiu (Espanya, Itàlia, Rússia, Holanda, 150 articles científics de rellevància Treballa tant amb la indústria alimenta- ha estat vinculada principalment al Àfrica). També ha estat responsable internacional. ria com amb la industria farmacèutica, Grup Ferrer Internacional, on va exer- del model d’innovació intern i de de- Coordinador de la comissió de pròpia i de fora en la recerca, aplica- cir durant 14 anys funcions de res- finir una nova estratègia d’Innovació l’AQU sobre indicadors econòmics ció, avaluació i efectes sobre la salut ponsabilitat en el llançament de nous Oberta per a l’empresa per una sèrie universitaris (2002). Patró de l’ANECA d’ingredients bioactius i en el possi- productes i planificació corporativa de reptes claus de la innovació i amb 3 (2007). Membre de diferents socie- ble disseny tant d’aliments funcio- principalment dins l’Àrea Química. una implementació amb agents in- tats científiques i del Cercle per al nals, com complements alimentosos També ha treballat amb empreses vin- terns i externs. Coneixement. (nutraceùtics). culades a Laboratoris Esteve, SAFA i Recentment ha estat nomenada 2. conferències Ha ocupat diferents càrrecs de També assessora empreses i redac- diversos projectes d’emprenedoria. Innovation Ecosystem Manager. durant la jornada govern a la UB i a les seves fundacions. ta informes d’experts per a la Unió del Fòrum del 2009 Va ser vicepresident de la Societat Europea. Va ser vicepresidenta de al Saló de Cònsols. Catalana de Biologia (1991-95); pre- l’Observatori de Complements de sident del Cercle per al Coneixement l’Alimentació de la UB i va donar suport (2007-09); Coordinador de l’Oficina i orientació per a la creació del Centre 3. Acreditacions d’Estudis en Aliments Saludables al Pati de la Casa de Promoció de les Universitats de LLotja de Mar durant Catalunya del DURSI de la Generalitat (CREAS) Nodo-Alimentario de la l’edició del Fòrum de Catalunya (2002-03); membre, Regió de Valparaiso-Chile, amb els 2008. designat pel Senat, del Consell de quals participa en la recerca i ava- Coordinació Universitària, (2002-07); luació de nous ingredients bioactius. i membre de la Comissió Estatal per Imparteix conferències, especialment estudiar el finançament de les univer- en el marc del disseny, qualitat i eficà- sitats (2004-07) i relator de l’informe cia dels ingredients bioactius, les seves (2007). relacions amb la salut i el marc legal europeu a on s’han de circunscriure. 2 FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 10. 16 TAULES RODONES TAULES RODONES 17 12.15h - 13.00h TECNOLOGIES 4 MÈDIquES: COMPRa PúBLICa I INNOvaCIÓ La compra pública de tecnologies mèdiques es perfila com una eina clau per impulsar la innovació en l’àmbit de les La taula vol proveir un panorama tecnologies mèdiques, en paral·lel a la innovació que la pròpia de la situació actual de la compra atenció sanitària precisa per respondre d’una manera eficient pública per impulsar la innovació als requeriments de la societat. en el sector tec-med a Europa, El marc normatiu europeu i espanyol permet que l’Admi- Espanya i Catalunya, repassar les nistració pugui concertar contractes de compra de tecnolo- especificitats dels diferents ins- truments tècnics per promoure-la gies que encara no són al mercat mitjançant acords amb em- i recollir les expectatives i inquie- preses capaces de dur a terme l’R+D necessària. Aquesta tuds de les empreses a través dels ha estat una estratègia d’èxit a diversos països europeus i en representants del sector. alguns sectors, com l’aeronàutic, però encara poc utilitzada a casa nostra en el sector tec-med, malgrat el seu potencial. Són 4. Taula rodona de l’edició del claus en aquest àmbit qüestions com la gestió del risc o la de Fòrum 2009. la propietat intel·lectual dels nous productes desenvolupats. La UE, a través de programa Competitiveness and Innovation Framework (CIP), promou l’ús de la compra pú- blica i els partenariats públic-privats com una eina per fo- mentar la innovació. I el 7è Programa Marc per a la recerca i el Desenvolupament preveu que els fons europeus puguin adreçar-se als partenariats públic-privats per proporcionar serveis innovadors a la ciutadania. MODERaDORa Dra. Montserrat Vendrell, directora general de Biocat. Montserrat Vendrell (Barcelona, 1964) Des d’abril de 2007 és Directora ge- és doctora en Biologia (UB, 1991) neral de BIOCAT (www.biocat.cat), i compta amb més de deu anys l’organització que dinamitza i promou d’experiència en investigació en biome- la biotecnologia i la biomedicina a dicina i biotecnologia en diverses insti- Catalunya. Prèviament, Montserrat tucions internacionals de gran prestigi. Vendrell va estar vinculada al Parc És Màster en Comunicació Científica Científic de Barcelona, inicialment com (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, a Directora Científica (1997-2005) 1997) i ha cursat el Programa de i posteriorment com a Sotsdirectora Direcció General de l’IESE (PDG- general (2005-2007). L’any 2004 va 2007). Va formar part del Consell impulsar la creació del grup de treball Directiu de la Societat Catalana de format per representants d’empreses, Biologia entre 1996 y 2007. centres de recerca i administració que va desenvolupar el pla estratègic de la futura BioRegió de Catalunya: BIOCAT. FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 11. 18 TAULES RODONES TAULES RODONES 19 COMPONENTS DE La TauLa Sra. M. Josefa Montejo, Dr. Xavier Badia, Sr. Jordi Puig, Sra. Neus colet, Sr. Josep M. Marin, assessora de la Fundació COTEC. Health Economics & Outcomes director corporatiu de vendes cap de la Secretaria Tècnica director de projectes del Consorci Research, HEOR, de l’IMS. i màrqueting de Telstar. de la Junta Consultiva Sanitari de Terrassa. de Contractació Pública Administrativa de la Direcció General de Contractació Pública. Llicenciada en Ciències Físiques, es- Xavier Badia és Senior Principal of Jordi Puig és Enginyer Industrial Llicenciada en Dret per la Universitat Enginyer Superior de Telecomu- pecialitat d’electrònica, per la Univer- HEOR and Global General Manager en especialitat mecànica titulat per de Barcelona (1990). Pertany al nicacions per la UPC, Màster en sidad Complutense de Madrid, ha des- of the Center of Excellence on l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Cos d’Advocats de la Generalitat Direcció de Serviceis Integrats de envolupat la gran part de la seva vida Observational Studies en IMS Health. Industrials de Terrassa i ha comple- de Catalunya i està adscrita al Salud i Màster en Administració i professional en Telefónica sempre Compta amb una àmplia experièn- tat la seva formació amb un PDD de Departament d’Economia i Finances Direcció d’empreses (MBA) per en departaments relacionats amb la cia en Health Policy, Effectiveness, l’IESE i amb formació específica de des de l’any 1990. Màster en Dret ESADE. Ha desenvolupat la seva ca- R+D i la tecnologia, arribant a ocupar Cost-Effectiveness i Patient Reported l’àmbit tècnic i de gestió a Estats Units, Tributari i Financer per la Universitat rrera professional en l’àmbit sanitari el càrrec de directora de Gestió de la Outcomes. Suècia i Espanya. de Barcelona (1994); Màster en amb una experiència de més de 15 Tecnologia. El Dr. Badia ha treballat tant a ins- Al 1996 i després de finalitzar els Dret de Catalunya per la Universitat anys en la gestió d’hospitals tant pú- Des de 1999 és assessora de la titucions públiques com privades i és seus estudis, va entrar a formar part Autònoma de Barcelona (1995); blics com privats en l’àrea de compres Fundació Cotec i ha participat activa- membre de diversos advisory boards del departament Tècnic de Telstar, Màster en Direcció Pública (European i logística. És professor consultor en el ment en l’elaboració de moltes de les per a laboratoris i entitats públiques. S.A. Al 1997 és nomenat Director Master in Public Administration) Màster de Gestió executiva hospita- seves publicacions, entre les quals hi És Doctor en Medicina i Cirurgia de l’àrea de Qualitat dins la mateixa per ESADE Barcelona (2004) i lària de la UOC. destaca La compra pública de tecno- per la Universitat Autònoma de companyia, càrrec que desenvolupa Diplomada en Funció Gerencial en les Actualment és Director de Projec- logía innovadora en TIC. Barcelona i té un Màster en Salut durant tres anys. A l’any 2000 pren la Administracions Públiques, també per tes del Consorci Sanitari de Terrassa Ha estat avaluadora de projec- Pública i Economia de la Salut. S’ha responsabilitat de Servei Post Venta. ESADE Barcelona (2003). i anteriorment, entre d’altres, ha estat tes de R+D del Programa Marc, i és dedicat a la recerca i a activitats do- L’any 2003 es va responsabilitzar de Des del mes de juliol de 2005, és responsable de l’Àrea de logística coautora de l’informe finançat per la cents en cursos de postgrau sobre la creació del centre de producció de Cap de la Secretaria Tècnica de la de Marina Salut, S.A. (DKV Seguros Comissió Europea Public Procurem- preu i finançament, accés al mercat, la companyia a Shanghai -Telstar Far Junta Consultiva de Contractació – Hospital de Dènia), Subdirector ent for Research and Innovation. avaluació econòmica i investigació en East-, on va assumir la direcció com Administrativa de la Generalitat de de Gestió i Compres del Consorci resultats en salut. a General Manager fins a l’any 2006. Catalunya, òrgan en què ha estat vocal Sanitari de Terrassa, Director del Ha publicat més de 150 articles en Actualment és Director Corporatiu de en representació del Departament Servei Agregat de Contractacions revistes especialitzades i 6 llibres. És Vendes i Marketing de Telstar. d’Economia i Finances des de l’any del Consorci Hospitalari de Catalunya membre del Comitè Editorial de diver- 1997. (SACAC - CHC) i Subdirector de ses revistes mèdiques. Des del 1993, Colet col·labora Compres de l’Hospital Son Dureta. Ha presidit l’ISPOR 6th Annual amb l’Escola d’Administració Pública European Congress a Barcelona el (EAPC) i amb d’altres institucions 2003. És membre del grup EuroQol públiques i privades com ESADE, la i va ser membre del seu Comitè Diputació de Barcelona o les universi- Executiu. Recentment ha estat nome- tats públiques de Catalunya, impartint nat Programme Chair de l’ISPOR per cursos o seminaris en matèria de con- la seva reunió anual a Madrid el 2011. tractació pública i també com a ponent en jornades d’aquesta matèria. FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 12. 20 TAULES RODONES TAULES RODONES 21 16.00h - 16.45h ELS PaRTICIPaNTS a MERCaTS EMERGENTS: aquESTa TauLa L’ÍNDIa I La xINa Dins de les potències emergents, Índia i Xina semblen INTENTaRaN DONaR cridades a ser els mercats més importants en l’àmbit de la biotecnologia i les tecnologies mèdiques. D’una banda, RESPOSTa a LES hi ha la seva capacitat de producció en l’àmbit farmacèutic, que ha fet de l’Índia un dels primers productors mundials SEGüENTS PREGuNTES en genèrics i biosimilars i el mercat on els grans laborato- Quina és la situació de la biotec- nologia i les tecnologies mèdiques ris europeus i americans busquen socis per desenvolupar a Índia i Xina? Quina és la tipolo- part dels seus processos de producció; de l’altra banda, gia de les empreses locals hi ha el formidable increment que ha experimentat la pro- i nínxols de mercat no coberts? ducció científica de la Xina, especialment en àmbits com l’agrobiotecnologia, però també les perspectives que ofereix SaLa CONTRaCTaCIONS Què ofereixen els mercats aquest mercat de més de mil milions de persones i impara- Conferències de l’Índia i de la Xina a les empre- ble industrialització a les empreses de tecnologies mèdiques Taules Rodones ses farmacèutiques, biotecnolò- (extensió de la cobertura mèdica pública) i biotecnològiques oc- Àrea d’exposició de pòsters giques i de tecnologies mèdiques catalanes? Socis, clients, serveis, cidentals (biorremediació, biocombustibles, bioprocessos...). És la peça arquitectònica més inversors...? destacada de l’edifici, ja que es conserva des del període medieval. Dificultats per entrar en aquests És una gran sala de 14 metres mercats? d’alçada, amb 4 columnes i 6 arcs Què cal saber? Portes? que sostenen els forjats de fusta del pis superior. A les petxines dels arcs s’alternen els escuts del rei i de la ciutat, ja que van ser Pere III i el Consell de Cent els qui van impulsar la construcció de l’edifici. MODERaDOR Sr. Diego Guri, director del Centre d’Internacionalització Empresarial d’ACC1Ó. Diego Guri és director del Centre d’Interna- Anteriorment va ser el Director de l’Àrea cionalització Empresarial d’ACC1Ó des de Cooperació Internacional de COPCA. de setembre del 2007. ACC1Ó és un Abans d’aquest període va exercir les organisme adscrit al Departament seves activitats com a consultor en d’Innovació, Universitats i Empresa de el servei d’assessorament geogràfic la Generalitat de Catalunya, creat a l’Àrea d’Amèrica del COPCA i com arran de la fusió de CIDEM (Centre Analista de Mercat Adjunt a l’Oficina d’Innovació i Desenvolupament Empre- Comercial d’Espanya a Canadà. sarial) i COPCA (Consorci de Promoció Respecte a la formació acadèmica, Comercial de Catalunya) i que té com Diego Guri és llicenciat en Economia a principal objectiu donar suport a la i Relacions Internacionals. Així mateix competitivitat de l’empresa catalana compta amb un Postgrau en Economia i mitjançant el foment de la innovació i la Gestió de la hisenda local i autonòmica. internacionalització empresarial. ACC1Ó compta amb una xarxa de 35 oficines arreu del món. FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 13. 22 TAULES RODONES TAULES RODONES 23 COMPONENTS DE La TauLa Sr. Eugeni Bregolat, Sr. Amadeu Jensana Sra. Surbhi Sharma, Sra. M. cinta Lacasa, ambaixador d’Espanya a Andorra Director de Programes Econòmics Secretary General Interactive Pharmadose & China Pharma i ex-ambaixador a la Xina. i Cooperació de Casa Àsia. Technology Software and Media Initiatives Director d’ESTEVE. Association, Índia. Llicenciat en Dret, va ingressar a la Amadeu Jensana Tanehashi és Surbhi Santiago va començar la Llicenciada en Farmàcia per la carrera diplomàtica al 1971. Va ser Director de Programes Econòmics seva carrera professional com a em- Universitat de Barcelona, compta director general del Departament i Cooperació de Casa Àsia. També prenedora al 1995. En dos anys, va amb un MBA per ESADE i un PDP Internacional en els gabinets d’Adolfo és professor associat dins la vendre amb èxit el seu negoci per per IESE. En l’actualitat treballa per la Suárez i Leopoldo Calvo Sotelo (de Llicenciatura d’Estudis d’Àsia Oriental constituir una empresa consulto- companyia farmacèutica ESTEVE om 1978 a 1982). Ha estat ambaixador de la Universitat Pompeu Fabra i ra al 1997, Resource Management desenvolupa el càrrec de Pharmadose en Indonèsia, Canadà, Rússia i dues col·labora amb la Universitat Oberta Group, que atén les necessitats & China Pharma Iniatiatives Director i vegades, cas excepcional, a la Xina de Catalunya i l’Institut d’Alts Estudis d’internacionalització de les empreses forma part del Comitè Directiu. A més, (1987-1991 i de 1999-2003), i di- Universitaris. de tecnologies de la informació. és membre del Consell d’Administració rector polític (responsable de la co- Va treballar a Àsia per al Centre L’any 2001 va convertir el negoci de la companyia biotecnològica xinesa ordinació de la política exterior comú per al Desenvolupament Tecnològic en una organització sense ànim de Jiuyuan. amb els socis de la UE) al Ministeri Industrial (CDTI), i ha intervingut en lucre, per tal d’ampliar l’abast de Les seves responsabilitats impli- d’Afers Exteriors. En l’actualitat és am- l’estratègia d’expansió en el mercat l’organització per servir a moltes quen constants viatges arreu del món, baixador d’Espanya a Andorra. japonès, xinès i coreà de més de 200 Pimes més. ITSMA, l’organització principalment a la Unió Europea, EU, empreses espanyoles. Anteriorment, sense ànim de lucre, atén les necessi- Xina i la Índia i té una visió global sobre va treballar a l’empresa japonesa KAO tats de les petites i mitjanes empreses el desenvolupament empresarial, in- Corporation i en el bufet d’advocats en el mercat internacional i nacional. novació tecnològica i competitivitat EBAME. Ajuden les empreses internacionals a dels costos a escala global. accedir al mercat indi, a través d’ asso- ciacions i col·laboracions. Fa 3 anys, Surbhi va fundar Euro- India Research Centre per ajudar en les col·laboracions de R+D entre la Unió Europea i Índia. Ha participat en projectes finançats per la Unió Europea i té una vasta ex- periència en assistència als clients europeus per establir-se a l’Índia i perquè les Pimes de l’Índia puguin crear associacions i oficines a Europa. Surbhi Sharma és també Cònsol Honorari d’Espanya a Bangalore. FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 14. 12 TAULES RODONES TAULES RODONES 12 PREMI BIOEMPRENEDORXXI FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 15. 26 PREMi BiOEMPRENEDORXXi PREMi BiOEMPRENEDORXXi 27 13.15h - 14.00h 5. El fòrum 5 propicia un espai PREMI idoni de networking i interacció entre agents del sector. BIOEMPRENEDORxxI Per segon any consecutiu, el Fòrum Biocat acull el lliurament del Premi BioEmprenedorXXI, que reconeix el millor pla de creació d’empresa innovadora en el sector de ciències de la vida. Un dels principals reptes actuals en aquest àmbit és crear em- preses innovadores i amb visió de futur que facin arribar la recerca desenvolupada a les universitats, hospitals i centres de recerca al mercat. Amb aquesta finalitat, Biocat, juntament amb Barcelona Activa, “la Caixa”, la Cambra de Comerç de Barcelona i Genoma España promouen el programa BioEmprenedorXXI. Aquest programa pretén facilitar als participants la creació de la seva empresa mitjançant un conjunt d’activitats formatives i l’anàlisi de viabilitat de les idees de negoci. També reben un acom- panyament (mentoring) de persones rellevants del sector. El pro- grama finalitza amb una competició de plans de negoci davant d’un jurat format per representants de les entitats promotores i un consell assessor d’experts, que atorga un primer premi a la millor GuaNyaDOR iniciativa emprenedora i un reconeixement a les dues finalistes. A més, aquest programa incorpora accions complementàries per donar suport a la posada en marxa d’aquestes noves empreses Dotació econòmica mitjançant l’accés a fòrums internacionals. 20.000 euros. El Premi BioEmprenedorXXI consta d’un primer premi, dotat amb 20.000 euros i un conjunt d’actuacions dirigides a accelerar Accions de formació el creixement d’aquest projecte, com són cursos formatius d’alt Curs d’acceleració a la Universitat nivell en estratègia empresarial, presència en una fira internacio- de Cambridge. nal de referència del sector, participació en un pont tecnològic i d’innovació i sis mesos gratuïts en la incubadora d’empreses de Participació en accions de formació 1er fINaLISTa 2on fINaLISTa Barcelona Activa. estratègica empresarial. El reconeixement a les altres dues iniciatives consisteix en una Dotació econòmica Dotació econòmica Accions d’internacionalització dotació econòmica de 10.000 euros per al primer finalista i 5.000 Participació en una fira 10.000 euros. 10.000 euros. euros per al segon, així com accés a activitats formatives i de par- internacional de referència ticipació en congressos de referència del sector. Accions d’internacionalització Accions d’internacionalització del sector. Participació en una fira Participació en una fira Participació en un pont tecnològic internacional de referència internacional de referència i d’innovació. del sector. del sector. Accions de comunicació Participació en un pont tecnològic Participació en un pont tecnològic Reportatge a una i d’innovació. i d’innovació. publicació-monogràfic de referència. Accions de comunicació Accions de comunicació Reportatge a una Reportatge a una Accions d’incubació publicació-monogràfic publicació-monogràfic 6 mesos gratuïts per a la de referència. de referència. instal·lació a la Incubadora de Barcelona Activa. FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 16. 12 TAULES RODONES TAULES RODONES 12 PRESENTACIÓ COL LOQUI SESSIÓ PaRaL LELa DEu OPORTuNITaTS DE NEGOCI PER a LES EMPRESES BIOTEC FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 17. 30 PRESENTACIÓ - COL•LOQUI PRESENTACIÓ - COL•LOQUI 31 12.00h - 13.00h SESSIÓ PaRaL LELa DEu OPORTuNITaTS DE NEGOCI PER a LES EMPRESES BIOTEC Sessió que analitza el desenvolupament i estat actual del sector biotecnològic a nivell mundial, fent especial èmfasi Sr Josep Maria Echarri i Torres, Dr. fermín Goytisolo, en el canvi de cicle que es desprèn de les dades del sector els director general i conseller delegat soci-consultor de Metas Biotech. d’Inveready. darrers anys, i de l’opinió dels experts en la matèria. Aquest canvi de cicle genera reptes i oportunitats per al És soci fundador d’Inveready i màxim Fermín Goytisolo és Ph.D en bioquí- sector biotecnològic català, que disposa d’unes restriccions accionista a nivell privat. Considerat mica per la Universitat de Cambridge. importants però també d’unes capacitats específiques que com a un dels millors professionals en Després de diversos anys de treballar permeten encarar amb optimisme una nova etapa. La guia ana- el camp de la promoció d’empreses en investigació, a principis del 2002 de base tecnològica, va impulsar es va incorporar a Najeti Capital com litza l’estoc de coneixement acadèmic i industrial català, l’estat el primer programa integrat per al a Director en Biotecnologia. En Najeti de l’art actual en els diferents subsectors que composen el foment de la creació d’empreses de participava en l’avaluació, negocia- sector, la capacitat financera del capital local, així com els base tecnològica desenvolupat per ció i seguiment de les empreses par- casos d’èxit i la presència d’empreses tractores a Catalunya, una administració pública espanyola. ticipades. Durant aquest període, Prèviament a Inveready, Echarri ha Najeti va invertir en cinc companyies amb l’objectiu identificar oportunitats de negoci concretes en (Agrenvec, Biotools, Crystax, Genetics estat director Financer i de Desen- aquest sector a Catalunya. volupament de Negoci de l’empresa Company i Oryzon) i Fermín Goytisolo biotecnològica Oryzon Genomics, SA, va representar a Najeti en dos consells companyia en què també és soci-fun- d’administració (Agrenvec i Oryzon). dador, conseller i un dels seus màxims Durant aquesta època Goytisolo va es- PaTI CaSa LLOTJa accionistes. A més, fruit de la seva ac- tudiar un MBA en l’Institut d’Empresa. Àrea de networking, tivitat com a Business Angel al llarg Al 2004, es va incorporar a Esteve exposició de pòsters i serveis d’aquests últims anys, participa i és com a Licensing Manager en el de catering durant el descans membre del consell d’administració Departament de Desenvolupament de les sessions. en diverses empreses de base de Negoci, on va estar fins a finals tecnològica. del 2008. Per una part va ser el re- El pati és d’estil neoclàs- En particular, Josep Maria Echarri presentant de desenvolupament de sic, de planta quadrada és membre del consell d’adminis- negoci en tots els equips de projecte amb tres obertures a cada tració d’Orizon Genomics SA, Scytl de productes en desenvolupament ala. En els angles del pati Secure Electronic Voting SA, Aleria i per altra part va ser el responsable hi ha quatre fornícules Biodevices SL, Sepmag Technolo- de la presentació de les oportunitats amb unes escultures gies SL, Proretina Therapeutics SL, donades a les grans multinacionals que representen els quatre Nano-scale Biomagnetics SL, Mas- farmacèutiques. Durant aquesta continents. El pati està Movil Telecom 3.0 SA, Palo Biofarma època es van realitzar 5 due diligen- envoltat d’una galeria SL i Qustodian Trust SL, entre d’altres. ces amb empreses farmacèutiques de porticada. I allà hi ha Llicenciat en Economia i en Cièn- primer nivell. Al 2008 es va incorporar l’escala d’honor. cies Actuarials i Financeres per la UB a Metas Biotech com a soci. Màster en Direcció Econòmic-Finan- cera per ESADE Business School.
 • 18. 12 TAULES RODONES TAULES RODONES 12 AMBAIXADORA DE LA BIOREGIÓ 2010 FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 19. 34 AMBAiXADOR DE LA BiOREGiÓ 2010 AMBAiXADOR DE LA BiOREGiÓ 2010 35 17.00h - 17.30h aMBaIxaDORa Dra. Alicia Granados, Ambaixadora de la BioRegió 2010. DE La BIOREGIÓ La doctora Alícia Granados és inves- tigadora clínica especialitzada en De 2000 a 2003 va ser presiden- ta i directora general de l’Institut 2010 malalties respiratòries i ha estat pro- Català de la Salut. Ha estat també fessora de medicina a l’UB durant més assessora de polítiques de salut per Biocat va instaurar al 2009 el títol d’Ambaixador de la BioRegió, en reconeixe- d’11 anys. Al llarg de la seva dilatada a diverses agències de les Nacions ment a una personalitat rellevant de l’àmbit científic, financer, polític o social carrera ha ocupat diversos càrrecs de Unides (Organització Mundial de la que s’ha distingit per l’impuls de la biotecnologia a Catalunya i pel suport a la responsabilitat tant al sector públic Salut, Organització Panamericana BioRegió catalana a nivell nacional o internacional. com a l’empresa privada. La doctora de la Salut, Banc Mundial), i líder de la Aquest any, el reconeixement ha recaigut en la figura de la Dra. Alicia Grana- Granados és una especialista recone- Xarxa Europea de Proves de la Salut dos, investigadora, empresària i amb una llarga trajectòria en càrrecs públics de guda internacionalment en l’àmbit de de l’OMS. l’avaluació de tecnologies sanitàries Des de 2006 fins a l’agost de responsabilitat en l’àmbit de l’avaluació de tecnologies mèdiques i de les políti- i en el disseny de polítiques de salut 2010 ha treballat per a MSD (Merk ques de salut pública. Actualment està al capdavant de la seva pròpia empresa, púbiques. Sharp & Dome) com a responsable MASdit, és la vicepresidenta de l’ACUP (Associació Catalana d’Universistats Pú- Alícia Granados té més de 19 anys d’avaluació de tecnologies i accés bliques), és membre del Patronat del PRUAB (Parc de Recerca de la Universitat d’experiència en avaluació de tecno- als mercats. També ha estat la di- Autònoma de Barcelona) i presidenta del Consell Social UAB. logies sanitàries, desenvolupament rectora de Responsabilitat Social Biocat valora especialment, en la figura de la doctora Alícia Granados, la seva d’estratègies, mètodes, ensenyament, Corporativa de la companyia, el que la llarga experiència en gestió i avaluació de polítiques i tecnologies sanitàries, tant pràctiques i aplicació. Va ser respon- va portar a presidir Forètica, fòrum per en l’àmbit públic —de l’educació a la definició i implementació de polítiques— sable de la creació i primera directora a l’avaluació de la gestió ètica de les com en el privat, que li dóna una visió de 360 graus de les necessitats i reptes de l’Agència d’Informació, Avaluació companyies i entitats de tot l’Estat. del sector. Això fa especialment valuoses la seva participació en instàncies as- i Qualitat en Salut (anteriorment Alícia Granados va decidir fa uns sessores d’àmbit nacional i internacional i el seu consell com a especialista en Agència d’Avaluació de Tecnologia mesos fundar la seva pròpia com- i Recerca Mèdiques) i va presidir la panyia, MASdit, especialitzada en l’avaluació i gestió de sistemes de salut. International Society of Technology l’assessorament a organitzacions pú- El compromís ètic de la doctora Granados, amb una visió exigent i integra- Assessment in Health Care (ISTAHC). bliques i privades en els aspectes es- dora de la responsabilitat social d’empreses i entitats, és també un element També va ser impulsora de la crea- tratègics i operatius relacionats amb de pes per valorar la seva aportació al creixement i impuls de la BioRegió de ció de l’entitat HTAi (Health Technology l’avaluació de tecnologies sanitàries. Catalunya. Assestment Internacional) i membre La seva formació i experiència com a metge, investigadora clínica, assessora del HTAi Policy Forum. Fundadora de tecnologia de la salut, gerent de coneixement i talent i responsable de polí- 6. Nomenament d’INHATA, la primera xarxa global de l’Ambaixador tiques, li proporciona una visió àmplia dels sistemes d’atenció de salut a Europa de la BioRegió d’agències d’avaluació de tecnologies i a l’estranger, i una HTA internacional forta i política de xarxa. Ella creu que i lliurament d’altres mèdiques, la doctora Granados ha aquests components són vitals per entendre i fer front els reptes actuals del reconeixements estat també coordinadora europea i sector de la salut. a l’edició 2009. copresidenta d’Ulysses, el primer pro- Com a “Ambaixador de la BioRegió”, Biocat la convidarà a participar en una grama Màster Internacional en avalua- ció de tecnologies sanitàries. reunió anual amb els màxims representants del Govern català per tal de valorar la trajectòria de Catalunya en biotecnologia i biomedicina. Podrà formar part, un cop l’any, en delegacions internacionals que organitzi Biocat a esdeveniments rellevants del sector o en visites o reunions internacional de l’entitat. També, podrà assumir la representació de Biocat al més alt nivell, en òrgans directius o consultors d’institucions nacionals i internacionals. Granados s’uneix al Dr. Joan Massagué, director del Programa de Biologia i Genètica del Càncer del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) i director adjunt de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) que va ser distingit com a “Ambaixador de la BioRegió” l’any passat. Durant el mateix acte, també es va lliurar un guardó de reconeixement a la trajectòria al Dr. Màrius Rubiralta, secretari general d’Universitats del Ministeri d’Educació, per haver es- tat una figura clau en el naixement de la BioRegió de Catalunya des de la seva anterior responsabilitat com a director del Parc Científic de Barcelona i rector de la UB. 6 FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 21. 38 ÀREA D’EXPOSiciÓ ÀREA D’EXPOSiciÓ 39 ExPOSICIÓ EMPRESES ENTITaTS DE RECERCa DE PòSTERS BIOTECNOLòGIquES, I INfRaESTRuCTuRES 58 empreses i institucions del sector han volgut col·laborar amb el Fòrum Biocat a través de la presentació d’un pòster corporatiu. Aquests s’exposen a faRMaCÈuTIquES CENTRE DE RECERCA EN SANITAT ANIMAL (CRESA) I TECNOLOGIES CENTRE DE VISIO PER COMPUTADOR CERETOX la sala de conferències principal, on es desenvolupen les CIBER-BBN sessions, i al pati de Casa Llotja de Mar, zona de descans i networking durant els breaks del programa. MÈDIquES CONSORCI BIOPOL’H CONSORCI SANITARI DE TERRASSA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA La visibilitat de les entitats col·laboradores està ABBCN FUNDACIÓ PARC TAULÍ present no només en aquest espai d’exposició, que AB-BIOTICS FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL FUNDACIO PRIVADA ASCAMM està obert al públic durant tot el dia, sinó també en ADVANCELL GRIB-IMIM AGÈNCIA D’INFORMACIÓ, AVALUACIÓ la documentació que es lliura als assistents, així com I QUALITAT EN SALUT (AIAQS) IDEC-UNIVERSITAT POMPEU FABRA a través dels canals de comunicació que Biocat utilitza AMGEN INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA ARCHIVEL FARMA S.L. INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA per fer difusió de la jornada (mitjans de comunicació, BCN PEPTIDES S.A. INSTITUT DE QUIMICA AVANÇADA web, butlletí electrònic, etc.). DELTALAB DE CATALUNYA-CSIC DR. HEALTHCARE INSTITUT DE RECERCA DE L’HSCSP Agraïm a totes les entitats que han col·laborat la INSTITUT D’INVESTIGACIÓ GERMANS FENIN seva participació i implicació en el bon desenvolupament GENIUL TRIAS I PUJOL d’aquesta edició del Fórum Biocat GENMED IRB BARCELONA GRIFOLS ENGINEERING S.A. PARC DE L’ALBA NLAB DRUG DELIVERY PARC DE RECERCA BIOMÉDICA DE BARCELONA ORYZON PCB (PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA) VCN BIOSCIENCES PLATAFORMA DE NANOTECNOLOGIA-PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA 7 La Sala . RED NACIONAL DE BIOESTADÍSTICA. NODO CATALUNYA-BIO contractacions SINTEFARMA i el Pati de Casa LLotja són les dues àrees d’exposició dels pòsters presentats SERvEIS I ENTITaTS DE SuPORT per les entitats. 7 ADDVANTE AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT ANTARES CONSULTING AUREN BARCELONA ACTIVA BARDEHLE PAGENBERG BIO-MT EMTE CLEANROOM TECHNOLOGY FAURA-CASAS AUDITORS LIMGLOBAL OFICINA PONTI PROPI, S.L. SALUTIS RESEARCH SYNAPSE RESEARCH MANAGEMENT PARTNERS TOPPING MEDICAL RESEARCH TRIAL FORM SUPPORT XARXA BIONANOMED FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 22. 40 ÀREA D’EXPOSiciÓ ÀREA D’EXPOSiciÓ 41 EMPRESES BIOTECNOLòGIquES, AMGEN faRMaCÈuTquES www.amgen.com jesteban@amgen.com I TECNOLOGIES MÈDIquES ABBcN ARcHiVEL fARMA S.L. www.antibodybcn.com www.archivelfarma.com monica.jara@antibodybcn.com orue@archivelfarma.com AB-BiOTicS BcN PEPTiDES S.A. www.ab-biotics.com www.bcnpeptides.com pelaez@ab-biotics.com jpiro@bcnpeptides.com ADVANcELL DELTALAB www.advancell.net www.deltalab.es sandra.r@advancell.net marketing@deltalab.es AGèNciA D’iNfORMAciÓ, AVALUAciÓ DR. HEALTHcARE I QUALITAT EN SALUT (AIAQS) www.dr-healthcare.com www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/ info@dr-healthcare.com html/ca/Du8/index.html aparada@aatrm.catsalut.catl FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 23. 42 ÀREA D’EXPOSiciÓ ÀREA D’EXPOSiciÓ 43 fENiN ORYZON www.fenin.es www.oryzon.com s.martin@fenin.es mpalicio@oryzon.com GENiUL VcN BiOSciENcES www.iul-inst.com www.vcnbiosciences.com miquel@iul-inst.com mcascallo@vcnbiosciences.com GEMMED www.gem-med.com ecostabella@gem-med.com GRifOLS ENGiNEERiNG S.A. www.grifolsengineering.com marielaure.belien@grifols.com NLAB DRUG DELiVERY www.nlabbioscience.com quique@nlabbioscience.com FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 24. 44 ÀREA D’EXPOSiciÓ ÀREA D’EXPOSiciÓ 45 SERvEIS I ENTITaTS DE SuPORT BARcELONA AcTiVA www.barcelonactiva.cat rosa.surinyach@barcelonactiva.cat ADDVANTE BARDEHLE PAGENBERG www.addvante.com www.bardehle.es cdeaza@addvante.com michalek@bardehle.es AJUNTAMENT DE SANT BOi BiO-MT DE LLOBREGAT www.bio-mt.com www.santboi.cat bmuria@bio-mt.com masancho@santboi.cat ANTARES cONSULTiNG BiONANOMED cATALUNYA www.antares-consulting.com info@bionanomedcat.org aarias@antares-consulting.com AUREN EMTE cLEANROOM TEcHNOLOGY www.auren.es www.emtecleanroom.com cristina.adam@bcn.auren.es pilar.martin@emtecleanroom.com FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 25. 46 ÀREA D’EXPOSiciÓ ÀREA D’EXPOSiciÓ 47 fAURA-cASAS AUDiTORS SYNAPSE RESEARcH MANAGEMENT PART- NERS www.faura-casas.com sfaura@faura-casas.com www.synapse-managers.com emolero@synapsemanagers.com LiMGLOBAL TOPPiNG MEDicAL RESEARcH www.limglobal.com www.topping.es aruiz@topping.es limglobal@limglobal.com OficiNA PONTi TRiAL fORM SUPPORT www.oficinaponti.com www.trialformsupport.com jmpujals@oficinaponti.com montse.barcelo@trialformsupport.com PROPi, S.L. www.porpi.es barcelona@propi.es SALUTiS RESEARcH www.salutis-research.com sergi.rivera@salutis-research.com FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT
 • 26. 48 ÀREA D’EXPOSiciÓ ÀREA D’EXPOSiciÓ 49 ENTITaTS DE RECERCa cONSORci BiOPOL’H I INfRaESTRuCTuRES www.biopol.cat direcciogeneral@biopol.cat cENTRE DE REcERcA EN SANiTAT cONSORci SANiTARi DE TERRASSA ANIMAL (CRESA) www.cst.cat www.cresa.es emedarde@cst.cat elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat cENTRE DE ViSiO PER cOMPUTADOR fUNDAciÓ BOScH i GiMPERA www.cvc.uab.es www.fbg.ub.es amgarcia@cvc.uab.es cugia@fbg.ub.es cERETOX fUNDAciÓ PARc TAULÍ www.pcb.ub.es/homepcb/live/en/p2260.asp www.tauli.cat acoloma@pcb.ub.cat lfeghali@tauli.cat ciBER-BBN FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL www.ciber-bbn.es www.alzheimerinternacional.org iortega@ciber-bbn.es mescriva@intalz.org FÒRUM BIOCAT FÒRUM BIOCAT