SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
L’aliança de la
                                                         BioNanoMed
                                                         Catalunya
                                                                                  nanomedicina
                                                                                   a Catalunya
                                       Activitats  Tecnologia
                                 AROMICS
                                   BIOKIT
     BIO/NON-BIO INTERACTIONS FOR REGENERATIVE MEDICINE GROUP (IBEC)
                    CELLULAR BIOMECHANICS GROUP (IBEC)
                     NANOBIOENGINEERING GROUP (IBEC)
               NANOPROBES AND NANOSWITCHES GROUP (IBEC)
CENTRE D’INVESTIGACIONS EN BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR PER NANOMEDICINA
                         ENDOR NANOTECHNOLOGIES
                            GP PHARM / LIPOTEC
                                                    Edició:
                        GRUP DE CÀNCER HEREDITARI
           GRUP DE NANOCIENCIA MOLECULAR I MATERIALS ORGANICS
          GRUP DE NANOBIOELECTRÒNICA I BIOSENSORS BIOSENSORS
           GRUP DE NANOBIOSENSORS I APLICACIONS BIOANALITIQUES                                                                                    BioNanoMed
          GRUP DE NANOBIOTECNOLOGIA I DIAGNÒSTIC BIOMOLECULAR                                 Institut de bioenginyeria
                              HOSPITAL CLINIC                               de Catalunya

                                                                                    Catalunya
                                   LEITAT

                                                    info@bionanomedcat.org - www.bionanomedcat.org
AROMICS                                                           GRUP DE NANOBIOENGINYERIA                                             GP PHARM /LIPOTEC                                                  GRUP DE NANOBIOTECNOLOGIA I DIAGNÒSTIC BIOMOLECULAR
                                                      www.aromics.es - Carme Plasencia | carme.plasencia@aromics.es                                Josep Samitier                                                   www.gp-pharm.com - Alberto Bueno                                           INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA-CSIC
                                                                                                                    Convergir i acoblar micro-nano-biosistemes per desenvolupar aplicacions de nanomedicina amb gran          GP Pharm és una companyia biofarmacèutica espanyola del Grup Lipotec. Les nostres activitats estan
                                                      Applied Research using Omic Sciences (AROMICS) és una companyia de biotecnologia amb base a Barcelona                                                                                                                                www.iqac.csic.es/amrg - Pilar Marco | Pilar.marco@cid.csic.es
                                                                                                                    potencial. Es combina l’experiència en biosensors i en integració per produir solucions de laboratori en un xip  centrades en la recerca, desenvolupament, fabricació i comercialització de productes injectables en els camps
                                                      especialitzada en tecnologies genòmiques i proteòmiques funcionals i, la seva aplicació en la recerca i el                                                                                                                              Nous plantejaments i estratègies per millorar els mètodes i dispositius de diagnòstic basats en la combinació
                                                                                                                    per realitzar diagnòstics en el punt d’assistència. El grup també treballa per proporcionar eines per a la     de la urologia i l’oncologia, alguns d’ells basats en sistemes d’alliberament propis. Aquestes plataformes
                                                      desenvolupament de noves teràpies i productes de diagnòstic específics per a determinades malalties                                                                                                                                 d’avenços micro/nanotecnològics i biotecnològics per crear materials (bio)híbrids funcionals en què els senyals
                                                      humanes. Com a companyia, ens centrem en tres àrees terapèutiques bàsiques: oncologia, malalties               funcionalització de biomaterials a escala nanomètrica, proporcionant claus físiques i químiques per controlar el  tecnològiques inclouen microesferes i liposomes.
                                                                                                                    desenvolupament cel·lular.                                                                                                       òptics o elèctrics es puguin enregistrar com a conseqüència d’esdeveniments específics de bioreconeixement.
                                                      infeccioses i malalties neurodegeneratives.                                                                                                      Salut humana


BioNanoMed
                                                                                                                                                                                                                                        Desenvolupament d’anticossos amb propietats específiques per a cada pacient.
                                                         Nanotecnologia                                                       Salut Humana           Biomaterials
                                                                                                                       - Diagnòstic in vitro      Nanotecnologia
                                                                                                                                                                              GRUP DE CÀNCER HEREDITARI                                                  Biotecnologia                   - Diagnòstic in vitro    Biomaterials
                                                      ADVANCELL                                                                                                                    ICO-IDIBELL-IMPPC                                                      Alimentació i nutrició               Salut animal        Bioprocessos

Catalunya                                                 www.advancell.net - Clara Campas / Ana Vila
                                                      Empresa biotecnològica que amb tecnologia pròpia i innovació tracta necessitats no resolts en salut i benestar,
                                                                                                                    GRUP DE NANOSONDES I NANOCOMMUTADORS
                                                                                                                                                                              Gabriel Capella | gcapella@idibell.cat
                                                                                                                                                                              Caracterització molecular d’al·lels de risc moderat de predisposició al càncer colorectal: I1307K com a sistema
                                                                                                                                                                                                                                            Salut humana
                                                                                                                                                                                                                                            - Productes sanitaris / dispositius mèdics
                                                                                                                                                                                                                                                                     - Diagnòstic in vitro
                                                                                                                                                                                                                                                                     Altres: Nutrició
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Nanotecnologia
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pèptids i proteïnes
                                                                                                                                                                              model. Cerca de nous gens que predisposin al càncer familiar de mama o colorectal. Quantificació del risc en
                                                      amb productes i serveis eficients i de valor afegit. Es nodreix de descobriments del seu entorn acadèmic per         Pau Gorostiza / Fausto Sanz                                            la neurofibromatosi. Impacte psicològic de les consultes genètiques.
                                                      millorar-los, desenvolupar-los i llicenciar-los a tercers o portar-los al mercat.                      Desenvolupament d’eines a escala nanomètrica per estudiar sistemes biològics. Aquestes eines inclouen
                                                                                                                                                                                 Biotecnologia                     Anàlisi in silico     Genòmica
                                                                                                                                                                                                                                        HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
                                                                                                                    instrumentació basada en sondes de proximitat, com la microscòpia i espectroscòpia d’efecte túnel

 L’aliança de la
                                                                                                                                                                                                                                        www.hospitalclinic.org - Joan Bigorra | bigorra@clinic.ub.es
          La nanobiomedicina és una de les fortaleses de la recerca a Catalunya (Informe                                                                                                                                Salut humana                      Bioestadística       Proteòmica
                                                      BIOKIT                                                            electroquímic que estem aplicant a l’estudi dels òxids metàl·lics i les proteïnes redox.
                                                                                                                                                                                 - Teràpies farmacèutiques o biològiques        Bioinformàtica                     Recerca translacional sobre càncer, malalties GI i hepàtiques, malalties cardiovasculars i pulmonars,
          Biocat 2009)*, que ha estat pionera a l’Estat espanyol i ha creat centres específics                                                                   Biotecnologia          Nanotecnologia                                                                                          neurociències, diabetis, trastorns metabòlics, malalties infeccioses. Cirurgia, imatge mèdica, telemedicina,

  nanomedicina
                                                      www.biokit.com - Pau Brugera | pbruguera@biokit.com                                                                                                  - Diagnòstic in vitro
                                                                                                                       Salut humana           Òptica i fotònica                                                                                        recerca sobre el sistema de salut.
          d’aquesta disciplina que actualment són referents internacionals. Segons publica    Biokit és una companyia dedicada al diagnòstic in vitro que desenvolupa immunoassaigs innovadors i d’alta
                                                                                                                       - Diagnòstic per la imatge                                          GRUP DE NANOMEDICINA MOLECULAR I MATERIALS ORGÀNICS
   a Catalunya  la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units (PubMed) pertanyent al NIH    qualitat, tant propis com d’altres fabricants de dispositius originals, per a la serologia infecciosa, la química clínica,                                                                                                                         Bioinformàtica      - Teràpies farmacèutiques o biològiques       - Diagnòstic per la imatge
                                                      la immunoquímica i proves de coagulació. La companyia està especialitzada en la producció i purificació d’antígens                                                               NANOMOL                                                           Biotecnologia       - Productes sanitaris / dispositius mèdics     - E-salut / electromedicina
          (National Institutes of Health), Barcelona és la segona ciutat del món d’origen de   i anticossos, ELISA, aglutinació en làtex i quimiluminiscència.
          publicacions científiques sobre nanomedicina després de Boston.
                                                                                                                    CENTRE D’INVESTIGACIONS EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA                                  www.icmab.es/nanomol - www.icmab.es/nmmo - Jaume Veciana | vecianaj@icmab.es                        Salut humana       - Diagnòstic in vitro
                                                         Biotecnologia                   Biomaterials                                                                                         Química fina          o biològiques         o biològiques        Biofísica
                                                                                                                    MOLECULAR PER NANOMEDICINA (CIBBIM-NANOMEDICINA);
                                                         Salut humana                   Altres
                                                                                                                    VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA- VHIR
                                                                                                                                                                                 Alimentació i nutrició
                                                                                                                                                                                 Salut humana:
                                                                                                                                                                                               - E-salut / electromedicina
                                                                                                                                                                                               Salut animal:
                                                                                                                                                                                                              - Productes sanitaris /
                                                                                                                                                                                                               dispositius mèdics
                                                                                                                                                                                                                             Biomaterials
                                                                                                                                                                                                                             Nanotecnologia
                                                                                                                                                                                                                                        IDIBELL
          A Catalunya hi ha un nombre creixent d’empreses biotecnològiques i quimico-                                                                                                                                                                                         www.idibell.cat - Emilià Pola / Montse Ballarin
                                                      INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)                                        www.cibbim.eu - Simó Schwartz Jr | sschwartz@ir.vhebron.net                               - Teràpies farmacèutiques  - Teràpies farmacèutiques   - E-salut / electromedicina  Química medicinal
                                                                                                                                                                                                                                        L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en medicina cel·lular, on la
          farmacèutiques que fan recerca o usen nanotecnologia en els seus processos.      www.ibecbarcelona.eu | info@ibecbarcelona.eu                                         Els nostres projectes i les nostres patents actuals (13) se centren en la identificació de nous biomarcadors de                                                             recerca bàsica d’alt nivell està al servei de preguntes clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic. Els
          Prova d’això és la informació que integra aquest fulletó, on es recullen grups de   GRUP D’INTERACCIONS BIO/NO-BIO PER A MEDICINA REGENERATIVA CEL·LULAR
                                                                                                                    malalties i nous objectius terapèutics, i el desenvolupament de nous plantejaments d’administració i selecció   GRUP DE NANOBIOELECTRÒNICA I BIOSENSORS                                       principals socis científics de la fundació són la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut
                                                                                                                    de medicaments per a aplicacions clíniques en oncologia i malalties rares.
          recerca, institucions i empreses que tenen com a àrea prioritària la recerca en                                                                                                                            INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA                                          Català de la Salut (Hospital Universitari de Bellvitge).
                                                      Josep A. Planell
                                                                                                                       Biotecnologia          - Diagnòstic in vitro      Anàlisi in silico   Nanotecnologia
                                                                                                                                                                              www.icn.cat/nanobioele-ctronics-biosensors.php - Arben Merkoçi | arben.merkoci.icn@uab.es
          nanobiomedicina.                                    Aproximació multidisciplinar amb l’objectiu de proporcionar biomaterials intel·ligents de tercera generació per a
                                                                                                                                                                              Desenvolupament de sensors i biosensors basats en nanomaterials eficients i de baix cost, inclosos els
                                                                                                                                        - Diagnòstic per la imatge
                                                      l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa. Disseny de superfícies avançades de polímers amb eines i
                                                      tècniques a escala nanomètrica per a la seva funcionalització i caracterització.
                                                                                                                       Salut humana:
                                                                                                                       - Teràpies farmacèutiques    Altres: Estudis pre-clínics
                                                                                                                                                        Bioestadística
                                                                                                                                                        Bioinformàtica
                                                                                                                                                                   Pèptids i proteïnes
                                                                                                                                                                   Proteòmica
                                                                                                                                                                              laboratoris en un xip per a diagnòstic, vigilància del medi ambient, seguretat i garanties entre altres       LEITAT
                                                                                                                                                                              aplicacions industrials.                                               www.leitat.org - Francesc Mitjans | fmitjans@leitat.org
          En base a aquesta potencialitat, s’ha creat l’aliança BioNanoMed Catalunya, que                                                                       o biològiques                         Biomaterials     Altres
                                                         Biotecnologia         dispositius mèdics       Biofísica        Nanotecnologia                                                                      Biotecnologia    - Diagnòstic in vitro             Biomaterials     Nanotecnologia
                                                                                                                                                        Genòmica                                                                             Anticossos monoclonals, models cel·lulars, models in vivo, ADME, models de seguretat cel·lular. Projectes
          té com a visió afavorir les sinergies entre grups, centres, hospitals i empreses       Salut Humana         Altres: Bioenginyeria     Biomaterials       Pèptids i proteïnes                                                                   Medi ambient     Salut animal                 Bioprocessos     Pèptids i proteïnes  europeus FP7 en marxa: NANOPOLYTOX, NANOTHER i NANOTEST. Projectes nacionals en marxa:
                                                         - Productes sanitaris     i nanomedicina         Cristal·lografia                                                                                                                                         VACMON, NANOMOLECULAR, ROBOCELL i ROBIOCAT
          que fan recerca en nanotecnologia aplicada a la salut i biotecnologia a Catalunya                                                                  ENDOR NANOTECHNOLOGIES SL                                                Salut humana     - Teràpies farmacèutiques o biològiques
                                                                                                                                                                                                                                            Biotecnologia               o biològiques            Biomaterials
          per crear noves oportunitats de recerca i de negoci i per incrementar la visibilitat  GRUP DE BIOMEDICINA CEL·LULAR                                                www.endornanotech.com - Marc Ramis | marc.ramis@endornanotech.com
          internacional mitjançant l’establiment d’aquesta plataforma.              Daniel Navajas                                                        El programa principal EDS per a sistemes terapèutics és un innovador sistema d’administració per als agents
                                                                                                                                                                              GRUP DE NANOBIOSENSORS I APLICACIONS BIOANALITIQUES                                     Medi ambient              - Productes sanitaris /         Bioprocessos
                                                                                                                                                                                                                                            Alimentació I nutrició          dispositius mèdics          Bioremediació
                                                                                                                    amb un gran potencial d’aplicació en oncologia. L’EDS és un sistema d’administració avançat per a agents      CIN2-CSIC; CIBER-BBN
                                                      Estudi de les propietats mecàniques dels teixits de les vies respiratòries i dels pulmons i els canvis que es                                                                                                                                Salut humana              - Diagnòstic in vitro          Nanotecnologia
                                                                                                                    terapèutics, tant petites molècules com agents biològics (medicaments orgànics, siRNA, proteïnes o         www.ci2.es/biosensores - Laura M. Lechuga | laura.lechuga@cin2.es
                                                      produeixen en el context de la disfunció mecànica relacionada amb les malalties respiratòries. Desenvolupament                                                                                                                               - Teràpies farmacèutiques       - Diagnòstic per la imatge       Pèptids i proteïnes
                                                                                                                    anticossos monoclonals).
          * www.biocat.cat/publicacions/informe                         i aplicació de nanotecnologia d’avantguarda i tècniques biofísiques avançades per investigar el comportament                                                                  Desenvolupament tecnològic de biosensors nanofotònics (plasmònics i basats en silicona) i biosensors
                                                      mecànic de les cèl·lules i les seves interaccions mecàniques amb el microambient.                         Salut humana           - Productes sanitaris /    Nanotecnologia                nanomecànics sobre la base de la tecnologia adequada, integració en plataformes situades al punt
                                                                                                                       - Teràpies farmacèutiques     dispositius mèdics     Química medicinal               d’assistència i la seva aplicació en els diagnòstics clínics reals. S’han posat en marxa dues spin-offs.
                                                         Biotecnologia                   Biofísica
                                                         Salut Humana                   Nanotecnologia                               o biològiques         - Diagnòstic in vitro                               Biotecnologia        Salut humana              Nanotecnologia
                                                         - Diagnòstic per la imatge                                                                                                           Medi ambient        - Diagnòstic in vitro         Òptica i fotònica
L'aliança de la nanobiomedicina a Catalunya
L'aliança de la nanobiomedicina a Catalunya
L'aliança de la nanobiomedicina a Catalunya
L'aliança de la nanobiomedicina a Catalunya

More Related Content

Viewers also liked

Nature Preserve
Nature PreserveNature Preserve
Nature PreserveJim
 
Mobidm | mobile device management
Mobidm | mobile device managementMobidm | mobile device management
Mobidm | mobile device managementMario De Vries
 
SeshadriHRResume2
SeshadriHRResume2SeshadriHRResume2
SeshadriHRResume2Seshadri V
 
Agile: Больше денег, меньше рисков
Agile: Больше денег, меньше рисковAgile: Больше денег, меньше рисков
Agile: Больше денег, меньше рисковDenis Petelin
 
Cake Php 101 Brownbag
Cake Php 101 BrownbagCake Php 101 Brownbag
Cake Php 101 BrownbagFinster
 
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovationLekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovationBiocat, BioRegion of Catalonia
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008
Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008
Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008Denis Petelin
 
экономика Agile проекта
экономика Agile проектаэкономика Agile проекта
экономика Agile проектаDenis Petelin
 
Remy Poupot / Plenary Session Emergence Forum Barcelona
Remy Poupot / Plenary Session Emergence Forum BarcelonaRemy Poupot / Plenary Session Emergence Forum Barcelona
Remy Poupot / Plenary Session Emergence Forum BarcelonaBiocat, BioRegion of Catalonia
 
Cartoons
CartoonsCartoons
CartoonsAN7ONYO
 
Animation And Cryo Biology
Animation And Cryo BiologyAnimation And Cryo Biology
Animation And Cryo BiologyKeith Schilling
 
Social media marketing 3.10.11
Social media marketing 3.10.11Social media marketing 3.10.11
Social media marketing 3.10.11MotiveQuest LLC
 
China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui
China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui
China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui Biocat, BioRegion of Catalonia
 

Viewers also liked (18)

Nature Preserve
Nature PreserveNature Preserve
Nature Preserve
 
Mobidm | mobile device management
Mobidm | mobile device managementMobidm | mobile device management
Mobidm | mobile device management
 
Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010
Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010
Llibre de ponències - Fòrum Biocat 2010
 
SeshadriHRResume2
SeshadriHRResume2SeshadriHRResume2
SeshadriHRResume2
 
Agile: Больше денег, меньше рисков
Agile: Больше денег, меньше рисковAgile: Больше денег, меньше рисков
Agile: Больше денег, меньше рисков
 
Cake Php 101 Brownbag
Cake Php 101 BrownbagCake Php 101 Brownbag
Cake Php 101 Brownbag
 
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovationLekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
Lekshmy Parameswaran (Fuelfor) / Providing fuel for health care innovation
 
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time”, VISHAL G...
 
Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008
Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008
Slid 3.0 Scrum для практиков на Vsts2008
 
экономика Agile проекта
экономика Agile проектаэкономика Agile проекта
экономика Agile проекта
 
Keyword Research
Keyword ResearchKeyword Research
Keyword Research
 
Rs
RsRs
Rs
 
Remy Poupot / Plenary Session Emergence Forum Barcelona
Remy Poupot / Plenary Session Emergence Forum BarcelonaRemy Poupot / Plenary Session Emergence Forum Barcelona
Remy Poupot / Plenary Session Emergence Forum Barcelona
 
Cartoons
CartoonsCartoons
Cartoons
 
Animation And Cryo Biology
Animation And Cryo BiologyAnimation And Cryo Biology
Animation And Cryo Biology
 
Essa3ada
Essa3adaEssa3ada
Essa3ada
 
Social media marketing 3.10.11
Social media marketing 3.10.11Social media marketing 3.10.11
Social media marketing 3.10.11
 
China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui
China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui
China: life sciences industry overview and opportunities, Gao Ronghui
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia

Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Biocat, BioRegion of Catalonia
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLERBiocat, BioRegion of Catalonia
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRIBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYATBiocat, BioRegion of Catalonia
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...Biocat, BioRegion of Catalonia
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELLBiocat, BioRegion of Catalonia
 

More from Biocat, BioRegion of Catalonia (20)

Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
Informe de la BiRegió de Catalunya 2020
 
Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020Catalonia BioRegion report 2020
Catalonia BioRegion report 2020
 
Biocat presentation
Biocat presentationBiocat presentation
Biocat presentation
 
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation2019 BioRegion of Catalonia Presentation
2019 BioRegion of Catalonia Presentation
 
Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019Design Health Barcelona Presentation 2019
Design Health Barcelona Presentation 2019
 
Biocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 PresentationBiocat Report 2017 Presentation
Biocat Report 2017 Presentation
 
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
Innovation, Entrepreneurship & Network Thinking: A Growth Model for the Catal...
 
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
Public session: Lessons learned from successful medtech entrepreneurs - CRAAS...
 
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH BarcelonaEIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
EIT Health Presentation | CRAASH Barcelona
 
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH BarcelonaCIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
CIMIT (Boston) Presentation | CRAASH Barcelona
 
CRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona PresentationCRAASH Barcelona Presentation
CRAASH Barcelona Presentation
 
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
Toby Reid, Managing Director – BioCity Group: “How entrepreneurs can accelera...
 
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
Presentation Moebio & d·HEALTH Barcelona & CRAASH 2018
 
Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018Presentation Moebio 2018
Presentation Moebio 2018
 
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
"Breaking up pharma´s value chain - what can we expect", MICHAEL MÜLLER
 
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
“Does Catalonia need a Chief Scientist?”, MEHRDAD HARIRI
 
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
"Successful model of public and private collaboration: MaRS", ZAYNA KHAYAT
 
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa..."A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
"A new role for government in accelerating life science innovation: The Massa...
 
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
“Adding Value through Partnerships: the MedCity Experience”, SIMON HOWELL
 
HEALTH & BIO TEAM DATING
HEALTH & BIO TEAM DATINGHEALTH & BIO TEAM DATING
HEALTH & BIO TEAM DATING
 

L'aliança de la nanobiomedicina a Catalunya

 • 1. L’aliança de la BioNanoMed Catalunya nanomedicina a Catalunya Activitats Tecnologia AROMICS BIOKIT BIO/NON-BIO INTERACTIONS FOR REGENERATIVE MEDICINE GROUP (IBEC) CELLULAR BIOMECHANICS GROUP (IBEC) NANOBIOENGINEERING GROUP (IBEC) NANOPROBES AND NANOSWITCHES GROUP (IBEC) CENTRE D’INVESTIGACIONS EN BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR PER NANOMEDICINA ENDOR NANOTECHNOLOGIES GP PHARM / LIPOTEC Edició: GRUP DE CÀNCER HEREDITARI GRUP DE NANOCIENCIA MOLECULAR I MATERIALS ORGANICS GRUP DE NANOBIOELECTRÒNICA I BIOSENSORS BIOSENSORS GRUP DE NANOBIOSENSORS I APLICACIONS BIOANALITIQUES BioNanoMed GRUP DE NANOBIOTECNOLOGIA I DIAGNÒSTIC BIOMOLECULAR Institut de bioenginyeria HOSPITAL CLINIC de Catalunya Catalunya LEITAT info@bionanomedcat.org - www.bionanomedcat.org
 • 2. AROMICS GRUP DE NANOBIOENGINYERIA GP PHARM /LIPOTEC GRUP DE NANOBIOTECNOLOGIA I DIAGNÒSTIC BIOMOLECULAR www.aromics.es - Carme Plasencia | carme.plasencia@aromics.es Josep Samitier www.gp-pharm.com - Alberto Bueno INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA-CSIC Convergir i acoblar micro-nano-biosistemes per desenvolupar aplicacions de nanomedicina amb gran GP Pharm és una companyia biofarmacèutica espanyola del Grup Lipotec. Les nostres activitats estan Applied Research using Omic Sciences (AROMICS) és una companyia de biotecnologia amb base a Barcelona www.iqac.csic.es/amrg - Pilar Marco | Pilar.marco@cid.csic.es potencial. Es combina l’experiència en biosensors i en integració per produir solucions de laboratori en un xip centrades en la recerca, desenvolupament, fabricació i comercialització de productes injectables en els camps especialitzada en tecnologies genòmiques i proteòmiques funcionals i, la seva aplicació en la recerca i el Nous plantejaments i estratègies per millorar els mètodes i dispositius de diagnòstic basats en la combinació per realitzar diagnòstics en el punt d’assistència. El grup també treballa per proporcionar eines per a la de la urologia i l’oncologia, alguns d’ells basats en sistemes d’alliberament propis. Aquestes plataformes desenvolupament de noves teràpies i productes de diagnòstic específics per a determinades malalties d’avenços micro/nanotecnològics i biotecnològics per crear materials (bio)híbrids funcionals en què els senyals humanes. Com a companyia, ens centrem en tres àrees terapèutiques bàsiques: oncologia, malalties funcionalització de biomaterials a escala nanomètrica, proporcionant claus físiques i químiques per controlar el tecnològiques inclouen microesferes i liposomes. desenvolupament cel·lular. òptics o elèctrics es puguin enregistrar com a conseqüència d’esdeveniments específics de bioreconeixement. infeccioses i malalties neurodegeneratives. Salut humana BioNanoMed Desenvolupament d’anticossos amb propietats específiques per a cada pacient. Nanotecnologia Salut Humana Biomaterials - Diagnòstic in vitro Nanotecnologia GRUP DE CÀNCER HEREDITARI Biotecnologia - Diagnòstic in vitro Biomaterials ADVANCELL ICO-IDIBELL-IMPPC Alimentació i nutrició Salut animal Bioprocessos Catalunya www.advancell.net - Clara Campas / Ana Vila Empresa biotecnològica que amb tecnologia pròpia i innovació tracta necessitats no resolts en salut i benestar, GRUP DE NANOSONDES I NANOCOMMUTADORS Gabriel Capella | gcapella@idibell.cat Caracterització molecular d’al·lels de risc moderat de predisposició al càncer colorectal: I1307K com a sistema Salut humana - Productes sanitaris / dispositius mèdics - Diagnòstic in vitro Altres: Nutrició Nanotecnologia Pèptids i proteïnes model. Cerca de nous gens que predisposin al càncer familiar de mama o colorectal. Quantificació del risc en amb productes i serveis eficients i de valor afegit. Es nodreix de descobriments del seu entorn acadèmic per Pau Gorostiza / Fausto Sanz la neurofibromatosi. Impacte psicològic de les consultes genètiques. millorar-los, desenvolupar-los i llicenciar-los a tercers o portar-los al mercat. Desenvolupament d’eines a escala nanomètrica per estudiar sistemes biològics. Aquestes eines inclouen Biotecnologia Anàlisi in silico Genòmica HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA instrumentació basada en sondes de proximitat, com la microscòpia i espectroscòpia d’efecte túnel L’aliança de la www.hospitalclinic.org - Joan Bigorra | bigorra@clinic.ub.es La nanobiomedicina és una de les fortaleses de la recerca a Catalunya (Informe Salut humana Bioestadística Proteòmica BIOKIT electroquímic que estem aplicant a l’estudi dels òxids metàl·lics i les proteïnes redox. - Teràpies farmacèutiques o biològiques Bioinformàtica Recerca translacional sobre càncer, malalties GI i hepàtiques, malalties cardiovasculars i pulmonars, Biocat 2009)*, que ha estat pionera a l’Estat espanyol i ha creat centres específics Biotecnologia Nanotecnologia neurociències, diabetis, trastorns metabòlics, malalties infeccioses. Cirurgia, imatge mèdica, telemedicina, nanomedicina www.biokit.com - Pau Brugera | pbruguera@biokit.com - Diagnòstic in vitro Salut humana Òptica i fotònica recerca sobre el sistema de salut. d’aquesta disciplina que actualment són referents internacionals. Segons publica Biokit és una companyia dedicada al diagnòstic in vitro que desenvolupa immunoassaigs innovadors i d’alta - Diagnòstic per la imatge GRUP DE NANOMEDICINA MOLECULAR I MATERIALS ORGÀNICS a Catalunya la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units (PubMed) pertanyent al NIH qualitat, tant propis com d’altres fabricants de dispositius originals, per a la serologia infecciosa, la química clínica, Bioinformàtica - Teràpies farmacèutiques o biològiques - Diagnòstic per la imatge la immunoquímica i proves de coagulació. La companyia està especialitzada en la producció i purificació d’antígens NANOMOL Biotecnologia - Productes sanitaris / dispositius mèdics - E-salut / electromedicina (National Institutes of Health), Barcelona és la segona ciutat del món d’origen de i anticossos, ELISA, aglutinació en làtex i quimiluminiscència. publicacions científiques sobre nanomedicina després de Boston. CENTRE D’INVESTIGACIONS EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA www.icmab.es/nanomol - www.icmab.es/nmmo - Jaume Veciana | vecianaj@icmab.es Salut humana - Diagnòstic in vitro Biotecnologia Biomaterials Química fina o biològiques o biològiques Biofísica MOLECULAR PER NANOMEDICINA (CIBBIM-NANOMEDICINA); Salut humana Altres VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA- VHIR Alimentació i nutrició Salut humana: - E-salut / electromedicina Salut animal: - Productes sanitaris / dispositius mèdics Biomaterials Nanotecnologia IDIBELL A Catalunya hi ha un nombre creixent d’empreses biotecnològiques i quimico- www.idibell.cat - Emilià Pola / Montse Ballarin INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC) www.cibbim.eu - Simó Schwartz Jr | sschwartz@ir.vhebron.net - Teràpies farmacèutiques - Teràpies farmacèutiques - E-salut / electromedicina Química medicinal L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en medicina cel·lular, on la farmacèutiques que fan recerca o usen nanotecnologia en els seus processos. www.ibecbarcelona.eu | info@ibecbarcelona.eu Els nostres projectes i les nostres patents actuals (13) se centren en la identificació de nous biomarcadors de recerca bàsica d’alt nivell està al servei de preguntes clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic. Els Prova d’això és la informació que integra aquest fulletó, on es recullen grups de GRUP D’INTERACCIONS BIO/NO-BIO PER A MEDICINA REGENERATIVA CEL·LULAR malalties i nous objectius terapèutics, i el desenvolupament de nous plantejaments d’administració i selecció GRUP DE NANOBIOELECTRÒNICA I BIOSENSORS principals socis científics de la fundació són la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut de medicaments per a aplicacions clíniques en oncologia i malalties rares. recerca, institucions i empreses que tenen com a àrea prioritària la recerca en INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA Català de la Salut (Hospital Universitari de Bellvitge). Josep A. Planell Biotecnologia - Diagnòstic in vitro Anàlisi in silico Nanotecnologia www.icn.cat/nanobioele-ctronics-biosensors.php - Arben Merkoçi | arben.merkoci.icn@uab.es nanobiomedicina. Aproximació multidisciplinar amb l’objectiu de proporcionar biomaterials intel·ligents de tercera generació per a Desenvolupament de sensors i biosensors basats en nanomaterials eficients i de baix cost, inclosos els - Diagnòstic per la imatge l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa. Disseny de superfícies avançades de polímers amb eines i tècniques a escala nanomètrica per a la seva funcionalització i caracterització. Salut humana: - Teràpies farmacèutiques Altres: Estudis pre-clínics Bioestadística Bioinformàtica Pèptids i proteïnes Proteòmica laboratoris en un xip per a diagnòstic, vigilància del medi ambient, seguretat i garanties entre altres LEITAT aplicacions industrials. www.leitat.org - Francesc Mitjans | fmitjans@leitat.org En base a aquesta potencialitat, s’ha creat l’aliança BioNanoMed Catalunya, que o biològiques Biomaterials Altres Biotecnologia dispositius mèdics Biofísica Nanotecnologia Biotecnologia - Diagnòstic in vitro Biomaterials Nanotecnologia Genòmica Anticossos monoclonals, models cel·lulars, models in vivo, ADME, models de seguretat cel·lular. Projectes té com a visió afavorir les sinergies entre grups, centres, hospitals i empreses Salut Humana Altres: Bioenginyeria Biomaterials Pèptids i proteïnes Medi ambient Salut animal Bioprocessos Pèptids i proteïnes europeus FP7 en marxa: NANOPOLYTOX, NANOTHER i NANOTEST. Projectes nacionals en marxa: - Productes sanitaris i nanomedicina Cristal·lografia VACMON, NANOMOLECULAR, ROBOCELL i ROBIOCAT que fan recerca en nanotecnologia aplicada a la salut i biotecnologia a Catalunya ENDOR NANOTECHNOLOGIES SL Salut humana - Teràpies farmacèutiques o biològiques Biotecnologia o biològiques Biomaterials per crear noves oportunitats de recerca i de negoci i per incrementar la visibilitat GRUP DE BIOMEDICINA CEL·LULAR www.endornanotech.com - Marc Ramis | marc.ramis@endornanotech.com internacional mitjançant l’establiment d’aquesta plataforma. Daniel Navajas El programa principal EDS per a sistemes terapèutics és un innovador sistema d’administració per als agents GRUP DE NANOBIOSENSORS I APLICACIONS BIOANALITIQUES Medi ambient - Productes sanitaris / Bioprocessos Alimentació I nutrició dispositius mèdics Bioremediació amb un gran potencial d’aplicació en oncologia. L’EDS és un sistema d’administració avançat per a agents CIN2-CSIC; CIBER-BBN Estudi de les propietats mecàniques dels teixits de les vies respiratòries i dels pulmons i els canvis que es Salut humana - Diagnòstic in vitro Nanotecnologia terapèutics, tant petites molècules com agents biològics (medicaments orgànics, siRNA, proteïnes o www.ci2.es/biosensores - Laura M. Lechuga | laura.lechuga@cin2.es produeixen en el context de la disfunció mecànica relacionada amb les malalties respiratòries. Desenvolupament - Teràpies farmacèutiques - Diagnòstic per la imatge Pèptids i proteïnes anticossos monoclonals). * www.biocat.cat/publicacions/informe i aplicació de nanotecnologia d’avantguarda i tècniques biofísiques avançades per investigar el comportament Desenvolupament tecnològic de biosensors nanofotònics (plasmònics i basats en silicona) i biosensors mecànic de les cèl·lules i les seves interaccions mecàniques amb el microambient. Salut humana - Productes sanitaris / Nanotecnologia nanomecànics sobre la base de la tecnologia adequada, integració en plataformes situades al punt - Teràpies farmacèutiques dispositius mèdics Química medicinal d’assistència i la seva aplicació en els diagnòstics clínics reals. S’han posat en marxa dues spin-offs. Biotecnologia Biofísica Salut Humana Nanotecnologia o biològiques - Diagnòstic in vitro Biotecnologia Salut humana Nanotecnologia - Diagnòstic per la imatge Medi ambient - Diagnòstic in vitro Òptica i fotònica