Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luyen phat am anh my 23n

326 views

Published on

next

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Luyen phat am anh my 23n

  1. 1. 55 65 60 45 55 45 50 55 55 50 50 NHAØ SAÙCH DOREÂMOÂN Seû Chia Tri Thöùc CONTACT Vaøo Google Goõ “ Nhaø Saùch Doremon” Click Vaøo Trang Ñaàu Tieân Ñeå Ñeán Website : Nha-sach-doremon.blogspot.com Yahoo: Nhanvien_kinhdoanh2 Phone/SMS 24/7: 01646191643 0909308691 GIAO HAØNG Mua saùch vaø löïa choïn tröïc tieáp: Ngaõ ba Xoâ Vieát Ngheä Tænh vaø D5(ñeán thì phone) Mieãn phí giao haøng khi ñôn haøng >=170K (taïi TP HCM). <170 K : Phí vaän chuyeãn 5k/1laàn Nhaän haøng trong voøng 36h KHUYEÁN MAÕI Taëng 1 boä Ngöõ phaùp Toeic khi ñôn haøng > 160K mua töø 400K 5K Mua chung: trôû leân, giaûm ngay moãi cuoán Tieát kieäm ñöôïc hôn 40K 45 75 55 50 50 50 50 20 55 50 60 7405

×