Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ундны усны чанар, аюулгүй байдал

ундны ус

 • Be the first to comment

ундны усны чанар, аюулгүй байдал

 1. 1. Ундны усны чанар, аюулгүй байдал
 2. 2. Усны бохирдол нь хүрээлэн буй орчинд төдийгүй хүн, амьтанд сөргөөр нөлөөлөлдөг -Гол, мөрөн, нуурын экосистемийн тэнцвэрт байдал алдагдах -Ойгүүжүүлэх болон ундны зориулалтаар ашигладаг байгалийн усны чанар муудах -Хүнс тэжээл бохирдох -Бусад сөрөг нөлөөллүүд
 3. 3. Бохирдуулагч эх үүсвэрүүд • Ахуйн хог хаягдал • Газар тариалан (бордоо, пестицид) • Малын ялгадас • Автомашины бохирдол • Уул уурхай (гар аргаар алт олборлох)
 4. 4. • Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй ариун цэврийн байр (жорлон, бохирын цооног) • Үйлдвэрийн хог хаягдал • Химийн хортой бодис • Хур тунадас 09/26/14 1.4
 5. 5. 09/26/14 1.5
 6. 6. 09/26/14 1.6
 7. 7. Усанд агуулагдах хорт бодис Хаягдал усанд агуулагдах хорт бодис нь: •Хордуулах •Канцерогений •Мутагений •Аллергиний •Эмбриотропны зэрэг нөлөөлөл үзүүлдэг.
 8. 8. Усны бохирдлоос үүсэх өвчин • Шаардлага хангаагүй усан хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл болон хоол хүнсийг эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй нөхцөлд хадгалж бэлтгэн хэрэглэснээс уснаас шалтгаалсан халдварт өвчин үүсдэг. 09/26/14 1.8
 9. 9. Уснаас шалтгаалах өвчин • Усаар шууд дамжих өвчин (урвах тахал, Геп А г.м) • Усны хэрэглээтэй холбоотой буюу ус дутлаас үүсэх өвчин (хамуу, бөөс) • Усан дээр суурилсан эмгэгүүд (хүний хүж хорхой, хүүхдийн хялгасан хорхой) • Усанд үүсэх шавьжаар дамждаг өвчнүүд (шар чичиргэнэ, денгийн өвчин)
 10. 10. Зонхилон тохиолдох гэдэсний халдварт өвчнүүд • Гэдэсний савханцар • Цагаан хорхой • Цусан суулга • Холер • Балнад, иж балнад • Сальмонеллёз • Гепатит А
 11. 11. Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé äàìæèõ çàì • Áîõèð ãàð • ßëàà øàâüæ • Áîõèðëîãäñîí õîîë õ¿íñ • Áîõèðëîãäñîí õºðñ • Áîõèðëîãäñîí óñ • Õ¿íèé ºòãºíä àãóóëàãäàí ¿ðæèõ âèðóñ, íÿí, ýãýë áèåòí¿¿ä áîõèð ãàðààñ àìààð äàìæèí õàëäâàðëàæ ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èíã ¿¿ñãýíý.
 12. 12. Уснаас шалтгаалах өвчнөөс сэргийлье
 13. 13. • Óíäíû óñûã áàòàëãààòàé, õàìãààëàãäñàí ýõ ¿¿ñâýðýýñ áà õóäãààñ àâàõ • усыг бîõèðäîõîîñ ñýðãèéëæ òàãòàé öýâýð ñàâààð àâàõ
 14. 14. Булаг, шандыг хамгаалж, тохижуулах • Газрын гүнээс ундарч буй булаг шанд түүний ундаргыг тойруулан бетон, чулуу зэрэг усны нөлөөнд гэмтэхгүй материалаар хашлага хийх • Булаг, шандны эрүүл ахуйн бүс 30-50 м, хамгаалалтын бүс 100 м байх ба хамгаалалтын бүсэд, ундаргын дээд хэсэгт химийн бодис, бордоо, нефть бүтээгдэхүүнээр бохирдуулах, бие засах газар, угаадасны нүх, малын хашаа саравч барих, элдэв хог, хаягдал хаях, газар ухахыг хатуу хориглоно.
 15. 15. • Борооны ус болон гадаргуугийн урсац ус булаг, шанд руу орох, хаяалсан элс, чулууг нурж бохирдохоос хамгаалж булаг шандны ойролцоо хашаа, суваг шуудуу татах • Ус авахад зориулагдсан ус гадагшлах хоолойг гаргаж, уг хоолойн дорхи тайлбайг цементээр цардсан байх • Булаг, шандыг тохижуулах санаачлагыг дэмжиж, зохих хөрөнгө зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгаж байх шаардлагатай
 16. 16. Тохижуулсан булгийн жишээ Монголын цэвэр булгийн ус төсөл, 2006
 17. 17. Тохижуулсан булгийн жишээ Монголын цэвэр булгийн ус төсөл, 2006
 18. 18. Худагт тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага • Худгийн эргэн тойрон байнга цэвэр байх • Худгийн эргэн тойронд ариун цэвэр, хамгаалалтын бүс тогтоосон байх ба эрүүл ахуйн бүс нь 30-50 метрт, хамгаалалтын бүс нь 100 метрт байх • Газрын гадарга нь тэгш, төвгөр, газар дээрх налуу хэсэг нь цементэн хучилт болон хашлагатай байх • Мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт гаргуулсан байх
 19. 19. • Сард нэгээс доошгүй удаа бохирдол механик хольц байгаа эсэхийг гэрэл тусгаж шалган, худагт унасан зүйлсийг цэвэрлэж байх • Гэрийн тэжээмэл амьтдыг 3 метрээс дотогш зайд ойртуулахгүй байх • Бага хэрэглээтэй худгийн усыг хааяа шавхаж байх • Худгийн амсар гадны бохирдлоос сэргийлж тагтай байх ба эсвэл халхавчтай байх. • Халхавч нь янз бүрийн хэлбэр, хэмжээтэй байж болно, таг нь гогцоотой бариултай байх шаардлагатай. 09/26/14 1.19
 20. 20. Худагт тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага
 21. 21. Гэрийн нөхцөлд усыг зөв хадгалах, зөөвөрлөх • Ундны усны баталгаатай, хамгаалагдсан эх үүсвэрээс авсан усыг бохирдохоос сэргийлэн тагтай цэвэр саваар зөөн гэртээ авчрах • Ус хадгалах ба зөөдөг сав нь тусдаа байх шаардлагатай • Ус хадгалах савыг нарны гэрэл шууд тусахгүй, сэрүүн газар байрлуулах ба гэрийн тэжээмэл амьтнаас хол байлгах • Ус хадгалах сав нь тоос, шороо орохоос хамгаалах таглаатай амсар нь том, дотор талыг нь цэвэрлэхэд хялбар, жигд гадаргуутай, авсаархан байх
 22. 22. • Óñ õàäãàëàõ ñàâûã íàðíû ãýðýë øóóä òóñàõã¿é, ñýð¿¿í ãàçàð, òàãòàé áàéðëóóëíà. • Óñíû øàíàãà òóñäàà, çîðèóëàëòûí áàéõ áà ºëãºæ õàäãàëàõ
 23. 23. Óñíû ñàâ íü õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä õîðã¿é ìàòåðèàëààð õèéãäñýí áàéõ. Óñ õàäãàëàõ ñàâíû áàãòààìæ íü ºðõèéí õ¿í àìûн 3 õîíîãèéí õýðýãëýýã õàíãàõóéö áàéõ
 24. 24. Усны савыг 7 õîíîãò 1-ýýñ äîîøã¿é óäàà б¿ðýí сóëëàæ, уãààæ, нàðíû ãýðýëä òàâüæ õàòààõ
 25. 25. Бîõèð ãàð, áîõèð øàíàãûã óñàíä ä¿ðýõã¿é áàéõ !
 26. 26. Óñíû ñàâûã ãýðèéí òýæýýìýë àìüòíààñ õîë áàéëãàõ
 27. 27. Бие засах газар, бохирын цооног
 28. 28. АРИУН ЦЭВРИЙН НӨХЦӨЛ-САЙЖРУУЛАХ ШААРДЛАГА
 29. 29. (ACF олон улсын байгууллага)

×