Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Trâmbiţele apocaliptice

992 views

Published on

"Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi am venit să vorbesc pe pământ, să-Mi gătesc calea celei de a doua arătări, aşa precum este scris în cartea Mea. Nu acest trup sunt Eu. Aceasta este o trâmbiţă din care Eu trâmbiţez în vremea aceasta ca să vestesc peste voi toate câte vor fi în zilele ce vin."

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A doua venire a Domnului Iisus Hristos - Trâmbiţele apocaliptice

 1. 1. Venirea în chip văzut „Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le purtaţi. Căci mai este puţin timp, prea puţin, şi Cel ce e să vină, va veni şi nu va întârzia; Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti.” (Ioan. 16/12-14.) * „Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.” (Luca. 12/40.) * „Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căciputerile cerurilor se vor clătina. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.” (Luca. 21/26-27.) * „Când va veni să se preamărească întru sfinţii Săi şi să fie privit cu uimire de cătretoţi cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a găsit crezare în ziua aceea.” (2 Tes. 1/10.) Venirea în chip văzut Selecţie de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. ...În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, amin. Domnul Iisus Hristos aluat de pe pământ scaunul de împărăţie tuturor împăraţilor pământului. Dacă mai do-reşte cineva să stea în împărăţia sa, să stea cum a stat Domnul, cu mâinile întinse. Nu de sca-un este vorba, ci de darul de împărat pe care l-a luat Sfânta Treime. Vine o păsărică din cer săfie împărat pe pământ. Da, da, vine. ...Port în mână un steguleţ pe care scrie: „Sfârşitul tuturor“. De când M-am născut amvestit acest cuvânt, această veste. Să nu creadă cineva că e minciună acest cuvânt. Nu a ră-mas sfânt sau înger în cer să nu vină cu mătura să măture calea voastră; mai ales proorocii,care mătură să veniţi mai curând. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1964 *** ...Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Amin. Am venit din cerul sfânt pe pământ. Eu sunt Alfaşi Omega, Care e scris în sfânta Scriptură. Eu sunt în chip nevăzut, aşa e scris. O, tată, fericitvei fi tu în viaţa duhovnicească, de vei crede în Domnul Iisus Hristos, Care-ţi grăieşte ţieastăzi, căci în acest trup este Domnul Iisus Hristos. O, minune! Vezi, creştine, că stă Domnulde vorbă cu tine? Vezi tu, creştine? Mai e o clipă şi Se va da văzut în faţa ta şi tu te veimira de această minune. Vei vedea cum o lumină a ţinut acest trup. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 12-11-1965 *** ...Ce a fost cu Moise? Ce a fost cu Avraam? Ce a fost cu Ilie, ? Ce a fost cu Noe? Voisunteţi mai mult decât aceştia, măi tată. Sunteţi cei de pe urmă, sunteţi sfârşitul acestui veac. 1
 2. 2. Venirea în chip văzut Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-04-1973 *** ...Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, dar nu mai e mult şi voi veni întrup, şi în trup voi despărţi veacurile: pământesc, de cel duhovnicesc. Voi face un veacnou, care nu se va mai schimba şi nici nu se va mai tulbura. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-01-1975 *** ...Am nevoie de tine, tată, că Domnul până la judecată nu Se mai arată. Să te tri-mit să sădeşti o floare în grădină, să te fac doctor, să te fac sutaş, să te lupţi cu necuraţii, darsă ştii că mai mult te vei îmbogăţi, că te vei duce pe mare şi vei aduce Domnului Iisus Hristosceea ce îţi urseşte. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-02-1975 *** ...Copilaşul Meu, crede cu adevărat că nu mai vine un alt Hristos la tine, nu mai vineo altă milă pentru tine. Veniţi-vă în fire, tată. Auziţi bine cuvântul de la Mine. Nu mai duceţitrupurile la gunoi, în groapă, şi uniţi trupurile cu duhurile, căci trupul dus cu păcate, nu maipoate învia în împărăţia cerească. Aţi auzit? Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-02-1975 *** ...Veniţi la Mine, copilaşii Mei, veniţi şi auziţi cuvântul Meu! Veniţi să-L vedeţi peDumnezeu, că va veni vremea să-L vedeţi pe Dumnezeu în trup cât mai staţi voi pe pă-mânt. Veniţi ca să auziţi cuvântul Său, căci cerul s-a deschis şi Domnul S-a aprins de dorultău. Eu sunt Alfa şi Omega. Am colindat pământul în lung şi în lat, cu tot ce este curat, iarce este întinat, am blestemat. Eu sunt Domnul în chip curat. Umblu pe pământ şi Mă întâl-nesc cu omul şi nu Mă vede. Nu Mă arăt, pentru că nu crede. Eu sunt Alfa şi Omega, cunumele de Iisus. Eu sunt Cel Care am fost răstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, şi în cu-rând Mă voi arăta în toată slava Mea. Veniţi, oile Mele, cu o clipă mai devreme de-adreapta Mea! Aşa vă voi chema şi când Mă voi arăta. Veniţi, că după Mine nu mai vine ni-meni să vă cheme. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-02-1975 *** Israele tată, nu mai e mult şi ochii tăi vor vedea chipul Meu, şi gura ta va vorbi cu gu-ra Mea, şi gura Mea va grăi către tine: „Vino după Mine, slugă bună şi credincioasă!“. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-05-1975 *** ...Eşti anunţat că vin Eu, Domnul, în trup, şi voi alunga pe toţi aceia care au ameninţatcu securea viaţa voastră şi M-au vândut şi M-au omorât. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-08-1975 2
 3. 3. Venirea în chip văzut *** ...Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât din cerul sfânt pe acest pământ şi am tre-cut prin două timpuri, prin două vremi. O dată am petrecut cu trup, şi aceasta cu greu ampetrecut; şi a doua oară am petrecut cu Duhul. Fericit trupul care M-a primit. Fericit trupulcare Mi-a însoţit Duhul. Fericit trupul care Mi-a cunoscut Duhul, că toate acestea sunt cuplată. Şi mai este un timp, şi ştiţi cât e? Cât ai deschide ochii şi i-ai închide. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 22-12-1975 *** Toate forţele de lucru s-au lucrat pentru lumea aceasta ca să se mântuiască, dar nu s-amântuit. Ce să mai fac la această lume? Nu mai am ce, că de M-aş arăta în trup, mai multde o mie de ori M-ar răstigni, şi de câte ori aş mişca, ar da. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-06-1976 *** ...O, tată, cum daţi voi împărăţia lui Dumnezeu pe o poftă pământească! Vine vremeasă vă viziteze soli cereşti: Maica Domnului, cu îngeri din cer. Vine vremea să meargă cu voipe drum. Vine vremea să mănânce cu voi la masă Domnul Iisus Hristos, cum a mâncat încasa lui Cleopa. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-05-1977 *** Copilaşii Mei, nu risipiţi ceea ce v-am dăruit de douăzeci şi cinci de ani, că va veniziua şi ceasul, cum M-am arătat lui Cleopa şi lui Luca, aşa Mă voi arăta şi vouă, şi nici unulnu veţi fi lipsiţi de a vedea acest trup care a fost răstignit. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-05-1980 *** ...Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinţii şi întreabă: „Mai e mult,Doamne?“. „Mergeţi la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vomîmpărţi darurile.“ Aşa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te aş-teaptă cerul cu pompă. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-09-1980 *** Iubitul Meu, iată, tată, cum vorbeam Eu cu acest popor. Şi acum iată cum vorbesc cucei cu care am mai rămas şi cu cei care-Mi măresc trupul Meu şi mărirea Mea şi numărulucenicilor Mei. Iată cum vorbesc: fiilor, fiilor, amin, amin zic vouă, că a venit vremea săspunem cu cuvântul şi să se facă din moarte, viaţă, şi să se facă din neghină, grâu, iar cel cenu va primi cuvântul acesta, acela va fi curăţit ca prin foc, şi va fi aceasta tot prin cu-vânt. Dar am nevoie de ucenici, am nevoie să-Mi deştept bine lucrătorii şi să-i deprind binecu lucrul secerişului cel binecuvântat, şi vom face strânsură binecuvântată, dar vom lucraiarăşi cum am mai lucrat atunci. Căci am trimis pe cei doisprezece şi pe cei şaptezeci deapostoli, iar cei doisprezece au fost însoţiţi de cei şaptezeci, şi peste tot doi câte doi au plecat,şi din timp în timp se întâlneau, şi din neam în neam biserica Mea aşa a lucrat; biserica Mea 3
 4. 4. Venirea în chip văzutcea adevărată, iubiţii Mei. (Vezi tema: „Adevărata biserică”, n.r.) Dar ea, biserica Mea ceavie, n-a avut loc pe pământ, şi şi-a dus viaţa după viaţa Mea şi nimeni n-a iubit-o, şi ea stăteaascunsă şi era după viaţa Mea. Şi iată, am ajuns să vin văzut în mijlocul ei, să vin cu bra-ţul plin de hăinuţe albe şi de cununiţe albe, căci va fi albă hăinuţa celor ce vor sta înain-tea Mea şi a slavei Mele şi a slavei României Mele. Hăinuţa trupului va fi albă, iar hăinuţavieţii şi a duhului va fi întreit albă, şi Eu voi rosti cele ce stau scrise să le rostesc pentru vre-mea aceasta: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, care aţi biruit între cele cereşti spreaşezarea mesei nunţii Mirelui Cel Sfânt şi a miresei cea cu nume de nou Ierusalim!“.Amin. (Vezi tema: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, şi „Nunta Mielului”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 04-03-1992 *** Iată, tată, că tu ai fost cu veghea slabă şi n-ai plâns aşa cum a plâns proorocul Iliecând se tânguia în faţa lui Dumnezeu că nu mai este nimeni de partea Domnului şi că a rămassingur în pustiul necredinţei. Ilie nu mai avea nimic în el decât râvna pentru întoarcerea luiIsrael spre Dumnezeu. Şi dacă el, pe pământ fiind, se lăsase mistuit de râvna pentru mântui-rea poporului cel ales, oare, ce este cu el acum când este ceresc? (Vezi tema: „Enoh şi Ilie”,n.r.) Poporul Meu cel nou, tu nu ştii, tată, ce pildă a fost cu Ilie când plângea la Dumnezeusă i Se arate Domnul şi să-i mângâie durerea care venea din râvna lui cerească. Şi s-a dus pemunte şi a mers nemâncând şi nebând, ca să-L vadă pe Domnul apoi, şi Domnul i-a spus săintre la adăpost în gura unei peşteri, şi a fost venită vijelie mare, şi a venit apoi cutremur ma-re, şi apoi a fost foc venit, şi toate acestea zguduiau muntele şi stâncile, şi Domnul nu S-aarătat lui Ilie în acestea. Şi a venit apoi o adiere de vânt uşor şi lin, şi numai atunci a fost săvadă Ilie slava şi glasul Domnului. Aşa să înţelegi tu vremea dinaintea arătării slaveiDomnului, căci în jurul tău suflă vijelie şi munţii se clatină şi focul mistuie în jur, şi Domnulpune mâna Sa peste tine aşa cum a pus-o pe ochii lui Moise când a trecut Domnul prin faţa sacu slava Sa. Şi apoi vine Domnul cu adierea Sa la tine şi va sta cu tine ca să te aibă mereu,dar ai grijă prin cele ce te înconjoară până la arătarea slavei Domnului, cea care vine pentrutine fără înspăimântare, şi vine cu blândeţe şi cu pace dacă tu vei şti să stai atent şi ascuns decele ce suflă până la trecerea lor. Fii atent, că Domnul trece cu răsplata Sa, cu slava Sa, cudreptatea Sa şi cu despărţirea binelui din rău, şi vrea să te scoată din vijelie şi din cutremur şidin foc, şi vrea să te dea de-a dreapta slavei Sale şi nu de-a stânga slavei Sale, căci toată lu-crarea Sa se numeşte slava Sa, după cum este scris: «Lăudaţi pe Domnul stelele şi lumi-na; lăudaţi pe Domnul focul şi grindina!». (Vezi tema: ”Slava Domnului”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-1993 *** Pace ţie, Ierusalime nou şi mititel! Dar vei fi mare, tată, că dintr-o scânteie voi aprin-de totul. Foc am venit să arunc pe pământ, şi cât aş vrea să se aprindă de acum foculDuhului Sfânt, care luminează înăuntrul făpturii Mele! Despre focul acesta vorbesc Eucu voi, copii ai Duhului Sfânt. Iată ce înfiere, măi copii, copii ai Duhului Sfânt al SfinteiTreimi, Care este în Tatăl şi în Fiul, copii de la sfârşitul lucrării dumnezeieşti. Am venit săcuvintez între voi ca să se împlinească cuvântul; să arunc focul Duhului Sfânt pe pământ 4
 5. 5. Venirea în chip văzutşi să se aprindă de-acum; să pregătesc frumos cărarea slavei Mele, cu focul Duhului Sfânt,şi să vin să stau apoi în mijlocul poporului român şi să-l păstoresc cu toiagul păcii şi aldreptăţii, măi tată. Aşa se roagă Verginica, se roagă să cobor pe Duhul Sfânt peste Româniaşi să-L vadă România şi să iasă în întâmpinarea Lui. Dar Eu am coborât mai întâi scânte-ia, ca să nu fi venit pe neştire, fără să fi vestit mai întâi. (Vezi tema: „Focul apocaliptic”, n.r.) Grădina de la voi şi Duhul Sfânt din ea, aceasta este scânteia, tată, şi va lua foc totpământul României din focul de la voi. Fericiţi cei ce iau pe ei cămaşa sfinţeniei, că aceloranu le va lua foc cămaşa şi nici nu vor arde în cămaşa lor. Fericiţi veţi fi voi când vor veni dinzi în zi munţii plecându-se şi acoperişurile înclinându-se ca să ceară din râul vieţii şi ca săînveţe legile sfinţeniei, că nu va mai fi ca şi până acum, fiindcă altfel va lucra Domnul acum.Va lucra văzut, va lucra cu cele cereşti, care nu s-au văzut până acum. Căci dacă cerul vacoborî pe pământ ca să se aşeze cer nou şi pământ nou, după cum este făgăduinţa din Scrip-turi, altfel va fi decât în vremea lui Moise, altfel va fi acum, la sfârşitul plinirii lucrării luiDumnezeu, pentru că va trebui să nu se mai întrebe omul unul pe altul cum este sau ce estesau ce spune Dumnezeu, fiindcă Însuşi Domnul va fi, pentru că Eu voi veni văzut însprefăpturi, căci dacă focul Duhului Sfânt se va coborî peste făpturi, apoi ochii făpturii va fisă se deschidă şi să vadă ce este dincolo de cele nevăzute până acum, şi apoi împărăţia vafi în Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. (Vezi tema: „Împărăţia cerurilor nu vine închip văzut”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Marian şi Victoria Zidaru, din 29-08-1993 *** O, biserica Mea, cum nu ai cunoscut tu vremea cercetării tale! Căci Simeon a fost le-gat să nu moară până ce a văzut pe Fecioara purtând pe Fiul lui Dumnezeu. Iar tu prin acelaşicuvânt eşti legată ca să nu poţi învia până ce vei vedea lucrarea cuvântului Meu în mijloculcerului, până ce vei vedea pe Cuvântul cuvântând şi rostind: „Aceasta este lucrarea întrucare binevoiesc şi prin care vin apoi văzut de toţi cei care Mă împung acum, căci iată,am venit pe neştire şi nu ai fost pregătit, poporule de la sfârşit“. Şi iată, vin şi îţi vestesccă vin, şi tu eşti tare la cerbice şi nu iei de la Mine untdelemn ca să-ţi ungi ochii şi să cunoştivenirea Mea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil,din 21-11-1993 *** Aşa am păţit Eu şi în mijlocul tău, popor cu nume sfânt, şi cât aş fi voit să ai tu peDuhul Sfânt ca să fii cu Duhul Sfânt în duhul tău şi să te întorci la viaţă din cer! Câtă răbdaream avut Eu cu tine şi cât de frumos te-am povăţuit ca să ajungi să înţelegi şi să te laşi cu îm-părăţia Mea în trupul şi în duhul tău! Dar să ştii, tată, că voi ieşi în calea ta văzut, voi ieşi,ca să crezi în Mine aşa cum a crezut Pavel, şi să las apoi har peste tine, şi să te folosescpentru pregătirea cărării întoarcerii Mele, căci orice lucrare, orice sărbătoare trebuie pre-gătită ca să vină. Când se apropie ziua nunţii, trebuie pregătită această sărbătoare, tată. Şi cucine s-o pregătesc? Cu cei la care n-am fost cu cuvântul Meu de pregătire? O, Eu pe tine te-am pregătit, poporul Meu, şi ţi-am dat nume nou şi sfânt, şi vreau să-ţi dau har, creştine.Scoală-te şi umblă, tată, şi umblă repede, ca să răscumperi vremea şi lucrul cel rămas în ur-mă, că iată, se aşează mesele şi bucatele şi nunta, şi Eu vin să stau în faţa ta şi să te sărbăto- 5
 6. 6. Venirea în chip văzutresc, şi să Mă sărbătoreşti, şi unul altuia să ne dăm cinste pentru lucrarea cerului. Eu să iau dela Tatăl cinstea pentru că am lucrat cu voi, iar voi să luaţi de la Mine cinstea pentru că aţilucrat cu Mine, copii ai poporului Meu. Iată, vine clipa să dau rodul Meu Tatălui, dar caută,creştine, să fii în mâna Mea, ca să te cunoască Tatăl Meu în lucrul Meu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic şi arhidiacon Şte-fan, din 09-01-1994 *** Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, şi cuvântul acesta esteal Meu, nu este al tău, creştine necredincios. Cei cereşti cu inima vor vedea pe Dumnezeu,dar Eu vă spun că aceia Îl văd pe Dumnezeu. Dar mai am un pic şi Mă arăt ca să Măvadă şi ceilalţi, şi cei care Mă împung acum. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorieşi Ioan, din 12-02-1994 *** …Verginica este venită cu Mine, Domnul, în mijlocul poporului ei: ─ Iată, suflu căldură în voi. Să fie iesle caldă în voi, să intre cuvântul în voi şi să-i fiecald, fiilor. Nu fiţi reci, nu fiţi necredincioşi. Eu sunt aici cu Domnul, măi copii. Fiţi cu duhulatent şi să creşteţi întru Duhul Sfânt, că vine vremea minunilor cereşti, lucrate de Domnulpeste voi. Vedeţi să nu vă zdrobească aceste minuni care vin, că vin minunile care vor vorbide la Domnul despre acest popor care a mâncat din cer. Eu am fost linguriţa prin care Dom-nul v-a hrănit, şi am loc pregătit pe pământ unde vin cu Domnul pentru poporul cel cu numesfânt. Iată, am venit cu Domnul în mijlocul vostru, şi cu cei credincioşi şi ascultători carestau de veghe la ieslea cuvântului ceresc. Pregătiţi-vă hăinuţele, că în curând se vor ridicaporţile slavei Domnului şi ale fiilor slavei care vin cu Domnul, că vine Domnul, fiilor, vinevăzut, copiii mei, şi toţi din voi Îl veţi vedea pe Domnul, şi mă veţi vedea pe mine cuDomnul la voi. Să nu vă găsesc prin frig, şi să vă găsesc în casă, în credinţă, măi copii, şi înascultare de cele ce vin la voi din cer. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1994 *** O, copii ai cuvântului, ce mare slavă s-ar arăta de la această lucrare de cuvânt din cercoborât dacă aş fi primit şi cunoscut de cei ce sunt ai Mei prin mărturisirea lor întru credinţacea dreaptă, întru biserica cea una sfântă şi apostolească şi sobornicească. V-am trimis pe voicu cuvântul Meu din loc în loc, din cetate în cetate, şi voi merge cu voi până la ziua de odih-nă, tată, şi ne vom odihni de osteneli, că Mă voi lăsa văzut, şi slava Mea va prinde sub eatoată necredinţa. Eu nu lucrez nimic fără să vestesc mai întâi, aşa după cum a fost în toatăvremea lucrarea dumnezeiască, fiindcă scris este: «Nimic nu împlinesc fără să dau de ştire»,că nu vreau să lucrez pe neştire. Eu sunt Domnul milei şi al îndurărilor, şi iată, trâmbiţez în calea arătării slavei Mele,ca să audă străjerii bisericii şi să nu lucrez pe neştire. Binecuvântată să fie vestirea cuvântului 6
 7. 7. Venirea în chip văzutMeu din loc în loc, vestirea serbării întoarcerii slavei pe norii slavei, după cum scrie în Scrip-turi. (Vezi tema: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, n.r.) …Iată, tată, mai-marii cei de peste voi vă ridică vină vouă, vă aduc vină de mândrie şivă sfătuiesc să lepădaţi cuvântul şi glasul Meu care se lasă deasupra voastră, deasupra iesleicuvântului Meu. Ei vă învinuiesc de mândrie, dar Eu rostesc cuvânt şi spun: o, de ar cădeatoată făptura în ceea ce sunteţi voi căzuţi! căci voi sunteţi căzuţi în braţele dragostei de sfin-ţenie şi de cer şi de veşnicie cu Mine. Această viaţă este o datorie, este şi mai mult decât atâtînaintea lui Dumnezeu. Cei ce iubesc pe Domnul cu adevărat, unii ca aceia nu pun vină pestevoi, dar iată, Eu nu mai văd credinţă şi lumină la fiii oamenilor. Fiii oamenilor nu caută sprefiii lui Dumnezeu ca să primească mărturisire despre Mine şi ca să creadă în Mine. O, nu maieste frică de Dumnezeu, căci înţelepciunea care vine de la om a înşelat şi pe fiii credinţei,măi copii, şi pier fiii credinţei din lipsă de înţelepciunea care vine din cer. Dar n-am făgăduitEu acest har al Duhului Adevărului pe Care lumea nu-L cunoaşte? Şi iată, nici fiii credinţeinu-L cunosc pe El întru lucrarea Sa. Şi se va ridica Israel cel după trup şi va primi botezulcredinţei cea de la Iisus Hristos, şi tu, poporule creştin, ce vei face dacă nu-L cunoşti pe Celmărturisit de tine, pe Fiul Omului, Care a venit să te răscumpere din fărădelegile şi din fireacea căzută prin păcat? Ce vei face, tată, dacă nu te vei ridica să stai bine şi să stai cu frică şicu luare-aminte înaintea Celui ce vine pe nori la tine? că iată, s-au scurs cele două veacuridespre care cuvântă Scriptura, şi Eu Mă voi lăsa văzut, după cum este scris. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din23-04-1994 *** Voi, cei care aţi rămas pentru cele aduse de Domnul, pentru cele ce vor rămâne, voi,fiilor, să staţi şi iar să staţi întru mare sfinţenie de trup şi de inimă şi de hrană şi de purtare şide vorbire şi de veghe, că vine Domnul, măi copii. Vine Domnul, fiilor, şi toată oastea cere-ască este pregătită să se coboare cu Domnul, să se coboare văzut, şi va prinde sub ea toatănecredinţa, toată neascultarea şi pe toţi fiii ei. Sculaţi-vă şi lucraţi, voi, cei ce lucraţi. …Copiii Mei, Hristos a înviat, tată! Şi voi învia din ce în ce mai mult, ca să sfârşesclucrarea cea de înviere, lucrarea cea de împărăţie a cerurilor în fiii care vor fi sălaş al lui IisusHristos. Cerul aşteaptă chiar şi numai după unul care s-ar întoarce, dară după atâtamulţime de popoare care se vor întoarce într-o zi! adică în ziua când Eu voi învălui cuslavă văzută ieslea cuvântului Meu pe care voi îl luaţi şi le daţi oamenilor să bea dinrâul cuvântului vieţii. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 01-05-1994 *** Iată, Îmi fac datoria şi lucrez, şi voi lucra prin cei puşi la lucru, şi fără rod nu voi ră-mâne. Dar iată, rodul credinţei trebuie să fie strâns, ca nu cumva la vremea foametei să fiestrivit de cei ce vor alerga disperaţi după un pic de putere din cer, că pe pământ se stingeorice putere, orice iscusinţă, orice mândrie, orice ştiinţă, fiindcă Eu Mă voi lăsa văzut şidescoperit, şi Eu întrec soarele în strălucire, şi toate vor păli la vederea slavei Mele.Numai cei credincioşi ai Mei nu vor păli, şi vor fi încălziţi în lumina slavei Mele şi vor fi şi eilumină din lumina Mea. Dar mulţi dintre voi zic că acestea sunt basme. O, atunci toate aces- 7
 8. 8. Venirea în chip văzuttea vor deveni adevărate, şi va fi veacul cel ce nu poate fi priceput de omul cel pământesc, şibasmele cele mai frumoase vor fi trăite pe veci. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor împăraţi Constantin şi Ele-na, din 03-06-1994 *** Împărăţia Mea Eu am asemănat-o şi cu pildele cele fireşti, dar pildele fireşti nu suntveşnice, tată, sunt doar închipuirea celor veşnice. Aţi văzut ce a făcut prinţul lumii, că l-a lipitpe om de cele văzute ale sale, ale prinţului lumii, măi copii. Şi acum, la sfârşitul său, prin-ţul lumii şi-a făcut o maşinărie şi a deschis o fereastră a celor văzute şi a încântat cu eatoată făptura, şi se uită omul la această fereastră şi uită de cer omul, şi se uită la încur-carea limbilor de pe pământ, care se văd prin această fereastră. (Internetul, n.r.) Dar Euîl voi păcăli şi voi întoarce această armă împotriva lui, că Mă voi folosi de arma lui şi defereastra lui, şi voi strecura prin ea lucrarea Duhului Sfânt şi vederea vieţii cereşti pecare o lucrez peste tine şi o întocmesc peste tine, Israele, poporul Meu de azi. Iată, amvenit să-ţi arăt prin fereastra aceasta, să-ţi arăt mărturia sărbătorii tale cu Mine lapraznicul Înălţării, la praznicul lui Verginica şi al satului lui Verginica. Eu am de întorspe toate spre cele ce nu se vor mai strica în veac, dar stai la şcoala Duhului Sfânt, măi popo-rul Meu, stai, fiule, şi învaţă bine, ca să iei coroniţă şi dar şi premiu de mântuire, Israele.(Vezi tema: „Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 19-06-1994 *** Deschide iarăşi cartea acestei profeţii, căci cum a rămas cartea lui Moise, a lui Isaia, alui Ieremia, a lui Matei, a lui Pavel, aşa a rămas şi rămâne cartea lui Verginica, Israele, carteaMea prin ea, căci Eu am fost în trupul ei, aşa cum într-un sâmbure este miez. Cine vrea sămănânce miezul dintr-un sâmbure, acela trebuie să desfacă sâmburele şi să mănânce miezul.Aşa trebuia să crezi tu în Duhul Meu Cel Sfânt, acoperit de trupul lui Verginica. Aşa şi întine, copile din Israel, tot aşa şi în tine Mă aciuez, ca să fiu în tine şi ca să fii tu în Mine, darnu numai Eu în tine, ci şi tu în Mine, tată. Să nu stau nelucrător în tine, poporul Meu, că înVerginica n-am stat nelucrător, şi am făcut din ea greblă, şi sapă, şi târnăcop, şi coasă, şi se-ceră, şi secure, şi vas de băut şi de mâncat am făcut, şi fir ceresc de cuvântat cuvântul Meu, şisoare am făcut din ea, dar tu de ce n-ai văzut lumina lui, popor mititel la ochii sufletului tău?Iată, tată, Eu am cuvânt proorocesc în mijlocul tău şi am grădină cu prooroci în ea şi am în eacuvântul Meu, şi aşa să fii şi tu, Israele, şi să fii un singur trup, ca să te unească Duhul Meu şiTrupul Meu, să te unească într-un singur trup, căci mare este taina Mea în mijlocul tău, şi peMine Mă doare că tu nu o ştii, că n-ai vrut să fii vrednic s-o ştii şi s-o poţi purta, şi iată, vin latine şi îţi spun: pregăteşte-te, Israele, că se va da cerul în lături şi voi rămâne descoperitdeasupra ta, şi dacă vei fi numai trup, te vei topi sub lumina slavei Mele. Israele tată, se desface învelişul slavei Mele, şi îngerii vor trâmbiţa capătul taineilui Dumnezeu. O, mulţi în tine, Israele, stau la îndoială, mulţi stau ca la vânat, tată, şi nu aşatrebuia să stea cei mulţi ai poporului Meu. Dar cei puţini care stau de veghe înaintea Mea,aceia au dar proorocesc de la Mine, şi Eu lucrez cu aceia împlinirile care mai sunt de săvârşitpentru arătarea celor ce nu se văd de trup, şi se văd de suflet, se văd de ochii cei dinăuntru, 8
 9. 9. Venirea în chip văzutcare se numesc ochii credinţei în cele ce nu se văd. Lumea este fire trupească, dar tu, Israele,să fii fire duhovnicească, tată, ca să cânţi laolaltă cu îngerii cei fără de trup. Tu ai văzut, măiIsraele, că Eu am luat trup ca şi tine şi ţi-am arătat ce putere poate avea sufletul lui Dumne-zeu în trup când am spus: «Putere am să-Mi pun sufletul, şi putere am să-l iau iar». Aceas-ta este puterea sufletului care sălăşluieşte în trup, şi trebuie să văd această lucrare la tine, co-pile din Israel. Am sfinţi care au fost cu trup pe pământ şi dintre copii, şi dintre tineri, şi din-tre bătrâni, şi la Mine s-a pus vârsta duhului şi puterea credinţei sufletului, şi tu nu vei fi cru-ţat că ai fost copil sau tânăr sau bătrân dacă vrei să te dezvinovăţeşti cumva, căci scris este:«Fiii veacului acesta se însoară şi se mărită, dar cei ce se învrednicesc să fie fiii lui Dum-nezeu, aceia nu se mai însoară şi nu se mai mărită, şi nici să moară nu mai pot, şi sunt caîngerii din ceruri». Acesta este drumul şi statul tău, poporul Meu iubit. E vremea să înţelegicine eşti tu, tată, e vremea să înţelegi de bunăvoie, că altfel, va fi să te temi în curând şi să daisă alergi, dar atunci drumul se face sul şi n-ai pe unde s-o mai iei. Eu sunt drumul, dar cândvoi fi la capăt, Eu stau acolo şi merg cu cele viitoare, şi tu vei moşteni teama dacă rămâiacum, dacă dai să schimbi drumul tău şi lucrarea aceasta de pe el. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creştin, din 16-10-1994 *** Tot cerul se strânge când Eu vorbesc lui Israel, ca să afle cei din cer tainele lui Dum-nezeu. De aceea, tată, te iubeşte pe tine cerul; nu pentru că meriţi, Israele, ci pentru că Euvorbesc cu tine. Mănâncă cerul la o masă cu tine, Ierusalime, şi se bucură Avraam întru plini-rea făgăduinţei făcute peste el. Mai e un pic, şi Îmi dau vălul în lături şi vor rămâne des-coperite cele ce nu se văd. Se binecuvintează lucrarea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. Să ia lumea şi săguste, şi să i se vestească lumii, ca să nu vin pe neştire. Se binecuvintează vestirea României.Să vină la masa Mea România, la masa credinţei, ca să nu vin şi să găsesc şi în ea necredinţă.Cu dor am dorit să vestesc, şi apoi să împlinesc, iar vouă, celor ce vestiţi, celor ce daţi fiinţăcuvântului rostit de Mine peste pământ, vouă vă dau putere şi sănătate şi duh de mulţumirede la cer, şi pace, tată, vă dau. …Nimeni să nu dispreţuiască ce am făcut Eu, şi vino, Ierusalime, spre ascultare, căfără de sfinţenie, tată, nu vei vedea pe Domnul. Eu îţi cercetez, Israele, şi mintea, şi vorba, şivoinţa, şi credinţa, şi odihna ta întru Mine, şi odihna Mea întru tine, şi voi lucra întru drepta-te, că Eu te-am învăţat cum să stai tu înaintea Mea la venirea Mea. Această lucrare pune sfârşit proorociei mincinoase şi capilor ei, că Eu vin curând, şinimeni nu va avea cuvânt de adăugat sau cuvânt împotrivă. Eu vin curând peste toată făptura,şi toate cele ce aşteaptă se vor bucura, că de mult aşteaptă. Aşteaptă Avraam, fiilor. Eu vindescoperit în curând. Curând, curând Eu vin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică,din 04-12-1994 *** Eu sunt Domnul, Cel ce umplu pământul şi cerul de glasul cuvântului Meu, dar cine,tată, Mă aude? că nu are nimeni urechi de auzit, nu are lumea credinţă în lucrarea lui Dumne- 9
 10. 10. Venirea în chip văzutzeu cea dintre început şi sfârşit, cea de şapte veacuri şi mai bine, şi iată, această profeţie deşapte vremi s-a împlinit, şi dacă s-a împlinit, s-a sfârşit, şi Eu am luat-o de la capăt şi aşeznestricăciune pe pământ, aşez om nou pe pământ, om născut din cuvânt. Nu mai aşez omfăcut, şi aşez de data aceasta om născut prin cuvânt. Eu număr din nou de la capăt, încă unpic mai număr, un pic, un pic, şi nu mai număr apoi, căci timpul se face sul şi nu se mai nu-meşte timpul timp. Timpul, măi fiilor, s-a numărat începând cu ieşirea omului din rai, şi iată, una es-te legea raiului, şi alta este legea omului de pe pământ, şi mare taină poartă această piatră pecare sunteţi voi aşezaţi prin cuvânt, iar pe piatra voastră este săpată Verginica, trâmbiţa Meacea de apoi. Verginica este piatra voastră, şi această temelie a scris sfârşit peste timpul omu-lui, măi fiilor. E greu de înţeles aşa precum în cer, chiar şi de voi e greu de înţeles, pen-tru că voi încă sunteţi pe drum, şi pentru că Eu încă Îmi continui drumul spre venireacea văzută. În cer, măi fiilor, nu tot aşa se vorbeşte. Cu cerul e altă lege; e lege de rai cu ceidin cer, care şi-au recăpătat sufletul şi trupul ca în rai. E grea această taină adâncă, dar sun-tem pe drumul ei, măi fiilor, şi îi vom ajunge capătul, şi ea se va descoperi, şi se va cunoaştebine Scriptura cea de răscumpărare a trupurilor, Scriptura cea de Eden veşnic şi nezdruncinat,căci Edenul aşteaptă pe cei de pe urmă, care au cheia de la Dumnezeu. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1994 *** Dar tu, poporul Meu, cel ce crezi că Eu sunt Cel ce am venit ca să te păstoresc ca peAvraam, să stai, fiule, sub povaţa Mea şi să te mângâi şi să te întăreşti din ea. Să nu te smin-teşti de cel ce a plecat ca Lot de lângă Avraam, şi tu să stai strâns legat cu Mine şi să Mă aş-tepţi cu ascultare şi cu credinţă, că Eu voi sta văzut în mijlocul tău curând, curând. Staialipit cu Mine, ca să te am începătură nouă de om nou, de veac nou, că Eu, fiule, îţi voi adău-ga popor mare la masa ta cu Mine. Mulţime multă va mânca la masa aceasta de înviere, lamasa cuvântului Meu, căci omul va trăi mâncând cuvântul Meu, şi va creşte Dumnezeu înom. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului,din 14-05-1995 *** Proorocul Ilie petrecea zi şi noapte întru lucrarea râvnei după Dumnezeu. Atât demult M-a iubit el pe Mine, măi fiilor, de M-a făcut să nu-i pot respinge nimic din cele ce elcerea de la Mine întru râvna sa dumnezeiască. Dar ţie dacă ţi-am dat mai mult decât lui fărăsă-Mi ceri cum Mi-a cerut el, o, fiule tată, tu cum se cerea să fii, măi Israele? Tu ai fost celmai miluit şi cel mai ocrotit, şi te-am păstrat ca pe o podoabă cerească a vremii de acum. O,şi n-ai avut râvnă ca Ilie, proorocul Meu, că el plângea pentru fărădelegea lui Israel care seurca spre Mine, şi tu în loc să plângi ca şi el, tu stai în mijlocul fărădelegii şi nu te temi deunealta de nimicire a fărădelegii. Ia aminte, copilul Meu, că trece Ilie proorocul, trece pestetot, tată. Întăreşte peste tine pecetea Dumnezeului Cel viu, că şi Eu o întăresc, şi mereu ţi-oîmprospătez, că vreau, tată, să te am şi să te numesc unealta Mea din vremea arătării Mele,din vremea venirii Mele, că vin curând spre arătare, vin, fiule, şi tu să crezi ce-ţi spun. Eu încurând Mă las văzut, şi vreau ca tu să fii cu pacea Mea peste tine, ca să te bucuri în vremeacelor ce se vor descoperi spre vedere. Mai e numai un picuţ şi această lucrare va lucra desco- 10
 11. 11. Venirea în chip văzutperită, şi vei vedea cum am lucrat Eu această lucrare peste tine, Israele român. Vei vedea,tată, cum am vorbit şi cum vorbesc lângă tine şi deasupra ta. Vei vedea cum te-am pur-tat şi cum te port Eu pe tine în timpul acesta ceresc, că tu eşti în timp ceresc, şi lumea eîn timp pământesc. Şi tu, tată, eşti în timp, dar tu eşti cereşte, pentru că aşa ai fost tu scris,ca să fii poporul Meu ceresc în timp şi să fii lucru de mărturie pentru ziua mărturiilor, pentruclipa judecăţii tuturor celor ce s-au petrecut în timp. E greu timpul, tată, dar am păşit cu tinepas de veac nou. Am scris început de pas peste timp, am scris cu tine sfârşit şi început. Şicând vei vedea ce a purtat în taina ei ziua aceea de Paşti când am făcut pasul cu tine, o, te veiminuna, copilul Meu, când vei afla ce am făcut Eu prin tine în ziua aceea. O, Verginico, fiica Mea prin care am coborât a doua oară şi prin care Mă voi şilăsa văzut cum am venit şi cum voi veni văzut de tot ochiul! O, fiică înţeleaptă, că tu şcoa-lă n-ai avut, şi de aceea ai fost înţeleaptă. Tu n-ai învăţat nimic de la om, nimic de pe pământ,şi ai învăţat învăţătură din cer dacă Eu am fost în tine, şi ai bucurat pe Tatăl Meu şi al tău cuîndemnul cel sfânt, pus peste turma Mea şi a ta, că mâncai cireşe şi le adunai sâmburii, măiVerginico, şi puneai oiţele să facă rugăciunea „Tatăl nostru“ pentru fiecare sâmbure. Le um-pleai pumnişorii cu sâmburi, iar ei pentru fiecare sâmbure rosteau un „Tatăl nostru“. Cândera vreunul din ei bolnăvior, tu ştiai că boala şi durerea veneau de la cele lumeşti care intrauîn el, şi îl prindeai pe acela şi îi dădeai sâmburi şi îl puneai să zică: «Tatăl nostru, Care eştiîn cer, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, şi să se facă voia Ta aşa cum se face încer, ca să fie tot aşa şi pe pământ. Şi ne dă pâine, Tată, şi ne iartă greşeala aşa cum şi noiiertăm. Şi nu ne lăsa spre ispită, şi ne izbăveşte de lucrul cel rău». O, Verginico, cine, tată,mai vrea să ştie ce înseamnă să se sfinţească numele Tatălui în om, în creştin, în fiul acesteilucrări? Cine mai ştie să creadă ce spune atunci când rosteşte «facă-se, Tată, voia Ta, pre-cum în cer aşa şi pe pământ»? Auzi tu, Verginica Mea, ce spune această rugăciune? Spunesă se facă voia Tatălui ca şi în cer. Vorbesc cu tine, tată, că tu ştii să înţelegi. Cu cine să Mămai înţeleg Eu, cu cine? Vreau să Mă înţeleg cu poporul tău, cu poporul Meu pe care-l amdin munca ta cu Mine, din truda ta alături de Mine. Vreau să rostească Israel rugăciunea „Ta-tăl nostru“ şi să zică să se facă voia Tatălui, precum în cer să se facă şi pe pământ, ca să fiepământul cer, ca să fie cerul pe pământ, şi pământul în cer. Şi când zice Israel: «pâinea noas-tră dă-ne-o nouă, Tată», când zice Israel aşa, să Mă ceară pe Mine, că Eu sunt pâinea care secoboară din cer. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 01-06-1995 *** Omul nu Mă poate găsi decât în el. Cum Mă poate găsi omul în el? Prin asemănarealui cu Mine, întru ascultare de Tatăl. Vreau să Mă arăt omului în tine, fiule din Israel, şi de aceea am zis să te laşi săfii după chipul şi asemănarea Mea şi la chip, şi la duh, şi la lucrare, căci împărăţia Meaeşti tu, omule al Meu întru care Eu Mă odihnesc în vremea aceasta. O, fiule, fiule, ştii tucă niciodată nu M-am odihnit în om ca acum? Acum, iată, încap şi cu odihna, şi cu lucrareaMea în om, şi lucrez de pe tron peste pământ, că tu eşti tronul Meu de înviere şi de judeca-tă, Israele, copilul Meu. Dacă eşti înconjurat de veacul ştiinţei omului, de cele ale ştiinţeiomului, nu te îndoi, dar nici nu te bucura, căci tu ai de lucrat cu Mine, şi vom desfiinţa prinascultare de Tatăl toată deşertăciunea care vine de la om şi de la aur, fiule. 11
 12. 12. Venirea în chip văzut …Omule, am să te găsesc, să ştii că te voi găsi, şi iată, am venit la tine şi ţi-am spuscă este Dumnezeu şi că vine la tine. Te vei întâlni cu Mine, omule, şi îţi voi arăta mormaneledeşertăciunii tale şi îţi voi spune că ai fost mincinos şi deştept la minciună, şi am să-ţi arătslava lui Dumnezeu şi ai să vezi ce a fost adevărul, că Eu am în mijlocul oamenilor, am fiinăscuţi de sus, care au stat în mijlocul oamenilor cu Mine, şi Mă voi lăsa văzut lângă cei deun chip şi de o asemănare cu Mine, iar duhul îngâmfării se va face cenuşă. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor împăraţi Constantin şi Ele-na, din 03-06-1995 *** Eu am venit acum două mii de ani ca să dau viaţă omului, dar Israel ce a făcut? M-aomorât şi n-a crezut că am înviat ca să creadă că Eu sunt Dumnezeul Cel promis. Ce a făcut,tată, Israel? A cumpărat pe bani străjerii care au stat la mormântul Meu de strajă şi le-a spussă spună că pe când ei dormeau, M-au furat ucenicii Mei. O, dacă era adevărat că M-au furatucenicii pe când straja dormea, atunci straja trebuia omorâtă pentru că a dormit în strajă. Fii-lor, fiilor, mare a fost minciuna arhiereilor din vremea slavei Mele prin înviere. Mare a fostnecredinţa lor, tot aşa de mare ca a arhiereilor de azi. Minciună cumpărată pe bani şi împrăş-tiată în lături, căci vestea aceasta a rămas până azi, cum că Eu am fost furat din mormânt decătre ucenici. Până azi în Israel nu se crede că Eu am fost Dumnezeu şi că am înviat după ceM-am dat jertfă de răscumpărare pentru om. A avut putere cuvântul mincinos al arhiereilor,căci oamenii sunt cu mintea uşoară când nu au Duhul lui Dumnezeu. Israel nici nu avea degând să creadă în Hristosul Cel trimis din cer, şi de aceea minciuna i-a cumpărat aşa de uşor.Până azi nu crede Israel, până azi el aşa ştie, el aşa crede, că M-au furat ucenicii pe când stra-ja dormea. Dar Eu înviasem, şi mărturiile învierii Mele au vorbit mai mult decât minciunalor, dar ei tot n-au voit să Mă primească de Dumnezeu. Am avut o mână de martori care austat în apropierea Mea şi cărora M-am arătat înviat după înviere şi cu care am petrecut dupăînviere, şi Israel a ieşit mincinos, dar mândria lui l-a ţinut împotrivitor până azi. Iată şi azi.Azi te am pe tine, Israele de azi. Te-am avut aproape de minunea cuvântului Meu, te-am avutpopor al întoarcerii Mele, căci M-am întors prin cuvânt şi lucrez aşa de minunat, tată, şica şi atunci nimeni nu crede, nimeni din biserică, şi arhiereii bisericii dau să mintă ca şiatunci. Dar Eu am ieşit ca şi atunci şi M-am arătat în cuvânt, iar cu tine, Israele, stau la masăde cină cerească şi îţi dau să mănânci înţelepciune din cer, şi tu Mă mărturiseşti, precum ceipuţini care au fost cu Mine în vremea lucrului trupului Meu au mărturisit vremea Mea în trupşi slava Mea prin înviere. Poporul Meu, să ştii, tată, că te vei întâlni în curând cu cortul cel care M-a adăpostitpe Mine în vremea venirii Mele de azi. Te vei întâlni cu trâmbiţa Mea, şi o vei vedea înslavă mare dacă vei fi cu Mine şi credincios cu Mine. Cei ce s-au lepădat de lucrarea Mea,aceia s-au lepădat şi de trâmbiţa Mea, şi aceia n-o vor vedea. (Vezi tema: „Trâmbiţele apoca-liptice”, n.r.) Poporul Meu, vei păţi ca Petru, Iacov şi Ioan în ziua când Eu Mi-amschimbat faţa înaintea lor, că ei au văzut lângă Mine pe Moise şi pe Ilie. Aşa vei vedeatu slava Mea în curând, şi n-ai să ştii cine sunt Eu şi cine este trâmbiţa Mea, căciVerginica a fost cortul Meu pe pământ, trupul în care Eu M-am adăpostit înaintea ta. Şi varămâne peste tine slavă mare, poporul Meu, şi lumea nu va pricepe iubirea Mea cea de pestetine. Dar mai am un picuţ de cernut, mai am câteva boabe de grâu seci, care nu vor putea să 12
 13. 13. Venirea în chip văzutstea alături de slava Mea. Mai am un picuţ de curăţit la masa Mea, căci credincios la masaMea este numai acela care crede împlinind toate cuvintele venite cu Mine, toată aşezarea ceade om edenic pe pământ nou. Omul cu viaţă de eden în el, acela este om nou, şi sub el se facepământ nou, şi el va lucra lucrare de pământ nou peste România. Amin. …Poporul Meu, ia, tată, în tine duhul şi puterea lui Ilie, râvna şi credinţa acestui sluji-tor ceresc între cer şi pământ, căci focul Duhului Sfânt te-a îmbrăcat pe tine cu foc mai multca pe Ilie, fiule. Ţi-am făcut cojoc care să te ocrotească şi să te îmbrace cu putere. Ia-l petine, poporul Meu, şi desparte cu el apele cele tulburi ale lumii acesteia şi vino după Mine, căEu vin în urma ta. Fii atent bine ce-ţi spun şi nu te sminti ce-ţi spun: vino, tată, după Mine, căEu vin în urma ta. Ia-o tu înainte după Mine, că Eu vin în urma ta, fiindcă aşa este astăzi lu-crarea lui Ilie: este să-Mi pregătească el calea, ca să vin pe ea. Tu eşti calea Mea. Aşează-te,poporul Meu, ca să-Mi fii cale de venire, şi apoi Eu vin. Eu pe tine te aştept ca să vin, căci tueşti calea Mea, şi să vezi tu ce venire slăvită va fi să fie, că se va ţine lumea după tine ca dupăfocul cel ce luminează şi încălzeşte în vreme de întuneric şi de frig. Se va ţine lumea dupătine ca după pâine, ca după apă, poporul Meu, şi se va sătura şi va vedea venirea Mea, şi seva deştepta cel ce este scris să se deştepte. Dar cel ce M-a cunoscut şi M-a părăsit, acela nuva mai avea atunci curaj să se apropie ca să călătorească cu Mine, că nu va avea putere săvină. Va voi să vină, dar putere nu va avea şi nu va veni, şi aşa va fi vădit cine a fost şi ce afăcut unul ca acela. De ce, tată, crezi tu că oftez Eu aşa de greu pentru cel ce s-a dezbrăcat deacest cojoc, de această lucrare de salvare? Iată, cel fără de cojocul acesta nu va avea cu ce sădespartă apa ca să treacă, şi apa va fi mare şi nervoasă, şi pe apă nu vor fi salvatori, căci sal-vatorii sunt întru Mine, şi aceeaşi lucrare au. Mai fericit va fi acela care abia vine decât cel cea fost şi s-a dus. Mai fericit va fi cel din lume care va trage în barca Mea, că acela vine cre-zând şi cuvântând lucrul cel nou şi pe poporul cel nou. Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit poporului Său. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1995 *** Am venit în mijlocul tău, poporul Meu, cu Fecioara mama Mea, cu sărbătoare de naş-tere am venit. La început Dumnezeu a luat pe femeie din bărbat, şi la sfârşit a luat pe bărbatdin femeie, căci bărbat şi femeie înseamnă om. Voi veni şi voi da naştere din cer la tot omulcare va înţelege taina naşterii de sus spre viaţă veşnică. Voi veni văzut, Israele, poporulMeu, că este scris de această venire. Cele şapte veacuri s-au pecetluit, căci Dumnezeu anumărat până la şapte şi la început. Mă voi arăta cu veacul cel veşnic care a început între cerşi pământ, că Eu la această lucrare lucrez cu tine, poporul Meu, şi vom face culesul, tată, şi lamasa de veac nou vom mânca hrană nestricăcioasă, spre nestricăciune de trup şi de duh.Amin. (Vezi tema: „Taina de mântuire a omenirii, taina nestricăciunii”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii Maicii Domnului, din 21-09-1995 *** Ia să-ţi spun ce văd Eu pe pământ. Văd pe câte cineva că scrie o scrisoare frumoasăunei fiinţe pe care n-o cunoaşte, ci doar a auzit de ea. Îi scrie frumos şi cu iubire şi cu dor şi 13
 14. 14. Venirea în chip văzutprimeşte scrisoare de răspuns cu iubire, şi dorul creşte între cei doi, şi cei doi încep să se cu-noască prin scrisori, şi încep să se vadă unul pe altul cu duhul lor, şi vine apoi ziua să-şi deaîntâlnire, şi se întâlnesc şi se cunosc, şi bucuria îşi împlineşte dorul, şi totul vine la arătare, lavedere. Aşa îţi scriu Eu ţie din cer pe pământ, şi le dau poştaşilor scrisoarea, şi ei o aduc latine, şi tu te laşi cuprins în Mine şi îţi hrăneşti dorul, tată, şi grăbeşti ziua întâlnirii Mele cutine pe pământ, că tu eşti locuitor pe pământ, şi Eu străbat cerurile până la tine şi Mă faccuvânt pe masa ta şi stau nevăzut de tine până la iubirea cea desăvârşită, până ce tu tevei desăvârşi în Cel ce te poartă spre El prin cuvântul Său cel ceresc, prin graiul Său celceresc înaintea ta. Aşa am avut mereu lucru peste Israel, dar ca azi niciodată n-am lucrat deaproape, căci aproape este întâlnirea Domnului cu cei de pe pământ care stau în numele Luiînaintea Lui. …Unge-ţi, Israele, uşorii uşii cu ascultare, tată, şi nu te mai purta pe cale lângă omuldin lume, lângă fiii pierzării, care lucrează numai pierzare peste lume. Zi şi noapte îşi lucrea-ză pierzarea omul, şi nu ştie omul la ce munceşte. Dar tu să fii treaz în aşteptarea Mea, că vinsă te pun sub acoperământ dacă te voi găsi veghind, veghind în miez de noapte, cerând înmiez de noapte. Dar să nu-Mi ceri bogăţii şi lucruri lumeşti, şi să-Mi ceri smerenie şi asculta-re şi iubire şi pâine din cer, şi sfinţenie să-Mi ceri, că Eu am cele ce sunt veşnice, dar ai grijă,tată, ai grijă mare să nu înjugi la carul tău vite de două soiuri, că nu este voie de la Dumnezeusă faci aşa. Mereu te învăţ. Să nu te superi, tată. Ce altceva să-ţi dau? Îţi dau învăţătură, ca să fiicopil deştept şi treaz. Să nu-ţi mai cumperi foc, Israele, copilul Meu. Ai văzut, tată, cum îşicumpără lumea foc la pachet. Lumea fumează, toată lumea fumează şi are foc cumpărat. Vezisă ştii ce înseamnă să cumperi foc. Să nu mai cumperi nimic făcut din foc, ca să nu te ase-meni cu lumea care fumează. Să-ţi cumperi numai lucruri sfinte, Israele, să ai numai lu-cruri sfinte în casă şi pe tine; lucruri sfinte şi smerite, ca să nu-ţi pui inima la ele şi să-Luiţi pe Cel ce te iubeşte din cer, că vreau să vin cu tot cerul şi să stau cu tine pe pământ,poporul Meu. Pământul e făcut de Dumnezeu, nu de om, şi omul l-a umplut de păcat şi l-aluat în stăpânire, dar voi începe să-l scot din robie şi să-l pun la sfinţit, şi cu tine voi începe,dar Eu îţi spun că am şi început. Încet, încet, dar am început. Încet, că Eu nu sunt bogat în aurşi în bani, şi omul cere să-i plătesc ca să-Mi iau înapoi cele făcute de Mine. Omul lumesc numerită să stăpânească pământul lui Dumnezeu, iar tu, cel ce Mă iubeşti, îi plăteşti, tată, omu-lui lumesc şi lumina zilei, de parcă el ţi-o dă, de parcă el e Dumnezeu. Dar Eu ţi-am rostitmari făgăduinţe, numai tu, poporul Meu, să Mă asculţi, ca să ajungi până în cetatea spre carenu vei călători cu maşina sau cu trenul sau cu avionul, ci vei călători cu pasul tău, cu mersultău împreună cu Dumnezeu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1995 *** Iată, nuntim pe pământ, cer şi pământ, Mire şi mireasă, Domnul cu poporul Său, şimai avem un picuţ şi se va da în lături învelişul slavei nevăzute, şi multe popoare vorcurge şi vor bea vin nou, viaţă nouă şi cerească şi cer pe pământ. De aceea vin mereu lacină de cuvânt cu tine, poporule Israele, ca să te întăresc, tată, în drum spre slava Mea carevine cu Mine. Să ştii, măi Israele, că Eu vin văzut curând, şi va fi frumos pe pământ cum 14
 15. 15. Venirea în chip văzutn-a mai fost de când e veacul, şi toate se vor face noi şi cereşti. Să fii, tată, înţelept în ru-găciune, să fii întreg în trezire şi să nu trăieşti pe pământ ca pe pământ. Să ai grijă de tine,copile Israele, că Eu ţi-am spus să stai mereu cu Mine în gândul tău. Dacă vezi că ceva Măscoate din gândul tău, trage-Mă înapoi, copile Israele, şi nu sta fără Mine, tată, că fiecarestăpân trage la casa lui cu drag şi cu dor, fiindcă cine are casă, acela este şi stăpân. Aşa să amEu casă în tine, în gândul tău, poporul Meu, că Eu aşa v-am spus: «Bucuraţi-vă pururea, şiiarăşi, bucuraţi-vă!». Una singură este bucuria: Domnul, fiilor. El e bucuria în toate, şi undenu este El în toate, nu este bucurie în toate, dar să nu amestecaţi pe Domnul cu cezarul, măifiilor. Bucuria în Domnul nu ţine cu nimic de cele ale cezarului. Să nu micşoraţi dumnezeirealui Dumnezeu, că al Domnului este pământul cu tot ce e pe el. Cezarul este supusul Domnu-lui, chiar dacă el nu ştie de Dumnezeu, precum nici faraon nu era în Dumnezeu. Bucuria şimulţumirea numai spre Mine s-o îndreptaţi, căci Eu pentru Israel în lume dau popoareîntregi, şi îl cresc pe Israel între popoare şi îl înveşnicesc, dar să ai dor sfânt, poporul Meu,dor de sfinţenie, dor de Dumnezeu înăuntrul tău, aşa cum Mi-e dor Mie de slava ta cu Mine,de slava Mea cu tine, că Mă voi slăvi în curând în mijlocul tău, aşa cum am făcut atunci pemuntele Taborului. Amin. …Eu vin curând, dar voi să Mă strigaţi să vin, voi să fiţi mereu un trup cu Mine, căasta înseamnă să Mă strigaţi, şi Eu voi veni văzut, şi veţi vedea pe Cel ce L-aţi iubit şi L-aţi aşteptat atâta vreme. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1995 *** Israele, Eu sunt nedespărţit de Tatăl şi în cer şi pe pământ. Eu dacă sunt cu tine, cuTatăl sunt lângă tine. Eu dacă sunt lângă Tatăl, cu tine sunt lângă Tatăl, şi îţi întăresc darulcredinţei, copile Israele. Dar vreau cu tot dorul Meu dumnezeiesc să fii priceput în credinţă,mai priceput decât eşti, mai priceput, mult mai priceput decât eşti, fiule, mai adâncit în aceas-tă taină, mai plin de dar întru darul cel atât de mare al credinţei, ca să poţi vedea minunilecele nevăzute ale credinţei omului îndumnezeit, aşa cum a văzut ucenicul lui Elisei, aşa cumau văzut toţi sfinţii, toate slugile lui Dumnezeu, care te ajută azi pe tine pe drumul credinţei.Drumul credinţei este singurul drum. Nimic nu înseamnă drum în afară de acest drum. Întă-reşte-te pe drumul spre Mine, fiule, că de aceea te-am aşezat Eu acum pe treapta rugăciuniiadevărate. Să nu ai odihnă în această lucrare a rugăciunii până ce nu o vezi că-şi desface fruc-tul ei. Să te desfătezi, fiule, cu această mireasmă aducătoare de Dumnezeu, că prin eaEu vin; ea e drumul Meu, ea Mă va descoperi văzut în mijlocul tău, Israele de azi, căcicel de ieri care a crezut, este cu Mine, şi se va lăsa văzut lângă Mine, şi lângă tine cuMine. Eu ţi-am dat darul credinţei, ca să ai din belşug, şi te-am înfăşurat în darul rugăciuniiadevărate, însoţit de darul credinţei, căci cum s-ar ruga cineva fără să creadă, fără să nădăjdu-iască? …Îmi amintesc împreună cu tine, poporul Meu, când s-a împlinit Scriptura întrupăriiMele din Fecioară. Numai o mânuţă mică de inimi au crezut aşteptând şi cerând această îm-plinire. Zaharia, care era mare slujitor al templului, mare împlinitor al legilor Domnului şicredincios în cele proorocite în prooroci, a crezut şi a cerut împlinirea acestei Scripturi şi alucrat ca un credincios, ca să dea loc împlinirii Domnului pe pământ, după cum făgăduiau 15
 16. 16. Venirea în chip văzutScripturile, şi a lucrat tainic şi cu curaj de mare credinţă acest slujitor al credinţei, şi prin elam împlinit toată pregătirea coborârii Fiului lui Dumnezeu între oameni. Vezi tu, măi Israele, cum lucrează credinţa omului? Vezi tu, fiule, cum trebuie să fiecredinţa ta? Zaharia a cerut să împlinească Domnul venirea Lui prin Fecioară, şi dacă amavut om credincios, am adus împlinirea. Râvneşte, măi poporul Meu, şi tu, căci mari suntfăgăduinţele cele pentru vremea în care eşti tu. Aşa de puţinei au fost şi atunci cei de care M-am folosit ca să împlinesc Scriptura naşterii Mele între oameni. Nimeni nu avea habar. Eramprintre ei, şi nu ştiau lucrarea cea venită de la Dumnezeu. Aşa şi azi este cu lucrul lui Dum-nezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, care pregăteşte împlinirea a ceea ce mai este de împlinit,căci îngerii care s-au arătat în vremea înălţării Mele la Tatăl aşa au proorocit: «Acest IisusCare merge la cer, aşa va veni, precum Se suie». Dar caută în cuvântul Meu, că Eu am rostitdespre venirea Fiului Omului după ce credinţa şi dragostea se vor stinge înaintea veniriiDomnului. Iar acum am venit cu această lucrare de cuvânt, fiindcă era scris în Scripturi de ea.Am venit să scot din necaz pe poporul pe care l-am numit popor martor al cuvântului Meu pepământ mai înainte de arătarea Cuvântului întru trupul slavei Sale între oameni. Deaceea ţi-am spus în cuvintele vremii tale că nu te-am chemat să lucrezi cu sapa şi cu lopata,poporul Meu, şi te-am chemat ca să crezi în Scripturi şi ca să împlinesc prin credinţa ta Scrip-tura venirii Mele, şi să descopăr cerul cel nou şi pământul cel nou şi viaţa cea fără de moarteşi veacul cel ceresc, care sunt gătite de Mine, că M-am dus la Tatăl ca să fac acestea toate, casă le pregătesc şi să fie descoperite prin credinţa ta şi a tuturor celor ce au aşteptat cre-zând în această vreme. Iată, fiule, cum te învăţ. Te învăţ să ştii să crezi şi crezând să pregă-teşti slava Mea, să-Mi pregăteşti calea, Israele, aşa cum Mi-au pregătit-o cei din vremea naş-terii Mele din Fecioară, şi am adăugat la credinţa lor semne cereşti în vremea aceea, căci auvorbit magii de naşterea Mea, au vorbit păstorii de la stână, a vorbit dreptul Simeon şi proo-rocii din vremea naşterii Mele, căci în Israel niciodată n-a lipsit şi nu lipseşte duhul prooroci-ei de la Dumnezeu. Întăreşte-te cu îndeletniciri duhovniceşti, poporul Meu de azi, şi să prinzi curaj încredinţă, fiule, căci prin credinţa ta Eu lucrez. Îndeletniceşte-te bine cu lucrul acestei credin-ţe, şi duh de îndoială nici să se pomenească în Israel, căci Scripturile se împlinesc întru totul.Amin. Mare lucru este să ştii să înţelegi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Meu a lucratodată cu vremea, a lucrat după vreme, a vorbit după vreme şi a fost strâns în strânsorile vre-mii, şi de aceea poporul Meu n-a ştiut cum să creadă în cuvântul Meu şi nu l-a împlinit întrutoată puterea lui. De aceea ţi-am spus: lasă, Israele, cele trupeşti şi pământeşti, vinde-ţi înţe-lepciunea ta şi dă-ţi averea pe ape şi aşează-te în sărăcie de averi şi de duh lumesc, ca să poţisă te aduni ciorchine din loc în loc şi să te îndemni la credinţă în făgăduinţele lui Dumnezeu,şi să-ţi faci hăinuţă albă, din Duh Sfânt şi din pânză curată, şi să faci iubire înaintea Mea,căci iubirea ta de Domnul este cărarea pe care Mi-o faci ca să vin. Şi te vei trezi cu Mineînaintea ta, aşa cum am venit în calea lui Luca şi Cleopa când ei Îmi pregăteau calea Measpre ei prin vorbirea inimii lor una cu alta despre Fiul lui Dumnezeu, Care venise să plineas-că Scriptura. La fel şi apostolii stăteau ciorchine, stăteau grămadă, şi lucrau rugăciune şi po-căinţă şi vorbire despre Dumnezeu, şi Eu M-am şi arătat biruitor pentru ei şi le-am zis: «Pacevouă!». Aşa şi vouă vă zic: Pace vouă, ucenicilor, că un picuţ mai este şi vă veţi opri cuochii pe Mine şi ne vom vedea şi ne vom mângâia unii pe alţii şi vom ofta uşuraţi deapăsarea aşteptării. 16
 17. 17. Venirea în chip văzut Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 23-05-1996 *** …O, fii ai grădiniţei Mele, Eu aşa am spus: învăţaţi pe poporul Meu ce este uşurăta-tea şi ce este sfinţenia, fiilor, că trebuie ca acest popor să se facă cu totul din firesc du-hovnicesc până la schimbarea cea mare, căci scris este: «Să iubeşti pe Domnul Dumneze-ul tău din tot cugetul tău, din tot sufletul tău şi din toată inima ta». …Mi-e dor de om duhovnicesc în tine, fiule poporul Meu, că vine ziua cea marecând toate se vor îmbrăca întru nestricăciune. Eu de aceea am cuvântat atâta vreme înmijlocul tău şi te-am îndemnat mereu la duh de pocăinţă, fiindcă cel ce a venit la Mine şi şi-aînceput calea prin pocăinţă, acela este viu şi duhovnicesc cu inima şi cu trupul. Cine-şi recu-noaşte păcatele ca păcate, acela este mare înaintea Mea şi se face mare. Cine se lasă spre pă-rere de rău pentru păcate, acela se dezbracă de ele şi se îmbracă duhovniceşte în iubirea deHristos şi în viaţa lui Hristos; acela face împăcare între el şi Hristos, şi prin Trupul şi Sângelelui Hristos se naşte din Hristos spre viaţă veşnic duhovnicească, fiindcă aşa este: mai întâieste cel firesc, şi apoi cel duhovnicesc. Aşa este că aşa a voit omul, nu că aşa a voit Dumne-zeu, şi acum trebuie să fac om din om, să fac din om firesc om duhovnicesc, născut din Mine,din Trupul şi Sângele Meu. Vezi tu, poporul Meu, ce este lucrarea pocăinţei? Vezi tu cumeste ea şi cum trebuie aşezată în om? Să audă, fiule, să audă şi omul cel pământesc şi firesc şisă se scoale spre înduhovnicire şi să se tragă de-a dreapta Mea şi să mănânce cuvântul Meupână la venirea Mea. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-1996 *** E sărbătoare de cer pe pământ, e serbare de veac nou, de cer nou şi de pământ nou şide om nou, născut din cuvântul cel de sus. E sărbătoare la români, ţara întoarcerii Mele laoameni, şi din care Mi-am luat un popor ca să-l am curat şi aşezat înaintea glasului cuvântu-lui Meu, care vine cu norii. Vin la tine, Israele mic, luat din români ca să fii poporul Meu.Vin şi Mă fac veste peste pământ, Mă fac cu tine veste şi poveste, poporul Meu. Mă fac ves-te nouă, şi am cu Mine sfinţi şi slavă de îngeri, şi tainele Mele sunt mari, şi cuvântulMeu străpunge văzduhul ca fulgerul care iese de la răsărit şi se arată până la apus. Paceţie, poporul Meu, căci tu ai cuvântul Meu, tu cunoşti glasul Meu. Pace ţie, şi stai întru Mineveghind, că mulţi vor veni şi vin în numele Meu, şi pe mulţi vor amăgi, şi mulţi se vor smintişi se vor vinde, căci fărădelegea e mare, şi din pricina ei iubirea de Dumnezeu se stinge, darcei răbdători vor birui, căci Evanghelia cuvântului Meu cel nou şi vestea împărăţiei Melese va vesti şi povesti în toată lumea spre mărturie, şi apoi Eu vin văzut, şi toate se vorsfârşi, şi Eu voi fi, şi mulţi vor fugi la munţi, căci scris este: «Îngerii Mei vor aduna pe ceialeşi de la o margine la alta a cerului, în sunet de trâmbiţă, la glasul cuvântului Meu», şiva fi ca în vremea lui Noe, că nimeni nu va şti ziua aceea. Ca şi atunci va fi, căci oameniimâncau şi beau şi nunteau şi n-au ştiut până în ziua urgiei. (Vezi tema: „Ca în vremea luiNoe”, n.r.) …E sărbătoare de sfinţi în Israel pe pământ. Nimeni pe pământ nu mai ştie să facăsărbătoare de sfinţi. Oamenii pomenesc zile de sfinţi şi slujesc idolilor în zilele sfinţilor. 17
 18. 18. Venirea în chip văzut(Vezi tema: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, n.r.) Oamenii se sărbătorescpe ei în zilele sfinţilor, şi oamenii beau şi mănâncă şi nuntesc ca în vremea lui Noe, dar cu-vântul Meu vine peste pământ şi se face veste şi vine. Precum fulgerul iese de la răsărit şi searată până la apus, aşa Se vesteşte pe Sine Cuvântul lui Dumnezeu. Iar voi, fii ai cuvântului Meu, să fiţi mereu de Mine binecuvântaţi pentru ca să staţiînaintea Mea şi să luaţi şi să daţi cuvântul Meu oamenilor spre învierea celor credincioşi depe pământ. Vine cuvântul Meu să facă pe pământ credinţă ca să găsesc la venirea Mea, pre-cum în tine am găsit, Israele, poporul Meu cel credincios, căci scris este: «Cel ce crede înMine, Tatăl Meu îl iubeşte, şi vom veni la el, şi vom face casă la el, şi vom cina cu el, şi Nevom arăta lui», căci Tatăl în Mine este, şi în venirea Mea este Tatăl, şi vom face împărăţiaTatălui şi a Fiului şi Sfântului Duh, împărăţie binecuvântată din veac şi până în veac. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei muceniţe Varvara, din 17-12-1996 *** Eu, fiilor, n-am pace în cer şi pe pământ fără voi. Voi sunteţi pacea Mea, cu voi Măalin, cu voi Mă bucur în dorul venirii Mele, că Mi-e dor de lucrul mâinilor Mele, Mi-e dor deom, măi fiilor. Mi-e dor să vină omul spre Mine, că nu e bucurie mai mare în cer ca atuncicând un om fără Dumnezeu vine spre Mine să Mă găsească şi să Mă urmeze. Eu pe voi v-ampus pe pământ cărare a oamenilor spre Dumnezeu. Eu pe voi v-am ales de sprijin, fiilor. Eu,fiilor, n-am pace în cer şi pe pământ fără voi. Fără voi n-am grai, n-am cuvânt. Fără voi n-ampace, fiilor. Şi de ce n-am pace fără voi? N-am pace până ce voi veni văzut, că iată, îl strigmereu pe om. Mereu, mereu Îmi fac cale spre oameni cu voi. Voi sunteţi mâinile şi picioare-le Mele; cu voi umblu, cu voi petrec, cu voi Mă scriu în cer şi pe pământ, şi n-am pace pânăce voi găsi odihna Mea. Omul e odihna Mea, şi Mi-e dor de lucrul mâinilor Mele, Mi-edor să vină omul spre Mine şi să Mă urmeze precum voi M-aţi urmat, copilaşi ai grădiniicuvântului Meu. O, cum aş putea să mai am pace fără voi? Nimeni nu voieşte să se lepede desine şi să Mă urmeze. Oamenii vor cu Mine, dar ei nu ştiu ce înseamnă să fie omul cu Dum-nezeu. Nici un om nu mai ştie cum să fie omul cu Dumnezeu. Mi-e dorul plin, Mi-e duhultânjind pentru omul cel făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Mi-e plânsul durut,Mi-e dorul plângând după om, dar cu voi Mă alin şi Mă mângâi mângâindu-vă şi înviindu-văîn dorul Meu. O, cine mai are milă de Mine ca să Mă dea oamenilor şi să-Mi găsesc în eimângâierea pierdută, odihna Mea cea dintâi? Mi-e dor de tot neamul omenesc, dar în lucrulMeu cu voi Mă pierd în voi, Mă ascund în voi cu dorul Meu, că nu mai am unde să-Mi pleccapul, nu mai am. Omul nu mai este casa Mea. Şi-a vândut omul casa şi grădina, trupul şifericirea şi le-a vândut. Omul era casa Mea, şi Mie nu-Mi trebuia casă făcută de oameni.Ce fel de casă să-Mi zidească Mie oamenii care Mi-au stricat casa şi odihna Mea? Omulera să fie casa Mea şi slava Mea, după chipul şi asemănarea Mea. Se mângâie sfinţii întine, Israele, că le e dor, fiule scump. Vin sfinţii cu Mine la tine. Fii atent ce-ţi spun, că îţispun cele proorocite în Scripturi. Vin sfinţii cu Mine la tine. Vine Domnul tău cu zecile demii de sfinţi la tine, şi toată slava aceasta se va vedea văzută în curând. Curând, curândse va vedea slava Lui, precum fulgerul care iese de la răsărit şi se arată până la apus;curând, curând se va arăta, curând, curând se va vedea. Amin. 18
 19. 19. Venirea în chip văzut Asemănatu-s-a împărăţia cerurilor cu tine, Israele scump, slugă credincioasă, căciveni-va Stăpânul şi te va găsi veghind şi îţi va spune: «Intră în bucuria Domnului tău!».Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-12-1996 *** Fiilor de la iesle, mergeţi şi vestiţi că sunt cu împărăţia cerurilor în voi şi cu voi. Mer-geţi şi vestiţi cuvântul lui Dumnezeu care împărăţeşte la voi, în mijlocul României, şi fericiţicei ce-şi spală veşmântul ca să intre la Dumnezeu. Fericiţi cei ce păzesc cuvântul lui Dumne-zeu, căci vremea este aproape, şi iată, vin, cuvânt şi trup vin, curând, curând vin. Acum vincuvânt şi hrănesc mulţimile şi le dau din râul vieţii, şi în curând vin trup, aşa precumM-am suit la Tatăl, căci scris este: «Precum S-a suit, tot aşa va şi veni». (Vezi tema:„Acest cuvânt este râul vieţii”, n.r.) Curând, curând voi veni, iar trupul slavei Mele va desco-peri cerul cel nou şi pământul cel nou, căci M-am făcut veste şi poveste de la o margine laalta a cerurilor, ca să nu vin fără de veste, să nu vin pe neştire. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru expoziţia de artă: „Veste şi poveste“, din22-12-1996 *** O, ce fel de casă să-Mi zidească Mie omul? Oare, n-am făcut Eu cerul şi pământul ca-să a Mea, tron şi aşternut al Meu? Eu sunt Cel ce zidesc. Mâinile Mele au pus temelia ta,Ierusalime al slavei Mele, şi tot mâinile Mele îl vor termina până la slăvirea în el a Celui cevine văzut, că vin cu norii, Ierusalime, şi Mă voi lăsa văzut în venirea Mea la tine şi toatenoroadele vor umbla întru strălucirea Mea şi a ta, cetatea Mea de fii, cetate a iubirii Mele,templul Meu cel viu din România. Eu vin cu sfinţii în tine şi serbez serbare de sfinţi, şi temângâi, Ierusalime, mângâierea Mea. Ne mângâiem unul pe altul, fiule. Duhul mângâieriieste duhul care ne învăluieşte într-un singur trup, Mire din cer şi mireasă de pe pământ, căciscris este: «Cei doi vor fi un singur trup». Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din14-01-1997 *** Amin, amin zic ţie, Verginico: te voi purta cu Mine prin văzduh şi voi rosti peste toţinecredincioşii care cunosc Scriptura şi nu vor să vin s-o împlinesc, voi rosti peste ei că tu eştitrâmbiţa Mea din care am sunat Eu şi Mi-am anunţat venirea Mea cea de a doua. Am ieşitmai întâi cu cartea Mea pe care am scris-o prin guriţa ta, şi apoi prin gura Mea care grăieştedin văzduh peste grădină, şi mai e o clipă să-Mi ajungă vestea la toate marginile, şi Mă voilăsa văzut, şi tu vei fi cu Mine, că ai fost trâmbiţa Mea cea de apoi şi am strigat prin tine lalume să se pocăiască şi să creadă şi să se pregătească, şi toată lumea se ascunde sub necredin-ţă, aşa cum a făcut şi atunci când am venit de la Tatăl prin Maica Mea Fecioara. (Vezi tema:„Cartea Mielului”, n.r.) Dar cei ce cred, nu se ascund, şi ies cu Mine credincioşii ca să spunăla lume vestea venirii Mele şi să-i ajute pe cei ce cred, pe cei ce se vor alege dintre cei necre-dincioşi. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Gheorghe, din06-05-1997 19
 20. 20. Venirea în chip văzut *** Stau în mijlocul poporului Meu credincios şi Mă fac cuvânt din cer şi tălmăcescScripturile Mele, ca nimeni să nu poată spune că n-a ştiut ce am spus Eu atunci şi acum. Suntgata să Mă las descoperit în toată slava Mea, dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăţieicerurilor, au pus sub obroc Scripturile venirii Mele cea de a doua, şi fac şi aceştia ca vieriicare n-au primit pe stăpânul viei, dar Stăpânul viei vine, că a sosit culesul, şi va fi cules totrodul cel bun, iar nerodirea se va alege deoparte, cu fiii ei. Cuvântul Meu este culegătorulrodului său, iar cel ce este de la Dumnezeu, va asculta cuvântul Meu şi va crede, şi va ficules. Amin. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului,din 18-05-1997 *** Am venit a doua oară din Tatăl. Omule, am venit la tine precum scrie în Scripturi căvoi veni. Mă fac cuvânt peste tine ca să lucrez prin cuvânt, că şi la început am lucrat princuvânt. La început am făcut om din cuvânt şi din pământ şi din apă şi din Duh, şi acum vo-iesc să-l fac din cuvânt şi din trup omenesc, din trup născut din om. Voiesc din om să fac omîndumnezeit. Voiesc să fac rai din om. Voiesc să fac zi de odihnă din om, ca să Mă odihnescîn om. Ziua Mea de odihnă la început, a fost în om. Numai o zi M-am odihnit, şi de atunci nuM-am mai odihnit, căci omul a căzut din rai, şi am rămas singur. Sunt singur de şapte mii deani, căci omul e căzut din rai, şi voiesc să fac din pământ, rai, iar din om, împărăţie a luiDumnezeu pe pământ. Voiesc să fiu cu omul. Voiesc în om să fiu. Omul cel pierdut, voiescsă-l găsesc pe cel pierdut din rai. E raiul plin de veşnicie, şi raiul e în Mine, iar Eu sunt înTatăl. M-am dus ca să pregătesc loc, ca acolo unde sunt Eu, să fie şi ai Mei, căci Eu sunt înTatăl, şi voiesc să-i trag pe toţi la Tatăl. De aceea vin cuvânt pe pământ, şi oamenii bisericiiMă alungă din bisericile lor şi nu Mă lasă să-l atrag pe om la viaţa cea veşnică, nu Mă lasăsă vin cu împărăţia cerurilor pe pământ, nu Mă lasă. Eu am pe poporul cuvântului Meu şiumblu cu el peste faţa pământului ca să-l iau pe om în binele Meu, şi omul bisericii de azi nuMă lasă cu binele Meu peste om, nu Mă lasă cu împărăţia Mea peste biserică, nu Mă lasă. Eu sunt Cuvântul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi vin pe pământ aşa precumM-am şi suit la cer. Vin pe nori de slavă, şi omul nu Mă vede. Cel ce crede în Mine, acelaeste care Mă vede, iar cel ce nu crede, nu are ce să vadă. O, oare, Eu sunt Dumnezeu nu-mai de aproape? Şi de departe nu mai sunt? Numai în cele văzute crede omul? În cele nevă-zute nu crede? O, nu crede. Nu crede omul în Dumnezeul Cel văzut de cei credincioşi luiDumnezeu, iar împărăţia omului a acoperit tot pământul. Pământul a fost făcut deDumnezeu, şi omul s-a făcut fur, şi se judecă om cu om şi se bate pentru pământ. Dar Eusunt Cel ce am făcut cerul şi pământul, prin cuvânt le-am făcut, şi prin cuvânt le voi avea iar,căci «al Domnului este pământul şi tot ce e pe el», după cum scrie în Scripturi. Amin. Cu-rând, curând vin cu ziua cea mare când voi rosti cuvânt, şi voi spune: «Al Meu este pămân-tul». Amin, amin, amin. 20
 21. 21. Venirea în chip văzut Ucenicii Mei M-au întrebat în ziua când M-am înălţat: «Doamne, oare, acum a venitvremea să aşezi la loc împărăţia lui Israel?». Dar M-am înălţat la cer şi nu le-am răspuns laîntrebarea lor, şi le-am dat făgăduinţa venirii Duhului Sfânt la ei, ca să-L aibă şi să înveţedin Duhul Sfânt pe oameni despre împărăţia cerurilor, nu despre împărăţia lui Israelcare s-a semeţit că are împărăţie pe pământ şi peste pământ. În Israel trebuia să fie împărăţialui Dumnezeu, dar voia omului, voia lui Israel a fost fără Dumnezeu. Iată cuvântul Meu pecare trebuia să-l răspund atunci şi nu l-am răspuns: Acum este vremea să aşez la loc împără-ţia Mea, care a fost răsturnată de om acum şapte mii de ani. Acum este vremea să vin. Amin.Vin cuvânt pe pământ ca să pregătesc venirea Mea cu trupul Meu cel înviat şi cu zeci demii de sfinţi şi de îngeri şi cu nori de slavă peste pământ. Amin. Vin la tine, Ierusalime alcuvântului Meu, că tu Mă primeşti şi Mă aduci din Tatăl ca să fiu cu tine, şi Îmi dai odihnă întine, şi eşti ziua Mea de odihnă pe pământ, că Eu aşa am zis: «Omule, adu-ţi aminte de ziuaDomnului şi o sfinţeşte pe ea». (Vezi tema: „Nu ştiţi ziua şi ceasul – Ziua Domnului”, n.r.) Eu sunt Cel ce M-am înălţat la Tatăl acum două mii de ani, ca să pot veni iar din Tatălşi cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Eu sunt Cuvântul Care vine cu norii slavei, cu nori de heruvimişi serafimi. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 05-06-1997 *** Iată, fiilor, Ilie proorocul suspină cu ochii şi cu duhul, căci el este trup în cele cereşti,fiindcă n-a murit cu trupul, şi a rămas cu trupul ca să poată lucra pentru pregătirea slavei zileiMele în care voi veni văzut din cer pe pământ. Ilie, proorocul Meu, s-a umplut de durere pen-tru cele ce s-au abătut peste grădiniţa Mea, şi se roagă la Mine să Mă ating cu certare de pă-mântul român din pricina necredincioşilor care se luptă cu grădiniţa Mea şi cu fiii ei şi cupoporul Meu creştin din România, căci necredincioşii şi fapta necredinţei lor aduc mâniaMea peste pământul român. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste necredinţa arhiereilor, din 07-08-1997 *** Strigarea ta M-a strigat către tine, poporul Meu. M-ai cerut să vin, şi Eu te-am auzit,şi iată, vin şi îţi grăiesc, vin şi Mă mângâi cu tine, că fără tine Eu nu mai am bucurii nici încer, nici pe pământ, şi voiesc să te ocrotesc ca pe cea mai mare comoară, ca să-Mi fii cărarepe pământ, căci credinţa ta este cărarea Mea. Scris este în Scripturi că totul este cu putinţăcelui cu credinţă. Mi-e greu fără tine, fiule. M-am învăţat cu tine, poporul Meu iubit, că nimănui nu-imai pot grăi pe pământ, că nu mai este credinţă ca a ta pe pământ. O, să nu părăseşti aceastăavere, căci credinţa ta este puterea care Mă aduce pe Mine din cer pe pământ, că fi-vacurând, curând să vin văzut, şi Îmi trebuie cărare tare, şi trebuie dor mare de la pământ lacer, şi Îmi trebuie popor care Mă aşteaptă să vin. …Tu, poporul Meu, trebuie să poţi să Mă faci văzut de oameni lângă tine. Tutrebuie să fii cărarea Mea cea tare, căci vremea rugăciunii tale trebuie să ardă locul pe carestai tu când te rogi lui Dumnezeu. Te învăţ lucrare proaspătă. Te învăţ, şi iar te învăţ, că fărăînvăţător desăvârşit nu poţi să fii ucenic desăvârşit. Te învăţ să te rogi ca Mine, poporul Meu. 21
 22. 22. Venirea în chip văzutVremea rugăciunii este nevoia de a-L iubi pe Dumnezeu, de a-L vindeca de tristeţea pe careI-o faci, de a-L ruga să fie mereu Dumnezeul tău, de a te mângâia cu El după plăcerea Lui.Vremea rugăciunii este nevoia ta de a-I da Lui toate gândurile tale şi de a te umple de DuhulCel curat al lui Dumnezeu. Milă voiesc, nu jertfă. Caută, poporul Meu, să ai tu milă de Mine,că de tine am Eu fără să-Mi spui. Cine are milă de Dumnezeu, acela are tot ce trebuie să aibăşi nu are ce să mai ceară de la Dumnezeu, nu are ce să-I mai dea lui Dumnezeu. Nu-Mi trebu-ie nimic de la tine, poporul Meu, decât milă, fiule. Suspin cu împărăţia cerurilor pe braţe şinu găsesc milă pentru ea. Eu sunt Împărat, şi am de toate şi nu-Mi trebuie jertfe, ci Îmi trebu-ie lucrători împreună cu Mine ca să-Mi sfârşesc lucrarea aşezării de cer nou şi de pământ noupe pământ cu oamenii. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâ-torul de mir, din 08-11-1997 *** Duhul Meu Se face cuvânt care grăieşte peste tine, Israele român. Duhul Meu intră peporţi la tine, popor purtat în Duhul Meu. Sunt Fiul Tatălui Savaot, şi cobor din dreapta Tatălui până la tine, că Mă aştepţi, po-porul Meu. O, ce minune în mijlocul tău! Coboară Domnul Iisus Hristos, coboară din cer, dindreapta Tatălui, ca să fie cu tine, ca să grăiască cu tine şi ca să te înveţe să grăieşti şi tu cu El.Mai e o clipă mică, şi ochii tăi Mă vor vedea pe deplin cu tine. Învaţă-te cu cerul, învaţă-tede pe acum. Învaţă-te mai înainte de a avea vederea deplină, căci vederea duhului vavedea prin vederea trupului. Curând, curând vin spre vedere cele ce nu se văd, cele alepetrecerii Mele cu tine, popor al venirii Mele a doua oară între oameni. Duhul Meu vine lângă tine şi Se face cuvânt şi Se face sărbătoare de duhuri, căci amîn coborârea Mea însoţitori din cer, poporul Meu. Sunt venit cu cei trei arhierei, Vasile şiGrigorie şi Ioan, că mare este lucrarea lor prin lucrarea Mea de azi. Prin ei am binecuvântatEu începutul lucrării cuvântului Meu în anul 1955, căci Eu lucrez prin binecuvântare arhie-rească, şi nu fără binecuvântare, fiindcă biserica Mea are această rânduială prin Mine, Arhie-reul Cel Mare, Care am străbătut şi străbat cerurile. Vin cu sărbătoare arhierească şi Mă întocmesc cuvânt pe pământ. Amin. Israele,Israele, învaţă-te cu cerul. Israele tată, ai sfinţii şi îngerii mereu cu tine. Învaţă-te cu cerul aşacum este cerul învăţat cu tine. Învaţă-te să vorbeşti cu Mine şi cu cei din cer cu care vin me-reu la tine. Mai e o clipă mică, şi cerul se va trage în lături ca să-l vezi pe deplin, şi ochiităi vor vedea pe deplin, aşa cum ochiul Meu te vede deplin. Israele, Israele, graiul Meu! Israele, cuvântul Meu! Nu pot, fiule, să grăiesc fără guriţata. Eu Mi-am făcut trup din lut, ca să grăiesc în el şi din el şi cu el. Eu Mi-am făcut trup dincuvânt şi din duh şi din trup de fecioară ieşit, ca să grăiesc din el şi să Mă fac cuvânt grăit. EuMi-am făcut trup din tine. Tu eşti trupul Meu, căci sunt una cu tine prin trupul Meu, şi tutrebuie să grăieşti cu Mine dacă eşti unit cu Mine. Nu pot, fiule, să grăiesc fără guriţa ta. În-vaţă-te să grăieşti cu Mine, învaţă-te să grăiesc Eu din tine, învaţă-te cu cerul, învaţă-te depe acum, mai înainte de vederea cea deplină când vederea duhului va vedea deplin prinvederea trupului. Am spus mereu: «Creşti, Israele, creşti, tată, creşti!», am spus. Se va lăsa 22
 23. 23. Venirea în chip văzutcerul văzut de tine; de aceea ţi-am cerut să creşti. Am spus mereu că tu eşti mâinile şi picioa-rele Mele şi ochiul Meu şi gura Mea. O, copilaş peste care am suflat şi suflu mereu, uită-te latine ca să vezi dacă eşti al Meu sau dacă eşti al tău. Uită-te să te vezi dacă eşti mâinile şi pi-cioarele şi ochiul şi gura Mea. Uită-te, şi apoi să-Mi spui cu guriţa ta dacă eşti al Meu saudacă eşti al tău. Dacă eşti al Meu, vei aduce cerul Meu spre vedere, iar dacă eşti al tău, veiînchide cerul Meu şi nu-l vei vedea. Învaţă-te cu cerul, Israele român. Învaţă-te să grăieşti cu Mine şi cu sfinţii, că ţi-amsfinţit guriţa ca să grăieşti cu Mine şi să zideşti biserica Mea cea de la venirea Mea. Ţi-amspus, tată, că tu eşti cheia cea de la sfârşit, şi am deschis cu tine poarta veşniciei, că de şaptemii de ani aşteaptă sufletele la poarta aceasta ca să ia plata de cer nou şi de pământ nou. Scoală-te în cuvânt, poporul Meu! Amin. Scoală-te şi grăieşte cu Dumnezeu! Amin.Scoală-te şi zideşte şi grăieşte zidind! Amin. Scoală-te şi deschide-te! Amin. Scoală-te, căvin! Amin. Poporul Meu, scoală-te! Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorieşi Ioan, din 12-02-1998 *** O, Ierusalime al venirii Mele, vin la tine Adevăr, căci cuvântul Meu este adevărulMeu, dar oamenii de pe pământ, ca şi Irod, ca şi Pilat, sunt învăţaţi cu cele omeneşti şi pă-mânteşti. O, Ierusalime, tu să nu dormi, poporul Meu. Tu să veghezi cereşte pe pământ, căoamenii veacului acesta au pus mâna pe adevărul venirii Mele pe nori, după cum au găsitscris în Scripturi, şi vor căuta să închipuiască venirea lui Hristos. Dar tu să nu dormi; tu săveghezi şi să-ţi aduci aminte ce am spus Eu despre venirea Mea, că Eu nu voi veni pentrucei ce iubesc fărădelegea, şi voi veni pentru cei sfinţi şi credincioşi de pe pământ. Nu voiveni pentru cei ce nu au pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e din cer, nu e de pe pământ.Oamenii de pe pământ vor să-L întreacă pe Dumnezeu, zic ei, dar tu să veghezi, că sunt cumare întuneric zilele acestea. În biserici sunt numai antichrişti care-şi zic că sunt oştirea sluji-torilor Mei, dar ei se hrănesc cu cele ale ştiinţei omului, şi nu mai cred adevărul cel din Scrip-turi, despre facerea cerului şi a pământului şi a toate câte se văd şi nu se văd. (Vezi tema:„Anticrist şi fiara apocaliptică”, n.r.) Slujitorii bisericii au adormit de mult faţă de Mine, şiascultă la oameni, căci oamenii cei mincinoşi de sub cer au acoperit adevărul şi au scos laiveală minciuna lor drept adevăr, şi oamenii iau de la oameni, nu mai iau de la Dumnezeu, şis-a făcut întuneric peste tot pământul, după cum este proorocit în Scripturi pentru zilele celede apoi. Dar Eu am învăţat pe fiii bisericii şi le-am spus să creadă de la Dumnezeu, că oame-nii vor lucra minciuna şi vor coborî înger din cer, ca să înveţe altfel de învăţătură, dar acelanu va fi înger, ci va fi minciună făcută de oameni. Veghează, Ierusalime, şi stai atent cu celede la Mine peste tine, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc păcatul, şi voi veni pentru ceice Mă iubesc pe Mine. Amin. O, poporul Meu, Eu fac în jurul tău întăritură de cuvânt, ca să nu te clatini atunci cândoamenii vor lucra venirea lui Hristos din minciună, căci din minciună vor lucra aceştia. Câtde adevărată ar părea minciuna omului mincinos, tu să veghezi cu Mine, Ierusalime sfânt, că 23
 24. 24. Venirea în chip văzutEu am spus: «Se vor ridica hristoşi mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni, ca să-i amă-gească până şi pe cei aleşi ai Mei», dar nu va fi cu putinţă să se întâmple căderea fiilor Meicei de pe pământ, că iată, Eu sunt între voi, şi voi sunteţi fiii Mei, iar Eu Mă ţin aproape devoi, ca păstorul între oi, şi nu veţi cădea sub amăgirea celor mincinoşi care Mă vor închipuipe Mine din lucrarea minciunii. Venirea Mea nu va fi simţită de cei mincinoşi, dar voi oveţi simţi şi veţi sta întru întâmpinarea Mea, căci Duhul Sfânt vă va vesti vouă de laTatăl, nu de la înger. Cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar, ca să sfâşie oile Mele, nu oile lui, darEu voi face semnul Meu ceresc, căci după strâmtorarea acelor zile ale minciunii veniriilui Hristos, soarele se va întuneca, şi luna nu-şi va mai da lumina, şi stelele vor cădeadin cer, şi se vor zgudui puterile tăriei, şi atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omu-lui. Atunci se vor bate în piept oamenii de pe pământ care s-au lăsat amăgiţi, căci vor vedeape Hristos venind ca Fiu al Omului pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă. Amin.Eu voi veni aşa cum M-am suit, şi nu altfel, dar voi fi cu putere şi cu slavă multă în ve-nirea Mea cea de acum, căci întâia oară am venit şi M-am lăsat în mâna necredincioşi-lor, ca un om neputincios, ca să fie judecaţi oamenii prin fapta lor şi să se umilească eica Dumnezeu, Care a venit să Se micşoreze pentru mântuirea celor credincioşi. …Ierusalime, cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar de oi, nu este Hristos. Să audătot pământul cele ce Eu grăiesc despre cei mincinoşi care lucrează minciuna închipuirii veni-rii Mele, dar această minciună va fi plata celor ce-L vor pe Hristos fără să-L urmeze, fără săsemene cu El întru trăirea lor. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 19-04-1998 *** Israele, Israele nou, să trăieşti patru părţi din cele patru părţi ale timpului tău pentruDomnul, şi să faci din fiii tăi temple ale venirii Domnului, fii ai venirii Mele în mijlocul tău,ca să Mă arăt apoi în mijlocul tău, popor al venirii Mele. Tu, cel ce eşti acum cu Mine, şi tu, cel ce vei veni să fii! Să nu te sminteşti întru Mi-ne, să nu te sminteşti de cei slabi şi reci care au fost şi nu mai sunt cu cuvântul venirii Mele.Tu să te uiţi sus în cer, nu jos pe pământ. Tu să iei din cer, nu de pe pământ. Amin. Tu să fiipopor viu, căci viaţa e din cer, şi din cer s-o iei, căci lumea care nu Mă cunoaşte pe Mine nute cunoaşte nici pe tine, dar când Eu Mă voi arăta, voi veţi fi asemenea Mie şi Mă veţivedea cum sunt, fiilor iubiţi. Aşa cum antichrist are fii asemenea lui şi îl vor vedea cumeste când se va descoperi lucrarea lui cea mincinoasă şi pieritoare de oameni, tot aşa şivoi, veţi fi asemenea Mie când Mă voi arăta şi când Mă veţi vedea cum sunt, căci veţiavea din slava Mea şi veţi vedea cu Duhul Sfânt pe Care Tatăl Îl va da vouă ca să vedeţivenirea Mea cea de la Tatăl. Amin, amin, amin. Extras din Trâmbiţarea lui Dumnezeu şi a sfintei Virginia peste cetatea Pucioasa şipeste cei din casa ei. Sărbătoarea izvorul tămăduirii, din 24-04-1998 *** 24
 25. 25. Venirea în chip văzut De-ar curge pe tot pământul daruri de la Dumnezeu, toate şi peste tot sunt în parte lu-ate şi date. Dar la voi, fii ai Noului Israel, Eu sunt măsura cea întreagă. Pic cu pic v-o dauvouă şi Mă întregesc la voi întru desfacerea Scripturilor venirii Mele a doua oară pe pământcu oamenii. Iar când voi fi cu plinul tot deşertat peste pământ prin voi, cei care Mă pri-miţi cuvânt din cer, atunci sfârşitu-s-au toate câte sunt scrise în Scripturi pentru ca săse împlinească iotă cu iotă, şi apoi vin văzut pentru începutul veşniciei văzute. Şi nu vormai fi în ziua aceea nici peşteri, nici stânci ca să se ascundă în ele cei ce vor da atunci să seascundă de faţa venirii Mele, de faţa zilei Mele, zi cu bucurie pentru cei ce Mă aşteaptă, şizi cu mânie pentru toţi necredincioşii. Atunci proorocul mincinos şi fiara cea din ascuns,antichrist, care se ascunde în Dumnezeu, zice el, balaurul cel cu şapte capete şi zece coarnecu care a înşelat toată lumea, nu va mai găsi pentru el loc în cer, şi va sta pe nisipul mării,precum este scris despre casa care se zideşte pe nisip, căci biserica Mea este zidită pe temeliede piatră, iar piatra ei, sunt Eu, Hristosul Tatălui, cu viaţa Mea în fiii bisericii Mele. (Vezitema: „Proorocul mincinos şi ecumenismul”, n.r.) Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe,din 06-05-1998 *** Poporul Meu, vin din cer în mijlocul tău. Vin la tine cu praznicul înălţării Mele la cer.O, ce taină mare este înălţarea Mea la cer! A venit din cer un nor şi M-a învăluit şi M-amfăcut nevăzut de ochii celor ce priveau la cer după norul care-Mi învăluise trupul Meu celînviat. Poporul Meu, trezeşte-ţi bine duhul înţelegerii, că vin la tine cu tainele cerurilor. Du-hul înţelegerii e mare dar. Acest duh îl au numai cei binecredincioşi. Amin. Cei adunaţipentru Mine în muntele Eleonului, de unde Eu M-am dus la cer, M-au întrebat: «Doamne,oare, aceasta este vremea în care Tu aşeza-vei la loc împărăţia lui Israel?». O, poporulMeu, această vreme o ştia numai Duhul Sfânt, Care a venit astăzi la voi. Când Duhul Sfânt avenit peste apostolii Mei cei de atunci, la cincizeci de zile de la învierea Mea, s-a împlinitcuvântul pe care Eu l-am dat lor, căci aşa le-am spus: «Nu este lucrarea voastră să ştiţi so-roacele sau vremile puse de Tatăl sub stăpânirea Lui, ci voi veţi lua putere să-Mi fiţi mar-tori până la toate marginile când va veni peste voi Duhul Sfânt». Le-am spus aşa, şi n-ammai stat de faţă cu ei, căci norul a venit din cer şi M-a învăluit în cele ce nu se văd. Norul sesuia spre cer, iar îngerii Domnului s-au coborât în straie albe şi au stătut lângă ei şi le-auspus: «De ce priviţi la cer? Acest Iisus pe Care L-aţi văzut înălţându-Se de la voi la cer,astfel va şi veni, precum L-aţi văzut ducându-Se la cer». Poporul Meu, deschide-ţi bine duhul înţelegerii, că-ţi descopăr tainele Mele ca să leştii şi ca să audă tot pământul lucrarea lui Dumnezeu. Pe vremea când Dumnezeu petrecea cumersul lui Israel pe pământ, norul acoperea pe Dumnezeu, Care mergea în faţa lui Israel.Moise ştia taina Mea cea din nor, căci avea duhul înţelegerii şi grăia cu Domnul, Care eraacoperit în nor. Toţi proorocii au avut de la Mine priceperea tainei Mele care Mă acoperea înnor atunci când le grăiam cele cereşti. Să te uiţi, poporul Meu, dar să şi înţelegi de acum, că e vremea să vin văzut, pre-cum M-am şi suit la cer. Să te uiţi tu deasupra ta când Eu Mă întâlnesc cu tine în cu-vânt şi să vezi norul alb care Mă învăluieşte pe Mine când Eu grăiesc peste tine. Eu aşavin la tine, căci aşa este scris: «Precum S-a suit, tot aşa va şi veni, precum L-aţi văzut 25

×