Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Truyen co tich danh cho nguoi lon

544 views

Published on

hay

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Truyen co tich danh cho nguoi lon

 1. 1. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 1 MUÅC LUÅC 1. CON RUÖÌI ...........................................................................................................2 2. NHÊN VÊÅT NÛÄ CUÃA TÖI ....................................................................................6 3. NHÛÄNG NGÛÚÂI VUI TÑNH ............................................................................... 10 4. CÊÌU CHUÁC HAI NGÛÚÂI HAÅNH PHUÁC ............................................................. 14 5. SÚÅ VÚÅ LÚÅI HAY HAÅI ? ....................................................................................... 17 6. BÑ ÊÍN CUÃA MÖËT ................................................................................................ 20 7. LAÂM CHÖÌNG KHÖÍ THÊÅ T .................................................................................. 24 8. NGÛÚÂI TÖËT ....................................................................................................... 28 9. NOÁI MÖÅT ÀÛÚÂNG ............................................................................................. 33 10. TÖI TRÚÃ THAÂNH NGÛÚÂI NÖÅI TRÚÅ ÀAÃM ÀANG NHÛ THÏË NAÂO ? ................ 37 11. TI-VI, TUÃ LAÅNH HAY CAÁT-XEÁT?..................................................................... 44 12. VIÏN NGOÅC ..................................................................................................... 49 13. LÖÎI TAÅI AI?...................................................................................................... 55 14. CAÁNH ÀAÂN ÖNG CHUÁNG MÒNH .................................................................... 60 15. MÖÅT MÒNH ...................................................................................................... 65 16. MÖÅT PHUÁT TRAÁCH NHIÏÅM ............................................................................ 68 17. NGÛÚÂI VÚÅ YÏU QUYÁ ...................................................................................... 72 18. KHI QUAÃ BOÁNG LÙN ...................................................................................... 76 19. LAÂM GÒ COÁ MÖÅT ÖNG BÖË NHÛ THÏË! ............................................................ 80 20. BAÂI TOAÁN ÀÖË CUÖËI NÙM............................................................................... 83 21. CHUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁ N ................................................. 89 22. CAÁC ÖNG CHÖÌNG HAÄY LÙÆNG NGHE! ......................................................... 100http://ebooks.vdcmedia.com
 2. 2. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 2 1. CON RUÖÌI Con ruöìi nhoã, nhoã xñu. Vêåy maâ caái nhoã xñu àoá àöi khi laåi laânguyïn nhên cuãa nhûäng viïåc taây àònh. Rêët coá thïí hai vúå chöìngàêm àún ra toâa ly dõ nhau chó búãi möåt con ruöìi. Ai maâ lûúâng trûúácàûúåc nhûäng viïåc thêìn kyâ àoá! Töi öëm. Àiïìu àoá vêîn thónh thoaãng xaãy ra cho nhûäng ngûúâikhoãe maånh. Vaâ vúå töi pha cho töi möåt ly sûäa. Töi nöëc möåt húi caånàïën nûãa ly vaâ phaát hiïån ra trong ly coá möåt con ruöìi. Con ruöìi àenbêåp bïình trong ly sûäa trùæng, "àeåp" kinh khuãng! Thïë laâ moåi chuyïån bùæt àêìu. Töi vöën rêët kyå ruöìi, cuäng nhû giaán, chuöåt, noái chung laâ kyå têëtthaãy caác thûá dú bêín àoá. Töëi àang nùçm maâ nghe tiïëng chuöåt boâ söåtsoaåt trong bïëp laâ töi khöng taâi naâo nhùæm mùæt àûúåc. Thïë naâo töicuäng vuâng dêåy luâng suåc, àuöíi àaánh cho kyâ àûúåc. Bùçng khöng thò cûágoåi laâ thûác trùæng àïm. Vêåy maâ bêy giúâ, möåt trong nhûäng thûá töi súå nhêët laåi nhaãy toátvaâo ly sûäa töi àang uöëng, vaâ àaä uöëng, noái trùæng ra laâ nhaãy toát vaâomöìm töi. Biïët àêu ngoaâi con ruöìi chïët tiïåt trong ly kia, töi laåichùèng àaä nuöët möåt con khaác vaâo buång. Múái nghô àïën àoá, töi àaäphaát nön. Thêëy töi khaåc nhöí luön möìm, vúå töi bûúác laåi, lo lùæng hoãi: - Sao vêåy anh? Töi hêët àêìu vïì phña ly sûäa àùåt trïn baân: - Coá ngûúâi chïët tröi kia kòa! Vúå töi cêìm ly sûäa lïn: - Chïët röìi! ÚÃ àêu vêåy caâ? - Coân úã àêu ra nûäa! - Töi nhêëm nhùèng - Chûá khöng phaãi emnhùåt con ruöìi boã vaâo ly cho anh aâ! Vúå töi nhùn mùåt: - Anh àûâng coá noái oan cho em! Chùæc laâ noá múái sa vaâo!http://ebooks. vdcmedia.com
 3. 3. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 3 - Hûâ, múái sa hay sa tûâ höìi naâo, coá trúâi maâ biïët! Vò töi àang öëm nïn vúå töi khöng muöën caäi coå, cö ta nhêån löîi: - Chùæc laâ do em bêët cêín. Thöi àïí em pha cho anh ly khaác. Töi vêîn chûa nguöi giêån: - Em coá pha ly khaác thò anh cuäng àaä nuöët con ruöìi vaâo buångröìi! Vúå töi tröë mùæt: - Noá coân trong ly kia maâ! - Nhûng maâ coá túái hai con lêån. Anh uöëng möåt con röìi. - Anh thêëy sao anh coân uöëng? - Ai maâ thêëy! - Khöng thêëy sao anh biïët coá hai con? Töi tùåc lûúäi: - Sao laåi khöng biïët? Uöëng vö khoãi cöí hoång, nghe noá cöåm cöåmlaâ biïët liïìn. Vúå töi baán tñn baán nghi. Nhûng vò töi àang öëm, möåt lêìn nûäacö ta sùén saâng nhêån khuyïët àiïím: - Thöi, löîi laâ do em bêët cêín! Àïí em... Töi laâ töi chuáa gheát caái kiïíu nhêån löîi dïî daâng nhû vêåy. Doàoá, töi noáng naãy cùæt ngang: - Hûâ, bêët cêín, bêët cêín! Sao maâ em cûá bêët cêín caã àúâi vêåy ? Vúå töi giêåt mònh: - Anh baão sao ? Em laâm gò maâ anh goåi laâ bêët cêín caã àúâi ? - Chûá khöng phaãi sao ? - Khöng phaãi! AÂ, laåi coân bûúáng bónh! Töi nheo mùæt: - Chûá höm trûúác ai uãi chaáy caái quêìn cuãa anh? - Thò coá laâm phaãi coá sai soát chûá? Anh gioãi sao anh chùèng uãilêëy maâ cûá àuân cho em!http://ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 4 - AÁi chaâ chaâ, cö noái vúái chöìng cö bùçng caái gioång nhû thïë haã?Cö noái vúái ngûúâi öëm nhû thïë haã ? Cö baão töi lûúâi chaãy thêy chûá gò?Cö so saánh töi vúái khuác göî phaãi khöng? AÁi chaâ chaâ... Thêëy töi kïët töåi ghï quaá, vúå töi hoang mang: - Em àêu coá noái vêåy! - Khöng noái thò cuäng nhû noái! Cö tûúãng cö gioãi lùæm phoãng?Thïë thaáng vûâa röìi ai laâm chaáy möåt luác hai caái boáng àeân, thaángtrûúác nûäa ai phúi quêìn aáo bõ àaánh cùæp maâ khöng hay ? Cö traã lúâixem! Vúå töi nhuán vai: - Anh löi nhûäng chuyïån cöí tñch êëy ra laâm gò? Hûâ, anh laâmnhû anh khöng bêët cêín bao giúâ vêåy! Anh coá muöën töi kïí ra khöng?Thaáng trûúác ai múã voâi nûúác quïn tùæt àïí cho nûúác chaãy ngêåp nhaâ?Anh hay töi ? Röìi trûúác àoá nûäa, ai laâm mêët chòa khoáa tuã, phaãi caåycûãa ra múái lêëy àûúåc àöì àaåc? Töi khoaát tay: - Nhûng àoá laâ nhûäng chuyïån nhoã nhùåt! Coân cö, nùm ngoaái cölêëy mêëy ngaân baåc cho baån beâ mûúån bõ noá gaåt mêët, sao cö khöng kïíluön ra ? - Chûá coân anh, sao anh khöng kïí chuyïån anh ài coi boáng àaábõ mêët xe àaåp? Röìi nùm ngoaái, ai nhêåu xón bõ löåt mêët àöìng höì? Cûá nhû thïë, nhû coá ma xui quó khiïën, hai vúå chöìng thi nhaulöi tuöåt nhûäng chuyïån àúâi xûãa àúâi xûa cuãa nhau ra vaâ thay nhaulïn aán àöëi phûúng, khöng laâm sao dûâng laåi àûúåc. Töi quïn phùæt laâtöi àang öëm. Vúå töi cuäng vêåy. Chuáng töi maãi mï vêån duång trñ nhúávaâo viïåc luâng suåc nhûäng khuyïët àiïím têìng têìng lúáp lúáp cuãa nhau.Vaâ thêåt laå luâng, coá nhûäng chuyïån tûúãng àaä chòm lêëp tûâ lêu dûúáibuåi thúâi gian, tûúãng khöng taâi naâo nhúá nöíi, thïë maâ bêy giúâ chuánglaåi hiïån vïì roä möìn möåt vaâ chen nhau tuön ra cûãa miïång. Tûâ viïåctöi nguã quïn tùæt raàö àïën viïåc vúå töi mua phaãi caá ûún, tûâ viïåc töiboã ài chúi ba ngaây liïìn khöng vïì nhaâ àïën viïåc vúå töi ài dûå sinhnhêåt baån àïën mûúâi hai giúâ khuya v.v..., chuáng töi thùèng tay quêåyàuåc ngêìu quaá khûá cuãa nhau vaâ veä lïn trûúác mùåt mònh möåt bûáctranh khuãng khiïëp vïì àöëi tûúång. Trúâi úi! Thïë maâ trûúác nay töi vêîn söëng chung vúái con ngûúâitïå haåi àoá! Thêåt khöng thïí tûúãng tûúång nöíi! Töi cay àùæng nhuã thêìmhttp://ebooks. vdcmedia.com
 5. 5. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 5vaâ buâng dêåy quyïët têm phaá vúä cuöåc söëng àen töëi àoá. Töi àêåp tayxuöëng baân, kïët thuác cuöåc tranh caäi: - Thöi, tra khaão haânh haå nhau thïë àuã röìi! Toám laåi laâ töi hiïíurùçng töi khöng thïí söëng chung vúái cö àûúåc nûäa! Töi ngaán àïën têåncöí röìi! Vúå töi laånh luâng: - Tuây anh! Cêu àaáp cöåc löëc cuãa vúå khöng khaác gò dêìu àöí vaâo lûãa. Töinghiïën rùng: - Àûúåc röìi! Cö chúâ àêëy! Töi laâm àún xin ly hön ngay bêy giúâ! Töi lêåp tûác ngöìi vaâo baân vaâ bùæt àêìu viïët àún. Ngoâi buát chaåynhoaáng nhoaâng trïn giêëy vúái töëc àöå 100km/giúâ. Viïët vaâ kyá tïn mònh xong, töi àêíy túâ àún àïën trûúác mùåt vúå.Cö ta cêìm buát kyá reåt möåt caái, thêåm chñ khöng theâm liïëc qua xem túâàún viïët nhûäng gò. Thïë laâ xong! Töi tùåc lûúäi vaâ thúã ra, khöng hiïíu laâ thúã phaâohay thúã daâi. Cuöåc àúâi cûá nhû xi-nï-ma, nhûng biïët laâm thïë naâoàûúåc! Kyá tïn xong, vúå töi àûáng lïn vaâ cêìm lêëy ly sûäa. - Cö àõnh laâm gò àêëy ? - Àem àöí ài chûá laâm gò! - Khöng àûúåc! Àïí ly sûäa àêëy cho töi! Töi phaãi vúát con ruöìi ra,goái laåi, àem àïën toâa aán laâm bùçng cúá! Àùåt ly sûäa xuöëng baân, vúå töi lùèng lùång ài vaâo phoâng nguã,àoáng sêåp cûãa laåi. Trong khi àoá, töi hò huåc lêëy muöîng vúát con ruöìira. Töi ngùæm con ruöìi nùçm beåp dñ trïn àêìu muöîng vaâ coá caãmgiaác laâ laå. Töi àûa con ruöìi lïn saát mùæt, lêëy tay khaãy nheå vaâ àiïënghöìn nhêån ra àoá laâ möåt mêíu laá traâ. 1982http://ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 6 2. NHÊN VÊÅT NÛÄ CUÃA TÖI Àùng àûúåc möåt truyïån ngùæn trïn baáo, àiïìu àoá khöng phaãi dïî.Baâi viïët cuãa baån trûúác hïët phaãi àûúåc biïn têåp viïn phuå traách vùnnghïå thöng qua. Sau àoá coân phaãi túái tay trûúãng ban biïn têåp. Saukhi võ naây àöìng yá, baån phaãi coân chúâ xem caái àêìu cuãa võ töíng biïntêåp gêåt hay laâ lùæc. Àïën khi taác phêím cuãa baån àaä in ra trïn giêëytrùæng mûåc àen röìi, coân phaãi àúåi xem ngûúâi àoåc coá tiïëp nhêån khöngàaä, khi àoá thò noá seä àñch thõ laâ möåt taác phêím vùn hoåc hoùåc seä chó laâmöåt moán haâng thuã cöng keám chêët lûúng vaâ khöng ai tiïu duâng. Àoálaâ möåt chùång àûúâng daâi dùçng dùåc vaâ cam go cho nhûäng ai muöëntrúã thaânh nhaâ vùn. Nhûng àöëi vúái töi nhûäng thûã thaách trïn àêy khöng phaãi laâkhöng vûúåt qua àûúåc. Caái cûãa aãi khùæc nghiïåt nhêët, caái vêåt caãnàaáng ngaán nhêët chùæn ngang neão àûúâng vùn hoåc cuãa töi, oaái ùmthay, laåi laâ vúå töi. Taåi sao aâ? Thò àêy! Töi nghô ra möåt cöët truyïån hêëp dêîn, thïë laâ töi ngöìi vaâo baânviïët. Töi viïët say sûa àïën nöîi khi vúå töi cêìm lïn àöi àuäa thò töi vêîncoân cêìm trong tay cêy viïët. Tuy nhiïn vúå töi rêët laâ tuyïåt vúâi. Cö tasùén loâng ùn cúm möåt mònh vaâ trong khi ùn tuyïåt àöëi giûä im lùångcho chöìng laâm viïåc. Töi viïët àûúåc ba trang. Ùn cúm xong, vúå töi laåigêìn töi àïí xem töi viïët nhûäng gò. Thêëy coá ngûúâi chuá yá, töi caâng raböå quan troång, ngoâi viïët söåt soaåt möåt caách bay bûúám vaâ àêìy trñ tuïå.Vúå töi àùåt tay lïn vai töi: - Thöi, anh nghó möåt chuát ài, röìi... Àang noái, vúå töi àöåt nhiïn ngûâng bùåt. Töi ngoá lïn vaâ bùæt gùåpneát mùåt cau coá cuãa cö ta. Lêåp tûác töi súâ lïn caánh tay vúå töi vaâ hoãigioång böëi röëi: - Em sao vêåy ? Khöng àïí yá àïën cûã chó êu yïëm cuãa töi, cö ta trúån mùæt: - Haånh naâo àêy ? Töi ngú ngaác: - Haånh naâo laâ Haånh naâo ? Em noái gò anh khöng hiïíu!http://ebooks. vdcmedia.com
 7. 7. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 7 - Thöi àûâng laâm böå! - Gioång vúå töi rñt lïn the theá - Cö Haånhnaâo úã trong truyïån anh àêy neâ! Phaãi cö Haånh laâm chung cú quanhvúái anh khöng? Töi nhùn nhoá: - Em àûâng noái oan cho anh. Àoá laâ möåt caái tïn ngêîu nhiïnanh nghô ra, chùèng dñnh daáng gò àïën ai caã. - Laâm sao maâ chùèng dñnh daáng àûúåc! Anh deåp ngay caái tïnnaây cho töi! Thiïëu gò tïn khöng àùåt maâ cûá phaãi laâ tïn Haånh! Àïí àûúåc viïåc mònh vaâ àïí chòu vúå, töi gaåch ngay tïn Haånh vaâthïë vaâo àoá laâ Cuác. - Cuác naâo ? - Vúå töi tiïëp tuåc hoaånh hoåe - Con Cuác úã caånh nhaâphaãi khöng? - Trúâi úi laâ trúâi! - Töi voâ àêìu - Thiïëu gò ngûúâi tïn Cuác maâ saoem cûá... - Boã ngay! - Vúå töi phaán, khöng àïí töi noái hïët cêu. Thïë laâ Cuác biïën thaânh Lan. - Khöng àûúåc! Con Lan thúå may chûá gò! Ngay lêåp tûác, tïn Lan bõ xoáa ài. Nhên vêåt cuãa töi mang tïnmúái: Tuyïët. - Deåp con Tuyïët baán buán riïu naây ài! Anh àûâng hoâng leángpheáng! Cuöëi cuâng töi phaãi thay Tuyïët bùçng Thuáy, tûác laâ tïn vúå töi. - Thuáy naâo àêy ? Töi cûúâi chiïën thùæng: - Thuáy laâ em chûá coân ai vö àêy! Nhûng vúå töi coá veã thúâ ú vúái tïn cuãa mònh. Cö ta boáp traán vaâàöåt ngöåt heát lïn: - A, anh àûâng hoâng àaánh lûâa töi. Nhoã Thuáy úã hiïåu saách quöëcdoanh phaãi khöng? - Trúâi úi, anh coá biïët tïn cö ta höìi naâo àêu ? Sao em... Vúå töi khoaát tay: - Khöng coá sao em sao anh gò hïët! Anh xoáa ngay tïn naây chotöi!http://ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 8 Töi xoáa ngay. Vaâ bùæt àêìu nghô ngúåi, cöë tòm möåt caái tïn khönggiöëng ai. Röët cuöåc töi àaä tòm ra: - Nguyïîn Thõ Trêìu, em bùçng loâng chûa ? Vúå töi nhñu maây. Cö ta húi guåc gùåc àêìu khiïën töi thêëp thoãmmûâng thêìm. Nhûng hònh nhû cö ta khöng muöën cho töi mûâng: - AÂ, yá anh muöën nhùæc túái con nhoã xinh xinh úã caách nhaâ mònhnùm cùn chúá gò? Töi gêìn nhû phaát àiïn: - Thiïåt anh khöng biïët noái sao nûäa! Anh coá àúâi naâo biïët connhoã maâ em noái àêu! Cö ta tïn Trêìu hay tïn Trêíu laâm sao anh biïëtàûúåc! Vúå töi vêîn khùng khùng: - Anh àûâng coá giaã böå ngêy thú! Cö ta khöng phaãi tïn Trêìu,nhûng caái dêy trêìu maâ leo trûúác nhaâ cö ta ai maâ khöng biïët. Deåpngay, trêìu vúái laåi triïëc! Thiïåt töi chûa thêëy ai lùng nhùng nhû anh! Àïí khoãi bõ vúå àaánh giaá laâ lùng nhùng töi sûãa Trêìu thaânhTrêëu. Thûåc laâ vaån bêët àùæc dô, con gaái gò maâ trïn Trêëu, nghe chùèngïm tai chuát naâo. Nhûng vúå töi vêîn khoá dïî túái cuâng: - AÂ, bêy giúâ anh laåi nhúá àïën con nhoã chaâ gaåo úã àêìu àûúâng haã? Töi phaãn àöëi: - Chaâ gaåo thò ra caám chûá àêu coá ra trêëu! - Thò trêëu vúái caám àêu khaác gò nhau, anh àûâng coá qua mùåttöi! Töi àaânh phaãi bêëm buång cho nhên vêåt nûä àaáng yïu cuãa töimang tïn Trêåu. Nïëu laâ Dêåu thò coân hy voång giöëng nhên vêåt cuãaNgö Têët Töë, coân Trêåu thò trong lõch sûã vùn hoåc nûúác nhaâ chûa coá aidaám mang tïn naây. Nhûng mùåc, thaâ Trêåu coân hún laâ khöng àûúåcra àúâi. Vúå töi bùçng loâng vúái caái tïn naây lùæm. Cö ta cûúâi tûúi nhû hoatrong khi töi buöìn phiïìn khöng kïí xiïët. Khi taã dö Trêåu, töi cöë gùængtaã giöëng hïåt vúå töi àïí cö ta khoãi bùæt beã töi nûäa. Nhûng vúå töi àêucoá chõu: - Anh taã ai àêy ? Mùæt àen huyïìn laâ mùæt àûáa naâo ?http://ebooks. vdcmedia.com
 9. 9. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 9 - Mùæt em chûá mùæt ai! - Mùæt em àêu coá àen, anh àûâng giúän mùåt! Mùæt em maâu xaám,coân mùæt àen laâ mùæt nhoã Tuyïët! Coân mùåt traái xoan laâ mùåt ai? - Thò em chúá ai! - Bêåy! Mùåt em laâ mùåt traái quñt, mùåt traái xoan laâ mùåt nhoãHaånh. Coân àêy nûäa, muäi doåc dûâa, möi traái tim, toác mêy... nhûängthûá naây àêu phaãi cuãa em, anh àûâng coá maâ gaán gheáp bêåy baå. Deåpngay caái troâ naây ài! Anh àõnh mûúån vùn chûúng àïí aám chó cö naâycö noå haã ? Trûúác möåt ngûúâi vúå nhû thïë, töi chó biïët thúã daâi: - Nhûng taã nhû thïë naâo, àùåt tïn gò em cuäng khöng chõu thòanh biïët laâm sao bêy giúâ? - Böå anh viïët truyïån khöng coá ngûúâi nûä khöng àûúåc haã ? - Vúåtöi bùæt àêìu ài vaâo lyá luêån vùn hoåc. - Truyïån anh viïët vïì may vaá, sinh àeã maâ khöng coá ngûúâi nûäsao àûúåc. Chùèng leä àïí cho nhûäng ngûúâng àaân öng àeã aâ? - Thò àûâng coá àeã nûäa! Ai kïu anh viïët ba chuyïån àoá vö àêy!Coân khöng thò anh deåp caái chuyïån vùn chûúng thú phuá cuãa anhlaåi. Töi khöng muöën thêëy bêët cûá boáng daáng cuãa möåt cö naâo trongtruyïån cuãa anh. Cuöëi cuâng, töi àaânh phaãi buöìn rêìu xïëp nhûäng trang vùnchûúng thú phuá cuãa töi laåi, búãi vò töi khöng thïí cho nhûäng nhênvêåt nam cuãa töi àeã bêåy baå àûúåc. Coân nhên vêåt nûä thò vúå töi cêëmxuêët hiïån. Vúå töi ghen vúái caã nhûäng ngûúâi àaân baâ àaä coá bêìu, ghenvúái caã caái cêy moåc trûúác nhaâ möåt cö gaái naâo àoá trong khi töi khönghïì biïët cö gaái àoá laâ ai. Baån àoåc thên mïën! Nïëu caác baån àaä yïu töi qua cêu chuyïånàau khöí naây thò mong caác baån àûâng lêëy laâm buöìn phiïìn nïëu töikhöng trúã thaânh nhaâ vùn vaâ trong trûúâng húåp àoá, truyïån ngùæn naâyàûúåc coi nhû laâ truyïån ngùæn cuöëi cuâng cuãa töi, töi xin gúãi lúâi chaâovônh biïåt caác baån. Coân trong vaån nhêët, nïëu nhû caác baån coân gùåp laåitöi trïn trang baáo naây lêìn thûá hai thò àiïìu àoá coá nghôa laâ vúå töi àaäboã caái tñnh ghen boáng gioá vaâ trúã thaânh möåt con ngûúâi àaáng yïu bêåcnhêët. Luác êëy, caác baån haäy mûâng cho töi. 1983http://ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 10 3. NHÛÄNG NGÛÚÂI VUI TÑNH Töi phoáng xe nhû bõ ma àuöíi, trûåc chó túái chúå An Àöng. Kimàöìng höì trïn tay töi chó ngay con söë 5 caâng khiïën loâng töi nhû bõlûãa àöët. Kiïíu naây coi böå nguy to. Höìi saáng trûúác khi ài laâm, vúå töidùån töi àuáng böën giúâ chiïìu gheá chúå àoán cö ta vïì, vêåy maâ maãi caâphï caâ phaáo vúái mêëy àûáa baån töi quïn beáng ài mêët, àïën khi sûåcnhúá ra thò àaä trïî caã tiïëng àöìng höì. Töi dûâng xe trûúác cöíng chúå,ngoáng moãi con mùæt nhûng chùèng thêëy boáng vúå töi àêu. Töi àûáng lúángúá möåt höìi, nûãa muöën àaåp xe vïì nûãa muöën raáng àúåi. Biïët àêuchiïìu nay cö ta chùèng rïì raâ lêu hún moåi bûäa. Nghô vêåy nïn töi cûáài túái ài lui loáng ngoáng trûúác cöíng chúå, khöng daám bûúác ài àêu xa,súå cö ta ra maâ khöng tòm thêëy töi thò coá nûúác chïët! Túái khi àöìng höìchó saáu giúâ thò töi biïët rùçng coá àúåi nûäa cuäng vö ñch, rùçng vúå töi àaävïì nhaâ röìi vaâ rùçng cö ta àaä cuöëc böå. Töi biïët chùæc àiïìu àoá búãi möåt laâvúå töi rêët tùçn tiïån, hai laâ cö ta khöng bao giúâ ài xñch lö trïn nhûängchùång àûúâng maâ àöi chên con ngûúâi coá thïí chinh phuåc àûúåc. Töiphoáng vöåi vïì nhaâ, gioá thöíi vuâ vuâ bïn tai, tim àêåp thònh thònh trongngûåc. Töi vûâa àaåp xe vûâa nguyïìn ruãa mònh thêåm tïå: àöì hûáa leâo, àöìthêët tñn, àöì vö duång vaâ haâng lö nhûäng lúâi tûúng tûå khaác, loânghoang mang nghô àïën nhûäng àiïìu àang chúâ àúåi töi úã nhaâ. Vûâa vö túái cûãa, töi gùåp ngay thùçng con töi: - Meå vïì chûa con? - Meå vïì röìi! - Meå àang laâm gò thïë? - Töi tiïëp tuåc thùm doâ. - Meå àang thaái múä trong bïëp. Töi bûúác roán reán xuöëng bïëp, trïn möi núã sùén möåt nuå cûúâi biïëtlöîi. Nhûng vö ñch, vúå töi ngöìi thaái múä khöng ngêíng mùåt lïn mùåc duâtöi cöë yá taåo ra nhûäng tiïëng àöång lõch kõch àïí baáo hiïåu cho cö tabiïët. Khöng biïët laâm sao, cuöëi cuâng töi àaânh cûúâi giaã laã: - Chiïìu nay cöng chuyïån buâ àêìu, khöng caách gò rûát ra maâ àiàoán em àûúåc...http://ebooks. vdcmedia.com
 11. 11. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 11 Im lùång. Vúå töi hònh nhûng khöng nghe cêu noái cuãa töi. - Àïën khi anh túái chúå thò em vïì mêët röìi... Vêîn im lùång. Tuáng quaá, töi beân ngöìi xuöëng quaâng tay qua vai vúå töi, gioångnùn nó: - Thöi cho anh xin löîi nghen! Vúå töi hêët maånh töi ra. Vò bêët ngúâ, töi loaång choaång thiïëuàiïìu chöíng cùèng lïn trúâi. Thuá thêåt chûa bao giúâ töi thêëy vúå töimaånh àïën thïë. Töi löìm cöìm boâ dêåy, vûâa theån vûâa tûác. Töi doâm quanh quêët,tñnh laâm möåt viïåc gò àoá cho haã giêån. Doâm vö lu nûúác, thêëy lu nûúáccaån röëc, thïë laâ töi àuâng àuâng xaách hai chiïëc thuâng chaåy thùèng raphöng-tïn àêìu àûúâng. Sûác töi vöën yïëu, bònh thûúâng thò töi xaáchmöîi bïn nûãa thuâng. Nhûng àang cún bûåc, töi vùån nûúác àêìy caã haithuâng röìi ò aâ ò aåch xaách vïì nhaâ, vûâa ài vûâa thúã höín hïín. Töi àöínûúác vö lu êìm êìm, cöë yá cho vúå töi biïët sûå bûåc doåc cuãa mònh. Nhûngcö ta vêîn khöng theâm ngoá, cûá cùæm àêìu cùæm cöí thaái múä, laåi coânthùèng tay neám múä vö chaão böm böëp y nhû neám vö mùåt töi khöngbùçng. Töi giêån caânh höng nhûng chùèng biïët laâm gò ngoaâi caáchkhua thuâng thiïëc êìm ô. Vúå töi vêîn phúát lúâ, mùåt laånh nhû tiïìn. Xaách túái àöi nûúác thûá ba thò töi trûúåt chên teá möåt caái "oaách"giûäa àûúâng. Thùçng con töi àang ài theo höå töëng, thêëy vêåy beân chaåyvuâ vïì nhaâ. Trong khi àoá thò töi khöng theâm àûáng dêåy maâ cûá nùçm"ùn vaå" ngoaâi àûúâng. Trong thoaáng mùæt, vúå töi húát hú húát haãi chaåyra. Thêëy veã mùåt thêët sùæc khöng coân chuát maáu cuãa cö ta, töi núãtûâng khuác ruöåt vaâ cöë tònh lim dim mùæt ra caái àiïìu sùæp chïët àïënnúi. Vúå töi cuái xuöëng àúä töi dêåy, miïång lùæp bùæp: - Trúâi úi, coá sao khöng anh? Töi "uá úá" noái khöng ra tiïëng. - Àaä biïíu xaách lûng lûng thöi, ai mûúån xaách àêìy chi cho teákhöng biïët! Töi khöng noái khöng rùçng, cuäng khöng theâm nhòn vúå, choãitay ngöìi dêåy möåt caách khöí súã. - Àïí em dòu anh vïì.http://ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 12 Vúå töi vûâa noái vûâa quaâng tay qua ngûúâi töi. Töi liïìn hêëtmaånh tay cö ta möåt caách thö baåo. May maâ cö ta khöng ngaä. Röìitrûúác cùåp mùæt van lún cuãa vúå töi, töi cuái xuöëng xaách hai thuângnûúác ài caâ nhùæc vïì nhaâ, mùåt maây bùng giaá. Khi xaách thuâng quay ra, töi gùåp vúå töi ài vaâo. Nhòn cö tachaåy xuöëng bïëp vúái daáng ài thiïíu naäo, töi húi xuác àöång nhûng nhêëtquyïët khöng chõu nhûúång böå. Töi nhuã thêìm: Húi àêu, cûá chõu thuahoaâi, cö ta àûúåc thïí laâm túái! Töi chûa vùån voâi nûúác maáy thò thùçng con töi úã àêu chaåy aâotúái, miïång la baâi haäi: - Ba úi ba, meå àûát tay chaãy maáu tuâm lum úã nhaâ kòa! Töi cuöëng lïn, vöåi chuåp lêëy àöi thuâng röîng, ba chên böën cùèngvoåt vïì nhaâ. Töi phoáng vö bïëp nhû möåt cún löëc. Vúå töi àang ngöìi cuái mùåttrïn têëm thúát, tay naây nùæm chùåt tay kia coá veã àau àúán lùæm. Thêëy vêåy, töi caâng quyánh quaáng: - Trúâi úi, coá hïì gò khöng em? Àûát chöî naâo àûa cho anh coi! Töi vûâa cêìm lêëy tay vúå töi thò cö ta la lïn: - Trúâi úi àau! Àûâng àuång vö ngûúâi em! Nhûng khöng àuång vö ngûúâi cö ta laâm sao àûúåc! Thïë laâ mùåccho vúå töi kïu la, töi vêîn cuái xuöëng bïë thöëc cö ta vö giûúâng nùçm.Xong, töi luåc loåi ngùn tuã lêëy ra naâo laâ böng bùng, thuöëc tñm, thuöëcàoã. Töi bï têët caã laåi giûúâng vaâ cuái xuöëng trïn nhûäng ngoán tay cuãavúå töi, hêëp têëp hoãi: - Àêu ? Àêu ? Chöî naâo àêu ? Chó anh bùng cho! Vúå töi khöng traã lúâi vò bêån rïn ró nhûng ngoán troã tay phaãi thòchó vaâo ngoán troã tay traái. Töi quan saát thêåt kyä, thêëy trïn ngoán taycoá möåt vïët sûúát lúâ múâ khöng biïët laâ sêu hay nöng nhûng nhòn veãmùåt nhùn nhoá cuãa vúå töi thò chùæc laâ sêu lùæm, khöng kheáo thò àûátrúâi ngoán tay ra nûäa khöng chûâng. Sau khi rûãa bùçng thuöëc tñm, töiböi thuöëc àoã lïn ngoán tay vúå töi röìi buöåc chùåt laåi sau khi loát möåtlúáp böng daây. Xong, töi lêëy göëi kï dûúái caánh tay vúå töi vaâ dùån: - Thöi, em nùçm nghó ài, àïí anh thaái múä cho! Vúå töi mùåc duâ àau àúán vö cuâng nhûng vêîn cöë lïn tiïëng ngùncaãn:http://ebooks. vdcmedia.com
 13. 13. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 13 - Thöi, anh cuäng nùçm nghó ài! Khi naäy em thêëy vai anh bêìmtñm, chùæc àau ghï gúám lùæm! Tûå dûng töi rúm rúám nûúác mùæt: - ÛÂ, hònh nhû xûúng vai anh bõ naát röìi thò phaãi! Àau dïî súå! Vaâ töi nùçm vêåt xuöëng ài-vùng, caãm thêëy mònh bõ hoaån naånkhöng keám gò vúå. Trong luác vúå chöìng töi àang chòm vaâo cún àau thêåp tûã nhêëtsinh nhû thïë thò caã hai böîng nghe tiïëng laåch caåch dûúái bïëp, khöngbiïët laâ tiïëng gò. Töi quaát to: - Caái gò lõch kõch dûúái bïëp àoá bêy ? - Con àang thaái múä! Hai chiïën sô bõ thûúng röìi thò chiïën sôthûá ba phaãi tiïëp tuåc cöng viïåc chúá! - Tiïëng con töi voång lïn. Trúâi, teá ra öng chiïën sô Àiïån Biïn nhaâ töi. Vúå töi vöåi vuâng ngay dêåy: - Thöi, thöi, khöng ai mûúån! Con àïí àoá cho meå! Vaâ vúå töi ba chên böën cùèng chaåy vuâ xuöëng bïëp, khöng coá veã gòlaâ möåt ngûúâi sùæp sûãa àûát lòa ngoán tay caã. Töi vöåi vaâng chaåy theo vúå töi vaâ nñu aáo cö ta: - Em lïn nùçm nghó ài! Em àang àau maâ! Laâm sao laâm viïåcàûúåc! Vúå töi móm cûúâi: - Khöng sao àêu! Bõ trêìy da coá chuát xñu, ùn nhùçm gò! Khöng ùn nhùçm gò thò thöi! Töi liïìn chöåp lêëy àöi thuâng thiïëc. - Thöi, thöi, anh lïn nùçm nghó ài! Xûúng vai anh gêìn naát maâcoân xaách vúái xiïëc! - Vúå töi kïu lïn. - Naát àêu maâ naát! Teá sú sú nhùçm nhoâ gò! Töi cûúâi hò hò vaâ xaách àöi thuâng bûúác ra khoãi nhaâ. 1984http://ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 14 4. CÊÌU CHUÁC HAI NGÛÚÂI HAÅNH PHUÁC Àaám cûúái cuãa töi dûå kiïën seä coá hai trùm ngûúâi dûå. Khi nghetöi noái nhû vêåy, cö vúå sùæp cûúái cuãa töi giêåt nêíy mònh: - ÖËi chao! Lêëy tiïìn àêu maâ... Töi vöåi trêën an: - Em àûâng lo! Ba noái laâ ba seä àaâi thoå têët caã. Chñnh ba àïì nghõtöí chûác coá "têìm cúä" nhû vêåy. Ba baão duâ sao anh cuäng laâ con trailúán trong nhaâ! Nhûng khi hai àûáa töi chuêín bõ viïët thiïåp múâi thò ba töi xuêëthiïån: - Sao, hai con viïët thiïåp chûa ? - Daå, tuåi con chuêín bõ viïët àêy. - Vêåy thò tuåi con viïët giuâm ba luön thïí. Danh saách cuãa baàêy! Ba töi lêëy trong söí ra möåt túâ giêëy vaâ àûa cho töi. Töi nhêímàïëm söë khaách khûáa cuãa ba töi maâ ngûúâi cûá run lïn. Möåt trùmmûúâi taám ngûúâi, àa söë laâ nhûäng tïn tuöíi maâ töi khöng hïì biïët. - Ai nhiïìu vêåy ba ? - Töi bùn khoùn. Ba töi phêíy tay: - AÂ, toaân laâ chöî quen biïët caã! Baån cuä lêu ngaây vúái nhau. Tuy ba töi khöng noái ra nhûng qua thaái àöå cuãa öng, töi mangmaáng hiïíu ra hêìu hïët söë khaách naây laâ chöî laâm ùn vúái ba töi vaâàaám cûúái cuãa töi laâ dõp àïí öng vui vêìy vúái hoå, cuäng khöng loaåi trûâcoá nhûäng nguyïn nhên thêìm kñn khaác nûäa. Bêy giúâ töi múái hiïíutaåi sao ba töi laåi muöën àaám cûúái cuãa töi "vui" àïën nhû vêåy. Röìi dûúâng nhû àïí "vui" hún, ba töi khaâ möåt tiïëng: - Con ghi thïm tïn anh Saáu Têën, quaãn lyá thõ trûúâng. Chuátnûäa laâ ba quïn mêët, mai möët "keåt" lùæm. Töi chûa kõp ghi xong tïn Saáu Têën thò ba töi laåi khaâ lêìn thûáhai:http://ebooks. vdcmedia.com
 15. 15. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 15 - Anh Ba Thñch phoâng thuïë nûäa! Coá vêåy maâ ba cuäng khöngnhúá! Sau möåt caái nhñu maây, ba töi laåi khaâ. Lêìn naây öng khaâ rachuá Baãy Tònh úã traåm thua mua. Trûúác khi àûáng dêåy, ba töi coânkhaâ thïm khoaãng taám lêìn nûäa. Möîi caái khaâ nhû möåt muäi tïn bùænvaâo tim töi. Àeã ra töi, ngoaâi ba coân coá maá. Maá töi ngöìi àuáng vaâo caái ghïëmaâ ba töi vûâa boã ài, tay chòa ra möåt túâ giêëy àaä chuêín bõ sùén. Lêìnnaây, "höì sú thêìn chïët" ngoát ngheát böën mûúi ngûúâi. Söë khaách cuãamaá töi khöng thuöåc diïån quan-hïå-kinh-doanh nhû ba töi, nhûngthuöåc diïån quan-hïå-tònh-caãm-traân-lan, thên sú àïìu múâi raáo troåi. Töi nhêím trong àêìu, khaách múâi cuãa ba maá töi cöång laåi võ chilaâ 158, hoå haâng hai bïn ûúác khoaãng 40, töíng cöång laâ 198. Nhû vêåyàaám cûúái chó coân thûâa àuáng hai chöî cho... töi vaâ vúå töi. Coân têët caãbaån beâ cuãa hai àûáa àïìu phaãi boã hïët, kïí caã phuâ rïí, phuâ dêu. Nhûng cuäng nhû ba töi, maá töi caãm thêëy trñ nhúá cuãa mònhcoân coá thïí hoaåt àöång vúái nùng suêët cao hún nûäa. Do àoá, nïëu ba töithñch "khaâ" thò maá töi cuäng thñch "chêåc": - Chêåc, chuát nûäa maá laåi quïn! Coân dò Hai Nhung nûäa con! - Dò Hai Nhung naâo maá? - AÂ, dò naây trûúác àêy laâm chung vúái maá. Xa nhau mêëy chuåcnùm röìi, gêìn àêy múái tònh cúâ gùåp laåi. Túái àêy, töi khöng neán àûúåc nûäa, beân hoãi: - Thïm caái dò mêëy chuåc nùm gùåp laåi naây laâ àuáng 199 ngûúâi.Nhû vêåy höm àoá, chùæc vúå con phaãi nùçm nhaâ. Maâ vúå con cêìn gò phaãicoá mùåt, ai chùèng biïët laâ con cûúái cö ta, trïn thiïåp baáo tin coá ghi tïntuöíi raânh raânh röìi maâ! Maãi loay hoay vúái nhûäng hònh boáng trong kyá ûác, maá töikhöng nhêån thêëy cêu noái "lêîy" cuãa töi. Baâ gêåt guâ lú àïînh: - ÛÂ, vêåy cuäng àûúåc! Töi liïëc vúå töi. Mùåt cö ta meáo xïåch, nûãa cûúâi, nûãa khoác. - AÂ, con ghi thïm tïn naây nûäa! - Maá töi vöî traán reo lïn - DòNhûúâng tûác em vúå cêåu Baáu. - Cêåu Baáu naâo ?http://ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 16 - Cêåu Baáu tûác chaáu kïu öng ngoaåi cuãa con bùçng dûúång gheãàoá. Baâ dò "hoå haâng ngoaâi traái àêët" naây khiïn töi muöën àiïn tiïët.Nhûng biïët laâm sao àûúåc. Töi nhuán vai: - Ngûúâi khaách thûá hai trùm! Nhû vêåy, höm àoá con úã nhaâluön. Ai chùèng biïët laâ con cûúái vúå. Khaách khöng thïí lêìm vúái thùçngSún em con àûúåc vò noá múái mûúâi ba tuöíi. Möåt lêìn nûäa, maá töi gêåt àêìu dïî daäi: - Vêåy cuäng àûúåc! Con nhúá múâi thïm cêåu Sang, cêåu Sang tûáclaâ... Tûác laâ sao caác baån coá biïët khöng? Tûác laâ sau khi "tónh cún mï", maá töi àöìng yá ruát búát söë khaáchcuãa mònh xuöëng coân ba mûúi ba ngûúâi sau möåt höìi àêëu tranhquyïët liïåt cho tònh baån thiïng liïng vaâ cao caã cuãa mònh. Sûå nhûúångböå cuãa maá töi khiïën chuáng töi mûâng nhû bùæt àûúåc vaâng. Nhû vêåylaâ vaâo giúâ choát, àaám cûúái coân thûâa saáu chöî: töi, baån töi, vúå töi, baånvúå töi, phuâ rïí, phuâ dêu! Huá vña, suyát möåt chuát nûäa laâ hai vúå chöìngtöi khöng àûúåc dûå àaám cûúái cuãa mònh. Àaám cûúái diïîn ra khöng mïåt moãi nhû töi tûúãng. Búãi vò hêìuhïët söë khaách khûáa àïìu khöng biïët vúå chöìng töi vaâ ngûúåc laåi, do àoáhai bïn chùèng chuyïån troâ bao lùm. Mïåt nhêët phaãi noái laâ ba maá töi.Hai ngûúâi phaãi chaâo hoãi, tiïëp chuyïån vúái bao nhiïu laâ ngûúâi. Mïåtnhûng maâ vui. Nhòn neát mùåt raång rúä cuãa hai ngûúâi, töi coá caãmtûúãng nhû àêy chñnh laâ àaám cûúái cuãa ba maá töi vêåy. Cêìu chuác haingûúâi haånh phuác! 1985http://ebooks. vdcmedia.com
 17. 17. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 17 5. SÚÅ VÚÅ LÚÅI HAY HAÅI ? Phaâm úã àúâi, khöng nhêët thiïët ngûúâi chöìng naâo cuäng súå vúå.Nhûng thöi, chuáng ta chùèng nhùæc àïën boån ngûúâi vö lûúng têm, chónhòn vúå bùçng nûãa con mùæt àoá laâm gò. Ta chó noái àïën chuáng ta thöi,nhûäng ngûúâi chöìng luön luön nhòn àùæm àuöëi vúå mònh bùçng hai conmùæt àêìy àuã. Vaâ hai con mùæt àoá luác naâo cuäng aánh lïn veã tha thiïëtbiïët löîi khi vúå cêåt vêën bùçng möåt gioång nanh noåc: "Sao, ài àêu maâgiúâ naây anh múái vaác mùåt vïì?". Têët nhiïn laâ ta biïët ta ài àêu.Nhûäng ngûúâi chöìng àûáng àùæn nhû chuáng ta thò chùèng bao giúâ vïìtrïî vò möåt lyá do bêåy baå. Roä raâng laâ ta ài hoåp vïì muöån. Nhûng leänaâo laåi noái àiïìu àoá ra khi vúå mònh àang giêån. Noái ra, coá nghôa laâ tatheát vaâo mùåt vúå: "Cö laâ keã chuyïn nghi ngúâ bêåy baå, khöng hïì biïëttñ gò vïì cöng viïåc cuãa töi!". Öi, leä naâo ta laåi nhêîn têm àïën nhû thïë!Vaâ nïëu ta lúä möìm noái ra, vúå ta caãm thêëy bõ mêët mùåt, nöíi cún löiàònh lïn thò sao ? Tai hoåa ai chõu ? Thò coân ai nûäa ngoaâi àöi taisûng têëy lïn vò bõ veáo cuãa chuáng ta, nhûäng ngûúâi quen chõu trêån.Vò vêåy, lúä rúi vaâo tònh huöëng nan giaãi àoá, töët nhêët laâ chuáng ta imlùång ra veã biïët löîi. Chùèng coá gò xêëu höí hïët! Öng cha ta chùèng àaänoái "Im lùång laâ vaâng" sau bao nùm quen nhêîn naåi trûúác caác baâ, caácmeå cuãa ta àoá sao! Vêng, ta im lùång vaâ êm thêìm xuöëng bïëp, luåc cúmnguöåi ra ùn, búãi vò seä chùèng coá cö vúå giaâu nguyïn tùæc naâo laåi àúåicúm khi chöìng vïì muöån. Vaã laåi, vúå ta àaä àûáng chúâ ngöìi àúåi moãimoân con mùæt vò ta röìi, leä naâo ta coân haânh haå cö ta nûäa. Nhûängngûúâi chöìng biïët àiïìu haäy cuâng ta lùång leä xuöëng bïëp xúái cúm ùnmöåt mònh, vûâa ùn vûâa gùåm nhêëm khuyïët àiïím cuãa mònh. Ùn xongthò haäy lo maâ rûãa cheán, khöng phaãi caái cheán ta vûâa ùn maâ caã möåtàöëng cheán ngöîn nghïån tûâ saáng túái giúâ. Gùåp thùçng chöìng khöën naånthò chùæc chùæn noá seä mùåt nhùn maây nhoá, nhûng ta thò khöng, thêåmchñ ta coân núã möåt nuå cûúâi haånh phuác. Búãi vò ta àaä quen nhûäng thûãthaách naây röìi. Tûâ höìi lêëy nhau àïën giúâ, ngaây naâo cuäng thïë, vúå ta cûásúå ta búát yïu naâng nïn luön luön taåo àiïìu kiïån cho ta chûáng minhtònh caãm trûúác sau nhû möåt cuãa mònh. Caái àöëng cheán naây laâ möåtvñ duå. Vúå ta cûá tûúãng ta khöng biïët nïn thûã thaách ta hoaâi! Ta xùængöëi ngöìi xuöëng (búãi ta àaä kõp thay àöì àêu!), tay cêìm nuâi gieã lïn maâtrong loâng cûá töåi nghiïåp vúå: Öi, naâng phaãi nhoåc loâng thûã thaách tahttp://ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 18biïët bao, chûáng toã naâng yïu ta lùæm! Möåt ngûúâi chöìng mêîu mûåcphaãi biïët caách rûãa cheán khöng gêy tiïëng àöång. Luác naây im lùångvêîn cûá coân laâ vaâng! Búãi luác ta ngöìi rûãa cheán thò vúå ta àang nguã.Naâng khöng àuã sùæt àaá àïí chûáng kiïën sûå thûã thaách cuãa mònh vaâ vòkhöng núä nhòn chöìng cùåm cuåi ngöìi rûãa möåt nuái cheán nïn naângàaânh phaãi ài nguã. Vaâ vò vúå ta ài nguã, ta phaãi rûãa cheán baát ïmthùæm, lùång leä nhû möåt nghïå sô kõch cêm chñnh cöëng. Duâ sao thòtrong chuyïån naây, tay nghïì ta cuäng cao lùæm röìi. Bònh tônh nheá,àûâng sêíy tay! Ta dùån ta nhû thïë, búãi vò möåt tiïëng àöång vang lïnvaâo luác naây coá khaác gò möåt quaã bom nguyïn tûã nöí. Ai seä baão vïå tatrûúác cún thõnh nöå chñnh àaáng cuãa vúå? Khöng ai caã! Vaâ caái tai töåinghiïåp cuãa ta möåt lêìn nûäa laåi chûáng minh rùçng "tai khöng chóduâng àïí nghe maâ coân duâng àïí cho ngûúâi khaác truát sûå phêîn nöå".Rûãa cheán baát, uáp vaâo chaån xong, ta nhoán goát ài lïn nhaâ trïn, nhoángoát thay àöì, nhoán goát ài... vïå sinh vaâ cuöëi cuâng nhoán goát moâ vaâogiûúâng. Ö kòa, vúå ta àêu röìi ? Cö ta khöng coá trong giûúâng! Saumöåt thoaáng bêët ngúâ, ta giêån tñm caã mùåt. Khöng phaãi giêån vò àïmnay ta laåi nguã möåt mònh maâ giêån vò ta biïët cö ta úã àêu röìi! Cö tachúi baâi tûá sùæc úã nhaâ bïn caånh, caác öng baån àûáng àùæn cuãa ta aå!Àïm naâo cuäng thïë, cö ta lónh ài chúi baâi suöët àïm, coá khi möåt, haigiúâ saáng múái vïì. Nhiïìu àöì àaåc trong nhaâ àaä bùæt àêìu biïën mêët möåtcaách kyâ quùåc maâ ta chûa daám hoãi. Hûâ, súám muöån gò ta cuäng hoãithöi (têët nhiïn laâ muöån)! Sûác khoãe cö ta thò sa suát thêëy roä (tai taàöå raây ñt àau hún). Caái haåi cuãa cúâ baåc raânh raânh nhû thïë maâ cûáàêm àêìu vaâo. Ta laâ chöìng, ta biïët phaãi laâm gò trong luác naây chûá!Thïë laâ ta xùm xùm bûúác qua nhaâ haâng xoám quyïët kïu vúå ta vïì,mùæng nhiïëc cho möåt trêån nïn thên! Caái gò chûá viïåc naây thò roä raângta àuáng. Ta loá àêìu vaâo tòm kiïëm. Kia, vúå ta kia röìi, cö ta àang xoâebaâi. Ta cöë trêën tônh hùæng gioång: - Em úi... - Anh laâm caái troâ gò àoá? Vúå ta laånh luâng hoãi, àêìu khöng quay laåi. Tim ta tûå dûng chúiàiïåu àñtxcö, mùåc duâ ta khöng thñch nhaåc treã. Àêìu ta lúä thoâ vaâo cûãa,giúâ khöng biïët laâm sao. Tûå dûng ruát ra maâ khöng traã lúâi nghiïmchónh cêu hoãi cuãa vúå thò bêët lõch sûå quaá. Maâ àïí caái àêìu trong nhaâtrong khi caái thên ngoaâi hiïn thò coi khöng àûúåc. Tûå nhiïn, ta giêånta ghï, àêm àêìu vö àêy chi khöng biïët! Vúå ta giaãi trñ möåt chuát maâta cuäng quêëy rêìy, thêåt laâ àöì vö lûúng têm! Cuöëi cuâng, ta cuäng nghôra àûúåc möåt cêu àaáng àiïím mûúâi:http://ebooks. vdcmedia.com
 19. 19. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 19 - Anh tñnh qua hoãi em cêìn tiïìn khöng, anh àûa thïm! Têët nhiïn laâ vúå ta khöng tûâ chöëi, súå ta buöìn. Coân ta thò duângmêëy trùm baåc maâ chuöåc àûúåc tñnh maång, kïí cuäng hïn! Thïë laâ vúå tangöìi thûác bïn àoá, ta nùçm thûác bïn àêy. Caách nhau möåt bûúác, xanhau nghòn truâng. Chuyïån àoá, àïën nay vêîn coân! Ta nhúâ taâi hoåcvêën uyïn baác nïn súå vúå cuäng coá dûåa trïn cú súã lyá luêån, nay muöëntòm ngûúâi trao àöíi kinh nghiïåm hêìu nêng lïn thaânh möåt hoåcthuyïët triïët hoåc. Ta bùæt chûúác Löî Têën: "Liïëc mùæt coi khinh nghòn lûåc sô. Cuáiàêìu laâm ngûåa cho vúå ta". Löî Têën noái laâ "treã con" nhûng khöng coá"vúå ta" laâm sao coá "treã con"? Ta súå vúå ta chûá coá súå vúå ai àêu maâxêëu! Cuäng tûâ Löî Têën ta suy ra: "Vúå nhúâ chöìng súå maâ thaânh huâm"(tûâ cêu "Rûâng nhúâ ngûúâi ài maâ thaânh àûúâng"). Nghe chñ lyá thay!Ta vöën ngûúâi haâo kiïåt, coi khinh nghòn lûåc sô, bònh sinh chûa biïëtsúå ai, nhûng súã hoåc löån xöån nhúá lêìm cêu "nïëu khöng coá caái mònhthñch thò haäy thñch caái mònh coá" thaânh cêu "nïëu khöng coá caái mònhsúå thò haäy súå caái mònh coá". Gia taâi ta chùèng coá gò ngoaâi vúå nïn tûâàoá àêm ra súå vúå maâ thaânh têåt. Nay, tñnh can vúå boã baâi baåc hoaâi maâkhöng àûúåc, ta laåi ngêîm ra "nïëu cûá súå caái khöng àaáng súå ùæt seä haåicaái khöng àaáng haåi". Öi, phaãi chùng vò yïu vúå maâ ta haåi vúå? Húäicaác öng chöìng àûáng àùæn giöëng nhû ta, haäy traã lúâi! Súå vúå, lúåi hayhaåi ? 1982http://ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 20 6. BÑ ÊÍN CUÃA MÖËT Töi laâ möåt ca sô nöíi tiïëng, ai cuäng biïët àiïìu àoá. Nïëu ngûúâi naâokhöng biïët thò àoá laâ löîi taåi hoå. Têët nhiïn laâ vêåy röìi. Vò laâ möåt ca sônïn gioång haát cuãa töi àñch thõ laâ söë möåt. Vaâ vò laâ nöíi tiïëng, nïn thúâitrang ùn mùåc cuãa töi cuäng khöng thïí laâ haång nhò. Nhûng nïëu töicoá thïí quaã quyïët vúái caác baån vïì àiïìu thûá nhêët thò ngûúåc laåi, töikhöng daám àoan chùæc lùæm vïì àiïìu thûá hai. Búãi, vïì caái maâ ngûúâi tagoåi laâ aâ la mode, töi coá möåt àõch thuã àaáng súå: vúå töi. Töi xin thaânh thûåc maâ thuá nhêån rùçng vúå töi khöng àeåp lùæm.Chñnh vò vêåy maâ vúå töi rêët coi troång chuyïån ùn mùåc. Nïëu coá nhûängngûúâi trúâi sinh ra àaä àeåp sùén vêîn muöën trang àiïím cho àeåp hún(nhû töi chùèng haån) thò têët nhiïn nhûäng ngûúâi nhan sùæc trungbònh cuäng muöën bùçng moåi caách nêng mònh lïn ngang têìm caái àeåp.Vöën laâ ngûúâi gioãi têm lyá nhû vêåy nïn töi khöng hïì phaãn àöëi viïåcsùæm sûãa ùn vêån cuãa vúå töi. Phaãi àïí cho cö ta tûå nêng mònh lïnngang têìm voác chöìng cö ta chûá! Caác cö gaái thûúâng hay noái: Nhêët möët, nhò da, thûá ba laâ daáng.Vúå töi hònh nhû tiïm nhiïîm caái cêu naây khaá nùång nïn nhòn cö ta,töi khöng thêëy da vaâ daáng àêu maâ chó thêëy toaân nhûäng duång cuålónh kónh treo quanh ngûúâi. Möåt bûäa, vúå töi xuêët hiïån trong nhaâ vúái cùåp kiïëng to töí böëtrïn mùåt. Mùåt cö ta thò nhoã, öëm maâ caái cùåp kiïëng khöën kiïëp kia cûánhû àöi gùng quyïìn Anh nùçm choaán àïën hai phêìn ba khuön mùåtvaâ àeâ caái muäi muöën beåp dñ luön. Têët nhiïn, chöìng cö ta (tûác laâ töi) lïn tiïëng liïìn taåi chöî: - Cùåp kiïëng lúán quaá, khöng húåp vúái khuön mùåt em. Vúå töi xò möåt tiïëng: - Anh khöng biïët gò hïët! Kiïëng naây laâ kiïíu múái nhêët àoá.Ngûúâi ta àeo àêìy àûúâng, ra maâ coi! Töi liïìn ra maâ coi vaâ thêëy thiïn haå àïìu mang kiïëng giöëng hïåtvúå töi, nam cuäng nhû nûä.http://ebooks. vdcmedia.com
 21. 21. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 21 Hûâ, möåt ca sô nöíi tiïëng nhû töi chùèng leä laåi laåc hêåu so vúái moåingûúâi sao? Möåt tuêìn sau, töi tha vïì nhaâ möåt cùåp kiïëng y hïåt nhûvêåy, thêåm chñ àöi gùng quyïìn Anh cuãa töi coá phêìn coân lúán hún àöicuãa vúå töi nûäa. Chöìng maâ, phaãi toã ra hún vúå chûá! Töi àeo kiïëng vaâo vaâ àûáng sùm soi trûúác gûúng, vûâa sûãatûúáng vûâa chiïm ngûúäng dung nhan mònh. Àuáng luác àoá thò vúå töivaâo. Töi hñ hûãng tñnh khoe cùåp kiïëng múái cuãa mònh thò àöåt nhiïntöi laånh caã xûúng söëng khi phaát hiïån ra vúå töi khöng coân mang àöigùng quyïìn Anh nûäa maâ thay vaâo àoá laâ möåt àöi kiïëng nhoã, goångsùæt, mùåt kiïëng troân nhû hai àöìng xu. Töi chûa kõp lïn tiïëng thò vúåtöi àaä nheo mùæt, hûâ gioång: - Thiïåt töi chûa thêëy ai quï nhû anh. Bêy giúâ ngûúâi ta àaä àöíimöët maâ anh laåi ài mua cùåp kiïëng àoá vïì àeo. Töi baâng hoaâng, uá úá: - Chùèng leä bêy giúâ thiïn haå laåi mang kiïëng kiïíu Sïkhöp cuãacaái thúâi cöí lai hy... Vúå töi nhuán vai, khi dïî: - Böå anh khöng biïët cêu Caái múái chñnh laâ caái cuä töët àeåp bõlaäng quïn sao? Khöng tin thò ra àûúâng maâ coi. Töi laåi ra àûúâng maâ coi vaâ laåi tha vïì nhaâ möåt cùåp kiïëngSïkhöp, mùåc duâ khi àeo lïn tröng töi cuäng chùèng ra veã nhaâ vùnmöåt chuát naâo maâ traái laåi, tröng noá kyâ kyâ laâm sao êëy. Nhûng mùåc,thiïn haå àeo thiïëu gò. Töi xuêët hiïån thûúâng xuyïn trïn sên khêëumaâ khöng coá nöíi möåt caái moán thúâi trang nhû thïë thò tröng chùèngra laâm sao. Thïë laâ töi cûá lêëy vúå töi laâm chuêín mûåc àïí àiïìu chónh caác thûáàeo moác trïn ngûúâi. Vúå töi thò lêëy thiïn haå laâm thûúác ào, coân thiïnhaå dûåa theo saách vúã naâo thò quaã thûåc töi khöng taâi naâo àoaán ra.Nhûng mùåc thiïn haå, töi chó cêìn vúå töi laâ àûúåc röìi. Cö ta laâ caái thúâitrang biïíu àaáng tin cêåy vaâo loaåi bêåc nhêët. Hïët kiïëng túái aáo. Hïët aáo túái quêìn. Röìi giaây deáp, muä noán, tuáixaách, caâ vaåt... Theo tñn hiïåu phaát ra tûâ vúå töi, töi nhùæm mùæt nhùæmmuäi thay àöíi xoaânh xoaåch caách phuåc sûác cuãa mònh. Coân nhûäng túâgiêëy baåc khi àïëm traã cho caác chuã hiïåu thò noá khöng kïu xoaânhxoaåch maâ kïu soaân soaåt nghe bùæt nhoái tim.http://ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 22 Múái àêy, töi vûâa caäi nhau vúái vúå töi möåt trêån. Söë laâ cö ta àemnhûäng caái aáo àeåp nhêët cuãa mònh túái hiïåu may kïu khoeát möåtàûúâng daâi ngay söëng lûng röìi vaá vaâo àoá möåt miïëng vaãi trùæng. Caáiaáo naâo cuäng vêåy, tûå nhiïn coá möåt vïåt trùæng daâi chaåy doåc giûäa lûng,ngoá bùæt ngûáa con mùæt. Trûúác tònh traång àoá, töi khöng thïí naâo huâa theo àûúåc: - Em coá àiïn khöng? Em laâm caái troâ gò kyâ cuåc vêåy? Em coá biïëtbao nhiïu tiïìn möåt caái aáo khöng maâ àem ra phaá tanh banh hïëtnhû vêåy? Trúâi úi laâ trúâi! - Trúâi úi laâ trúâi! - Vúå töi kïu lïn, cö ta la coân lúán hún töi - Anhcoá àiïn khöng? Vêåy maâ cuäng laâ ca sô. Anh ra àûúâng coi, bêy giúâ ai cuäng mùåc aáo kiïíu naây hïët maâanh úã àoá la löëi nhû möåt tïn nhaâ quï. Töi giêån tñm mùåt. Khöng phaãi giêån vúå maâ giêån caái laåc hêåucuãa mònh. Thùçng naây maâ laâ nhaâ quï! Töi lêìm bêìm trong miïång vaâsau khi ài nghiïn cûáu söëng lûng thiïn haå, töi vöåi vaä khoeát têët caãnhûäng caái aáo àeåp nhêët cuãa mònh, vaâ àùæp vaâo àoá maãnh vaãi laåc loängnhûng vinh quang cuãa möët. Àúâi söëng cuãa vúå chöìng töi coá leä seä xoay quanh hoaâi hai chûäxoaânh xoaåch vaâ soaân soaåt nhû vêåy nïëu khöng coá möåt höm baån töitúái chúi. Anh ta laâ phoáng viïn cuãa möåt tuêìn baáo phuå nûä. Hiïån nayanh àang viïët möåt thiïn phoáng sûå àiïìu tra xaä höåi vïì thúâi trang, doàoá anh ta àïën gùåp töi nhû laâ gùåp möåt àaåi biïíu treã tuöíi trong giúáinghïå sô àïí trao àöíi vïì àïì taâi naây. Têët nhiïn trûúác nhaâ baáo, töi phaát biïíu rêët àuáng mûåc vaâ deâdùåt, àöìng thúâi giêëu biïën moåi chuyïån trong nhaâ. Do àoá, chuáng töi dïîdaâng ài àïën thöëng nhêët vúái nhau laâ phaãi laânh maånh trong ùn mùåc,möët khöng coá nghôa laâ thaái quaá, laâ kïåch cúäm löë lùng maâ phaãi phuâhúåp vúái àiïìu kiïån xaä höåi, kinh tïë vaâ phaãi phuâ húåp vúái voác daáng cuãamöîi ngûúâi. Töi vûâa noái chuyïån vûâa hi voång laâ vúå töi chiïìu nay vïì muöån.May quaá, baån töi àaä àûáng lïn. Anh ta àang noái nhûäng lúâi cuöëicuâng: - Pi-e Caác-àanh, nhaâ taåo möët söë möåt cuãa thïë giúái, tûâng noái:Möët khöng phaãi böîng nhiïn xuêët hiïån maâ noá dûåa vaâo nhûäng nhuhttp://ebooks. vdcmedia.com
 23. 23. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 23cêìu cuãa xaä höåi. Nhûäng ngûúâi taåo möët chó laâ nhûäng ngûúâi thïí hiïånnhûäng nhu cêìu êëy vaâ biïën chuáng thaânh caác kiïíu mêîu cuãa mònh. Töi gêåt guâ: - Trúâi, cêu noái chñ lyá! - Vêåy maâ, anh coá biïët khöng, coá nhûäng ngûúâi chaåy theo möëtmöåt caách muâ quaáng. Hoå chuöång nhûäng caái laå maâ khöng cêìn biïët noáxuêët xûá tûâ àêu vaâ chaã cêìn möåt nhu cêìu xaä höåi naâo caã. Múái àêy, coácaái möët xeã aáo àùçng sau lûng, anh coá biïët khöng? Töi húi giêåt mònh: - Biïët chûá! - Anh coá biïët taåi sao coá caái möët àoá khöng? Sau khi àiïìu tra kyäthò töi múái biïët nguöìn göëc laâ nhû thïë naây. Coá möåt tay ca sô khöngbiïët vò sao maâ àïí raách aáo trûúác khi ra diïîn ngoaâi sên khêëu. AÁoraách phña sau lûng, khöng ai phaát hiïån, kïí caã tay ca sô kia. Khidiïîn, quêìn chuáng thêëy maãnh aáo may-ö trùæng loâi ra chöî raách cuãacaái aáo xanh bïn ngoaâi. Vò anh ca sô kia rêët nöíi tiïëng, möåt söë thanhniïn tröng gaâ hoáa cuöëc, tûúãng anh ca sô naây lùng-xï möët múái. Thïëlaâ, tûå nhiïn coá möåt möët kyâ quùåc xuêët hiïån, lan ra. Vaâ cuäng khöngthiïëu gò ngûúâi nhùæm mùæt chaåy theo. Anh nghô coá tûác cûúâi khöng? - Àuáng laâ àiïn hïët caã luä! - Töi huâng höí - Anh laâ nhaâ baáo, anhphaãi laâm thïë naâo àaã phaá nhûäng caái vuå ngu ngöëc naây ài! Thêëy töi phêîn nöå vaâ lo lùæng cho nïëp söëng múái möåt caách nhiïåttònh, anh baån sung sûúáng bùæt tay töi thêåt chùåt trûúác khi ra vïì. Coântöi thò huá vña, vò höm nay töi mùåc möåt caái aáo cuä trong khi nhûäng aáomúái, aáo naâo cuäng bõ xeã lûng. Nhûng may nhêët laâ anh baån nhaâ baáo khöng biïët töi chñnh laâtay ca sô bõ raách aáo bêët ngúâ do keäm gai núi cöíng vaâo cuãa möåt tuåàiïím ca nhaåc moác phaãi vaâ röìi cuäng chñnh töi laâ ngûúâi cuâng vúái vúå,khoeát möåt caách àiïn röì nhûäng caái lûng aáo cuãa mònh àïí àûúåc tiïëngvùn minh. Nhûng cuäng coá thïí anh ta àaä roä caã moåi chuyïån maâ giaãvúâ giaã võt. Biïët àêu àoá chùèng laâ möët cuãa mêëy cha nhaâ baáo?http://ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 24 7. LAÂM CHÖÌNG KHÖÍ THÊÅT Vïì túái nhaâ, vûâa bûúác chên qua ngûúäng cûãa laâ töi bùæt gùåp vúåtöi àang ngöìi chöìm höím lau nhaâ vúái miïëng gieã trïn tay. Töi liïëcnhòn àöìng höì. Baãy giúâ hai mûúi. Töi cau mùåt, khöng noái khöng rùçng lûúát ngang qua caånh vúånhû möåt caái boáng. Töi cúãi boã muä aáo, ngöìi vaâo baân vaâ vúái tay cêìmlïn cuöën saách àang àoåc dúã, nhûng töi khöng taâi naâo àoåc àûúåc lêëymöåt chûä. Nöîi bûåc tûác trong loâng cûá möîi phuát möåt tùng. Hûâ, àaä noáiröìi maâ khöng chõu nghe! Nhû ngûúâi ta thûúâng noái, bêy giúâ laâ àúâisöëng múái röìi, laâm gò coân caái caãnh chöìng thò nùçm khïính trïn giûúângvùæt chên chûä nguä àoåc saách àoåc baáo nhû möåt öng tûúáng, trong khivúå phaãi nai lûng ra laâm viïåc quêìn quêåt suöët ngaây nhû möåt con moåichung thên. Töi laâ möåt thanh niïn tiïn tiïën nïn tûâ lêu töi àaä biïët toãng àaälaâ chöìng thò cêìn phaãi laâm gò. Phaãi yïu thûúng vaâ caãm thöng vúå neâ.Phaãi àúä àêìn vúå möåt tay, phuå giuáp vúå laâm viïåc nhaâ neâ. Laåi coân phaãitaåo àiïìu kiïån cho vúå raãnh röîi, khuyïën khñch giuáp àúä vúå hoåc têåp,trau döìi vùn hoáa, àoåc saách àoåc baáo... ÖËi daâo, coá gò laâ múái laå àêu!Chñnh töi àaä tûâng phaát biïíu haâng trùm lêìn vïì nhûäng àiïìu naâytrong caác buöíi höåi thaão vïì gia àònh do baáo Phuå nûä töí chûác kia maâ!Chaã thïë maâ àaä möåt tuêìn nay töi àùåt ra möåt caái lõch trong nhaâ: Tûâbaãy àïën chñn giúâ töëi, vúå töi àûúåc giaãi phoáng khoãi moåi viïåc vùåt vaänhvaâ àûúåc tûå do thoaãi maái sinh hoaåt vùn hoaá, àoåc saách baáo hay xemti-vi tuây thñch, coân töi, möåt ngûúâi chöìng mêîu mûåc, seä thay ca chovúå, caáng àaáng hïët moåi thûá. Vêåy maâ giúâ naây, àaä baãy giúâ hai mûúi röìi, cö ta coân ngöìi hòhuåc lau nhaâ, baão töi khöng giêån sao àûúåc! - Neâ, em coá thöi ài khöng! - Cuöëi cuâng, töi quaát lïn. - Thò àïí em lau xong àaä! Coân chuát xñu nûäa thöi! - Gioång vúå töinhoã nheå. - Hûâ, coân nûãa caái nhaâ maâ la chuát xñu! Taåi sao höìi chiïìu emkhöng lau laåi àïí túái giúâ naây? - Höìi chiïìu em phaãi rûãa cheán.http://ebooks. vdcmedia.com
 25. 25. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 25 - Thïë trûúác khi rûãa cheán thò em laâm gò? - Em giùåt àöì. - Thïë trûúác àoá? - Trûúác àoá thò em phaãi chûäa caái bïëp dêìu. - Bïëp dêìu, bïëp dêìu! – Töi cùçn nhùçn – Sao em khöng nhúâ anhchûäa? Vúå töi ngûúác nhòn töi vúái veã mùåt ngú ngaác: - Thò em àaä nhúâ anh mêëy lêìn röìi, anh hûáa túái hûáa lui maâ àêucoá chõu laâm! Töi giêåt thoát ngûúâi nhûng kõp thúâi vúát vaát: - Ngûúâi ta àaä hûáa thò raáng maâ àúåi chúá! Vúå töi tiïëp tuåc cùæm cuái lau nhaâ, tûåa höì khöng nghe cêu noáingang pheâ cuãa töi. Àiïìu àoá laâm töi caãm thêëy xêëu höí. Töi cöë lêëy laåithïí diïån bùçng caách tiïëp tuåc haåch saách: - Thïë töëi höm qua em laâm gò? Em coá àoåc saách khöng? - Khöng! - Vúå töi traã lúâi vúái gioång biïët löîi. Töi caãm thêëy haã hï liïìn lïn gioång àùæc thùæng: - Àoá, thêëy chûa! Löîi laâ do em hoaân toaân. Bûäa nay thò em coânàöí laâ taåi caái naây caái kia, chûá coân höm qua laâ tûå em tûâ chöëi quyïìnlúåi cuãa mònh. Anh àaä tñch cûåc taåo moåi àiïìu kiïån cho em trong khiem thò cûá... - Anh quïn röìi! Höm qua khi em vûâa ngöìi vaâo baân thò anhnhúâ em uãi àöì cho anh àïí saáng nay anh ài hoåp gò gò àoá! - Vúå töi cùætngang lúâi buöåc töåi say sûa cuãa töi khiïën töi chûng hûãng. - Nhûng maâ taåi em! – Töi quyïët khöng chõu thua - Nïëu buöíichiïìu em uãi àöì giuâm anh thò buöíi töëi anh àêu coá nhúâ em. Vúå töi móm cûúâi: - Anh laåi àaäng trñ nûäa röìi! Chiïìu höm qua, luác em soaån àöì ratñnh uãi thò chñnh anh nhúâ em maång giuâm àöi têët bõ giaán cùæn kiamaâ! Cuöëi cuâng, töi àaânh thúã daâi rêìu rô: - Thöi àûúåc! Thïë coân höm kia thò sao? Em coá thò giúâ xem ti-vichúá?http://ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 26 - Em coá xem. Töi bêåt ngöìi thùèng ngûúâi dêåy nhû möåt caái loâ xo, mùåt maâyraång rúä: - Ñt ra thò cuäng phaãi nhû vêåy chúá! Àoá, em thêëy chûa! Möåt khimaâ anh àaä quyïët taåo àiïìu kiïån... Nhûng vúå töi khöng àïí töi phêën khúãi lêu: - Nhûng em chó xem coá nùm phuát röìi phaãi ài cöng chuyïån. Töi nhùn mùåt: - Sao laåi ài àûáng lung tung nhû vêåy? Giúâ àoá laâ giúâ em khöngphaãi laâm möåt viïåc gò hïët! Anh àaä sùæp lõch cho em röìi maâ! - Nhûng chñnh anh laåi kïu em chaåy túái nhaâ anh Long lêëy cêyviïët maáy anh boã quïn àùçng àoá vïì kia maâ. Anh noái nïëu khöng coácêy viïët thò buöíi töëi anh khöng laâm viïåc àûúåc. Luác àêìu töi tñnh hoãi tiïëp xem nhûäng töëi höm kia, höm kóa vúåtöi sûã duång caái khoaãng thúâi gian tûå do cuãa mònh ra sao nhûng saukhi suy tñnh laåi, töi cho rùçng khön ngoan nhêët laâ im lùång. Roä raânglaâ caâng tòm hiïíu, vêën àïì caâng coá veã rùæc röëi cho töi. - Thöi àûúåc - Cuöëi cuâng, töi quyïët àõnh sûãa chûãa löîi lêìm – Emngöìi vaâo baân àoåc saách ài, àûa gieã àêy anh lau nöët chöí coân laåi cho. Vúå töi àûáng dêåy, cö ta coá veã khöng tin àöi tai cuãa mònh: - Anh lau giuâm em thiïåt haã? - Thiïåt chúá! – Töi khùèng àõnh möåt caách huâng höí. Nhûng khi vûâa cêìm lêëy miïëng gieã, töi liïìn vöåi vaâng nheát traãvaâo tay vúå töi: - Chïët cha, khöng àûúåc! Bêy giúâ anh phaãi àoåc gêëp möåt taâiliïåu quan troång àïí saáng mai ài baáo caáo. Töi nhaãy böí laåi baân trûúác cùåp mùæt sûãng söët cuãa vúå töi. Vûâa luåc loåi àöëng giêëy túâ, töi vûâa noái vúái vúå, luác naây àaä laåingöìi xuöëng saân nhaâ tiïëp tuåc kyâ coå: - Em thöng caãm cho anh nghe! Em raáng lau cho xong ài röìiàoåc saách cuäng coân kõp maâ! AÁi chaâ, nhûng maâ khöng àûúåc! Lau nhaâxong em laâm ún khêu giuâm caái tuái xaách cho anh chuát, noá bõ àûátquai höìi chiïìu.http://ebooks. vdcmedia.com
 27. 27. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 27 Thïë àêëy, caác baån! Thêåt laâ bûåc mònh! Àaä möåt tuêìn nay, mùåcduâ töi quyïët têm taåo moåi àiïìu kiïån thuêån lúåi, vúå töi cuäng chùèng hïìraãnh röîi àûúåc chuát naâo. Cö ta cûá bêån röån suöët ngaây. Hïî ai maâ biïëtchuyïån laâ bao nhiïu töåi vaå laåi àöí lïn àêìu töi ngay cho maâ coi. Maâàêu phaãi taåi töi laâ ngûúâi chöìng khöng biïët àiïìu, phaãi noái laâ rêët biïëtàiïìu nûäa laâ khaác! Thïë múái biïët laâm chöìng khöí thêåt! 1984http://ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 28 8. NGÛÚÂI TÖËT Nhoã Diïåp voâi meå: - Meå úi, ngaây mai ài chúå, meå nhúá mua cho con möåt kyá àêåutrùæng nghe meå! - Àïí laâm gò thïë húã con gaái? - àïì nghõ cuãa nhoã Diïåp laâm meångaåc nhiïn quaá. Meå nhúá trûúác nay nhoã Diïåp chûa bao giúâ thñch thûáàêåu naây. Cêu traã lúâi cuãa nhoã Diïåp caâng khiïën meå ngaåc nhiïn hún nûäa.Noá phuång phõu: - Chuyïån naây khoá noái lùæm, mai möët röìi meå seä biïët! Thaái àöå cuãa nhoã Diïåp laâm meå thùæc mùæc ghï lùæm. Nhûng thêëynoá khöng muöën noái, meå cuäng chùèng gùång hoãi. Meå gêåt àêìu: - Àûúåc röìi! Meå seä mua cho con! Thûåc ra nhoã Diïåp chùèng muöën dêëu meå. Trûúác nay noá khöngdêëu meå àiïìu gò. Nhûng lêìn naây laåi khaác. Lêìn naây noá mùæc cúä. Chaãlaâ höm qua úã trïn lúáp noá nghe thêìy Nhaän kïí chuyïån. Thêìy kïí chohoåc troâ nghe chuyïån àúâi xûa. Chuyïån vïì möåt ngûúâi tu dûúäng tñnhtònh bùçng caách sùæm hai chiïëc loå. Möîi khi laâm àûúåc möåt àiïìu töët,öng boã vaâo chiïëc loå thûá nhêët möåt haåt àêåu trùæng. Coân khi troát laâmmöåt àiïìu khöng töët, öng boã vaâo chiïëc loå thûá hai möåt haåt àêåu àen.Luác àêìu, loå àêåu àen nhiïìu hún loå àêåu trùæng. Nhûng sau möåt thúâigian, hai loå bùçng nhau. Sau möåt thúâi gian nûäa, loå àêåu trùæng nhiïìuhún loå àêåu àen. Ngaây àoá, öng khöng cêìn phaãi boã àêåu vaâo loå nûäa.Öng àaä trúã thaânh möåt ngûúâi töët. Nhoã Diïåp thñch cêu chuyïån naâylùæm. Noá thñch trúã thaânh ngûúâi töët biïët bao. Noá khöng thñch bõ baârêìy: "Sao chaáu cûá ùn vùåt àïí àïën bûäa laåi ngöìi nhúi cúm caã buöíithïë?", bõ ba nhùæc: "Ngöìi vaâo baân hoåc baâi ài chûá con!", bõ anh Quyáquaåu coå: "Tao giaãng khö caã cöí, sao mùæt muäi maây àïí úã àêu thïë?"...Nhoã Diïåp quyïët bùæt chûúác nhên vêåt trong chuyïån kïí cuãa thêìy giaáo.Nhûng noá khöng sùæm hai chiïëc loå. Cuäng khöng cêìn phaãi coá àuã caãàêåu trùæng lêîn àêåu àen. Nhoã Diïåp àùåt trïn baân hoåc cuãa mònh möåtchiïëc ly. Möîi khi laâm àûúåc möåt àiïìu töët, noá seä boã vaâo àêëy möåt haåtàêåu trùæng. Lúä laâm àiïìu khöng töët, noá laåi thoâ tay vaâo ly nhùåt búát àihttp://ebooks. vdcmedia.com
 29. 29. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 29möåt haåt. Sau möîi tuêìn, noá truát àêåu trong ly ra vaâ... àïëm. Cùn cûávaâo söë àêåu nhiïìu lïn hay ñt ài, noá seä biïët mònh àang trúã thaânhngûúâi töët hay keã xêëu. Ngay ngaây àêìu tiïn meå àem bõch àêåu vïì, buöíi chiïìu nhoã Diïåpàaä boã vaâo ly ba haåt. Chaã laâ saáng àoá, noá àûúåc àiïím 10 mön ngûäphaáp, buöíi trûa noá giuáp meå lau nhaâ, sau àoá laåi phuå baâ lùåt rau. NhoãDiïåp hên hoan ngùæm nghña ba haåt àêåu trong ly. Tuy chó coá ba haåtchoãng chú thöi, nhûäng ngaây àêìu àûúåc nhû thïë laâ mûâng lùæm röìi.Chaã buâ vúái luác vûâa ài hoåc vïì, àoán bõch àêåu tûâ tay meå, noá àaä phaáthoaãng khi thêëy möåt kyá àêåu sao maâ nhiïìu thïë. Noá ngúä nhû nïëusöëng àïën möåt trùm tuöíi, noá cuäng khöng thïí naâo laâm xong "möåt kyá"àiïìu töët nöíi! Nhûng àïën buöíi töëi thò niïìm vui trong loâng nhoã Diïåp àaä vúimêët 2/3. Ùn cúm chiïìu xong, trong luác ngöìi hoåc baâi, chaã roä noá hñhoaáy thïë naâo laåi àaánh gaäy mêët cêy thûúác mûúån cuãa anh Vuä, bõ anhVuä mùæng cho möåt trêån. Trûúác khi ài nguã, noá coân kõp laâm rúát thïmchiïëc loå àûång böåt maâu cuãa anh Quyá xuöëng àêët vúä tan, bõ anh Quyáquaát tiïëp möåt chùåp nûäa. Thïë laâ ba haåt àêåu höìi chiïìu röët cuöåc chócoân coá möåt. Nhoã Diïåp buöìn baä boã hai haåt àêåu vaâo laåi trong bõch röìicêët lïn giaá saách, buång an uãi: "Duâ sao cuäng coân àûúåc möåt àiïìu töët!". Nhûng àoá laâ cêu chuyïån cuãa ngaây àêìu... têåp laâm ngûúâi töët.Maâ ngaây àêìu tiïn, nhû ngûúâi ta thûúâng noái, bao giúâ cuäng khoákhùn. Quaã nhiïn, nhûäng ngaây tiïëp theo söë àêåu trong ly dêìn dêìnnhiïìu lïn tûâng chuát möåt. Nhoã Diïåp têët nhiïn cuäng yá tûá hún tûângchuát möåt. Ngûúâi khaác, duâ àoá laâ öng baâ, ba meå hay thêìy cö giaáo,phaán xeát mònh, dêîu cöng têm vaâ nghiïm khùæc àïën mêëy vêîn coá luácthiïëu soát. Nhûng nïëu chñnh mònh phaán xeát mònh thò khöng àiïìu gòcoá thïí "qua mùæt" mònh àûúåc. Mònh nghô gò, mònh laâm gò, duâ bñ mêåtàïën mêëy thò... mònh cuäng biïët. Nhoã Diïåp hiïíu àiïìu àoá, vò vêåy noáchaã daám laâm nhûäng chuyïån maâ vò chuáng, nhûäng haåt àêåu úã trong lycoá thïí bõ tûúác mêët bêët cûá luác naâo. Àêåu trong ly ngaây möåt nhiïìu. Vaânhûäng lúâi khen maâ nhoã Diïåp nhêån àûúåc cuäng nhiïìu khöng keám.Baâ noái: - Chaáu Diïåp luác naây ngoan ghï! Chaáu giuáp baâ biïët bao nhiïulaâ viïåc! Meå noái: - ÛÂ, tûå nhiïn gioãi giang hùèn ra!http://ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 30 Ba haâi loâng: - Àiïím 10 trong têåp cuäng nhiïìu hún trûúác! Anh Vuä vaâ anh Quyá àïìu gêåt guâ: - ÛÂ, thêëy noá daåo naây laâ laå thïë naâo! Tröng chûäng chaåc ra phïët! Àûúåc caã nhaâ khen, nhoã Diïåp vûâa thinh thñch laåi vûâa ngûúångngêåp. Noá tröën vaâo phoâng, keáo chiïëc ly laåi gêìn vaâ êu yïëm ngùæmnhûäng haåt àêåu àang nùçm chen chuác bïn nhau. Nhûäng haåt àêåunhû cuäng àang nhòn laåi noá. Nhûäng haåt àêåu nhû àang noái: "Chùèngcoá gò laâ tûå nhiïn, phaãi khöng baån Diïåp?". Nhoã Diïåp nghe thêëy cêu noái àoá, hoùåc cuäng coá thïí do noá tûúãngtûúång ra trong àêìu, vaâ noá vui veã traã lúâi: - Àuáng röìi, chùèng coá gò laâ tûå nhiïn caã! Muöën trúã thaânh ngûúâitöët cuäng cêìn phaãi cöë gùæng. Nhû mònh àang cöë gùæng àïí chiïëc ly thêåtàêìy. Àêìy àïën mûác phaãi sùæm thïm nhûäng chiïëc ly khaác nûäa! Mú ûúác cuãa nhoã Diïåp àeåp àeä vaâ àaáng yïu biïët bao! Chó tiïëcrùçng ngoaâi noá ra, khöng möåt ai hay biïët. Anh Quyá cuãa noá caângkhöng biïët. Vò vêåy, möåt höm nhoã Diïåp vûâa chúi nhaâ baån vïì, Quyá roâm àaätñu tñt khoe: - Laát ùn cúm töëi xong, tao seä àaäi maây moán naây tuyïåt lùæm! - Moán gò thïë? Keåo dûâa phaãi khöng? - Keåo dûâa thò noái laâm gò? - Quyá roâm "xò" möåt tiïëng - Moán naâyhêëp dêîn hún nhiïìu! Nhoã Diïåp toâ moâ: - Thïë àoá laâ moán gò? - Cheâ. - Cheâ gò vêåy? Quyá roâm huú tay: - Cheâ àêåu trùæng. - Tûúãng gò! - nhoã Diïåp ruân vai - Em àêu coá ùn àûúåc cheâ àêåutrùæng. Em thñch cheâ àêåu xanh cú! - Maây ngöëc quaá! - Quyá roâm bôu möi - Cheâ àêåu trùæng ngon húncheâ àêåu xanh gêëp tyã lêìn!http://ebooks. vdcmedia.com
 31. 31. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 31 Bõ öng anh chï ngöëc, nhoã Diïåp tûác lùæm. Nhûng noá chûa kõpphaãn ûáng, böîng nhúá túái möåt chuyïån, mùåt liïìn xanh xaám: - Chïët röìi! Àêåu trùæng úã àêu ra vêåy? Quyá roâm cûúâi hò hò: - ÚÃ trong phoâng hoåc chûá àêu! Tao thêëy maây nheát nguyïn möåtbõch to tûúáng trïn giaá saách, laåi àûång trong ly nûäa, tao liïìn truát hïëtra àem cho baâ nêëu cheâ! - Trúâi àêët! Àêåu cuãa em sao anh laåi àem nêëu cheâ! - Miïång nhoãDiïåp mïëu xïåch, coân mùæt thò bùæt àêìu ngên ngêën nûúác. - Àêåu khöng duâng nêëu cheâ chûá duâng àïí laâm gò! - Quyá roâm hûâmuäi - Chùèng leä àïí cho möëc meo hïët hay sao? - Khöng biïët! Em khöng biïët! - nhoã Diïåp giaäy naãy - Anhmuöën ùn cheâ thò mua àêåu vïì nêëu ùn, ai baão anh lêëy àêåu cuãa em! Nghô àïën bao nhiïu cöng sûác boã ra nhûäng ngaây qua giúâ trúãthaânh cöng cöëc, bao nhiïu "àiïìu töët" nêng niu gom goáp àûúåc caãthaáng nay bõ öng anh àem truát hïët vaâo nöìi cheâ, nhoã Diïåp nghengûåc tûác ngheån. Noá lùæp bùæp: - Taåi anh hïët! Em... em... Nhoã Diïåp hñt vaâo möåt húi, chuêín bõ buâ lu buâ loa bùæt àïìn önganh nhanh nhêíu àoaãng. Nhûng àïën phuát choát, khöng hiïíu sao noáböîng nñn thinh. Quyá roâm súå nhêët troâ ùn vaå cuãa nhoã em. Thêëy nhoãDiïåp laâm êìm, noá mùæt la maây leám, buång röëi nhû tú. Nhûng röìi chúâ hoaâi vêîn chûa thêëy nhoã em "khai hoãa", noá lolùæng hoãi: - "Em" sao? - Chaã sao caã! - nhoã Diïåp àûa tay queåt nûúác mùæt, àaáp bùçnggioång suåt sõt - Em... em chó muöën noái nïëu anh lúä nêëu cheâ röìi thòthöi. Em seä mua laåi bõch àêåu khaác. Sûå thay àöíi thaái àöå àöåt ngöåtcuãa nhoã em khiïën Quyá roâm ngú ngaác: - Maây noái thêåt àêëy chûá? - Thêåt. - Maây khöng bùæt àïìn tao nûäa chûá? - Khöng. Em khöng bùæt àïìn nûäa. Quyá roâm thúã phaâo. Röìi toâ moâ hoãi:http://ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 32 - Thïë maây cêët bõch àêåu trong phoâng laâm gò vêåy? Nhoã Diïåp nhoeãn miïång cûúâi: - Chùèng laâm gò caã! Chúi vêåy thöi! Quyá roâm baán tñn baán nghi. Nhûng noá khöng hoãi túái, chó noái: - Laå thêåt àêëy! Chaã ai laåi chúi vúái nhûäng haåt àêåu nhû maây caã! Dô nhiïn laâ Quyá roâm noái àuáng. Chó coá àiïìu noá khöng biïët laânoá noái àuáng thöi. Nhoã Diïåp àêu coá duâng nhûäng haåt àêåu trùæng kialaâm troâ chúi. Noá àang bùæt chûúác nhên vêåt trong cêu chuyïån thêìygiaáo kïí. Noá àang têåp laâm ngûúâi töët. Nïëu khöng thïë, luác àangchuêín bõ ùn vaå öng anh, noá àaä khöng ngûâng bùåt giûäa chûâng. Chó vòluác àoá noá sûåc nhúá ra möåt ngûúâi töët thò àêu coá laâm nhû vêåy. Möåtngûúâi töët bao giúâ cuäng bao dung, cuäng biïët tha thûá vaâ biïët noái: "Lúäröìi thò thöi! Em seä mua laåi bõch àêåu khaác!". Têët nhiïn lêìn naây "ngûúâi töët" seä cêín thêån hún, seä tòm chöî kñnàaáo dêëu kyä bõch àêåu, seä khöng àïí cho "anh cuãa ngûúâi töët" àem truáthïët vaâo nöìi nhû trûúác. 1985http://ebooks. vdcmedia.com
 33. 33. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 33 9. NOÁI MÖÅT ÀÛÚÂNG - Neâ cêåu, cêåu haäy laâm ún baão cho mònh biïët, khi gia àònh coáchuyïån xung àöåt mònh phaãi tûå kiïìm chïë nhû thïë naâo? Möåt anh baån mang böå mùåt tñm bêìm àïën gùåp töi vaâ hoãi. Chaãlaâ anh ta biïët töi vöën nöíi tiïëng laâ möåt chuyïn gia vïì chuyïån giaàònh vaâ hiïån nay àang viïët möåt cuöën saách vïì cuöåc söëng lûáa àöi. Goâmaá traái sûng vuâ khiïën böå mùåt anh ta nom thêåt thaãm haåi. Hònhaãnh àoá laâm töi vûâa ngaåc nhiïn vûâa buöìn cûúâi nhûng töi cöë dùçnloâng. - Chuyïån thïë naâo maâ laåi àïën nöng nöîi naây? - Töi hoãi vúái veãnghiïm chónh. - Coá gò àêu! - Baån töi voâ àêìu, caái àêìu dûúâng nhû cuäng chûakõp nùçm ngay ngùæn trïn cöí - Àêìu àuöi cuäng taåi thùçng beá nhaâ töi.Chaã hiïíu vúå töi tröng noá nhû thïë naâo maâ laåi àïí noá böi bêín caã cuöënsöí cöng taác cuãa töi. Khi phaát giaác ra, töi quaát êìm lïn. Nïëu luác àoá vúåtöi biïët àiïìu im lùång ài cho thò chaã sao. Àùçng naây, cö ta laåi bûúáng,gên cöí caäi laåi. Thïë laâ àêm ra to chuyïån. Àïën khi cö ta baão töi laâhaång ngûúâi vö traách nhiïåm, suöët ngaây cûá chuái muäi àoåc saách, chaãbiïët phuå vúå möåt tay thò töi àêm caáu. Mùåc duâ nhûäng àiïìu cö ta noáilaâ coá thêåt nhûng ai laåi ài baão thùèng vaâo mùåt chöìng mònh vêåy baogiúâ. Thiïëu gò caách tïë nhõ hún. Coá thïí cö ta nhùæn qua ai àoá, hoùåc laâcö ta viïët thû boã vaâo tuái aáo töi luác töi nguã, àùçng naâo töi chaã àoåcàûúåc. Thïë laâ àang cún giêån, töi neám thùèng vaâo lûng cö ta... - Dao aâ? - Töi ruâng mònh. - Neám dao coá maâ chïët! - Baån töi ruåt cöí - úã àêy laâ cêy thûúác keã.Sùén cêy thûúác keã trïn baân, töi chöåp lêëy neám luön. - Anh neám vaâo lûng cö ta maâ sao goâ maá anh laåi sûng? Baån töi nhùn mùåt: - Anh àûâng coá giaã böå tröë mùæt ra nhû thïë! Àïí töi kïí nöët chomaâ nghe! Töi neám cêy thûúác vaâo lûng cö ta möåt caái "böåp". Chaã laâluác êëy cö ta àang lùåt rau vaâ ngöìi quay lûng laåi phña töi. Khi cêythûúác rúi xuöëng àêët, cö ta nhùåt lïn neám ngûúåc laåi àùçng sau vaâ noái :http://ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 34"Chaã cêìn cêy thûúác cuãa anh töi cuäng lùåt rau àûúåc". Têët nhiïn laâ cöta khöng cöë yá neám töi, búãi vò cö ta khöng quay àêìu laåi. Cö ta laâmnhû vêåy àïí cho haã tûác thöi. Khöng ngúâ caánh tay cö ta khoãe nhûcaánh tay cuãa vêån àöång viïn neám dôa. Cêy thûúác bay veâo nhû àaånxeåt, laåi cûá nhùçm mùåt töi maâ lao túái. Trong tònh huöëng ngaân cêntreo súåi toác êëy, töi chó coân caách nhùæm nghiïìn mùæt laåi vaâ niïåm Phêåt."Böëp" möåt caái, töi nghe nhoái trïn mùåt vaâ thïë laâ... moåi sûå nhû thïënaây àêy! Baån töi kïët thuác cêu chuyïån bùçng caách xoa tay lïn goâ maá.Coân töi thò cûúâi sùåc suåa. - Têët caã laâ taåi cêåu thöi! - Töi noái, sau khi lêëy laåi veã nghiïmtrang - Nïëu mònh laâ cêåu, khi phaát hiïån ra cuöën söí bõ böi bêín, mònhseä im lùång. - Im lùång maâ chõu àûúåc aâ? - Baån töi phaãn àöëi. Töi gêåt àêìu: - Àuáng! Phaãi im lùång cho àïën chûâng naâo cún giêån qua ài. Khiàaä bònh tônh, mònh múái noái chuyïån vúái vúå, luác êëy àêìu oác saáng suöëthún vaâ lúâi noái cuäng coá taác duång hún. Tuåc ngûä coá cêu "no mêët ngon,giêån mêët khön" maâ ! Àoá laâ chûa kïí sûå noáng nêíy thûúâng dêîn conngûúâi ta àïën vûåc thùèm cuãa sûå sai lêìm. Haânh àöång cuãa cêåu àöëi vúáivúå laâ haânh àöång vuä phu. Khöng ai àaánh phuå nûä duâ chó bùçng möåtcaânh hoa. Huöëng chi àoá laåi laâ vúå mònh. Baån töi gêåt guâ toã veã hiïíu ra, nhûng anh ta laåi hoãi: - Nhûng giaã duå mònh khöng dùçn àûúåc cún giêån thò sao? - Thò töët nhêët cêåu lónh ài chöî khaác, àûâng giaáp mùåt vúå. Nïëutrong nhaâ chêåt chöåi thò cêåu tïëch ra phöë, ài lang thang àêu àoá chúâcho nöîi bûåc doåc lùæng xuöëng röìi hùéng quay vïì. Àïën àêy thò baån töi khöng coân thùæc mùæc gò nûäa. Anh ta siïëtchùåt tay töi, caãm ún röìi boã ài vúái veã phêën khúãi. * * * Möåt thaáng sau, gùåp laåi, anh ta hñ hûãng khoe vúái töi:http://ebooks. vdcmedia.com
 35. 35. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 35 - Mònh àaä laâm theo lúâi cêåu vaâ kïët quaã töët àeåp khöng thïítûúãng tûúång. Vúå chöìng mònh luác naây söëng rêët hoâa thuêån. Anh tacoân kïí thïm: - Mònh coân phaát hiïån ra nûúác laånh ngoaâi nhûäng cöng duång àaäbiïët coân coá möåt àoáng goáp rêët lúán trong viïåc baão vïå haånh phuác giaàònh. - Cêåu teá nûúác vaâo mùåt vúå aâ? - Töi àuâa. Baån töi cûúâi: - Möîi khi coá chuyïån bûåc doåc trong nhaâ, mònh boã ài tùæm. Tùæmxong, nhiïåt àöå trong àêìu haå xuöëng ngay. Lêìn naây anh ta gùåp töi chó àïí thöng baáo nhû thïë, nhûäng dêëuhiïåu khaã quan trong cuöåc söëng gia àònh. Khi chia tay, möåt lêìn nûäa,anh ta laåi caãm ún töi. Sau cuöåc gùåp gúä thuá võ naây, töi vïì nhaâ vúái yá àõnh viïët möåttruyïån ngùæn vïì cêu chuyïån cuãa baån töi. Nhûng khi ngöìi vaâo baân,töi phaát hiïån ra xêëp giêëy trùæng àaä biïën mêët. Roä raâng höìi saáng, töiàïí úã trïn baân, laåi dùçn dúái maáy àaánh chûä hùèn hoi. Töi luåc tung caácngùn keáo nhng cuäng chùèng thêëy àêu. Thêåt laâ quaái quyã! Coá tiïëng dao thúát laåch caåch úã sau nhaâ. Hùèn laâ vúå töi àanglaâm bïëp. - Naây, em coá thêëy xêëp giêëy cuãa anh úã àêu khöng? - Töi hoãivoång xuöëng. - Em khöng biïët. - Tiïëng vúå töi voång lïn. Cêu traã lúâi thaãn nhiïn cuãa vúå khiïën töi nhùn nhoá: - Sao laåi khöng biïët? Anh àïí ngay trïn baân kia maâ. Tiïëng vúå töi xen lêîn tiïëng dao thúát: - Saáng giúâ em khöng àïí yá. Anh tòm kyä laåi coi. - Anh àaä búái caã nhaâ lïn röìi coân gò. - Vûâa noái töi vûâa ài xuöëngbïëp - Saáng giúâ mùæt em àïí àêu maâ khöng biïët? Vúå töi nhêëm nhùèng: - Saáng giúâ em ài chúå chúá àêu coá ài chúi nhû anh. - Ai baão cö laâ töi ài chúi? - Töi nöíi noáng - Töi ài cöng viïåc. Cöàûâng coá ùn noái höì àöì!http://ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 36 - Hûâ, cöng viïåc! Ngöìi quaán caâ phï cho àaä röìi vïì nhaâ quaát thaáoom soâm. Töi bùæt àêìu to tiïëng: - Cö cêëm töi uöëng caâ phï haã? Àöì àaåc trong nhaâ biïën ài àêu,cö cuäng chùèng biïët, vêåy maâ töi quaát cö khöng àûúåc haã? - Khöng àûúåc. Töi tñm mùåt: - Àûúåc! Nghòn lêìn àûúåc! Khöng nhûäng quaát maâ töi coân... - Coân gò? - Vúå töi quay ngoùæc laåi: - Goä lïn àêìu cö chûá gò! - Töi thaách anh àoá! - Vúå töi vïnh mùåt. Bõ chaåm noåc, möåt cún phêîn nöå àiïn cuöìng cuöån lïn trong loângtöi. Hoaân toaân mêët hïët tûå chuã, töi vung tay giaáng cho vúå möåt quaã.Cuá àaánh cuãa töi maånh àïën nöîi nïëu truáng àñch coá thïí khiïën cho àöëiphûúng thuãng soå nhû chúi. Trong möåt thoaáng, töi hiïíu ra àiïìunghiïm troång àoá nhûng khöng laâm sao ruåt tay laåi kõp. Nhûng vúåtöi laâ ngûûúâi khöng thñch chïët laäng xeåt. Bùçng phaãn xaå tûå nhiïn cöta àûa tay lïn öm àêìu. AÁc möåt caái laâ baân tay cö ta coân cêìm chùåtcon dao. Cöí tay töi va phaãi söëng dao àaánh "röëp" möåt caái vaâ ngaylêåp tûác, nhaâ cûãa, àöì vêåt àïìu quay troân quanh öng chuã cuãa chuáng. Khoaãng ba ngaây sau, tûác laâ vaâo thúâi àiïím khöng thñch húåpnhêët, baån töi laåi àïën tòm töi. Nhûng anh ta chûa kõp khoe vúái töinhûäng khaám phaá múái meã vïì phûúng phaáp baão vïå haånh phuác giaàònh thò àaä giûúng mùæt lïn nhòn caánh tay bõ bùng kñn mñt vaâ àangtreo luãng lùèng trïn cöí cuãa töi. - Sao laåi ra nöng nöîi naây? Cêåu bõ àuång xe aâ? Töi lùæc àêìu vaâ keáo anh ta ra möåt chöî vùæng, thò thêìm hoãi: - Neâ cêåu, cêåu haäy laâm ún baão cho mònh biïët, khi gia àònh coáchuyïån xung àöåt mònh phaãi tûå kiïìm chïë nhû thïë naâo?http://ebooks. vdcmedia.com
 37. 37. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 37 10. TÖI TRÚÃ THAÂNH NGÛÚÂI NÖÅI TRÚÅ ÀAÃM ÀANG NHÛ THÏË NAÂO? Möîi ngûúâi vúå àïìu nïn öëm möåt lêìn trong àúâi! Nïëu caác baâ, caác cö baão töi cho hoå möåt lúâi khuyïn vïì cuöåc söënggia àònh thò cêu àêìu tiïn töi nghô túái seä laâ nhû vêåy. Caác baån àûângcoá vöåi traách töi, chùèng phaãi laâ töi noái àiïìu xuái quêíy àêu. Coá taâithaánh töi cuäng àûâng hoâng nghô ra àûúåc möåt cêu chêm ngön nhûvêåy. Phaãi nhúâ coá dõp may nghòn nùm möåt thuúã töi múái phaát hiïån rachên lyá àoá. Chaã laâ vúå töi öëm. Àöëi vúái töi, àoá laâ möåt àiïìu bêët ngúângoaâi sûác tûúãng tûúång. Khi töi quyïët àõnh lêëy vúå, töi khöng bao giúânghô rùçng àïën möåt ngaây naâo àoá vúå töi seä öëm. Töi cûá àinh ninh àaä laâvúå thò khöng thïí öëm àûúåc. Thïë maâ àiïìu àoá laåi xaãy ra, thêåt laâ kyâ dõ.Cö ta nùçm trïn giûúâng, àêìu noáng söët, miïång rïn hûâ hûâ vaâ bêëthaånh cho töi nhêët laâ, tay chên khöng àöång cûåa nöíi. Töi àaä quennhòn thêëy vúå töi laâm viïåc quêìn quêåt suöët ngaây àïën nöîi bêy giúâ thêëycö ta baåc nhûúåc àúåi chöìng nêng àêìu dêåy kï cöëc nûúác vaâo miïång,thêåt töi chùèng laâm sao tin àûúåc. Nhûng röìi töi buöåc phaãi tin, búãi vòtûâ höm àoá caã möåt nuái cöng viïåc àöí lïn àêìu töi vaâ töi bõ àeâ beåp dûúáiàoá hïåt nhû Tön Ngöå Khöng bõ àeâ beåp dûúái nùm ngoán tay Phêåt NhûLai vêåy, àöë coá maâ nhuác nhñch àûúåc möåt li. Ài chúå, nêëu ùn, giùåt giuä, doån deåp nhaâ cûãa... khi moá tay vaâoviïåc, töi kinh haäi nhêån ra rùçng àoá laâ nhûäng thûá hùæc aám nhêët maâ söëphêån daânh cho töi, nhûäng thûá maâ ngûúâi trêìn mùæt thõt nhû töikhöng thïí naâo thûåc hiïån nöíi trong möåt ngaây. Àoá laâ chûa kïí cöngtaác naâo cuäng coá khña caånh chuyïn mön phûác taåp cuãa noá. Trûúác khixaách gioã ra chúå, töi phaãi àûáng nghiïm trûúác giûúâng vúå, doãng tai lïnnghe vúå lïn lúáp. - Anh biïët caách phên biïåt caá tûúi vúái caá ûún chûa? - Chûa! - Töi xêëu höí thuá nhêån. - Mua caá, anh phaãi súâ noá, àûâng súå dú tay. Hïî caá cûáng laâ caátûúi, caá mïìm laâ caá ûún. Anh phaãi lêåt mang caá lïn coi, nïëu mang àoãlaâ tûúi, mang taái laâ ûún. Laåi phaãi coi mùæt noá nûäa. Mùæt trong laâ caátûúi, àûâng mua nhûäng con mùæt àuåc. Anh nhúá nöíi khöng?http://ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. NGUYÏÎN NHÊÅT AÁNH 38 - Nöíi chúá! Töi traã lúâi vúå vaâ huâng höí bûúác ra cûãa. Cûáng laâ tûúi, mïìm laâûún, àoã tûúi, taái ûún, trong tûúi, àuåc ûún... Doåc àûúâng àïën chúå, töilêím nhêím nhûäng chó dêîn àoá trong miïång khöng möåt phuát dêy lúlaâ, hïåt nhû höìi nhoã hoåc baãn cûãu chûúng vêåy. Vaâ cuäng nhû nhûänghoåc troâ gûúng mêîu, gùåp haâng caá naâo, töi cuäng xöng vaâo, cêìm lêëytûâng con caá möåt, boáp lêëy boáp àïí. Töi vêån duång baâi hoåc hùng haái túáinöîi caác baâ haâng caá phaãi la nhùång lïn, thêåm chñ coá ngûúâi gaåt phùngtöi ra. Nhûng töi khöng thöëi chñ, töi nghô trûúác àêy vúå töi hùèn cuängchõu àûång nhûäng gian nan vêët vaã nhû vêåy, leä naâo töi khöng vûúnlïn cho ngang têìm cö ta. Chûa hïët, khi raão qua raão laåi doåc chúå, töingùæm nhòn haâng trùm àöi mùæt caá, chùm chuá nöìng naân coân hún laânhòn vaâo mùæt vúå (luác chûa cûúái). Nhûng bêët chêëp tònh caãm töët àeåpcuãa töi, chuáng thi nhau dûúng nhûäng àöi mùæt àuåc lïn. Àuåc laâ ûún,töi tùåc lûúäi vaâ thêët thïíu bûúác ra khoãi chúå. - Caá àêu? Vúå töi ngaåc nhiïn khi thêëy töi xaách gioã khöng vïì nhaâ. - Khöng coá tûúi. - Töi rêìu rô àaáp. - Thêåt khöng? - Vúå töi nghi ngúâ. - Thêåt maâ! - Töi nhùn nhoá - Em àaä dùån anh cûáng laâ tûúi,mïìm laâ ûún, àoã laâ tûúi, taái laâ... - Thöi, thöi, em biïët röìi! Nhûng chaã leä caã chúå laåi khöng coámöåt con caá tûúi? Töi gêåt àêìu quaã quyïët: - Khöng coá ! Anh àaä phên tñch kyä tûâng trûúâng húåp möåt. Coácon mònh cûáng nhûng mang laåi taái, coá con mònh cûáng, mang àoã thòmùæt laåi bïí... - Trúâi úi! - Vúå töi thúã daâi - Caá tûúi àoá, öng úi laâ öng! Ngûúâi talêåt túái lêåt lui thò mùæt noá bïí, caái àoá thò ùn nhùçm gò! Trûa àoá, töi ùn cúm vúái nûúác tûúng. Nûúác tûúng ngon dïî súå -Töi nhuã buång - Trong hay àuåc gò cuäng vêåy thöi. Nhûng röìi ngaây höm sau töi cuäng mua àûúåc caá, maâ laåi caángon. Chaã gò thò töi cuäng khöng phaãi laâ ngûúâi chöìng àêìn àöån. Cûátheo caái àaâ àoá, vúái thúâi gian vaâ sûå chùm chó, khaã nùng chúå buáa cuãatöi cuäng àûúåc nêng lïn roä rïåt. Mua caá loác, töi biïët phaãi mua keâmthïm me, caâ chua, giaá, baåc haâ àïí nêëu möåt nöìi canh chua. Canhhttp://ebooks. vdcmedia.com
 39. 39. TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH DAÂNH CHO NGÛÚÂI LÚÁN 39khoai múä thò phaãi coá teáp, tiïu, ngoâ om, haânh laá. Coân rau caâng cuabao giúâ cuäng ài chung vúái giêëm, trûáng võt, dêìu ùn, caâ chua, cuãhaânh. Vaâ nhiïìu nûäa. Nhûng con ngûúâi ta khöng thïí ùn tûúi nuöëtsöëng moåi thûá mua úã chúå vïì. Thïë laâ laåi phaãi nhoám bïëp. Vêët vaãkhöng thua gò Prö-mï-tï, töi chó nhòn thêëy ngoån lûãa sau khi àaäquaåt loâ àïën chaãy nûúác mùæt. Nhúâ àoá maâ töi àoaán ra thaânh ngûä Àöímöì höi söi nûúác mùæt khöng phaãi xuêët phaát tûâ giúái trñ thûác maâ bùætnguöìn tûâ nhûäng baâ nöåi trúå. Tuy nhiïn nhoám lûãa chó laâ chuyïån vùåt. Nhûäng phûác taåp cuãanêëu nûúáng khöng phaãi bùæt àêìu tûâ àoá. Thêëy töi chuêín bõ kho caá, vúåtöi baão: - Trûúác tiïn anh phaãi thùæng nûúác maâu. - Nûúác maâu úã àêu maâ thùæng? - Töi tröë mùæt. - ÚÃ trong àûúâng chúá àêu! Anh cho möåt tñ àûúâng vaâo chaão vaâàöí möåt tñ nûúác, chúâ cho noá àen keåo laåi röìi àöí ñt nûúác nûäa. Sau àoá töi laåi phaãi nhùæc chaão xuöëng, cho nûúác mùæm, gia võ vaâcaá vaâo, àúåi ñt phuát cho caá ngêëm moåi thûá röìi laåi bùæc lïn bïëp. Thêåt laâröëi rùæm! Laåi coân phaãi nïm nïëm, laåi coân phaãi àïí lûãa chaáy riu riu...Höm àêìu tiïn töi tröí taâi, moán caá tröng àïën töåi nghiïåp, canh chùèngra canh maâ kho chùèng ra kho, lúä ùn vaâo miïång chùèng muöën nuöët tñnaâo! Nhûng àoá laâ nhûäng ngaây àêìu kia, chûá coân sau àoá thò thêåt laâtuyïåt. Chùèng leä mònh laåi tûå khen chûá thêåt ra töi coá caãm giaác mònhnêëu nûúáng coân kheáo hún caã vúå. Töi chùèng noái quaá lúâi àêu, höm naâocaác baån túái chúi nhaâ töi thò biïët. Chaã laâ ngoaâi nhûäng kinh nghiïåmvúå truyïìn àaåt ra, trong thúâi gian àoá töi coân tòm àoåc caác loaåi saáchdaåy nêëu nûúáng vaâ haâng trùm cöng viïåc nöåi khaác àïí nêng cao taynghïì. Chuyïån giùåt giuä cuäng vêåy, thoaåt àêìu töi laâm ùn chaã ra laâmsao, cûá bõ vúå cùçn nhùçn hoaâi, naâo laâ: - Sao anh laåi ngêm xaâ böng ngay vêåy? Phaãi xaã qua nûúác möåtlêìn àaä chûá! Hoùåc: - Trúâi úi ! Ai laåi ài ngêm chung quêìn àoã vúái aáo trùæng bao giúâ!Caái aáo àoã loâm caã röìi, anh thêëy chûa? Nhûng caâng ngaây vúå töi caâng toã ra haâi loâng trûúác sûå tiïën böåvûúåt bêåc cuãa töi. Thêåm chñ coá nhiïìu trûúâng húåp, töi khiïën cö tahttp://ebooks.vdcmedia.com

×