Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tematski dan " Jesen"

5,370 views

Published on

Tematski dan " Jesen"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tematski dan " Jesen"

 1. 1. ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У НЕПОДЕЉЕНОЈ ШКОЛИ Биљана Вуловић, Основна школа „Свети Сава“, Топоница Резиме: Интегративна настава представља посебну врсту наставе у којој ученици усвајају функционална знања. Овај модел се заснива на међусобном повезивању наставних садржаја из више предмета. У неподељеној школи наставни садржаји се повезују и вертикално и хоризонтално,што захтева доста времена и добро познавање наставних садржаја. Кључне речи: Интегративна настава, неподељена школа. Интегративна настава је један од иновативних модела којим се врши међусобно повезивање наставних садржаја из више наставних предмета, односно настава у којој су границе између различитих предмета избрисане. То је приступ у ком се интегришу, међусобно прожимају и синтетишу перспективе неколико дисциплина у нову целину која је већа и значајнија од простог збира појединачних предмета. Време једног школског часа је кратко за реализацију било које наставне јединице са више различитих гледишта зато се у пракси чешће користе интегративни дани. Применом интегративне наставе усвајају се функционална знања, док традиционалним путем ученици меморишу чињенице које у стварном животу нису применљиве. Улога учитеља је другачија него у претходним деценијама ,потребно је заменити традиционални стил наставе иновативним.У разредној настави иновативни модели се највише примењују. Интегрисани модел примењују амбициозни појединци у чистим одељењима, ретко у комбинованим, а у неподељеној школи учитељи и не покушавају. Да ли је могуће применити интегративни модел рада у неподељеној школи? „Добар део своје професионалне каријере радим у неподељеним школама.То су оне школе даље од града, а углавном су старије од градских, обично су окружене шумом и пољем, а ако имате среће може се наћи и неки поток или река у близини. Зову је неподељена јер сва деца седе у једној учионици, сви од првог до четвртог разреда заједно. И тако... И тако док млађи слушају шта уче старији, старији слушајући шта уче млађи обнављају оно што су већ научили. Свашта може да се ради у неподељеној школи, домаће животиње можемо да видимо у комшијском, а понекад залутају и у школско двориште. Мерење и мере ,ништа лакше – на ливаду пободемо кочиће и одмах је лакше кад се види својим очима, па није тај хектар нешто страшно....Ликовно, па где је боље него у природи, има материјала за колаж, а и модела који су спремни по цео час мирно да стоје ( јер не могу нигде да оду) да би их ми насликали. Смена годишњих доба нигде није тако јасно уочљива као у околини неподељене школе. И тако...“ 1
 2. 2. Могуће је, наравно, неподељене школе су идеалне за примену интегративног модела наставе. Огромна количина времена троши се на планирање оваквих наставних дана у неподељеној школи , али зато неподељена школа пружа много могућности за вертикално и хоризонтално повезивање градива, као што се види и из текста, Драгана Станисављевић, који сам навела. Интегративни дан у неподељеној школи за мене је велики изазов и зато сам желела да га поделим са вама. 2
 3. 3. ОШ „Свети Сава“ Баре ТЕМАТСКИ ДАН Од златних боја занесени, скоро, да нисмо приметили долазак јесени... Учитељица: Биљана Вуловић 3
 4. 4. ОПШТИ ПОДАЦИ: Школа: ОШ „ Свети Сава“ Место: Баре Датум: 28.09.2012. Разред: Први, други, трећи и четврти Часови по реду: 1. 2. 3. и 4. СТРУЧНИ ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ ДАНУ: Наставна тема: Од златних боја занесени,скоро, да нисмо приметили долазак јесени... Предмети: Српски језик, Математика, Природа и друштво,Ликовна култура у корелацији са Музичком културом Тип часа: Комбиновани:обрада, утврђивање, стваралаштво ,проширивање знања Облик рада: Рад у пару,групни, индивидуални, фронтални Наставне методе: Текстуална, метода писаних радова, метода практичних радова, амбијентална, илустративна, кооперативна, радионичарска, разговор, усмено излагање Наставна средства: Текст-Читанка за трећи и четврти разред, Природа и друштво за трећи и четврти разред, наставни листићи са задацима за групе, радови ученика, зрна кукуруза, пресовани листови, колаж папир Техничка помагала: Специјални облик наставе: Интегративно учење, хоризонтална и вертикална повезаност градива, програмирана настава Временска артикулација часа: Наставни дан траје 180 минута (односно четири везана часа) Уводни део: Главни део: Завршни део: Време за делове часа није наведено, наставник ће сам проценити када треба прећи на следећи део и када ће бити паузе. Садржај рада: -бележење временских прилика у календар природе -разговор о временским приликама - истицање циља часа - разговор о годишњем добу - подела деце у групе и подела задужења -док деца раде пустити тиху музику –Јесен - Вивалди -надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција, упућивање и помоћ групама -презентовање радова група -утисци о часу 4
 5. 5. ЦИЉ ЧАСА: Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о јесени кроз групни рад ,рад у пару и различите предмете и задатке. ЗАДАЦИ ЧАСА: - навикавање ученика на групни рад - сарадња међу децом - помоћ слабијим ученицима - да деца раде оно што воле - да деца испољавају своју креативност - да се деца осамостаљују у раду - користити основне изворе информација :слике, књиге, информације од особа из непосредног окружења (другова ) - самостално исказивати своје идеје, знања и искуства и размењивати их са другима - тражити помоћ када има тешкоћа - показивати своја интересовања у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу,постављати питања, тражити одговоре у различитим истраживачким активностима - уочавати и именовати различите природне појаве (смена годишњих доба, временске прилике ) - бити способан да учествује у јавном наступу (самостално или као члан групе ) ТОК ЧАСА: 5
 6. 6. На првом часу биће заједно ученици 1.2.3. и 4. разреда. Ту ћемо имати хоризонталну и вертикалну повезаност градива. Ученици1. разреда ће стећи нова знања , ученици 2. разреда треба да утврде и прошире своја знања о јесени, а ученици 3. и 4. да обнове и утврде знања стечена у 1. и 2. разреду и да прошире знања о временским приликама и клими. Старији ученици ће помоћи млађима да усвоје ново градиво. Први час биће нам уједно и уводни час у активностима које предстоје током дана. ДЕО ЧАСА САДРЖАЈ ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТАВА 6
 7. 7. УВОДНИДЕО -бележење временских прилика у календар природе -Разговор о временским приликама претходних дана (користећи календар природе) -за које годишње доба су карактеристичне овакве временске прилике и настављамо разговор о јесени користећи технику грозда у неким деловима разговора. • Почетак и крај јесени • Јесењи месеци • Дужина обданице и ноћи • Боје и звукови • Јесењи плодови (пробамо јесење плодове, мирис, укус…) • Птице и животиње • Људи-послови • Деца • Одевање Потом ће се ученици поделити по разредима, а потом по групама или паровима ( у зависности од тога колико ученика има у разреду). -Подела деце у групе према афинитетима : 1.Група за српски језик 2. Група за математику 3. Група за природу и друштво 4.Група за ликовну културу ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА -објашњавање начина рада и подела задужења ФРОНТАЛНИ РАЗГОВОР Календарприроде(временскихприлика),јесењиплодови део ч. САДРЖАЈ облик р наст, методе наст. средст. 7
 8. 8. ГЛАВНИДЕО -док деца раде пустити тиху музику –Јесен- Вивалди -надгледање рада у групама, ако је потребно давање додатних инструкција,упућивање и помоћ групама -подстицање деце на сарадњу -праћење рада ГРУПНИОБЛИКРАДАРадупару КООПЕРАТИВНА,РАДИОНИЧАРСКА,МЕТОДАПРАКТИЧНИХРАДОВА,МЕТОДАПИСАНОИХРАДОВА текст-Читанказатрећиичетвртиразред,Природаидруштвозатрећиичетвртиразреднаставнилистићисазадацимазагрупе,качлендарприроде,блокови,пресованилистови,лепак,колажпапир ДЕО ЧАСА САДРЖАЈ ОБЛИК РАДА НАСТАВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВНА СРЕДСТАВА 8
 9. 9. ЗАВРШНИДЕО -презентовање радова по групама -утисци ученика о часу ИНДИВИДУАЛНИиФРОНТАЛНИ УСМЕНОИЗЛАГАЊЕ,РАЗГОВОР, ДЕМОНСТРАТИВНА РАДОВИУЧЕНИКА Предмет Тип часа Претходна ситуација Српски језик 1.разред- Утврђивање научених штампаних слова 2.разред-Рана јесен у мом селу 3.разред -Систематизација наставне теме за септембар 4.разред-Песма “Jесен“-Војислав Илић Обрада градива,утврђивање, проширивање знања Ученици првог разреда су обрадили слова и имају задатак да донесу зрнца кукуруза и лепак; Ученици другог разреда су претходног дана добили задатак да оду у шетњу у разгледање природе и да донесу неке јесење плодове; Ученици трећег разреда ће обновити песме и текстовекоје су радили овог месеца, реченице по значењу и облику, систематизоваћемо градиво; Ученици четвртог разреда су учили персму Јесен, Војислава Илић, па ћемо радити утврђивање; Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за јесен Хоризонтална повезаност –српски језик, природа и друштво Математика Утврђивање градива обнављање, проширивање знања  Ученици првог разреда су учили релације горе-доле, уз,низ, лево-десно....  Ученици другог разреда су добили задатак да обнове сабирање и одузимање до 100  Ученици трећег разреда су добили задатак да обнове множење, дељење, сабирање и одузимање до 100  Ученици четвртог разреда су добили задатак да обнове множење, дељење, сабирање и одузимање до 1000 9
 10. 10. Ликовна култура Стваралаштво Група ученика другог разреда радиће радове са пресованим лишћем Природа и друштво 1.разред-Јесен 2.разред-Промене у природи и активности људи у зависности од годишњих доба 3.разред -Временске прилике и њиховзначај за живот у окружењу 4.разред-Клима Утврђивање градива и проширивање знањазнања. Вертикална повезаност градива 1. 2. 3. и 4. разреда. Ученици су добили задатак да прате временске прилике и да их бележе у календар природе. Прилог бр. 1 Група за Свет око нас 1. Разред 1.Које птице се селе у топлије крајеве? ________________________________________________________________________________ 2.Како се веверица спрема за зиму? ________________________________________________________________________________ 3.Нацртај и обој одећу и обућу коју носимо током јесени. 4.Помози Лели да обоји кишобран. 10
 11. 11. 5.Нацртај и обој девојчици одећу за топлији јесењи дан. 6.Хладан је и ветровит дан. Нацртај дечака и обој му одећу за такав дан. 11
 12. 12. Прилог бр. 2 Група за Свет око нас 2. Разред 1. Када почиње и када се завршава јесен? ___________________________________________________________ 2. Између којих годишњих доба се налази јесен? ____________________________________________________________ 3. Који су јесењи месеци? ____________________________________________________________ 4. Заокружи појаве које су везане за јесен: Иње, роса, дуга, слана, киша, снег, ветар, облаци, сунце 6. Наведи 5 доказа да је стигла јесен. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________________________________ 7. Које послове у селу људи обављају у јесен? 12
 13. 13. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 8.Пажљиво прочитај активности људи и заокружи јесење активности. Берба кукуруза Орезивање и ђубрење биљака Вађење кромпира Сакупљање лишћа Заштита биљака од мразева Припремање дрва за огрев Храњење птица и дивљих животиња Остављање зимнице Окопавање кукуруза 9.Дати су описи годишњих доба, одреди на које се годишње доба опис највише односи и напиши назив на цртици поред. Набујали потоци и реке ___________ Снежне вејавице ___________ Олуја са градом ___________ Честе и дуге кише ___________ Листање биљака __________ Цветање воћки ___________ Берба кукуруза ___________ Жетва пшенице ___________ Брање јагода ____________ Сеча дрва за огрев ___________ Прилог бр. 3 Група за Природу и друштво 3. Разред УПУТСТВО ЗА РАД Помоћу овог материјала научићете најбитније чињенице о временским приликама и њиховом значају за живот у окружењу. Садржај је подељен тако да на свакој страни постоји краћи текст, као и задаци које је потребно решити на основу прочитаног . Одговоре упиши на одговарајућој црти. Немој гледати у решења пре него што самостално одговориш на задатак. Ако ти нешто није јасно за помоћ се обрати учитељу. Желим ти успешан рад ! ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ЖИВОТ У ОКРУЖЕЊУ 13
 14. 14. Људи често разговарају о времену. Да би могли да раде на пољима, пољопривредници брину о времену. Туристи се пре поласка на пут, распитују какво ће време бити у местима у која одлазе. У новинама и на телевизији свакодневно дају податке о времену и предвиђања какво ће време бити наредних неколико дана и месеци. Какве ће куће градити, како ће се одевати, којим пословима ће се бавити, које биљке ће гајити, зависи од временских услова који постоје у неком крају. Проучавањем временских прилика баве се метереолози. _______________________________________________________________________ 1.Због чега је важно да пољопривредници знају временску прогнозу ? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2.Наведи бар 3 примера зашто је важно да се у новинама и на телевизији дају предвиђања какво ће време бити наредних неколико дана и месеци. ______________________________ ______________________________ ______________________________ 3.Како временске прилике утичу на одевање људи ? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4.Метереолози се баве ____________________________________________________________ ШТА СВЕ УТИЧЕ НА ВРЕМЕ ? На време утичу многи чиниоци као што су рељеф, падавине, ваздух, температура, шуме, ветар... Падавине су киша ,магла, снег, роса. Рељеф има велики утицај на време Није иста температура у равницама и на планинама. Шуме смањују снагу ветра, па је у крајевима покривеним шумама мање ветрова. _____________________________________________________________________________ 1.Шта све утиче на време ? ______________________________________________________________________________ 2.Како настаје киша ? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3.Зашто у крајевима покривеним шумама има мање ветрова ? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 14
 15. 15. 5.На основу ове слике и прилога са знацима за временске прилике опиши речима овај дан. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 6.Према причи нацртај и обој дан. Облаци су сиви. Ветар преврће кишобране. Капи кише су ситне. Напољу је прохладно. Прилог бр. 4 Група за Природу и друштво 4. Разред УПУТСТВО ЗА РАД Помоћу овог материјала научићете најбитније чињенице о климатским приликама. Садржај је подељен тако да на свакој страни постоји краћи текст, као и задаци које је потребно решити на основу прочитаног . Одговоре упиши на одговарајућој црти. Немој гледати у решења пре него што самостално одговориш на задатак. Ако ти нешто није јасно за помоћ се обрати учитељу. Желим ти успешан рад ! ____________________________________________________________________________ КЛИМА Временске прилике које се понављају у једном крају чине климу тог краја. Каква ће клима бити,зависи од рељефа, надморске висине, биљног покривача, ветрова, удаљености од мора и других чинилаца. Ови услови нису свуда исти, па се зато клима разликује од једне до друге 15
 16. 16. области. У нашој земљи постоје разлике између климе у Панонској низији и брдско планинској области. ______________________________________________________________________________ 1.Шта чини климу ? ________________________________________________________________________________ 2.Наброј неколико чинилаца од којих зависи каква ће бити клима неког краја? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3.Како на климу утиче рељеф ? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4.Наведи бар један од узрока што је клима различита у панонској и брдско-планинској области и објасни. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ МЕЊАЊЕ КЛИМЕ Научници су утврдили да се последњих деценија клима мења. Гасови из фабричких димњака, аутомобила и других саобраћајних средстава и многе друге активности људи загађују ваздух. Последице загађивања ваздуха су повећавање температуре која може да изазове климатске промене на целој планети Земљи. ________________________________________________________________________________ 1.Шта ти можеш да учиниш да би се смањило загађивање ваздуха и шта можеш да поручиш одраслима који загађују ваздух ? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 16
 17. 17. Прилог бр. 5 Група за Математику 1. Разред 1.Помози веверици да пронађе пут којим ће проћи и сакупити све лешнике. 17
 18. 18. 2.Животињу са најкраћим репом обој сивом бојом, са мало дужим браон, а са најдужим наранџастом бојом. 3.Птицу која је на кућици обој розе, ону која је у кућици обој наранџасто, ону која је лево обој плаво, десно жутом, а испод браон бојом. 18
 19. 19. 4.Прецртај мачку која се креће надоле, а заокружи ону која се креће нагоре. 19
 20. 20. 5.Обој све праве путеве црвено, а све криве жуто. Прилог бр. 6 Група за Математику 2. Разред 20
 21. 21. 1.На једном стаблу убрано је 25 килограма јабука. На другом стаблу убрано је 32 килограма јабука. Колико је килограма јабука убрано ? _______________________________ Одговор :________________________________________________________________________ 2.Ратар је убрао 80 килограма кукуруза. Продао је 50 килограма. Колико кукуруза му је остало ? ____________________________ Одговор:________________________________________________________________________ 3.Веверица Мица је сакуопила 32 лешника, веверица Цица 8, а веверица Јоца 20. Колико су лешника укупно сакупиле ? ______________________________ Одговор :________________________________________________________________________ 4.Чобанин Ђоле има стадо од 45 оваца. Чобанин Мома има стадо од 88 оваца. Који чобанин има више оваца и за колико ? ______________________________ Одговор:________________________________________________________________________ 5.Бака је скувала 23 тегле џема од шљива, за 5 тегли више џема од крушака и за 12 тегли више џема од јабука него од крушака. Колико је бака скувала џема од јабука ? Џем од шљива________________ Џем од крушака___________________ Џем од јабука _____________________ Одговор:________________________________________________________________________ 6.Миљанов тата је испекао 65 литара ракије. Милошев тата је испекао 35 литара мање. Колико су ракије заједно испекли ? Миљанов тата:______________ Милошев тата:_____________ Заједно:_____________________ Одговор:______________________________________________________________________ Прилог бр. 7 Група за Математику 3. Разред 21
 22. 22. 1.Једна домаћица је скувала28 тегли ајвара. Друга домаћица је скувала 43 тегле ајвара.Колико су тегли ајвара скувале заједно ? _______________________________ Одговор:________________________________________________________________________ 2.Веверица је убрала 36 ораха. У своју кућицу је успела да однесе само четвртину. а)Колико је ораха однела у кућицу ?_________________________________ б)Колико ораха није успела да однесе ?_______________________________ 3.Бане је оборио 32 стабла јасена за огрев, Миша четири пута мање од њега, а Саша за 7 више од Мише. Израчунај ко је колико засадио ? Бане:_______________________ Миша:______________________ Саша:_______________________ 4.Лука је убрао пуну корпу јабука. Себи је оставио 43, а тројици другова је поделио по 9. Колико јабука је убрао Лука ? _________________________________________________ Одговор:________________________________________________________________________ 5.У једној корпи је било 16 килограма кукуруза,а у другој 3 пута више. Сав кукуруз из корпи је једнако распоређен у 4 гајбе. Колико килограма кукуруза има у свакој гајби ? _____________________________________________________________ Одговор:________________________________________________________________________ 6.Возач Мишко довози угаљ за огрев. Данас треба да довезе 36 тона кокса, 6 пута мање лигнита, а каменог угља 4 пута више од лигнита.Колико укупно тона угља треба да довезе возач Мишко ? Кокс___________________ Лигнит_________________ Камени___________________ Укупно___________________ Одговор:________________________________________________________________________ Прилог бр. 8 Група за Математику 4. Разред 22
 23. 23. 1.На једној њиви је принос 348 килограма кукуруза, а на другој 254 килограма више. Колики је принос кукуруза на другој њиви ? ________________________ Одговор:_______________________________________________________________________ 2.Маријина бака је укиселила 342 килограма купуса, а Лелина бака 6 пута мање.Колико су купуса укиселиле обе баке ? _______________________________ Одговор:________________________________________________________________________ 3.У воћњаку има 4 реда шљива са по 132 стабла и 3 реда крушака са по 121 стаблом. Колико има шљива ?____________________________________________________ Колико има крушака ?___________________________________________________ Ког воћа има више и за колико ?___________________________________________ 4.У остави су тегле са мармеладом.Када је бака дала тетки 175 тегли у остави је остало 88. Колико је било тегли мармеладе у остави ? Постави једначину, реши је и провери тачност решења. 5.У један камион је утоварено 584 гајбе црног грожђа и 286 гајби белог грожђа. У други камион је утоварено 125 гајби мање терета него у први. Колико је гајби у другом камиону ? ___________________________________________________ Одговор:________________________________________________________________________ 6.Мама медведица је тешка 126 килограма. Тата медвед је 4 пута тежи, а баба медведица три пута лакши од укупне тежине тате медведа и маме медведице. Колико је тешка баба медведица ? Мама________________ Тата_____________________ Медведић___________________________________________ Одговор:________________________________________________________________________ Прилог бр. 9 Група за Српски језик 4 . Разред 23
 24. 24. Пронађите у вашим читанкама песму Јесен. Песму прочитајте пажљиво у себи. После сваке строфе направите малу паузу и замислите прочитано. Уколико имате непознатих речи потражите их у речнику испод песме. Размислите и одговорите 1.Сваки пејзаж је једна слика душе, рекао је један уметник. Песма која помоћу слике природе приказује унутрашњи доживљај песника, његова осећања и мисли, назива се описна песма. Ова песма садржи две слике јесени. Покушај да их откријеш и да им даш наслове. 2.Како песник замишља јесен ? 3.Шта је њено царство? 4.Како изгледа? 5. Можеш ли да је замислиш? 6.Зашто се смеши кад погледа грозд у својој руци? 7.Какав је њен карактер, ћуд ? 8.Шта то доноси људима ? 9. Шта људи раде у јесењим вечерима уз огњиште, на селу ? О чему разговарају ? 10. Састави што више описних придева о јесени. Прилог бр. 10 Група за Српски језик 3. Разред 24
 25. 25. 1.а)Напишите три обавештајне реченице о јесени . ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Б)Одредите у ком су облику и претворите их у супротни. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ В)Написане реченице (оне које сте прво написали ) претворите у упитне. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2.Пронађите у вашим читанкама песму Септембар.Песму прочитајте у себи и добро размислите.Свако доживљава појаве на свој начин. Такође, постоје различити начини доживљавања тих појава: чулом вида, слуха, мириса, осећањима.... Пронађи и препиши стихове у песми који доказују да је песник рану јесен доживео чулима. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3.У песми Септембар подвуците именице и препишите их: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4.Заокружи речи за које мислиш да највише одговарају раној јесени: Зрело грожђе, школа, ајвар, киша, радост, жут кукуруз 5.Напишите поруку приче „Свитац тражи пријатеља“ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 6.У следећим реченицама подвуците субјекат и предикат: Рајко оре. Мама и баба спремају ајвар. Низ реку плови осушено лишће и грање. 7.Опиши укратко како замишљаш деда Тришиног мачка. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Прилог бр. 11 Група за Српски језик 2 . Разред 25
 26. 26. Разговарали смо пуно о јесени , шта она доноси људима, животињама.... Пишемо састав Јесен у мом селу Прилог бр. 12 Група за Српски језик 1 . Разред Од припремљеног материјала( кукуруз, лепак ) ученици на картончићима праве слова, затим од направљених слова састављају речи и записују их у свеске. Прилог бр. 13 Група за ликовну културу 2. разред Материјал: Пресовано лишће, листови од блока, колаж папир, .... Правимо јесењи шешир КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА 1. Природа и друштво за 4. разред 4б, Вера Матановић, Зорица Веиновић, Нада Станчић, Иванка Марковић( Едука, 2008.) 2. Познавање друштва за 4. разред, Биљана Даниловић, Драган Даниловић (Завод за уџбенике и наставна средства ,1996.) 3. Методика наставе природе и друштва, Живољуб Лазаревић, др Вељко Банђур(Јагодина, Београд, 2001.) 4. Практикум из Методике наставе природе и друштва, др Вељко Банђур, Сања Благданић ( Београд, 2004.) 5. Методика наставе математике, др Мирко Дејић, др Милана Егерић, (Учитељски факултет у Јагодини, 2006.). 26
 27. 27. 27

×