Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Природни науки - Живеалишта
1. Дадени се описи на одредени живеалишта. На линиите до нив напиши за кое
живеалиште станува ...
6. Погоди го животното според дадените карактеристики:
7. Дополни го клучот на идентификација...
силни
нозе
густо
бело
крз...
8. Што се случуваако нафтатасеизлее во морето? _______________________________
___________________________________________...
14. Луѓето со различни активности може да им наштетат на реките. Како?
___________________________________________________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Природни науки- Живеалишта IV одд

10,685 views

Published on

Проверка за првата тема по Природни науки за четврто одделение

Published in: Education
  • Login to see the comments

Природни науки- Живеалишта IV одд

  1. 1. Природни науки - Живеалишта 1. Дадени се описи на одредени живеалишта. На линиите до нив напиши за кое живеалиште станува збор.  Суво и топло место со малку дожд ________________________  Многу ладно место на север, каде нема дрва ________________________  Водено пространство ________________________  Топли и мокри места со многу дожд ________________________  Пространа рамнина обрасната со трева и без дрва ________________________ 2. Планот на истражување треба да содржи: _______________________________________________, _______________________________________________, _______________________________________________ и _______________________________________________. 3. За полесно читање и толкување податоците, добиени од истражувањето, ги претставуваме во _____________________________ и во _______________________. 4. Според столбестиот дијаграм протолкувај ги податоците: Според податоците најмногу сретнавме _______________________ во непосредната околина. Во __________________ сретнавме најмногу животни. Кучињата најмногу сакаат да шетаат во ________________. Мачки најмалку има во __________________. Гулабите ги сретнавме најмногу во __________________ и ________________. 5. Која опрема се користи за едно истражување? _______________, ______________, __________________, ____________________. 0 5 10 15 20 Училишен дворПарк Игралиште Животни во непосредна близина Мачка Куче Гулаб
  2. 2. 6. Погоди го животното според дадените карактеристики: 7. Дополни го клучот на идентификација... силни нозе густо бело крзно дебели и груби шепи очите ги движи во различни насоки ја менува бојата за да се скрие долг леплив јазик ноздри кои се отвораат и затвораат долги густи трепки грпка на грбот ДАЛИ ИМА ПЕРДУВИ ДАЛИ ИМА НОЗЕ?ДАЛИ ПЛИВА? да не да да не не
  3. 3. 8. Што се случуваако нафтатасеизлее во морето? _______________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 9. Што е цунами? ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 10. Какво ниво е загадувањето на воздухот, ако индексот за квалитет на воздухот е 10? _____________________ ниво. 11. Наброј неколку начини за намалување на загадувањето на воздухот! ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 12. Именувај ги деловите на вулканот! 13. Вулканите се класифицираат како: _______________________, __________________ и _______________________.
  4. 4. 14. Луѓето со различни активности може да им наштетат на реките. Како? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 15. Што е земјотрес? _________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 16. Наброј пет природни непогоди! _______________________,___________________________, ____________________, _______________________, ___________________________. 17. Како животните се приспособуваат на студено живеалиште? ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

×