Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Игра табела 100 со множење

386 views

Published on

Игра со множење на табела 100

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Игра табела 100 со множење

  1. 1. ИГРА – ТАБЕЛА 100 Оваа игра се игра со 3-5 играчи. Картичките со задачи се мешаати превртуваатнаопаку една врз друга, да не се гледаат. Редоследот на играчите може да се одреди со ждрепка. По ред си влечат картичка и постапуваат според барањето на неа. Сите играчи започниваат од бројот 1, а победник е оној кој прв ќе стигне до 100. Со среќа... ТАБЕЛА 100 ЗА ИГРАЊЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  2. 2. ИГРА – ТАБЕЛА 100 Оваа игра се игра со 3-5 играчи. Картичките со задачи се мешаати превртуваатнаопаку една врз друга, да не се гледаат. Редоследот на играчите може да се одреди со ждрепка. По ред си влечат картичка и постапуваат според барањето на неа. Сите играчи започниваат од бројот 1, а победник е оној кој прв ќе стигне до 100. Со среќа... КАРТИЧКИ СО ЗАДАЧИ Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 4. Оди напред толку чекори. Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 7. Оди напред толку чекори. Поделиго вториотброј од втората десеткасо 3 и оди напред толку чекори. Подели го првиот број од деветата десетка со 9 и оди напред толку чекори. Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 2. Оди назад толку чекори. Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 3. Оди назад толку чекори. Подели го осмиот број од петтата десетка со 8 и оди назад толку чекори. Подели го четвртиот број од шестата десетка со 6 и оди назад толку чекори. Бројот на твоите години помножи го со 2. Оди напред толку полиња. Бројот на твоите години помножи го со 2. Оди назад толку полиња. Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 7. Оди назад толку чекори. Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 7. Оди напред толку чекори. Оди до третиот број од седмата десетка. Оди до шестиот број од втората десетка. Застани на најголемиот број од шестата десетка. Застани на најмалиот број од деветата десетка. Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 5. Оди назад толку чекори. Пресметај го производот на единиците од бројоткаде што се наоѓаш помноженсо бројот 6. Оди напред толку чекори. Бројот на твоите години (ако е непарен додади 1)подели го со 2. Оди напред толку чекори. Бројот на твоите години (ако е непарен додади 1)подели го со 2. Оди назад толку чекори.

×