Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Табела 100 за играње

563 views

Published on

Интересна игра на табела 100

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Табела 100 за играње

  1. 1. ИГРА – ТАБЕЛА 100 Оваа игра се игра со 3-5 играчи. Картичките со задачи се мешаати превртуваатнаопаку една врз друга, да не се гледаат. Редоследот на играчите може да се одреди со ждрепка. По ред си влечат картичка и постапуваат според барањето на неа. Сите играчи започниваат од бројот 1, а победник е оној кој прв ќе стигне до 100. Со среќа... ТАБЕЛА 100 ЗА ИГРАЊЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  2. 2. ИГРА – ТАБЕЛА 100 Оваа игра се игра со 3-5 играчи. Картичките со задачи се мешаати превртуваатнаопаку една врз друга, да не се гледаат. Редоследот на играчите може да се одреди со ждрепка. По ред си влечат картичка и постапуваат според барањето на неа. Сите играчи започниваат од бројот 1, а победник е оној кој прв ќе стигне до 100. Со среќа... КАРТИЧКИ СО ЗАДАЧИ Оди напред5 полињаод местотокаде што се наоѓаш. (брои гласно) Врати се назад 2 полиња. (брои гласно) Оди напред 10 полиња. (брои гласно) Застани на почетокотнадесеткатаназелката. (која е таа десетка?) Оди до крајотнадесеткатана Минион. (којае таа десетка?) Врати се назад 10 полиња. (брои гласно) Застани на второто поле од десетката на Ана и Елза. (која е таа десетка?) Оди напред 2 полиња. (брои гласно) Оди напред 5 полиња. (брои гласно) Оди на деветото поле од десетката на желката. (која е таа десетка?) Оди до полето на играчот кој е најблиску до тебе. (изброј колку полиња се поместуваш) Застани на шестото поле од десетката на верверичката. (која е таа десетка?) Оди напред броејќи два пати по 2 чекори. (брои гласно) Врати се назад броејќи два пати по 2 чекори. (брои гласно) Застани на првото поле од десетката на тортичката. (која е таа десетка?) Застани на третото поле од десетката на пингвинот. (која е таа дестка?) Оди до првото поле од десетката на крушата и брои наназад 2 чекори. (брои гласно) Оди напред два пати по 5 чекори. (брои гласно) Врати се назад два пати по 5 чекори. (брои гласно) Оди напред три пати по 2 чекори. (брои гласно) Врати се назад три пати по 2 чекори (брои гласно) Оди на првото поле на десетката на Трансформерс. (која е таа десетка?)

×