Successfully reported this slideshow.

Ning1

794 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ning1

 1. 1. สุนันทา พุทธวรรณะ ศน. สพท. นม. 1 Social Network ยังไม่มีคาไทยเป็ นทางการ มีการใช้ คาว่า “เครื อข่ายสังคม” และ “กลุมสังคม ํ ํ ่ ออนไลน์” Social Network นี ้ถือว่าเป็ นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึงที่สามารถช่วยให้ เราได้ มามีปฏิสมพันธ์กน ซึง ่ ั ั ่ วัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของคําว่า Social Network นี ้จริงๆ แล้ วก็คือ Participation หรื อ การมีสวนร่วมด้ วยกันได้ ่ ทุก ๆ คน ถ้ าพูดถึง Social Network แล้ ว คนที่อยูในโลกออนไลน์คงจะรู้จกกันเป็ นอย่างดี และก็คงมีอีกหลาย ่ ั คนที่ได้ เข้ าไปท่องอยูในโลกของ Social Network มาแล้ ว ถึงแม้ วา Social Network จะไม่ใช่สิ่งใหม่ในโลก ่ ่ ออนไลน์ แต่ก็ยงเป็ นที่นิยมอย่างมากในกลุมคนที่ใช้ อินเทอร์ เน็ต ทําให้ เครื อข่ายขยายวงกว้ างออกไปเรื่ อย ๆ ั ่ และจะยังคงใช้ กนเพิ่มมากขึ ้นต่อไปอีกในอนาคต จากผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันการใช้ ั บริการ Social Network ที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และมาแรงเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลกออนไลน์ ส่วน เว็บไซต์ที่มีจํานวนผู้เข้ าชมมากในประเทศไทย ได้ แก่ My space, Facebook, Hi5, Ning และ Twitter ดังนัน เพื่อให้ เกิดการปฏิสมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล /การ ้ ั ติดตามผลงานความก้ าวหน้ าของการจัดการเรี ยนรู้โดยบูรณาการ ICT ตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT หลักสูตรการบูรณาการการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรี ยนการสอน จึง จัดทําสังคมออนไลน์ โดยใช้ ning.com ชื่อ http://kruthaikorat1.ning.com ขึ ้น เพื่อให้ ครู และนักเรี ยนได้ ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารและ ส่งผ่านความรู้ประสบการณ์ ของโรงเรี ยนตน เผยแพร่ให้ แก่โรงเรี ยนอื่น ๆ วิธีการเข้ าสู่สังคมออนไลน์ http://kruthaikorat1.ning.com 1. เปิ ด Browser เพื่อเข้ าใช้ งาน Internet จะใช้ Internet Explorer หรื อ Firefox ก็ได้ 2. พิมพ์ URL ที่ชอง address http://kruthaikorat1.ning.com ่ 3. จะเข้ าสูหน้ าแรกของ http://kruthaikorat1.ning.com ่ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 1
 2. 2. 2 เมนูหลัก สมัครสมาชิก สมาชิก เข้ าสูระบบ ่ ส่วนของรูปภาพ ฟอรัมสําหรับ อภิปราย Blog Post ข้ อความ รูปภาพ วิดีโอ กระดาน Chat เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 2
 3. 3. 3 การลงทะเบียนสมัครสมาชิก การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสังคมออนไลน์ http://kruthaikorat1.ning.com มีขนตอนดังนี ้ ั้ 1. คลิกที่ปม Sign UP ทางด้ านขวา เพื่อเข้ าสูหน้ าสมัครสมาชิก ุ่ ่ 2. กรอกข้ อมูลสําหรับการเข้ าเป็ นสมาชิก ดังนี ้ 2.1 กรอก Email Address ของตนเอง (เช่น sb1147@hotmail.com) 2.2 กรอก Password ของ Email Address ของตนเอง 2.3 ยืนยัน Password ของ Email Address ของตนเอง อีกครัง ้ 2.4 เลือก วัน / เดือน / ปี ที่ตนเองเกิด 2.5 พิมพ์รหัสสุมตัวอักษร ตามช่องทางขวามือที่กําหนด ่ 2.6 คลิกปุ่ ม Sign up เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 3
 4. 4. 4 กรอกอีเมล์ ใส่ Password ใส่ Password อีกครัง ้ เลือกวันเดือนปี เกิด ใส่รหัสสุม ่ คลิกปุ่ ม Sign Up 3. กรอกข้ อมูลส่วนตัว ดังภาพ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 4
 5. 5. 5 ใส่ช่ือของตนเอง เลือกเพศ เลือกประเทศ ใส่ที่อยู่ คลิก Join เข้ าร่วมเป็ นสมาชิก 4. เมื่อสมัครเป็ นสมาชิกเรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏหน้ าจอแสดงชื่อของท่านและข้ อความต้ อนรับ ชื่อของสมาชิก ข้ อความต้ อนรับ ชื่อของสมาชิก รูปสมาชิก คลิกเพือตังค่า ่ ้ 5. ให้ คลิกที่ปม setting เพื่อใส่รูปภาพของตนเองและแก้ ไขประวัตสวนตัว ุ่ ิ ่ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 5
 6. 6. 6 คลิกปุ่ ม Browse และ เลือกไฟล์ภาพตนเอง คลิกปุ่ ม Save 6. รอสักครู่ ระบบจะปรับเปลี่ยนรูปสมาชิกตามที่ทานเลือก ่ 7. หากต้ องการออกจากระบบให้ คลิกที่ปม Sing out ุ่ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 6
 7. 7. 7 การลงทะเบียนเข้ าใช้ งาน หลังจากสมัครเป็ นสมาชิกของ Korat1 Network (http://kruthaikorat1.ning.com) เรี ยบร้ อยแล้ ว หากเข้ ามาใช้ งานในภายหลังจะสามารถเข้ าสูระบบได้ ดงนี ้ ่ ั 1. คลิกที่ปม Sign in ุ่ 2. .ใส่ E-mail และรหัสผ่าน ตามที่ได้ ลงทะเบียนไว้ 3. คลิกที่ปม Sing in เพื่อเข้ าสูระบบ ุ่ ่ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 7
 8. 8. 8 การใช้ เครื่ องมือใน http://kruthaikorat1.ning.com 1. การใส่ รูปภาพ สมาชิกทุกท่านสามารถใส่รูปภาพเพิ่มเติมได้ ในส่วนของ Photo ได้ ดงนี ้ ั 1. ที่สวนของ Photo คลิกที่ด้านล่าง Add Photos ่ 2. คลิกที่ปม ุ่ เพื่อทําการ Add Photo 3. เลือกไฟล์จากโฟล์เดอร์ ที่เก็บรูปภาพ และคลิกปุ่ ม Open 4. จะปรากฏ ชื่อไฟล์และขนาดของ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 8
 9. 9. 9 ไฟล์ที่เลือก หากต้ องการเพิ่มรูปอีกให้ คลิกที่ปม Add more ุ่ 5. หากไม่ต้องการเพิมรูปภาพอีกให้ คลิกปุ่ ม Upload เพื่ออัฟโหลดภาพขึ ้นเว็บ ่ 2. การใช้ Blog Posts สมาชิกสามารถเข้ ามาโพสต์บล็อกต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบ ั เพื่อนสมาชิกในสังคมออนไลน์ได้ ซึงสามารถใส่ได้ ทงข้ อความ รูปภาพ วิดีโอ และ Link ต่าง ๆ ที่ต้องการ ่ ั้ เผยแพร่ให้ สมาชิก มีขนตอนดังนี ้ ั้ 1. ที่สวนของ Blog Posts คลิกที่ด้านล่าง Add a Blog Post ่ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 9
 10. 10. 10 2. พิมพ์หวข้ อเรื่ องในช่อง Post Title ั 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการโพสต์ 4. ระบุวน เวลา ในการลงข้ อความใน(โพสต์) บล็อก ั 5. ระบุบคคลที่ผ้ สร้ างบล็อกต้ องการให้ เห็นบล็อกทีเราโพสต์ ุ ู 6. ระบุบคคลที่ผ้ สร้ างบล็อกต้ องการจะให้ แสดงความคิดเห็น ุ ู 7. แสดงตัวอย่างบล็อกที่ต้องการโพสต์ 8. คลิก Publish Post ยอมรับการโพสต์บล็อก พิมพ์หวข้ อเรื่ อง ั พิมพ์เนื ้อหาทีต้องการโพสต์ ่ ระบุเวลาทีต้องการโพสต์ ่ ระบุบคคลทีจะให้ เห็นบล็อก ุ ่ ระบุบคคลที่จะให้ แสดงความคิดเห็น ุ แสดงตัวอย่างบล็อก โพสต์บล็อก เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 10
 11. 11. 11 สําหรับ สัญลักษณ์ตาง ๆ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการตกแต่งตัวอักษร การใส่รูปภาพ การแนบไฟล์เพิ่มเติม ่ และการสร้ างลิงก์ในบล็อกได้ แก่ ตัวเอียง ขีดเส้ นใต้ แนบไฟล์ ตัวหนา จัดรูปแบบ ใส่รูป สร้ าง Link 3. การใส่ VDO สมาชิกสามารถนําวิดโอที่ต้องการเผยแพร่มาลงในเว็บได้ โดยมีขนตอนดังนี ้ ี ั้ 1. ที่สวนของ Videos คลิกที่ด้านล่าง Add Videos ่ 2. คลิกที่ปม ุ่ เพื่อทําการ Add Videos 3. เลือกไฟล์จากโฟล์เดอร์ ท่ีเก็บวิดโอ และคลิกปุ่ ม Open ี เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 11
 12. 12. 12 4. คลิก ปุ่ ม Upload เพื่ออัฟโหลดไฟล์วิดีโอ 5. หากต้ องการนํา Code ของไฟล์วดโอจากเว็บไซต์อ่ืน ๆ มา สามารถทําได้ โดยคลิกที่ ิ ี 6. ใส่ embed Code ที่ copy มาจากเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น http://youtube.com มาวาง นํา Embed Code ที่ Copy ไว้ มาวาง 7. คลิก ปุ่ ม Add Video 4. การใช้ Forum การใช้ งาน Forum มีวตถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิกสามารถเข้ ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/ ั อภิปรายโต้ ตอบกันในประเด็นที่มีความสนใจ โดยสามารถใช้ งานได้ ดงนี ้ ั 1. ที่สวนของ Forum ให้ คลิกเลือกหัวข้ อที่สนใจต้ องการเข้ ามาอภิปรายโต้ ตอบ ่ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 12
 13. 13. 13 2. สมาชิกสามารถพิมพ์ข้อความเพื่ออภิปรายหรื อโต้ ตอบได้ เมื่อเสร็จแล้ วให้ คลิกที่ Add Reply ส่วนสําหรับพิมพ์ ข้ อความโต้ ตอบ 3. สมาชิกสามารถแก้ ไขข้ อความได้ ภายใน 15 นาที โดยนําเมาส์ไปวางที่ข้อความและคลิก ซ้ าย 1 ครัง เพื่อเข้ าไปแก้ ไขข้ อความ เมื่อแก้ ไขเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วให้ คลิกปุ่ ม Save ้ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 13
 14. 14. 14 5. การใช้ กระดานสนทนา (Chat) สมาชิกที่เข้ าสูระบบสามารถพิมพ์ข้อความสนทนาโต้ ตอบกันได้ ในส่วนของ Chat ่ แสดงชื่อสมาชิก แสดงข้ อความที่สง ่ ทีกําลังออนไลน์อยู่ ่ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ สนทนากับผู้อนและกด ่ื Enter การสร้ างสังคมออนไลน์ โดยใช้ Ning เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 14
 15. 15. 15 วิธีการสร้ างเว็บไซต์สงคมออนไลน์โดยใช้ ั Ning สามารถสร้ างได้ ตามขันตอนดังนี ้ ้ 1. คลิกที่ Create a Ning Network ที่มมบนขวา ุ 2. ตังชื่อสังคมออนไลน์ตามที่ผ้ ใช้ ต้องการ เช่น Korat1 Network ้ ู 3. กําหนดชื่อ URL หรื อ Web Address ของ สังคมออนไลน์ เช่น Kruthaikorat1.ning.com ตังชื่อสังคมออนไลน์ ้ ตังชื่ อ URL ้ คลิกปุ่ ม CREATE 4. เลือกรูปแบบการเผยแพร่เว็บไซต์ 4.1 Public แบบสาธารณะทุกคนสามารถเข้ ามาดูเว็บไซต์ได้ 4.2 Private แบบส่วนตัวเข้ ามาดูเว็บไซต์ได้ บางคน 5. กําหนด Tagline ซึงเป็ นส่วนที่ปรากฎด้ านบนของเว็บไซต์ ่ 6. ใส่คาอธิบายรายละเอียดในช่อง Description อาจกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการสร้ างเว็บไซต์ ํ 7. กําหนด Keywords ของเว็บไซต์ 8. เลือกภาษาที่ใช้ ในช่อง Language 9. เลือกประเทศในช่อง Country และกรอกที่อยูในช่องCity.State ่ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 15
 16. 16. 16 10. คลิก Next เลือกรูปแบบการเผยแพร่ กําหนด Tagline ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ใส่คําสําคัญของเว็บไซต์ เลือกภาษาที่ใช้ เลือกประเทศ ใส่ทอ ยู่ จังหวัด ่ี คลิก Next เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 16
 17. 17. 17 การกําหนดรู ปแบบของการแสดงผลเว็บไซต์ (Layout) ผู้สร้ างสามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลหน้ าจอของเว็บไซต์ (layout) ซึงรูปแบบการแสดงผลที่ ่ กําหนดมาให้ จะแบ่งเป็ น 3 คอลัมภ์ สามารถเลือกปรับและนําส่วนต่าง ๆ มาวางตามที่ผ้ ใช้ ต้องการได้ ตาม ู ขันตอนดังนี ้ ้ 1. ที่สวนของ Features ถ้ าผู้ใช้ ต้องการกําหนดส่วนใดเพิ่มเติมให้ ใช้ Mouse ไปเลือกที่สวนที่ต้องการ ่ ่ แล้ วลากมาวางในตําแหน่งคอลัมภ์ท่ีต้องการ 2. หากต้ องการลบส่วนใด ให้ ใช้ Mouse คลิกเลือกส่วนนัน แล้ วลากมาวางที่สวนของ Drag Here to ้ ่ Remove Feature 3. คลิก ปุ่ ม Next ลากส่วนที่ต้องการลบมาวาง ที่ตําแหน่งนี ้ เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 17
 18. 18. 18 4. คลิกเลือกรูปแบบ Theme ที่ต้องการ 5. กําหนดรูปแบบสี พื ้นหลังของเว็บไซต์และสีของตัวอักษรตามต้ องการ แล้ วคลิกที่ปม ุ่ 6. รอสักครู่จะแสดงรูปแบบเว็บไซต์ที่สร้ างเสร็ จแล้ วและพร้ อมเผยแพร่แก่สาธารณชน เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 18
 19. 19. 19 การแก้ ไขปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างของเว็บไซต์ ผู้สร้ างเว็บไซต์ถือเป็ น Admin ซึงสามารถปรับเปลี่ยนแก้ ไขระบบและจัดการส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ่ Social Network ที่สร้ างขึ ้นเองได้ ดังนี ้ 1. คลิกที่เมนู Manage (หากไม่ใช่ admin เมื่อ Sign in เข้ ามาจะไม่มีเมนูนี ้) 1.1 Manage Your Memers สําหรับจัดการเกี่ยวกับสมาชิก 1.2 Add New Feature สําหรับแก้ ไขโครงสร้ างต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น Feature สําหรับ แก้ ไข Layout 1.3 Customize IT สําหรับแก้ ไขรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ เช่น - Appearance สําหรับปรับเปลี่ยน Theme ของเว็บไซต์ - Update Information สําหรับแก้ ไขข้ อมูลต่าง ๆ ที่ ปรากฎหน้ าเว็บไซต์ - Language Editor สําหรับปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้ ใน Ning 1.4 Manage Premium Services เป็ นส่วนสําหรับการกําหนดบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 19
 20. 20. 20 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากร ICT หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ Page 20

×