Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ujian 1

360 views

Published on

EXAM

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ujian 1

  1. 1. PSK- SULIT 1 BAHAGIAN A Tiap-tiap jawapan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan identiti diri? A. Bakat seseorang yang berkembang setelah digilap B. Gambaran keseluruhan tentang seseorang individu C. Bentuk fizikal dan keadaan mental seseorang individu D. Potensi seseorang individu dari segi bakat dan kekuatan 2. Antara berikut, yang manakah bukan merupakan potensi intelek? A. Mengira C. Menyanyi B. Membaca D. Mengarang 3. Bagaimanakah cara untuk mengembangkan potensi jasmani seseorang? A. Mengulang kaji pelajaran B. Mensyukuri nikmat dan pemberian Tuhan C. Melakukan aktiviti riadah pada masa lapang D. Menyemai semangat kekitaan dalam kehidupan 4. Mengapakah kita perlu mempunyai matlamat dalam hidup? A. Untuk memperoleh kejayaan B. Untuk menjadi miskin C. Untuk menjadi seorang yang sombong D. Untuk menjadi masyarakat yang baik 5. Seseorang yang berpotensi dalam aspek emosi dapat A. berlari jarak jauh B. meniru bunyi binatang C. bersimpati dengan orang kurang upaya D. menghafal formula Matematik yang sukar 6. Seseorang yang bersikap pesimistik akan A. Berusaha mengembangkan potensi dirinya B. Menggilap kebolehan yang dimiliki untuk mencapai kejayaan C. Menjauhkan diri daripada aktiviti yang tidak bermoral D. Malu menonjolkan bakat dan kelebihan dirinya 7. Bagaimanakah identiti diri seseorang itu dipupuk? A. Melalui aktiviti yang dilakukan setiap hari B. Melalui warisan tinggalan nenek moyang C. Melalui proses kecergasan tubuh badan D. Melalui proses mengembangkan potensi diri 8. Apakah ciri seseorang yang berpotensi dari aspek intelek? A. Berkeupayaan untuk mengawal perasaan B. Kerap melakukan latihan fizikal C. Dapat menyelesaikan masalah Matematik dalam masa yang singkat D. Mampu membezakan perkara baik atau buruk
  2. 2. PSK- SULIT 2 9. Potensi diri yang dimiliki oleh seseorang individu hendaklah _____________ untuk mencapai kejayaan. A. dipertaruhkan B. dipamerkan C. disia-siakan D. diasah 10. Langkah-langkah berikut amat penting untuk mengilap bakat dan kebolehan seseorang, kecuali A. gigih berusaha B. semangat juang C. faktor nasib baik D. komitmen yang tinggi 11. Seseorang perlu menjauhi perkara negatif kerana A. ibu bapa akan memarahi kita B. rakan-rakan akan menyukai kita C. perbuatan tersebut disegani masyarakat D. perbuatan tersebut boleh menjejaskan imej dan boleh dipenjarakan. 12. Potensi seseorang itu dikenal pasti melalui A. Makanan B. Minuman C. Kebolehan D. Emosi 13. Yang manakah menunjukkan tentang harga diri A. Harga diri ialah perkara yang berkaitan dengan cara pemakanan B. Harga diri ialah keyakinan diri agar mampu menjaga maruah diri dalam kehidupan C. Harga diri merujuk kepada cara pergaulan kita D. Harga diri ialah bagaimana kita memilih kawan 14. Apakah rangsangan yang dapat membantu mengembangkan potensi individu secara semulajadi? A. Paksaan oleh nenek B. Berangan C. Minat yang mendalam D. Tidak suka belajar 15. Seseorang yang mampu mengawal dirinya daripada kemarahan, menonjolkan potensi diri dari aspek A. emosi B. rohani C. intelek D. jasmani 16. Antara ciri-cri rakan sebaya ialah A. mempunyai perawakan yang seiras B. memiliki perasaan simpati terhadap rakan yang lain C. memberitahu rahsia kepada orang lain D. menghormati dan menjaga amanah antara satu sama lain 17. Seseorang rakan yang baik lazimnya akan A. Melarikan diri daripada rakan baiknya apabila rakanya mengalami kesusahan B. Memberi dorongan kepada rakannya yang menghadapi masalah C. Mengejek rakannya D. Memalukan rakannya
  3. 3. PSK- SULIT 3 18. Individu yang berupaya membuat analisis dengan tepat ialah individu yang A. Boleh memanipulasikan orang lain B. Boleh bertindak tanpa usul periksa C. Boleh membuat pertimbangan yang wajar D. Selalu melakukan kesilapan 19. Mengapakah seseorang individu perlu bijak memilih rakan sebaya? A. Rakan sebaya sentiasa mendorong dan menasihati kita dalam pelajaran B. Rakan sebaya akan membantu kita mencari masalah C. Rakan sebaya boleh mendatangkan keuntungan kepada kita D. Rakan sebaya boleh mempengaruhi kita dari segi pergaulan dan emosi 20. Apakah yang akan terjadi sekiranya kita membuat sesuatu keputusan dengan pertimbangan yang wajar? A. Akan berhadapan dengan pelbagai alternatif B. Akan membuat keputusan yang tidak tepat C. Akan menyesal dengan tindakan yang diambil D. Akan menerima kesan negatif 21. Konflik yang dihadapi oleh seseorang individu boleh diselesaikan dengan cara berikut, kecuali A. Memilih rakan yang bijak B. Berbincang untuk menyelesaikan masalah C. Tidak mahu mengalah dalam membuat keputusan D. Berkongsi masalah dengan individu yang boleh dipercayai 22. Kita harus berfikir semasak- masaknya sebelum mengambil sebarang tindakan kerana A. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri B. Tindakan yang berhati-hati boleh menjejaskan diri sendiri C. Tindakan yang diambil akan mempengaruhi diri dan orang lain D. Tindakan wajar akan membawa keuntungan kepada diri sendiri 23. Kemala ialah seorang pelajar yang asertif kerana dia A. Seorang yang pemalu B. Seorang yang suka merajuk C. Seorang yang berani mengatakan tidak kepada ajakan negatif D. Tidak suka bergaul dengan rakan sebaya 24. Remaja yang bijak menggunakan akal fikiran dalam mempertimbangkan kesan tindakan mereka dapat A. Menjamin kesejahteraan dalam hidup B. Mengeratkan hubungan dengan rakan C. Menganggu rakan mereka D. Melibatkan diri dalam aktiviti sosial
  4. 4. PSK- SULIT 4 25. Proses penaakulan yang diamalkan oleh seseorang akan membantu dalam perkara berikut A. Mudah dipujuk dan dipengaruhi orang lain dalam membuat keputusan B. Bertindak mengikut kehendak hati tanpa berfikir C. Tidak menilai terlebih dahulu baik buruk sesuatu perkara D. Dapat berfikir secara rasional dan bertindak wajar 26. Sesuatu konflik dapat diselesaikan bergantung kepada __________ A. Jiran tetangga B. Individu itu sendiri C. Kedua-dua pihak yang berkonflik D. Masyarakat 27. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik awan? A. Teknik menyelesaikan konflik dalam diri sendiri B. Teknik berfikir secara pantas untuk menyelesaikan masalah C. Teknik berhadapan dengan rakan D. Teknik penyelesaian masalah secara menang-menang 28. Apakah perlakuan rakan sebaya yang boleh mempengaruhi kita? A. Bakat nyanyian yang dimiliki rakan B. Cara rakan sebaya mengajak dan memujuk kita C. Amalan bertolak ansur D. Penderitaan yang dialami oleh rakan 29. Kewajipan utama seseorang anak terhadap ibu bapa ialah A. Menghormati dan mentaati mereka B. Mengingkari ibu bapa C. Melupakan mereka apabila sudah berjaya D. Mengajak mereka berseronok 30. Hubungan yang erat dan sikap saling hormat-menghormati antara anggota keluarga amat penting kerana _________ A. Dapat menghindari daripada gejala yang negatif B. Membantu ahli keluarga C. Menjalani kehidupan seharian D. Menjadi anggota keluarga yang sihat. BAHAGIAN B Sila pilih Betul atau Salah bagi setiap penyataan di bawah. 31. Ibu bapa berperanan sebagai ketua keluarga untuk menjaga rumah tangga. A. Betul B. Salah 32. Ibu bapa yang sibuk boleh menyerahkan tanggungjawab terhadap anak-anak kepada pembantu rumah. A. Betul B. Salah 33. Sambutan Hari Ibu dan Hari Bapa tidak patut disambut oleh anak-anak A. Betul B. Salah
  5. 5. PSK- SULIT 5 34. Hadiah yang diberikan kepada anggota keluarga mestilah mahal dan berjenama A. Betul B. Salah 35. Keluarga yang harmoni ialah keluarga yang mengamalkan perlakuan jujur, bertoleransi, bekerjasama dan berkongsi masalah. A. Betul B. Salah 36. Setiap keluarga tidak perlu menyambut perayaan kerana hanya membazir sahaja. A. Betul B. Salah 37. Sikap anak-anak yang nakal tidak akan menjejaskan kebahagiaan keluarganya A. Betul B. Salah 38. Pendidikan yang sempurna perlu diberikan kepada anak-anak agar menjamin masa depan A. Betul B. Salah 39. Kemajuan sesebuah negara bergantung pada keharmoniaan keluarga rakyatnya. A. Betul B. Salah 40. Ibu bapa bertanggungjawab membesarkan anak-anaknya. A. Betul B. Salah Sila tuliskan jawapan anda di sini. 1. 11. 21. 31. 2 12. 22. 32. 3. 13. 23. 33. 4. 14. 24. 34. 5. 15. 25. 35. 6. 16. 26. 36. 7. 17. 27. 37. 8. 18. 28. 38. 9. 19. 29. 39. 10. 20. 30. 40. JUMLAH MARKAH : 40 X 2.5 %

×