SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 1
Tiếng Trung Ánh Dương
BÀI 3-GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 1
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 2
Bài 3: 明天见 Míngtiānjiàn: Ngày mai gặp lại
Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp bài số 3 trong giáo trình Hán
ngữ 1. Bài 3 với tiêu đề là “明天见 Míngtiānjiàn Ngày mai gặp lại” sẽ giới thiệu tới
các bạn các loại ngôn ngữ phổ biến trên thế giới trong tiếng Trung, và các mẫu câu
tiếng Trung khi muốn nói đi đâu đó làm gì.
Từ mới
Bài khóa
Ngữ âm
Chú thích
Bài tập
1. Từ mới (trang 20_Giáo trình Hán ngữ 1)
学 xué: Học
英语 yīngyǔ: Tiếng Anh
阿拉伯语 ālābó yǔ: Tiếng Ả Rập
德语 déyǔ: Tiếng Đức
俄语 éyǔ: Tiếng Nga
法语 fǎyǔ: Tiếng Pháp
韩国语 hánguóyǔ: Tiếng Hàn
日语 rìyǔ: Tiếng Nhật
西班牙语 xībānyáyǔ: Tiếng Tây Ban Nha
对 duì: Đúng, được
明天 míngtiān: Ngày mai
见 jiàn: Gặp, thấy
去 qù: Đi, đến
邮局 yóu jú: Bưu điện
寄 jì: Gửi
信 xìn: Thư
银行 yínháng: Ngân hàng
取 qǔ: Rút, cử, nhấc
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 3
钱 qián: Tiền
六 liù: Số 6
七 qī: Số 7
九 jiǔ: Số 9
北京 běijīng: Bắc Kinh
+ 学 (xué): học, học tập
学习 (xuéxí) học tập (động từ hai âm tiết)
Chúng ta thường hay có mẫu câu với động từ này
xué (xuéxí) shénme
nǐxuéxíshénme?
Bạn học gì vậy?
我学 (学习) 汉语:
wǒ xué (xuéxí) hànyǔ
Tôi học tiếng Hán
我学英语:
Wǒ xué Yīngyǔ
Tôi học tiếng Anh
Các ngôn ngữ trên thế giới bằng tiếng Trung:
https://tiengtrunganhduong.com/ten-goi-cac-thu-tieng-tren-the-gioi-bang-tieng-
trung.htm
+ 去 (qù): đi, đến
Bên trên là bộ thổ, bên dưới là bộ tư. Chúng ta thường dùng động từ này trước một
địa điểm:
(qù) +địa điểm+động từ (dōngcí): đi đến đâu làm gì?
Ví dụ:
明天我去银行寄钱:
Míngtiān wǒ qù yínháng jì qián
Ngày mai tôi đi đến ngân hàng gửi tiền
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 4
明天我去学校学汉语: Míngtiān wǒ qù xuéxiào xué hànyǔ
Ngày mai tôi đến trường học tiếng Hán
+ 见 (jiàn): Gặp, thấy
Bộ kiến, chúng ta hay sử dụng từ jian trong các mẫu câu sau:
Thời gian/Địa điểm+ (jiàn): Hẹn gặp vào.../Hẹn gặp ở...
Ví dụ:
再见!
Zàijiàn!
Hẹn gặp lại
明天见!
Míngtiān jiàn!
Hẹn gặp vào ngày mai/ Ngày mai gặp lại
学校见!
Xuéxiào jiàn!
Hẹn gặp ở trường!
Không chỉ sử dụng trong các bối cảnh tạm biệt, từ (jiàn) cũng được dùng như một
động từ mang ý nghĩa gặp, thấy
Ví dụ:
所见所闻。
Suǒ jiàn suǒ wén
Những điều mắt thấy tai nghe.
+ 明天 (míngtiān): Ngày mai
Đối với danh từ chỉ thời gian ta có thể đặt chúng trước hoặc sau chủ ngữ.
Ví dụ:
Ngày mai tôi đi đến bưu điện để gửi thư, ta có thể nói theo hai cách dưới đây:
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 5
我明天去邮局寄信. (wǒ míngtiān qù yóujú jìxìn)
明天我去邮局寄信。 (míngtiān wǒ qù yóujú jìxìn)
+ 对 (duì): đúng, chắc rồi.
Bên trái là bộ hựu, bên phải là bộ thốn. Chúng ta thường dùng từ này để trả lời cho
câu hỏi mình cho là đúng.
Ví dụ:
你学英语, 是吧?
Nǐ xué yīngyǔ, shìba?
Bạn học tiếng Anh à?
对, 我学英语。
Duì, wǒ xué yīngyǔ.
Ừ, tớ học tiếng Anh.
Tuy nhiên khi muốn trả lời một cách lịch sự, lễ phép thì nên thay dui bằng 是的
Shìde
Ví dụ:
王老师: 你学汉语, 是吧?
Wáng lǎoshī: Nǐ xué hànyǔ, shìba?
Thầy giáo Vương: Em học tiếng Hán à Hương?
小香: 是的, 我学汉语。
Xiǎo xiāng: Shìde, wǒ xué hànyǔ
Hương: Vâng ạ, em học tiếng Hán thầy ạ.
Các bạn tải file hướng dẫn luyện viết chữ bài 3 tại link dưới đây, sau đó in ra luyện
viết:
https://tiengtrunganhduong.com/file-tap-viet-chu-han-giao-trinh-han-ngu-bai-
3.htm
Hướng dẫn nhớ nhanh chữ Hán bài 3:
https://youtu.be/w3mtw60xpvk
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 6
2. Bài khóa (trang 19_Giáo trình Hán ngữ 1)
(一) 学汉语
A. 你学英语吗?
Nǐ xué yīngyǔ ma?
(Bạn có học tiếng Anh không?)
B. 不, 学汉语。
Bù, xué hànyǔ.
(Không, tôi học tiếng Hán)
A. 去北京吗?
Qù Běijīng ma?
(Đi Bắc Kinh chứ?)
B. 对。
Duì.
(Ừ, đúng rồi)
二) 明天见
A. 你去邮局寄信吗?
Nǐ qù yóujú jìxìn ma?
(Bạn có đi đến bưu điện để gửi thư không?)
B. 不去。去银行取钱。
Bú qù. Qù Yínháng qǔ qián.
(Không. Tôi đi đến ngân hàng để rút tiền)
A. 明天见。
Míngtiān jiàn.
(Ngày mai gặp lại)
B. 明天见。
Míngtiān jiàn.
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 7
(Ngày mai gặp lại)
Trong bài khóa ngày hôm nay chúng ta ôn lại mẫu câu hỏi với trợ từ nghi vấn 吗.
Ngoài ra chúng ta làm quen với các mẫu câu sử dụng hai động từ chính trong bài
ngày hôm nay là 学 (xué) và 去 (qù).
Trong phần từ mới chúng ta đã được học những từ vựng chỉ ngôn ngữ. Bây giờ các
bạn hãy thực hành nói với các mẫu câu sau nhé:
你学习 (Nǐ xuéxí) +ngôn ngữ+ 吗?
Ví dụ:
你学韩国语吗?
Nǐ xué hánguóyǔ ma?
Bạn có học tiếng Hàn Quốc không?
你学习什么? (Nǐ xuéxí shénme?)
我学习 (Wǒ xuéxí) + ngôn ngữ.
Ví dụ:
你学习什么?
Nǐ xuéxí shénme?
Bạn học cái gì?
我学习日语。
Wǒ xuéxí rìyǔ
Tôi học tiếng Nhật
你学习什么?
Nǐ xuéxí shénme?
Bạn học cái gì?
我学习韩国语
Wǒ xuéxí hánguóyǔ
Tôi học tiếng Hàn Quốc.
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 8
Với động từ (qù) chúng ta thường kết hợp với địa điểm để chỉ đi đâu đó, đến đâu đó
Ví dụ:
我去学校
Wǒ qù xuéxiào
Tôi đi đến trường học.
我去银行
Wǒ qù yínháng
Tôi đi đến ngân hàng.
Ngoài ra chúng ta có mẫu câu: 去 (Qù) +địa điểm+ động từ: đi đâu làm gì
Mẫu câu này có thể tương đương hay được viết lại với mẫu câu sau: 在 (Zài) +địa
điểm+động từ: làm gì ở đâu
Ví dụ:
我去学校学汉语
Wǒ qù xuéxiào xué hànyǔ
Tôi đến trường học tiếng Hán
我在学校学汉语
Wǒ zài xuéxiào xué hànyǔ
Tôi học tiếng Hán ở trường
Tuy nhiên xét về góc độ nghĩa chính xác mà nói ta có thể thấy với 去 (qù) câu muốn
nhấn mạnh hơn về hành động hoặc hoạt động của chủ thể, còn với 在 (zài) thì muốn
nhấn mạnh đến địa điểm hơn.
Video bài 3 giáo trình hán ngữ 1:
https://youtu.be/IYYOzZ3RlBU
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 9
3. Ngữ âm. (Trang 21_Giáo trình Hán ngữ 1)
Trong phần ngữ âm ngày hôm nay chúng ta làm quen với tổ thanh mẫu mặt lưỡi: j,
q, x
Đây là một tổ âm khá dễ, ta có thể thấy trong tiếng Việt các âm đa số là âm mặt lưỡi
nên không khó khăn gì khi chúng ta luyện tập tổ âm ngày hôm nay.
Để có thể phát âm được âm này chúng ta cần để đầu lưỡi hạ xuống mặt sau răng
dưới, mặt lưỡi áp vào ngạc cứng. Tùy từng khoảng cách tiếp xúc của mặt lưỡi và
ngạc cứng ta có các âm khác nhau. Với “j” và “q” vị trí cấu âm tương tự nhau chỉ
khác nhau ở âm bật hơi và không bật hơi. Còn x thì khoảng cách tiếp xúc giữa hai
cơ quan kia là xa hơn so với hai âm còn lại.
Ngoài ra chúng ta còn làm quen với các vận mẫu sau:
ia ie iao iu( iou) ian in iang ing
ü üe üan ün iong
Các bạn học và luyện đọc phát âm bài 3 tại video dưới đây:
https://youtu.be/14THi-GpRo4
4. Chú thích về quy tắc viết phiên âm chữ Hán (Trang 23_Giáo trình Hán ngữ
1)
Trong phần chú thích ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số chú ý về quy tắc viết
phiên âm chữ Hán.
- Khi đầu âm tiết là “i” thì viết thành “y”
Ví dụ:
ia→ya
ie→ye
ian→yan
iong→yong
- Khi đầu âm tiết là ü thì viết thêm y ở trước âm tiết ü, nhưng chúng ta bỏ dấu hai
chấm trên đầu đi.
Ví dụ:
üe→yue
üan→yuan
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 10
ün→yun
- Khi kết hợp với âm mặt lưỡi j, q, x thì ta cũng bỏ dấu hai chấm trên đầu chữ ü.
Ví dụ:
ju, qu, xu, jue, que...
- Đối với vận mẫu “iou” khi kết hợp với các thanh mẫu ta phải viết như sau:
Thanh mẫu+ “iou” →Thanh mẫu + “iu”
Ví dụ:
d+iou→diu
l+iou→liu
Một quy tắc khá quan trọng trong việc phát âm tiếng Hán đó là biến điệu của một số
từ. Hôm nay chúng ta sẽ học về biến điệu của chữ 不 (Bù) 。
Chữ 不 bình thường là thanh 4, nhưng kết hợp với thanh 4 sẽ chuyển thành thanh 2:
“Bù” +thanh 4→ “Bú”+ thanh 4
Ví dụ:
Bú dà
Bú qù
Bú xiè
5. Bài tập
Trong phần bài tập ngày hôm nay các bạn nên tự đọc to theo băng bài tập số 1, 2, 3
trang 24 và trang 25 để luyện tập lại những âm hôm nay đã học và những thanh điệu
một cách chuẩn xác.
Bài tập số 4 là bài tập giúp các bạn nhận biết mặt chữ Hán, trong bài tập này các bạn
hãy cố gắng viết đi viết lại những chữ mà mình hay quên hoặc các chữ dễ nhầm lẫn
với nhau bằng cách phân tích các bộ.
Ngoài ra các bạn nên xây dựng bài khóa riêng cho mình bằng những mẫu câu và
lượng từ vựng đã học trong bài hôm nay và những bài trước đó.
Bạn có thể làm bài tập trắc nghiệm sau khi học thuộc bài 3 tại đây:
https://tiengtrunganhduong.com/quiz/giao-trinh-han-ngu-1-bai-3-bai-trac-nghiem-
1.htm
Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 11
Xem bài học trước: Bài 2 giáo trình hán ngữ 1

More Related Content

What's hot

Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Lê Thảo
 
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Lê Thảo
 
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cungPages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cungmcbooksjsc
 
Giáo trình-hán-ngữ-học
Giáo trình-hán-ngữ-họcGiáo trình-hán-ngữ-học
Giáo trình-hán-ngữ-họcxuancon
 
Pages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng hanPages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng hanmcbooksjsc
 
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015mcbooksjsc
 
Doc thu tu hoc tieng han
Doc thu tu hoc tieng hanDoc thu tu hoc tieng han
Doc thu tu hoc tieng hanDuong Tuan
 
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
Doc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anhDoc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anhmcbooksjsc
 
tu hoc tieng trung
tu hoc tieng trungtu hoc tieng trung
tu hoc tieng trunghuyenmap90
 
Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)
Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)
Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)Lê Thảo
 
Cam nang tu hoc step up 2014
Cam nang tu hoc step up 2014Cam nang tu hoc step up 2014
Cam nang tu hoc step up 2014dangpham186
 
Giao trinh ngu phap tieng trung
Giao trinh ngu phap tieng trungGiao trinh ngu phap tieng trung
Giao trinh ngu phap tieng trungLinh Linpine
 
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi VietDoc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi VietLê Thảo
 
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)Pages from tieng han so cap file chot (16112015)
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)mcbooksjsc
 
Mau cau q_1_for_sts__9082
Mau cau q_1_for_sts__9082Mau cau q_1_for_sts__9082
Mau cau q_1_for_sts__9082Anh Thu Dang
 
Giao án mẫu
Giao án mẫuGiao án mẫu
Giao án mẫuSang Tạ
 

What's hot (20)

Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
 
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
 
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cungPages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
 
Giáo trình-hán-ngữ-học
Giáo trình-hán-ngữ-họcGiáo trình-hán-ngữ-học
Giáo trình-hán-ngữ-học
 
Pages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng hanPages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng han
 
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015Pages from ruột  tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
Pages from ruột tu hoc tieng anh cap toc file chot chuyen dat in 6112015
 
Doc thu tu hoc tieng han
Doc thu tu hoc tieng hanDoc thu tu hoc tieng han
Doc thu tu hoc tieng han
 
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
Doc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anhDoc thu  ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
Doc thu ren ky nang lam bai trac nghiem mon tieng anh
 
tu hoc tieng trung
tu hoc tieng trungtu hoc tieng trung
tu hoc tieng trung
 
Grilla english tieng anh du kich speaking
Grilla english tieng anh du kich speakingGrilla english tieng anh du kich speaking
Grilla english tieng anh du kich speaking
 
50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh
50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh
50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh
 
Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)
Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)
Doc thu Giao trinh Han ngu 3 (Tap 2 - Quyen Thuong)
 
TẠP CHÍ ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH SỐ 01
TẠP CHÍ ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH SỐ 01TẠP CHÍ ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH SỐ 01
TẠP CHÍ ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH SỐ 01
 
Cam nang tu hoc step up 2014
Cam nang tu hoc step up 2014Cam nang tu hoc step up 2014
Cam nang tu hoc step up 2014
 
Ngu phap n3
Ngu phap n3Ngu phap n3
Ngu phap n3
 
Giao trinh ngu phap tieng trung
Giao trinh ngu phap tieng trungGiao trinh ngu phap tieng trung
Giao trinh ngu phap tieng trung
 
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi VietDoc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
 
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)Pages from tieng han so cap file chot (16112015)
Pages from tieng han so cap file chot (16112015)
 
Mau cau q_1_for_sts__9082
Mau cau q_1_for_sts__9082Mau cau q_1_for_sts__9082
Mau cau q_1_for_sts__9082
 
Giao án mẫu
Giao án mẫuGiao án mẫu
Giao án mẫu
 

Similar to Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)

Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng AnhRèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anhmcbooksjsc
 
đIền từ phần 1
đIền từ phần 1đIền từ phần 1
đIền từ phần 1Huynh ICT
 
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless EnglishLevel 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless EnglishKhanh Tho
 
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quảKinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quảanhnguquocte
 
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quảKinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quảanhnguquocte
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeicNgữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeicVai Savta
 
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢hoavanSHZ
 
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢thiHSK
 
Đọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng Anh
Đọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng AnhĐọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng Anh
Đọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng Anhmcbooksjsc
 
Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013
Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013
Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013loanluong123456
 
Vn sharkteam nguphap-n5
Vn sharkteam nguphap-n5Vn sharkteam nguphap-n5
Vn sharkteam nguphap-n5Tung Nguyen
 
So sanh t.v va t.h
So sanh t.v va t.hSo sanh t.v va t.h
So sanh t.v va t.hJae Hee Song
 
3000tutienganhfullnguphap
3000tutienganhfullnguphap3000tutienganhfullnguphap
3000tutienganhfullnguphaphoathiendieu90
 
50 quy tac danh van
50 quy tac danh van50 quy tac danh van
50 quy tac danh vanDoan Ng
 
Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)
Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)
Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)thuong thuong
 
Rút gọn mđ quan hệ
Rút gọn mđ quan hệRút gọn mđ quan hệ
Rút gọn mđ quan hệWinky93
 
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi ToeicNgữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeicngoaingu24h
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.comNgữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.comThùy Linh
 

Similar to Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong) (20)

Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng AnhRèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh
 
đIền từ phần 1
đIền từ phần 1đIền từ phần 1
đIền từ phần 1
 
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless EnglishLevel 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
Level 2_Tự tin phát âm chuẩn_Effortless English
 
Khoi ngu
Khoi nguKhoi ngu
Khoi ngu
 
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quảKinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
 
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quảKinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeicNgữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
 
10. SENTENCES (Câu).doc
10. SENTENCES (Câu).doc10. SENTENCES (Câu).doc
10. SENTENCES (Câu).doc
 
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
 
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
Bài 7: CÁCH DÙNG 吗+吧+呢
 
Đọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng Anh
Đọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng AnhĐọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng Anh
Đọc thử - Rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm từ vựng môn tiếng Anh
 
Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013
Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013
Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi tiếng anh 2013
 
Vn sharkteam nguphap-n5
Vn sharkteam nguphap-n5Vn sharkteam nguphap-n5
Vn sharkteam nguphap-n5
 
So sanh t.v va t.h
So sanh t.v va t.hSo sanh t.v va t.h
So sanh t.v va t.h
 
3000tutienganhfullnguphap
3000tutienganhfullnguphap3000tutienganhfullnguphap
3000tutienganhfullnguphap
 
50 quy tac danh van
50 quy tac danh van50 quy tac danh van
50 quy tac danh van
 
Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)
Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)
Kinh nghiệm học toeic từ 0 700+(phần 1) (1)
 
Rút gọn mđ quan hệ
Rút gọn mđ quan hệRút gọn mđ quan hệ
Rút gọn mđ quan hệ
 
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi ToeicNgữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.comNgữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
 

Recently uploaded

ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Tiếng Nhật Đơn giản
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfhotmail305
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhNguynHuTh6
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (18)

ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 

Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)

 • 1. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 1 Tiếng Trung Ánh Dương BÀI 3-GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 1
 • 2. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 2 Bài 3: 明天见 Míngtiānjiàn: Ngày mai gặp lại Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp bài số 3 trong giáo trình Hán ngữ 1. Bài 3 với tiêu đề là “明天见 Míngtiānjiàn Ngày mai gặp lại” sẽ giới thiệu tới các bạn các loại ngôn ngữ phổ biến trên thế giới trong tiếng Trung, và các mẫu câu tiếng Trung khi muốn nói đi đâu đó làm gì. Từ mới Bài khóa Ngữ âm Chú thích Bài tập 1. Từ mới (trang 20_Giáo trình Hán ngữ 1) 学 xué: Học 英语 yīngyǔ: Tiếng Anh 阿拉伯语 ālābó yǔ: Tiếng Ả Rập 德语 déyǔ: Tiếng Đức 俄语 éyǔ: Tiếng Nga 法语 fǎyǔ: Tiếng Pháp 韩国语 hánguóyǔ: Tiếng Hàn 日语 rìyǔ: Tiếng Nhật 西班牙语 xībānyáyǔ: Tiếng Tây Ban Nha 对 duì: Đúng, được 明天 míngtiān: Ngày mai 见 jiàn: Gặp, thấy 去 qù: Đi, đến 邮局 yóu jú: Bưu điện 寄 jì: Gửi 信 xìn: Thư 银行 yínháng: Ngân hàng 取 qǔ: Rút, cử, nhấc
 • 3. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 3 钱 qián: Tiền 六 liù: Số 6 七 qī: Số 7 九 jiǔ: Số 9 北京 běijīng: Bắc Kinh + 学 (xué): học, học tập 学习 (xuéxí) học tập (động từ hai âm tiết) Chúng ta thường hay có mẫu câu với động từ này xué (xuéxí) shénme nǐxuéxíshénme? Bạn học gì vậy? 我学 (学习) 汉语: wǒ xué (xuéxí) hànyǔ Tôi học tiếng Hán 我学英语: Wǒ xué Yīngyǔ Tôi học tiếng Anh Các ngôn ngữ trên thế giới bằng tiếng Trung: https://tiengtrunganhduong.com/ten-goi-cac-thu-tieng-tren-the-gioi-bang-tieng- trung.htm + 去 (qù): đi, đến Bên trên là bộ thổ, bên dưới là bộ tư. Chúng ta thường dùng động từ này trước một địa điểm: (qù) +địa điểm+động từ (dōngcí): đi đến đâu làm gì? Ví dụ: 明天我去银行寄钱: Míngtiān wǒ qù yínháng jì qián Ngày mai tôi đi đến ngân hàng gửi tiền
 • 4. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 4 明天我去学校学汉语: Míngtiān wǒ qù xuéxiào xué hànyǔ Ngày mai tôi đến trường học tiếng Hán + 见 (jiàn): Gặp, thấy Bộ kiến, chúng ta hay sử dụng từ jian trong các mẫu câu sau: Thời gian/Địa điểm+ (jiàn): Hẹn gặp vào.../Hẹn gặp ở... Ví dụ: 再见! Zàijiàn! Hẹn gặp lại 明天见! Míngtiān jiàn! Hẹn gặp vào ngày mai/ Ngày mai gặp lại 学校见! Xuéxiào jiàn! Hẹn gặp ở trường! Không chỉ sử dụng trong các bối cảnh tạm biệt, từ (jiàn) cũng được dùng như một động từ mang ý nghĩa gặp, thấy Ví dụ: 所见所闻。 Suǒ jiàn suǒ wén Những điều mắt thấy tai nghe. + 明天 (míngtiān): Ngày mai Đối với danh từ chỉ thời gian ta có thể đặt chúng trước hoặc sau chủ ngữ. Ví dụ: Ngày mai tôi đi đến bưu điện để gửi thư, ta có thể nói theo hai cách dưới đây:
 • 5. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 5 我明天去邮局寄信. (wǒ míngtiān qù yóujú jìxìn) 明天我去邮局寄信。 (míngtiān wǒ qù yóujú jìxìn) + 对 (duì): đúng, chắc rồi. Bên trái là bộ hựu, bên phải là bộ thốn. Chúng ta thường dùng từ này để trả lời cho câu hỏi mình cho là đúng. Ví dụ: 你学英语, 是吧? Nǐ xué yīngyǔ, shìba? Bạn học tiếng Anh à? 对, 我学英语。 Duì, wǒ xué yīngyǔ. Ừ, tớ học tiếng Anh. Tuy nhiên khi muốn trả lời một cách lịch sự, lễ phép thì nên thay dui bằng 是的 Shìde Ví dụ: 王老师: 你学汉语, 是吧? Wáng lǎoshī: Nǐ xué hànyǔ, shìba? Thầy giáo Vương: Em học tiếng Hán à Hương? 小香: 是的, 我学汉语。 Xiǎo xiāng: Shìde, wǒ xué hànyǔ Hương: Vâng ạ, em học tiếng Hán thầy ạ. Các bạn tải file hướng dẫn luyện viết chữ bài 3 tại link dưới đây, sau đó in ra luyện viết: https://tiengtrunganhduong.com/file-tap-viet-chu-han-giao-trinh-han-ngu-bai- 3.htm Hướng dẫn nhớ nhanh chữ Hán bài 3: https://youtu.be/w3mtw60xpvk
 • 6. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 6 2. Bài khóa (trang 19_Giáo trình Hán ngữ 1) (一) 学汉语 A. 你学英语吗? Nǐ xué yīngyǔ ma? (Bạn có học tiếng Anh không?) B. 不, 学汉语。 Bù, xué hànyǔ. (Không, tôi học tiếng Hán) A. 去北京吗? Qù Běijīng ma? (Đi Bắc Kinh chứ?) B. 对。 Duì. (Ừ, đúng rồi) 二) 明天见 A. 你去邮局寄信吗? Nǐ qù yóujú jìxìn ma? (Bạn có đi đến bưu điện để gửi thư không?) B. 不去。去银行取钱。 Bú qù. Qù Yínháng qǔ qián. (Không. Tôi đi đến ngân hàng để rút tiền) A. 明天见。 Míngtiān jiàn. (Ngày mai gặp lại) B. 明天见。 Míngtiān jiàn.
 • 7. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 7 (Ngày mai gặp lại) Trong bài khóa ngày hôm nay chúng ta ôn lại mẫu câu hỏi với trợ từ nghi vấn 吗. Ngoài ra chúng ta làm quen với các mẫu câu sử dụng hai động từ chính trong bài ngày hôm nay là 学 (xué) và 去 (qù). Trong phần từ mới chúng ta đã được học những từ vựng chỉ ngôn ngữ. Bây giờ các bạn hãy thực hành nói với các mẫu câu sau nhé: 你学习 (Nǐ xuéxí) +ngôn ngữ+ 吗? Ví dụ: 你学韩国语吗? Nǐ xué hánguóyǔ ma? Bạn có học tiếng Hàn Quốc không? 你学习什么? (Nǐ xuéxí shénme?) 我学习 (Wǒ xuéxí) + ngôn ngữ. Ví dụ: 你学习什么? Nǐ xuéxí shénme? Bạn học cái gì? 我学习日语。 Wǒ xuéxí rìyǔ Tôi học tiếng Nhật 你学习什么? Nǐ xuéxí shénme? Bạn học cái gì? 我学习韩国语 Wǒ xuéxí hánguóyǔ Tôi học tiếng Hàn Quốc.
 • 8. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 8 Với động từ (qù) chúng ta thường kết hợp với địa điểm để chỉ đi đâu đó, đến đâu đó Ví dụ: 我去学校 Wǒ qù xuéxiào Tôi đi đến trường học. 我去银行 Wǒ qù yínháng Tôi đi đến ngân hàng. Ngoài ra chúng ta có mẫu câu: 去 (Qù) +địa điểm+ động từ: đi đâu làm gì Mẫu câu này có thể tương đương hay được viết lại với mẫu câu sau: 在 (Zài) +địa điểm+động từ: làm gì ở đâu Ví dụ: 我去学校学汉语 Wǒ qù xuéxiào xué hànyǔ Tôi đến trường học tiếng Hán 我在学校学汉语 Wǒ zài xuéxiào xué hànyǔ Tôi học tiếng Hán ở trường Tuy nhiên xét về góc độ nghĩa chính xác mà nói ta có thể thấy với 去 (qù) câu muốn nhấn mạnh hơn về hành động hoặc hoạt động của chủ thể, còn với 在 (zài) thì muốn nhấn mạnh đến địa điểm hơn. Video bài 3 giáo trình hán ngữ 1: https://youtu.be/IYYOzZ3RlBU
 • 9. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 9 3. Ngữ âm. (Trang 21_Giáo trình Hán ngữ 1) Trong phần ngữ âm ngày hôm nay chúng ta làm quen với tổ thanh mẫu mặt lưỡi: j, q, x Đây là một tổ âm khá dễ, ta có thể thấy trong tiếng Việt các âm đa số là âm mặt lưỡi nên không khó khăn gì khi chúng ta luyện tập tổ âm ngày hôm nay. Để có thể phát âm được âm này chúng ta cần để đầu lưỡi hạ xuống mặt sau răng dưới, mặt lưỡi áp vào ngạc cứng. Tùy từng khoảng cách tiếp xúc của mặt lưỡi và ngạc cứng ta có các âm khác nhau. Với “j” và “q” vị trí cấu âm tương tự nhau chỉ khác nhau ở âm bật hơi và không bật hơi. Còn x thì khoảng cách tiếp xúc giữa hai cơ quan kia là xa hơn so với hai âm còn lại. Ngoài ra chúng ta còn làm quen với các vận mẫu sau: ia ie iao iu( iou) ian in iang ing ü üe üan ün iong Các bạn học và luyện đọc phát âm bài 3 tại video dưới đây: https://youtu.be/14THi-GpRo4 4. Chú thích về quy tắc viết phiên âm chữ Hán (Trang 23_Giáo trình Hán ngữ 1) Trong phần chú thích ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số chú ý về quy tắc viết phiên âm chữ Hán. - Khi đầu âm tiết là “i” thì viết thành “y” Ví dụ: ia→ya ie→ye ian→yan iong→yong - Khi đầu âm tiết là ü thì viết thêm y ở trước âm tiết ü, nhưng chúng ta bỏ dấu hai chấm trên đầu đi. Ví dụ: üe→yue üan→yuan
 • 10. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 10 ün→yun - Khi kết hợp với âm mặt lưỡi j, q, x thì ta cũng bỏ dấu hai chấm trên đầu chữ ü. Ví dụ: ju, qu, xu, jue, que... - Đối với vận mẫu “iou” khi kết hợp với các thanh mẫu ta phải viết như sau: Thanh mẫu+ “iou” →Thanh mẫu + “iu” Ví dụ: d+iou→diu l+iou→liu Một quy tắc khá quan trọng trong việc phát âm tiếng Hán đó là biến điệu của một số từ. Hôm nay chúng ta sẽ học về biến điệu của chữ 不 (Bù) 。 Chữ 不 bình thường là thanh 4, nhưng kết hợp với thanh 4 sẽ chuyển thành thanh 2: “Bù” +thanh 4→ “Bú”+ thanh 4 Ví dụ: Bú dà Bú qù Bú xiè 5. Bài tập Trong phần bài tập ngày hôm nay các bạn nên tự đọc to theo băng bài tập số 1, 2, 3 trang 24 và trang 25 để luyện tập lại những âm hôm nay đã học và những thanh điệu một cách chuẩn xác. Bài tập số 4 là bài tập giúp các bạn nhận biết mặt chữ Hán, trong bài tập này các bạn hãy cố gắng viết đi viết lại những chữ mà mình hay quên hoặc các chữ dễ nhầm lẫn với nhau bằng cách phân tích các bộ. Ngoài ra các bạn nên xây dựng bài khóa riêng cho mình bằng những mẫu câu và lượng từ vựng đã học trong bài hôm nay và những bài trước đó. Bạn có thể làm bài tập trắc nghiệm sau khi học thuộc bài 3 tại đây: https://tiengtrunganhduong.com/quiz/giao-trinh-han-ngu-1-bai-3-bai-trac-nghiem- 1.htm Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ.
 • 11. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 3-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 11 Xem bài học trước: Bài 2 giáo trình hán ngữ 1