Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curriculum vitae

422 views

Published on

VITAE

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curriculum vitae

  1. 1. [Type text] [Type text] [Type text] CURRICULUM VITAE Sekolah : Daerah : Negeri : 1. BUTIR PERIBADI 1.1 Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan : 1.2 Nombor Kad Pengenalan : 1.3 Tarikh Lahir: Jantina : 1.4 Taraf Perkahwinan : 1.5 Nama Waris Terdekat : (Hubungan): 1.6 Alamat Rumah / Tetap : 1.7 No. Telefon :(R) H/P) 1.8 Emel : 2. BUTIR PERKHIDMATAN 2.1 Nombor Fail Peribadi JPN: 2.2 Skim Perkhidmatan : 2.3 Tarikh Lantikan Pertama : Gred Hakiki : 2.4 Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama : 2.5 Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang : 2.6 Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : 2.7 Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : 2.8 Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : 2.9 Gelaran Jawatan Sekarang : 2.10 Tarikh Bersara :
  2. 2. [Type text] [Type text] [Type text] 3. KELULUSAN AKADEMIK Bil. Kelulusan Akademik Tahun Diperolehi 4. KELULUSAN IKHTISAS Bil. Kelulusan Ikhtisas Tahun Diperolehi 5. PENGALAMANBERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Bil. Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi (Bandar atau Luar Bandar) Jawatan Tempoh (Dari–Hingga) 6. SILA TANDAKAN (√) PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN TENTANG KOMPUTER Perkara TidakTahu Tahu Sedikit Tahu Sederhana Mahir Pemprosesan Perkataan (Word Processing) Pangkalan Data (Data Base) LembaranKerja (Spread Sheet) Persembahan Menggunakan Komputer(Power Point) Aplikasi Internet
  3. 3. [Type text] [Type text] [Type text] 7. NYATAKAN BUKU, ARTIKEL, JURNAL DAN MODUL YANG TELAH DITERBITKAN / DIBINA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN : SENARAIKAN MENGIKUT PERINGKAT (ANTARABANGSA, KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH) Bil. Nama Buku / Bahan Bacaan (tajuk) Yang Telah Diterbitkan Peringkat TahunDiterbitkan 8. NYATAKAN PROGRAM LATIHAN DARI TAHUN 2012 (KURSUS, SEMINAR, BENGKEL, PERSIDANGAN DAN LAIN-LAIN) YANG TELAH DIIKUTI SEBAGAI PESERTA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN. SENARAIKAN MENGIKUT PENYERTAAN (ANTARABANGSA, KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH) Bil. Tajuk Kursus / Seminar / Bengkel & Penganjur Peringkat Tarikh
  4. 4. [Type text] [Type text] [Type text] 9. NYATAKAN CERAMAH / KURSUS / SEMINAR / BENGKEL / PERSIDANGAN YANG TELAH DISERTAI SEBAGAI PEMBENTANG KERTAS KERJA / PENCERAMAH / FASILITATOR DARI TAHUN 2013. SENARAIKAN MENGIKUT PENYERTAAN(ANTARABANGSA, KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH) Bil. Tajuk Kursus / Seminar / Bengkel & Penganjur Tugas&Peringkat Tarikh 10. NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI DARI TAHUN 2013 Bil. Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan Tugas&Peringkat Tahun 11. NYATAKAN DARJAH KEBESARAN / SURAT KEPUJIAN / PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA Bil. Darjah Kebesaran / Surat Kepujian / Penghargaan Daripada Tahun 12. NYATAKAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI SEPERTI SUKAN / PERTUBUHAN / SUMBANGANKREATIF DI PERINGKAT ANTARABANGSA / KEBANGSAAN / JABATAN / DAERAH / BAHAGIAN / UNIT TAMAN PERUMAHAN / KAMPUNG YANG MENDATANGKAN FAEDAH KEPADA INSTITUSI / MASYARAKAT / NEGARA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN Bil. SenaraiKegiatan / Aktiviti / Sumbangan Jawatan Peringkat
  5. 5. [Type text] [Type text] [Type text] 13. KEJAYAAN-KEJAYAAN SEKOLAH YANG SEDANG DAN PERNAH DIPIMPIN (sejak 2013) Bil. Pencapaian Tahun Peringkat

×